MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 888         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 octombrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 438 din 15 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.105. – Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.116. – Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Energiei din Regatul Norvegiei privind cooperarea în domeniul energiei, semnat la Bucuresti la 14 septembrie 2004

 

Acord între Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Energiei din Regatul Norvegiei privind cooperarea în domeniul energiei

 

1.142. – Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

462. – Decizie pentru eliberarea domnului Rotaru Gheorghe din functia de director general al Directiei Generale de Informatii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Nationale

 

463. – Decizie pentru numirea domnului Medar Gheorghe Sergiu-Tudor în functia de director general al Directiei Generale de Informatii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Nationale

 

464. – Decizie pentru numirea domnului Teodor Cătălin Nicolescu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

95. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind baza de date ce cuprinde cerintele comunitare de import prevăzute de proiectul Shift

 

833/545/859. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere

 

859. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea unor ghiduri

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

51. – Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE

A ASIGURĂRILOR

 

3.472. – Decizie privind revocarea deciziei de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Asigurări Global“ – S.A.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

519. – Decizie privind asigurarea informării corecte si a pluralismului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 438

din 15 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Gabriela Dragomirescu – magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 15 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Fundatia “Fondul Libertatea“ în Dosarul nr. 3.830/2004 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât consideră că prevederile de lege criticate sunt în concordantă cu art. 40 alin. (1) si cu art. 53 din Constitutie, invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 ianuarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 3.830/2004, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 15 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.

Exceptia a fost ridicată de Fundatia “Fondul Libertatea“ într-o cauză de contencios administrativ prin care aceasta solicită anularea în parte a Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004, prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 40 alin. (1), potrivit cărora “Cetătenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere“, si ale art. 53 privind “Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti“. În acest sens se arată că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1924, în vigoare la data înfiintării fundatiei, precum si în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 si cu normele metodologice de aplicare a acesteia, o fundatie dobândeste personalitate juridică prin înscrierea sa în

Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul, iar organul său de conducere si de administrare este Consiliul director al fundatiei. Fundatia “Fondul Libertatea“ este o fundatie de utilitate publică, cu personalitate juridică, a cărei administratie se realizează de Consiliul de administratie numit de biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Natională. Asadar, se arată că “fundatia este o persoană juridică de drept privat, înfiintată conform unor proceduri judecătoresti speciale si care se conduce după reguli stabilite de lege si prevăzute în statut“. Or, dispozitiile art. 15 din Legea nr. 341/2004 încalcă art. 40 si 53 din Constitutie, “prin înglobarea si subordonarea unei persoane juridice de drept privat în cadrul puterii executive – prin unul din organele sale – Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor“, desi din momentul înfiintării aceasta este o persoană juridică de drept privat, are un patrimoniu afectat permanent si irevocabil realizării unui scop de interes general, se conduce singură, după modul de organizare si functionare stabilit de lege si actul său constitutiv, fără să poată fi subordonată puterii de stat. Un atribut esential al dreptului de asociere este independenta persoanei juridice, iar subordonarea abuzivă de către puterea de stat lipseste de substantă acest drept si reprezintă o restrângere adusă liberei exercitări a dreptului de asociere.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia este neîntemeiată, pentru că Fundatia “Fondul Libertatea“ este “de utilitate publică, exceptată de la  prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, si continuarea activitătii sale în subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din decembrie 1989 nu încalcă dreptul la asociere, care apartine persoanelor fizice“. Pentru aceleasi motive, consideră că nu sunt încălcate nici prevederile art. 53 din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, după cum însusi autorul exceptiei arată, Fundatia “Fondul Libertatea“ a fost înfiintată “ca o persoană juridică atipică, de drept privat, de interes public“, iar nu ca urmare a exercitării dreptului cetătenilor la asociere. Or, conform celor statuate de Curtea Constitutională, de exemplu, prin Decizia nr. 475/2004, legiuitorul poate institui în anumite situatii forme speciale de asociere ce urmăresc salvgardarea unor interese de ordin general si care, din perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă în realitate modalităti înscrise în conceptul de liberă asociere. Asadar, apreciază că subordonarea Fundatiei “Fondul Libertatea“ Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din decembrie 1989 reprezintă optiunea legiuitorului la momentul adoptării actului normativ, ceea ce nu contravine art. 40 alin. (1) din Constitutie, care, de altfel, nici nu sunt incidente în cauză. Consideră, de asemenea, că textul de lege criticat nu încalcă nici prevederile constitutionale ale art. 53, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti fundamentale.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate sunt constitutionale. Astfel, în ceea ce priveste invocarea încălcării art. 40 din Constitutie, arată că acesta “consacră un drept fundamental cu caracter social-politic, care conferă cetătenilor posibilitatea de a se asocia în mod liber în partide sau formatiuni politice, în sindicate sau în alte forme speciale de organizare“, ceea ce nu exclude posibilitatea ca, în anumite situatii, legiuitorul să instituie forme speciale de asociere neînscrise în conceptul de liberă asociere conturat de art. 40 din Constitutie. O asemenea formă specială de asociere este Fundatia “Fondul Libertatea“, care se integrează în realizarea unor scopuri cu caracter general. În sensul celor arătate este invocată Decizia Curtii Constitutionale nr. 26/2003.

