MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1029         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

317. – Lege privind acceptarea amendamentelor la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională la Londra prin rezolutiile MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 si MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004

 

1.070. – Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea amendamentelor la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională la Londra prin rezolutiile MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 si MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004

 

329. – Lege pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia

 

1.082. – Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 424 din 13 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum si ale art. 127, ale art. 137 alin. (4) si ale art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.357. – Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Calificările din Învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social – ACPART

 

1.371. – Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.392. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.369/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 210 milioane euro, contractate de Societatea Comercial㠓Complexul Energetic Craiova“ – S.A., pentru finantarea obiectivului “Reabilitarea si modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Isalnita“

 

1.410. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.941. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române referitoare la limitări privind timpul de muncă si de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, editia 1/2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acceptarea amendamentelor la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională la Londra prin rezolutiile MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 si MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se acceptă amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională la Londra prin Rezolutia MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003.

Art. 2. – Se acceptă amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională la Londra prin Rezolutia MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a amendamentelor prevăzute la art. 1 si 2.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 317.

 

REZOLUTIA MEPC.111(50)

adoptată la 4 decembrie 2003

 

AMENDAMENTE*)

la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Regula 13G, completarea cu noua regulă 13H si amendamente corespunzătoare la suplimentul la Certificatul IOPP din anexa nr. I la MARPOL 73/78)

 


*) Traducere.

 

Comitetul pentru Protectia Mediului Marin,

amintind art. 38(a) din Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională referitor la atributiile Comitetului pentru Protectia Mediului Marin (Comitetul) conferite acestuia prin conventiile internationale pentru prevenirea si controlul poluării marine,

notând art. 16 din Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, denumită în continuare Conventia din 1973, si art. VI din Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, denumit în continuare Protocolul din 1978, care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 si conferă organului competent al Organizatiei functia de examinare si adoptare a amendamentelor la Conventia din 1973, modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78),

având în vedere amendamentele propuse la regula 13G si amendamentele corespunzătoare la Suplimentul (Formularul B) la Certificatul IOPP din anexa I la MARPOL 73/78,

având în vedere, de asemenea, noua regulă 13H propusă la anexa nr. I la MARPOL 73/78, 1. adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) din Conventia din 1973, amendamentele la anexa nr. I la MARPOL 73/78, al căror text este prezentat în anexele nr. 1, 2, 3 si 4 la prezenta rezolutie, fiecare dintre acestea fiind supus unei analize separate de către părti conform art. 16(2)(f)(ii) din Conventia din 1973;

2. stabileste, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) din Conventia din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 4 octombrie 2004, cu exceptia cazului în care, înainte de această dată, cel putin o treime din părti sau părtile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai putin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizatiei obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită părtile să noteze că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) din Conventia din 1973, amendamentele mentionate vor intra în vigoare la 5 aprilie 2005, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. 16(2)(e) din Conventia din 1973, să transmită tuturor părtilor la MARPOL 73/78 copii certificate ale prezentei rezolutii si textul amendamentelor continut în anexe; si

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită membrilor Organizatiei care nu sunt părti la MARPOL 73/78 copii ale prezentei rezolutii si ale anexelor sale.

 

ANEXA Nr. 1

 

AMENDAMENTE LA ANEXA NR. I LA MARPOL 73/78

Textul existent al regulii 13G se înlocuieste cu următorul:

 

,,REGULA 13G

Prevenirea poluării accidentale cu hidrocarburi – Măsuri pentru petrolierele existente

 

(1) Dacă nu se specifică în mod expres altfel, prezenta regulă:

(a) se aplică petrolierelor de 5.000 tone deadweight si mai mult, ale căror contracte de constructie au fost încheiate, ale căror chile au fost puse sau care sunt livrate înaintea datelor specificate în regula 13F(1) din prezenta anexă; si

(b) nu se aplică petrolierelor care corespund regulii 13F din prezenta anexă, ale căror contracte de constructie au fost încheiate, ale căror chile au fost puse sau care sunt livrate înaintea datelor specificate în Regula 13F(1) din prezenta anexă; si

(c) nu se aplică petrolierelor la care se referă alin. (a) de mai sus, care corespund regulii 13F(3)(a) si (b) sau 13F(4) ori 13F(5) din prezenta anexă, cu exceptia faptului că cerinta privind distantele minime dintre învelisul tancurilor de marfă si bordul navei si, respectiv, învelisul fundului nu este necesar să fie respectată sub toate aspectele. În acest caz, distantele de protectie laterală nu trebuie să fie mai mici decât cele specificate în Codul international pentru transportul în vrac al produselor chimice pentru amplasarea tancurilor de marfă de tip 2 si distantele de protectie a fundului, măsurate în planul diametral, trebuie să corespundă regulii 13E(4)(b) din prezenta anexă.

(2) În sensul prezentei reguli:

a) combustibil diesel greu înseamnă motorină, alta decât acele produse distilate la care mai mult de 50% din volum se distilează la o temperatură ce nu depăseste 340sC în cursul încercărilor efectuate printr-o metodă acceptată de Organizatie1);

(b) combustibil lichid înseamnă distilati grei sau reziduuri din titei ori amestecuri din aceste materiale destinate pentru utilizarea drept combustibil la producerea căldurii sau energiei de o calitate echivalentă specificatiei acceptate de Organizatie2).

(3) În sensul prezentei reguli, petrolierele se împart în următoarele categorii:

(a) petrolier de categoria 1 înseamnă un petrolier de 20.000 tone deadweight si mai mult, care transportă ca marfă titei, combustibil lichid, combustibil diesel greu sau ulei de ungere, si de 30.000 tone deadweight si mai mult, care transportă hidrocarburi, altele decât cele mentionate mai sus, care nu corespunde cerintelor pentru petrolierele noi, asa cum sunt definite în regula 1(26) din prezenta anexă;

(b) petrolier de categoria 2 înseamnă un petrolier de 20.000 tone deadweight si mai mult, care transportă ca marfă titei, combustibil lichid, combustibil diesel greu sau ulei de ungere, si de 30.000 tone deadweight si mai mult, care transportă hidrocarburi, altele decât cele mentionate mai sus, care corespunde cerintelor pentru petrolierele noi, asa cum sunt definite în regula 1(26) din prezenta anexă; si

(c) petrolier de categoria 3 înseamnă un petrolier de 5.000 tone deadweight si mai mult, dar mai putin decât s-a specificat la alin. (a) sau (b) din acest paragraf.

