MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 915       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 octombrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

282. – Lege privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 

984. – Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.407. – Ordin al ministrului finantelor publice cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

5. – Decizie privind radiologia în specialitatea dentară

 

6. – Decizie privind exercitarea profesiei de către medicii dentisti care au împlinit vârsta de pensionare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii  sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileste cadrul legal privind activitatea de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană.

(2) Prezenta lege reglementează normele care să asigure calitatea si securitatea sângelui si componentelor sanguine umane, în scopul mentinerii unui înalt nivel de protectie a sănătătii populatiei.

Art. 2. – (1) Introducerea sau scoaterea din tară a sângelui, a plasmei si a altor componente sanguine umane, precum si a produselor sanguine umane se poate face numai pe baza autorizatiei speciale a Ministerului Sănătătii, la propunerea Institutului National de Transfuzie Sanguină, fără prejudicierea stocurilor din rezerva natională.

(2) Institutiile de profil autorizate si acreditate ale Ministerului Apărării Nationale vor informa Ministerul Sănătătii cu privire la organizarea si efectuarea acestui tip de activităti impuse de necesitatea solutionării unor aspecte specifice ale activitătii transfuzionale din unitătile acestui minister, cu exceptia celor prevăzute la alin. (1).

Art. 3. – (1) Prezenta lege se aplică colectei, controlului biologic al sângelui si componentelor sanguine umane, preparării, stocării, distributiei si administrării acestora.

(2) În cazul în care sângele sau componentele sanguine umane sunt colectate si controlate biologic pentru a fi utilizate exclusiv în transfuzia autologă si sunt clar identificate ca atare, conditiile care trebuie îndeplinite sunt cele prevăzute în anexa nr. 4 lit. g).

(3) Prezenta lege nu se aplică celulelor suse sanguine.

Art. 4. – Prezenta lege promovează respectarea următoarelor principii:

a) sângele este o resursă natională;

b) activitatea de transfuzie sanguină este de tip nonprofit, donarea de sânge si componente sanguine umane realizându-se doar în acest cadru;

c) donarea de sânge este un act voluntar, anonim si neremunerat;

d) realizarea autosuficientei sângelui si a componentelor sanguine umane este un obiectiv national prioritar al politicii de sănătate, în conditiile utilizării terapeutice optime si rationale, în concordantă cu practica modernă de terapie transfuzională;

e) standardele nationale asigură un nivel echivalent al securitătii si calitătii pentru sânge si componentele sanguine umane, indiferent de provenienta lor sau de scopul terapeutic căruia îi sunt destinate;

f) administrarea terapeutică a sângelui sau a componentelor sanguine umane este o interventie medicală indicată si prescrisă de un medic; această activitate se efectuează sub responsabilitate si supraveghere medicală numai în unitătile medicale autorizate în acest sens.

Art. 5. – Definitiile termenilor si expresiilor utilizate în cuprinsul legii sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Autoritatea competentă

 

Art. 6. – Activitatea de transfuzie sanguină este organizată si controlată de Ministerul Sănătătii, în calitate de autoritate competentă.

Art. 7. – (1) Ministerul Sănătătii îsi exercită prerogativele prin intermediul următoarelor structuri: a) Institutul National de Transfuzie Sanguină si centrele de transfuzie sanguină teritoriale;

b) Inspectia sanitară de stat;

c) unitătile de transfuzie sanguină din spitale.

(2) În scopul îndeplinirii atributiilor ce îi revin, Ministerul Sănătătii reorganizează Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C.T. Nicolau“ Bucuresti în Institutul National de Transfuzie Sanguină, denumit în continuare I.N.T.S.

Art. 8. – (1) Organizarea si functionarea Sistemului national de transfuzie sanguină se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Organizarea, modul de functionare, responsabilitătile si atributiile autoritătii competente si ale Inspectiei sanitare de stat în domeniul transfuziei sanguine sunt prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

Art. 9. – (1) Ministerul Sănătătii autorizează functionarea I.N.T.S., a centrelor de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti, a unitătilor de transfuzie sanguină din spitale si activitătile ce pot fi desfăsurate.

(2) Autorizarea institutiilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza normelor specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Ministerul Sănătătii stabileste activitătile ce pot fi desfăsurate de institutiile prevăzute la alin. (1), după verificarea respectării prevederilor prezentei legi.

(4) I.N.T.S., centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti si unitătile de transfuzie sanguină din spitale nu pot aduce nici o modificare a activitătilor desfăsurate fără aprobarea scrisă si prealabilă a Ministerului Sănătătii.

Art. 10. – Ministerul Sănătătii organizează, în Sistemul national de transfuzie sanguină si în unitătile de transfuzie sanguină din spitale, inspectii si măsuri de control pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei legi.

Art. 11. – (1) Ministrul sănătătii suspendă temporar sau retrage autorizatia de functionare ori de desfăsurare a unor activităti ale I.N.T.S., centrelor de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti si a unitătilor de transfuzie sanguină din spitale, dacă o inspectie sau un alt mijloc de control a dovedit că aceste institutii nu respectă prevederile legale.

(2) Situatiile în care se suspendă temporar sau se retrage autorizatia de functionare a institutiilor prevăzute la alin. (1) sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

 

CAPITOLUL III

Donarea de sânge

 

Art. 12. – (1) I.N.T.S. si centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti iau toate măsurile necesare pentru a oferi potentialilor donatori de sânge si componente sanguine umane asigurarea confidentialitătii fată de orice informatie furnizată personalului autorizat, referitoare la starea lor de sănătate, la rezultatele testării donării lor si la orice viitoare identificare de către o tertă parte, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

(2) Potentialilor donatori de sânge sau componente sanguine umane li se furnizează informatiile necesare potrivit anexei nr. 4 lit. b).

Art. 13. – I.N.T.S. si centrele de transfuzie judetene si al municipiului Bucuresti iau toate măsurile necesare pentru ca toti donatorii din România care îsi manifestă dorinta de a efectua o donare de sânge sau de componente sanguine umane să furnizeze informatiile prevăzute în anexa nr. 4 lit. c).

Art. 14. – I.N.T.S. si centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti vor asigura ca donatorii de sânge si componente sanguine umane să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite conform normelor prevăzute în anexa nr. 4 lit. d).

Art. 15. – (1) Ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei publice, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si institutiile culturale, de radiodifuziune si televiziune sunt obligate să sprijine actiunile de promovare organizate în scopul donării de sânge si componente sanguine umane, potrivit competentelor pe care le au.

(2) Primarii au obligatia de a sprijini toate actiunile de promovare a donării si de recoltare de sânge si componente sanguine umane, prin punerea la dispozitie de mijloace de informare a populatiei si de locatii adecvate pentru echipele mobile de recoltare.

(3) I.N.T.S. si centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti organizează campanii de informare, educare si comunicare pentru sănătate în domeniul transfuziei sanguine, în colaborare cu directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

(4) Cheltuielile pentru realizarea actiunilor mentionate menite să contribuie la educarea si informarea cetătenilor în scopul donării voluntare de sânge sau privitor la modul de recoltare si testare a produselor sanguine se vor face din sumele prevăzute anual în bugetul Ministerului Sănătătii pentru promovarea donării de sânge.