Consideră că art. 53 din Constitutie, invocat, de asemenea, ca fiind încălcat, nu este incident în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 15 din Legea recunostintei fată de eroiimartiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, al căror cuprins este următorul: “Fundatia Fondul Libertatea, constituită prin Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificările ulterioare, îsi continuă activitatea în subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor, sub controlul comisiei parlamentare constituite potrivit art. 11 si în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“

În opinia autorului exceptiei dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 40 alin. (1), potrivit cărora “Cetătenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere“, si ale art. 53 privind “Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele: în esentă, potrivit criticilor formulate, îprin înglobarea si subordonarea unei persoane juridice de drept privat în cadrul puterii executive – prin unul din organele sale – Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor“, dispozitiile art. 15 din Legea nr. 341/2004 încalcă art. 40 si 53 din Constitutie, întrucât fundatia “Fondul Libertatea“ este o îpersoană juridică de drept privat, înfiintată conform unor proceduri judecătoresti speciale si care se conduce după reguli stabilite de lege si prevăzute în statut“. Or, un atribut esential al dreptului de asociere este independenta persoanei juridice, iar subordonarea abuzivă de către puterea de stat lipseste de substantă acest drept si reprezintă o restrângere adusă liberei exercitări a dreptului de asociere.

Aceste critici sunt neîntemeiate si urmează a fi respinse.

Potrivit art. 1 din Decretul-lege nr. 124/1990 privind instituirea “Fondului Libertatea“, acesta este “[...] fundatie de utilitate publică, cu personalitate juridică“, veniturile sale se “constituie din sumele bănesti din conturile deschise după 22 decembrie 1989 la unitătile bancare si ale Casei de Economii si Consemnatiuni pentru ajutorarea României“, iar administrarea fondului se face, conform art. 4 din acelasi decret-lege, “de către Consiliul de administratie, numit de Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Natională“, a cărui componentă se completează, astfel cum prevede art. 10 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, “[...] cu câte un reprezentant al celor 9 asociatii ale rănitilor si urmasilor eroilor revolutiei“. Legea nr. 42/1990 a fost abrogată expres prin Legea nr. 341/2004, care prin art. 15 prevede continuarea activitătii fondului “[...] în subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor.“ Fundatia “Fondul Libertatea“ nu a fost instituită ca urmare a exercitării dreptului de asociere de către persoane fizice ori de către alte forme asociative, ci prin vointa legiuitorului concretizată în Decretul-lege nr. 124/1990.

