MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1014         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 552 din 18 octombrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) si ale art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.252. – Hotărâre privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică pentru introducerea pe piată a masinilor de spălat rufe de uz casnic

 

1.278. – Hotărâre privind aprobarea Protocolului celei de-a treia reuniuni a Comisiei mixte românoungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Budapesta la 1 septembrie 2005

 

Protocolul celei de-a treia reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului

 

1.320. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 763/2005 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2005 – martie 2006

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 688/1993;

- Hotărârea Guvernului nr. 633/2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 982/2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 552

din 18 octombrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) si ale art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Patricia Marilena Ionea – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) si ale art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Mircea Ciobanu în Dosarul nr. 829/2005 al Judecătoriei Brasov.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 iunie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 829/2005, Judecătoria Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 78 alin. (1) si ale art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, exceptie ridicată de Mircea Ciobanu într-o cauză penală având ca obiect infractiunile prevăzute si pedepsite de textele de lege criticate ca fiind neconstitutionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, potrivit cărora infractiunile si pedepsele pot fi reglementate numai prin lege organică. În acest sens arată că “Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 este un act normativ emis de Guvernul României, modificat si completat de aceeasi autoritate, dar neratificat de Parlamentul României, ca singură autoritate legiuitoare“.

Pentru acest motiv apreciază că această ordonantă nu poate fi echivalată cu o lege organică.

Judecătoria Brasov apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 a fost emisă în temeiul si cu respectarea dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Constitutia din 1991, devenit art. 115 alin. (4) după revizuirea Legii fundamentale. Aceste dispozitii nu prevăd interdictia reglementării prin ordonante de urgentă a domeniilor ce fac obiectul legilor organice. De asemenea, arată că procedura intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 a respectat prevederile constitutionale, întrucât ordonanta s-a aplicat ulterior depunerii sale spre aprobare Parlamentului.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul consideră că sustinerile autorului exceptiei nu sunt întemeiate. Astfel, arată că dispozitiile constitutionale interzic numai ordonantelor emise de Guvern în temeiul unei legi speciale de abilitare să reglementeze în domenii rezervate legii organice, iar nu si ordonantelor de urgentă.

Apreciază că sunt relevante în acest sens prevederile art. 115 alin. (5) din Constitutie, precum si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât interdictia de a emite ordonante în domeniul legilor organice priveste exclusiv ordonantele adoptate în temeiul unei legi speciale de abilitare, nu si ordonantele de urgentă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 78 alin. (1) si ale art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, dispozitii potrivit cărora:

– Art. 78 alin. (1): “Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană fără permis de conducere se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.“;

– Art. 79 alin. (1): “Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o î“mbibatie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentratie ce depăseste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care se află sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora se pedepeste cu închisoare de la 1 la 5 ani.“

În opinia autorului exceptiei dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, conform cărora “Prin lege organică se reglementează: [...] h) infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora;“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate incriminează si prevăd pedepsele pentru anumite fapte prin care este afectată siguranta circulatiei pe drumurile publice. Potrivit dispozitiilor art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, aceste reglementări fac obiectul legii organice.

Autorul exceptiei consideră că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu poate consacra norme ce tin de domeniul legii organice, deoarece nu a fost încă aprobată de către Parlament.

Curtea observă că astfel de critici au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, cu referire atât la prevederile art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, cât si la întregul act normativ.

Astfel, analizând problema caracterului organic al normelor pe care ordonanta de urgentă le cuprinde, Curtea, prin Decizia nr. 245 din 10 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 14 iulie 2005, si Decizia nr. 370 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 3 august 2005, a retinut că, potrivit prevederilor constitutionale anterioare, precum si celor ulterioare revizuirii Legii fundamentale, Guvernul poate reglementa, prin intermediul ordonantei de urgentă, si în domeniul rezervat legilor organice. În temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia din 1991, institutia delegării legislative printr-o lege specială de abilitare a Guvernului prevedea interdictia expresă de a emite ordonante în domenii ce fac obiectul legilor organice doar în ceea ce priveste ordonantele simple ale Guvernului, fără ca aceasta să se aplice, prin analogie, si ordonantei de urgentă, care îsi găsea reglementarea distinctă în cadrul alin. (4) al art. 114.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu a fost aprobată prin lege, Curtea a statuat prin Decizia nr. 370/2005 că aprobarea sau respingerea proiectului de lege nu constituie o conditie pentru intrarea în vigoare a unei ordonante de urgentă. Autorul exceptiei de fată, ca si în speta anterioară, a confundat operatiunea de depunere spre aprobare la Parlament a unei ordonante de urgentă, necesară sine qua non intrării sale în vigoare si, asadar, producerii de efecte juridice în urma publicării în Monitorul Oficial al României, cu operatiunea – ulterioară – de aprobare sau respingere, prin lege, a respectivei ordonante de urgentă a Guvernului. Or, Curtea a constatat că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 a fost depusă spre aprobare Parlamentului la data de 20 decembrie 2002, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 28 decembrie 2002, iar art. 118 alin. (1) din ordonantă a prevăzut intrarea sa în vigoare la data de 1 februarie 2003. Astfel, au fost întocmai respectate si conditiile de validitate prevăzute de art. 114 alin. (4) si (5) din Constitutia din 1991, în vigoare la data emiterii ordonantei. Constitutia nu a prevăzut termenul în care Parlamentul trebuie să se pronunte asupra ordonantei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) si ale art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Mircea Ciobanu în Dosarul nr. 829/2005 al Judecătoriei Brasov.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică pentru introducerea pe piată a masinilor de spălat rufe de uz casnic

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică masinilor de spălat rufe de uz casnic introduse pe piată, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasă tensiune.

(2) Prezenta hotărâre se aplică masinilor de spălat rufe de uz casnic inclusiv pentru situatia când acestea sunt comercializate pentru alte utilizări decât cele casnice.

Art. 2. – (1) În cazul masinilor de spălat rufe de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distantă, încheiat în conditiile legii, adică acelea care sunt oferite la vânzare, închiriere ori vânzare în rate printr-o comunicare scrisă, cum ar fi catalog comandat prin postă, si care implică faptul că potentialul cumpărător nu poate vedea fizic masina de spălat rufe de uz casnic distribuită, oferta de comercializare trebuie să fie însotită de informatii referitoare la caracteristicile tehnice ale masinii de spălat rufe de uz casnic, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispozitie potentialului cumpărător anterior achizitionării masinii de spălat rufe de uz casnic.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) masinilor de spălat rufe de uz casnic fără centrifugare;

b) masinilor de spălat rufe de uz casnic cu cuve separate pentru spălare si stoarcere prin centrifugare;

c) masinilor combinate de spălat si uscat rufe de uz casnic;

d) masinilor de spălat rufe de uz casnic care sunt alimentate de la alte surse de energie.

Art. 4. – Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) furnizor – producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilă cu introducerea pe piată a masinii de spălat rufe de uz casnic;

b) distribuitor – operator economic care vinde en détail sau orice alt operator economic care vinde, închiriază, vinde în rate ori expune masini de spălat rufe de uz casnic în vederea comercializării către utilizatorul final;

c) fisă – un tabel standard cu informatii tehnice privind masina de spălat rufe de uz casnic;

d) alte resurse primare – apă, substante chimice sau alte substante consumate de masina de spălat rufe de uz casnic pentru functionarea normală a acesteia;

e) informatii suplimentare – alte informatii referitoare la functionarea masinii de spălat rufe de uz casnic, care se referă la sau care servesc la evaluarea consumului de energie ori de alte resurse primare al masinii de spălat rufe de uz casnic.

Art. 5. – (1) Se admite introducerea pe piată numai a masinilor de spălat rufe de uz casnic care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au aplicată o etichetă indicând consumurile de energie si clasa de eficientă energetică, precum si alte informatii suplimentare, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2; eticheta se plasează pe exteriorul părtii frontale sau superioare a masinii de spălat rufe de uz casnic, astfel încât să fie usor de observat si să nu fie acoperită;

b) sunt însotite de o fisă care contine o enumerare de informatii ce definesc aparatul respectiv, prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Informatiile prevăzute de prezenta hotărâre sunt stabilite prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele europene armonizate, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate ca standarde române sau ca standarde nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene si pentru care numerele de referintă sunt publicate.

