MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 904         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 octombrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

262. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

964. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

988. – Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

24. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

25. – Hotărâre privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2006

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

30. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.170. – Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A.

 

1.182. – Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Târgu Frumos, judetul Iasi

 

1.183. – Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judetul Covasna

 

1.184. – Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judetul Prahova

 

1.185. – Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lupac, judetul Caras-Severin

 

1.186. – Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tigănasi, judetul Iasi

 

1.190. – Hotărâre privind acordarea unor despăgubiri

 

1.191. – Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Tulcea

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Prevederile prezentei legi se aplică la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, detinerea, tranzitarea pe teritoriul tării, transmiterea sub orice formă, transferul, transportul, introducerea pe piată, depozitarea, încărcarea, încartusarea, delaborarea, distrugerea, mânuirea, comercializarea si folosirea de către persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.

Prin materii explozive, în sensul prezentei legi, se întelege explozivii de uz civil, emulsiile explozive, amestecurile explozive, pirotehnice si simple, încărcăturile speciale, mijloacele de initiere, cele auxiliare de aprindere, precum si orice alte substante sau amestecuri de substante destinate să dea nastere la reactii chimice instantanee, cu degajare de căldură si gaze la temperatură si presiune ridicată.

Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, asa cum este reglementat de legislatia natională armonizată cu normele comunitare.“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Producerea si procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care posedă autorizatie din partea inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îsi desfăsoară activitatea.“

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate în acest scop, pe baza instructiunilor tehnice si de securitate si sănătate a muncii elaborate în acest sens. Materiile explozive noi cu destinatie militară, indiferent de provenientă, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apărării Nationale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnată în acest scop prin hotărâre a Guvernului.“

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Furnizorii, inclusiv producătorii, au obligatia de a garanta materiile explozive si de a inscriptiona ambalajele cu datele prevăzute de reglementările în vigoare.

Termenul de garantie poate fi prelungit numai cu acordul producătorului.“

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Introducerea pe piată a explozivilor de uz civil se poate face numai după ce acestia au fost certificati de către un organism notificat din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau de către un organism national recunoscut si desemnat de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.“

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societătii, au ca obiect de activitate astfel de operatiuni sunt obligate să obtină în prealabil autorizatia din partea inspectoratului teritorial de muncă si de la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza cărora îsi desfăsoară activitatea. Obligatia de a obtine în prealabil autorizatia revine si persoanelor juridice si fizice care detin, folosesc sau comercializează materii explozive, cu exceptia unitătilor si formatiunilor Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului de Protectie si Pază si Serviciului Român de Informatii.

Persoanele care produc, detin, transferă sau comercializează obiecte artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice, precum si persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligatia de a obtine autorizatia din partea inspectoratului teritorial de muncă si de la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza cărora îsi desfăsoară activitatea, după caz.

Autorizarea se obtine numai la solicitarea celui interesat si pe o durată determinată, cu posibilitate de prelungire.

Îndeplinirea activitătilor prevăzute în autorizatie prin intermediari neautorizati este interzisă.“

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Materiile explozive pot fi depozitate numai în spatii special construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă.

Depozitele de materii explozive construite si amenajate în conditiile alin. 1 pot functiona numai după obtinerea prealabilă a autorizatiei, emisă în comun de către inspectoratul teritorial de muncă si Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie, după caz.

Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentării, detinerii sau depozitării materiilor explozive în clădiri cu locuinte.

În autorizatia de functionare a oricărui depozit se stabileste capacitatea maximă de depozitare în echivalent trotil.

Depozitarea materiilor explozive în depozitele de stoc si la unitătile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai în spatii proiectate, construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice.

Inspectoratele teritoriale de muncă pot aviza depăsirea temporară a capacitătilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioadă de cel mult 3 luni. Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depăsirea capacitătilor de depozitare uzinale si de stoc cu maximum 25%, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.“

8. După articolul 9 se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:

“Art.91. – În situatia în care un depozit de materii explozive este utilizat de mai multi agenti economici, în baza unor contracte de custodie, evidentele se păstrează separat pentru fiecare agent economic.“

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – Inspectoratul teritorial de muncă sau Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratul judetean de politie poate, după caz, suspenda sau restrânge activitătile pentru producere, preparare, detinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizatiile dacă sunt încălcate reglementările legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate. Retragerea autorizatiei atrage încetarea dreptului acordat persoanelor juridice si fizice de a mai efectua activitătile pentru care aceasta a fost acordată.

