MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 991         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 516 din 11 octombrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.339. – Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Ministerul Culturii si Cultelor, ocazionate de organizarea si desfăsurarea Festivalului International “George Enescu“

 

1.340. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Giurgiu

 

1.341. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Cluj

 

1.344. – Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

 

1.345. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

1.349. – Hotărâre privind schimbul de imobile, compuse din teren si clădire, dintre Administratia Natională de Meteorologie si Societatea Comercială “HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER“ – S.R.L.

 

1.350. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 516

din 11 octombrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Afrodita Laura Tutunaru – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Sindicatul Alternativa 2002 Azomures în Dosarul nr. 6.486/2004 al Tribunalului Târgu Mures.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, doamna consilier juridic Ribana Murar, cu delegatie la dosar, iar pentru partea Societatea Comercială “Azomures“ – S.A., doamna consilier juridic Ramona Pergel, de asemenea cu delegatie la dosar. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia asa cum a fost formulată si depune concluzii scrise.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Azomures“ – S.A. depune concluzii scrise de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu aduc atingere existentei dreptului la grevă, ci instituie, în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate, anumite limite ale exercitării acestuia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 6.486/2004, Tribunalul Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă.

Exceptia a fost ridicată de Sindicatul Alternativa 2002 Azomures în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unui litigiu de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că, raportat la litigiul dedus judecătii, instanta a încadrat nejustificat societatea ca făcând parte din categoria celor care îsi desfăsoară activitatea cu foc continuu. Acest lucru a fost de natură a determina aplicarea dispozitiilor legale criticate privitoare la conditiile de exercitare a dreptului la grevă mentionate la art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999. Or, Societatea Comercială “Azomures“ – S.A. este o unitate privată si deci nu se pune problema apărării securitătii nationale pentru a se putea înscrie în criteriile prevăzute de art. 53 din Constitutie. De asemenea, potrivit art. 52 din lege, exercitiul dreptului la grevă este oricum limitat pentru motive de sănătate publică. Prin urmare, atâta vreme cât scopul urmărit de legiuitor nu este profitul unora, ci doar necesitatea protejării unor drepturi fundamentale, nu se mai justifică o prevedere suplimentară – o treime din activitate –, care nu face decât să traseze o limită absolut arbitrară. Nu în ultimul rând, măsura restrângerii dreptului fundamental la grevă trebuie să fie aplicată fără a aduce atingere dreptului sau libertătii. Or, prin reglementarea criticată exercitiul dreptului consacrat de art. 43 din Constitutie este drastic limitat, fiind practic imposibilă organizarea unei greve. Astfel, administratia societătii pretinde că activitatea societătii s-ar desfăsura în sigurantă doar în conditiile asigurării a circa 66% din activitate, ceea ce presupune mentinerea aproape în totalitate a personalului la locul de muncă, situatie care nu mai poate oferi atingerea finalitătii dreptului la grevă.

Tribunalul Târgu Mures opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată pentru următoarele considerente:

Exercitiul dreptului constitutional la grevă poate fi restrâns numai dacă se impune pentru apărarea sănătătii publice si a drepturilor cetătenilor, iar restrângerea trebuie să fie necesară într-o societate democratică si proportională cu situatia care a determinat-o, fără a aduce atingere existentei dreptului. Pe lângă restrângerea impusă de art. 52 din Legea nr. 168/1999, art. 66 alin. (2), având ca ratiune aceleasi considerente privitoare la nepunerea în pericol a vietii si sănătătii oamenilor si la asigurarea functionării tuturor instalatiilor, fără a se face vreo distinctie în functie de natura acestora, limitează dreptul la grevă în mod excesiv, nejustificat si superfluu. Ca atare, restrângerea prevăzută de art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999, în cazul salariatilor din unitătile cu foc continuu, excedează necesitătilor dintr-o societate democratică si nu este proportională cu situatia care a determinat-o, aducând atingere însesi existentei dreptului la grevă.

De asemenea, inexistenta unei distinctii în functie de sectorul de activitate al unitătilor cu foc continuu contravine art. 43 alin. (2) din Constitutie, deoarece serviciul minim de o treime din activitate nu a fost impus pentru asigurarea serviciilor esentiale pentru societate. Aceste servicii sunt enumerate în art. 63–66 alin. (2) din lege si nu se poate sustine că, aprioric, categoria unitătilor cu foc continuu asigură servicii esentiale pentru societate – de pildă, un combinat chimic, desi se autointitulează cu foc continuu, nu asigură acest gen de servicii.