(3) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Informatiile referitoare la nivelul de zgomot prevăzute de prezenta hotărâre sunt făcute publice în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul zgomotului este măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004.

(5) Clasa de eficientă energetică a unei masini de spălat rufe de uz casnic, clasa de eficientă a spălării si clasa de eficientă a stoarcerii prin centrifugare, specificate pe etichetă si în fisă, sunt determinate conform anexei nr. 4.

(6) Prevederile alin. (1) nu se aplică plăcutelor indicatoare sau echivalentelor lor, fixate pe aparat pentru scopuri de securitate a utilizatorului.

(7) Echivalentele în limbile comunitare pentru termenii utilizati pe etichetă si în fisă sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. – De la prevederile art. 5 alin. (1) se exceptează:

a) masinile de spălat rufe de uz casnic a căror productie a încetat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) masinile de spălat rufe de uz casnic second-hand.

Art. 7. – (1) Furnizorul răspunde pentru corectitudinea informatiilor înscrise pe etichetă si în fisă.

(2) Consimtământul furnizorului pentru publicarea informatiilor înscrise pe etichetă sau în fisă este prezumat.

(3) Obligatia de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligatia să transmită gratuit distribuitorului etichetele necesare. În acest sens, alegerea sistemului de livrare a etichetelor rămâne la latitudinea furnizorului. Totusi, în cazul în care distribuitorul solicită transmiterea etichetelor, furnizorii trebuie să asigure livrarea imediată a acestora.

(4) Dacă există posibilitatea inducerii în eroare sau a confuziei, se interzice aplicarea de alte etichete, mărci, simboluri, inscriptii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerintelor prezentei hotărâri, cu exceptia etichetelor ecologice comunitare sau nationale.

Art. 8. – (1) Furnizorul întocmeste documentatia tehnică care atestă conformitatea masinilor de spălat rufe de uz casnic cu cerintele prezentei hotărâri si care permite evaluarea exactitătii informatiilor de pe etichetă si din fisă.

(2) Documentatia prevăzută la alin. (1) contine:

a) denumirea si sediul furnizorului;

b) descrierea generală a masinii de spălat rufe de uz casnic, care să permită identificarea fără echivoc a acesteia;

c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, în special cele care afectează în mod esential consumul de energie;

d) rapoarte privind testele de măsurare a performantelor efectuate în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2); e) instructiuni de utilizare.

(3) Furnizorul păstrează documentatia prevăzută la alin. (1) timp de 5 ani de la data fabricării ultimei masini de spălat rufe de uz casnic din seria respectivă de fabricatie.

(4) Furnizorul prezintă spre examinare organelor de control abilitate documentatia prevăzută la alin. (1).

Art. 9. – Nu poate fi interzisă sau restrânsă introducerea pe piată a masinilor de spălat rufe de uz casnic care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10. – (1) Organele de control abilitate consideră că etichetele si fisele sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri în lipsa elementelor care demonstrează contrarul.

(2) Organele de control abilitate pot solicita furnizorilor să pună la dispozitie documentele cu privire la exactitatea informatiilor cuprinse în etichetă sau în fisă numai dacă au motive să creadă că acestea sunt incorecte.

Art. 11. – (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1);

b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2);

c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) si (4);

d) nerespectarea prevederilor art. 8.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 200 lei (RON) la 2.000 lei (RON) cele prevăzute la lit. a);

b) cu amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON) cele prevăzute la lit. b);

c) cu amendă de la 500 lei (RON) la 3.000 lei (RON) cele prevăzute la lit. c);

d) cu amendă de la 800 lei (RON) la 1.500 lei (RON) cele prevăzute la lit. d).

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei si al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 12. – Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la art. 11, se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. – Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 598/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică pentru introducerea pe piată a masinilor de spălat rufe de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 30 iulie 2001, se abrogă.

Art. 16. – Prezenta hotărâre transpune Directiva Comisiei Europene 1995/12/CE pentru implementarea Directivei Consiliului European 1992/75/CEE privind etichetarea energetică a masinilor de spălat rufe de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 136/1995.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Cătălin Florin Teodorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 octombrie 2005.

Nr. 1.252.

 

ANEXA Nr. 1

 

INFORMATII

cuprinse în cadrul contractului de furnizare la distantă

 

Cataloagele comandate prin postă sau prin alte mijloace de comunicare scrisă, conform prevederilor art. 2, cuprind următoarele informatii, furnizate în ordinea indicată mai jos:

1. clasa de eficientă energetică (pct. 3 din anexa nr. 3);

2. consumul de energie (pct. 5 din anexa nr. 3);

3. clasa de eficientă a spălării (pct. 6 din anexa nr. 3);

4. clasa de eficientă a stoarcerii prin centrifugare (pct. 7 din anexa nr. 3);

5. viteza de centrifugare maximă (pct. VIII din anexa nr. 2);

6. capacitatea (pct. IX din anexa nr. 2);

7. consumul de apă (pct. X din anexa nr. 2);

8. consumul mediu anual de energie estimat pentru o familie de patru persoane (pct. 14 din anexa nr. 3);

9. nivelul de zgomot (pct. XI din anexa nr. 2).

Dacă se furnizează si alte informatii cuprinse în fisă, acestea se prezintă sub forma definită în anexa nr. 3 si se includ în informatiile prezentate mai sus, în ordinea prevăzută în fisă.

 

NOTĂ:

Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentati mai sus sunt redate în anexa nr. 5.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

ANEXA Nr. 3

 

FISĂ

 

Fisa trebuie să contină informatiile prezentate mai jos. Informatiile sunt comunicate de furnizor în ordinea următoare si cuprind:

1. denumirea sau marca comercială a furnizorului;

2. elementul de identificare a modelului de fabricatie al furnizorului;

3. clasa de eficientă energetică a modelului, definită conform anexei nr. 4, exprimată sub forma “Clasa de eficientă energetică ..., pe o scară de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai putin eficient)“. Când această informatie figurează într-un tabel, ea poate fi exprimată sub o altă formă, cu conditia să rezulte cu claritate că scara este de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai putin eficient);

4. când informatiile sunt prezentate sub formă de tabel, iar unele masini de spălat rufe de uz casnic, care figurează în acest tabel, au primit o etichetă ecologică comunitară, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 880/92 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice, această informatie poate să figureze aici. În acest caz, capul de tabel va indica “Etichetă ecologică comunitară“ si în tabel va fi introdusă o copie a etichetei ecologice. Această prevedere nu aduce prejudicii exigentelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice; 5. consumul de energie în kWh/ciclu, pentru ciclul standardizat la 60sC pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2), descris sub forma “Consum de energie XYZ kWh/ciclu, bazat pe rezultatele încercărilor standardizate pentru un ciclu la 60sC pentru bumbac“.

Consumul real de energie depinde de conditiile de utilizare a aparatului;

6. clasa de eficientă a spălării, determinată conform anexei nr. 4 si exprimată sub forma “Clasa de eficientă a spălării ... pe o scară de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută)“. Această informatie poate fi exprimată si sub o altă formă, cu conditia să rezulte cu claritate că scara este de la A (mai ridicată) până la G (mai scăzută);

7. clasa de eficientă a stoarcerii prin centrifugare, determinată conform anexei nr. 4, exprimată sub forma “Clasa de eficientă a stoarcerii prin centrifugare, pe o scară de la A (mai ridicată) până la G (mai scăzută)“, urmată de indicatia ce poate fi inclusă într-o notă de subsol, după cum urmează:

“N.B.: Dacă folositi un uscător cu tambur, uscarea rufelor consumă de obicei mai multă energie decât spălarea lor. Alegând o masină de spălat cu centrifugare clasa A în locul uneia cu centrifugare clasa G veti înjumătăti costurile de uscare fată de uscarea cu tambur.“;

8. eficienta de extragere a apei, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2), pentru un ciclu standardizat la 60sC pentru bumbac, exprimată sub forma “Apa rămasă după centrifugare – %“ (ca procent din greutatea uscată a rufelor);

9. viteza de centrifugare maximă atinsă pentru ciclul standardizat la 60sC pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);

10. capacitatea masinii de spălat rufe de uz casnic pentru ciclul standardizat la 60sC pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);

11. consumul de apă pe ciclu, în conditiile ciclului standardizat la 60sC pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);

12. durata programului pentru ciclul standardizat la 60sC pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);

13. furnizorii pot include informatiile prevăzute la pct. 6–12 si pentru alte cicluri de spălare;

14. consumul mediu anual de energie si apă, bazat pe 200 de cicluri standardizate la 60sC pentru bumbac. Acesta se exprimă sub forma “Consum anual de energie estimat (200 de cicluri de spălări standardizate la 60sC pentru rufe din bumbac) pentru o familie de patru persoane“;

15. nivelul zgomotului în timpul ciclurilor de spălare si centrifugare pentru ciclul standardizat la 60sC pentru bumbac si ciclul de uscare îuscare bumbac“, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer.

