MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 968         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.269. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

1.273. – Hotărâre pentru aprobarea Programului national “Lăcasurile de cult – centre spirituale ale comunitătii“

 

1.295. – Hotărâre privind aprobarea plătii cheltuielilor prilejuite de participarea României la Summitul Mondial pentru Societatea Informatională din Tunisia

 

1.296. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru Biserica “Sfânta Treime“ din Tulcea

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

478. – Decizie pentru numirea domnului Ghergut Dan Ion în functia de vicepresedinte al Institutului National de Statistică

 

479. – Decizie privind numirea doamnei Ana Ileana Dinescu în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

590. – Decizie a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind stabilirea termenului de punere în functiune a retelelor de comunicatii electronice în banda de frecvente radio 3410–3600 MHz

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si al prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1.      La articolul 2 alineatul (2), după litera j) se introduc două noi litere, literele j1) si j2), cu următorul cuprins:

“j1) de coordonare a asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia;

j2) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA si SAPARD;“.

2. La articolul 3 alineatul (1), punctele 25–28 se abrogă.

3. La articolul 3 alineatul (1), punctul 81 va avea următorul cuprins:

“81. programează, coordonează, gestionează, monitorizează si evaluează utilizarea asistentei financiare acordate României de Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia si îndeplineste rolul de coordonator national al asistentei financiare si de responsabil national cu autorizarea finantării în relatia cu Uniunea Europeană;“.

4. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 83 se introduce un nou punct, punctul 831, cu următorul cuprins:

“831. asigură verificarea declaratiilor de cheltuieli emise în cadrul procesului de implementare a Programului ISPA;“.

5. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 84 se introduce un nou punct, punctul 841, cu următorul cuprins:

“841. coordonează proiectele de parteneriat public-privat, promovate în cadrul Programului ISPA si al Fondului de coeziune;“.

6. La articolul 3 alineatul (1), punctul 90 se abrogă.

7. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.617, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

Numărul de posturi al aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, cu exceptia stucturilor de administrare, prin ordin al ministrului finantelor publice.“

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) În structura Ministerului Finantelor Publice se organizează, la nivel de directie generală, Autoritatea de Plată. Structura organizatorică si numărul de posturi vor fi definitivate până la sfârsitul anului 2005.

(2) Numărul de posturi necesar va fi asigurat prin preluarea personalului Directiei generale a Fondului National de Preaderare si prin redistribuire din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice.“

9. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Finantelor Publice“ si anexa nr. 2 “Unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice“ se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2005.

Nr. 1.269.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Finantelor Publice

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

 

Numărul maxim de posturi

I. Institutii publice si unităti subordonate, finantate de la bugetul de stat

 

1. Agentia Natională de Administrare Fiscală, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetului demnitarului

456

2. Autoritatea Natională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar*)

4.589

3. Garda Financiară – total, din care**):

1.005

3.1. Comisariatul general

120

3.2. Comisariatele regionale

885

4. Directiile generale ale finantelor publice judetene, în subordinea cărora functionează administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finantelor publice comunale; Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în subordinea căreia functionează administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti***); Directia generală de administrare a marilor contribuabili****)

25.648

II. Activităti care functionează pe lângă Ministerul Finantelor Publice

 

1. Tipărirea si difuzarea publicatiei “Revista Finante Publice si Contabilitate“*****)

 

2. Consiliul Contabilitătii si Raportărilor Financiare******)

 

III. Companii nationale la care Ministerul Finantelor Publice exercită calitatea de

reprezentant al statului ca actionar

 

1. Compania Natională “Imprimeria Natională“ – S.A.

 

2. Compania Natională “Loteria Română“ – S.A.

 


*) Autoritatea Natională a Vămilor functionează în subordinea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală, conform Ordonantei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice.

**) Garda Financiară functionează în subordinea Ministerului Finantelor Publice, conform Ordonantei Guvernului nr. 8/2005.

***) Include si structurile de administrare din cadrul acestora.

****) Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili au personalitate juridică.

*****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

******) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înfiintarea Consiliului Contabilitătii si Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilitătii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului national “Lăcasurile de cult – centre spirituale ale comunitătii“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă Programul national “Lăcasurile de cult – centre spirituale ale comunitătii“, bazat pe parteneriatul dintre autoritătile administratiei publice centrale si cele ale administratiei publice locale.