Asadar, Curtea constată că sustinerile de neconstitutionalitate formulate nu pot fi retinute, iar prevederile art. 15 din Legea nr. 341/2004 nu contravin dispozitiilor art. 40 si 53 din Constitutie.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Fundatia “Fondul Libertatea“ în Dosarul nr. 3.830/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.105.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Energiei din Regatul Norvegiei privind cooperarea în domeniul energiei, semnat la Bucuresti la 14 septembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Acordul dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Energiei din Regatul Norvegiei privind cooperarea în domeniul energiei, semnat la Bucuresti la 14 septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.116.

 

ACORD

între Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Energiei din Regatul Norvegiei privind cooperarea în domeniul energiei

 

Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Energiei din Regatul Norvegiei, denumite în continuare părti,

având cunostintă de importanta sectorului energetic pentru dezvoltarea României în domeniul energetic, economic si social si având în vedere impactul asupra Europei de Sud-Est,

luând în considerare necesitatea urgentă de modernizare a acestui sector în România, prin atragerea de investitori externi, de tehnologie si de transfer de know-how, astfel încât România să se poată alinia la acordurile internationale si în special la standardele UE,

având în vedere experienta norvegiană si realizările din domeniul energiei si competenta institutiilor norvegiene si a organizatiilor din acest domeniu de activitate,

dorind să se dezvolte cooperarea dintre România si Norvegia în domeniul energiei în vederea promovării si dezvoltării României si a integrării în UE si în pietele energetice europene, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor promova, în concordantă cu legislatia natională si reglementările interne, luând în considerare obligatiile lor internationale, dezvoltarea cooperării în domeniul energiei, facilitând implementarea prin firme si părti direct interesate în realizarea de proiecte în România, cu prioritate în domeniile stipulate în anexa la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 2

 

Termenii si conditiile pentru fiecare proiect se vor stabili de comun acord de către părtile direct implicate.

Pentru proiectele stipulate la art. 1, aprovizionarea, instalarea si serviciile se vor face în concordantă cu prevederile legislatiei din România si ale licitatiilor publice.

În cazul proiectelor “la cheie“, firmele norvegiene vor avea în vedere să ofere, pe cât posibil de la intern, produse, forta de muncă, tehnologie si servicii, asigurând finantarea.

 

ARTICOLUL 3

 

În cazul proiectelor, programelor si actiunilor, acestea se vor conveni de la caz la caz de către părtile implicate, prioritate având următoarele domenii de cooperare (a se vedea anexa):

– dezvoltarea politicii energetice si a eficientei energetice;

– dezvoltarea infrastructurii, în particular pentru interconectarea liniilor aeriene de înaltă tensiune si a statiilor electrice importante pentru extinderea retelei în domeniul energiei la nivel regional;

– infrastructura si mecanismele pietei de energie, având în vedere transferul de know-how si de experientă din Norvegia cu privire la instructiunile operationale, produse fizice si financiare, managementul de risc;

– protectia mediului în domeniul electric si hidroelectric, apă reziduală si reziduuri;

– infrastructura din domeniul energiei, reabilitare si dezvoltare;

– modernizarea resurselor din domeniul energiei si a infrastructurii, utilizându-se cele mai bune tehnologii si practici;

– alte domenii agreate de părti.

 

ARTICOLUL 4

 

În vederea implementării obiectivelor stabilite în prezentul acord, părtile vor actiona astfel:

– se va face un schimb privind cele mai bune practici, modalităti de realizare în domeniul energiei;

– se va majora participarea firmelor norvegiene în sectorul energetic din România.

Părtile vor organiza convorbiri bilaterale periodice.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile vor încuraja si vor sustine stabilirea de contacte si relatii între firme si alte organizatii interesate din cele două tări, prin promovarea de activităti ca: misiuni economice, seminarii, participarea la târguri si expozitii, notificarea privind licitatii importante sau proceduri de privatizare.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord.

Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 3 ani si Osi va prelungi automat valabilitatea pe încă 3 ani, dacă nici una dintre părti nu notifică, în scris, pe căi diplomatice, intentia de a termina acordul, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Semnat la Bucuresti la 14 septembrie 2004, în limba engleză, în două exemplare, ambele exemplare având caracter autentic.

 

Pentru Ministerul Economiei si Comertului

din România,

Dan Ioan Popescu,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului

Pentru Ministerul Petrolului si Energiei din Regatul Norvegiei,

Lars Jacob Hiim,

secretar de stat

la Ministerul Comertului si Industriilor

 

 

 

 

ANEXĂ

la acord

 

ARII DE COOPERARE

pentru proiectele de investitii din domeniul energiei

 

1. Transmisie de energie electrică

– Reabilitarea statiilor electrice si alte proiecte de infrastructură

– Mecanismele si infrastructura pietei energetice

2. Distributia de energie electrică

– Reabilitarea statiilor electrice, linii de înaltă tensiune si alte proiecte de infrastructură

– Solutii de citire contoare

3. Hidroenergetică

– Reabilitarea si modernizarea statiilor hidroenergetice existente

– Managementul proiectului de dezvoltare pentru constructia de statii hidroenergetice

4. Operarea pe piata energetică

– Infrastructura pietei de electricitate si solutii de afaceri

– Dezvoltarea capacitătii pentru a asigura utilizarea optimă a hidroenergiei

5. Productie termoelectrică

– Modernizarea si înlocuirea echipamentelor, inclusiv a turbinelor

6. Eficienta energiei si audit energetic

– Cooperarea cu Agentia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE)

7. Sisteme de cogenerare

– Sisteme de generare si cogenerare având la bază deseuri lemnoase

8. Sectorul gaze

– Dezvoltarea capacitătii depozitelor de gaz

– Exploatarea gazelor naturale, în special în: Tărcesti, Cusmed, Cădaciu, Lupeni, Medisor etc.

9. Alti parteneri si proiecte ce vor fi definite ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.142.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

persoanelor care au deja alte cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Rotaru Gheorghe din functia de director general al Directiei Generale de Informatii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Nationale

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul apărării nationale, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Rotaru Gheorghe se eliberează din functia de director general al Directiei Generale de Informatii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 3 octombrie 2005.

Nr. 462.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Medar Gheorghe Sergiu-Tudor în functia de director general al Directiei Generale de Informatii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Nationale

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul apărării nationale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Medar Gheorghe Sergiu-Tudor se numeste în functia de director general al Directiei Generale de Informatii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 3 octombrie 2005.

Nr. 463.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Teodor Cătălin Nicolescu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. II al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Cătălin Nicolescu se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 3 octombrie 2005.

Nr. 464.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind baza de date ce cuprinde cerintele comunitare de import prevăzute de proiectul Shift

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 51.675 din 19 septembrie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu  modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind baza de date ce cuprinde cerintele comunitare de import prevăzute de proiectul Shift, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitii contrare.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea Deciziei Comisiei 92/563/CEE privind baza de date ce cuprinde cerintele comunitare de import prevăzute de proiectul Shift, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 361 din 10 decembrie 1992, p. 45.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 26 septembrie 2005.

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind baza de date ce cuprinde cerintele comunitare de import prevăzute de proiectul Shift

 

Art. 1. – (1) În scopul prezentei norme sanitare veterinare, baza de date natională trebuie să desemneze cerintele de import comunitare pentru animalele vii si produsele de origine animală care provin din tări terte.

(2) Baza de date trebuie să fie relatională, iar utilizatorul trebuie să poată beneficia de un acces rapid si usor la informatiile necesare pentru controale.

Art. 2. – (1) Baza de date natională include informatiile mentionate la art. 4 din Decizia 92/438/CEE.