(4) Un petrolier la care se aplică prezenta regulă va corespunde cerintelor regulii 13F din prezenta anexă nu mai târziu de 5 aprilie 2005 ori de aniversarea datei de livrare a navei la data sau în anul specificat în următorul tabel:

 

Categoria de petrolier

Data sau anul

Categoria 1

• 5 aprilie 2005, pentru navele livrate la 5 aprilie 1982 sau mai devreme

• 2005, pentru navele livrate după 5 aprilie 1982

Categoria 2 si categoria 3

• 5 aprilie 2005, pentru navele livrate la 5 aprilie 1977 sau mai devreme

• 2005, pentru navele livrate după 5 aprilie 1977, dar înainte de 1 ianuarie 1978

• 2006, pentru navele livrate în anii 1978 si 1979

• 2007, pentru navele livrate în anii 1980 si 1981

• 2008, pentru navele livrate în anul 1982

• 2009, pentru navele livrate în anul 1983

• 2010, pentru navele livrate în anul 1984 sau mai târziu

 

(5) Fără a încălca prevederile paragrafului (4) din prezenta regulă, în cazul unui petrolier de categoria 2 sau 3 prevăzut doar cu dublu fund sau dublu bordaj neutilizat la transportul hidrocarburilor si extins pe întreaga lungime a tancurilor de marfă sau cu spatii cu corp dublu neutilizate la transportul hidrocarburilor si extinse pe întreaga lungime a tancurilor de marfă, dar care nu îndeplineste conditiile pentru a fi exceptat de la prevederile paragrafului (1)(c) din prezenta regulă, Administratia poate permite continuarea exploatării unei astfel de nave după data mentionată la paragraful (4) din prezenta regulă, cu conditia ca:

(a) nava să fi fost în exploatare la 1 iulie 2001;

(b) Administratia să fie convinsă, prin verificarea înregistrărilor oficiale, că nava corespunde conditiilor mentionate mai sus;

(c) conditiile specificate mai sus să rămână neschimbate; si

(d) această mentinere în exploatare să nu depăsească data la care nava împlineste 25 de ani după data livrării sale.

(6) Un petrolier de categoria 2 sau 3 cu o vechime mai mare ori egală cu 15 ani după data livrării sale trebuie să corespundă Sistemului de evaluare a stării navei adoptat de Comitetul pentru Protectia Mediului Marin prin Rezolutia MEPC.94(46), au amendamentele ulterioare, cu conditia ca aceste amendamente să fie adoptate, să fie puse în vigoare si să aibă efect în conformitate cu prevederile art. 16 din prezenta conventie cu privire la procedurile de amendare aplicabile unui apendice la o anexă.

(7) Administratia poate permite continuarea exploatării unui petrolier de categoria 2 sau 3 după data specificată în paragraful (4) din prezenta regulă, dacă rezultatele satisfăcătoare ale Sistemului de evaluare a stării navei garantează că, în opinia Administratiei, nava este aptă să continue această exploatare, cu conditia ca exploatarea să nu depăsească aniversarea datei de livrare a navei în anul 2015 sau data la care nava împlineste 25 de ani de la livrarea sa, oricare dintre acestea se împlineste mai devreme.

(8) (a) Administratia unei părti la prezenta conventie, care permite aplicarea paragrafului (5) din prezenta regulă sau care autorizează, suspendă, retrage ori refuză aplicarea paragrafului (7) din prezenta regulă unei nave autorizate să arboreze pavilionul său, va comunica imediat detaliile referitoare la această Organizatie, care le va difuza părtilor la prezenta conventie în scopul informării lor si luării de măsuri corespunzătore, dacă este cazul.

(b) O parte la prezenta conventie va fi autorizată să refuze intrarea în porturile sau terminalele din larg aflate sub jurisdictia sa a petrolierelor care sunt exploatate în conformitate cu prevederile:

(i) paragrafului (5) din prezenta regulă, după aniversarea datei de livrare a navei în 2015; sau

(ii) paragrafului (7) din prezenta regulă.

În aceste cazuri, acea parte va comunica detaliile referitoare la aceasta Organizatiei, care le va difuza părtilor la prezenta conventie în scopul informării lor.“


1) Se face referire la Metoda de încercare standard a Societătii americane pentru încercare si materiale (Clasificare alfanumerică D86).

2) Se face referire la Specificatia pentru combustibilul lichid numărul patru a Societătii americane pentru încercare si materiale (Clasificare alfanumerică D396) sau pentru combustibili lichizi mai grei).

 

ANEXA Nr. 2

 

AMENDAMENTE LA ANEXA I LA MARPOL 73/78

 

După regula 13G se adaugă următoarea nouă regulă:

,,REGULA 13 H

 

Prevenirea poluării cu hidrocarburi de la petrolierele care transportă ca marfă produse petroliere grele

 

(1) Prezenta regulă:

(a) se aplică petrolierelor de 600 tone deadweight si mai mult, care transportă ca marfă produse petroliere grele, indiferent de data livrării; si

(b) nu se aplică petrolierelor la care se referă alin. (a) de mai sus, care corespund regulii 13F(3)(a) si (b) sau 13F(4) ori 13F(5) din prezenta anexă, cu exceptia faptului că cerinta privind distantele minime dintre învelisul tancurilor de marfă si bordul navei si, respectiv, învelisul fundului nu este necesar să fie respectată sub toate aspectele. În acest caz, distantele de protectie laterală nu trebuie să fie mai mici decât cele specificate în Codul international pentru transportul în vrac al produselor chimice pentru amplasarea tancurilor de marfă de tip 2 si distantele de protectie a fundului, măsurate în planul diametral, trebuie să corespundă regulii 13E(4)(b) din prezenta anexă.

(2) În sensul prezentei reguli, produs petrolier greu înseamnă oricare dintre următoarele produse:

(a) titei având o densitate mai mare de 900 kg/m3 la o temperatură de 15sC;

(b) combustibil lichid având fie o densitate mai mare de 900 kg/m3 la o temperatură de 15sC, fie o vâscozitate cinematică mai mare de 180 mm2/s la o temperatuă de 50sC;

(c) bitumuri si gudroane si emulsii ale acestora.

(3) Un petrolier la care se aplică prezenta regulă trebuie să corespundă prevederilor din paragrafele (4) până la (8) din prezenta regulă, suplimentar prevederilor aplicabile din regula 13G.

(4) Sub rezerva prevederilor paragrafelor (5), (6) si (7) din această regulă, un petrolier căruia i se aplică această regulă trebuie:

(a) dacă este de 5.000 tone deadweight si mai mult, să corespundă cerintelor din regula 13F din prezenta anexă nu mai târziu de 5 aprilie 2005; sau

(b) dacă este de 600 tone deadweight si mai mult, dar mai putin de 5.000 tone deadweight, să fie prevăzut atât cu tancuri cu dublu fund sau cu spatii care corespund prevederilor regulii 13F(7)(a) din prezenta anexă, cât si cu tancuri laterale sau spatii dispuse în conformitate cu regula 13F(3)(a) si care corespund cerintei privind distanta w, asa cum se mentionează în regula 13F(7)(b), nu mai târziu de aniversarea datei de livrare a navei în anul 2008.

