MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 818         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 septembrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.871. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării cu privire la aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a testelor nationale, sustinute în vederea accesului absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului scolar 2006–2007

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.120. – Ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii de riscuri de credite

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

cu privire la aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a testelor nationale, sustinute în vederea accesului absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului scolar 2006–2007

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Calendarul de desfăsurare a testelor nationale, organizate în vederea accesului absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului scolar 2006–2007. Calendarul este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a testelor nationale, sustinute în vederea accesului absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului scolar 2006–2007. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Se aprobă programele pentru disciplinele la care se sustin teste nationale de către absolventii claselor a VIII-a. Programele sunt prezentate în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. – Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Serviciul national de evaluare si examinare, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 31 august 2005.

Nr. 4.871.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

de desfăsurare a testelor nationale, organizate în vederea accesului absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului scolar 2006–2007

 

15–26 mai 2006 – Înscrierea candidatilor

9 iunie 2006 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a VIII-a

19 iunie 2006 – Limba si literatura română – test scris

20 iunie 2006 – Limba si literatura maternă – test scris

21 iunie 2006 – Matematică – test scris

22 iunie 2006 – Istoria românilor sau Geografia României – test scris

25 iunie 2006 – Afisarea rezultatelor (până la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00–20,00)

26–28 iunie 2006 – Rezolvarea contestatiilor

29 iunie 2006 – Afisarea rezultatelor finale (până la ora 16,00).

 

ANEXE

 

METODOLOGIA

de organizare si desfăsurare a testelor nationale, sustinute în vederea accesului absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului scolar 2006–2007

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

 

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii de riscuri de credite

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. c), d) si f) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 august 2005, prin care s-au adoptat Normele privind limitarea subscrierii de riscuri de credite,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se pun în aplicare Normele privind limitarea subscrierii de riscuri de credite, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2005, dată de la care se vor abroga Normele privind limitarea subscrierii de riscuri de credite de consum si ipotecare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.106/2004 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 3 martie 2004. Prima raportare pe baza prezentului ordin va fi transmisă pentru trimestrul IV al anului 2005.

Art. 3. – Directia generală reglementări si Directia generală supraveghere solvabilitate si raportări financiare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 30 august 2005.

Nr. 3.120.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind limitarea subscrierii de riscuri de credite

 

Art. 1. – Prezentele norme stabilesc conditiile pe care trebuie să le îndeplinească asigurătorii autorizati să desfăsoare activităti în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru a putea subscrie riscuri de credite acordate de institutiile de credit persoanelor fizice, riscuri încadrate în clasa de asigurări de credite, prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000.

Art. 2. – Asigurătorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să desfăsoare activităti în baza prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, pot subscrie riscuri de credite în baza unor contracte încheiate cu institutiile de credit sau direct cu debitori-persoane fizice, în următoarele conditii:

– institutiile de credit să fie autorizate de Banca Natională a României, în baza Legii bancare nr. 58/1998, republicată;

– creditele asigurate să fie acordate cu respectarea conditiilor de bonitate a debitorilor, impuse de Banca Natională a României prin prezentele norme;

– în contractele de asigurare de risc financiar să se prevadă obligativitatea verificării de către institutiile de credit a gradului de risc prezentat de fiecare debitor.

Art. 3. – În sensul Normelor Băncii Nationale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice si în sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

credit de consum – creditul acordat persoanelor fizice în vederea satisfacerii nevoilor personale ale familiei ori ale gospodăriei acesteia sau a achizitionării de bunuri. Creditele acordate pentru studii, vacantă si călătorii, efectuarea de tratamente medicale, participarea la conferinte si simpozioane organizate în străinătate, precum si cele acordate prin intermediul cardurilor care nu au asociat un cont de depozit se încadrează în categoria creditelor de consum;

credit pentru investitii imobiliare – orice credit contractat de o persoană fizică, inclusiv credit ipotecar, având ca destinatie dobândirea sau mentinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate ori care urmează să se realizeze, precum si creditul acordat în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei constructii ori pentru viabilizarea unui teren;

debitor – persoana fizică fată de care un împrumutător are o creantă, în baza unui contract de credit. În cazul în care există giranti, acestia sunt considerati codebitori;

perioadă de raportare – trimestrial, cumulat de la începutul anului, conform anexei la prezentele norme;

