MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 898         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 octombrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 437 din 15 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.147. – Hotărâre pentru modificarea anexelor privind subventiile unitare si a transferurilor pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005

 

1.149. – Hotărâre privind aprobarea Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

1.157. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Baru si în administrarea Consiliului Local al Comunei Baru, judetul Hunedoara

 

1.158. – Hotărâre privind transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

757. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul national de transport al gazelor naturale

 

997.– Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.474. – Decizie privind deschiderea procedurii de redresare financiară, pe bază de plan de redresare financiară, a Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 437

din 15 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Gabriela Dragomirescu – magistrat-asistent sef Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, exceptie ridicată de Mihai Dumitru în Dosarul nr. 438/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, domnul avocat J. Friedmann Nicolescu, cu delegatie depusă la dosar, constatându-se lipsa părtii Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Generală de Pasapoarte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, pentru argumentele invocate si în motivarea formulată în scris la dosarul instantei de judecată care a sesizat Curtea Constitutională.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât consideră că prevederile de lege criticate ca fiind neconstitutionale nu încalcă dispozitiile art. 25, 45 si 53 din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 438/2005, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 216/1998.

Exceptia a fost ridicată de Mihai Dumitru într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect cererea de suspendare a executării măsurii dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997.

În motivarea exceptiei se sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 25, 45 si 53, contrarietatea constând în: conflictul evident între a garanta libertatea de deplasare, ca drept fundamental, si restrictia, de ordin penal, stabilită prin textul de lege obiect al exceptiei, desi cauza în care măsura a fost aplicată are caracter civil; aplicarea măsurii are caracter “măcar discretionar dacă nu intempestiv sau violent“ si “este lăsată exclusiv la îndemâna politiei/serviciului pasapoarte“; conflictul “istoric între debitori si creditori“. Se mai arată că, “prin natura sa, obligatia de a despăgubi/restitui civil este o obligatie legată direct de patrimoniul persoanei si nu de persoana însăsi, constrângerea corporală fiind abandonată în modernitate si nu numai la noi, ci de toate sistemele de drept actualizate cât de cât“.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că art. 14 alin. (1) lit. d) din ordonanta criticată nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind încălcate, întrucât art. 25 din Constitutie prevede că legiuitorul are libertatea de a stabili conditiile exercitării dreptului la circulatie si poate institui restrângeri ale exercitiului în limitele art. 53 din aceasta. Mai arată că art. 14 alin. (1) lit. d) din ordonantă “se înscrie în limitele art. 53 din Constitutie si nu afectează libertatea economică garantată de art. 45 din Constitutie“. În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că îmăsura dispusă prin dispozitiile a căror constitutionalitate se contestă, chiar dacă instituie o restrângere a dreptului la libera circulatie, este necesară pentru apărarea drepturilor cetătenilor, respectiv a creditorilor persoanei căreia i se poate refuza, temporar, eliberarea pasaportului, iar dacă acesta i-a fost eliberat îi poate fi retras ori i se poate suspenda dreptul de folosire a acestuia“. În consecintă, consideră că art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 nu este contrar prevederilor art. 25, 45 si 53 din Constitutie, iar exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate sunt în deplină concordantă cu art. 25 alin. (1) si art. 53 din Constitutie, iar prevederile art. 25 alin. (2) si art. 45 din aceasta nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 216/1998, al căror cuprins este următorul: “Cetăteanului român i se poate refuza, temporar, eliberarea pasaportului, iar dacă i-a fost eliberat îi poate fi retras ori i se poate suspenda dreptul de folosire a acestuia, atunci când: [...]; d) este urmărit pentru creante exigibile mai mari de 25 milioane lei, datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantată; în acest caz, măsura se ia la cererea celor interesati, dacă plata creantelor a fost dispusă prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă.“

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 25 privind “Libera circulatie“, art. 45 privind “Libertatea economică“ si ale art. 53 privind “Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Astfel, în legătură cu invocarea încălcării art. 25 din Constitutie privind “Libera circulatie“, Curtea retine că, potrivit alin. (1) al acestui articol, conditiile exercitării dreptului la liberă circulatie se stabilesc prin lege, legiuitorul având competenta exclusivă de reglementare. Or, textul de lege criticat a fost adoptat de legiuitor, iar prin dispozitiile sale constând în refuzul temporar de eliberare a pasaportului, retragerea acestuia în cazul în care a fost eliberat sau suspendarea dreptului de folosire a pasaportului se are în vedere, chiar în sensul art. 53 din Constitutie, restrângerea exercitiului dreptului la liberă circulatie pentru “[...] apărarea [...] drepturilor si a libertătilor cetătenilor“. O asemenea situatie este cea prevăzută la alin. (1) lit. d) a art. 14 din ordonantă, în care cetăteanul român “[...] este urmărit pentru creante exigibile mai mari de 25 milioane lei, datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantată [...]“. Asadar, dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 nu numai că nu încalcă, asa cum sustine autorul exceptiei, art. 25 si 53 din Constitutie, ci sunt chiar în sensul acestora, asa încât critica urmează să fie respinsă.

