MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 987         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.334. – Hotărâre privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

401. – Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si stingerea incendiilor în cadrul Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A.

 

1.126. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind numirea Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră si a criteriilor de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Membrii comisiei de privatizare, inclusiv vicepresedintele acesteia, beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită la nivelul salariului corespunzător functiei de consilier al presedintelui executiv al societătii bancare supuse privatizării.

(2) Presedintele comisiei de privatizare beneficiază de o indemnizatie lunară, stabilită la nivelul salariului corespunzător functiei de presedinte executiv al societătii bancare supuse privatizării.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Presedintele interimar al Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Jean Cătălin Sandu

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.334.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si stingerea incendiilor în cadrul Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A.

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Avizului nr. 3/2005 acordat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A.,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Normele privind prevenirea si stingerea incendiilor în cadrul Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A., prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Serviciul asigurarea continuitătii comunicatiilor postale din cadrul Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A. va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 31 octombrie 2005.

Nr. 401.


*) Anexa va fi comunicată institutiilor interesate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind numirea Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră si a criteriilor de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră

 

În temeiul art. 3 alin. (3) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică către agentii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004,

văzând Protocolul nr. 159.100 din 19 octombrie 2005,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 159.086 din 18 octombrie 2005 al Directiei politici, strategii si reglementări forestiere,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se numeste Comisia de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră în componenta prevăzută în anexa nr. I.

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, prevăzut în anexa nr. II, precum si criteriile de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, prevăzute în anexa nr. III.

Art. 3. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 257/2004 privind componenta Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră si aprobarea Regulamentului privind orgnizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 4 mai 2004, si Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 217/2005 pentru înlocuirea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 257/2004 privind componenta Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră si aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 aprilie 2005, se abrogă.

Art. 4. – Anexele nr. I–III fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 25 octombrie 2005.

Nr. 1.126.

 

ANEXA Nr. I

 

COMPONENTA

Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră

 

Nr.

crt.

Numele

si prenumele

Reprezentant al

1.

Mihalache Ilie

Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

2.

Rontea Ionel

Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

3.

Borlea Florin

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

4.

Aldea Dan Ioan

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

5.

Caloian Grigore

Asociatiei Proprietarilor de Păduri din România

6.

Crăciun Dorel Petru

Asociatiei Forestierilor din România – ASFOR

7.

Cretu Ovidiu

Asociatiei Forestierilor din România – ASFOR

8.

Ionascu Gheorghită

Asociatiei Forestierilor din România – ASFOR

9.

Sbera Ioan

Asociatiei Forestierilor din România – ASFOR

 

ANEXA Nr. II

 

REGULAMENT

de functionare a Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare a Comisiei de atestare a agentilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică, procedura, conditiile si criteriile de atestare conform unei metodologii unitare.

(2) Comisia de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, denumită în continuare comisia, este singura abilitată să emită certificate de atestare pentru agentii economici persoane juridice si persoane fizice autorizate, care solicită atestarea în conditiile prezentului regulament.

Art. 2. – Obtinerea certificatului de atestare emis de comisie este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice care desfăsoară activitatea de exploatare forestieră si care participă, potrivit legii, la licitatiile sau negocierile pentru cumpărarea de masă lemnoasă pe picior ori pentru efectuarea prestării de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior.

Art. 3. – În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) certificat de atestare/reatestare – documentul emis în conditiile prevăzute de prezentul regulament, care dă dreptul posesorului acestuia să participe la licitatiile sau negocierile pentru cumpărarea de masă lemnoasă pe picior si/sau să efectueze prestări de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior;

b) atestare – obtinerea certificatului de atestare în conditiile prevăzute de prezentul regulament;

c) reatestare – obtinerea certificatului de reatestare de către operatorul economic care anterior obtinerii acestuia a fost atestat pentru activitatea de exploatare forestieră;

d) revizuire – corectarea de către comisie a capacitătii anuale de exploatare forestieră pentru care a fost atestat/reatestat un agent economic. Corectarea se face în functie de modul de îndeplinire de către agentul economic a criteriilor de atestare la data revizuirii sau în cazul în care conditiile si criteriile de atestare au suferit modificări datorită schimbării cadrului legal pe perioada de valabilitate a certificatului de atestare/reatestare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea comisiei

 

Art. 4. – Membrii comisiei îsi păstrează calitatea de angajati ai institutiei de la care provin.

