MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 909         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 octombrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 464 din 20 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

140. – Ordonantă de urgentă privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influentei aviare

 

1.206. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finantarea unor măsuri de prevenire a riscului epidemiologic si a îmbolnăvirilor în rândul populatiei afectate de calamitătile naturale produse de inundatii

 

1.217. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru măsurile ce trebuie să se aplice ca urmare a suspiciunii influentei aviare în judetul Tulcea

 

1.218. – Hotărâre privind constituirea si componenta Comandamentului antiepizootic central

 

1.219. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea, în România, în perioada 20–21 octombrie 2005, a unei sedinte comune a Guvernului României si Guvernului Republicii Ungare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 464

din 20 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Rusu – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitatea prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Sanda Ionescu în Dosarul nr. 3.597/2005 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Precizează că textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, Curtea respingând acea exceptie. Consideră că nu au intervenit elemente noi, de natură să conducă la reconsiderarea solutiei pronuntate cu acel prilej.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 mai 2005, pronuntată în Dosarul nr. 3.597/2005, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Sanda Ionescu, într-o cauză civilă având ca obiect emiterea unei somatii de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 21 alin. (2) din Constitutie, care garantează accesul liber la justitie, întrucât elimină posibilitătile de probare a netemeiniciei cererii formulate de creditor, încălcând astfel dreptul la apărare. De asemenea, consideră că art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 îngrădeste dreptul la un proces echitabil.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Consideră că textul de lege criticat nu încalcă dreptul la apărare al debitorului, întrucât procedura reglementată de Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 este o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, caracterizată în special prin celeritate. Precizează că limitarea mijloacelor de probă doar la înscrisuri, completate cu explicatii si lămuriri date de părti, a fost determinată tocmai de caracterul special al procedurii somatiei de plată. Mai arată că această limitare “este deopotrivă valabilă pentru ambele părti, ele având conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare, fără a se încălca prin aceasta egalitatea în drepturi sau accesul liber la justitie si la un proces echitabil“. În plus, debitorul nemultumit de solutia pronuntată de judecător în cadrul procedurii somatiei de plată “poate formula cerere în anulare, care se solutionează de instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă, iar rezolvarea definitivă a litigiului se face după normele dreptului comun, fiind asigurate, astfel, toate cerintele unui proces echitabil, precum si toate conditiile pentru exercitarea lui“. Pentru aceste motive, consideră că textul de lege criticat este în acord si cu prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Apreciază că prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 “tratează în mod echitabil si egal ambele părti în cauză, oferind atât creditorului, cât si debitorului posibilitatea să-si sustină interesele pe baza actelor depuse, precum si prin explicatii si lămuriri date judecătorului“. În continuare arată că debitorul poate formula cerere de anulare a ordonantei judecătorului, instanta competentă urmând să o judece în conditiile exercitării drepturilor procesuale prevăzute de dreptul comun. Aminteste si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, si anume deciziile nr. 251/2004 si nr. 29/2005.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt constitutionale. În opinia sa, textul de lege ce formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate “nu contine norme contrare dreptului părtilor interesate de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime, de a beneficia de un proces echitabil, precum si de judecarea cauzei lor într-un termen rezonabil“. Arată că “prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 se reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată, derogatorie de la normele generale ale procedurii civile, pentru a asigura recuperarea într-un termen cât mai scurt a creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri, singurele dovezi care se administrează în cadrul acestei proceduri, în afară de lămuririle si explicatiile date de părti“. Mai arată că “mijloacele procedurale puse la îndemâna părtilor diferă tocmai datorită caracterului special al procedurii, iar părtile au oricând deschisă calea unei actiuni pe dreptul comun“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002. Ca urmare a modificărilor si completărilor aduse Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, aprobată la rândul ei prin Legea nr. 5/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003, precum si a rectificării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001, conform căreia “în loc de «...somatia de plată către creditor...» se va citi: «....somatia de plată către debitor...»“, textul de lege criticat are următorul continut:

– Art. 6: “(1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.

(2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată.

(3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depăsi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit întelegerii părtilor.

(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.“

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 21 alin. (2) din Constitutie, conform căruia nici o lege nu poate îngrădi nici unei persoane exercitarea dreptului de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. Din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se poate deduce că autorul acesteia îsi raportează critica de  neconstitutionalitate si la prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, referitor la dreptul la un proces echitabil, si la cele ale art. 24 alin. (1) din Legea fundamentală, care garantează dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că a mai fost sesizată cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată.

Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, Curtea Constitutională a respins exceptia ca neîntemeiată, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale ca si în prezenta cauză. Cu acel prilej, Curtea a retinut că “Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri, singurele dovezi care se administrează în cadrul acestei proceduri în afară de lămuririle si explicatiile date de către părti“. Conform celor statuate de Curtea Constitutională în Decizia nr. 434 din 18 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, “acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă, utilizabile în prima fază, la înscrisuri, completate de explicatiile si lămuririle date de părti“. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dreptului de acces liber la justitie, Curtea a observat că “scopul emiterii Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 a constat tocmai în instituirea unei proceduri speciale si accelerate, derogatorie de la normele generale ale procedurii civile, pentru a asigura recuperarea într-un termen cât mai scurt a creantelor“. De asemenea, prin Decizia nr. 447 din 26 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2005, Curtea a retinut că “Întrucât ordonanta privind somatia de plată, ce urmează a fi emisă de judecător, se va referi doar la obligatii de plată a unor sume de bani rezultate din înscrisuri însusite de părti, este justificată cerinta ca dovada acestora să se facă prin înscrisuri. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părti urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Limitarea este deopotrivă valabilă pentru ambele părti, ele având conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare, fără a se încălca prin aceasta egalitatea în drepturi sau accesul liber la justitie si la un proces echitabil“.