În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 45 din Constitutie, referitor la “Libertatea economică“, Curtea constată că acesta nu este relevant în cauză, întrucât dispozitiile de lege ce fac obiectul controlului de constitutionalitate privesc regimul pasapoartelor în România.

Celelalte aprecieri formulate de autorul exceptiei, referitoare la modul de aplicare a prevederilor legii sau situatia de fapt din cauza în care a fost ridicată exceptia, nu reprezintă critici de neconstitutionalitate, astfel că acestea nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, exceptie ridicată de Mihai Dumitru în Dosarul nr. 438/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor privind subventiile unitare si a transferurilor pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – (1) Anexele nr. II (2; 4–6; 7; 9; 11) si IV la Hotărârea Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. II (2; 4–6; 7; 9; 11) si IV*) la prezenta hotărâre.

(2) Cu sumele prevăzute în anexele la prezenta hotărâre se suplimentează în mod corespunzător, atât la venituri, cât si la cheltuieli, bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005.

Art. II. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005, la capitolul 66.01 “Industrie“, titlul “Subventii“, alineatul “Subventii pe produse si activităti“, cu suma de 14,1 milioane lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. III. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 2 în structura bugetului de stat si în volumul si structura Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005.

Art. IV. – Ministerul Economiei si Comertului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.147.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 18 vdin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 18 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă Lista operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului care, în completarea subventiilor acordate de la bugetul de stat si în limita plafonului maxim de 484.258.300 lei (RON), sunt scutiti de la plata obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, pentru exercitiul financiar al anului 2005, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate pentru retinerile la sursă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele ce se scutesc la plată, prevăzute la alin. (1), se stabilesc si se dau la scădere lunar pe baza obligatiilor înregistrate în evidentele contabile ale operatorilor economici respectivi si declarate la organele fiscale competente, urmând a se regulariza până la depunerea situatiilor financiare anuale, pe baza unui document de verificare întocmit de organele fiscale teritoriale competente, la sediul social al debitorului.

Art. 2. – Facilitătile se acordă pentru compensarea realizării în conditii de sigurantă, continuitate si confort a serviciilor de interes economic general.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.149.

 

ANEXĂ

 

LISTA

operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

Nr. crt.

Agentul economic

Plafonul în limita

căruia se aprobă scutirea la plată
(RON)

1.

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A.

360.162.500

2.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători“ – S.A.

86.020.000

3.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex“ – S.A.

38.075.800

 

TOTAL:

484.258.300

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Baru si în administrarea Consiliului Local al Comunei Baru, judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Baru si în administrarea Consiliului Local al Comunei Baru, judetul Hunedoara.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.157.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Baru si în administrarea Consiliului Local al Comunei Baru, judetul Hunedoara

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Baru, judetul Hunedoara

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Comuna Baru, Consiliul Local al Comunei Baru

– imobil 359

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 104.146

– suprafata construită = 4.984 m2

– suprafata desfăsurată = 5.726 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 222.016 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unei suprefete de teren aflat în domeniul public al statului, în suprafată de 200 m2, situat în intravilanul municipiului Târgoviste, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie.

Art. 2. – Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.158.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului situat în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

Adresa unde se află terenul care face obiectul transmiterii

Persoana juridică din administrarea căreia se transmite terenul

Persoana juridică în administrarea căreia

se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Târgoviste, calea Câmpulung nr. 152, judetul Dâmbovita

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Administratia Natională de Meteorologie

– suprafata terenului = 200 m2

– categoria de folosintă: arabil – nr. opografic/cadastral T45/A642/1

– nr. de înregistrare atribuit de M.F.P. = 37.914

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul national de transport al gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. p) pct. 6 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul national de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale, operatorii de distributie a gazelor naturale, operatorii de înmagazinare, furnizorii, consumatorii eligibili, precum si persoanele juridice străine beneficiare ale tranzitului pe teritoriul României vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. – (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 15 februarie 2006.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) dispozitiile cap. III “Managementul congestiilor contractuale din SNT“ din Regulamentul aprobat prin prezentul ordin, care vor intra în vigoare la data de 1 iulie 2006.

Art. 4. – (1) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale va modifica si va completa în mod corespunzător contractul-cadru de transport, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 888/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare.

(2) Modificările si completările prevăzute la alin. (1) vor intra în vigoare la data de 15 februarie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2005.