Art. 5. – Activitatea comisiei este condusă de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret dintre membrii acesteia. În caz de modificare a componentei comisiei în procent mai mare de 50%, la prima sedintă de lucru se va face realegerea presedintelui si a vicepresedintelui.

Art. 6. – (1) Comisia îsi desfăsoară activitatea în spatiul asigurat de Asociatia Forestierilor din România – ASFOR.

(2) Secretariatul comisiei este asigurat din câte un reprezentant de specialitate silvică de la: Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Regia Natională a Pădurilor – Romsilva, Asociatia Forestierilor din România – ASFOR si Asociatia Proprietarilor de Păduri din România – APPR, desemnat de fiecare institutie în parte.

(3) Documentele de atestare se depun la sediul Asociatiei Forestierilor din România – ASFOR. Dosarele cu cererile si documentele depuse în vederea atestării sunt păstrate de secretariatul comisiei.

Art. 7. – (1) Comisia este formată din 9 membri.

(2) Comisia functionează regulamentar în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui si a unui număr de minimum 6 membri. În lipsa presedintelui si a vicepresedintelui, sedinta este condusă de un membru delegat de presedinte.

(3) Hotărârile comisiei sunt legale dacă se iau prin votul a cel putin 5 membri. Voturile membrilor vor fi înregistrate nominal în procesul-verbal al sedintei.

Art. 8. – Atributiile comisiei sunt următoarele:

a) examinarea cererilor si a documentelor prezentate pentru atestare si emiterea hotărârii cu privire la îndeplinirea conditiilor de atestare;

b) eliberarea certificatului de atestare/reatestare pentru agentii economici care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentul regulament;

c) respingerea cererilor de atestare/reatestare ale agentilor economici care nu îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentul regulament, cu motivarea respingerii si comunicarea motivării solicitantilor, prin secretariatul comisiei;

d) analizarea si luarea hotărârii cu privire de înlocuirea membrilor care nu îsi îndeplinesc atributiile prevăzute de prezentul regulament, la propunerea presedintelui comisiei;

e) revizuirea sau retragerea, după caz, a certificatelor de atestare/reatestare, în conditiile legii;

f) verificarea activitătii secretariatului comisiei;

g) stabilirea nivelului maxim al volumului anual de masă lemnoasă posibil de exploatat, în functie de utilajul conducător si de starea tehnică a acestuia, pentru fiecare agent economic care solicită atestarea sau reatestarea;

h) informarea trimestrială a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si a autoritătii publice sub a cărei autoritate se desfăsoară exploatarea masei lemnoase despre modul de desfăsurare a activitătii comisiei si despre hotărârile luate.

Art. 9. – Atributiile presedintelui comisiei sunt următoarele:

a) aprobarea graficelor cu programarea sedintelor comisiei, la propunerea secretariatului;

b) semnarea, în conformitate cu hotărârile comisiei, a certificatelor de atestare/reatestare sau, după caz, a comunicărilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare, cu motivatie aferentă;

c) urmărirea prezentei si activitătii membrilor comisiei;

d) formularea propunerii de înlocuire a membrilor comisiei care nu îsi îndeplinesc atributiile prevăzute de prezentul regulament;

e) semnarea tuturor documentelor care privesc activitatea comisiei;

f) delegarea competentei de conducere a sedintei unui alt membru al comisiei.

Art. 10. – (1) Vicepresedintele comisiei coordonează activitatea secretariatului si răspunde de asigurarea conditiilor normale de desfăsurare a activitătilor curente.

(2) Vicepresedintele comisiei exercită atributiile presedintelui în lipsa acestuia.

Art. 11. – Membrii comisiei au obligatia să anunte conducerea acesteia, cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei de lucru programată, despre neparticiparea la sedinta de lucru, cu motivarea neparticipării.