(5) Promovarea donării de sânge prin presă, posturi de radio si televiziune este gratuită.

Art. 16. – Drepturile si obligatiile donatorilor sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

 

CAPITOLUL IV

Confidentialitatea si protectia datelor

 

Art. 17. – (1) Ministerul Sănătătii ia toate măsurile necesare pentru ca datele, inclusiv informatiile genetice, care sunt obtinute în baza prezentei legi si la care o tertă persoană are acces, să devină confidentiale pentru ca donatorul să nu poată fi identificat.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1) I.N.T.S. si centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti iau măsuri pentru:

a) realizarea bazelor de date;

b) asigurarea securitătii datelor si interzicerea oricăror modificări neautorizate în fisierele donatorilor sau în registrele de excludere;

c) interzicerea transferului neautorizat de informatii;

d) introducerea de proceduri care să rezolve orice neconcordantă între date;

e) garantarea trasabilitătii donărilor, urmărind să nu aibă loc nici o divulgare neautorizată.

Art. 18. – Sistemul de raportare a informatiilor si datelor către institutiile competente cărora le revine atributia colectării si monitorizării datelor epidemiologice se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii.

 

CAPITOLUL V

Managementul calitătii

 

Art. 19. – I.N.T.S. desemnează la nivelul centrelor de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti o persoană, denumită în continuare persoană responsabilă, care are următoarele atributii:

a) garantarea respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la donare, recoltare, control biologic, preparare, conservare si distributie pentru fiecare unitate de sânge sau component sanguin;

b) transmiterea către Ministerul Sănătătii a informatiilor necesare procedurii de obtinere a autorizatiei;

c) aplicarea dispozitiilor prezentei legi referitoare la calificarea personalului si la sistemul de management al calitătii la nivelul institutiei.

Art. 20. – (1) Persoana responsabilă trebuie să îndeplinească următoarele conditii minime de pregătire profesională:

a) să fie posesoare a unei diplome universitare în domeniul stiintelor medicale sau al unui ciclu de formare universitară în aceste domenii, recunoscut în România;

b) experientă practică postuniversitară de cel putin 2 ani în domeniile respective, dobândită în una sau în mai multe institutii autorizate si acreditate să desfăsoare activităti de recoltare, testare, preparare, stocare si distributie.

(2) Atributiile prevăzute la art. 19 pot fi delegate altor persoane cu aceeasi calificare ca si persoana responsabilă.

Art. 21. – (1) I.N.T.S. si centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti comunică Ministerului Sănătătii numele persoanei responsabile prevăzute la art. 19 sau al altor persoane delegate,

conform art. 20 alin. (2), si informatii referitoare la sarcinile specifice pe care trebuie să le îndeplinească, conform fisei postului.

(2) În cazul în care persoana responsabilă sau persoanele delegate sunt înlocuite temporar ori definitiv, institutia comunică imediat Ministerului Sănătătii numele noii persoane responsabile si data de la care se face această înlocuire.

Art. 22. – Colecta de sânge si componente sanguine umane se face numai sub supraveghere si responsabilitate medicală.

Art. 23. – Personalul implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si administrarea de sânge si componente sanguine umane detine calificările necesare pentru executarea acestor sarcini si beneficiază de formare profesională adecvată si permanent actualizată, conform cerintelor stabilite de Ministerul Sănătătii, prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 24. – (1) Fiecare unitate de sânge sau de componente sanguine umane este controlată biologic conform prevederilor legale în vigoare, care garantează că au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătătii persoanelor care primesc sânge sau componente sanguine umane.

(2) Cerintele de bază privind controlul biologic, practicate pe donările de sânge sau componentele sanguine umane, inclusiv donările de sânge autolog, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 25. – I.N.T.S. si centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti au obligatia să asigure si să verifice respectarea conditiilor specifice de conservare a sângelui si componentelor sanguine umane în toate etapele de activitate, din momentul colectei până în momentul distributiei si transportului lor, conform prevederilor din anexa nr. 4 lit. e).

Art. 26. – I.N.T.S. si centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti au obligatia să asigure conformitatea calitătii si a securitătii sângelui si a componentelor sanguine umane cu cerintele prevăzute în anexa nr. 4 lit. f).

Art. 27. – Frecventa donărilor si volumul maxim recoltat la fiecare donare sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

 

CAPITOLUL VI

Utilizarea terapeutică a sângelui si a componentelor sanguine umane

 

Art. 28. – (1) Sângele si componentele sanguine umane vor fi distribuite de I.N.T.S. prin centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti, cu rambursare în sistem nonprofit, la solicitarea institutiilor de asistentă medicală cu unităti de transfuzie autorizate din teritoriul arondat.

(2) Produsele sanguine obtinute din prelucrarea plasmei pot fi eliberate, contra cost, institutiilor de asistentă medicală sau direct populatiei, pe bază de prescriptie medicală.

(3) Contravaloarea unei unităti de sânge, a componentelor sanguine umane, precum si a produselor sanguine obtinute din prelucrarea plasmei se va stabili prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 29. – (1) Administrarea terapeutică a sângelui si a componentelor sanguine umane pacientilor internati în spitale se face numai după efectuarea testelor imunohematologice, obligatorii pentru actul transfuzional, stabilite prin norme specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Activitatea unitătilor de transfuzie sanguină din spital se desfăsoară sub responsabilitatea unui medic cu calificare în domeniul transfuziei sanguine, desemnat de conducerea spitalului.

Art. 30. – (1) Sângele si componentele sanguine umane pot fi administrate doar pe baza unei prescrieri medicale, rezultată în urma unui examen medical complet si numai pentru scopuri terapeutice.

(2) Responsabilitatea prescrierii si administrării de sânge si componente sanguine umane revine medicului curant al pacientului.

(3) Indicatiile clinice ale transfuziei de sânge si componente sanguine umane se stabilesc pe baza Ghidului national de utilizare terapeutică ratională a sângelui si a componentelor sanguine umane, aprobat prin ordin al ministrului sănătătii.

(4) În scopul administrării terapiei transfuzionale, medicul curant asigură informarea pacientului asupra acestui act medical si obtine acordul scris al acestuia.

(5) În urma terapiei transfuzionale pacientul este informat în scris asupra actului transfuzional efectuat.

Art. 31. – Dispozitiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător si unitătilor de transfuzie sanguină din spitale, conform atributiilor si competentelor ce le revin.

 

CAPITOLUL VII

Sistemul de hemovigilentă

 

Art. 32. – (1) Ministerul Sănătătii organizează Sistemul national de hemovigilentă.

(2) Structura organizatorică, responsabilitătile si atributiile institutiilor medicale implicate, precum si sistemul de înregistrare si raportare în cazul aparitiei de incidente si reactii adverse legate de colectă si administrarea de sânge si componente sanguine umane se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Ministerul Sănătătii va organiza inspectii si alte măsuri de control în cazul aparitiei sau suspiciunii oricărei reactii adverse severe sau oricărui incident advers sever.