Dacă o copie a etichetei, color sau alb-negru, este inclusă în fisă, atunci în fisă se introduc numai acele informatii care nu sunt cuprinse în etichetă.

 

NOTĂ:

Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentati mai sus sunt redate în anexa nr. 5.

 

ANEXE

 

CLASA DE EFICIENTĂ ENERGETICĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului celei de-a treia reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Budapesta la 1 septembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, precum si al art. 7 lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, semnat la Budapesta la 16 septembrie 2003, anexă la Protocolul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 926/2004 privind aprobarea Protocolului încheiat la întâlnirea de constituire a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, semnate la Budapesta la 16 septembrie 2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Protocolul celei de-a treia reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Budapesta la 1 septembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 octombrie 2005.

Nr. 1.278.

 

PROTOCOLUL

celei de-a treia reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului

 

Cea de-a treia reuniune a Comisiei mixte româno-ungare (Comisia mixtă), care functionează în conformitate cu art. 4 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, intrat în vigoare la 14 decembrie 2000, a avut loc la Budapesta în perioada 1–2 septembrie.

Pentru pregătirea sedintei în plen a Comisiei mixte părtile au avut discutii la nivel de experti în data de 31 august 2005.

Cea de-a treia reuniune a Comisiei mixte a fost prezidată de doamna Sulfina Barbu, ministrul mediului si gospodăririi apelor din România, si de domnul dr. Miklós Persányi, ministrul mediului si apelor din Republica Ungară, în calitate de copresedinti.

Lista participantilor la reuniune este prezentată în anexa nr. 1.

La întâlnire a fost adoptată si discutată următoarea ordine de zi:

1. rolul si prioritătile Comisiei mixte;

2. analiza activitătii grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii – rezultatele întâlnirii desfăsurate la Băile Tusnad, 25–26 aprilie 2005;

3. analiza activitătii grupului permanent de experti privind protectia mediului – rezultatele întâlnirii desfăsurate la Oradea, 28–29 iunie 2005;

4. analiza activitătii grupului ad-hoc de experti – rezultatele întâlnirii din 30–31 martie 2005, desfăsurată la Budapesta, si ale actiunilor ulterioare;

5. posibilităti de dezvoltare a cooperării pentru siguranta mediului la iazurile de decantare din zona Baia Mare;

6. prezentarea de către partea ungară a proiectelor de dezvoltare pentru protectia mediului, a experientei acumulate si a perspectivelor în utilizarea fondurilor structurale si de coeziune – crearea unui grup permanent de experti în cadrul Comisiei mixte;

7. pregătirea sedintei comune de guvern din luna octombrie 2005, care se va desfăsura la Bucuresti;

8. organizarea celei de-a patra reuniuni a Comisiei mixte pentru protectia mediului.

În cuvântul de deschidere la cea de-a treia reuniune copresedintii Comisiei mixte, doamna ministru Sulfina Barbu si domnul ministru dr. Miklós Persányi, si-au exprimat satisfactia că după cea de-a doua întâlnire de la Bucuresti din 19 noiembrie 2004 reuniunea de fată este deja cea de-a cincea întâlnire la nivel ministerial, ceea ce dovedeste întărirea relatiilor interguvernamentale româno-ungare si reprezintă un schimb permanent de informatii referitoare la posibilitătile de dezvoltare a cooperării bilaterale în domeniul protectiei mediului, al ocrotirii naturii si al gospodăririi apelor.

În urma discutiilor purtate în conformitate cu ordinea de zi, s-au luat următoarele hotărâri:

 

1. Rolul si prioritătile Comisiei mixte

Pentru îndeplinirea prevederilor cuprinse în Acordul interguvernamental româno-ungar de cooperare în domeniul protectiei mediului – interes comun al României si Republicii Ungare – se va avea în vedere cresterea eficientei activitătii Comisiei mixte pentru protectia mediului.

Comisia mixtă are ca priorităti sprijinirea încheierii cu succes a fazei de pregătire a României pentru aderarea la Uniunea Europeană în domeniul protectiei mediului, îndeplinirea obligatiilor comunitare ale ambelor tări, utilizarea eficientă a fondurilor europene pentru proiectele comune si proiectele de interes comun în zona de frontieră.

Se va asigura cooperarea activă între organele centrale guvernamentale si teritoriale din cele două state în vederea ameliorării stării mediului, prevenirii evenimentelor extraordinare si a reducerii impactului lor.

În viitor se va acorda mai multă atentie informării publicului despre activitatea Comisiei mixte privind rezultatele cooperării bilaterale în domeniul protectiei mediului si ocrotirii naturii.

Comisia mixtă va încuraja cooperarea si schimbul de informatii între institutii publice, asociatii patronale, organizatii neguvernamentale si agenti economici din ambele state.

Copresedintii s-au declarat multumiti de activitatea grupurilor permanente de experti în domeniul ocrotirii naturii si protectiei mediului si de activitatea grupului ad-hoc.

 

2. Analiza activitătii grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii – rezultatele întâlnirii desfăsurate la Băile Tusnad, 25–26 aprilie 2005

Comisia mixtă a audiat informarea despre cea de-a doua întâlnire a grupului de experti si a stabilit de comun acord următoarele priorităti de cooperare:

• cooperarea pentru realizarea si conservarea retelei Natura 2000, finalizarea identificării în comun a tipurilor de habitate Natura 2000 în zona de frontieră si a zonelor speciale de protectie a păsărilor, schimbul de experientă privind managementul retelei;

• elaborarea propunerilor de proiecte comune LIFE-Natura;

• cooperarea dintre Parcul National Bükk si Parcul National Retezat;

• dezvoltarea cooperării dintre Agentia pentru Protectia Mediului din judetul Harghita si Directia Parcului National Cris-Mures pentru implementarea acordului de pateneriat semnat în luna iunie 2005, realizarea unor noi relatii de parteneriat;

• cooperarea dintre Agentia pentru Protectia Mediului din judetul Arad si Directia Parcului National Cris-Mures în vederea realizării si managementul coridoarelor ecologice transfrontiere;

• întărirea cooperării bilaterale în domeniul implementării conventiilor internationale de conservare a naturii (CITES, Protocolul de la Cartagena).

Comisia mixtă adoptă protocolul întocmit cu ocazia întâlnirii grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii, care a avut loc pe 25–26 aprilie 2005 la Băile Tusnad, si programul de lucru pe perioada 2005–2006 (anexa nr. 2).

 

3. Analiza activitătii grupului permanent de experti privind protectia mediului – rezultatele întâlnirii desfăsurate la Oradea, 28-29 iunie 2005

Comisia mixtă a audiat informarea referitoare la cea de-a doua întâlnire a grupului permanent de experti si a apreciat faptul că se pune accent pe transferul către partea română a experientei părtii ungare dobândite în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Comisia mixtă sprijină:

• întărirea cooperării dintre autoritătile de mediu care functionează în zona de frontieră, realizarea unui sistem de schimb permanent de informatii;

• organizarea, în luna octombrie 2005, la Gyula, a întâlnirii de o zi a expertilor, în vederea transmiterii experientelor de negociere cu Uniunea Europeană, a prezentării actelor normative din Republica Ungară privind directiva IPPC si îndrumarul BAT;

• publicarea în comun, până la sfârsitul lunii iunie 2006, a unei brosuri despre starea mediului din zona de frontieră româno-ungară, cu date despre protectia mediului, gospodărirea apelor si ocrotirea naturii, cu precizarea ca sefii grupurilor de experti împreună cu reprezentantii domeniilor respective să determine continutul special al publicatiei;

• cooperarea între grupul permanent de experti în domeniul protectiei mediului si grupul ad-hoc atât în vederea stabilirii metodologiei si realizării unui inventar comun al surselor potentiale de poluare din zona de frontieră, cât si în vederea creării unui regulament comun al fluxului informational dintre autoritătile competente de mediu, în cazul poluărilor accidentale.