Art. 12. – Atributiile secretariatului comisiei:

a) primirea cererilor cu documentatiile aferente depuse de agentii economici;

b) întocmirea graficului de sedinte, pe care îl supune spre aprobare presedintelui comisiei;

c) pregătirea sedintelor si asigurarea logisticii necesare desfăsurării acestora;

d) inventarierea documentelor din dosarele prezentate pentru atestare/reatestare, completarea unei fise pentru fiecare dosar si returnarea dosarelor incomplete care au fost respinse de comisie;

e) redactarea certificatului de atestare/reatestare si prezentarea acestuia spre semnare presedintelui comisiei, conform hotărârii comisiei;

f) întocmirea comunicărilor către agentii economici cărora li s-au respins cererile de atestare/reatestare, precizarea motivelor de respingere si prezentarea acestora pentru semnare presedintelui comisiei;

g) tinerea evidentei dosarelor de atestare într-un registru special si reactualizarea, după fiecare sedintă, a listei agentilor economici atestati/reatestati, în ordine alfabetică, pe suport electronic, precum si a celor respinsi;

h) arhivarea dosarelor care au fost analizate de comisie;

i) întocmirea procesului-verbal de sedintă si consemnarea modului în care se desfăsoară lucrările comisiei;

j) comunicarea către agentii economici a hotărârii comisiei privind retragerea certificatului de atestare;

k) comunicarea informatiilor privind întocmirea documentatiilor aferente cererilor de atestare/reatestare către agentii economici interesati;

l) redactarea hotărârii comisiei si a altor documente emise de comisie.

 

CAPITOLUL III

Documentele necesare pentru atestare/reatestare

 

Art. 13. – (1) În vederea obtinerii certificatului de atestare/reatestare, persoanele juridice au obligatia de a depune la secretariatul comisiei documentatia care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de atestare/reatestare, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) statutul sau actul constitutiv din care să rezulte că în obiectul de activitate este prevăzută activitatea de exploatare forestieră, cod CAEN 0201, în copie;

c) actul sau autorizatia de functionare a agentului economic, în copie: sentinta civilă, încheierea judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comertului, autorizatia consiliului local si altele asemenea;

d) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, în copie;

e) situatia asigurării cu personal de specialitate, angajat pe durata de valabilitate a atestatului, pentru activitatea de exploatare a lemnului, semnată de conducătorul societătii, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. Agentii economici care solicită atestare/reatestare vor prezenta comisiei diplomele de absolvire/licentă, în copie, adeverinta eliberată de inspectoratul teritorial de muncă si cartea de muncă, în copie, autentificată de inspectoratul teritorial de muncă, pentru personalul silvic cu studii medii si superioare;

f) situatia asigurării cu utilaje proprii specifice activitătii de exploatare forestieră, si anume: ferăstraie mecanice, tractoare universale, tractoare articulate forestiere, funiculare si, după caz, atelaje, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, însotită de adeverinta eliberată de administratia financiară, care să ateste detinerea acestora, sau acte de vânzare-cumpărare autentificate la notariat;

g) situatia contractării masei lemnoase pe picior în perioada ultimei atestări, dacă se solicită reatestare sau majorarea capacitătii atestate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

h) calculul capacitătii anuale de exploatare forestieră;

i) copia cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase, completat la zi, numai pentru societătile care solicită reatestarea sau majorarea capacitătii atestate.

(2) Documentatiile se depun la secretariatul comisiei, prin postă sau prin delegat. Programarea la comisie se va face în ordinea înregistrării documentatiilor, dar nu mai mult de 40 de documentatii pe sedintă, cu respectarea unei perioade de minimum 3 zile lucrătoare până la data programării sedintei.

Art. 14. – (1) Prezentarea incompletă a documentelor prevăzute la art. 13 determină respingerea cererii agentului economic respectiv.