La încetarea activitătii este obligatorie predarea, în termen de 15 zile, a autorizatiei, institutiei care a emis-o.“

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – Persoanele juridice autorizate care execută lucrări, cu caracter temporar, de prospectiuni si explorări geologice sau în cadrul interventiilor cu mijloace antigrindină sunt obligate să anunte inspectoratul teritorial de muncă si inspectoratul judetean de politie sau Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, după caz, în raza cărora se află localitătile unde îsi vor desfăsura activitatea, cu cel putin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor.“

11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – Orice transfer sau transport de materii explozive se efectuează numai cu mijloace de transport amenajate în acest scop, pe baza documentelor eliberate conform reglementărilor legale în vigoare si semnate de cei în drept.

Transportul de la depozitele de consum la firidele artificierilor si la locurile de muncă sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea se găsesc în cadrul aceluiasi amplasament este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.“

12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – Încărcarea, transferul, transportul, descărcarea, depozitarea si distrugerea materiilor explozive în timpul noptii sunt interzise.

Fac exceptie transferurile pe calea ferată sau pe apă, transporturile din fabrica producătoare la depozitele proprii, precum si cele executate în cadrul aceluiasi amplasament.“

13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – Transferul sau transportul în acelasi mijloc de transport al materiilor explozive împreună cu alte materiale sau materii cu care acestea sunt incompatibile, precum si accesul în mijlocul de transport al persoanelor fără atributii de serviciu în ceea ce priveste transferul sau transportul respectiv sunt interzise.

Se exceptează de la prevederile alin. 1 mijloacele de transport folosite de echipele de prospectiuni geologice, perforări de sonde, constructii hidroenergetice, hidrotehnice, reparatii sau constructii de drumuri, căi ferate si poduri sau interventii antigrindină, dacă sunt amenajate conform reglementărilor legale.“

14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – Transferul, transportul sau depozitarea în comun a mai multor tipuri de explozivi se face numai în conditiile stabilite în anexa la prezenta lege.“

15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – Paza transferurilor de materii explozive de la producător la depozitele de bază sau de stoc, indiferent de mijlocul de transport, se asigură cu efective de jandarmi, pe cheltuiala beneficiarului.

Pentru transferul de materii explozive si subansambluri explozive utilizate la interventiile antigrindină de la depozitele de bază sau de stoc la depozitele de consum, la locurile de utilizare sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea nu se află în acelasi amplasament cu depozitul de consum, paza se asigură de către agentii economici, prin personal dotat cu arme de foc, în conditiile legii.

Pentru transferul de materii explozive de la depozitele de bază la depozitele de consum, agentii economici sunt obligati să anunte în prealabil organul de politie pe teritoriul căruia se efectuează transferul.

Paza materiilor explozive, în tranzit pe teritoriul României, se asigură contra cost numai cu efective de jandarmi, după verificarea prealabilă a integritătii sigiliilor aplicate de expeditor, în conformitate cu procedurile privind transporturile si expeditiile internationale de mărfuri periculoase.

Paza transferurilor si transporturilor de materii explozive cu destinatie militară, pe teritoriul României, se asigură de către unitătile Ministerului Apărării Nationale.“

16. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – Asupra amplasamentului si cantitătii maxime de materii explozive destinate depozitării pentru firidele artificierilor, precum si pentru încăperile în care se depozitează si se mânuiesc materii explozive pentru perforări de sonde, articole de vânătoare, obiecte pirotehnice de distractie, pistoale pentru împlântat bolturi, mijloace antigrindină, capse de alarmare CFR si capse de asomare este necesar avizul dat de inspectoratul teritorial de muncă.“

17. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – Terenul aferent depozitelor de suprafată sau subterane de materii explozive de uz civil, nelegate de reteaua minei, precum si depozitelor de stoc de materii explozive trebuie împrejmuit conform reglementărilor legale.“

18. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – Gestionarul depozitului de materii explozive de uz civil, precum si înlocuitorul acestuia sunt desemnati de conducătorul unitătii detinătoare din rândul artificierilor autorizati si răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru gestiunea încredintată. Gestionarii depozitelor de materii explozive din cadrul uzinelor producătoare sau ai depozitelor de stoc de materii explozive, precum si înlocuitorii acestora sunt desemnati de conducătorii unitătii detinătoare numai din rândul pirotehnistilor care cunosc si îsi asumă în mod liber riscurile la care sunt supusi în operatiunile de mânuire si depozitare a materiilor explozive.“

19. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art.26. – Lucrările de împuscare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificier, cu exceptia celor care îndeplinesc functiile prevăzute la art. 25.