Comisia mixtă aprobă Protocolul celei de-a doua întâlniri a grupului de experti pentru protectia mediului (anexa nr. 3).

 

4. Analiza activitătii grupului ad-hoc – rezultatele întâlnirii din 30–31 martie 2005, desfăsurată la Budapesta, si ale actiunilor ulterioare

Comisia mixtă a audiat informările grupului ad-hoc întocmite cu ocazia primei întâlniri si cu ocazia vizitei la amplasamentul proiectului Rosia Montană si a apreciat pozitiv atât activitatea de până acum a grupului, cât si colaborarea eficientă a reprezentantilor ministerelor interesate din ambele părti.

Comisia mixtă a aprobat minutele de la întâlnirile de până acum ale grupului ad-hoc si programul de lucru pe perioada 2005–2006 (anexa nr. 4).

Comisia mixtă a audiat informarea reprezentantului părtii române despre proiectul Rosia Montană, potrivit căreia procedura se desfăsoară în conformitate cu prevederile legislatiei românesti în vigoare care transpune legislatia europeană.

Comisia mixtă ia cunostintă că în prezent titularul de investitie realizează, pe baza îndrumarului, studiul de impact care nu are un termen limită de depunere. Pentru începerea constructiei este necesară autorizatia de constructie, eliberată pe baza certificatului de urbanism si a tuturor avizelor si acordurilor prevăzute de acesta.

Partea română va informa în continuare partea ungară asupra derulării procesului de autorizare.

Comisia mixtă si-a exprimat satisfactia că punctul de vedere al părtii ungare referitor la elementele care trebuie incluse în studiul de impact a fost preluat în totalitate în îndrumarul transmis de partea română titularului investitiei.

Comisia mixtă sprijină ideea informării membrilor grupului ad-hoc si expertilor acestuia privind măsurile de reducere a riscurilor de mediu la iazurile de decantare din zona Baia Mare, în cadrul unei vizite care se va desfăsura la fata locului.

Copresedintii Comisiei mixte confirmă hotărârea grupului ad-hoc privind crearea si finantarea în comun a unui grup independent format din 6 experti internationali, care să analizeze studiul de impact la proiectul Rosia Montană.

Comisia mixtă are în vedere următoarele priorităti în desfăsurarea programului de lucru:

• se vor elabora reguli pentru prevenirea, reducerea si eliminarea în cea mai mare măsură a impactului asupra mediului, precum si un regulament de asistentă mutuală în caz de poluare accidentală a mediului cu efect transfrontier, pe baza acordurilor bi- si multilaterale existente;

• se va definitiva componenta grupului independent de experti internationali, regulile de functionare a acestuia, se va asigura finantarea din surse proprii a participării expertilor români si unguri desemnati pentru a face parte din grup.

Partea română va încerca în continuare accesarea unor fonduri europene pentru finantarea participării expertilor străini la activitătile grupului. În cazul în care nu se obtine finantarea din fonduri europene pentru expertii internationali, aceasta se va realiza în comun de către cele două părti.

Comisia mixtă invită sefii grupului ad-hoc să accelereze ritmul de îndeplinire a obiectivelor din programul de lucru.

Vizita pe amplasamentul de la Baia Mare se va desfăsura până la data de 15 octombrie 2005.

 

5. Posibilităti de dezvoltare a cooperării – siguranta mediului la iazurile de decantare din zona Baia Mare

Copresedintii Comisiei mixte, acordând prioritate sigurantei în exploatare a iazurilor de decantare din bazinul hidrografic al Tisei – zona Baia Mare, au convenit:

• având în vedere recomandările adoptate la conferinta de la Cluj-Napoca (11–13 mai 2005), organizată sub egida UNEP, cu titlul “Reducerea riscurilor pentru mediu si securitatea extractiilor miniere din Europa de Sud-Est si în bazinul hidrografic al Tisei“, partea română, sprijinită de cea ungară, va înainta până la data de 15 octombrie 2005 o propunere comună către UNEP, respectiv către alte organizatii internationale de profil, privind întocmirea proiectului-model Baia Mare, ca unul dintre posibilele proiecte-model;

• salută acordarea subventiei guvernamentale ungare pentru Institutul de Cercetări Miniere de la Baia Mare în vederea implementării programului de cercetare a tehnologiilor de extractie fără cianură a metalelor pretioase.

 

6. Prezentarea de către partea ungară a proiectelor de dezvoltare pentru protectia mediului, a experientei acumulate si a perspectivelor în utilizarea fondurilor structurale si de coeziune – crearea unui grup permanent de experti în cadrul Comisiei mixte

Comisia mixtă a audiat informarea prezentată de către partea ungară si o apreciază ca fiind deosebit de utilă pentru dezvoltarea cooperării bilaterale si a schimbului de experientă în viitor.

În conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei mixte, copresedintii hotărăsc crearea grupului permanent de experti pentru programe si proiecte internationale si convin să notifice reciproc, până la data de 30 septembrie 2005, desemnarea conducătorilor acestui grup.

 

7. Pregătirea sedintei comune de guvern din luna octombrie 2005, care se va desfăsura la Bucuresti

Copresedintii Comisiei mixte s-au informat reciproc despre pregătirile pentru sedinta comună de guvern, coordonate de ministerele de externe ale celor două state, care se va desfăsura în data de 20–21 octombrie la Bucuresti, si au convenit ca ambele părti să sprijine ideea cresterii ponderii pe ordinea de zi a sedintei comune de guvern a problemelor de cooperare în domeniul protectiei mediului, ocrotirii naturii si gospodăririi apelor.

Persoanele de contact ale Comisiei mixte se vor pune de acord asupra problemelor legate de pregătirea sedintei comune de guvern.

 

8. Organizarea celei de-a patra reuniuni a Comisiei mixte pentru protectia mediului

Părtile au convenit ca cea de-a patra reuniune a Comisiei mixte pentru protectia mediului să fie organizată în România în anul 2006, într-un loc si la o dată care vor fi stabilite ulterior.

Protocolul, întocmit cu ocazia celei de-a treia reuniuni a Comisiei mixte, a fost adoptat de către părti în conformitate cu art. 4 alin. 3 din acord.

Semnat la data de 1 septembrie 2005, la Budapesta, în două exemplare originale în limbile română si maghiară, ambele versiuni fiind egal autentice.

 

Din partea Guvernului României,

Sulfina Barbu,

ministrul mediului si gospodăririi apelor

Din partea Guvernului Republicii Ungare,

dr. Persányi Miklós,

ministrul mediului si apelor

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

participantilor la cea de-a treia reuniune a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

Budapesta, 1–2 septembrie 2005

 

Delegatia română:

Doamna Sulfina Barbu ministru

Domnul Constantin Popescu secretar de stat

Doamna Ivona Merca consilier personal al ministrului

Doamna Angela Filipas director general

Doamna Elena Dumitru director

Doamna Adriana Baz director

Domnul Gheorghe Constantin director

Doamna Patricia Lungu consilier, ANPM

Doamna Mădălina Alecu consilier

Doamna Oana Sbiera consilier

Domnisoara Raluca Frătilă consilier de integrare

Doamna Adriana Calapod consilier, APM

Domnul József Both consilier, APM

Doamna Aurelia Zmeu diplomat, Ambasada României la Budapesta

 

Delegatia ungară:

Doctor Miklós Persányi ministru

Domnul Róbert Rakics secretar de stat adjunct

Doamna Ildikó Filotás director general, Inspectoratul General

Domnul Péter Kovács director

Doamna Zsuzsanna Steindl director

Domnul Laszló Tirják director, Parcul National Cris-Mures

Domnul Tibor Császár director adjunct, Ministerul Afacerilor Externe

Doctor Imre Varga Directoratul General National pentru Managementul Dezastrelor,

Ministerul de Interne

Doamna Márta Hibbeyne Joo consilier, Ministerul Economiei si Transporturilor

Domnul Mihály Forján director, CDRCN

Domnul Péter Szentesi director, CDRCN

Doamna Alojzia Horváth director

Domnul Csaba Nemes director

Doamna Zsuzsanna Árokháti director adjunct

Doctor Adrienn Sallai consilier

Domnisoara Tünde Vajna translator

 

ANEXA Nr. 2

 

PROTOCOL

încheiat astăzi cu ocazia celei de-a doua întâlniri a grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii, din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, 25–26 aprilie 2005, Băile Tusnad

 

Întâlnirea s-a organizat în conformitate cu cele convenite în protocolul încheiat la întâlnirea de constituire a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului si în regulamentul de organizare si functionare a acesteia si la prima întâlnire a grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii din 10–11 august 2004 de la Szarvas.

