MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 910         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 octombrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.127. – Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Departamentul Federal al Afacerilor Economice al Confederatiei Elvetiene, reprezentând Confederatia Elvetiană, în domeniile energie, mediu si alte sectoare industriale, semnat la Bucuresti la 16 iunie 2005

 

Acord privind cooperarea dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Departamentul Federal al Afacerilor Economice al Confederatiei Elvetiene, reprezentând Confederatia Elvetiană, în domeniile energie, mediu si alte sectoare industriale

 

1.173. – Hotărâre privind nominalizarea reprezentantilor Ministerului Educatiei si Cercetării în cadrul Comitetului director pentru educatia pentru dezvoltarea durabilă si al Grupului de experti – elaborare indicatori pentru educatia pentru dezvoltare durabilă

 

1.200. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

1.205. – Hotărâre privind transmiterea în folosintă gratuită a navei Tismana, proprietate privată a statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, Federatiei Române de Canotaj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

901/S.B.– Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea si sănătatea personalului din punctele de colectare

 

1.030. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Departamentul Federal al Afacerilor Economice al Confederatiei Elvetiene, reprezentând Confederatia Elvetiană, în domeniile energie, mediu si alte sectoare industriale, semnat la Bucuresti la 16 iunie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Acordul privind cooperarea dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Departamentul Federal al Afacerilor Economice al Confederatiei Elvetiene, reprezentând Confederatia  Elvetiană, în domeniile energie, mediu si alte sectoare industriale, semnat la Bucuresti la 16 iunie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.127.

 

ACORD*)

privind cooperarea dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Departamentul Federal al Afacerilor Economice al Confederatiei Elvetiene, reprezentând Confederatia Elvetiană, în domeniile energie, mediu si alte sectoare industriale

 


*) Traducere.

 

Ministerul Economiei si Comertului din România si Departamentul Federal al Afacerilor Economice al Confederatiei Elvetiene, denumite în continuare părti,

recunoscând importanta dezvoltării unei politici energetice care satisface nevoile prezente economice, sociale si de mediu, fără a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi,

recunoscând importanta modernizării sectorului energetic si de mediu din România pentru îndeplinirea obiectivelor sus-mentionate si rolul important al investitiilor străine, al transferului de tehnologie si de know-how în acest context,

luând în considerare experienta si realizările elvetiene în domeniul infrastructurii energetice si al tehnologiilor de mediu, precum si pozitia puternic competitivă a companiilor elvetiene si know-how-ul detinut de institutiile si organizatiile elvetiene în aceste sectoare,

recunoscând importanta intensificării cooperării bilaterale dintre România si Confederatia Elvetiană în domeniile energie, mediu si alte sectoare industriale, care va contribui la dezvoltarea durabilă a celor două tări,

dorind să creeze un cadru pentru cooperare care va încuraja dezvoltarea si extinderea legăturilor comerciale dintre companiile lor,

respectând cadrul legilor si regulamentelor lor nationale, luând în considerare obligatiile lor internationale,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Obiectivele prezentului acord sunt următoarele:

• să sprijine obiectivele de dezvoltare ale României prin cresterea participării companiilor elvetiene în domeniile energie, mediu si alte sectoare industriale, în special în domeniul infrastructurii energetice si al tehnologiilor de mediu;

• să încurajeze participarea companiilor elvetiene la procesul de privatizare din sectoarele sus-mentionate;

• să identifice noi oportunităti de sprijinire prin eforturi comune a obiectivelor globale energetice si de mediu, cum ar fi cele stipulate în Tratatul Cartei energiei si în Protocolul de la Kyoto;

• să încurajeze companiile din cele două tări să participe la realizarea împreună a altor proiecte de interes comun în domeniul eficientei energetice si al protectiei mediului, inclusiv pe terte piete.

 

ARTICOLUL 2

 

Termenii si conditiile pentru fiecare proiect se vor stabili de comun acord de către părtile direct implicate, cu sprijinul autoritătilor si al agentiilor de resort în ceea ce priveste finantarea si obtinerea de garantii de export.

Achizitionarea de bunuri, lucrări si servicii pentru implementarea proiectelor se va face, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare, prin oferta unică, cu conditia să se asigure eficienta economică în conditiile de piată. În cazul contractelor la cheie, operatorii economici elvetieni se vor strădui să utilizeze pe cât de mult posibil bunuri, lucrări si servicii românesti.