(2) Aceasta include, de asemenea, conditiile speciale de import care se aplică unui stat membru, părtii unui stat membru sau anumitor unităti.

Art. 3. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este responsabilă pentru dezvoltarea sistemului de utilizare a bazei de date nationale.

(2) Actiunea de dezvoltare mentionată la alin. (1) include:

a) descrierea structurii bazei de date nationale;

b) definirea si realizarea functiunilor de aplicatii tehnice care sunt necesare pentru utilizarea acesteia.

Art. 4. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor actionează potrivit prevederilor alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 92/563/CEE.

 

MINISTERUL MEDIULUI

SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 833 din 13 septembrie 2005

MINISTERUL ECONOMIEI

SI COMERTULUI

Nr. 545 din 26 septembrie 2005

MINISTERUL ADMINISTRATIEI

SI INTERNELOR

Nr. 859 din 29 septembrie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere

 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul mediului si gospodăririi apelor, ministrul economiei si comertului si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Anexa se pune la dispozitie celor interesati pe pagina web a Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, la adresa www.mappm.ro, a Ministerului Economiei si Comertului, la adresa www.minind.ro, si a Ministerului Administratiei si Internelor, la adresa www.mai.gov.ro.

Art. 3. – Prezentul ordin, cu exceptia anexei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului

si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea unor ghiduri

 

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităti si instalatii, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.902/2004,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Ghidul privind derularea procedurii de notificare si stabilirea unor cerinte specifice în procesul de autorizare a anumitor activităti/instalatii care utilizează solventi organici cu continut de compusi organici volatili, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Ghidul pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere, conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităti si instalatii, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Se aprobă Ghidul pentru elaborarea planului de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. – Se aprobă Ghidul pentru monitorizarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităti si instalatii, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia anexelor, care se publică pe pagina web a Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2005.

Nr. 859.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

având în vedere prevederile art. 113 lit. G alin. (4) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,

în sedinta din data de 21 septembrie 2005,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Instructiunea nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Instructiunea mentionată la art. 1 va intra în vigoare la data publicării acesteia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare-reglementare, Secretariatul general si Directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 11/2005

privind înregistrarea grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

Art. 1. – (1) Prezenta instructiune stabileste conditiile si modalitatea de înregistrare a grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. G alin. (4) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

(2) În cuprinsul prezentei instructiuni, termenul grup are semnificatia prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Art. 2. – Înregistrarea la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a grupurilor se realizează în baza următoarelor documente:

a) cerere privind înregistrarea grupului, semnată de reprezentantul legal al societătii comerciale, componentă a grupului, si ale cărei actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată sau sunt tranzactionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, cu acordul acesteia;

b) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societătii care solicită înregistrarea grupului cu privire la componenta grupului, precizându-se expres care este societatea-mamă;

c) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societătii care solicită înregistrarea grupului si/sau documente din care să reiasă, pentru fiecare societate componentă a grupului, următoarele informatii:

1. denumirea, forma juridică si sediul societătii;

2. codul fiscal si numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului sau la autoritatea competentă din tara de origine;

3. obiectul de activitate;

4. criteriile pe baza cărora societatea a fost încadrată în cadrul grupului (detineri de participatie, relatia societatemamă

– filiale sau alte relatii care fac necesară consolidarea conturilor si a situatiilor financiare).

Art. 3. – (1) Eliberarea atestatului privind înregistrarea grupului la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare se realizează ulterior achitării tarifului aferent, stabilit în Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(2) Lista grupurilor înregistrate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare va fi publicată pe site-ul acesteia.

