MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1045         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

157.– Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor

 

1.328. – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate din municipiul Râmnicu Vâlcea“, judetul Vâlcea, cuprins în Programul ISPA.

 

1.398. – Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 254/2005 privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2005 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

1.411. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii asupra infrastructurii rutiere

 

1.413. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Constanta

 

1.415. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Arad

 

1.416. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005

 

1.417. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 pentru Catedrala ortodoxă “Învierea Mântuitorului“ din Oradea

 

1.418. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005

 

1.419. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru ansamblul monumental “Glorie eternă eroilor si Revolutiei Române din Decembrie 1989“

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

493.– Decizie pentru eliberarea domnului Sandu Zamfir Florin din functia de secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor

 

În vederea operationalizării totale a Programului de protectie a martorilor – măsură inclusă în Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării României la Uniunea Europeană (decembrie 2004–decembrie 2005), implementarea fără întârziere a acestui plan constituind una dintre sarcinile a căror neîndeplinire poate sta la baza activării clauzei de amânare a aderării României la Uniunea Europeană, pentru a se asigura resursele financiare necesare derulării activitătilor specifice acestui domeniu si ca urmare a faptului că, din ratiuni de euroconformizare a clasificatiei bugetare, nu se poate constitui un capitol bugetar distinct cu denumirea “Fonduri pentru Programul de protectie a martorilor“,

tinând seama de faptul că nu se pot aplica dispozitiile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 682/2002, ceea ce conduce la imposibilitatea finantării actiunii de protectie a martorilor, situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Fondurile bănesti necesare pentru derularea Programului vor fi incluse în capitolul 55.01 «Ordine publică si sigurantă natională», titlul II «Cheltuieli materiale si servicii».“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 157.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate din municipiul Râmnicu Vâlcea“, judetul Vâlcea,

cuprins în Programul ISPA

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate din municipiul Râmnicu Vâlcea“, judetul Vâlcea, cuprins în Programul ISPA, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fondurile ISPA, dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investitii si, în completare, din fondurile bugetului local si sursele proprii ale Societătii Comerciale “Acvarim“ – S.A. Râmnicu Vâlcea, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.328.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 254/2005 privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2005 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 254/2005 privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2005 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 7 aprilie 2005, se

completează după cum urmează:

1. La litera C “CLĂDIRI LA CARE URMEAZĂ SĂ SE ORGANIZEZE, ÎN CONDITIILE LEGII, CONTRACTAREA PROIECTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE“ – tabelul MUNICIPIUL BUCURESTI – zona seismică C (intensitate seismică VIII), după pozitia 16 se introduc nouă noi pozitii, pozitiile 17–25, cu următorul

cuprins:

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie desf.

(mp)

“17.

Str. Batistei nr. 5

1933

2S+P+10E

26

3.065

18.

Str. Biserica Enei nr. 14

 1936

S+P+5E

27

4.261

19.

Calea Mosilor nr. 96

1900

S+P+5E+M

 11

2.500

20.

Calea Victoriei nr. 112

1939

S+P+Mz+8E

 27

5.210

21.

Bd. Carol I nr. 63

 1937

S+P+5E+M

18

2.300

22.

Str. Nicolae Iorga nr. 22

 1938

S+P+6E+M

31

3.140

23.

Str. Nicolae Iorga nr. 31

1936

S+P+5E

9

1.720

24.

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19

 1903

S+P+7E

14

3.637

25.

Str. Stirbei Vodă nr. 20

1935

 S+P+5E+M

33

3.383“

 

2. La litera C “CLĂDIRI LA CARE URMEAZĂ SĂ SE ORGANIZEZE, ÎN CONDITIILE LEGII, CONTRACTAREA PROIECTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE“, după tabelul MUNICIPIUL PLOIESTI – judetul Prahova – zona seismică A (intensitate seismică VIII) se introduce un nou tabel, tabelul MUNICIPIUL GALAfiI – judetul Galati – zona seismică C (intensitate seismică VIII), cu următorul cuprins:

“MUNICIPIUL GALATI – judetul Galati – zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie desf.

(mp)

1.

Str. Regimentului 11 Siret nr. 17, bl. C 20, cartier Tiglina I

1964

P+4

60

3.794“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 1.398.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii asupra infrastructurii rutiere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 27.500 mii lei (RON), la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii asupra infrastructurii rutiere si pentru repararea drumurilor aflate în pericol de pierdere a stabilitătii.

(3) Pentru asigurarea fondurilor necesare lucrărilor prevăzute la alin. (2) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 27.500 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.411.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 1.300,0 mii lei (RON) pentru judetul Constanta, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si finalizarea unor obiective de investitii.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.413.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor repartizate pe unităti administrativ-teritoriale

din judetul Constanta

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Suma (mii lei RON)

1.

Comuna Grădina

100,0

2.

Orasul Hârsova

1.000,0

3.

Comuna Istria

200,0

 

TOTAL:

1.300,0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 2.500 mii lei (RON), pentru judetul Arad, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Arad, judetul Arad, pentru finantarea obiectivului de investitii “Legătură rutieră între pasaj inferior Aradul Nou si pod rutier Micălaca, municipiul Arad“.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.415.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, titlul 38 “Transferuri“, alineatul 40.61 “Sustinerea Cultelor“, cu suma de 300 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru continuarea lucrărilor de constructii la Biserica “Sfântul Apostol Andrei“ din municipiul Oradea, judetul Bihor.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.416.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 pentru Catedrala ortodoxă “Învierea Mântuitorului“ din Oradea

 

În În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 500 mii lei (RON) la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, titlul 38 “Transferuri“, alineatul 40.61 “Sustinerea cultelor“, pentru lucrările de amenajare a subsolului la Catedrala ortodoxă “Învierea Mântuitorului“ din Oradea.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.417.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară

la dispozitia Guvernului pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, titlul 38 “Transferuri“, alineatul 40.61 “Sustinerea Cultelor“, cu suma de 1.000 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru continuarea lucrărilor de consolidare a bisericii “Sfântul Gheorghe“ din comuna Oancea, judetul Galati.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.418.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru ansamblul monumental “Glorie eternă eroilor si Revolutiei Române din Decembrie 1989“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 1.600.000 lei (RON) pentru finalizarea lucrărilor de realizare si amplasare a ansamblului monumental “Glorie eternă eroilor si Revolutiei Române din Decembrie 1989“.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.419.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Sandu Zamfir Florin din functia de secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Administratiei si Internelor prin Adresa nr. 143.975 din 14 noiembrie 2005,

în baza prevederilor Decretului nr. 1.085/2005 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. – Pe data de 1 decembrie 2005 domnul Sandu Zamfir Florin se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2005.

Nr. 493.