Scopul întâlnirii: continuarea cooperării la nivel de experti, redactarea documentelor ce vor fi prezentate la cea de-a treia reuniune a Comisiei mixte pentru protectia mediului.

La întâlnire participă:

Din România:

• doamna Adriana Baz, director, Directia conservarea diversitătii biologice si biosecuritate – Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;

• doamna Roxana Cazacu, consilier, Directia conservarea diversitătii biologice si biosecuritate;

• doamna Zenaida Luncan, consilier, APM Bihor;

• domnul Ion Carculea, director executiv adjunct, APM Arad;

• domnisoara Maria Lacsan, consilier, APM Arad;

• domnul Peter Somay, director executiv, APM Harghita;

• domnul József Both, geolog, APM Harghita;

• domnul Sorin Giurgiu, director executiv adjunct, ARPM Sibiu;

• doamna Maria-Cecilia Dobrotă, consilier, ARPM Sibiu;

• doamna Ioana Feier, consilier, ARPM Cluj.

Din Republica Ungară:

• domnul Laszló Haraszthy, secretar de stat adjunct, Ministerul Mediului si Apelor;

• domnul Laszló Tirjak, director, Parcul National Cris-Mures;

• doamna Katalin Rodics, director adjunct, Departamentul conventii internationale privind conservarea naturii;

• doamna Anikó Vajna, director adjunct, Departamentul armonizării sectorului agricol;

• doamna Adrienn Sallai, consilier, Departamentul relatii internationale.

Sefii grupurilor de experti au prezentat, în debutul întâlnirii, membrii delegatiilor.

Delegatia României a prezentat stadiul activitătilor stabilite prin programul întocmit la prima întâlnire a grupului de experti pentru ocrotirea naturii, stadiul desemnării ariilor protejate ce vor fi incluse în reteaua Natura 2000, la nivel national, si în bioregiunea panonică, arii naturale protejate din România în perspectiva colaborării cu partea ungară.

Delegatia ungară a prezentat aspecte privind stabilirea retelei Natura 2000 în Sud-Estul Republicii Ungare si aplicarea prevederilor Conventiei CITES înainte si după aderarea la Uniunea Europeană.

Grupul de experti a întocmit programul de lucru pentru perioada următoare, conform anexei, care va fi înaintat spre aprobare Comisiei mixte.

Următoarea întâlnire a grupului de experti se va desfăsura în trimestrul al IV-lea 2005 pe teritoriul Republicii Ungare.

Prezentul protocol a fost încheiat si semnat la Băile Tusnad pe data de 26 aprilie 2005, în două exemplare originale, în limbile română si maghiară.

Protocolul a fost adoptat:

 

Seful grupului de experti româno-ungar

 

Din partea României,

Adriana Baz

Din partea Republicii Ungare,

Laszló Haraszthy

 

ANEXA Nr. 2a)

 

PROGRAM DE LUCRU

 

în baza celor convenite la cea de-a doua întâlnire a grupului permanent de experti pentru ocrotirea naturii din Comisia mixtă româno-ungară pentru protectia mediului, 25–26 aprilie 2005, Băile Tusnad

 

Obiective pe perioada 2005–2006

 

1. Finalizarea etapei de identificare în comun a tipurilor de habitate si a ariilor de protectie specială avifaunistică din zona de frontieră si propuneri de măsuri de management care să asigure atingerea obiectivelor ariilor naturale ce necesită măsuri de conservare.

Din partea ungară: Directia Parcului National Cris-Mures – director Laszló Tirják

Directia Parcului National Hortobágy – director Csaba Aradi

Din partea română: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – consilier Iurie Maxim

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării – Szolt Török

Termen:

15 iulie 2005 întâlnirea la nivel de directori ai APM Bihor si ai Parcului National Cris-Mures si Parcului National Hortobágy

31 martie 2006

2. Proiect comun vizând conservarea habitatelor naturale si speciilor în zona Rezervatiei Naturale Petea

Din partea ungară: Directia Parcului National Cris-Mures – director Laszló Tirják

Din partea română: Agentia de Protectie a Mediului Bihor

Agentia Regională de Protectie a Mediului Cluj

Termen: 31 decembrie 2005

3. Proiect de parteneriat pentru dezvoltarea de proiecte în zona judetului Harghita

Din partea ungară: Directia Parcului National Cris-Mures – director Laszló Tirják

Din partea română: Agentia de Protectie a Mediului Harghita

Agentia Regională de Protectie a Mediului Sibiu

Termen: 30 iunie 2005

4. Schimb de experientă privind implementarea retelei Natura 2000 (ghiduri de identificare a habitatelor), schimb de experti

Din partea ungară: Ministerul Mediului si Apelor, Agentia de ocrotire a naturii – dr. Gábor Magyar

Din partea română: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – consilier Atena Groza

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – consilier Iurie Maxim

Termen: vizită în luna iunie 2005 (Budapesta si în Parcul National Retezat)

5. Cooperare în domeniul aplicării prevederilor Conventiei CITES, schimb de experientă si dezvoltarea de măsuri comune pentru întărirea controlului comertului cu specii de faună si floră sălbatică

5.1. punct de vedere privind planul de management pentru carnivorele mari, 15 mai 2005

5.2. colaborare în programul de instruire a vamesilor

Din partea ungară: Ministerul Mediului si Apelor – director general adjunct Katalin Rodics

Din partea română: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – director Adriana Baz

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – consilier Roxana Cazacu

Termen: permanent

6. Cooperare continuă în domeniul aplicării protocolului de la Cartagena

Din partea ungară: Ministerul Mediului si Apelor – director general adjunct Katalin Rodics

Din partea română: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – director Adriana Baz

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – consilier Ana Maria Comănoiu

Termen: permanent

7. Cooperare între Parcul National Bükk si Parcul National Retezat

Din partea ungară: Directia Parcului National Bükk – director József Duska

Din partea română: Parcul National Retezat – director Zoran Acimov

Termen: permanent

8. Cooperare pentru participarea cu proiecte comune la licitatii Life-Natura

Din partea ungară: Ministerul Mediului si Apelor

BirdLife Hungary

Din partea română: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

Reprezentanti ai ONG (BirdLife Romania)

Termen: cu două luni înainte de prezentarea la Bruxelles

9. Cooperare între Parcul National Cris-Mures si Agentia de Protectie a Mediului Arad si realizarea de proiecte pentru conservarea habitatelor naturale si a speciilor de interes comunitar si a ariilor naturale protejate de interes transfrontalier

Din partea ungară: Directia Parcului National Cris-Mures – director Laszló Tirják

Din partea română: Agentia de Protectie a Mediului Bihor, Arad

Agentia Regională de Protectie a Mediului Timisoara

Termen: 30 septembrie 2005

10. Schimb de experientă în domeniul agromediului în ceea ce priveste siturile Natura 2000

Din partea ungară: Ministerul Mediului si Apelor – director adjunct Anikó Vajna

Din partea română: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – director Adriana Baz

Termen: permanent

 

ANEXA Nr. 3

 

PROTOCOL

încheiat la cea de-a doua întâlnire a grupului de experti pentru protectia mediului din Comisia mixtă româno-ungară pentru protectia mediului, Oradea, 28–29 iunie 2005

 

Întâlnirea a avut loc pe baza hotărârilor luate la a doua sedintă a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, desfăsurată la Bucuresti la 18–19 noiembrie 2004, si la prima întâlnire a grupului permanent de experti pentru protectia mediului, desfăsurată la Debretin la 21–22 septembrie 2004.

Scopul întâlnirii a fost de a evalua activitătile desfăsurate de cele două părti conform programului de lucru stabilit la prima întâlnire a grupului de experti si pregătirea de specialitate în domeniul protectiei mediului, care urmează să fie prezentat la sedinta Comisiei mixte româno-ungare, care se va desfăsura în luna iulie în Republica Ungară.

Lista participantilor la această întâlnire este prezentată în anexa nr. 3 a).

Cele două delegatii si-au prezentat membrii.