Nr. 757.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul national de transport al gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Terminologie si abrevieri

Art. 1. – Termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

An gazier – perioada cuprinsă în intervalul 1 iulie al anului curent si 30 iunie al anului următor

Capacitate de transport rezervată – capacitatea pe care OST are obligatia de a o pune la dispozitia utilizatorului SNT în orice moment pe durata valabilitătii contractului pentru transport si care se stabileste pe baza cantitătii maxime orare de gaze aprobate pentru transport si se exprimă în mii de metri cubi pe oră, în conditii de referintă conform reglementărilor în vigoare

Capacitatea urmează consumatorul – principiul aplicat în cazul consumatorului eligibil care schimbă furnizorul, conform căruia capacitatea rezervată pentru consumator este cedată de furnizorul initial si preluată de către noul furnizor.

Congestie contractuală – capacitatea insuficientă cauzată de rezervări excesive în puncte sau sectiuni ale sistemului

Managementul congestiilor contractuale – managementul realizat de OST pentru portofoliul propriu de capacităti cu privire la utilizarea optimă si maximă a capacitătii tehnice si detectarea din timp a viitoarelor congestii contractuale în puncte sau sectiuni ale sistemului Primul venit – primul servit – principiul de alocare a capacitătii de către OST în ordinea de primire a solicitărilor în cadrul fiecărui nivel de prioritate

Solicitant – persoana juridică îndreptătită conform reglementărilor în vigoare să ceară rezervare de capacitate în SNT în vederea încheierii unui contract de transport prin SNT

Utilizator – persoana juridică titulară a unui contract de transport prin SNT Zi gazieră – intervalul de timp de 24 de ore, cu începere de la ora 6,00, ora oficială a României

Art. 2. – Abrevierile utilizate în prezentul regulament au următoarele semnificatii:

ANRGN – Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale FTC – facilitate de transfer de capacitate

OST – operatorul sistemului de transport

SNT – Sistemul national de transport al gazelor naturale.

2. Scop

Art. 3. – Scopul prezentului regulament este de a stabili mecanisme pentru managementul congestiilor contractuale din SNT. Regulamentul nu se aplică în cazul tranzitului de gaze naturale prin conducte magistrale dedicate.

 

CAPITOLUL II

Accesul tertilor la SNT

 

1. Cerinte generale pentru accesul la SNT

Art. 4. – (1) Au dreptul de a rezerva capacitate de transport în SNT următoarele categorii de solicitanti/utilizatori:

1. distribuitori;

2. operatori ai depozitelor de înmagazinare subterană;

3. furnizori;

4. consumatori eligibili;

5. persoane juridice străine, beneficiare ale tranzitului de gaze naturale pe teritoriul României.

(2) OST asigură accesul nediscriminatoriu si transparent la întreaga capacitate a SNT, mai putin cea necesară pentru operarea si mentinerea acestuia în conditii de sigurantă.

2. Proceduri prin care se solicită capacitate de transport

2.1 Perioada de timp pentru rezervare de capacitate de transport

Art. 5. – (1) Capacitatea de transport poate fi solicitată pentru următoarele perioade:

a) până la data de 15 mai a fiecărui an, pentru un an gazier;

b) după data de 1 iulie a fiecărui an, pentru mai putin decât un an gazier si numai până la sfârsitul acestuia, caz în care se aplică prevederile cap. III referitoare la mecanismele de management al congestiilor.

(2) În cazul în care capacitatea este solicitată pentru o perioadă mai mică de un an gazier, solicitantul/utilizatorul care cere rezervare de capacitate va justifica faptul că nu a putut prevedea, până la termenul precizat la alin. (1) lit. a), capacitatea solicitată.

Art. 6. – (1) Prin derogare de la art. 5, OST va mentine disponibilă pe parcursul anului gazier curent o capacitate corespunzătoare acordurilor de acces la SNT emise pentru:

– solicitantii/utilizatorii ale căror instalatii de racordare urmează a fi puse în functiune, conform contractelor de racordare la SNT în anul gazier respectiv;

– utilizatorii pentru care este aprobată o rezervare de capacitate majorată, fără a fi necesară modificarea instalatiei de racordare, în anul gazier respectiv.

(2) Capacitatea mentinută disponibilă de OST în conditiile alin. (1) va fi comunicată ANRGN până cel târziu în data de 15 mai a fiecărui an pentru anul gazier următor, însotită de justificările aferente.

(3) Capacitatea mentinută disponibilă de OST în conditiile alin. (1) nu poate fi alocată altor categorii de solicitanti/utilizatori.

Art. 7. – Capacitatea de transport rezervată annual începe în prima zi a anului gazier si se termină în ultima zi a anului gazier.

2.2 Solicitarea de capacitate de transport

Art. 8. – (1) Solicitantul/utilizatorul notifică OST intentia de a rezerva capacitate de transport prin depunerea unei cereri în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) OST notifică prin fax solicitantului/utilizatorului rezervarea de capacitate în SNT sau motivele refuzului total ori partial de rezervare de capacitate cel târziu până la data de 1 iunie a fiecărui an. Modelul de notificare este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Solicitantul/utilizatorul poate contesta refuzul total sau partial de capacitate, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data transmiterii notificării prin fax. OST are obligatia de a răspunde la contestatii în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării.

