MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 819         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 septembrie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

884. – Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

885. – Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

936. – Hotărâre pentru aprobarea atestării localitătii Horezu, judetul Vâlcea, ca statiune turistică de interes local

 

961. – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.315. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4, ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru contributia personală la apropierea ecumenică dintre Biserica Romano-Catolică si Biserica Ortodoxă Română, pentru contributia sa la cunoasterea în Occident a teologiei si spiritualitătii crestine ortodoxe si a culturii central-europene,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce Eminentei Sale Cardinalului Christoph von Schönborn, Arhiepiscopul Vienei si Primatul Austriei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 6 septembrie 2005.

Nr. 884.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4, ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul  national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere pentru rolul activ pe care l-a avut în promovarea relatiilor bilaterale dintre Olanda si România, pentru sprijinirea eforturilor tării noastre de integrare în structurile euroatlantice,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei Sale domnului Pieter Jan Wolthers, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Regatului fiărilor de Jos în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 6 septembrie 2005.

Nr. 885.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea atestării localitătii Horezu, judetul Vâlcea, ca statiune turistică de interes local

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, si al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă atestarea localitătii Horezu, judetul Vâlcea, ca statiune turistică de interes local.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 august 2005.

Nr. 936.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucuresti, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 90–92, sectorul 5, aflat în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Structura organizatorică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucuresti se aprobă prin ordin al ministrului coordonator.

Art. 3. – Patrimoniul Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucuresti, stabilit pe baza situatiilor financiare anuale la data de 30 iunie 2004, este de 357.225 mii lei (ROL), respectiv 35.722,50 lei (RON).

Art. 4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă sintagma “prevăzut în anexa nr. 2“ din finalul art. 8, precum si prevederile art. 3, ale art. 11, ale anexei nr. 1 “Structura organizatorică“ si ale anexei nr. 2 “Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND“ din Hotărârea Guvernului nr. 261/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 19 aprilie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul educatiei si cercetării,

József Koto ,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 961.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucuresti, denumit în continuare institut national, este persoană juridică română, cu sediul în sos. Panduri nr. 90–92, sectorul 5, Bucuresti, aflată în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, denumit în continuare minister coordonator.

(2) Institutul national functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Odonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si ale prezentului regulament.

Art. 2. – Institutul national este înfiintat în scopul desfăsurării activitătii de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul protectiei mediului, si anume controlul si evaluarea poluării industriale, tehnologiile de tratare si depoluare, precum si managementul de mediu în industrie.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. – Obiectul de activitate al institutului national cuprinde, în principal, activităti de cercetare-dezvoltare în domeniul propriu de activitate pentru realizarea programelor de cercetare finantate din fonduri publice si/sau private, precum si pentru realizarea programelor de cercetare europene sau internationale, în conditiile legii.

Art. 4. – Institutul national poate desfăsura, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare si, după caz, cu autorizarea institutiilor abilitate, activităti conexe activitătii de cercetaredezvoltare, precum si activităti comerciale sau de productie.

Art. 5. – Lista de activităti desfăsurate de institutul national, necesare înscrierii acestuia la registrul comertului, se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 6. – (1) Patrimoniul institutului national, stabilit pe baza situatiilor financiare anuale la data de 30 iunie 2004, este de 357.225 mii lei (ROL), respectiv 35.722,50 lei (RON). (2) Institutul national administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică si privată a statului administrate de institutul national, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.

(3) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin institutului national, în calitate de persoană juridică executantă, precum si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale si necorporale, obtinute în baza derulării unor contracte finantate din fonduri private, precum si rezultatele obtinute din activităti desfăsurate în asocierea în participatiune sau în entităti cu personalitate juridică, născute în urma altor forme de asociere, apartin institutului national în calitate de persoană juridică executantă.

(4) Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a institutului national, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

(5) În exercitarea drepturilor sale institutul national posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(6) Institutul national poate efectua prestări de servicii sau activităti de microproductie si comert, în mod direct si prin asociere în participatiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator.

(7) Patrimoniul institutului national poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 7. – (1) Institutul national poate avea în structură subunităti cu sau fără personalitate juridică, departamente, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Institutul national are în cadrul structurii două sucursale fără personalitate juridică, si anume:

a) Sucursala Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucuresti – Laborator cercetare control, evaluare, tehnologii de mediu, cu sediul în municipiul Timisoara, Piata Victoriei nr. 2, judetul Timis;

b) Sucursala Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucuresti – Laborator cercetare control, evaluare, tehnologii de mediu, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 1, judetul Vâlcea.

(2) Structura organizatorică a institutului national cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), si următoarele compartimente: Compartimentul juridic, Compartimentul de marketing, Compartimentul financiar-contabil, Compartimentul de audit si control financiar, Compartimentul de diseminare a informatiilor, relatii publice si mass-media.

(3) În functie de specificul activitătii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 8. – Conducerea institutului national este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

Art. 9. – Orientarea si coordonarea activitătii tehnico-stiintifice din institutul national sunt asigurate de consiliul stiintific.

Art. 10. – (1) Relatiile dintre subunitătile aflate în structura institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului national, cu avizul consiliului de administratie.