Partea română a prezentat pe scurt programul celor două zile, care a fost acceptat de partea ungară.

Partea ungară a prezentat noul sistem organizatoric de mediu, protectia naturii si managementul apelor, asa-numita autoritate verde.

De asemenea, partea ungară a făcut o prezentare referitoare la sistemul de monitorizare a factorilor de mediu din Republica Ungară.

Partea română a prezentat noile schimbări organizatorice survenite de la precedenta întâlnire în functionarea ministerului, dar mai ales în functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Partea română a informat despre progresele înregistrate în transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar la capitolele: legislatie orizontală, controlul poluării, managementul deseurilor si substantelor chimice periculoase, calitatea aerului, zgomot si schimbări climatice.

Referitor la activitătile desfăsurate conform programului de lucru stabilit la întâlnirea de la Debretin se pot mentiona următoarele:

• La punctul 1 “Diseminarea experientelor ungare de aderare europeană, norme juridice, schimbul reciproc de materiale de specialitate de fond, realizarea relatiilor directe între experti“ s-au stabilit domeniile de interes – IPPC, VOC, LCP, SEVESO II si au fost nominalizati de către ambele părti expertii pentru fiecare domeniu.

Asa cum s-a subliniat si la prima întâlnire, activitătile desfăsurate în acest domeniu sunt o parte importantă a colaborării dintre cele două părti.

Partea ungară a înmânat părtii române CD-uri continând legislatia ungară de mediu pentru prevenirea si controlul integrat al poluării, instalatii mari de ardere, compusi organici volatili, SEVESO, legislatie orizontală si schimbări climatice.

Urmează ca partea română să transmită aceleasi informatii până la sfârsitul lunii iulie 2005.

• La punctul 2 “Întâlnire de specialitate si organizarea schimbului de experientă în zona de frontieră cu durata de o zi, în tematica concretă indicată de către părti“ partea ungară a propus o întâlnire cu tema “Prevenirea si controlul integrat al poluării – legislatie, informatii privind negocierile desfăsurate, rolul autoritătii în acordarea autorizatiilor integrate de mediu, prezentarea îndrumarului BAT“. Întâlnirea este preconizată să se desfăsoare în luna octombrie 2005, urmând ca partea ungară să transmită o propunere de agendă în cursul lunii august.

Partea română va pregăti o informare cu privire la stadiul implementării în acest domeniu. Membrii grupului de lucru si-au manifestat interesul organizării unor astfel de întâlniri si pe alte teme.

• La punctul 3 “Schimb de hărti pentru zonele din apropierea frontierei, cu indicarea autoritătilor si persoanelor responsabile, precum si a posibilitătilor de contactare concretă a lor“ partea ungară a înmânat în format electronic informatiile referitoare la acest subiect. Partea română va transmite până la 15 iulie 2005 datele de contact ale agentiilor  de protectia mediului din zona de frontieră, urmând ca până la sfârsitul lunii septembrie 2005 să fie transmise si hărtile.

• La punctul 4 “Examinarea posibilitătii de realizare a unor proiecte comune în zona de frontieră, acordând atentie deosebită înfiintării unor statii automate de monitorizare a calitătii aerului în punctele de trecere a frontierei“ cele două părti s-au informat reciproc asupra proiectelor aflate în derulare si a propunerilor de proiecte si au convenit ca aceste informatii să fie transmise până la sfârsitul lunii septembrie 2005.

• La punctul 5 “Informare reciprocă în privinta sistemelor de monitorizare a calitătii mediului si a bazelor de date aferente“ partea ungară a prezentat, asa cum am arătat, sistemul de monitorizare a factorilor de mediu, propriu, ca o continuare a vizitei întreprinse cu ocazia primei întâlniri la statia de monitorizare a calitătii aerului si laboratoarele Inspectoratului din Debretin.

În cadrul întâlnirii au fost vizitate Agentia de Protectia Mediului Oradea si autolaboratorul.

Partea română va prezenta o informare despre sistemul de monitorizare a calitătii factorilor de mediu la următoarea întâlnire a grupului de experti.

• La punctul 6 “Schimb de date privind starea mediului din zona de frontieră si examinarea posibilitătii de editare a unei publicatii comune“ cele două părti au convenit asupra formulării unei propuneri Comisiei mixte cu privire la editarea unei publicatii care să contină date de mediu, ape si protectia naturii din zona de granită. În cazul în care Comisia mixtă consideră oportună această actiune propunem o întâlnire a reprezentantilor din grupul de experti pentru protectia mediului, grupul de experti pentru protectia naturii si experti din domeniul apelor pentru a stabili tipul informatiilor care să fie cuprinse în publicatie.

• La punctul 7 “Elaborarea unor propuneri pentru întocmirea inventarului comun al surselor potentiale de poluare în zona de granită“ si la punctul 8 “Elaborarea procedurii comune privind transmiterea de date între autoritătile competente române si ungare pentru protectia mediului, în cazuri de poluare accidentală a mediului“, părtile au convenit că este necesară colaborarea cu grupul ad-hoc de experti, constituit în baza hotărârii Comisiei mixte.

Un prim pas ar putea să fie un schimb de informatii între agentiile de protectia mediului din zona de granită asupra surselor de poluare cu posibil impact transfrontier din zona de granită.

Grupul ad-hoc de experti va pregăti o metodologie de inventariere a surselor de poluare cu posibil impact transfrontier în zona de granită si va fi discutată împreună cu membrii grupului permanent de experti.

La punctul 8 s-a convenit că este necesară elaborarea unei proceduri comune pentru schimbul de informatii în caz de poluări accidentale ale aerului si solului, asemănătoare procedurii din domeniul gospodăririi apelor.

Următoarea întâlnire a grupului permanent de experti va avea loc în luna noiembrie 2005 în Republica Ungară, la care se va analiza stadiul realizării măsurilor cuprinse în programul pentru anul 2005 si se va întocmi programul pentru anul 2006.

Prezentul protocol a fost semnat la Oradea la 29 iunie 2005, în câte două exemplare originale, fiecare în limbile română si maghiară, ambele texte fiind egal autentice.

Protocolul a fost aprobat de: Conducătorii grupului de experti româno-ungar pentru protectia mediului.

 

Din partea română,

Angela Filipas

Din partea ungară,

Zsuzsanna Steindl

 

ANEXA Nr. 3a)

 

LISTA PARTICIPANTILOR

 

Din partea română

Angela Filipas – director, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, Directia de evaluare impact, controlul poluării si managementul riscului, conducătorul delegatiei

Cornel Florea Gabrian – director, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, Directia politici de mediu, protectia atmosferei, schmbări climatice

Elena Dumitru – director, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, Directia managementul deseurilor si substantelor chimice periculoase

Corina Rugină – sef Serviciu monitorizare, Agentia Natională pentru Protectia Mediului

Nicolae Heredea – consilier, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

Augustin Dudas – director, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

Adriana Calapod – consilier, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

Dorin Borota – director adjunct, Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

 

Din partea ungară

Zsuzsanna Steindl – director, Ministerul Mediului si Apelor, Directia IPPC, conducătorul delegatiei ungare

Doctor Sallai Adrienn – jurist, Ministerul Mediului si Apelor, Directia relatii internationale

Bela Kelemen – director, Inspectoratul pentru Protectia Mediului, Gospodărirea Apelor si Protectia Naturii Debretin

Sandor Kardos – director, Inspectoratul pentru Protectia Mediului, Gospodărirea Apelor si Protectia Naturii Szeged

Janos Wagner – director adjunct, Inspectoratul pentru Protectia Mediului, Gospodărirea Apelor si Protectia Naturii Gyula

Peter Szentesi – director, Inspectoratul pentru Protectia Mediului, Gospodărirea Apelor si Protectia Naturii Nyiregyhaza

Mihaly Porjan – director, reprezentantul Consiliului de Dezvoltare Regională pentru Câmpia Sudică, Asociatia Parcului Natural din Valea Crisurilor

 

ANEXA Nr. 4

 

MINUTĂ

a primei întâlniri a grupului ah-hoc de experti (Budapesta, 30–31 martie 2005)

 

Participanti:

 

Republica Ungară

Domnul Róbert Rakics – subsecretar de stat la Ministerul Mediului si al Apelor (MMA)