(5) În cazul unui petrolier de 5.000 tone deadweight si mai mult, care transportă ca marfă produse petroliere grele, prevăzut doar cu dublu fund sau dublu bordaj neutilizat la transportul hidrocarburilor si extins pe întreaga lungime a tancurilor de marfă sau cu spatii cu corp dublu neutilizate la transportul hidrocarburilor si extinse pe întreaga lungime a tancurilor de marfă, dar care nu îndeplineste conditiile pentru a fi exceptat de la prevederile paragrafului (1)(b) din prezenta regulă, Administratia poate permite continuarea exploatării unei astfel de nave după data mentionată la paragraful (4) din prezenta regulă, cu conditia ca:

(a) nava să fi fost în exploatare la 4 decembrie 2003;

(b) Administratia să fie convinsă, prin verificarea înregistrărilor oficiale, că nava corespunde conditiilor mentionate mai sus;

(c) conditiile specificate mai sus să rămână neschimbate; si

(d) această mentinere în exploatare să nu depăsească data la care nava împlineste 25 de ani după data livrării sale.

(6) (a) Administratia poate permite continuarea operării unui petrolier de 5.000 tone deadweight si mai mult, care transportă titei cu o densitate, la o temperatură de 15sC, mai mare de 900 kg/m3, dar mai mică de 945 kg/m3, după data specificată în paragraful (4)(a) din prezenta regulă, dacă rezultatele satisfăcătoare ale Sistemului de evaluare a stării navei mentionat în regula 13G(6) garanteză că, în opinia Administratiei, nava este aptă să continue această exploatare, tinând seama de mărimea, vârsta, zona de exploatare si starea tehnică a structurii navei, cu conditia ca exploatarea să nu depăsească data la care nava împlineste 25 de ani după data livrării sale.

(b) Administratia poate permite continuarea exploatării unui petrolier de 600 tone deadweight si mai mult, dar mai putin de 5.000 tone deadweight, care transportă ca marfă produse petroliere grele, după data specificată în paragraful (4)(b) din prezenta regulă, dacă, în opinia Administratiei, nava este aptă să continue această exploatare, tinând seama de mărimea, vârsta, zona de exploatare si starea tehnică a structurii navei, cu conditia ca exploatarea să nu depăsească data la care nava împlineste 25 de ani după data livrării sale.

(7) Administratia unei părti la prezenta conventie poate excepta de la prevederile acestei reguli un petrolier de 600 tone deadweight si mai mult care transportă ca marfă produse petroliere grele, dacă petrolierul:

(a) fie este angajat în voiajuri exclusiv într-o zonă aflată sub jurisdictia sa, fie operează ca o unitate plutitoare de stocare a produselor petroliere grele situată într-o zonă aflată sub jurisdictia sa; sau

(b) fie este angajată în voiajuri exclusiv într-o zonă aflată sub jurisdictia altei părti, fie operează ca o unitate plutitoare de stocare a produselor petroliere grele situată într-o zonă aflată sub jurisdictia altei părti, cu conditia ca partea sub a cărei jurisdictie va fi exploatat petrolierul să accepte exploatarea petrolierului într-o zonă aflată sub jurisdictia sa.

(8) (a) Administratia unei părti la prezenta conventie, care autorizează, suspendă, retrage sau refuză aplicarea paragrafului (5), (6) sau (7) din prezenta regulă unei nave autorizate să arboreze pavilionul său, va comunica imediat detaliile referitoare la aceasta Organizatiei, care le va difuza părtilor la prezenta conventie în scopul informării lor si luării de măsuri corespunzătoare, dacă este cazul.

(b) Sub rezerva prevederilor legislatiei internationale, o parte la prezenta conventie va fi autorizată să refuze intrarea petrolierelor care operează în conformitate cu prevederile paragrafului (5) sau (6) din această regulă în porturile sau terminalele din larg aflate sub jurisdictia sa ori să refuze transferul de la navă la navă al produselor petroliere grele în zonele aflate sub jurisdictia sa, cu exceptia cazului în care este necesar în scopul asigurării sigurantei unei nave sau salvării vietii omenesti pe mare. În aceste cazuri, acea parte va comunica Organizatiei detaliile referitoare la aceasta, care le va difuza părtilor la prezenta conventie în scopul informării lor.“

 

ANEXA Nr. 3

 

AMENDAMENTE

la formularul B din suplimentul la Certificatul IOPP referitor la regula 13G revizuită din anexa nr. I la MARPOL 73/78

 

Textul paragrafului 5.8.4 existent din formularul B din suplimentul la Certificatul IOPP se înlocuieste cu următorul text:

“5.8.4. Nava este supusă prevederilor regulii 13G si:

1. trebuie să satisfacă prevederile regulii 13F cel mai târziu la .......................................................... 

2. este astfel concepută încât următoarele tancuri sau spatii să nu fie folosite pentru transportul hidrocarburilor ..................................................................................................................... 

3. i se permite să continue să fie exploatată în conformitate cu regula 13G(5) până la .... ............ 

4. i se permite să continue să fie exploatată în conformitate cu regula 13G(7) până la ................  “

 

ANEXA Nr. 4

 

AMENDAMENTE

la formularul B din suplimentul la Certificatul IOPP referitor la noua regulă 13H din anexa nr. I la MARPOL 73/78

 

Se adaugă următoarele noi paragrafe după paragraful 5.8.5 din formularul B din suplimentul la Certificatul IOPP:

“5.8.6. Nava face obiectul prevederilor regulii 13H si:

1. trebuie să satisfacă prevederile regulii 13H(4) cel mai târziu la ............................................................... 

2. i se permite să continue să fie exploatată în conformitate cu regula 13H(5) până la ....................... 

3. i se permite să continue să fie exploatată în conformitate cu regula 13H(6)(a) până la ..................... 

4. i se permite să continue să fie exploatată în conformitate cu regula 13H(6)(b) până la ....................... 

5. este exceptată de la prevederile regulii 13H în conformitate cu regula 13H(7)(b) .................................. 

5.8.7. Nava nu face obiectul regulii 13H ....................................................................................................................  “

 

REZOLUTIA MEPC.116(51)

adoptată la 1 aprilie 2004

 

AMENDAMENTE*)

la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave

(Amendamente la apendicele anexei nr. V la MARPOL 73/78)

 


*) Traducere.