valoarea sumelor asigurate brute – soldul, la sfârsitul perioadei de raportare, al sumelor asigurate brute, aferente creditelor acordate si asigurate, credite care sunt în vigoare la data raportării;

valoarea sumelor asigurate cedate în reasigurare – soldul, la sfârsitul perioadei de raportare, al sumelor asigurate cedate în reasigurare, aferente creditelor acordate si asigurate, credite care sunt în vigoare la data raportării;

răspunderea maximă a asigurătorului – limita maximă a despăgubirilor aferente contractelor de asigurare în sold, care trebuie achitate de asigurător, conform contractului de asigurare;

răspunderea maximă a reasigurătorului – limita maximă a despăgubirilor aferente contractelor de reasigurare, care acoperă riscul de neplată a creditelor ce trebuie achitate de reasigurător, conform contractelor de reasigurare;

retinerea netă totală – soldul sumelor asigurate brute, respectiv răspunderea maximă a asigurătorului stabilită în contractul de asigurare, diminuată cu soldul sumelor cedate în reasigurare.

Art. 4. – Pentru a subscrie riscurile prevăzute la art. 1, asigurătorul trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să dispună de un departament specializat de credite si garantii, având personal cu experientă în analiza financiară specifică activitătii de creditare (în vederea autorizării se vor prezenta C.V.-urile personalului specializat);

b) retinerea netă totală a asigurătorului la riscurile prevăzute la art. 1 să nu depăsească de 12 ori activul net aferent asigurărilor generale pentru ultimul exercitiu financiar încheiat, determinat conform prevederilor Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale si metodologia de calcul al acesteia. În cazul în care în cursul anului se înregistrează cresteri semnificative ale activelor societătii, aceasta va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor un nou calcul al marjei de care dispune si documentele care justifică aceste cresteri;

c) primele nete subscrise în perioada de raportare, pentru asigurări de credite acordate persoanelor fizice, nu pot depăsi 25% din totalul primelor nete subscrise în perioada respectivă pentru categoria de asigurări generale.

Art. 5. – (1) Asigurătorilor mentionati la art. 1, care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4, li se interzice subscrierea de noi riscuri de credite, în conditiile si potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Asigurătorii aflati în situatia mentionată la alin. (1) rămân răspunzători pentru obligatiile asumate prin contractele de asigurare aflate în derulare, până la expirarea duratei de valabilitate a acestora, fiind interzisă reînnoirea sau prelungirea lor.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune transferul de portofoliu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. – Asigurătorii mentionati la art. 1 au obligatia să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, trimestrial, o situatie care să contină datele prevăzute în anexa la prezentele norme. Situatia trebuie transmisă în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea.

Art. 7. – Asigurătorii autorizati în baza prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, care până la data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, nu au practicat asigurări din clasa de asigurări de credite, vor fi autorizati să asigure astfel de riscuri în baza cererii standard de autorizare ca asigurător, în forma prezentată în anexa nr. 1 la Normele nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, a studiului de fezabilitate, conform prevederilor art. 12 alin. 4 lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si a dovezii îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 4 lit. a) din prezentele norme.

Art. 8. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXĂ

la norme

 

Societatea .............................................

Nr.

crt.

Denumirea

institutiei

de credit

Valoarea creditelor

asigurate (sold

la finele trimestrului

de raportare)

Valoarea cedată

în reasigurare (sold

la finele trimestrului

de raportare)

Valoarea retinerii

nete (sold la finele

trimestrului de

raportare)

Valoarea primelor

subscrise, aferente

asigurărilor de

credite, în trim. ...

Valoarea primelor

cedate în

reasigurare,

în trim. ...

Valoarea primelor

nete subscrise,

aferente asigurărilor

de credite,

în trim. ...

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6

7

8 = 6 – 7

Banca ..................

..................

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Total valoare retinere

netă asigurări

de credite

Valoarea activului

net la data de

31 decembrie ...

Valoarea limitei

maxime de expunere

la risc

Expunere

totală netă

la data de ...

(< = 1)

Valoarea primelor

nete subscrise, aferente

asigurărilor de credite,

în trim. ...

Valoarea primelor

nete subscrise

pentru asigurări

generale în trim. ...

Procent prime

nete asigurări

credite/prime nete

asigurări generale

1

2

3

4

5

6

7