Domnul Péter Kovács – director general, MMA

Domnul Gábor Kolossváry – director, Ministerul Agriculturii

Domnul Antal Szvetnik – consilier superior, Ministerul Economiei si al Transporturilor

Domnul Lajos Kátai-Urbán – director, Ministerul de Interne

Domnul Ferenc Csáki – director general, Directia generală de protectia mediului, ocrotirea naturii si

protectia ecologică a apelor

Doamna Adrienn Sallai – consilieră (MMA)

Doamna Tünde Vajna – translator

 

România

Domnul Constantin Popescu – secretar de stat, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

Doamna Angela Filipas – director, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

Domnul Cornel Florea-Gabrian – director, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

Domnul Czedly Carol – consilier superior, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

 

La cea de-a doua reuniune a Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului, care a avut loc la Bucuresti la 18–19 noiembrie 2004, s-a hotărât crearea unui grup ad-hoc de experti pentru a analiza activitătile si instalatiile cu un potential efect transfrontier, în special privitor la proiectul Rosia Montană. Grupul ad-hoc de experti are, de asemenea, ca obiectiv elaborarea regulamentului de functionare în vederea prevenirii si reducerii în cea mai mare măsură a impactului asupra mediului, în conformitate cu art. 2 pct. 4 si cu art. 5 din Acordul privind cooperarea în domeniul protectiei mediului dintre cele două guverne.

Reuniunea a fost organizată la nivel de secretari de stat din ministerele mediului din Republica Ungară si România, cu scopul de a discuta atât obiectivele si sarcinile grupului ad-hoc de experti, cât si programul si organizarea activitătilor viitoare. Întâlnirea a fost prezidată de reprezentantul tării gazdă.

În urma discutiilor părtilor s-au convenit următoarele:

1. regulile procedurale privind activitatea grupului ad-hoc de experti, frecventa si organizarea întâlnirilor, limba folosită la întâlniri si în corespondenta purtată între întâlniri [anexa nr. 4 a)]. Liderii nominalizati ai grupului ad-hoc de experti vor lucra sub supravegherea secretarilor de stat responsabili pentru acest domeniu. Delegatiile au căzut de acord privind implicarea în grupul ad-hoc de experti a reprezentantilor altor ministere. Părtile au convenit să comunice reciproc până la 30 aprilie 2005 componenta grupului ad-hoc de experti;

2. în legătură cu proiectul Rosia Montană, delegatia română a informat partea ungară despre desfăsurarea procedurii EIA. Expunerea s-a transmis în scris si pe CD părtii ungare. La întrebările ridicate de expertii unguri răspunsul va fi transmis în scris de partea română în termen de două săptămâni. Lista de control pentru continutul documentatiei EIA va fi finalizată de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România (perioada estimată 4–6 săptămâni), cu sprijinul colectivului de analiză tehnică, luându-se în considerare propunerile părtii ungare transmise deja prin punctul focal national. Lista finală de control va fi transmisă părtii ungare. Expertii ambelor părti se vor consulta asupra preluării propunerilor părtii ungare.

Părtile au convenit ca în paralel cu procedura EIA de la Rosia Montană grupul ad-hoc de experti să servească la schimbul de informatii si să functioneze ca platformă de discutii pentru probleme speciale. În vederea evaluării posibilului impact asupra mediului al proiectului Rosia Montană, părtile au convenit să stabilească un grup independent de experti internationali, urmând ca în termen de două săptămâni să examineze aspectele organizatorice si financiare aferente. Delegatia română a propus delegatiei ungare efectuarea unei vizite în zona Rosia Montană în perioada mai–iunie 2005. Partea ungară va da răspuns la invitatie în două săptămâni. În privinta altor întrebări relevante referitoare la proiect, discutiile vor fi purtate cu ocazia întâlnirilor la nivel de experti;

3. programul de lucru al grupului ad-hoc de experti pentru perioada 2005–2006 a fost adoptat în urma discutiilor purtate pe baza proiectului întocmit de partea ungară [anexa nr. 4b)] si va fi prezentat spre aprobare Comisiei mixte.

Participantii si-au manifestat disponibilitatea de a elabora o propunere de regulament, în conformitate cu programul de lucru, privind prevenirea si reducerea în cea mai mare măsură a impactului asupra mediului (în conformitate cu art. 2 pct. 4 si art. 5 din Acordul privind cooperarea în domeniul protectiei mediului dintre cele două guverne).

Părtile au căzut de acord în ceea ce priveste schimbul permanent de informatii privind legislatia relevantă si solutiile tehnice. În acest context, la cererea oricăreia dintre părti, se va asigura posibilitatea efectuării controalelor comune la instalatiile cu posibil impact transfrontier atât în caz de functionare normală, cât si la producerea unor incidente. Un regulament va fi elaborat pentru derularea controalelor comune. Părtile vor sprijini dezvoltarea cooperării si a contactelor directe dintre agentiile de mediu din zona de frontieră comună. La elaborarea regulamentului de asistentă mutuală se vor avea în vedere acordurile si conventiile bi- si multilaterale;

4. partea ungară si-a exprimat disponibilitatea de a acorda asistentă tehnică si de a împărtăsi experienta câstigată în domeniul remedierii amplasamentelor poluate în cadrul unui workshop sau unei conferinte care va fi organizată în România în luna septembrie 2005. În acest sens au fost distribuite delegatiei române CD-uri cu Programul national de reabilitare al Republicii Ungare si alte documente si legi aferente. Partea română a acceptat propunerea părtii ungare;

5. părtile au trecut în revistă evenimentele de poluare cu deseuri menajere de anul trecut si recent produse pe râurile Tisa si Somes. În decursul elaborării regulamentelor, părtile vor acorda o atentie specială prevenirii si reducerii efectelor unor astfel de evenimente.

Partea ungară va elabora proiectul de raport privind activitatea grupului ad-hoc de experti, care urmează să fie prezentat la cea de-a 3-a întâlnire a Comisiei mixte si o va transmite părtii române prin e-mail pentru consultare si definitivare.

Următoarea întâlnire a grupului ad-hoc de experti va avea loc în octombrie/noiembrie 2005 în România.

Prezenta minută a fost redactată si semnată la Budapesta la 31 martie 2005, în câte două exemplare originale în limbile română si maghiară, ambele texte fiind egal autentice. Anexele la minută în limba engleză urmează să fie traduse ulterior.

 

Budapesta, 31 martie 2005

 

Din partea română,

Constantin Popescu,

secretar de stat

Din partea ungară,

Róbert Rakics,

subsecretar de stat

 

ANEXA Nr. 4a)

 

REGULI PROCEDURALE

privind activitatea grupului ad-hoc de experti

 

Grupul ad-hoc de experti:

– contine două părti (copresedintii plus 6 membri din fiecare parte);

– se va întâlni de două ori pe an, alternativ pe teritoriul Republicii Ungare si al României;

– poate implica experti externi în implementarea programului de lucru, pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Lista cu expertii străini va fi convenită de ambele părti;

– poate tine întâlniri extraordinare la cererea uneia dintre părti, dacă cealaltă parte este de acord;

– sprijină dezvoltarea contactelor directe dintre experti si organizează întâlnirile acestora.

Costurile participării la întâlniri:

– costurile de transport si de cazare vor fi plătite de tara oaspete. Alte cheltuieli privind organizarea întâlnirilor (de exemplu, traduceri, servicii si facilităti pentru întâlnire) vor fi suportate de tara gazdă.

Limba de lucru:

– limbile de lucru ale întâlnirilor grupului ad-hoc de experti vor fi limba maghiară si limba română, cu traducere simultană;

– limba de lucru a întâlnirilor expertilor este de preferat limba engleză, dacă expertii acceptă;

– minutele întâlnirilor grupului ad-hoc de experti vor fi redactate în limba engleză si traduse în ambele limbi.

Tara gazdă va pregăti proiectul minutei;

– rezultatele întâlnirilor expertilor vor fi formulate sub formă de minută în limba engleză, dacă expertii acceptă;

– corespondenta si comunicarea dintre părti vor fi făcute în limba engleză.