(4) Pentru mentinerea si îmbunătătirea securitătii transfuzionale, Ministerul Sănătătii elaborează proceduri de verificare si evaluare a informatiilor raportate si a măsurilor luate, pentru a preveni aparitia unor reactii similare.

Art. 33. – I.N.T.S. elaborează si introduce la nivelul centrelor de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti o procedură specifică care să permită cu precizie, eficacitate si într-un mod verificabil blocarea distributiei si rechemarea în vederea retragerii sângelui si componentelor sanguine umane asociate unui incident sever sau unei reactii adverse severe, cu respectarea dispozitiilor prevăzute în anexa nr. 4 lit. i).

Art. 34. – (1) I.N.T.S. si centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti au obligatia să asigure, pentru fiecare etapă a activitătii proprii, trasabilitatea sângelui si a componentelor sanguine umane colectate sau preparate, din momentul stabilirii eligibilitătii donatorului până la momentul distributiei si transportului la destinatia finală.

(2) Unitătile de transfuzie sanguină din spitale au obligatia să asigure, pentru fiecare etapă a activitătii proprii, trasabilitatea sângelui si a componentelor sanguine umane receptionate, din momentul receptiei lor până în momentul realizării actului transfuzional la pacientul primitor.

Art. 35. – (1) În vederea asigurării trasabilitătii, Ministerul Sănătătii elaborează si introduce sistemul national unic de identificare a fiecărei donări de sânge, a fiecărei unităti de sânge si componente sanguine umane colectate sau preparate, prin adoptarea normelor prevăzute în anexa nr. 4 lit. a).

(2) Inspectia sanitară de stat verifică, la nivelul Sistemului national de transfuzie sanguină, introducerea si respectarea sistemului national unic de identificare a fiecărei donări de sânge si a fiecărei unităti de sânge si componente sanguine umane colectate sau preparate, pentru a garanta trasabilitatea de la donator la primitor si de la primitor la donator.

Art. 36. – Ministerul Sănătătii ia toate măsurile necesare pentru garantarea introducerii si utilizării sistemului de etichetare a sângelui si a componentelor sanguine umane colectate, controlate biologic, preparate si conservate, care sunt distribuite în teritoriu, în conformitate cu sistemul national unic de identificare a acestora si cu cerintele în materie de etichetare, prevăzute în normele de aprobare prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 37. – Datele necesare asigurării trasabilitătii sunt păstrate la nivelul I.N.T.S., al centrelor de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti si al unitătilor de transfuzie din spitale, cel putin 30 de ani.

 

CAPITOLUL VIII

Sanctiuni

 

Art. 38. – Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 39. – Constituie infractiuni următoarele fapte:

a) nedeclararea intentionată de către donator a bolilor transmisibile sau a factorilor de risc cunoscuti, după prealabila informare în cadrul examenului medical;

b) determinarea unei persoane, prin constrângere fizică sau morală, să doneze sânge sau componente sanguine umane;

c) recoltarea de sânge de la o persoană, fără consimtământul acesteia;

d) recoltarea de sânge de la un minor sau de la o persoană majoră lipsită de discernământ, în afara unor indicatii medicale specifice stabilite de medicul curant;

e) organizarea activitătii transfuzionale în vederea obtinerii de avantaje materiale prin valorificarea sângelui si a componentelor sanguine umane;

f) distributia si utilizarea de sânge si componente sanguine umane, fără efectuarea controlului biologic regulamentar si a procedurii de validare;

g) divulgarea oricăror informatii legate de stocul de sânge si componente sanguine umane, cu exceptia situatiilor prevăzute în legislatia în vigoare;

h) efectuarea de activităti privitoare la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, distributia si administrarea sângelui si a componentelor sanguine umane, fără autorizare din partea Ministerului Sănătătii sau în alte conditii decât cele prevăzute în autorizatia legală ori fără acreditare pentru activitătile respective;

i) modificarea caracteristicilor biologice ale sângelui unei persoane, înainte de recoltare, fără consimtământul acesteia.

Art. 40. – Infractiunile prevăzute la art. 39 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

Art. 41. – Constituie contraventii săvârsirea următoarelor fapte:

a) divulgarea de informatii care permit identificarea donatorului si a primitorului;

b) distributia de sânge sau de componente sanguine umane la un pret diferit de cel stabilit legal;

c) donarea de sânge în vederea obtinerii unor avantaje materiale sau în scopul comercializării sângelui donat ori a componentelor sanguine umane;

d) distribuirea unui component sanguin uman care nu figurează în nomenclatorul national aprobat de autoritatea competentă.

Art. 42. – (1) Contraventiile prevăzute la art. 41 se sanctionează cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.500 lei (RON).

(2) Sanctiunile se aplică si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane împuternicite cu atributii de inspectie, desemnate de autoritatea competentă.

Art. 43. – Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 41 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 44. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 45. – Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 46, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 46. – (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătătii va elabora si va înainta Guvernului un proiect de hotărâre a Guvernului privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge.

(2) Numirea membrilor Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge va fi stabilită prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 47. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman si organizarea transfuzională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 19 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 48. – Prezenta lege transpune Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate si securitate pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia sângelui uman si a componentelor sanguine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L033 din 8 februarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 282.

 

ANEXA Nr. 1

 

TERMINOLOGIE

 

În conditiile prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) sânge – sânge venos, recoltat de la un singur donator, într-un dispozitiv steril si apirogen, ce contine anticoagulant;

b) componente sanguine – componente ale sângelui de origine umană, precum si eritrocitele, leucocitele, trombocitele, plasma, care pot fi obtinute prin diferite metode;

c) produs sanguin – orice produs terapeutic obtinut din sânge sau plasmă umană prin prelucrare industrialfarmaceutică;

d) donare homologă – recoltare de sânge sau de componente sanguine de la o persoană în vederea utilizării terapeutice la o altă persoană ori în vederea prelucrării industrial-farmaceutice;

e) transfuzie autologă – administrare de sânge sau de componente sanguine, recoltate de la o persoană, în vederea utilizării terapeutice exclusiv la aceeasi persoană;

f) centru de transfuzie sanguină – orice structură sau organism care este responsabil cu orice etapă din recoltarea si testarea sângelui si componentelor sanguine umane, oricare ar fi scopul propus, si cu procesarea, prepararea si distribuirea lor când sunt destinate transfuziei; prezenta definitie nu include unitătile de transfuzie sanguină din spitale;

g) centrul de transfuzie sanguină judetean sau al municipiului Bucuresti – institutie publică cu activitate în domeniul transfuziei sanguine, conform acreditării acordate de Ministerul Sănătătii;

h) unitate de transfuzie sanguină din spital – structură în cadrul spitalelor, care stochează sângele si componentele sanguine umane destinate livrării si utilizării terapeutice exclusiv în serviciile spitalului unde îsi desfăsoară activitatea; aceste unităti efectuează testele imunohematologice obligatorii pentru actul transfuzional;

i) incident advers sever – orice eveniment inoportun legat de colectă, controlul biologic, prepararea, conservarea sau distribuirea sângelui si a componentelor sanguine umane, susceptibil de a determina decesul ori de a pune în pericol viata, de a determina o invaliditate sau incapacitate a pacientului ori care provoacă sau prelungeste spitalizarea ori morbiditatea;