Art. 4. – Prezenta instructiune intră în vigoare la data publicării acesteia si a ordinului de aprobare a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se publică si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind revocarea deciziei de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Asigurări Global“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 18 august 2005, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 15.725 din 30 august 2005, s-a hotărât revocarea măsurii de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Asigurări Global“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 53, et. 2, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/2739/1998, cod fiscal nr. 10347059, reprezentată legal prin domnul Alain Louis Michel Emile Bonte, în calitate de presedinte al consiliului de administratie,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

Autoritatea de supraveghere a dispus prin Decizia nr. 3.432 din 8 iulie 2005 retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Asigurări Global“ – S.A., conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 35.995 din 15 iulie 2005 presedintele consiliului de administratie, domnul Alain Louis Michel Emile Bonte, a solicitat autoritătii de supraveghere revocarea Deciziei de retragere a autorizatiei de functionare nr. 3.432 din 8 iulie 2005, motivată de faptul că societatea dispune la data de 14 iulie 2005 de active admise să acopere rezervele si de coeficient de lichiditate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Având în vedere aspectele expuse de domnul Alain Louis Michel Emile Bonte, în vederea analizării situatiei financiare a societătii, s-a dispus efectuarea unui control pentru verificarea înregistrărilor în evidentele contabile ale lunii iulie ale documentelor prezentate, ale capitalului social, ale activelor societătii, ale dosarelor de daună avizate, ale rezervei de daună constituite si ale datoriilor acesteia.

Ca urmare a analizării constatărilor echipei de control, cuprinse în Nota nr. 15.725 din 30 august 2005, din care rezultă că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de legea specială în domeniu pentru desfăsurarea activitătii de asigurare, în temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât revocarea măsurii de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Asigurări Global“ – S.A., drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se revocă decizia de retragere a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Asigurări Global“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 53, et. 2, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/2739/1998, cod fiscal nr. 10347059, reprezentată legal prin domnul Alain Louis Michel Emile Bonte, în calitate de presedinte al consiliului de administratie, dispusă prin Decizia de sanctionare nr. 3.432 din 8 iulie 2005, conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – În termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, societatea are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor documentatia prevăzută de legea specială si de normele date în aplicarea acesteia, în vederea aprobării persoanelor semnificative ale societătii.

Art. 3. – Se stabileste în sarcina societătii obligatia de a întocmi si de a comunica către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, un plan de măsuri, cu stabilirea unui calendar de finalizare si a unor responsabilităti concrete, care să cuprindă, în principal, următoarele aspecte:

– majorarea capitalului social, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.105/2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004;

– atragerea de noi actionari cu o situatie financiară corespunzătoare, care să investească în domeniul asigurărilor;

– desfăsurarea activitătii de asigurare cu respectarea principiilor diversitătii si dispersiei riscurilor, asigurându-se astfel mentinerea unor indicatori financiari corespunzători acestei activităti;

– evitarea, în primă fază, până la consolidarea situatiei financiare a societătii, a subscrierii unor riscuri majore (catastrofe etc.);

– încadrarea de personal corespunzător calificat si în număr suficient, în vederea asigurării unei bune desfăsurări a activitătii de asigurare.

Art. 4. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 23 septembrie 2005.

Br. 3.472.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind asigurarea informării corecte si a pluralismului

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului de garant al interesului public si de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

convinsi că libertatea de exprimare si asigurarea accesului neîngrădit la orice informatie de interes public constituie fundamente esentiale ale unei societăti democrate si tinând seama de faptul că exercitarea dreptului la libera exprimare comportă îndatoriri si responsabilităti,

având în vedere obligatia radiodifuzorilor de a informa publicul prin prezentarea corectă si impartială a faptelor si evenimentelor, ca si obligatia Consiliului National al Audiovizualului de a asigura respectarea exprimării pluraliste de idei si opinii, precum si pluralismul surselor de informare a publicului,

în temeiul art. 3 alin. (2) si al art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. – (1) În programele de stiri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială si culturală, trebuie să respecte următoarele principii:

a) asigurarea impartialitătii, echilibrului si favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opozitie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;

b) asigurarea unei distinctii clare între faptele si opiniile prezentate;

c) evitarea oricăror forme de discriminare, în special pe considerente de rasă, religie, nationalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) sunt respectate si în cazul în care punctele de vedere exprimate apartin expertilor, jurnalistilor, reprezentantilor partidelor neparlamentare, minoritătilor, organizatiilor neguvernamentale, sindicatelor si patronatelor.