 

Comitetul pentru Protectia Mediului Marin,

amintind art. 38(a) din Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională referitor la atributiile Comitetului pentru Protectia Mediului Marin (Comitetul) conferite acestuia prin conventiile internationale pentru prevenirea si controlul poluării marine,

notând art. 16 din Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, denumită în continuare Conventia din 1973, si art. VI din Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, denumit în continuare Protocolul din 1978, care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 si conferă organului competent al Organizatiei functia de examinare si adoptare a amendamentelor la Conventia din 1973, modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78),

având în vedere amendamentele propuse la apendicele anexei nr. V la MARPOL 73/78,

1. adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) din Conventia din 1973, amendamentele la apendicele anexei nr. V la MARPOL 73/78, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) din Conventia din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 februarie 2005, cu exceptia cazului în care, înainte de această dată, cel putin o treime din părti sau părtile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai putin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizatiei obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită părtile la MARPOL 73/78 să noteze faptul că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) din Conventia din 1973, amendamentele mentionate vor intra în vigoare la 1 august 2005, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. 16(2)(e) din Conventia din 1973, să transmită tuturor părtilor la MARPOL 73/78 copii certificate ale prezentei rezolutii si textul amendamentelor continut în anexă;

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită membrilor Organizatiei care nu sunt părti la MARPOL 73/78 copii ale prezentei rezolutii si ale anexei sale.

 

ANEXĂ

 

AMENDAMENTE

la apendicele anexei nr. V la MARPOL 73/78

 

1. Categoria “4“ de gunoi din sectiunea 3 a modelului de jurnal de înregistrare a operatiunilor de descărcare a gunoiului se modifică după cum urmează:

“4 Reziduurile de marfă, produsele din hârtie, cârpe, obiecte din sticlă si metal, sticle, veselă concasate etc.“

2. Paragraful 4.1(a)(ii) din sectiunea 4 al modelului de jurnal de înregistrare a operatiunilor de descărcare a gunoiului se modifică după cum urmează:

“(ii) Pozitia navei (latitudinea si longitudinea). Nota pentru descărcările de reziduuri de marfă va cuprinde si pozitia navei la începutul si la terminarea descărcării.“

3. Nota inclusă în înregistrarea descărcării gunoiului se modifică prin adăugarea următoarei propozitii:

“Trebuie înregistrată pozitia navei la începutul si la terminarea descărcărilor de reziduuri de marfă.“

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la Anexele Protocolului din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de către Organizatia Maritimă Internatională la Londra prin Rezolutiile MEPC.111 (50) la 4 decembrie 2003 si MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru acceptarea amendamentelor la Anexele Protocolului din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de către Organizatia Maritimă Internatională la Londra prin Rezolutiile MEPC.111 (50) la 4 decembrie 2003 si MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.070.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179 din 6 decembrie 2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2003, se completează după cum urmează:

– La punctul II din anexă, după pozitia 38 se introduc două noi pozitii, pozitiile 39 si 40, cu următorul cuprins:

“39. Liceul Militar «Neagoe Basarab» Buzău

40. Liceul Militar «Constantin Brâncoveanu» Ploiesti.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 329.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.082.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 424

din 13 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum si ale art. 127, ale art. 137 alin. (4) si ale art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiuc㠖 procuror

Mihai Paul Cotta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 si ale art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Agroindustriala Rupea“ – S.A. în Dosarul nr. 82/F/2004 al Tribunalului Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ, care formează obiectul Dosarului nr. 279D/2005 al Curtii Constitutionale, precum si a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 si ale art. 127, art. 137 alin. (4) si art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Astoria“ – S.R.L. Brasov în Dosarul nr. 557/F/2004 al aceleiasi instante, care formează obiectul Dosarului nr. 307D/2005 al Curtii Constitutionale. În sedinta de judecată din data de 14 iulie 2005, Curtea Constitutională a dispus conexarea celor două dosare, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

La apelul nominal făcut în sedinta de judecată de astăzi răspunde reprezentantul Societătii Comerciale “Astoria“ – S.R.L. Brasov, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate prezent la dezbateri solicită admiterea acesteia, considerând că textul art. 17 din Legea nr. 146/1997, care prevede scutirea cererilor creditorilor bugetari de taxa judiciară de timbru, este discriminatoriu în comparatie cu ceilalti creditori. De asemenea, textul de lege care prevede scutirea cererilor organelor fiscale de plata vreunei cautiuni încalcă, în opinia autorului exceptiei, dispozitiile art. 16 alin. (2) si ale art. 21 din Constitutie.

Referitor la art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se arată că acest text încalcă dispozitiile constitutionale care reglementează dreptul de proprietate, deoarece prevede că termenul de prescriptie de 5 ani privind dreptul de a cere executarea silită a creantelor fiscale se naste de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat nastere dreptul.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că dispozitiile legale criticate referitoare la termenul de prescriptie, precum si modalitatea de calcul al acestuia nu sunt probleme de constitutionalitate, ci de aplicare a legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 82/F/2004, Tribunalul Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 si ale art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003. De asemenea, prin Încheierea din 22 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 557/F/2004, al aceleiasi instante de judecată, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 si ale art. 127, art. 137 alin. (4) si art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.

Exceptiile au fost ridicate de Societatea Comercial㠓Agroindustriala Rupea“ – S.A. si de Societatea Comercial㠓Astoria“ – S.R.L. Brasov în cadrul unor cauze având ca obiect cererile de deschidere a procedurii de reorganizare si lichidare judiciară formulate în baza Legii nr. 64/1995 împotriva autorilor exceptiei.

În motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate, se sustine, în esentă, că prevederile art. 17 din Legea nr. 146/1997, care reglementează scutirea cererilor si actiunilor, inclusiv a căilor de atac introduse de autoritătile publice, de taxa judiciară de timbru, precum si cele ale art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, care prevăd scutirea organelor fiscale de la consemnarea unei cautiuni, contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16, 44, 45 si 136. În acest sens, se arată că este neconstitutională reglementarea criticată care prevede c㠓o cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare si a falimentului făcută de un creditor bugetar [...] este scutită de plata taxelor judiciare de timbru, [întrucât] se creează, pe de o parte, o situatie privilegiată a acestuia în raport cu alti creditori, iar pe de altă parte, se creează o situatie privilegiată si fată de debitorul bugetar care este obligat să plătească taxele judiciare de timbru pentru a putea să se apere fată de cererile creditorilor bugetari“.

În ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate aduse celorlalte prevederi legale, sustinute în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 307/2005, si anume celor ale art. 127 si art. 137 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, autorul exceptiei consideră că sunt încălcate aceleasi dispozitii constitutionale, apreciind că, “astfel, pe de o parte, se produce un dezechilibru major între creditorii bugetari si ceilalti creditori ai unei societăti comerciale, iar, pe de altă parte, aduce comerciantul în imposibilitatea desdăunării în cazul în care se dovedeste că cererea înaintată de creditorul bugetar este nefondată“.