Prin urmare, conditiile legale care trebuie îndeplinite pentru exercitarea dreptului la grevă trebuie să fie rezonabile, astfel încât să nu limiteze considerabil mijloacele de actiune, iar stabilirea unor servicii minime poate fi posibilă doar în cazul serviciilor esentiale pentru societate, adică a celor de utilitate publică de importantă fundamentală.

În concluzie, în opinia instantei, notiunea de foc continuu nu trebuie să se confunde cu cea de unitate care asigură servicii esentiale pentru societate si, deci, nu poate fi restrâns dreptul la grevă al salariatilor sub simplul pretext că ar lucra în unităti cu foc continuu.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece, potrivit art. 8 pct. 1 lit. d) din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, dreptul la grevă se exercită în conformitate cu legile fiecărui stat, iar conform dispozitiilor art. G din Carta socială europeană, ratificată de România prin Legea nr. 74/1999, este permisă stabilirea prin lege de restrictii necesare într-o societate democratică, pentru a garanta respectarea drepturilor si libertătilor altora sau pentru a proteja ordinea publică, securitatea natională, sănătatea publică sau bunele moravuri.

Dispozitiile legale criticate nu împiedică exercitarea dreptului la grevă, ci instituie anumite limitări generate tocmai de necesitatea evitării consecintelor asupra sănătătii si vietii oamenilor, precum si asupra proceselor de productie, care trebuie să se desfăsoare neîntrerupt în conditii de deplină sigurantă. Prin urmare, fără a se aduce atingere existentei dreptului în substanta sa, stabilirea limitelor exercitării dreptului la grevă în diferite situatii, inclusiv proportionalitatea acestei măsuri cu situatia respectivă, este atributul exclusiv al legiuitorului.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile fundamentale invocate, precum si prevederile documentelor internationale ratificate prin Legea nr. 74/1999 permit instituirea unor limitări ori conditionări ale dreptului la grevă, îndeosebi pentru a garanta asigurarea serviciilor esentiale pentru societate, întrucât, în mod inevitabil, exercitarea acestui drept afectează nu numai părtile în conflict, ci si domenii sau sectoare în care activitatea este paralizată ca urmare a încetării unor servicii, cum ar fi încetarea functionării sistemului energetic national.

În consecintă, dispozitiile legale criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale si nu contravin nici celor referitoare la art. 43 din Constitutie, deoarece impunerea asigurării unei treimi din activitate pe perioada grevei se încadrează în conditiile stabilite de art. 8 pct. 1 lit. d) din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, potrivit cărora dreptul la grevă se exercită în conformitate cu legile fiecărui stat, precum si cu cele din Carta socială europeană, ratificată prin Legea nr. 74/1999.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu următorul continut: “Salariatii din unitătile sistemului energetic national, din unitătile operative de la sectoarele nucleare, din unitătile cu foc continuu pot declara grevă cu conditia asigurării a cel putin unei treimi din activitate, care să nu pună în pericol viata si sănătatea oamenilor si care să asigure functionarea instalatiilor în deplină sigurantă.“

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 43 referitoare la Dreptul la grevă si ale art. 53 referitoare la Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei nu critică art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 în integralitate, ci numai partea care se referă la unitătile cu foc continuu, sustinând că limitarea dreptului la grevă al salariatilor din aceste unităti prin conditia asigurării a cel putin unei treimi din activitate este excesivă, întrucât unitătile cu foc continuu de felul celei care este parte în litigiu – Societatea Comercială “Azomures“ – S.A. – nu prestează o activitate a cărei întrerupere să pună în pericol viata si sănătatea oamenilor sau siguranta natională, pentru a justifica limitarea prevăzută de lege. Aceste sustineri nu pot fi primite, dat fiind că limitarea prevăzută de textul de lege atacat se întemeiază pe dispozitiile constitutionale mentionate.

Curtea mai constată, de asemenea, că, în realitate, autorul exceptiei este nemultumit de împrejurarea că instanta de judecată a încadrat Societatea Comercială “Azomures“ – S.A. în categoria unitătilor cu foc continuu si că, pe cale de consecintă, textul criticat ar fi neconstitutional. Or, problema dacă o anumită unitate se încadrează sau nu în notiunea de unitate cu foc continuu nu este o problemă de constitutionalitate, ci una de aplicare a legii, de competenta instantelor judecătoresti, întrucât, potrivit art. 2 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta “asigură controlul constitutionalitătii legilor [...] care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei“, si nu este chemată să cenzureze o eventuală aplicare neconstitutională a legii.