(3) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opozitie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiasi emisiuni sau, în mod exceptional, în emisiunile următoare; în cazul în care cei solicitati refuză să-si precizeze punctul de vedere, acest fapt se mentionează pe post.

Art. 2. – Principiile enuntate la art. 1 alin. (1) nu exclud posibilitatea radiodifuzorului de a-si exprima opinia în legătură cu subiectul prezentat.

Art. 3. – În vederea respectării si garantării prevederilor alin. (1) si (2) ale art. 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a prevederilor art. 1 din prezenta decizie, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate, prezentate, moderate sau realizate de parlamentari, reprezentanti ai Guvernului si ai administratiei publice locale, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale, persoane cu functii în structura partidelor politice sau purtători de cuvânt ai acestora, persoane desemnate public să candideze sau care si-au anuntat public intentia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidentiale.

Art. 4. – (1) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a), radiodifuzorii aflati sub jurisdictia României vor respecta regula celor trei părti, după cum urmează:

a) o treime din timpul total destinat exprimării punctelor de vedere ale reprezentantilor puterii si opozitiei va fi alocată opozitiei parlamentare (senatori, deputati, persoane cu functii de conducere în partide, primari, consilieri locali si judeteni);

b) o treime din timpul total destinat exprimării punctelor de vedere ale reprezentantilor puterii si opozitiei va fi alocată reprezentantilor autoritătii publice centrale (primul-ministru, ministri, secretari de stat, prefecti si purtători de cuvânt ai acestora);

c) o treime din timpul total destinat exprimării punctelor de vedere ale reprezentantilor puterii si opozitiei va fi alocată partidelor care formează majoritatea parlamentară (senatori, deputati, persoane cu functii de conducere în partide, primari, consilieri locali si judeteni).

(2) Se exceptează de la regula celor trei părti timpul alocat primului-ministru, atunci când acesta reprezintă România la evenimente internationale oficiale, interne sau externe.

Art. 5. – În emisiunile de dezbatere, de divertisment si sportive, reprezentantii puterii si ai opozitiei, în cazul în care sunt invitati, vor beneficia de conditii egale de exprimare.

Art. 6. – În cadrul programelor de stiri si dezbateri care abordează probleme de interes public privind minoritătile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta si punctul de vedere al acestora.

Art. 7. – Radiodifuzorii trebuie să precizeze calitatea politică a persoanelor care îsi exprimă punctele de vedere în cadrul programelor audiovizuale.

Art. 8. – În cadrul emisiunilor cu caracter informativ radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli:

a) rigoare si exactitate în redactarea si prezentarea informatiilor, astfel încât sensul stirilor să nu fie deformat prin modul de formulare, prin titluri, prin trunchiere sau prin alte procedee tehnice;

b) între subiectul tratat si imaginile ce însotesc comentariul să existe o conexiune reală;

c) să se asigure o distinctie clară între reconstituirea faptului cu ajutorul altor persoane si imaginile si/sau sunetul înregistrate la evenimentul real;

d) în cazul prezentării de materiale audiovizuale provenind din surse externe redactiei, să se precizeze acest lucru;

e) în enuntarea unor ipoteze sau a unor relatii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, să se solicite si un punct de vedere al unei persoane cu competentă în domeniu;

f) sondajele de opinie prezentate să fie însotite de următoarele informatii:

– denumirea institutiei care a realizat sondajul;

– data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizată;

– dimensiunea esantionului si eroarea maximă de esantionare;

– solicitantul sondajului;

g) televotul sau anchetele făcute pe stradă să nu fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social sau etnic.