 

ARTICOLUL 3

 

În vederea concretizării si realizării scopurilor prezentului acord au fost identificate următoarele domenii prioritare de cooperare bilaterală în domeniile energie si mediu, ca orientare pentru companiile, organizatiile si institutiile interesate:

• cooperare în productia si furnizarea de componente pentru centrale electrice si echipamente energetice, asa cum este stipulat în Amendamentul comercial la Tratatul Cartei energiei;

• cercetare aplicată si dezvoltare pe teme de energie si mediu;

• îmbunătătirea resurselor energetice si a infrastructurii prin utilizarea de tehnologii cu impact redus asupra mediului;

• activităti de proiect aflate sub incidenta art. 6 din Protocolul de la Kyoto (implementare în comun);

• proiecte legate de aspectele tehnice privind reforma pietei energiei, asa cum este stipulat în Tratatul Comunitătii Energiei din Sud-Estul Europei;

• alte domenii de cooperare convenite la nivelul companiilor.

Domeniile prioritare definite în prezentul acord si lista de proiecte prevăzută în anexa nr. II nu sunt limitative.

 

ARTICOLUL 4

 

Formele posibile de cooperare în domeniile energie, mediu si alte sectoare industriale între companiile, organizatiile si institutiile interesate pot include:

• participarea companiilor elvetiene la realizarea de investitii în România în proiecte în domeniile energie, mediu si alte sectoare industriale (prevăzute în anexa nr. II);

• schimbul si pregătirea personalului stiintific si tehnic;

• schimbul de informatii stiintifice si tehnologice;

• transferul de echipamente, know-how si tehnologie;

• furnizarea de consultantă si servicii tehnologice relevante.

 

ARTICOLUL 5

 

Fiecare parte va încuraja constituirea de grupe de lucru pentru implementarea proiectelor prevăzute în anexa nr. II.

Grupele de lucru vor conveni asupra obiectivelor specifice, responsabilitătilor si resurselor necesare.

În vederea implementării prezentului acord, grupele de lucru vor stabili, în conformitate cu propriile proceduri, prioritătile, disponibilitătile si resursele proprii pe care le pot aloca. Grupele de lucru vor administra propriile resurse alocate pentru implementarea prezentului acord, în concordantă cu procedurile proprii.

Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezentul acord. Anexa nr. II nu este limitativă.

 

ARTICOLUL 6

 

În vederea implementării obiectivelor prezentului acord, părtile au convenit:

• să poarte consultări bilaterale periodice la nivelul grupelor de lucru care se vor întâlni alternativ în România si în Elvetia, ori de câte ori este necesar;

• să organizeze un sistem eficient pentru schimbul periodic de informatii economice si comerciale;

• să organizeze misiuni economice pentru oamenii de afaceri interesati din cele două tări;

• să organizeze seminarii, mese rotunde si expozitii pentru prezentarea de noi produse si tehnologii din sectorul industrial din cele două tări;

• să participe la târguri si expozitii organizate în cele două tări;

• să schimbe informatii privind ofertele sau licitatiile organizate în cele două tări.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile se vor informa reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării lui în vigoare si va fi în vigoare pe perioadă nedeterminată.

Fiecare parte contractantă va avea dreptul să denunte prezentul acord în orice moment, prin notificarea pe căi diplomatice. În acest caz prezentul acord va înceta după 3 luni de la primirea notificării de denuntare.

Semnat la Bucuresti la 16 iunie 2005, în două exemplare în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Economiei si Comertului din România,

Attila Demeter,

secretar de stat

Pentru Departamentul Federal al Afacerilor Economice

al Confederatiei Elvetiene,

Jörg Al. Reding,

ambasador

 

ANEXA Nr. 1

 

Grupul de lucru român:

1. domnul Cristian Istodorescu – director general al Directiei generale cooperare economică internatională, sinteză si investitii – Ministerul Economiei si Comertului;

2. domnul Victor Schmidt – director general adjunct al Directiei generale politică industrială – Ministerul Economiei si Comertului;

3. doamna Cristiana Ion – Ministerul Economiei si Comertului;

4. domnul Grigore Nelepcu – vicepresedinte al Patronatului Român din Industria Electronică, Electrotehnică, Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor;

5. domnul Răzvan Purdilă – director al Unitătii de Management al Proiectelor – Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A.;

6. doamna Carmen Marin – director marketing – Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica“ – S.A.;

7. domnul Ioan Radu – director Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica“ – S.A. – sucursala Transilvania Nord;

8. domnul Rodrig Dinulescu – ministru consilier – Ambasada României la Berna.