Nu necesită a fi autorizate ca artificier următoarele categorii de personal:

a) personalul calificat care produce, verifică si experimentează materii explozive la producător si la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop;

b) personalul care mânuieste si foloseste materii explozive la activităti specifice în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului de Protectie si Pază si Serviciului Român de Informatii;

c) personalul care mânuieste si foloseste materii explozive, altele decât explozivi si mijloace de initiere si aprindere.“

20. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art.27. – Autorizarea calitătii de artificier se face de către inspectoratul teritorial de muncă, după care se înregistrează la organul de politie în raza căruia se află locul de muncă al celui autorizat.

Autorizarea calitătii de pirotehnist în unitătile care produc/procesează materii explozive se face de către Ministerul Economiei si Comertului.“

21. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art.32. – Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. 2, art. 14, 19, 21, 23, art. 24 alin. 1 si 2, art. 25, 27 si art. 28 alin. 1, 2 si 4, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei (RON);

b) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, 12, 13, 20, 29 si 30, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei (RON);

c) nerespectarea prevederilor art. 292, 293, 294 si 295, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei (RON);

d) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, art. 24 alin. 3, art. 26 alin. 1 si art. 291, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei (RON).

Sanctiunile contraventionale cu amendă pot fi aplicate si persoanelor juridice.“

22. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art.34. – Contraventiilor prevăzute la art. 32 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.“

23. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art.35. – Controlul privind respectarea obligatiilor tehnice, precum si respectarea măsurilor de securitate referitoare la producerea, prepararea, procesarea, experimentarea, detinerea, folosirea, comercializarea, depozitarea si transportul materiilor explozive se exercită de către personalul de specialitate desemnat din cadrul Inspectiei Muncii si persoanele special desemnate de către conducerile unitătilor care folosesc materii explozive. Controlul privind transferurile de materii explozive, precum si cel privind modul cum sunt asigurate cerintele de sigurantă în cadrul acestor transferuri se exercită de către personalul special desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.“

24. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art.37. – Reglementarea regimului materiilor explozive în unitătile care produc/procesează materii explozive se stabileste prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

Art. II. – Până la data de 1 octombrie 2005 Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Economiei si Comertului vor modifica si vor completa corespunzător Normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.

Art. III. – Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 262.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 964.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al

României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educatiei si cercetării, cu ocazia împlinirii a 110 ani de la aparitia primului număr, pentru contributia deosebită la promovarea învătământului si a cercetării aprofundate a stiintelor matematice,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria H – “Cercetarea stiintifică“, Revistei “Gazeta Matematică“.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2005.

Nr. 988.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II – Comisia economică – domnul senator Antonie Stefan-Mihail – Grupul parlamentar al Aliantei Dreptate si Adevăr PNL–PD – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Marinescu Marius – Grupul parlamentar al Aliantei Dreptate si Adevăr PNL–PD.

2. La anexa nr. XII – Comisia pentru administratia publică si organizarea teritoriului – domnul senator Stoica Ilie – Grupul parlamentar PC – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Gheorghe Constantin – Grupul parlamentar PC.

3. La anexa nr. XIII – Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii – domnul senator Terinte Radu – Grupul parlamentar PC – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Stoica Ilie – Grupul parlamentar PC.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în sedinta din 3 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2005.

Nr. 24.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2006

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 32 alin. (1) lit. j) si ale art. 201 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2006, finantat din resurse de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 123.847 mii lei (RON), din care:

a) Cheltuieli curente 106.801 mii lei

din care:

– cheltuieli de personal 49.219 mii lei

– bunuri si servicii 53.702 mii lei

– transferuri între unităti ale administratiei publice 3.380 mii lei

– alte transferuri 500 mii lei

b) Cheltuieli de capital 17.046 mii lei

(2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat se prezintă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2006.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 octombrie 2005.

Nr. 25.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38, 41 si 59 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat Mihai Alexandru Voicu – apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal – trece de la Comisia pentru drepturilor omului, culte si problemele minoritătilor nationale la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON MITREA

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 30.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 14 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera d) se abrogă.