Art. 9. – (1) În cazul informării asupra unor accidente, dezastre sau tragedii colective, se va evita accentuarea gratuită a stării de îngrijorare si se vor cita sursele de informare.

(2) Se vor evita speculatiile asupra evenimentelor tragice, a cauzelor si consecintelor lor, ori prezentarea repetată a unor imagini socante, pentru a nu provoca temeri inutile sau panică în rândul publicului.

(3) Nu se va preciza numele victimelor, până la comunicarea sau confirmarea oficială a acestora.

Art. 10. – (1) Radiodifuzorii care dau publicitătii date, informatii, avertizări si prognoze meteorologice sunt obligati să precizeze sursa de informare.

(2) Serviciile publice de radio si televiziune sunt obligate să aducă la cunostintă publicului, în mod repetat, informatiile, prognozele generale si avertizările meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic national.

Art. 11. – În vederea informării corecte a populatiei despre iminenta producerii unor dezastre si a zonelor de risc potential, despre măsurile de prevenire, de interventie operativă si de refacere în cazul dezastrelor (calamităti naturale si alte catastrofe), pentru diminuarea efectelor sociale, economice si ecologice ale acestora radiodifuzorii au obligatia să confrunte informatiile primite din surse proprii sau de la colaboratori ocazionali cu informatiile detinute de autoritătile competente, înainte de a transmite stiri si puncte de vedere care pot genera panică în rândul populatiei; în cazul în care versiunile primite diferă, se va transmite în mod obligatoriu si informatia provenită de la sursa autorizată legal, cu mentionarea acesteia.

Art. 12. – (1) Informatiile si comunicatele oficiale ale autoritătilor publice cu privire la dezastre, la starea de urgentă sau la starea de asediu se difuzează integral si cu prioritate.

(2) În conformitate cu prevederile legale, decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgentă, împreună cu măsurile urgente de aplicare, se aduc neîntârziat la cunostintă populatiei; decretul se difuzează pe posturile de radio si de televiziune în cel mult două ore de la semnare si este difuzat în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de urgentă.

(3) Informatiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgentă, cu exceptia celor referitoare la dezastre, se dau publicitătii numai cu avizul autoritătilor militare.

(4) Pe timpul stării de asediu sau al stării de urgentă radiodifuzorii sunt obligati să transmită, cu prioritate, mesajele autoritătilor militare, la cererea acestora.

Art. 13. – (1) Prezenta siglei serviciului de programe de televiziune pe întreaga durată a difuzării, cu exceptia timpului afectat publicitătii, este obligatorie.

(2) Afisarea pe ecran a informatiilor ce se impun pentru precizarea caracterului transmisiei este obligatorie în următoarele cazuri:

a) la transmiterea în direct a unor emisiuni, evenimente sau manifestări, cu exceptia buletinelor de stiri, se va face mentiunea “Transmisiune în direct“ sau “Direct“ pe întreaga durată a emisiunii ori transmisiei;

b) la difuzarea în reluare a emisiunilor informative, politice, social-economice, sportive, culturale, religioase si de divertisment se va face mentiunea “Reluare“ sau “În reluare“, pe întreaga durată a difuzării acestora.

Art. 14. – În cazul utilizării unor imagini si/sau înregistrări sonore de arhivă în alte emisiuni decât cele având caracter retrospectiv declarat, este obligatorie informarea publicului prin mentiunea “Arhivă“; data filmării

sau a înregistrării trebuie precizată, dacă este necesară pentru întelegerea corectă a informatiei.

Art. 15. – Radiodifuzorii au obligatia de a asigura respectarea orei anuntate de începere a emisiunii/programului, în special a emisiunilor informative; fac exceptie situatiile de fortă majoră.

Art. 16. – Încălcarea de către radiodifuzori a prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. – Începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 40/2004 privind asigurarea informării corecte si a pluralismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 17 martie 2004, cu completările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 519.