j) reactie adversă severă – o reactie neprevăzută la donator sau la pacient, legată de colectă ori de transfuzia de sânge sau de componente sanguine umane, care este mortală, pune viata în pericol, determină o invaliditate sau o incapacitate, provoacă ori prelungeste spitalizarea sau morbiditatea;

k) excluderea donatorului – suspendarea de la admisibilitate a unui donator de sânge sau de componente sanguine; excluderea este temporară sau permanentă;

l) distributie – furnizarea de sânge si de componente sanguine umane altor centre de transfuzie sanguină judetene sau al municipiului Bucuresti, unitătilor de transfuzie sanguină sau în vederea prelucrării industrialfarmaceutice; termenul distributie nu se referă la livrarea de sânge sau de componente sanguine umane din unitătile de transfuzie sanguină ale unui spital către o sectie din acelasi spital, în vederea utilizării terapeutice;

m) trasabilitate – ansamblul informatiilor înregistrate si al măsurilor care permit urmărirea si identificarea fiecărei etape a activitătii, pornind de la admiterea persoanei la donare până la utilizarea terapeutică a sângelui si a componentelor sanguine umane; trasabilitatea permite stabilirea unei legături între donator si unul sau mai multi primitori si de la primitor la donator, fiind stabilită cu ajutorul unui sistem national unic de identificare a unitătilor de sânge si a persoanelor;

n) hemovigilentă – ansamblu de proceduri de supraveghere a incidentelor nedorite sau a reactiilor adverse severe ce survin atât la donatorul, cât si la primitorul de sânge, precum si supravegherea prin metode epidemiologice a donatorilor;

o) inspectie – activitatea oficială de control, desfăsurată conform cerintelor adoptate, în scopul evaluării conformitătii cu prevederile legale în domeniu, precum si în scopul identificării neconformitătilor;

p) autosuficientă – asigurarea necesarului national de sânge si de componente sanguine umane, în conditiile utilizării terapeutice rationale, în concordantă cu practica modernă de terapie transfuzională;

q) sistem de calitate – structura organizatorică, procedurile, procesele si resursele necesare implementării managementului de calitate;

r) validare – stabilirea dovezilor documentate si obiective că cerintele particulare pentru utilizarea specifică pot fi îndeplinite în totalitate;

s) autorizare – procesul de evaluare si analiză care conditionează din punct de vedere tehnic si juridic punerea în functiune si desfăsurarea anumitor activităti în domeniul transfuziei sanguine;

s) autorizatie – act tehnic si juridic eliberat în scris de către autoritatea de sănătate publică componentă, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activităti în domeniul transfuziei;

t) celule suse sanguine – celule precursoare ale componentelor celulare din sângele uman.

 

ANEXA Nr. 2

 

ATRIBUTIILE

Ministerului Sănătătii în calitate de autoritate competentă

 

În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 4 din lege, atributiile Ministerului Sănătătii în calitate de autoritate competentă sunt următoarele:

a) elaborează politica si strategia dezvoltării durabile a Sistemului national de transfuzie sanguină;

b) organizează sistemul si programul de transfuzie sanguină bazate pe obiectivele politicii nationale;

c) asigură transparenta în domeniul transfuziei sanguine;

d) asigură resursele umane, financiare si tehnice necesare functionării Sistemului national de transfuzie sanguină, în conditiile prezentei legi;

e) adoptă măsurile necesare, prin structurile sale specifice, pentru asigurarea autosuficientei nationale de sânge si de componente sanguine umane;

f) promovează si asigură respectarea principiilor legale si etice care guvernează sistemul transfuziei sanguine;

g) supraveghează utilizarea sângelui într-un mod optim si rational în scopul evitării pierderilor;

h) stabileste atributiile, responsabilitătile, drepturile si obligatiile structurilor implicate în realizarea programului de transfuzie sanguină;

i) elaborează normele privind calificările personalului, cerintele necesare pentru asigurarea securitătii, eficacitătii si calitătii sângelui si a componentelor sanguine, precum si sistemul de management al informatiei;

j) adoptă măsurile necesare pentru ca fiecare structură a Sistemului national de transfuzie sanguină să introducă si să aplice un sistem de calitate fondat pe principii de bună practică;

k) asigură prin structurile sale competente trasabilitatea, de la donator la primitor si de la primitor la donator, a sângelui si a componentelor sanguine umane colectate, controlate biologic, preparate, conservate, distribuite si administrate pe teritoriul României;

l) elaborează si introduce sistemul national unic de identificare a fiecărei donări de sânge, a fiecărei unităti de sânge si componente sanguine umane colectate sau preparate;

m) coordonează colaborarea tuturor institutiilor si societătii civile implicate în promovarea si sprijinirea donării de sânge;

n) sustine si recunoaste solidaritatea internatională în asigurarea securitătii sângelui la nivel mondial;

o) organizează Sistemul national de hemovigilentă;

p) stabileste sistemul de înregistrare, raportare, verificare si evaluare a informatiilor raportate privind reactiile adverse severe si incidentele severe legate de colecta, prepararea, controlul biologic, conservarea, distributia si transfuzia sângelui si componentelor sanguine umane;

q) asigură garantarea sistemului de etichetare a sângelui si a componentelor sanguine umane, conform prevederilor prezentei legi;

r) asigură elaborarea si introducerea unui sistem unic de codificare a datelor de identificare a donatorilor în raportările către institutiile competente cărora le revine atributia colectării si monitorizării datelor epidemiologice.

 

ANEXA Nr. 3

 

ATRIBUTIILE

Inspectiei sanitare de stat în domeniul transfuziei sanguine

 

În vederea aplicării dispozitiilor prezentei legi, atributiile Inspectiei sanitare de stat sunt următoarele:

a) organizează, ori de câte ori este nevoie, inspectii si alte măsuri de control în cazurile de suspiciune sau în cele de raportare a incidentelor grave neprevăzute si reactiilor grave adverse, conform dispozitiilor prezentei legi;

b) verifică aplicarea legilor, regulamentelor si bunelor practici privind colecta, prepararea, controlul biologic, conservarea, distributia, utilizarea terapeutică si securitatea sanitară a sângelui si a componentelor sanguine umane;

c) elaborează, în colaborare cu Comisia de transfuzie din cadrul Ministerului Sănătătii, norme si proceduri pentru desfăsurarea inspectiei în domeniul transfuzional;

d) controlează din punct de vedere tehnic si efectuează expertizele tehnice necesare privind colecta de sânge si de componente sanguine umane, prepararea, controlul biologic, conservarea, distributia si utilizarea terapeutică, în vederea asigurării securitătii sanitare;

e) poate suspenda activitatea unitătilor sanitare implicate în colecta de sânge uman, prepararea, controlul biologic, conservarea, distributia si utilizarea terapeutică de sânge si de componente sanguine umane, în caz de pericol grav sau suspiciune de pericol grav pentru sănătatea populatiei;

f) culege datele stiintifice si tehnice necesare desfăsurării atributiilor sale, receptionează rapoartele de control sau avizele expertizelor realizate în domeniul său de competentă de către institutiile publice ale statului;