(2) Prezentarea de date false în documentele prevăzute la art. 13 determină anularea atestatului, dacă acesta a fost deja eliberat, precum si celelalte forme de răspundere legală.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de atestare/reatestare

 

Art. 15. – (1) Procedura de atestare/reatestare se desfăsoară în următoarele etape:

Etapa I

Inventarierea de către secretariatul comisiei, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data programării sedintei comisiei, a documentelor din dosarele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea unei fise cu documentele din fiecare dosar si propunerea de către comisie a respingerii dosarelor incomplete si a analizării celor corespunzătoare.

Etapa a II-a

Analiza de către comisie a documentatiilor înregistrate si prezentate de secretariat, pentru agentii economici care solicită atestarea/reatestarea si/sau suplimentarea volumului fată de un atestat valabil.

Etapa a III-a

Deliberarea comisiei privind atestarea agentilor economici sau respingerea cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la această decizie.

Etapa a IV-a

Eliberarea certificatelor de atestare/reatestare.

(2) Sedinta de analiză a documentatiilor nu se desfăsoară în prezenta reprezentantilor agentilor economici.

Art. 16. – (1) Concluziile analizelor si hotărârile adoptate de comisie vor fi consemnate în procese-verbale de sedintă, fiind semnate de toti membrii prezenti.

(2) Procesele-verbale si alte date necesare privind agentii economici vor fi înregistrate într-un registru special.

(3) Procesele-verbale si registrele prevăzute la alin. (2) se arhivează la secretariatul comisiei pe o perioadă de 2 ani după data expirării valabilitătii certificatelor de atestare emise în baza hotărârilor comisiei, consemnate în acestea.

Art. 17. – (1) Membrii comisiei poartă întreaga

răspundere pentru hotărârile luate.

(2) Hotărârile comisiei cu privire la atestarea, reatestarea ori respingerea cererilor de atestare sunt aduse la cunostintă celor interesati de către secretariatul comisiei.

(3) Certificatele de atestare/reatestare se transmit agentilor economici prin postă cu confirmare de primire sau, după caz, prin delegat, prin grija secretariatului comisiei.

Art. 18. – (1) Certificatele de atestare/reatestare a agentilor economici se întocmesc conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

(2) Certificatele de atestare/reatestare se eliberează pentru o perioadă de 2 ani, cu obligatia agentului economic de a solicita reatestarea înainte de expirarea acestei perioade.

(3) În cazurile în care conditiile si criteriile de atestare au suferit modificări după atestare, agentul economic are obligatia să solicite revizuire sau reatestare, în termen de 10 zile lucrătoare de la schimbarea conditiilor initiale.

(4) În cazul în care agentul economic atestat nu mai îndeplineste conditiile pentru care a fost atestat, acesta are obligatia de a Onstiinta comisia de atestare, care va proceda la retragerea atestatului.

(5) Agentul economic atestat/reatestat care nu mai are angajat personalul de specialitate pentru care a fost atestat/reatestat va anunta în scris comisia despre aceasta în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data ivirii situatiei. Neanuntarea în termenul mentionat conduce la retragerea certificatului de atestare/reatestare.

(6) În urma sesizărilor primite sau din oficiu, comisia reevaluează îndeplinirea conditiilor si criteriilor de atestare/reatestare de către agentul economic respectiv, căruia îi solicită documentele necesare, si retrage certificatul de atestare/reatestare emis, dacă este cazul.

(7) Agentul economic căruia i s-au solicitat documente în conditiile prevăzute la alin. (3) este obligat să le pună la dispozitia secretariatului comisiei în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

(8) Nepunerea la dispozitia secretariatului comisiei a documentelor în conditiile prevăzute la alin. (5) atrage retragerea certificatului de atestare/reatestare existent.

(9) Revizuirea sau retragerea, după caz, a certificatului de atestare/reatestare se va comunica în termen de 48 de ore către detinătorii de fond forestier proprietate publică, de către secretariatul comisiei.

(10) În cazul pierderii certificatului de atestare/reatestare, la solicitarea agentilor economici, comisia poate elibera un duplicat al acestuia, în baza anuntării pierderii într-un cotidian central.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 19. – Certificatele de atestare/reatestare eliberate anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin sunt valabile până la data expirării lor, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 18 alin. (3).