Tribunalul Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ, formulându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 si a celor ale art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, ridicate în Dosarul nr. 82/F/2004, conform dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, apreciază, în esentă, că aceasta este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă principiul constitutional al egalitătii în drepturi, prevăzut de art. 16. În acest sens, instanta mentionează jurisprudenta Curtii Constitutionale, cu referire la deciziile nr. 183 din 10 octombrie 2000, nr. 87 din 20 martie 2001 si nr. 29 din 30 ianuarie 2002, “în care s-a arătat, în mod constant, că egalitatea [...] nu pretinde uniformitate, ci presupune existenta unui tratament egal pentru persoane aflate în situatii similare, precum si reglementarea unor măsuri sau solutii diferite pentru situatii diferite“. De asemenea, instanta consideră că scutirea, prin lege, de plata taxei de timbru a actiunilor judecătoresti introduse de institutiile publice este constitutională isi prin prisma analizei destinatiei acestor sume de bani [...]“.

În ceea ce priveste sustinerea că dispozitiile art. 17 din Legea nr. 146/1997 si ale art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 ar încălca textul constitutional al art. 44 alin. (2) privind garantarea proprietătii private, instanta, precizând că prin promovarea cererii Directiei Generale a Finantelor Publice Brasov se urmăreste recuperarea unor venituri ale statului, mentionează c㠓aceste garantii constitutionale privesc orice fel de proprietate privată care este garantată si ocrotită în mod egal indiferent de proprietar si nicidecum proprietatea publică al cărui regim este stabilit la art. 136 din Constitutie“. În acest sens, sunt mentionate deciziile Curtii Constitutionale nr. 185/2000 si nr. 4/2003.

În legătură cu invocarea încălcării dispozitiilor art. 45 din Constitutie, care prevăd accesul liber al persoanei la o activitate economică, instanta consideră c㠓acest drept nu i-a fost încălcat în nici un mod prin sesizarea instantei de către creditoare si nici prin scutirea Ministerului Finantelor de plata unei taxe judiciare de timbru sau de plata unei cautiuni“. De asemenea, instanta mai arată, în legătură cu dispozitiile art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, c㠓art. 38 alin. (4) din Legea nr. 64/1995 (aplicabil în spetă) nu instituie obligatia creditorului de a depune o cautiune, ci lasă cererea debitoarei la aprecierea judecătorului-sindic“, iar, pe de altă parte, “debitoarea nu a indicat ce pagube i s-au produs, sau i s-ar putea produce prin înregistrarea cererii creditoarei“.

Referitor la dispozitiile constitutionale ale art. 136 alin. (5), invocate, de asemenea, în sustinerea exceptiei, instanta consideră că si acestea se referă la proprietatea privată. Or, opinează instanta, îcererile avute în vedere [de textele criticate] au ca obiect venituri publice. Taxele de timbru judiciare si cautiunea s-ar plăti din bugetul de stat. Plata de către Ministerul Finantelor a acestor taxe ar determina scoaterea temporară si nejustificată a unor sume de bani din bugetul statului pentru a fi recuperate ulterior.

[...] Plata taxelor de timbru este o obligatie si nu un drept.

Legiuitorul, în considerarea anumitor situatii determinate, poate stabili anumite exceptii de la plata acestor taxe.“ Instanta de judecată, formulându-si opinia asupra exceptiei ridicate în Dosarul nr. 557/F/2004 cu privire la scutirea autoritătilor fiscale de plata taxelor judiciare de timbru si a cautiunii, apreciază că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie. Este mentionată, în acest sens, de către instantă jurisprudenta Curtii Constitutionale, “care a relevat constant că scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru si a cautiunii datorate în cazul formulării unei cereri de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 este justificată în mod obiectiv si rational de faptul că autoritătile respective, creditori bugetari, sunt finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona, iar taxele respective se fac venit tot la  bugetul de stat“.

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, având un continut asemănător, consideră, în esentă, că exceptiile sunt neîntemeiate. În argumentarea acestei sustineri, Guvernul arată, referitor la scutirea organelor fiscale de la consemnarea cautiunii prevăzute de art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, că aceasta este “consecinta faptului că în realizarea creantelor fiscale si, de altfel, în întreaga activitate de administrare a creantelor fiscale, organele fiscale reprezintă interesele generale ale societătii“. Astfel, arată Guvernul, cautiunea a fost “instituită în vederea împiedicării introducerii abuzive a cererilor de deschidere a procedurii reoganizării judiciare si a falimentului, însă în cazul organelor fiscale de executare acestea au chiar obligatia de a solicita deschiderea procedurii, astfel încât obligarea la plata cautiunii nu îsi mai găseste justificarea“. Se apreciază, de asemenea, c㠓din interpretarea sistematică a dispozitiilor Legii fundamentale rezultă că reglementarea procedurii de judecată este de competenta exclusivă a legiuitorului, [iar] solutia legislativă criticată corespunde celor statuate în mod constant în jurisprudenta Curtii Constitutionale“. În acest sens, este mentionată Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1994.

În legătură cu critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997, Guvernul mentionează Decizia Curtii Constitutionale nr. 509/2004 prin care s-a statuat c㠓scutirea autoritătilor publice vizate de textele criticate de taxele judiciare de timbru este justificată, în mod obiectiv si rational, de faptul că autoritătile respective – creditori bugetari – sunt finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel că ar fi absurd ca autoritătile în cauză să fie obligate (formal) să plătească din buget o taxă care revine aceluiasi buget“. Referitor la invocarea de către autorii exceptiei a încălcării prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) si ale art. 136 alin. (5), Guvernul sustine că acestea vizează protectia proprietătii private si că, în consecintă, nu sunt incidente în cauză. Totodată, Guvernul arată, referitor la invocarea încălcării prevederilor art. 45 din Constitutie, c㠓din interpretarea dispozitiilor constitutionale mentionate reiese că exercitarea accesului liber al persoanei la o activitate economică, precum si a liberei initiative este garantată în conditiile legii, impunându-se concluzia că debitoarea se bucură de această garantie constitutională, în conditiile respectării reglementărilor financiar-fiscale si contabile“.

În punctul de vedere al Guvernului se mai arată c㠓instituirea unui termen de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită a creantelor fiscale de 5 ani si a neperimării executării silite a acestor creante reprezintă prerogativa exclusivă a legiuitorului, care a consacrat [...] solutii derogatorii de la cele prevăzute de dreptul comun în considerarea interesului general urmărit în activitatea de colectare a creantelor fiscale si în realizarea obligatiei statului de a asigura, potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Legea fundamentală, protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară“.

Totodată, în acest sens se mai arată că, de altfel, potrivit “prevederilor art. 22 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă [...], impozitele si taxele datorate statului rămân supuse dispozitiilor privitoare la prescriptie din legile speciale“.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate, având un continut asemănător, consideră că exceptia este neîntemeiată. Se apreciază, în esentă, că prevederile criticate nu contravin principiului egalitătii în drepturi reglementat de art. 16 din Constitutie, “întrucât prin acesta este garantată egalitatea în drepturi a cetătenilor, iar nu egalitatea persoanelor colective, a persoanelor juridice. În plus, scutirea institutiilor publice de plata taxei judiciare de timbru si de consemnarea unei cautiuni la începerea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului pentru cererile si actiunile formulate, potrivit legii, are o justificare obiectivă si ratională, institutiile publice respective fiind finantate de la bugetul de stat [...]“.