 

ANEXA Nr. 4b)

 

GRUPUL AD-HOC DE EXPERTI

pentru analiza activitătilor instalatiilor cu un potential efect transfrontier, în special privitor la proiectul Rosia Montană, în cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru protectia mediului

 

Programul de lucru pentru perioada 2005–2006

Aspecte organizatorice:

1. Nominalizarea oficială a membrilor (6+6) grupului ad-hoc de experti

Termen: 30 aprilie 2005

2. Finalizarea si aprobarea programului de lucru

Termen: în cadrul primei întâlniri

Aspecte profesionale:

1. Consultarea în procedura evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul Rosia Montană, în concordantă cu legislatia natională a României

Termen: continuu în perioada 2005–2006

• Evaluarea stabilirii grupului de experti independenti, în special cu privire la chestiuni organizatorice si financiare Termen: 15 mai 2005

2. Elaborarea unei propuneri de regulament pentru prevenirea, minimizarea si eliminarea impactului de mediu (conform art. 2 pct. 4 din acord).

În detaliu:

• Elaborarea unei metodologii privind identificarea problemelor privind constructia, operationalizarea si controlul facilitătilor sau activitătilor cu efecte transfrontieră

Termen: 30 iunie 2005

• Întocmirea listei instalatiilor si activitătilor cu posibil impact transfrontieră

Termen: 31 octombrie 2005

• Elaborarea propunerii pentru schimb de informatii privind instalatiile si activitătile cu posibil impact transfrontieră

Termen: continuu în perioada 2005–2006

• Elaborarea propunerii pentru supervizare în comun a facilitătilor cu posibil impact transfrontieră, luându-se în considerare legislatia natională

Termen: 30 noiembrie 2005

• Evaluarea posibilitătii de armonizare a planurilor comune de urgentă

Termen: 15 decembrie 2005

3. Elaborarea unui regulament privind asistenta mutuală privind activitătile de răspuns în caz de poluare a mediului, implementare a proiectelor comune (conform art. 5 din acord), luându-se în considerare alte acorduri bi- si multilaterale existente

Termen: 15 decembrie 2005

4. Schimb de informatii privind remedierea siturilor poluate abandonate si experienta privind Programul national de remediere

Pregătirea unei conferinte/workshop în România

Termen: septembrie 2005

5. Elaborarea unui raport al progreselor privind activitatea grupului ad-hoc de experti la cea de-a 3-a reuniune a Comisiei mixte

Termen: mai 2005

6. Următoarea întâlnire a grupului ad-hoc de experti

Termen: octombrie–noiembrie 2005.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 763/2005 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2005 – martie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) si (2) si al art. 10 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 si având în vedere prevederile Legii energiei electrice nr. 318/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 763/2005 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2005 – martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 august 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduc 6 articole noi, articolele 21–26, cu următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Se aprobă contractarea unor împrumuturi interne în valoare de 268,03 milioane lei (RON) de către operatorii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, prevăzuti în anexa nr. 3, în scopul completării finantării achizitiilor si transportului de resurse energetice, hidrocarburi, gaze naturale si cărbune, necesare functionării în perioada de iarnă 2005–2006.

(2) Operatorii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică prevăzuti la alin. (1), vor întocmi, sub îndrumarea Ministerului Administratiei si Internelor, documentele necesare prevăzute de legislatia în vigoare pentru a se obtine autorizarea Consiliului Concurentei si a Ministerului Finantelor Publice în vederea eliberării scrisorii de garantie.

Art. 22. – Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 80% împrumuturile interne prevăzute la art. 21, precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestora.

Art. 23. – Rambursarea împrumuturilor interne prevăzute la art. 21 si plata dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestora se vor efectua din resursele financiare proprii ale operatorilor economici ai autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 24. – Parametrii referitori la tipul împrumuturilor, scadenta si perioada de gratie a împrumuturilor se stabilesc cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 25. – Sumele rămase neutilizate din împrumuturile interne prevăzute la art. 21 vor putea fi folosite în continuare pentru finantarea achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, până în luna iulie 2006.

Art. 26. – Măsura de ajutor de stat prevăzută de prezenta hotărâre va fi notificată Consiliului Concurentei de către initiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia de către Consiliul Concurentei.“

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.“

3. La anexa nr. 1 punctul 3 “Finantarea programului de iarnă“, tabelul nr. 3 va avea următorul cuprins:

 

“Tabelul nr. 3

 

Operatori economici

Surse proprii

– milioane lei –

 

Împrumuturi interne

– milioane lei –

(RON)

Împrumuturi externe

– milioane USD –

(RON)

Total

– milioane lei –

(RON)

Unităti din coordonarea Ministerului Economiei si Comertului– TOTAL:

din care:

4.035

1.913,5

30*)

6.037

– Producători de energie electrică si termică

3.180

0

30*)

3.268,5

– Romgaz

0

678,5

0

678,5

– Distrigaz Nord si Distrigaz Sud

855

1.235

0

2.090

Operatorii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică – TOTAL

809,1

268,03**)

 

1.077,13

TOTAL:

4.844,1

2.181,53

30

7.114,13

 

1 USD = 29.500 lei ROL (2,95 lei RON)


*) Împrumuturile externe, în valoare totală de până la 30 milioane USD, cu garantia statului, urmează a fi contractate de pe pietele internationale de capital până la 15 decembrie 2005 si vor finanta achizitia de resurse energetice atât din productia internă, cât si din import.

**) Împrumuturile interne în valoare de 268,03 milioane lei (RON), cu garantia statului, vor finanta achizitia de resurse energetice atât din productia internă, cât si din import.“

 

4. Hotărârea Guvernului nr. 763/2005 se completează cu anexa nr. 3 “Lista operatorilor economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru care se solicită împrumut intern cu garantia statului“, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.320.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 763/2005)

 

LISTA

operatorilor economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru care se solicită împrumut intern cu garantia statului

 

 

– milioane lei RON –

Nr.

crt.

Orasul

Denumirea

Valoarea

împrumutului

1.

Bacău

Societatea Comercială CET – S.A. Bacău

9

2.

Bistrita

Societatea Comercială “Proditerm“ – S.A. Bistrita

6

3.

Botosani

Societatea Comercială “Termica“ – S.A. Botosani

15

4.

Brad

Societatea Comercială ACVACALOR – S.A. Brad

7

5.

Brasov

Societatea Comercială CET – S.A. Brasov

20

6.

Brăila

Societatea Comercială CET – S.A. Brăila

17

7.

Comănesti

Societatea Comercială “Uzina Termică“ – S.A. Comănesti

6

8.

Focsani

Societatea Comercială ENET – S.A. Focsani

15

9.

Giurgiu

Societatea Comercială “Termoelectrica“ – S.A. Giurgiu

9

10.

Iasi

Societatea Comercială CET – S.A. Iasi

12

11.

Onesti

Societatea Comercială TERMON – S.R.L. Onesti

15

12.

Oradea

Societatea Comercială “Electrocentrale“ – S.A. Oradea

18

13.

Pitesti

Societatea Comercială “Termoficare“ 2000 – S.A. Pitesti

12

14.

Resita

Societatea Comercială CET “Energoterm“ – S.A. Resita

9

15.

Râmnicu Vâlcea

Societatea Comercială CET Govora – S.A.

15

16.

Suceava

Societatea Comercială “Termica“ – S.A. Suceava

9

17.

Târgoviste

Societatea Comercială “Termica“ – S.A. Târgoviste

6

18.

Timisoara

Societatea Comercială COLTERM – S.A.

18

19.

Vaslui

Societatea Comercială “Termica“ – S.A. Vaslui

6

20.

Zalău

Societatea Comercială “Uzina Electrică“ – S.A. Zalău

6

21.

Gheorgheni

Societatea Comercială GO – S.A.

5

22.

Miercurea-Ciuc

Societatea Comercială GOSCOM – S.A.

11

23.

Odorheiu Secuiesc

Societatea Comercială URBANA – S.A.

6,4

24.

Târgu Mures

Societatea Comercială ENERGOMUR – S.A.

15,63

 

TOTAL:

 

268,03

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 688/1993 pentru acordarea cetăteniei române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1993, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la pozitia nr. 149 din anexă, în loc de: “... născut în anul 1958...“ se va citi: “... născut în anul 1956...“.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 633/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 iulie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la pozitia nr. 1 din anexă, în loc de: “Baghis Derya (Erian), fiica lui Baghis Sefic si Nurzade...“ se va citi: “Bagis Derya (Erian), fiica lui Bagis Sefic si Nurzade... “.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 982/2005 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 31 august 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la pozitia nr. 3 din anexă, în loc de: “Zlotyanu Anna...“ se va citi: “Zloteanu Anna ...“.