Argumentele care au condus la pronuntarea solutiilor din deciziile precizate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, motiv pentru care exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată va fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Sanda Ionescu în Dosarul nr. 3.597/2005 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influentei aviare

 

Având în vedere situatia epidemiologică internatională a influentei aviare si suspiciunea de influentă aviară pe teritoriul României,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Pe teritoriul României se intensifică actiunile de supraveghere a păsărilor sălbatice si domestice prin examene clinice, anatomopatologice si de laborator.

Art. 2. – (1) Ministerele care sunt reprezentate în Comandamentul antiepizootic central au obligatia să întreprindă actiunile specifice cu privire la măsurile de prevenire si combatere a virusului influentei aviare.

(2) Ministerul Sănătătii are obligatia să asigure stocurile de medicamente necesare eventualelor tratamente curative si vaccinul necesar vaccinării antigripale umane.

(3) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia să asigure neutralizarea deseurilor de origine animală.

Art. 3. – (1) În scopul diminuării riscului contactului direct al omului cu sursele de infectie ale influentei aviare, se interzice:

a) vânarea exemplarelor din speciile prevăzute de Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării“, precum si pe raza administrativ-teritorială a judetului Tulcea până în momentul stingerii bolii;

b) vânarea exemplarelor din speciile de păsări prevăzute în Legea nr. 103/1996, republicată, pe întregul teritoriu al tării până în momentul stingerii bolii.

(2) În conditiile aparitiei suspiciunii influentei aviare pe raza administrativ-teritorială a unui judet, presedintele Comandamentului antiepizootic central interzice vânătoarea exemplarelor din speciile de mamifere prevăzute de Legea nr. 103/1996, republicată, prin decizie, pe teritoriul judetului respectiv.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), în scopul asigurării monitorizării stării de sănătate a populatiei de vânat, organele sanitare veterinare stabilesc si solicită gestionarilor fondurilor de vânătoare împuscarea de exemplare.

(4) Autorizarea Ompuscării în conditiile alin. (3) se face de către gestionarii fondurilor de vânătoare la solicitarea scrisă a organelor sanitare veterinare, împuscarea realizându-se exclusiv de personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare, în afara cotei de recoltă.

Art. 4. – Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) constituie infractiunea de braconaj la vânătoare si se pedepseste conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată.

Art. 5. – Sumele necesare asigurării derulării actiunilor de prevenire si combatere a bolii, precum si cele necesare pentru acordarea de despăgubiri se asigură din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2005.

Nr. 140.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finantarea unor măsuri de prevenire a riscului epidemiologic si a îmbolnăvirilor în rândul populatiei afectate de calamitătile naturale produse de inundatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2005, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 25.000 mii lei (RON) la capitolul 58.01 “Sănătate“, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii“.

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se utilizează pentru finantarea măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic si a îmbolnăvirilor în rândul populatiei afectate de calamitătile naturale produse de inundatii.

Art. 3. – Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării măsurilor prevăzute la art. 2 se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 25.000 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 4. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2005.

Art. 5. – Ministerul Sănătătii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Virgil Păunescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.206.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru măsurile ce trebuie să se aplice ca urmare a suspiciunii influentei aviare în judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si al art. 26 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 4.000 mii lei (RON), la capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură“, titlul “Subventii“.

(2) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 1.000 mii lei (RON), la capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură“, titlul “Transferuri“, alineatul “Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii si combaterii epizootiilor“.

(3) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) si (2) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 5.000 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

(4) Fondurile prevăzute la alin. (1) si (2) se utilizează pentru măsuri de delimitare a difuzării bolii influentei aviare în teritoriu, pentru intensificarea supravegherii prin examene serologice si virusologice la păsările domestice si sălbatice din judetul Tulcea si judetele limitrofe, precum si pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat, în volumul si în structura bugetului Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, precum si în volumul si în structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005.

Art. 3. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2005.

Nr. 1.217.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea si componenta Comandamentului antiepizootic central

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 26 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă constituirea Comandamentului antiepizootic central, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Atributiile si răspunderile Comandamentului antiepizootic central sunt cele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2001 privind constituirea si componenta Comandamentului antiepizootic central, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Florin Bejan,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul economiei si comertului,

Iuliu Winkler,

ministru delegat pentru comert

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

p. Ministrul integrării europene,

Leonard Orban,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 10 octombrie 2005.

Nr. 1.218.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA COMANDAMENTULUI ANTIEPIZOOTIC CENTRAL

 

Presedinte – ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Vicepresedinte – presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Secretar – directorul general al Directiei generale sanitare veterinare din structura

Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Membri: – reprezentanti, cadre de conducere ale următoarelor ministere:

– Ministerul Integrării Europene

– Ministerul Finantelor Publice

– Ministerul Administratiei si Internelor

– Ministerul Apărării Nationale

– Ministerul Afacerilor Externe

– Ministerul Sănătătii

– Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

– Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

– Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

– Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

– Ministerul Economiei si Comertului

– Ministerul Educatiei si Cercetării

– Ministerul Justitiei

– Secretariatul General al Guvernului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea, în România, în perioada 20–21 octombrie 2005, a unei sedinte comune a Guvernului României si Guvernului Republicii Ungare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 550.000 lei (RON) la capitolul 51.01 “Autorităti publice“, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii“.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea, în România, în perioada 20–21 octombrie 2005, a unei sedinte comune a Guvernului României si Guvernului Republicii Ungare.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005.

Art. 3. – (1) Secretariatul General al Guvernului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Limitele de cheltuieli privind organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2005.

Nr. 1.219.