 

ANEXA Nr. II

 

LISTA

proiectelor de investitii

 

Sectorul industrial

 

Industria constructiilor de masini

1. Linie de asamblare automotoare Diesel mecanice pentru transportul de călători pe cale ferată pe distante scurte

2. Linie de asamblare vagoane pentru transportul de călători pe calea ferată

3. Reabilitarea unor utilaje – masini-unelte si instalatii pentru fabricarea de echipamente hidroenergetice

4. Proiect CFR pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de furnizare prin tractiune electrică de 110/25 kV la trei statii de cale ferată: tronsonul 202 Filiasi-Simeria, tronsonul 400 Brasov-Deda si tronsonul 501 Adjud-Ciceu, inclusiv implementarea sistemelor de supraveghere regională si de colectare de date – statiile de tractiune & SCADA.

 

Electrotehnică, electronică si mecanică fină

1. Fabricarea de aparatură electrocasnică diversă

2. Producerea si dezvoltarea fabricării de locomotive Diesel electrice tip Bo-Bo cu tehnică de actionare în curent alternativ, comandă cu microprocesor si sistem de utilizare ridicată a aderentei, pentru serviciul de marfă si/sau de călători

3. Producerea si dezvoltarea fabricării de locomotive electrice tip Bo-Bo (cu patru osii motoare), cu tehnică de actionare în curent alternativ, comanda calculator de bord, sisteme moderne de sigurantă a mersului pe calea ferată, frânare recuperativă si sistem de utilizare ridicată a aderentei, pentru serviciul de călători si/sau de marfă

4. Echipament complex utilizat în activitatea de reabilitare si modernizare termică a clădirilor si instalatiilor aferente

5. Linie de fabricatie de mărci holografice

6. Linie de fabricatie de echipamente de detectare a documentelor false

 

Sectorul energetic

1. Program de revitalizare si modernizare a echipamentelor cu durata de viată expirată din centralele hidroenergetice: 1330,5 MW

Hidrocentrala Stejaru – 2 x 50 + 4 x 27,5 MW

Prima ecluză Portile de Fier I

Hidrocentrala Vidraru – 4 x 55 MW

Hidrocentrala Măriselu – 3 x 73,5 MW

Hidrocentrala Sugag – 2 x 75 MW

Hidrocentrala Tarnita – 2 x 22,5 MW

Hidrocentrala Râul Mare Retezat – 2 x 167,5 MW

Hidrocentrala Gâlceag – 2 x 75 MW

2. Capacităti noi: realizarea primei hidrocentrale cu acumulare prin pompaj Tarnita Lăpustesti, 1.000 MW, 1.200 GWh/an

3. Modernizarea sistemelor de comandă, control si protectie pentru statiile electrice din retea

4. Modernizarea sistemului de telecontrol al statiilor, implementarea si dezvoltarea sistemelor DMS-SCADA

5. Cresterea capacitătii de distributie a retelei de distributie – zona industrială Sibiu Vest, realizarea unei statii de amplificare de 100/20 kV la Aeroportul Sibiu – Sistem SCADA si integrarea în sistemul existent

6. Modernizarea statiei de transformare Brasov (220 kV) – “Transelectrica“

7. Modernizarea statiei de transformare Gura Ialomitei (400 kV) – “Transelectrica“

 

Sectorul protectiei mediului:

 

Alte industrii

1. Reabilitarea sau extinderea unitătilor si instalatiilor de tratare a apelor reziduale

2. Reabilitarea unitătilor de tratare biologică

3. Productia de pigmenti anorganici: îndepărtarea Cr si Zn din apele reziduale

4. Unităti de finisare chimică: constructia de statii de tratare a apelor reziduale pentru unităti

5. Constructia unei statii de filtrare a apelor reziduale industriale în vederea încadrării în indicatorii de calitate prevăzuti în legea mediului

 

Industria lemnului si mobilei

6. Fabrici de prelucrare a lemnului: realizarea unei centrale termice noi de 10 Gcal pentru arderea deseurilor de lemn rezultate în procesul de productie, finalizarea centralei termice cu instalatii de stocare, incineratoare, două boilere de 5 Gcal, instalatie de desulfurare, construire de noi clădiri