În legătură cu critica de neconstitutionalitate formulată prin invocarea încălcării dispozitiilor art. 44 alin. (2) si ale art. 136 alin. (5) din Constitutie, Avocatul Poporului consideră că aceste prevederi constitutionale “reprezintă garantii ce privesc orice fel de proprietate privată, care este ocrotită în mod egal, indiferent de proprietar, si nicidecum proprietatea publică, al cărei regim este stabilit de art. 136 din Constitutie. Ratiunea pentru care anumite autorităti publice sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru si de consemnarea unei cautiuni la începerea procedurii reorganizării judiciare este aceea că actiunile si cererile introduse de ele prezintă o strânsă legătură cu veniturile bugetului de stat, fiind vorba de realizarea unui interes public“. Totodată, în punctul de vedere prezentat se precizează că stabilirea unor exceptii de la plata taxelor de timbru, plată ce constituie o obligatie, iar nu un drept, constituie un atribut exclusiv al legiuitorului.

Referitor la invocarea de către autorii exceptiei a încălcării art. 45 din Constitutie, Avocatul Poporului apreciază că acest text nu are incidentă în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate, ce formează obiectul celor două dosare conexate.

Obiectul criticii de neconstitutionalitate, cu care Curtea este sesizată, astfel cum rezultă din motivarea celor două exceptii si din încheierile de sesizare ale Curtii Constitutionale, îl constituie dispozitiile art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele ale art. 127, ale art. 137 alin. (4) si ale art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, texte care au următorul cuprins:

– Art. 17 din Legea nr. 146/1997: “Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile si actiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia României, Guvernul României, Curtea Constitutională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.“;

– Art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003: “(1) Dreptul de a cere executarea silită a creantelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat nastere acest drept.

(2) Termenul de prescriptie prevăzut la alin. (1) se aplică si creantelor provenind din amenzi contraventionale.“;

– Art. 137 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003: “Executarea silită a creantelor fiscale nu se perimează.“;

– Art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003: “Cererile organelor fiscale privind începerea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului se vor înainta instantelor judecătoresti si sunt scutite de consemnarea vreunei cautiuni.“

Prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 alin. (2), art. 44 alin. (2) teza întâi, art. 45 si art. 136 alin. (5), care au următorul cuprins:

– Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.“;

– Art. 44 alin. (2) teza întâi: “(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.[...]“;

– Art. 45: “Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora în conditiile legii sunt garantate.“;

– Art. 136 alin. (5): “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.“

În esentă, autorii exceptiei sustin că scutirea de taxa judiciară de timbru, precum si de consemnarea vreunei cautiuni, a cererilor de deschidere a procedurii reorganizării judiciare si a falimentului, formulate de organele fiscale, creează o situatie privilegiată acestora, atât în raport cu alti creditori, cât si fată de “debitorul bugetar care este obligat să plătească taxele judiciare de timbru pentru a putea să se apere fată de cererile creditorilor bugetari“. Totodată, se apreciază că prevederile legale referitoare la instituirea unui termen de prescriptie special de 5 ani pentru executarea creantelor bugetare, la scutirea organelor fiscale de la plata taxei judiciare de timbru si de la consemnarea unei cautiuni, precum si la neperimarea executării silite a creantelor fiscale sunt de natură să încalce principiul egalitătii în fata legii, protectia egală a proprietătii private, indiferent de titular, precum si libertatea economică.

Analizând exceptiile de neconstitutionalitate ridicate, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate, textele de lege criticate nefiind incompatibile cu dispozitiile constitutionale invocate.

De altfel, dispozitiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate exercitat de Curte. Astfel, pronuntându-se cu privire la constitutionalitatea art. 17 din Legea nr. 146/1997 în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Constitutie, invocate si în prezenta cauză, Curtea Constitutională a retinut, prin Decizia nr. 373 din 2 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 13 noiembrie 2003, c㠓Principiul egalitătii prevăzut de Constitutie pentru cetăteni nu poate ca, prin extensie, să primească semnificatia unei egalităti între cetăteni si autoritătile publice. Asa cum rezultă din dispozitiile constitutionale ale art. 16, cetătenii se bucură de drepturile prevăzute de Constitutie si în legi, fiind egali în fata acestora si a autoritătilor publice, în timp ce autoritătile publice exercită atributiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competentei lor, în realizarea functiilor pentru care sunt create“. Totodată, prin Decizia nr. 509 din 18 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 20 ianuarie 2005, Curtea a statuat c㠓scutirea autoritătilor publice vizate de textele criticate de [a plăti] taxele judiciare de timbru este justificată, în mod obiectiv si rational, de faptul că autoritătile respective – creditori bugetari – sunt finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel că ar fi absurd ca autoritătile în cauză să fie obligate (formal) să plătească din buget o taxă care revine aceluiasi buget“.

De asemenea, prin Decizia nr. 4 din 14 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 20 februarie 2003, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 146/1997, constatând că nu sunt încălcate dispozitiile art. 44 alin. (2) din Constitutie. S-a retinut, prin această decizie, c㠓este neîntemeiată sustinerea autorului exceptiei privind încălcarea garantării dreptului de proprietate privată, întrucât stabilirea unor exceptii de la plata taxelor de timbru, plată ce constituie o obligatie, iar nu un drept, reprezintă un atribut exclusiv al legiuitorului, pe care acesta îl exercită în considerarea anumitor situatii determinate, cum este si cazul scutirii reglementate de dispozitiile legale criticate“.

Curtea constată, de asemenea, că si prevederile art. 127, ale art. 137 alin. (4), precum si ale art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea respingând, prin mai multe decizii, exceptiile cu acest obiect.

Astfel, prin Decizia nr. 253 din 10 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 8 iulie 2005, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, Curtea a constatat că acestea nu sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Curtea a retinut, în motivarea acestei decizii, că exceptarea organelor fiscale de la plata cautiunii si în cazul deschiderii procedurii reorganizării judiciare si a falimentului este justificată de faptul că, “în ipoteza în care calitatea de creditor apartine statului, riscul ca debitorul prejudiciat prin efectul procedurii reorganizării judiciare si a falimentului să nu poată obtine repararea acestuia datorită insolvabilitătii creditorului nu există, potrivit principiului că statul nu este niciodată în încetare de plăti.

De altfel, un atare debitor beneficiază în valorificarea dreptului său la dezdăunare de prevederile art. 195 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/1992 care instituie răspunderea patrimonială a statului si a unitătilor administrativ-teritoriale pentru prejudiciile cauzate contribuabililor de functionarii publici din cadrul organelor fiscale, în cadrul atributiilor de serviciu“.