(4) În cazul în care capacitatea de transport a fost acordată, OST trimite solicitantului/utilizatorului două exemplare ale contractului de transport, întocmit în baza contractului-cadru de transport al gazelor naturale.

(5) În cazul în care solicitantul/utilizatorul nu contestă capacitatea acordată partial în termenul prevăzut la alin. (3), OST are obligatia de a transmite două exemplare ale contractului de transport, întocmit în baza contractului-cadru de transport al gazelor naturale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării.

(6) OST va păstra evidenta acordărilor si refuzurilor de capacitate de transport pentru solicitantii/utilizatorii SNT, pentru a le comunica la ANRGN o dată pe an sau la solicitarea expresă a acesteia.

Art. 9. – Solicitarea de capacitate de transport anuală se înaintează OST începând cu data de 15 februarie a fiecărui an, până cel târziu la data de 15 mai a fiecărui an.

Art. 10. – OST are dreptul de a refuza fără alte explicatii solicitările pentru rezervare de capacitate de transport anuală care sunt înaintate în afara intervalului precizat la art. 9.

Art. 11. – În cazul în care solicitantul/utilizatorul de SNT acceptă contractul propus, va returna OST un exemplar al contractului de transport semnat până la data de 15 iunie a fiecărui an.

Art. 12. – Neprimirea unui răspuns în termenul prevăzut la art. 11 se consideră ca fiind un refuz de semnare a contractului de transport, utilizatorul neavând astfel rezervată capacitate de transport.

Art. 13. – (1) În cazul în care capacitatea solicitată nu este aprobată, OST va mentiona în notificare motivul refuzului.

(2) Motive de refuz pot fi:

a) situatiile prevăzute la art. 64 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) documentele atasate solicitării de capacitate nu justifică solicitarea de capacitate după 15 mai. Pentru a justifica solicitarea de capacitate după 15 mai, solicitantul/utilizatorul trebuie să dovedească faptul că respectiva capacitate suplimentară nu a putut fi prevăzută în momentul solicitării capacitătii anuale.

Art. 14. – Solicitantul/utilizatorul are dreptul de a solicita capacitatea de transport care corespunde capacitătii necesare:

a) pentru îndeplinirea contractelor de înmagazinare;

b) pentru îndeplinirea obligatiilor din contractele încheiate de furnizor cu clientii acestuia;

c) pentru asigurarea consumului propriu, în cazul consumatorilor eligibili;

d) pentru asigurarea consumului tehnologic, în cazul operatorilor licentiati.

Art. 15. – Rezervarea de capacitate de transport se aprobă de OST, contractul de transport urmând a fi semnat numai pentru capacitatea dovedită de solicitant/utilizator.

Art. 16. – OST acordă capacitate în SNT solicitantilor/utilizatorilor pe baza principiului îprimul venit – primul servit“, în cadrul fiecărui nivel de prioritate, după cum urmează:

1. operatori de depozite de înmagazinare subterană, în scop tehnologic;

2. operatori ai sistemelor de distributie, în scopul îndeplinirii obligatiilor de serviciu public;

3. furnizori, consumatori eligibili si persoane juridice străine, beneficiare ale tranzitului de gaze naturale pe teritoriul României.

 

CAPITOLUL III

Managementul congestiilor contractuale din SNT

 

Art. 17. – (1) Pentru rezolvarea congestiilor contractuale, capacitatea aprobată si neutilizată poate face obiectul:

a) returnării voluntare la OST;

b) facilitătii de transfer de capacitate (FTC);

c) transferului obligatoriu de către OST de la un utilizator la un alt solicitant/utilizator.

(2) Nu fac obiectul mecanismelor de rezolvare a congestiilor prevăzute la alin. (1) cererile de rezervare de capacitate nouă/suplimentară înaintate OST ulterior datei de 15 mai si pentru care solicitantul/utilizatorul nu poate justifica motivul pentru care această capacitate nu a fost cerută până la data mentionată.

Orice astfel de cereri vor fi refuzate de OST.

Returnare voluntară de capacitate

Art. 18. – Utilizatorul SNT poate solicita OST returnarea integrală sau partială a capacitătii.

Art. 19. – Perioada de returnare integrală sau partială a capacitătii poate fi numai din momentul returnării acesteia până la sfârsitul anului gazier.

Art. 20. – (1) OST are obligatia de a prelua capacitatea oferită de utilizator numai dacă există o solicitare pentru respectiva capacitate, înaintată de alt solicitant/utilizator.

(2) Într-un astfel de caz utilizatorul va pune la dispozitie OST următoarele date:

a) persoana de contact, adresa, telefonul, faxul si e-mailul;

b) capacitatea care urmează a fi returnată.

(3) Cererea pentru solicitarea/returnarea capacitătii de transport se înaintează OST, utilizându-se modelul prevăzut în anexa nr. 1.