Art. 20. – Eventualele contestatii la hotărârile comisiei se vor solutiona conform legii.

Art. 21. – Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERERE DE ATESTARE/REATESTARE

 

Agentul economic ................................................................................................................. (denumire, telefon, fax)

Nr. ........................... din ...........................................

Nr. .......................... din ............................................

Subscrisa ..................................................................................................................................... (denumirea agentului economic si forma juridică), cu sediul în ................................................................................................. (localitatea, judetul, str., nr. etc.), telefon ..............................., înfiintată prin ............................................................................................ (tipul, nr., data emiterii) si înregistrată la oficiul registrului comertului la nr. .................., solicit eliberarea certificatului de atestare pentru executia de lucrări de exploatări forestiere.

În sustinerea prezentei cereri declar pe propria răspundere următoarele elemente cu privire la situatia actuală a societătii:

1. Date generale:

– actul constitutiv (statut, contract de asociere);

– vechimea în activitatea de exploatare forestieră ............................................................................................. ani;

– cod SIRUES................................................................................................................................................................;

– codul fiscal ...............................................................................................................................................................;

– capitalul social subscris ...........................................................................................................................................;

– banca ........................................................................................................................................................................

2. Obiectul de activitate principal ....................................................., secundar..........................................................

3. Masa lemnoasă pe picior exploatată în ultimii 2 ani .......... m3

4. Volumul anual de exploatat ................................................................................................................................ m3

5. Numărul total de salariati ........................................................................................................................, din care:

a) personal de specialitate în domeniul silviculturii sau exploatării forestiere:

– ingineri........................................................................................................................................................................;

– tehnicieni....................................................................................................................................................................;

– muncitori calificati.........................................................................................................................................................;

b) muncitori necalificati.........................................................................................................................................................

6. Baza materială proprie (număr):

– ferăstraie mecanice.....................................................................................................................................................;

– tractoare forestiere ..................................................................................................................................................;

– tractoare universale ..................................................................................................................................................;

– încărcătoare (IFRON) .................................................................................................................................................;

– funiculare..................................................................................................................................................................;

– autovehicule speciale pentru transportul materialelor lemnoase, cu o capacitate totală de ...................... tone;

– animale de muncă .................................................................................................................................................;

– altele (mijloace de lucru) ............................................................................................................................................

7. Datorii la alti agenti economici:

Cunosc prevederile regimului silvic în domeniul exploatării forestiere si transportului masei lemnoase si mă angajez să asigur instruirea continuă a angajatilor în vederea cunoasterii si respectării acestor prevederi.

Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) din Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.126/2005.

 

Semnătura autorizată si stampila...............

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUATIA

asigurării cu personal de specialitate, angajat pe durata de valabilitate a atestatului, pentru activitatea de exploatare a lemnului

 

Agentul economic ..............................................................

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Data nasterii

Functia

Pregătirea

în specialitate

Vechimea (ani)

în specialitate

în unitate

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării

...........................

Semnătura autorizată si stampila

........................................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

SITUATIA

asigurării cu utilaje proprii specifice activitătii de exploatare forestieră

 

Agentul economic ............................................................

 

Nr.

crt.

Denumirea si marca

utilajului sau atelajului

Anul

de fabricatie

Anul

achizitiei

Numărul

de înmatriculare

(după caz)

Gradul

de uzură (%)

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

 

Data completării

.........................

Semnătura autorizată si stampila

.........................................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

SITUATIA*)

contractării masei lemnoase pe picior în perioada ultimei atestări

 

Agentul economic S.C. .............................................

Seria ................ nr. ................... din ............................

 

Nr.

crt.

Anul/

Parchetul

Contractul**)

nr. ......

din ..........

Volumul contractat (mii m3)

Viza detinătorului

Total

Răsinoase

Fag

Cvercinee

Alte

specii

Volum

cumulat

în anul***)

Organizatorul

licitatiei****)

Semnătura

si stampila

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Însoteste certificatul de atestare a agentului economic si se completează, la fiecare contractare de masă lemnoasă pe picior, de către organizatorul licitatiei/negocierii.