(2) Programul national prevăzut la alin. (1) cuprinde actiuni privind:

a) realizarea parteneriatului culte religioase – administratie publică, pentru derularea în comun a programelor de asistentă socială si combatere a sărăciei;

b) reabilitarea si consolidarea clădirilor lăcasurilor de cult;

c) restaurarea picturilor din lăcasurile de cult;

d) construirea unor lăcasuri de cult;

e) realizarea de instalatii pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 2. – (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor elabora proiecte cuprinzând actiuni dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (2), care vor fi aprobate de consiliile locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, ca anexe la bugetele locale.

(2) Proiectele prevăzute la alin. (1) se vor finanta de la bugetul de stat si din bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor este organul administratiei publice centrale care va coordona realizarea Programului national “Lăcasurile de cult – centre spirituale ale comunitătii“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2005.

Nr. 1.273.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii cheltuielilor prilejuite de participarea României la Summitul Mondial pentru Societatea Informatională din Tunisia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1. – Se aprobă plata, în limita echivalentului în lei al sumei de 34.000 euro, a cheltuielilor prilejuite de participarea României la Summitul Mondial pentru Societatea Informatională din Tunisia.

Art. 2. – (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Educatiei si Cercetării si Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii din bugetele aprobate acestora pe anul 2005, de la titlul “Cheltuieli materiale si servicii“, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la art. 1 se suportă după cum urmează:

a) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei – echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro;

b) Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii – echivalentul în lei al sumei de 12.000 euro;

c) Ministerul Educatiei si Cercetării – echivalentul în lei al sumei de 7.000 euro.

(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data plătii.

Art. 3. – (1) Se desemnează Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în calitate de coordonator al plătii sumei prevăzute la art. 1.

(2) În vederea efectuării acestei plăti, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, institutiile prevăzute la art. 2 alin. (1) vor vira sumele ce le revin în contul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

p. Ministrul educatiei si cercetării,

József Kötö,

secretar de stat

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.295.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

 

CATEGORII DE CHELTUIELI

 

 

 

A. Cheltuieli pe activităti

 

Suma

TOTAL: 13.800 EUR

 

 

 

 

Închiriere suprafată stand

 

2.800 EUR

 

Închiriere stand 18 m2

 

1.920 EUR

 

Închiriere sală workshop

 

360 EUR

 

Închiriere echipament audiovizual

 

4.520 EUR

 

Design stand si productie

 

4.200 EUR

 

B. Cheltuieli de protocol

Nr. buc.

Suma

TOTAL: 12.200 EUR

Cadouri participanti (mouse pad, pixuri)

1.000

5.500 EUR

 

Cadouri – nivel ministerial

100

1.500 EUR

 

Program artistic seară românească (servicii de catering, program artistic etc.)

 

5.200 EUR

 

C. Materiale promotionale

Nr. buc.

Suma

TOTAL: 5.500 EUR

Mape carton inscriptionate

1.000

1.500 EUR

 

Reviste A4 (20 de pag.)

1.000

2.000 EUR

 

CD-uri cu prezentările proiectelor

1.000

1.000 EUR

 

Pixuri personalizate

1.000

700 EUR

 

Banner

 

300 EUR

 

D. Alte cheltuieli (transport DHL, film de prezentare a României etc.)

 

 

TOTAL: 2.500 EUR

TOTAL GENERAL:

 

 

34.000 EUR

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru Biserica “Sfânta Treime“ din Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, titlul “Transferuri“, cu suma de 300 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Biserica “Sfânta Treime“ din Tulcea.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.296.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Ghergut Dan Ion în functia de vicepresedinte al Institutului National de Statistică

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (31) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ghergut Dan Ion se numeste în functia de vicepresedinte al Institutului National de Statistică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2005.

Nr. 478.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Ana Ileana Dinescu în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ana Ileana Dinescu se numeste în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2005.

Nr. 479.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIA COMUNICATII

 

DECIZIE

privind stabilirea termenului de punere în functiune a retelelor de comunicatii electronice în banda de frecvente radio 3410–3600 MHz

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2005 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. – Prezenta decizie se aplică titularilor de licente de utilizare a frecventelor radioelectrice acordate în banda de frecvente radio 3410–3600 MHz, care cuprind alocări de subbenzi de frecvente radio la nivel national.

Art. 2. – În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, titularii licentelor mentionate la art. 1 au obligatia punerii în functiune a retelelor de comunicatii electronice conform cerintelor de acoperire minimale si cu respectarea procedurilor de notificare prevăzute în licente.

Art. 3. – În cazul nerespectării obligatiei prevăzute la art. 2, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va proceda la retragerea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice apartinând titularilor care nu pot face dovada îndeplinirii tuturor cerintelor impuse prin acestea.

Art. 4. – Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va modifica licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice mentionate la art. 1 conform obligatiilor impuse prin prezenta decizie.

Art. 5. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2005.

Nr. 590.