(4) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea cererii, OST va notifica solicitantul/utilizatorul în legătură cu aprobarea/refuzul solicitării, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 21. – În cazul în care există mai multi solicitanti/utilizatori care solicită capacitatea, cererile vor fi tratate în cadrul fiecărui nivel de prioritate pe baza principiului îprimul venit – primul servit“.

Art. 22. – În cazul în care există mai multi utilizatori care solicită returnarea voluntară a capacitătii, cererile vor fi tratate pe baza principiului îprimul venit – primul servit“.

Art. 23. – (1) După aprobarea cererii, OST împreună cu utilizatorul vor modifica corespunzător contractul de transport.

(2) Utilizatorul nu va plăti în continuare pentru capacitatea pe care a returnat-o voluntar la OST.

Art. 24. – OST are obligatia de a mentine evidenta returnărilor voluntare de capacitate.

Facilitatea de transfer de capacitate

Art. 25. – FTC reprezintă un mecanism prin care solicitantii/utilizatorii pot face transfer direct de capacitate.

Art. 26. – (1) Utilizatorul care intentionează să transfere capacitate, denumit în continuare utilizator care transferă, si solicitantul/utilizatorul care doreste să preia respectiva capacitate, denumit în continuare solicitant/utilizator beneficiar de transfer, vor înainta OST o cerere de transfer de capacitate potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3.

(2) Cererea de transfer de capacitate va fi înaintată prin fax către OST cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte ca transferul să aibă loc.

Art. 27. – Capacitatea se poate transfera integral sau partial.

Art. 28. – Perioada de transfer al capacitătii poate fi numai din momentul transferării acesteia până la sfârsitul anului gazier.

Art. 29. – La înaintarea unei solicitări pentru efectuarea unui transfer al capacitătii, utilizatorul care transferă trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) să detină un contract de transport încheiat cu OST, în termen de valabilitate;

(ii) să detină o capacitate contractată egală sau mai mare decât cea pe care doreste să o transfere.

Art. 30. – (1) În cazul în care transferul de capacitate solicitat nu este aprobat, OST va mentiona motivul refuzului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii prin fax a cererii de tansfer.

(2) Pot constitui motive de refuz:

a) datele prezentate în solicitarea de transfer al capacitătii sunt incorecte sau incomplete;

b) utilizatorul care transferă nu dispune de capacitatea pe care solicită să o transfere;

c) solicitantul/utilizatorul beneficiar de transfer nu poate justifica motivul pentru care solicitarea de rezervare de capacitate nouă/suplimentară nu a fost înaintată până la data de 15 mai.

(3) În cazul în care OST nu transmite un refuz privind transferul de rezervare de capacitate solicitat, în termenul prevăzut la alin. (1), transferul se consideră aprobat.

Art. 31. – (1) OST împreună cu utilizatorul care transferă, respectiv cu beneficiarul de transfer, vor modifica în mod corespunzător contractele de transport în vigoare sau vor încheia un nou contract de transport, după caz.

(2) Procedura de modificare, respectiv de încheiere a contractului de transport, precizată la alin. (1) se va derula astfel încât semnarea contractelor să se realizeze anterior datei de transfer aprobate.

(3) Utilizatorul care transferă nu va plăti în continuare pentru capacitatea pe care a transferat-o prin mecanismul FTC.

Transferul obligatoriu de capacitate

Art. 32. – (1) În cazul în care solicitantul/utilizatorul a fost refuzat din cauza lipsei de capacitate timp de peste o lună, OST îi va informa pe toti utilizatorii în legătură cu capacitatea solicitată si îi va îndemna să ofere respectiva capacitate solicitantului/utilizatorului prin folosirea FTC sau prin returnarea voluntară a capacitătii la OST. În acelasi timp, OST va trimite tuturor utilizatorilor solicitarea de a raporta în termen de 5 zile lucrătoare necesarul lor real de capacitate din perioada specificată, justificat prin documente.

(2) La împlinirea termenului de 10 zile lucrătoare de la data informării utilizatorilor în legătură cu existenta unei cereri de capacitate, OST va aplica procedura prezentată în art. 33 dacă nu primeste nici o ofertă de returnare voluntară de capacitate si este informat că solicitantul/utilizatorul nu a primit nici o ofertă de transfer în conformitate cu mecanismul FTC pentru capacitatea solicitată.

Art. 33. – (1) OST evaluează informatiile si justificările transmise de utilizatori.

(2) În cazul utilizatorului care nu a raportat necesarul de capacitate sau dacă acest necesar este supradimensionat, OST are dreptul de initia un transfer obligatoriu de capacitate.

(3) În cazul în care OST constată că sunt mai multi utilizatori aflati în situatia mentionată la alin. (2), initierea transferului obligatoriu de capacitate se va aplica tuturor celor aflati în această situatie, proportional cu capacitatea nejustificată.

(4) În cazul initierii unui transfer obligatoriu de capacitate, OST informează în scris utilizatorul despre decizia sa, prezentând motivele pentru care va proceda la acest transfer.