g) participă la actiunile internationale ale României în domeniul său de competentă;

h) raportează periodic ministrului sănătătii si informează Comisia de transfuzie din cadrul Ministerului Sănătătii, I.N.T.S. si centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti asupra rezultatelor activitătii de control desfăsurate, datele statistice si epidemiologice, punând la dispozitie expertiza cerută în domeniul său de competentă;

i) elaborează si supune aprobării Ministerului Sănătătii planul anual de actiuni de control;

j) pentru mentinerea si îmbunătătirea securitătii transfuzionale, aplică procedurile de verificare si evaluare a informatiilor raportate si a măsurilor luate în domeniul hemovigilentei, elaborate de către Ministerul Sănătătii, pentru a preveni aparitia reactiilor similare;

k) desfăsoară în mod regulat, în structurile Sistemului national de transfuzie sanguină si în unitătile de transfuzie sanguină din spitale, inspectii si alte măsuri de control si evaluare a aplicării si respectării cerintelor prezentei legi, la un interval care nu trebuie să depăsească 2 ani;

l) desemnează specialistii care efectuează inspectii si alte măsuri de control, având următoarele atributii:

– să inspecteze structurile organizatorice ale Sistemului national de transfuzie sanguină si unitătile de transfuzie sanguină din spitale;

– să utilizeze proceduri standardizate de control si evaluare;

– să preleveze esantioane pentru examinare si analiză;

– să verifice toate documentele la care se referă obiectivul inspectiei;

m) ia toate măsurile necesare pentru ca persoanele responsabile cu inspectia si alte măsuri de control prevăzute la lit. k) să aibă acces la documente.

 

ANEXA Nr. 4

 

NORME TEHNICE

 

Prin ordin al ministrului sănătătii se aprobă următoarele norme tehnice si adaptarea lor la progresul stiintific si tehnic:

a) Normele de asigurare a trasabilitătii;

b) Normele privind informatiile care trebuie oferite donatorilor;

c) Normele privind informatiile care trebuie communicate de către donatori, cuprinzând datele de identificare, antecedentele medicale, precum si semnătura donatorului;

d) Normele privind admisibilitatea donatorilor de sânge si de componente sanguine umane, cuprinzând criteriile de excludere permanentă si criteriile de excludere temporară de la donare;

e) Normele privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si transportul sângelui si al componentelor sanguine umane;

f) Normele privind calitatea si securitatea sângelui si a componentelor sanguine;

g) Normele privind transfuzia autologă;

h) Normele privind standardele si specificatiile reglementate de legislatia în domeniu, referitoare la sistemul de calitate într-o institutie de transfuzie sanguină;

i) procedurile reglementate în conformitate cu legislatia în vigoare, privind semnalarea incidentelor grave neprevăzute si a reactiilor adverse severe, blocarea distributiei si rechemarea în vederea retragerii;

j) Nomenclatorul national al componentelor sanguine umane;

k) Normele privind activitatea unitătilor de transfuzie sanguină din spitale;

l) Normele privind autorizarea si acreditarea I.N.T.S., a centrelor de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti si a unitătilor de transfuzie sanguină din spitale;

m) Ghidul national de utilizare terapeutică ratională a sângelui si a componentelor sanguine umane.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 984.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA

 

În baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu:

– prevederile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare,

– prevederile Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000,

– prevederile memorandumurilor de finantare ISPA dintre Guvernul României si Comisia Europeană,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin abrogă procedura privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene în cadrul programelor ISPA, stabilită prin:

– Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare finantării măsurilor din domeniul mediului în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.188/2003; si

– Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare finantării măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 195/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si nr. 128 bis din 27 februarie 2003.

Art. 3. – Directia generală a Fondului National de Preaderare, Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public, Directia Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, precum si agentiile de implementare ISPA transporturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.407.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA

 

Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000, precum si memorandumurile de finantare ISPA stabilesc cadrul administrativ, legal si tehnic conform cărora programele ISPA se derulează în România.

 

SECTIUNEA I

Finantarea cu sume de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor de la Comisia Europeană

 

1. Deschiderea si functionarea conturilor

1.1. În scopul asigurării fluxurilor financiare necesare implementării programelor ISPA în cazul indisponibilitătii temporare a sumelor necesare din contributia financiară a Comunitătii Europene, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generală a Fondului National de Preaderare, derulează următoarele operatiuni:

– operatiuni cu sume provenite din contributia financiară a Comunitătii Europene, precum si fonduri provenite de la bugetul de stat, prin conturi deschise la societatea bancară – conform prevederilor Conventiei nr. 50.497 din 26 octombrie 1999 cu privire la prestarea serviciilor bancare în legătură cu derularea contributiei financiare a Comunitătii Europene;

– operatiuni cu sume alocate de la bugetul de stat pentru finantarea programelor ISPA, în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA, prin contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Natională a României (cont 36.11.80000302). Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generală a Fondului National de Preaderare, a deschis în cadrul contului curent general al Trezoreriei Statului, la Directia Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, contul 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“.

1.2. Functiunea contului 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“

Acest cont se creditează cu:

– sumele alocate de la bugetul de stat pentru finantarea în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor ISPA (Fondul pentru indisponibilităti temporare), virate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cont 36.11.80000302) deschis la Banca Natională a României;

– sumele în lei din contributia financiară ISPA a Comunitătii Europene, transferate de Directia generală a Fondului National de Preaderare pentru reîntregirea Fondului pentru indisponibilităti temporare din conturile 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“, 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“;

– sumele în lei reprezentând dobânda si diferentele de curs favorabile, transferate de Directia generală a Fondului National de Preaderare pentru reîntregirea Fondului pentru indisponibilităti temporare din conturile 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“, 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare IPSA asistentă tehnică“;

– sumele în lei returnate de agentiile de implementare ISPA din conturile de trezorerie 50.29 de indisponibilităti temporare, deschise în baza ordinelor ministrului finantelor publice nr. 195/2003 si nr. 1.188/2003, si se debitează cu:

– sumele alocate de la bugetul de stat pentru finantarea în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor ISPA, virate în conturile 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“, 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“, deschise la societatea bancară;

– sumele din Fondul pentru indisponibilităti temporare care provin din finantarea bugetară a anului curent, returnate de Fondul National de Preaderare la închiderea programelor ISPA în contul curent general al Trezoreriei Statului (cont 36.11.80000302) deschis la Banca Natională a României;

– sumele din Fondul pentru indisponibilităti temporare care provin din regularizări periodice, returnate de Fondul National de Preaderare în contul curent general al Trezoreriei Statului (cont 36.11.80000302) deschis la Banca Natională a României;

– sumele din Fondul pentru indisponibilităti temporare care provin din finantarea bugetară a anilor precedenti, returnate de Fondul National de Preaderare la închiderea programelor ISPA în contul de venituri ale bugetului de stat 20.22.01.05 “Restituiri din finantarea bugetară a anilor precedenti“.

Sumele în lei din Fondul pentru indisponibilităti temporare utilizat de Directia generală a Fondului National de Preaderare în calitate de agentie de implementare ISPA, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 839/2003, aflate în soldul contului 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“, se utilizează în continuare cu destinatia disponibilitătilor din acest cont.