2. La articolul 4, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) pachetul majoritar de 61,8825% din capitalul social total al B.C.R. – S.A. către un investitor strategic, institutie financiar-bancară internatională reputată sau către un grup de investitori strategici din care să facă parte cel putin o institutie financiar-bancară internatională reputată. Cota de 61,8825% din capitalul social al B.C.R. – S.A. va fi constituită din cota de 36,8825% minus două actiuni rămasă în proprietatea statului, la care se adaugă cota de 25% plus două actiuni dobândită de la BERD si IFC în urma exercitării optiunii de răscumpărare conform art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române – S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române – S.A., cu modificările ulterioare. În situatia în care BERD si IFC înteleg să vândă actiunile pe care le detin la B.C.R. – S.A. direct investitorului strategic selectat de Comisia de privatizare, la acelasi pret pe actiune cu cel pe care investitorul strategic îl plăteste AVAS pentru vânzarea pachetului de actiuni detinut de aceasta, si optiunea de răscumpărare rămâne fără obiect, AVAS este mandatată să vândă pachetul rămas în proprietatea statului de 36,8825% minus două actiuni din capitalul social total al B.C.R. – S.A. si să asigure vânzarea directă a actiunilor BERD si IFC către investitorul strategic în scopul dobândirii de către investitorul strategic a pachetului majoritar.“

3. La articolul 4, litera d) se abrogă.

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – Pretul de vânzare pentru o actiune din pachetul majoritar de actiuni constituit potrivit art. 4 lit. c) nu va putea fi mai mic decât pretul pentru o actiune plătit pentru răscumpărarea actiunilor de la BERD si IFC, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2004, cu modificările ulterioare.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele interimar al

Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Giliola Ciorteanu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.170.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Târgu Frumos, judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă stema orasului Târgu Frumos, judetul Iasi, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.182.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA

orasului Târgu Frumos, judetul Iasi

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Târgu Frumos, judetul Iasi

 

Descrierea stemei:

Stema orasului Târgu Frumos, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp rosu se află o acvilă, iesind, cu zborul coborât, de argint, având pliscul de aur.

În vârful scutului, în măntălută, în câmp negru, se află un lup rampant, iesind, de argint, limbat cu rosu.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate:

Acvila este pasărea care se află pe sigiliul localitătii încă din secolul al XVII-lea.

Câmpul rosu face referire la denumirea orasului, asa cum apare în vechile documente slavone (Crasna), care se traduce atât prin frumos, cât si prin rosu.

Lupul reprezintă stema vechiului tinut al Cârligăturii, desfiintat în anul 1834, care a avut resedinta administrativă la Târgu Frumos vreme de 4 secole.

Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor unor comune din judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă stemele comunelor Arcus si Zăbala, judetul Covasna, prevăzute în anexele nr. 1.1 si 1.2.

(2) Descrierea elementelor stemelor si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 si 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 si 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.183.

 

ANEXA Nr. 1.1

 

STEMA

comunei Arcus, judetul Covasna

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Arcus, judetul Covasna

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Arcus, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp verde, pe o terasă neagră, se află un lup de argint, tinând în laba dreaptă, ridicată, o cruce dublă de aur, iar în laba stângă 3 spice de grâu aurii.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Lupul se regăseste în blazonul familiei Szentkereszty, familie care a jucat un rol însemnat în evolutia localitătii. Spicele de grâu provin din vechiul sigiliu al comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.2

 

STEMA

comunei Zăbala, judetul Covasna

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Zăbala, judetul Covasna

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Zăbala, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp rosu se află un leu de aur, iesind dintr-o coroană de aur, cu 3 fleuroni si două perle, leul tinând în laba dreaptă, ridicată, o săgeată de argint, iar în laba stângă o zăbală de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Leul face parte din blazonul familiei Mikes.

Zăbala face referire la denumirea localitătii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor unor comune din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă stemele comunelor Drăgănesti, Dumbrava, Izvoarele, Lapos, judetul Prahova, prevăzute în anexele nr. 1.1–1.4.

(2) Descrierea elementelor stemelor si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexele nr. 2.1–2.4.

(3) Anexele nr. 1.1–1.4 si 2.1–2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.184.

 

ANEXA Nr. 1.1

 

STEMA

comunei Drăgănesti, judetul Prahova

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Drăgănesti, judetul Prahova

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Drăgănesti, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp auriu, se află o acvilă bicefală neagră, iesind.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află o cruce simplă de argint, asezată pe o terasă boltită, de culoare rosie.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Acvila bicefală face trimitere la blazonul familiei Cantacuzino, familie ale cărei destine sunt strâns legate de localitate.