7. Fabrici de prelucrare a lemnului: modernizarea unitătilor de tratare a apelor reziduale

8. Fabrici de prelucrare a lemnului: realizarea unei instalatii noi sau reabilitarea sistemelor vechi de evacuare a noxelor pentru fabrici

9. Fabrica de mobilă: prelucrarea deseurilor de lemn prin instalarea de convectoare, brichetare a rumegusului; sistem de filtrare pentru curătarea evacuărilor si pentru instalatiile pneumatice; izolare fonică si termică a instalatiilor de uscare a cherestelei si de evacuare a rumegusului; constructia unui rezervor ecologic pentru ape reziduale; modernizarea instalatiei de filtrare pentru substantele toxice din sectorul de finisare; constructia de spatii tehnico-sociologice

10. Prelucrarea lemnului: reducerea emisiilor rezultate din arderea combustibilului lichid si procesarea deseurilor de lemn

11. Productia de mobilă: îmbunătătirea sistemului de purificare a gazelor si a apelor reziduale rezultate de la instalatia de ardere a deseurilor de lemn

12. Asistenta tehnică pentru implementarea directivelor europene referitoare la emisiile fonice în atmosferă de la masinile de prelucrare a lemnului si de la uscătoare, prin realizarea unui sistem de izolare fonică si management al deseurilor utilizând o instalatie de măruntire a deseurilor lemnoase

 

Industria cauciucului

13. Fabrica de prelucrare a cauciucului: curătarea fabricii; reînnoirea sistemului de încălzire (cu abur) utilizând centrale electrice de mică putere; obtinerea aprobării de conectare la conducta principală de gaze naturale; reînnoirea sistemului de evacuare (gaz si praf)

 

Centrale termoelectrice

14. Centrale termoelectrice: instalatii de desulfurare a gazelor arse; reducerea noxelor; precipitatori electrostatici; depozit de zgură; tratarea deseurilor etc.

 

Siderurgie/metalurgie

15. Industria siderurgică si metalurgică: desprăfuirea gazelor din convertitoare si recuperarea acestora ca gaze de combustie si desprăfuirea platformelor de turnare ale furnalelor; monitorizarea emisiilor de noxe din aer, apă, sol

16. Industria siderurgică si metalurgică: lucrări de ecologizare pentru procedurile de realizare a foilor subtiri de otel în cuptoare electrice

17. Unităti metalurgice: noi zone ecologice de depozitare a deseurilor industriale rezultate din activitătile de productie si întretinere

 

Managementul deseurilor

18. Unitate de depozitare a deseurilor: realizarea unui strat impermeabil de fosfor-gips pentru evitarea poluării cu P2O5

19. Managementul deseurilor: cooperare în domeniul managementului deseurilor

20. Managementul deseurilor: asistenta tehnică pentru înfiintarea unei organizatii de reciclare PET

21. Managementul deseurilor: asistentă tehnică pentru managementul PCB în România (poluanti organici persistenti – POP. A se vedea http://www.pops.int/)

22. Dezvoltarea infrastructurii de recuperare a deseurilor din echipamentele electrice si electronice, din baterii portabile si acumulatori în România – Ministerul Economiei si Comertului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentantilor Ministerului Educatiei si Cercetării în cadrul Comitetului director pentru educatia pentru dezvoltarea durabilă si al Grupului de experti – elaborare indicatori pentru educatia pentru dezvoltare durabilă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se nominalizează doamna Paloma Cecilia Petrescu, secretar de stat – învătământ preuniversitar – din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, în Comitetul director pentru educatia pentru dezvoltarea durabilă, organismul de decizie principal privind activitătile referitoare la Strategia pentru educatie pentru dezvoltare durabilă în regiunea UNECE (Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unite).

Art. 2. – Se nominalizează doamna Gabriela Scarlat, inspector general în cadrul Directiei generale învătământ preuniversitar – Ministerul Educatiei si Cercetării, cu atributii privind dezvoltarea durabilă, în Grupul de experti – elaborare indicatori pentru educatia pentru dezvoltare durabilă.