**) În coloana 2 se va mentiona tipul contractului si se va nota, după cum urmează:

– (A) Contract de achizitie masă lemnoasă pe picior;

– (PS) Contract de prestări servicii de exploatare forestieră.

***) Rezultă prin cumulul volumului contractat pentru anul în curs si nu poate avea o valoare mai mare decât cea pentru care a fost emis certificatul de atestare.

****) Conform definitiei din Hotărârea Guvernului nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici sau hotărârii anuale a Guvernului de stabilire a cotei de tăiere în functie de tipul proprietarilor de fond forestier.

 

Presedintele comisiei de atestare,

................................................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Fată

 

CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE

 

ROMÂNIA

Seria .......... nr. ..........

 

COMISIA DE ATESTARE A AGENfiILOR ECONOMICI ÎN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ

 

Comisia de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, constituită în baza prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004,

în urma desfăsurării procedurii de atestare conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.126/2005 privind numirea Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră si a criteriilor de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, emite prezentul

 

CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE

 

Agentului economic ................................................................ (denumirea si forma juridică), cu sediul în ................................................................... (localitatea, judetul, str., nr. etc.), înfiintat prin .............................................................. (numărul actului constitutiv si data emiterii acestuia) si înregistrat la oficiul registrului comertului la nr. ..................., i se atestă, prin prezentul, că are capacitatea de a exploata anual un volum brut de .......... mii m3 masă lemnoasă pe picior.

Prezentul certificat este valabil până la data de .........................................., putând fi revizuit sau retras, după caz.

Dosar .....................................

 

Presedintele comisiei de atestare,

.................................................

L.S./S.S.

 

Verso

 

Mentiuni cu ocazia revizuirii

 

Nr.

crt.

Data revizuirii

Capacitatea de exploatare stabilită la revizuire

[mii m3 masă lemnoasă pe picior/an]

Semnătura presedintelui comisiei

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. III

 

CRITERIILE DE ATESTARE

a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră

 

Hotărârea comisiei se va lua pe baza următoarelor criterii:

1. Agentul economic este persoană juridică sau persoană fizică autorizată, cu obiect de activitate în domeniul exploatărilor forestiere.

2. Agentul economic are încadrat personal tehnic după cum urmează:

a) agentii economici care solicită atestarea pentru capacitatea de exploatare de până la 5.000 m3 au obligatia de a avea angajat, pe durata valabilitătii atestatului, minimum un specialist silvic cu studii medii. Fac exceptie de la prevederile de mai sus asociatiile familiale care exploatează până la 2.000 m3/an;

b) agentii economici care solicită atestarea pentru capacitatea de exploatare cuprinsă între 5.001 m3 si 30.000 m3 au obligatia de a avea angajat, pe durata valabilitătii atestatului, minimum un specialist silvic cu studii superioare;

c) agentii economici care solicită atestarea pentru capacitatea de exploatare mai mare de 30.000 m3 au obligatia de a avea angajati, pe durata valabilitătii atestatului, atât specialisti silvici cu pregătire medie, pentru fiecare 5.000 m3 sau pentru fiecare fractiune de 5.000 m3, respectiv superioară, cât si specialisti silvici cu pregătire superioară, pentru fiecare 30.000 m3 sau fiecare fractiune de 30.000 m3.

3. Agentul economic are asigurată dotarea cu utilaje specifice necesare pentru realizarea lucrărilor de exploatări forestiere:

a) dacă la utilajele conducătoare (tractoare, tractoare articulate forestiere si funiculare) gradul de uzură depăseste 50%, capacitatea de exploatare care se atestă se stabileste prin diminuarea cu 50% a capacitătii stabilite ca urmare a îndeplinirii celorlalte criterii;

b) dacă la utilajele conducătoare gradul de uzură este cuprins între 1% si 50%, capacitatea de exploatare care se atestă se stabileste prin diminuarea cu procentul aferent uzurii a capacitătii stabilite ca urmare a îndeplinirii celorlalte criterii.