Disponibilitătile aflate în soldul contului 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“ la sfârsitul anului bugetar se utilizează cu aceeasi destinatie în anul bugetar următor.

2. Finantarea măsurilor ISPA din Fondul pentru indisponibilităti temporare, în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor comunitare

2.1. Agentiile de implementare ISPA transmit Fondului National de Preaderare cereri de avans (I si II), declaratii de cheltuieli si cereri intermediare de plată în vederea înaintării acestora la Comisia Europeană, în  conformitate cu prevederile acordurilor de finantare semnate între Fondul National de Preaderare si agentiile de implementare ISPA.

2.2. Fondul National de Preaderare stabileste si transferă agentiilor de implementare ISPA, în termen de 7 zile după verificarea, certificarea cheltuielilor eligibile declarate si transmiterea cererilor de plată spre rambursare de către Comisia Europeană, sumele de la bugetul de stat din Fondul pentru indisponibilităti temporare, aferente contributiei comunitare solicitate de agentiile de implementare ISPA în cererile de fonduri/declaratiile de cheltuieli certificate de responsabilul national cu autorizarea finantării ISPA.

2.3. Sumele din Fondul pentru indisponibilităti temporare transferate în conturile 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“, 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“, deschise la societatea bancară, se asimilează contributiei financiare a Comunitătii Europene si se transferă de către Fondul National de Preaderare agentiilor de implementare ISPA în subconturile deschise la societatea bancară si urmează regulile aplicabile contributiei financiare a Comunitătii Europene, stabilite prin memorandumurile de întelegere si finantare ISPA.

2.4. În cazul în care din analiza de risc întocmită de Fondul National de Preaderare pe baza prognozelor fluxului de numerar al agentiilor de implementare ISPA există riscul ca pe termen scurt/mediu disponibilitătile din fonduri comunitare din conturile bancare ale agentiilor de implementare ISPA, aferente anumitor măsuri (în general cele pentru care plata avansului contractelor de asistentă tehnică depăseste valoarea avansului de 20% pe măsură), să fie insuficiente pentru onorarea la termen a obligatiilor de plată către contractori, Fondul National de Preaderare poate solicita agentiilor de implementare ISPA întocmirea unor declaratii suplimentare de cheltuieli, în vederea alimentării conturilor agentiilor de implementare ISPA cu sume de la bugetul de stat din Fondul pentru indisponibilităti temporare.

2.5. Alimentarea conturilor agentiilor de implementare ISPA cu sume de la bugetul de stat din Fondul pentru indisponibilităti temporare, pe baza cererilor de plată în avans/declaratiilor de cheltuieli si cererilor intermediare de plată, se realizează tinându-se seama de soldurile conturilor 2511 yy aferente fiecărei măsuri, precum si de estimările de plăti din contributia financiară a Comunitătii Europene în perioada de la transmiterea de către agentiile de implementare ISPA a cererii de plată în avans/declaratiei de cheltuieli la Fondul National de Preaderare si până la momentul rambursării acesteia de către Comisia Europeană. Transferul sumelor la agentiile de implementare ISPA din Fondul pentru indisponibilităti temporare se poate realiza în mai multe transe, transele cumulate fiind stabilite în limita cheltuielilor declarate eligibile, certificate si transmise Comunitătii Europene de către Fondul National de Preaderare.

2.6. Rambursarea în avans de către Fondul National de Preaderare a sumelor declarate si certificate ca eligibile din cererile de plată ale agentiilor de implementare ISPA, din sume de la bugetul de stat aferente Fondului pentru indisponibilităti temporare, se va realiza astfel încât totalul sumelor transferate agentiilor de implementare ISPA pentru măsura respectivă (atât din sume provenite de la Comunitatea Europeană, cât si din Fondul pentru indisponibilităti temporare) să nu depăsească contributia comunitară contractată aferentă fiecărei măsuri ISPA.

3. Stabilirea procedurii privind utilizarea sumelor din Fondul pentru indisponibilităti temporare pentru Programul ISPA

Conform prevederilor art. 5 alin. (11) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare, în bugetul de stat sunt prevăzute sume necesare continuării finantării programelor ISPA în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor comunitare, care constituie Fondul pentru indisponibilităti temporare. Aceste sume sunt prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale“, într-o pozitie globală – “Transferuri aferente Fondului National de Preaderare“.

3.1. Deschiderea creditelor bugetare

3.1.1. Directia generală a Fondului National de Preaderare întocmeste cererea de deschidere de credite bugetare necesare din Fondul pentru indisponibilităti temporare pentru programul ISPA pentru plata integrală a obligatiilor fiecărei agentii de implementare ISPA către beneficiarii de proiecte ISPA, cu încadrarea în limitele alocatiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate. De asemenea, Directia generală a Fondului National de Preaderare întocmeste nota de fundamentare prin care se stabilesc pentru luna următoare necesitătile de finantare în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor ISPA pe baza sumelor în euro din fonduri aferente contributiei comunitare, incluse în cererile de plată în avans/intermediară transmise de agentia de implementare ISPA Fondului National de Preaderare si aprobate/certificate de către responsabilul national cu autorizarea finantării ISPA si tinând cont de soldul contului 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“.

Sumele solicitate prin deschiderea de credite se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finantarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate agentiilor de implementare ISPA. Estimarea se construieste pornindu-se de la sumele în euro autorizate la plată, la care se adaugă un procent de 2% pentru eventuale diferente ce pot rezulta din modificarea cursului de schimb lei/euro al societătii bancare la data efectuării schimbului valutar fată de cursul la data întocmirii ordinului de plată.

Cererea pentru deschiderea de credite, însotită de nota de fundamentare si de angajamentul bugetar, se supune vizei de control financiar preventiv propriu si delegat si se prezintă spre aprobare, până la data de 25 a lunii curente, responsabilului national cu autorizarea finantării ISPA care are si calitatea de ordonator de credite pentru pozitia globală “Transferuri aferente Fondului National de Preaderare“.

3.1.2. Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public efectuează deschiderea creditelor bugetare aferente Fondului pentru indisponibilităti temporare de la capitolul 69.01 “Alte actiuni economice“, subcapitolul 69.01.18 2 “Fondul National de Preaderare“, titlul 38 “Transferuri“, alineatul 40.26 “Transferuri aferente Fondului National de Preaderare“, conform metodologiei în vigoare, în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor.

3.2. Transferul sumelor în contul 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“

3.2.1. În baza sumelor solicitate prin cererea de deschidere de credite Directia generală a Fondului National de Preaderare întocmeste si transmite o notă de lichidare semnată de responsabilul national cu autorizarea finantării ISPA, însotită de ordonantarea de plată în baza căreia Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public emite ordinul de plată pentru transferul sumelor ce reprezintă finantarea din Fondul pentru indisponibilităti temporare, din contul curent general al Trezoreriei Statului (cont 36.11.80000302) deschis la Banca Natională a României în contul 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“ deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti. Ordonantarea de plată se supune vizei de control financiar preventiv.

3.2.2. Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public întocmeste ordinul de plată si îl transmite la Banca Natională a României, până la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care a primit nota de lichidare.