(5) În cazul transferului obligatoriu de capacitate, OST va proceda unilateral la modificarea corespunzătoare a contractului de transport, care este obligatorie pentru utilizator.

(6) În situatia în care utilizatorul consideră că transferul obligatoriu de capacitate este nejustificat si discriminatoriu, acesta se poate adresa ANRGN.

(7) Utilizatorul care a fost supus unui transfer obligatoriu de capacitate de transport plăteste în continuare pentru capacitatea rămasă, fiind totodată obligat si la plata a 5% din capacitatea de transport transferată, pe perioada de la data transferului obligatoriu de capacitate si până în ultima zi a anului gazier.

Art. 34. – OST are obligatia de a mentine evidenta transferurilor obligatorii de capacitate.

Transferul de capacitate în cazul consumatorului eligibil

Art. 35. – (1) Pentru consumatorul eligibil care schimbă furnizorul se aplică principiul îcapacitatea urmează consumatorul“.

(2) În situatia în care cei 2 furnizori nu consimt la transferul de capacitate prin mecanismul FTC, OST este îndreptătit la transferarea capacitătii aferente respectivului consumator prin oricare dintre mecanismele de management al congestiilor contractuale.

(3) Noul furnizor are obligatia preluării capacitătii aferente respectivului consumator eligibil, în caz contrar OST fiind îndreptătit să refuze prestarea serviciilor de transport aferente.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 36. – OST va respecta cerintele de transparentă aferente prezentului regulament, precum si cele stabilite de ANRGN.

Art. 37. – OST va mentine un registru de evidentă a cererilor de rezervare de capacitate de transport în care va înscrie toate cererile înaintate de solicitanti/utilizatori, în ordinea transmiterii acestora. Registrul este public si poate fi consultat de către orice persoană interesată.

Art. 38. – În cazul în care o congestie semnificativă apare în mod repetat în acelasi punct sau în aceeasi sectiune a sistemului, OST va face investitiile necesare în vederea extinderii capacitătii în punctul sau în sectiunea respectivă din sistem, cât mai urgent posibil.

Art. 39. – Anual, până cel mai târziu la data de 15 septembrie, OST va prezenta ANRGN un raport cu privire la congestiile din SNT. Modelul de raportare se elaborează de OST în termen de maximum 90 de zile de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi înaintat spre aprobare ANRGN.

Art. 40. – Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctionează potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 41. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERERE

pentru solicitarea/returnarea capacitătii de transport

 

1. Informatii cu privire la solicitantul/utilizatorul de SNT care solicită rezervarea/returnarea capacitătii de transport:

Persoana de contact: ....................................................................................................................…..

Adresa: .............................................................................................................................................

Telefon: .............................................................................................................................................

Fax: ...................................................................................................................................................

E-mail:...............................................................................................................................................

2. Informatii cu privire la capacitatea returnată:

.................................................................................................................................................................

3. Informatii cu privire la capacitatea solicitată:

Capacitatea este solicitată în următorul scop:

...................................................................................................................................................................

Capacitatea este solicitată pentru următoarele puncte de intrare/livrare:

...................................................................................................................................................................

Se solicită următoarea cantitate orară maximă (m3/oră în conditii de referintă):

...................................................................................................................................................................

4. Informatii suplimentare:

În cazul în care solicitarea se referă la un punct de import se va/vor specifica partenerul/partenerii: ...............................................................................................................................

5. Documentatie suplimentară:

Următoarea documentatie este înaintată pentru a justifica solicitarea de capacitate după data de 15 mai .......................................................................................................................................

NOTĂ:

1. Punctele 3, 4 si 5 se completează numai în cazul în care se solicită rezervare de capacitate.

2. Punctul 2 se completează numai în cazul returnării de capacitate.

3. Punctul 5 se completează numai dacă rezervarea de capacitate este solicitată după data de 15 mai.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

NOTIFICARE

 

Solicitarea de rezervare de capacitate de transport nr. .............................................................. a fost primită în data de ................................................................................................................ (aaaa/ll/zz, ora, minutul)

1. Informatii cu privire la capacitatea solicitată:

Capacitatea este solicitată în următorul scop:

...................................................................................................................................................................

Capacitatea este solicitată pentru următoarele puncte de intrare/livrare:

...................................................................................................................................................................

Se solicită următoarea cantitate orară maximă (m3/oră):

...................................................................................................................................................................

2. Informatii cu privire la capacitatea aprobată:

Capacitatea a fost aprobată pentru următoarele puncte de intrare/livrare:

...................................................................................................................................................................

A fost aprobată următoarea cantitate orară maximă (m3/oră):

...................................................................................................................................................................

Data aprobării ................................................................................................................................. (aaaa/ll/zz)

3. Motive de refuz al capacitătii de transport:

Capacitatea nu a fost acordată din următoarele motive:

...................................................................................................................................................................