(2) Conducătorii subunitătilor din structura institutului national răspund în fata consiliului de administratie si a directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

 

SECTIUNEA 1

Consiliul de administratie

 

Art. 11. – (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetăteni români, numiti prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetaredezvoltare, la propunerea autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului national, care este presedintele consiliului de administratie;

b) presedintele consiliului stiintific al institutului national;

c) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

d) un reprezentant al autoritătii de stat pentru cercetaredezvoltare;

e) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

f) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

g) un specialist din domeniu, propus de ministerul coordonator.

(3) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organ care a făcut numirea, în caz de abateri grave sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 12. – (1) Membrii consiliului de administratie îsi păstrează calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care decurg din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată membrii consiliului de administratie beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului national.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa, în aceeasi calitate, la alte unităti cu care institutul national are relatii contractuale sau are interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelasi timp, patroni sau asociati la alte unităti cu acelasi profil ori cu care institutul national se află în relatii comerciale directe.

Art. 13. – (1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului national, de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii de organizare si functionare a institutului national, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura acestuia;

c) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează si avizează situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, si aprobă raportul de gestiune asupra activitătii desfăsurate de institutul national în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul national si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de către institutul national; g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului national, în conditiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 34 si stabileste modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului national.

(2) Consiliul de administratie exercită orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 14. – Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare si functionare avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 15. – (1) Consiliul de administratie se Ontruneste, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului national o cer, la convocarea presedintelui, vicepresedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele acestuia, iar în lipsa presedintelui, de către vicepresedintele ales de membrii consiliului de administratie.

Art. 16. – (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin 5 membri. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie se va putea tine în termen de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de 4 membri.

Art. 17. – La sedinta consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 18. – Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 19. – (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestiunea patrimoniului institutului national.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au împotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institutul national nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si dacă au anuntat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 12 alin. (3) si (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului national ca urmare a acestui fapt.

Art. 20. – În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administratie prezintă ministerului coordonator un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 21. – Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de către institutul national. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comitetul de directie

 

Art. 22. – (1) Conducerea operativă a institutului national este asigurată de un comitet de directie compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului national.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 23. – (1) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.

(2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: a) strategia programelor de dezvoltare a institutului national;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii.

Art. 24. – Comitetul de directie se Ontruneste decadal si ori de câte ori interesele institutului national o impun, la convocarea directorului general sau, după caz, a înlocuitorului acestuia.

Art. 25. – (1) La nivelul subunitătilor din institutul national se organizează si functionează comitetul de conducere, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare aprobat de consiliul de administratie al institutului national si este prezidat de directorul subunitătii respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului national si aprobate de consiliul de administratie.

 

SECTIUNEA a 3-a

Directorul general

 

Art. 26. – (1) Activitatea curentă a institutului national este condusă de directorul general numit pentru o perioadă de 4 ani pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.

Art. 27. – (1) Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului national în relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice si/sau juridice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitătilor si departamentelor institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national;

d) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului national, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

e) angajează si concediază personalul institutului national conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului marketing;

j) este ordonator de credite tertiar pentru sumele alocate institutului national de la bugetul de stat;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului national.

(2) Directorul general exercită orice alte atributii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie.

 

SECTIUNEA a 4-a

Consiliul stiintific

 

Art. 28. – (1) Consiliul stiintific este format din minimum 5 membri reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului national care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariati ai institutului national, alesi pe o perioadă de 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul national.

(3) Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului national.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 29. – Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează si urmăreste realizarea lucrărilor de cercetare stiintifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului national;

d) avizează hotărârile consiliului de administratie care implică politica de cercetare a institutului national;

e) propune măsuri pentru perfectionarea profesională si încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează si coordonează desfăsurarea manifestărilor cu caracter stiintific;

g) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

h) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia.

 

Relatii financiare

Art. 30. – (1) Institutul national întocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, situatii financiare anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Situatiile financiare anuale se aprobă de către ministerul coordonator, în conditiile legii.

Art. 31. – (1) Veniturile si cheltuielile institutului national se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de ministerul coordonator si se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 32. – Institutul national determină anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 33. – (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 34. – (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului national nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute în termeni reali realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului Ministerului Finantelor Publice.

Art. 35. – (1) Institutul national hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si credite bancare, precum si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, achizitionări de aparatură, echipamente si instalatii pentru institutul national.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 36. – (1) Operatiunile de încasări si plăti ale institutului national se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România si prin unităti de trezorerie.

(2) Institutul national poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută prin casierie proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin acte normative în vigoare.

(3) Institutul national poate efectua operatiuni de comert exterior aferente obiectului său de activitate, potrivit legii.

Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 37. – Institutul national îsi va organiza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

Art. 38. – Litigiile institutului national cu persoane fizice sau persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecătoresti române de drept comun.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 39. – Modificările si completările prezentului regulament se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 40. – Statutul de institut national se reînnoieste periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de

maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului national.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. – Punctul 2.2 de la capitolul 2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 17 septembrie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“2.2. Instalatiile de alimentare cu GPL a motoarelor autovehiculelor pot fi comercializate dacă sunt omologate în conformitate cu Regulamentul 115 CEE–ONU sau sunt certificate/omologate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare Registrul Auto Român, si dacă montarea se efectuează de către agenti economici autorizati de Registrul Auto Român conform prezentelor reglementări.“

Art. II. – Regia Autonomă “Registrul Auto Român“ va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 8 august 2005.

Nr. 1.315.