Crucea aminteste de existenta monumentului istoric Crucea de la Soplea, ridicat în anul 1655 în urma bătăliei dintre voievodul Radu Serban si seimenii răsculati. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.2

 

STEMA

comunei Dumbrava, judetul Prahova

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Dumbrava, judetul Prahova

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Dumbrava, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp albastru este reprezentată o pădure (dumbravă) de argint, pe o terasă verde.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Pădurea de stejari sau dumbrava face referire la denumirea localitătii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.3

 

STEMA

comunei Izvoarele, judetul Prahova

 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Izvoarele, judetul Prahova

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Izvoarele, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, de argint, tăiat în pal de 3 brâie undate, de culoare albastră.

Între brâiele undate se află câte o crengută de brad cu câte 3 conuri, în culoare naturală.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Crengutele de brad cu conuri naturale arată că localitatea se află într-o zonă montană.

Fasciile undate albastre se referă la apele Teleajen, Crasna si Valea Mare, care izvorăsc în zonă si străbat comuna.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.4

 

STEMA

comunei Lapos, judetul Prahova

 

ANEXA Nr. 2.4

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Lapos, judetul Prahova

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Lapos, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp albastru se află un bustean natural orientat fată-profil si un joagăr înfipt în trunchi, în sectiune, de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Compozitia face referire la principala activitate a locuitorilor din zonă, exploatarea masei lemnoase.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Lupac, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă stema comunei Lupac, judetul Caras-Severin, prevăzută la anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.185.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA

comunei Lupac, judetul Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Lupac, judetul Caras-Severin

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Lupac, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În primul cartier, în dreapta, în câmp de argint, se află o intrare de mină, de culoare neagră, cu două ciocane Încrucisate de argint.

În al doilea cartier, în stânga, în câmp rosu, se află un arbore dezrădăcinat, de aur.

În al treilea cartier, în dreapta, în câmp rosu, se află bratele egale, de argint, ale unei cruci treflate.

În al patrulea cartier, în stânga, în câmp de argint, se află bratele egale, de culoare rosie, ale aceleiasi cruci treflate.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Intrarea în mină reprezintă ocupatia de bază a locuitorilor, detinând ponderea în economia localitătii.

Pomul dezrădăcinat este imaginea fondului forestier, o bogătie naturală a zonei.

Crucea treflată face trimitere la elementul etnic si religios croat, majoritar în zonă.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Tigănasi, judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă stema comunei Tigănasi, judetul Iasi, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.186.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA

comunei Tigănasi, judetul Iasi

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Tigănasi, judetul Iasi

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Tigănasi, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în formă de furcă.

În partea superioară a scutului, în câmp albastru, se află trei stele cu câte sase colturi, de argint, asezate una si două.

În vârful scutului, în partea dreaptă, în câmp rosu, se află o fântână cu cumpănă de argint.

În vârful scutului, în partea stângă, în câmp de argint, se află o fântână cu cumpănă de culoare rosie.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate:

Cele trei stele de argint fac parte din blazonul familiei Carp, care a întemeiat în zonă, în anul 1842, târgul Căminăresti. Căminărestii reprezintă o altă denumire a localitătii.

Fântânile explică denumirea satului Cârniceni, sat component al comunei Tigănasi, care îsi are originea într-un termen din limba slavă veche, însemnând Fântânele. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor despăgubiri

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 21 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 22 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă acordarea unor despăgubiri mostenitorilor legali ai persoanelor decedate ca urmare a accidentului care s-a produs pe Aeroportul Craiova în luna iulie a anului 1997, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Suma necesară acordării despăgubirilor prevăzute la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Apărării Nationale pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.190.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând beneficiarii despăgubirilor si sumele acordate

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

despăgubirii

Suma acordată

lei (RON)

1.

Gheorghită Ana

6.000

2.

Petcană Tudorita

6.000

3.

Smarandache Iuliana

6.000

4.

Tintă Elena

6.000

5.

Varodin Nicolita

6.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă declasarea traseului drumului comunal nr. 50 din judetul Tulcea, identificat conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare situate în judetul Tulcea, identificate conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu drumurile comunale prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.191.

 

ANEXA Nr. 1

 

Traseul drumului din judetul Tulcea declasat din categoria functională a drumurilor comunale

 

Indicativul si denumirea drumului

Pozitia kilometrică (origine-destinatie)

Lungime (km)

Drum comunal DC50

(Turcoaia–Peceneaga)

0+000–10+954

10,954

 

ANEXA Nr. 2

 

Indicativul si

denumirea drumului

Pozitia kilometrică

(origine-destinatie)

Lungime

(km)

Provine

din:

Drum comunal DC50

(Turcoaia–Peceneaga)

0+000–12+000

12,000

De 453

De 595

De 31

De 97

De 104