Tot astfel, în legătură cu termenul de prescriptie special, derogatoriu fată de cel de drept comun, prevăzut de art. 127 din ordonanta criticată, Curtea, prin Decizia nr. 81 din 8 februarie 2005 referitoare la dispozitiile art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 24 martie 2005, a statuat că prin instituirea unor termene de prescriptie speciale “nu se poate sustine încălcarea principiului egalitătii în fata legii si a autoritătilor publice, întrucât, asa cum a stabilit Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, în acord cu cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, egalitatea nu înseamnă uniformitate, fiind posibilă stabilirea unui tratament juridic diferit pentru situatii diferite, când aceasta se justifică în mod rational si obiectiv. În cazul de fată, această solutie se impune datorită legăturii indisolubile dintre creantele fiscale si bugetul de stat, ceea ce constituie o justificare suficientă pentru diferenta de tratament juridic în ceea ce priveste termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită“.

Cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 137 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 432 din 21 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.176 din 13 decembrie 2004, statuând că neperimarea executării silite a creantelor fiscale, reglementarea derogatorie de la dreptul comun, “este în deplin acord cu Legea fundamentală, care, la art. 126 alin. (2), prevede că «competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege», legiuitorul fiind astfel îndreptătit să stabilească norme de procedură speciale, derogatorii de la regulile generale, determinate de anumite situatii speciale. În cazul de fată, situatia specială a fost determinată de faptul că obiectul executării silite îl constituie încasarea creantelor fiscale ce constituie surse ale bugetului de stat, ceea ce reprezintă un interes general“.

De altfel, se arată în aceeasi decizie, “asa cum a statuat Curtea Constitutională în Decizia nr. 91 din 25 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 10 iulie 1998, potrivit art. 135 alin. (2) din Constitutie, republicată, statul are obligatia să actioneze pentru apărarea intereselor generale ale societătii, iar agentii economici trebuie să se integreze cadrului constitutional, în concordantă cu interesul public la care statul este obligat să vegheze“.

Prin Decizia nr. 432/2004, Curtea a mai retinut că dispozitiile art. 137 alin. (4) nu încalcă art. 16 din Constitutie. În acest sens s-a statuat că, “spre deosebire de regula generală cuprinsă în art. 389 din Codul de procedură civilă, care se referă la orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de creditor sau debitor, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 au în vedere subiecte calificate ale raportului juridic fiscal, si anume statul, unitătile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum si alte persoane care dobândesc drepturi si obligatii în cadrul acestui raport“.

Solutiile Curtii Constitutionale pronuntate în cauzele respective, precum si considerentele care au stat la baza lor îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu se invocă elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei.

În legătură cu invocarea prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi si a celor ale art. 136 alin. (5) privind apărarea si ocrotirea proprietătii private, în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că este neîntemeiată. În cauza de fată nu se pune problema încălcării principiului ocrotirii egale a proprietătii private, indiferent de titular, întrucât, fiind vorba de creante fiscale, acestea au o strânsă legătură cu asigurarea veniturilor pentru bugetul public national.

Reglementările legale criticate vizează, astfel cum s-a mai arătat, realizarea veniturilor publice, fără să se urmărească deci ocrotirea în mod diferentiat a proprietătii private în raport cu calitatea titularilor.

Referitor la invocarea, în motivarea exceptiei, a încălcării prevederilor art. 45 din Constitutie privind accesul liber al persoanei la o activitate economică, Curtea retine că textul constitutional stabileste în mod clar că accesul la o activitate economică si libera initiativă se exercit㠓în conditiile legii“, ceea ce presupune în mod logic posibilitatea stabilirii prin lege a unor conditii care trebuie respectate de către agentul economic. Pe de altă parte, prin continutul lor, prevederile legale criticate nici nu ar putea fi considerate a fi contrare textului constitutional invocat, întrucât ele se referă, asa cum s-a arătat mai sus, la scutirea de taxă de timbru si de consemnarea unei cautiuni pentru organele fiscale în anumite domenii precizate prin lege, la stabilirea unui termen de prescriptie derogatoriu pentru executarea creantelor bugetare, precum si la neperimarea executării silite a creantelor fiscale.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Agroindustriala Rupea“ – S.A. în Dosarul nr. 82/F/2004 al Tribunalului Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ, precum si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 127, art. 137 alin. (4) si art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Astoria“ – S.R.L. Brasov în Dosarul nr. 557/F/2004 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Calificările din Învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social – ACPART

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 141 lit. s) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează Agentia Natională pentru Calificările din Învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social – ACPART, denumită în continuare Agentie, institutie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, prin reorganizarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico- Social – APART, care se desfiintează.

(2) Agentia este autoritatea natională pentru stabilirea si actualizarea periodică a cadrului national al calificărilor din învătământul superior.

(3) Agentia are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5.

Art. 2. – În întelesul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) calificarea este rezultatul învătării obtinut prin parcurgerea si finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare;

b) calificările din învătământul superior sunt descrise în termeni de cunostinte, abilităti si competente personale si profesionale;

c) cadrul national al calificărilor cuprinde în mod progresiv si corelat gradele, diplomele si certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învătare. Cadrul national este comparabil si compatibil cu cel european corespunzător.

 

CAPITOLUL II

Misiunile, atributiile si activitătile Agentiei

 

Art. 3. – Agentia are următoarele misiuni principale:

a) elaborarea, implementarea si actualizarea cadrului national al calificărilor din învătământul superior privind dezvoltarea, recunoasterea si atestarea calificărilor pe baza cunostintelor, abilitătilor si competentelor dobândite de beneficiarii sistemului de învătământ superior;

b) analiza compatibilitătii curriculei specializărilor din cadrul domeniilor fundamentale ale învătământului superior cu standardele cadrului national al calificărilor;

c) implicarea institutiilor de învătământ superior din România în dezvoltarea unei societăti europene bazate pe cunoastere si productivitate, cu o economie competitivă si dinamică;

d) promovarea deschiderii institutiilor de învătământ superior spre mediul economico-social prin actiuni de cooperare între institutii de învătământ superior, operatori economici, alte organizatii, pentru dezvoltarea de parteneriate specifice, cercetarea pietei fortei de muncă, dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale a universitătilor din România si pentru transferul de cunostinte.