 

Semnătura reprezentantului legal al OST

......................................................................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

CERERE

de transfer de capacitate de transport

 

1. Informatii cu privire la utilizatorul care transferă:

Persoana de contact: ......................................................................................................................

Adresa: ...........................................................................................................................................

Telefon: ...........................................................................................................................................

Fax: ...................................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................................

2. Informatii cu privire la solicitantul/utilizatorul care beneficiază de transfer:

Persoana de contact: ......................................................................................................................

Adresa: ...........................................................................................................................................

Telefon: ...........................................................................................................................................

Fax: .................................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................................

3. Informatii cu privire la capacitatea care urmează să fie transferată:

Capacitatea este solicitată în următorul scop:

...................................................................................................................................................................

Capacitatea este solicitată pentru următoarele puncte de intrare/livrare:

...................................................................................................................................................................

Se solicită următoarea cantitate orară maximă (m3/oră):

...................................................................................................................................................................

Semnătura utilizatorului care transferă ...............................................................

Semnătura solicitantului/utilizatorului care beneficiază de transfer ...................................................................

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare

 

Având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată si modificată prin Legea nr. 123/1995, si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002,

în baza prevederilor:

– art. 9 alin. (1) lit. B e) din Hotărârea Guvernului nr. 865/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură;

– Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 10 iunie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art.31. – (1) Licentele de fabricatie se solicită de agentii economici care desfăsoară activităti în domeniul prelucrării si conservării pestelui si a produselor din peste, la punerea în functiune a fiecărei unităti, si se acordă de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

(2) Controlul agentilor economici privind respectarea prevederilor legale în domeniul prelucrării si conservării pestelui si a produselor din peste, suspendarea si retragerea licentelor de fabricatie se fac de către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.“

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice, Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare, Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.“

Art. II. – În anexele nr. 2, 7, 8a), 8b) si 11 la regulament sintagma Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară se înlocuieste cu sintagma directia pentru agricultură si dezvoltare rurală/Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 997.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind deschiderea procedurii de redresare financiară, pe bază de plan de redresare financiară, a Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în Bucuresti, str. amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 26 septembrie 2005, conform art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 15.754 din 26 septembrie 2005 privind propunerile de deschidere a procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare a Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A., s-a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Xenopol nr. 3, judetul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J12/4.169/1992, cod unic de înregistrare nr. 2886621, reprezentată de domnul Octavian Mănastireanu, în calitate de presedinte executiv,

având în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 38.808 din 15 septembrie 2005, Societatea Comercială “Allianz – fiiriac Asigurări“ – S.A. a depus la autoritatea de supraveghere cererea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitoarei Societatea Comercială “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A., prin care solicita societătii în cauză suma de 3.559.705,59 RON datorată ca urmare a actiunilor de regres pentru un număr de 469 dosare de daună, conform prevederilor art. 22 coroborate cu art. 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România.

Nota nr. 15.747 din 19 septembrie 2005 privind cererea de deschidere a procedurii de faliment înaintată de Societatea Comercială “Allianz – fiiriac Asigurări“ – S.A. împotriva debitoarei Societatea Comercială  “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A. a fost analizată în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 septembrie 2005 si s-a dispus în sarcina Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A. obligatia de a determina si de a comunica autoritătii de supraveghere, în termen de 48 de ore, valoarea disponibilitătilor bănesti libere de sarcini, valoarea obligatiilor pe termen scurt si calculul coeficientului de lichiditate, distinct pentru cele două categorii de asigurare, precum si calculul marjei de solvabilitate la 30 iunie 2005 (distinct pentru cele două categorii de asigurare) în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, urmând ca după expirarea termenului legal să se ia o hotărâre privind respectarea legislatiei în  vigoare de către societate.

În urma analizării situatiilor prezentate de societate sub nr. 9.606 din 22 septembrie 2005, înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 39.084 din 22 septembrie 2005, semnate de un reprezentant al Directiei economice, rezultă că pentru asigurările generale coeficientul de lichiditate la data de 31 august 2005 era subunitar (0,33), încălcând astfel prevederile art. 3 lit. c) din Normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2003, care precizează că valoarea coeficientului de lichiditate trebuie să fie de minim 1.

Pentru asigurările de viată coeficientul de lichiditate raportat de societate era de 1,11, la aceeasi dată.

Avându-se în vedere că societatea, la data de 30 iunie 2005, nu îsi acoperea cu activele libere de sarcini obligatiile, iar marja de solvabilitate disponibilă pentru asigurările generale conform raportării transmise si semnate de directorul economic (Viorica Coros) se află sub limita marjei minime, au fost încălcate prevederile legale în vigoare. Societatea nu a respectat nici prevederile art. 31 din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.102/2003 care modifică Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2001, prin care se stipulează să se aducă la cunostintă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 48 de ore, neîndeplinirea obligatiei de plată din lipsă de disponibilităti, precum si diminuări ale marjei de solvabilitate disponibile. Fată de această situatie, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A., drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se dispune deschiderea procedurii de redresare financiară, pe bază de plan de redresare financiară, conform art. 8 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 7 lit. a) si b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, a Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Xenopol nr. 3, judetul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J12/4.169/1992, cod unic de înregistrare 2886621, reprezentată de domnul Octavian Mănastireanu, în calitate de presedinte executiv.