3.2.3. Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti pune la dispozitia Directiei generale a Fondului National de Preaderare extrasul de cont care confirmă creditarea contului 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“, în prima zi lucrătoare următoare datei creditării contului.

3.3. Transferul sumelor din contul 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“ în conturile în lei si în euro 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“ si 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de

finantare ISPA asistentă tehnică“ (ale Fondului National de Preaderare), deschise la societatea bancară

3.3.1. Directia generală a Fondului National de Preaderare întocmeste ordinele de plată prin care se virează sumele în lei din contul 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“ în conturile în lei 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“ si 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“ (ale Fondului National de Preaderare).

3.3.2. Sumele înscrise în ordinele de plată se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finantarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate agentiilor de implementare ISPA. Estimarea se construieste pornindu-se de la sumele în euro autorizate la plată, la care se adaugă un procent de 2% pentru eventuale diferente ce pot rezulta din modificarea cursului de schimb lei/euro al societătii bancare la data efectuării schimbului valutar fată de cursul la data întocmirii ordinului de plată.

În calcularea sumei pentru care se solicită transferul se tine cont de soldul conturilor deschise la societatea bancară. Ordinele de plată, întocmite pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv, se depun de către Directia generală a Fondului National de Preaderare la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti. Eventualele costuri bancare aferente operatiunilor prin intermediul TRANSFOND se retin direct din sumele supuse transferului.

3.3.3. Societatea bancară pune la dispozitie Directiei generale a Fondului National de Preaderare extrasele de cont care confirmă alimentarea conturilor în lei 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“ si 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“.

3.3.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrase de cont care atestă alimentarea conturilor în lei 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“ si 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“, Directia generală a Fondului National de Preaderare întocmeste si depune la societatea bancară ordinele de cumpărare de valută la vedere care cuprind instructiunile de alimentare a conturilor în euro 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“ si 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“ cu sumele în euro din Fondul pentru indisponibilităti temporare, stabilite pentru transferul ulterior al acestora în conturile agentiilor de implementare ISPA 2511xx, yy, zz, cu data valutei în ziua depunerii ordinului de cumpărare.

3.3.5. Diferentele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societătii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului National de Preaderare si cursul de schimb euro/lei al societătii bancare estimat la momentul întocmirii ordinului de plată pentru alimentarea conturilor 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“ si 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“ (ale Fondului National de Preaderare) se transferă în contul 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“ de către Fondul National de Preaderare în termen de două zile de la primirea extrasului conturilor Fondului National de Preaderare în lei 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“ si 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“. Ordinul de plată este întocmit pe baza autorizării de plată semnată de responsabilul national cu autorizarea finantării ISPA, cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu.

3.3.6. În functie de estimările privind evolutia plătilor în cadrul contractelor, precum si a celor privind indisponibilitatea temporară a fondurilor de la Comisia Europeană, în scopul asigurării cu flexibilitate a sumelor de la bugetul de stat incluse în alineatul 40.26 “Transferuri aferente Fondului National de Preaderare“, sumele disponibile în contul 50.29.4221306 se regularizează cu bugetul de stat, respectiv de returnează în contul general al Trezorerie Statului (contul 36.11.80000303) prin întocmirea de către Fondul National de Preaderare a unui ordin de plată pe baza ordonantării de plată semnată de responsabilul national cu autorizarea finantării ISPA sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu vize prealabile de control financiar preventiv.

3.3.7. În vederea utilizării ulterioare a fondurilor transferate în contul 36.11.80000303, Fondul National de Preaderare întocmeste o notă (prin care este explicată necesitatea retragerii de credite bugetare) însotită de dispozitia bugetară de retragere de credite si de borderoul privind transmiterea dispozitiilor bugetare de retragere (în câte 4 exemplare fiecare). Aceste documente se semnează de către responsabilul national cu autorizarea finantării ISPA sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu vize prealabile de control financiar preventiv.

3.3.8. În baza documentatiei întocmite de Fondul National de Preaderare, Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public operează modificările aprobate în bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale“, articolul 40 “Transferuri neconsolidabile“, alineatul 40.26 “Transferuri aferente Fondului National de Preaderare“, capitolul 69.01 “Alte actiuni economice“, subcapitolul 69.01.18 “Fondul National de Preaderare“.

3.3.9. La finalizarea programului ISPA, sumele disponibile în contul 50.29.4221306 se regularizează cu bugetul de stat, respectiv se returnează în contul general al Trezoreriei Statului (contul 36.11.80000303) prin întocmirea de către Fondul National de Preaderare a unui ordin de plată pe baza ordonantării de plată semnate de responsabilul national cu autorizarea finantării ISPA sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu vize prealabile de control financiar preventiv.

4. Reîntregirea Fondului pentru indisponibilităti temporare cu sume din contributia financiară a Comunitătii Europene transferate Fondului National de Preaderare

4.1. Ca urmare a realimentării ulterioare a conturilor de disponibil în euro 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“ si 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“ de către Comisia Europeană, Fondul National de Preaderare asigură reîntregirea Fondului pentru indisponibilităti temporare.

4.2. Ca urmare a transferului de către Comisia Europeană a sumelor reprezentând plăti în cadrul programului ISPA, societatea bancară pune la dispozitia Directiei generale a Fondului National de Preaderare extrasele de cont care confirmă alimentarea conturilor de disponibil în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestor conturi.

4.3. În baza extraselor conturilor de disponibil eliberate de societatea bancară si a sumelor plătite din Fondul pentru indisponibilităti temporare, Directia generală a Fondului National de Preaderare stabileste sumele în euro cu care trebuie reîntregit Fondul pentru indisponibilităti temporare.

4.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrasul de cont care atestă alimentarea conturilor de disponibil în euro, Directia generală a Fondului National de Preaderare întocmeste si depune la societatea bancară ordinul de vânzare de valută la vedere care cuprinde instructiunile de alimentare cu sumele în lei rezultate din schimbul valutar.

4.5. În termen de două zile de la emiterea extrasului de cont care atestă alimentarea conturilor Fondului National de Preaderare, Directia generală a Fondului National de Preaderare întocmeste ordinul de plată prin care se virează sumele din contul în lei în contul 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“. Pe formularul ordinului de plată, întocmit pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv (propriu), se introduce instructiunea de retinere directă a costurilor bancare ocazionate de operatiunea de transfer.

4.6. Diferentele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimbă lei/euro al societătii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului National de Preaderare si cursul de schimb euro/lei al societătii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul reîntregirii contului 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“, se fac venit al acestui cont si se utilizează cu destinatia disponibilitătilor din acest cont.

4.7. Diferentele de curs de schimb nefavorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societătii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Fondului National de Preaderare si cursul de schimb euro/lei al societătii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul reîntregirii contului 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“, se consideră pierderi ale Fondului pentru indisponibilităti temporare.

4.8. Dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din Fondul pentru indisponibilităti temporare tranzitate prin conturile Fondului National de Preaderare în lei 2511 PE, 2511 PT, 2511 PA se transferă în contul 50.29.4221306 cu ocazia reîntregirii Fondului pentru indisponibilităti temporare cu sume de la Comisia Europeană, constituindu-se venit al Fondului pentru indisponibilităti temporare.