Art. 4. – (1) Agentia are următoarele atributii:

a) elaborează, gestionează si actualizează periodic cadrul national al calificărilor din învătământul superior;

b) stabileste, mentine si actualizează periodic metodologia de elaborare si atestare a calificărilor din învătământul superior;

c) formulează si revizuieste periodic, pe baza bunelor practici, standardele nationale de referintă si elementele descriptive ale calificărilor din învătământul superior;

d) emite recomandări către institutiile de învătământ superior, referitoare la compatibilizarea curriculei specializărilor din cadrul domeniilor fudamentale ale învătământului superior cu standardele cadrului national al calificărilor;

e) propune Ministerului Educatiei si Cercetării acte normative privind cadrul national al calificărilor din învătământul superior din România, precum si pentru recunoasterea competentelor si experientei profesionale dobândite pe parcursul vietii;

f) identifică, sustine si promovează actiuni de cooperare prin dezvoltarea de parteneriate specifice între universităti, operatori economici, institutii si organizatii din România si din străinătate, prin elaborarea si implementarea de programe si proiecte specifice;

g) facilitează absorbtia absolventilor învătământului superior de către piata fortei de muncă, prin programe si proiecte specifice;

h) promovează programe de formare continuă, specializare, conversie si reconversie profesională, pe termen lung si mediu, pentru personalul angajat al institutiilor de învătământ superior, al operatorilor economici si al altor organizatii;

i) asigură consultantă si asistentă tehnică în domeniul său de activitate.

(2) Agentia exercită si alte atributii specifice în domeniul său de activitate, care se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 5. – Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Agentia desfăsoară următoarele activităti:

a) pune în aplicare politicile si strategiile de dezvoltare ale Ministerului Educatiei si Cercetării si colaborează cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si cu Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior în elaborarea de criterii si standarde referitoare la calificările din învătământul superior din România;

b) organizează consultări periodice cu autorităti si institutii ale statului, sindicate, patronate si organizatii neguvernamentale, precum si cu organizatiile de specialitate ale minoritătilor nationale cu privire la calificările din învătământul superior sau răspunde la solicitările acestora;

c) organizează consultări periodice cu reprezentanti ai institutiilor de învătământ superior si ai mediului economico-social pentru a evalua corelarea dintre cadrul national al calificărilor din învătământul superior si evolutia pietei fortei de muncă;

d) monitorizează compatibilitatea si asigură conexiunea dintre cadrul national al calificărilor din învătământul superior cu cel corespunzător din învătământul preuniversitar;

e) monitorizează compatibilitatea si conexiunea dintre cadrul national si cel european al calificărilor din învătământul superior;

f) colaborează cu institutii similare din alte tări pentru dezvoltarea si aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătătire a cadrului calificărilor din învătământul superior;

g) elaborează, mentine si actualizează Registrul National al Calificărilor din Învătământul Superior din România;

h) elaborează periodic rapoarte de autoevaluare a calitătii propriei activităti în vederea pregătirii evaluării externe de către institutii similare din alte tări;

i) publică manuale si ghiduri de bune practici, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor si în alte domenii conexe;

j) concepe si implementează programe si proiecte nationale, internationale sau ale Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale;

k) participă la derularea unor programe sau proiecte finantate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;

l) efectuează activităti de transfer de cunostinte, formare, consultantă si asistentă tehnică în domeniul său de activitate;

m) colaborează cu organismele care au atributii de dezvoltare regională pentru realizarea si implementarea strategiilor de dezvoltare si inovare regională, precum si pentru analiza periodică a relatiei dintre calificări si piata fortei de muncă;

n) diseminează informatii specifice prin studii de impact si buletine informative;

o) administrează si gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat si pe cele rezultate din venituri proprii;

p) publică anual un raport cu privire la propria activitate.

Art. 6. – În îndeplinirea atributiilor sale, Agentia poate:

a) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente si folosind criterii de competentă si competitivitate, propriul registru de experti pentru elaborarea, gestionarea si actualizarea periodică a cadrului national al calificărilor din învătământul superior;

b) să solicite autoritătilor si institutiilor publice informatii, date statistice si studii elaborate în domeniul său de activitate, acestea având obligatia de a i le pune la dispozitie.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea Agentiei

 

Art. 7. – (1) Agentia este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pe bază de concurs organizat în conditiile legii, care are si calitatea de ordonator tertiar de credite.

(2) Agentia are un număr maxim de 30 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unitătile de învătământ si cercetare care functionează în subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(3) Agentia foloseste colaboratori externi, experti în domeniul său de activitate, remunerati conform legii.

(4) Structura organizatorică, regulamentul de functionare si atributiile personalului se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea Agentiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Agentia poate înfiinta, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, sedii secundare si sucursale în teritoriu, în vederea realizării misiunilor si atributiilor sale.

Art. 8. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigură din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Veniturile proprii ale Agentiei provin din tarife percepute beneficiarilor activitătilor de consultantă si asistentă tehnică, precum si din derularea de proiecte nationale si internationale, din contracte cu operatori economici, din organizarea de manifestări nationale si internationale, donatii, sponsorizări si din alte venituri realizate în conditiile legii.

(3) Pentru activitătile realizate, Agentia poate percepe tarife de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(4) Agentia poate contribui din bugetul propriu cu o cotă-parte la proiectele din cadrul programelor internationale acordate României, în conformitate cu cerintele acestora.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 9. – Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Agentia preia patrimoniul, toate drepturile si obligatiile, infrastructura logistică, personalul, baza de date si arhiva Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social – APART prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data hotărârii, pe baza bilantului contabil încheiat la data de 30 iunie 2005.

Art. 10. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.338/2001 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social si participarea României la Programul TEMPUS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri punctul XIX din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

“XIX. Agentia Natională pentru Calificările din Învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social – ACPART – venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Dumitru Miron,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.357.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă cererea de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Maria Cristina Manda,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 1.371.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.369/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 210 milioane euro, contractate de Societatea Comercial㠓Complexul Energetic Craiova“ – S.A., pentru finantarea obiectivului “Reabilitarea si modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Isalnita“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.369/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 210 milioane euro, contractate de Societatea Comercial㠓Complexul Energetic Craiova“ – S.A., pentru finantarea obiectivului “Reabilitarea si modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Isalnita“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 6 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se abrogă.

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Măsura de ajutor de stat prevăzută de prezenta hotărâre va fi notificată Consiliului Concurentei de către initiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia de către Consiliul Concurentei.

(2) În cazul actelor administrative emise si al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligatiei prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurentei va solicita instantelor de judecată competente anularea acestora, precum si recuperarea/rambursarea ajutoarelor de stat ilegale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 1.392.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 2.000 mii lei (RON), pentru judetul Hunedoara, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Hunedoara, pentru executarea unor lucrări la obiectivul de investitii “Infrastructura Parcului Industrial Hunedoara”.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.410.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române referitoare la limitări privind timpul de muncă si de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, editia 1/2005

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. b) si f) si ale art. 62 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, ale art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Cu data prezentului ordin, se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română referitoare la limitări privind timpul de muncă si de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, editia 1/2005, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 martie 2006 si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Directia generală aviatie civilă, Regia Autonom㠓Autoritatea Aeronautică Civilă Român㓠si operatorii aerieni, potrivit atributiilor specifice fiecăreia, vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2005.

Nr. 1.941.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati, de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.