În concluzie, având în vedere că problemele de aplicare a legii nu sunt de resortul contenciosului constitutional si că în sustinerea exceptiei nu se reclamă contrarietatea dispozitiilor legale atacate cu prevederile Legii fundamentale, Curtea constată că exceptia este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Sindicatul Alternativa 2002 Azomures în Dosarul nr. 6.486/2004 al Tribunalului Târgu Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Ministerul Culturii si Cultelor, ocazionate de organizarea si desfăsurarea Festivalului International “George Enescu“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Nivelul cheltuielilor privind convorbirile telefonice pentru Ministerul Culturii si Cultelor, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, ocazionate de organizarea si desfăsurarea Festivalului International “George Enescu“, se majorează cu 100% în semestrul II al anului 2005, cu obligatia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art. 2. – Nivelul cheltuielilor privind convorbirile telefonice majorat potrivit art. 1 se aplică si ARTEXIM, institutie publică subordonată Ministerului Culturii si Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.339.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social si ajutor pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri pe anul 2005 cu suma de 387,5 mii lei (RON), pentru judetul Giurgiu, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Giurgiu pentru plata ajutorului social si ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.340.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 3.400 mii lei (RON), pentru judetul Cluj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Cluj-Napoca, în vederea executării stratului de uzură la obiectivul “Ranforsare sistem rutier strada Traian Vuia“.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.341.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 16 lit. g) si al art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Veteranii de război, văduvele de război, precum si accidentatii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2005 de un ajutor anual în cuantum de 53 lei (RON)/persoană pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2. – Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.344.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 3.768,06 mii lei (RON), la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii“, din care la subcapitolul 68.01.02 “Aviatie civilă“ cu suma de 3.268,06 mii lei (RON), respectiv la subcapitolul 68.01.03 “Navigatie civilă“ cu suma de 500,00 mii lei (RON), conform situatiei din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.345.

 

ANEXĂ*)

 

SITUATIE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbul de imobile, compuse din teren si clădire, dintre Administratia Natională de Meteorologie si Societatea Comercială “HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER“ – S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilului aflat în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, având destinatia de statie meteorologică, compus din constructie si terenul aferent, situat în municipiul Sebes, str. Mihail Kogălniceanu nr. 61, judetul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă schimbul imobilului prevăzut la art. 1 cu imobilul compus din constructie si terenul aferent, situat în municipiul Sebes, zona “La Glod“, fără număr, judetul Alba, aflat în proprietatea Societătii Comerciale “HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER“ – S.R.L., având datele de identificare prevăzute în anexă.

(2) Schimbul de imobile se va efectua fără plată.

Art. 3. – Imobilul preluat prin schimb de către statul român, conform prevederilor art. 2, trece din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia si în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, cu destinatia de statie meteorologică.

Art. 4. – Predarea-preluarea imobilelor se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.349.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor compuse din constructie si terenul aferent, care fac obiectul schimbului dintre Administratia Natională de Meteorologie si Societatea Comercială “HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER“ – S.R.L.

 

Nr.

crt.

Locul

unde sunt situate

imobilele

care se transmit

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Numărul de

înregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

1.

Municipiul Sebes,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 61,

judetul Alba

Administratia

Natională de

Meteorologie

Societatea

Comercială

“HOLZINDUSTRIE

SCHWEIGHOFER“

– S.R.L.

63.331

62.819

– Clădire cu suprafata construită desfăsurată =

120,04 m2 (clădire+anexe)

– Teren în suprafată de 9.340 m2, din care:

Teren sub constructie = 120,04 m2

Teren cota indiviză platforma meteorologică = 9.340 m2

Anul constructiei: 1967

2.

Municipiul Sebes,

zona “Glod“fără număr,

judetul Alba

Societatea

Comercială

“HOLZINDUSTRIE

SCHWEIGHOFER“

Administratia

Natională de

Meteorologie

 

– Clădire cu suprafata construită desfăsurată =

113,12 m2 (clădire+anexe)

– Teren în suprafată de 9.514 m2, din care:

Teren sub constructie = 113,12 m2

– S.R.L. Teren cota indiviză platforma meteorologică = 9.514 m2

Anul constructiei: 2003

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Suceava în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.350.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava

 

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Suceava,

Str. Slătioarei nr. 31, judetul Suceava

Statul român, din administrarea

Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Suceava

Municipiul Suceava, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

– cod 8.29.06

– nr. M.F.P. 37.029

Clădire – suprafată construită = 160 m2 P, cărămidă, beton+lemn