Art. 3. – Atributiile reprezentantilor Ministerului Educatiei si Cercetării nominalizati în cadrul Comitetului director pentru educatia pentru dezvoltarea durabilă si al Grupului de experti – elaborare indicatori pentru educatia pentru dezvoltare durabilă vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Dumitru Miron,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 26 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pe anul 2005, la capitolul 15.01 “Autorităti publice“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“, articolul 30 “Alte cheltuieli“, cu suma de 78,54 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.200.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosintă gratuită a navei Tismana, proprietate privată a statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, Federatiei Române de Canotaj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 80 alin. (14) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Federatiei Române de Canotaj, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică, a navei Tismana, proprietate privată a statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum si a bunurilor mobile aferente.

Art. 2. – Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. – Dreptul de folosintă gratuită atribuit Federatiei Române de Canotaj asupra navei Tismana încetează dacă Agentia Natională pentru Sport constată că aceasta nu este folosită în conformitate cu destinatia sa.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.205.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a navei Tismana, proprietate privată a statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, care se transmite în folosintă gratuită Federatiei Române de Canotaj

 

Denumirea si adresa

bunului

Persoana juridică de la care

se transmite bunul

Persoana juridică la care

se transmite bunul

Caracteristicile tehnice

ale bunului transmis

Nava Tismana,

post Brăila

Agentia Natională

pentru Sport

Federatia Română

de Canotaj

– data fabricatiei: 1983

– durata normală de functionare: 22 de ani

– lungimea maximă: 65,5 m

– lungime la linia de plutire: 60 m

– lătimea maximă: 10 m

– pescaj: 1,5 m

– dană punte

– înăltimea pe etaj: 2,65 m

– posibilitatea amenajării a 200 de locuri de cazare, a unei

săli de mese si a două bucătării

– nu este propulsată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea si sănătatea personalului din punctele de colectare

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5), (6), (8) si (9) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Distribuitorii de echipamente electrice si electronice sau punctele de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice pot refuza preluarea acestor deseuri în una din următoarele situatii:

a) deseurile de echipamente electrice si electronice prezintă forme evidente de contaminare cu substante chimice periculoase, asa cum sunt definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001;

b) deseurile de echipamente electrice si electronice prezintă suprafete exterioare periculoase pentru manipulare: părti tăioase, ascutite, zimtate, spărturi, subansamble cu diverse grade de libertate, care în timpul manipulării pot produce accidentări.

(2) Distribuitorii de echipamente electrice si electronice sau punctele de colectare mentionate la alin. (1) sunt bligate să consemneze în scris motivul refuzului si să îl prezinte pe loc persoanei care a depus echipamentul.

(3) O dată la 3 luni distribuitorii de echipamente electrice si electronice sau punctele de colectare mentionate la alin. (1) sunt obligate să prezinte un centralizator care să cuprindă copiile acestor rapoarte de refuz la Agentia Natională pentru Protectia Mediului, pentru stabilirea măsurilor necesare colectării acestor deseuri.

Art. 2. – (1) În vederea reducerii cantitătii de deseuri de echipamente electrice si electronice eliminate ca deseuri municipale nesortate si pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de deseuri de echipamente electrice si electronice aflate în una din situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) le depun la punctele de colectare conform art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

(2) Deseurile de echipamente electrice si electronice mentionate la art. 1 alin. (1) sunt depozitate în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 si ale anexei nr. 3 la aceeasi hotărâre si intră în circuitul de valorificare si reciclare doar în conditiile respectării cerintelor cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001.

Art. 3. – Personalul din punctele de colectare va fi special instruit pentru a identifica si manipula în mod corect deseurile de echipamente electrice si electronice contaminate mentionate la art. 1 alin. (1).

Art. 4. – Agentia Natională pentru Protectia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2005.

Nr. 901/S.B.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare

a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine,

văzând agentiile de clasificare propuse de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, transmise prin procesele-verbale nr. 42/2005 si nr. 60/2005, precum si Referatul de aprobare nr. 95.531 din 7 octombrie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 10 octombrie 2005.

Nr. 1.030.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

“Nr.

crt.

Denumirea persoanei juridice

C.U.I.

Sediul social

5.

Societatea Comercială “Annona VYS AP“ – S.R.L.

6214615

Brăila, Str. Independentei nr. 12, bl. B3, sc. 1, et. 1, ap. 7, judetul Brăila

6.

Societatea Comercială “Optomar Com“ – S.R.L.

17106996

Călărasi, Str. Tineretului, cartier ANL1, ap. 85, judetul Călărasi“