4.9. Dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din contributia financiară a Comisiei Europene acumulată în conturile Fondului National de Preaderare în euro 2511 PE, 2511 PT, 2511 PA este datorată CE si se transferă în conturile 2511 xx, yy, zz ale agentiilor de implementare ISPA, conform procedurilor Fondului National de Preaderare descrise la sectiunea II.

5. Închiderea conturilor de disponibil aferent Fondului pentru indisponibilităti temporare ale agentiilor de implementare ISPA

5.1. Directia generală a Fondului National de Preaderare va stabili suma transferată din Fondul pentru indisponibilităti temporare la agentiile de implementare ISPA

5.2. Agentiile de implementare ISPA vor stabili si vor transfera, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instructiuni, în contul Directiei generale a Fondului National de Preaderare 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“ sumele existente în propriile conturi 50.29 aferente Fondului pentru indisponibilităti temporare deschise la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, inclusiv sumele rămase neutilizate aferente Fondului pentru indisponibilităti temporare gestionat de fiecare agentie de implementare.

5.3. Pentru sumele din Fondul pentru indisponibilităti temporare gestionat de agentiile de implementare ISPA în baza ordinelor ministrului finantelor publice nr. 195/2003, nr. 1.188/2003 si nr. 839/2003, plătite contractorilor si care au fost sau urmează să fie incluse în cererile de plată în avans, intermediară sau finală, care vor fi rambursate de Comisia Europeană, prin intermediul conturilor bancare ale Fondului National de Preaderare, agentiile de implementare ISPA vor urma procedura de reîntregire a conturilor acestora de trezorerie pentru indisponibilităti temporare, descrisă în instructiunile aprobate prin ordinele ministrului finantelor publice mai sus mentionate.

5.4. În termen de 5 zile de la fiecare astfel de reîntregire a conturilor de trezorerie pentru Fondul pentru indisponibilităti temporare, respectivele sume vor fi transferate contului 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“.

5.5. La încheierea tuturor transferurilor din conturile agentiilor de implementare ISPA pentru Fondul pentru indisponibilităti temporare către contul Fondului National de Preaderare 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“, responsabilul sectorial cu autorizarea finantării ISPA trebuie să transmită responsabilului national cu autorizarea finantării ISPA o declaratie detaliată a utilizării sumelor primite de la Fondul National de Preaderare în baza ordinelor ministrului finantelor publice nr. 195/2003, nr. 1.188/2003 si nr. 839/2003 în cazul indisponibilitătii temporare a sumelor din contributia financiară de la Comunitatea Europeană, justificând eventualele diferente între acestea si sumele totale transferate în contul Fondului National de Preaderare 50.29.4221306 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA“.

 

SECTIUNEA a II-a

Tratamentul dobânzilor bonificate de societatea bancară la conturile Fondului National de Preaderare aferente Programului ISPA

 

6. Fondul National de Preaderare transferă la agentiile de implementare ISPA dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din contributia financiară ISPA sau din Fondul pentru indisponibilităti temporare, ori de câte ori transferă sume reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene sau din Fondul pentru indisponibilităti temporare, cu exceptia transferării ultimei transe în cadrul unei măsuri ISPA, după următoarea procedură:

6.1. Directia generală a Fondului National de Preaderare calculează dobânda bonificată de societatea bancară la conturile în euro 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“ si 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“ pe baza extraselor de cont eliberate de societatea bancară.

6.2. Directia generală a Fondului National de Preaderare întocmeste ordinele de plată prin care se virează sumele în euro reprezentând dobânzile bonificate la sumele din contributia financiară ISPA, din conturile în euro 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“ si 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“ în subconturile în euro 2511.yy aferente memorandumurilor de finantare ISPA, deschise la societatea bancară. Ordonantarea operatiunii de plată se semnează de către responsabilul national cu autorizarea finantării ISPA sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu.

6.3. În cazul ultimului transfer de fonduri din contributia financiară ISPA către agentia de implementare ISPA în cadrul unei măsuri ISPA, Directia generală a Fondului National de Preaderare calculează anticipat dobânda de bonificat de societatea bancară la cont curent pentru luna în care s-a efectuat ultimul transfer, aferentă conturilor în euro 2511.30.000.003 PE “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu“, 2511.10.000.008 PT “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport“ si 2511.00.000.110 PA “Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică“, si o transferă, în ziua bonificării de către bancă, în subconturile în euro 2511.yy aferente memorandumurilor de finantare ISPA deschise la societatea bancară.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind radiologia în specialitatea dentară

 

În temeiul art. 6 alin. (1) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare, si tinând seama de curricula de pregătire universitară a medicului dentist,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România emite următoarea decizie:

Art. 1. – (1) Medicul dentist care posedă autorizatie de liberă practică, prin curricula universitară, are pregătirea necesară pentru efectuarea si interpretarea diagnosticului în radiologia dentară, retroalveolară, fără a fi nevoie de competentă suplimentară.

(2) Medicul dentist are nevoie de competentă în efectuarea si interpretarea radiografiei maxilo-faciale.

Art. 2. – (1) Cabinetele medicale, indiferent de forma lor de organizare, pot desfăsura activităti de radiodiagnostic, imagistică medicală si alte activităti medicale si conexe actului medical, cu avizarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare si a Ministerului Sănătătii.

(2) Activitatea de învătământ si cercetare se desfăsoară cu avizul Ministerului Sănătătii si al Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Mihai Augustin

 

Bucuresti, 24 septembrie 2005.

Nr. 5.

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind exercitarea profesiei de către medicii dentisti care au împlinit vârsta de pensionare

 

În temeiul art. 32 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 10, 16 si 17 din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, cu modificările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România emite următoarea decizie:

Art. 1. – Medicii dentisti, membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România, care au împlinit vârsta de pensionare îsi pot continua activitatea, atât în sectorul public, cât si în sectorul privat, pe baza avizului anual acordat de Colegiul Medicilor Dentisti din România prin colegiile judetene.

Art. 2. – Avizul prevăzut la art. 1 se acordă în baza următoarelor documente:

a) cerere-tip;

b) copia autorizatiei de liberă practică;

c) certificat medical;

d) dovada plătii la zi a cotizatiei;

e) declaratia pe propria răspundere privind îndeplinirea conditiilor de exercitare a profesiei.

Art. 3. – În unitătile sanitare publice, respectiv cabinete medicale apartinând unor unităti sanitare din structura Ministerului Sănătătii, a ministerelor cu retea medicală proprie ori a altor institutii publice, mentinerea în activitate a medicilor care au împlinit vârsta de pensionare se face în baza avizului prevăzut la art. 1 si a acordului Ministerului Sănătătii.

Art. 4. – Medicii care au obtinut dreptul de practică în conditiile art. 1 pot desfăsura activităti de medicină dentară conform pregătirii profesionale în sistemul national de asigurări sociale de sănătate sau/si în sectorul privat, fie ca angajati, fie ca titulari ori asociati ai cabinetelor de practică medico-dentară independentă sau de colaborare cu furnizori de servicii medico-dentare.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Mihai Augustin

 

Bucuresti, 24 septembrie 2005.

Nr. 6.