Art. 2. – În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, se dispune aplicarea de către societatea de asigurare a următoarelor măsuri prudentiale principale:

a) interzicerea subscrierii fără avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a unor noi contracte de asigurare si a încasării primelor aferente, precum si interzicerea reînnoirii contractelor de asigurare ajunse la scadentă, pentru contractele ce au o sumă asigurată mai mare de 100.000 euro fiecare, până la efectuarea operatiunilor de majorare a capitalului social hotărâtă de Adunarea generală extraordinară a actionarilor a Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A. din data de 26 septembrie 2005;

b) interzicererea efectuării oricăror investitii fără Înstiintarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv în terenuri si constructii, precum si a altor plasamente în cadrul Grupului Tender;

c) verificarea, inventarierea si instrumentarea, după caz, a dosarelor de daună, înregistrate în evidentele societătii de asigurare, în vederea evaluării daunelor reale si a stabilirii obligatiilor de plată fată de creditorii de asigurări; activitatea de verificare, inventariere si instrumentare a dosarelor se va face în regim de urgentă, fără a se putea depăsi un termen de 15 zile de la data primirii prezentei decizii de declansare a procedurii de redresare financiară;

d) transmiterea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în copie, a tuturor contractelor aflate în derulare dintre Societatea Comercială “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A. si societătile din cadrul Grupului Tender;

e) transmiterea tuturor contractelor de credite primite de la bănci si a unor împrumuturi acordate unor societăti din cadrul Grupului Tender;

f) inventarierea, în termen de 15 zile de la data Onstiintării societătii, a activelor gajate si libere de sarcini si interzicerea înstrăinării activelor din patrimoniul societătii fără Înstiintarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

g) raportarea zilnică la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a plătilor mai mari de 30.000 RON pe operatiune economică sau a plătilor partiale, dar care însumate totalizează peste 30.000 RON pe beneficiar;

h) reducerea cheltuielilor de achizitie si administratie, inclusiv reducerea cheltuielilor de personal;

i) îndeplinirea cerintelor prevăzute de art. 12 alin. (3) lit. a)–f) din Legea nr. 503/2004;

j) efectuarea majorării capitalului social de la 25.199.019,6 RON la 50.398.039,2 RON (cu 25.199.019,6 RON), în conformitate cu Hotărârea Adunării generale extraordinare a actionarilor a Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A. din data de 26 septembrie 2005, aprobată de către 11 actionari care detin 75,88% din capitalul social, să se facă în termenul prevăzut de art. 8 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 503/2004.

Art. 3. – În aplicarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 503/2004, Consiliul de administratie al Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A. va întocmi si va depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor un plan de redresare financiară, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii prezentei decizii, plan care va cuprinde în mod obligatoriu perspectivele de redresare financiară a societătii, precum si modalitătile concrete si termenele de îndeplinire a măsurilor si dispozitiilor stabilite prin prezenta decizie.

Art. 4. – Se stabileste în sarcina Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A., în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 503/2004, obligatia de îndeplinire a măsurilor cuprinse în Planul de măsuri de reducere a costurilor“, întocmit de Societatea Comercială “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A. cu nr. 8.853 din 30 august 2005, înregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 38.984 din 20 septembrie 2005.

Art. 5. – Planul de redresare financiară va include informatiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 503/2004 si va contine termene exacte de îndeplinire a măsurilor preconizate, precum si răspunderi concrete pe persoane abilitate, conform regulamentului de functionare a societătii de asigurare.

Art. 6. – Planul de redresare financiară prevăzut la art. 3 va fi prezentat spre analiză si aprobare Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii prezentei decizii.

Art. 7. – În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 503/2004, se dispune numirea din cadrul Directiei generale control a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a doamnei Ana Nagyosi, inspector control, si a sefului de serviciu control, persoane care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor – Reprezentanta Cluj, în vederea supravegherii modului de întocmire si de respectare a planului de redresare. Dacă va fi necesar, vor fi numite si alte persoane din cadrul aparatului central al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în vederea supravegherii modului de întocmire si de respectare a planului de redresare.

Art. 8. – În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 503/2004, societatea de asigurare este obligată să aducă la cunostintă tuturor creditorilor de asigurări cunoscuti, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, măsurile si dispozitiile stabilite de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 9. – Consiliul de administratie al Societătii Comerciale “Asigurare Reasigurare ARDAF“ – S.A. răspunde de neîndeplinirea sau de îndeplinirea în mod necorespunzător a dispozitiilor comunicate prin prezenta decizie si va fi sanctionat în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 71 din Legea nr. 503/2004.

Art. 10. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 3.474.