MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1008         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

312. – Lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, precum si de către persoanele juridice străine

 

1.065. – Decret pentru promulgarea Legii privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, precum si de către persoanele juridice străine

 

1.036. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

1.037. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

148. – Ordonantă de urgentă privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

149. – Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activitătii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

1.375. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Brasov

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, precum si de către persoanele juridice străine

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect reglementarea dobândirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, precum si de către persoanele juridice străine.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi prin mostenire legală.

Art. 2. – În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) stat membru – orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

b) stat tert – orice alt stat decât statele membre;

c) rezident – străinul care are drept de rezidentă pe teritoriul României sau, după caz, persoana juridică străină care are cel putin un sediu secundar pe teritoriul României, în conditiile legii;

d) fermier care desfăsoară activităti independente – orice persoană fizică care desfăsoară activitate agricolă sau silvică, în vederea realizării de produse agricole vegetale ori animale, precum si de depozitare si prelucrare a produselor obtinute din activitatea proprie sau care desfăsoară o activitate în vederea realizării de produse lemnoase si nelemnoase ale fondului forestier, asa cum sunt definite de legea în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetătenii statelor membre si persoanele juridice având nationalitatea acestor state, precum si de către apatrizii cu domiciliul într-un stat membru sau în România

 

Art. 3. – Cetăteanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în România, precum si persoana juridică constituită în conformitate cu legislatia unui stat membru pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în aceleasi conditii cu cele prevăzute de lege pentru cetătenii români si pentru persoanele juridice române.

Art. 4. – Cetăteanul unui stat membru nerezident în România, apatridul nerezident în România cu domiciliul într-un stat membru, precum si persoana juridică nerezidentă, constituită în conformitate cu legislatia unui stat membru, pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru resedinte secundare, respectiv sedii secundare, la împlinirea unui termen de 5 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 5. – (1) Cetăteanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în România, precum si persoana juridică constituită în conformitate cu legislatia unui stat membru pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, pădurilor si terenurilor forestiere la împlinirea unui termen de 7 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică fermierilor care desfăsoară activităti independente si sunt, după caz:

a) cetăteni ai statelor membre sau apatrizi cu domiciliul într-un stat membru, care îsi stabilesc resedinta în România;

b) apatrizi cu domiciliul în România.

(3) Cetătenii statelor membre sau apatrizii cu domiciliul într-un stat membru îsi dovedesc calitatea de fermier care desfăsoară activităti independente cu documente emise/eliberate de autoritătile competente din statul membru sau de provenientă. Apatrizii cu domiciliul în România fac dovada acestei calităti cu atestatul eliberat, în acest sens, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) dobândesc dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, pădurilor si terenurilor forestiere în aceleasi conditii cu cele aplicabile cetătenilor români, de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(5) Destinatia terenurilor agricole, pădurilor si a terenurilor forestiere nu poate fi schimbată pe durata perioadei de tranzitie de către persoanele prevăzute la alin. (2).

 

CAPITOLUL III

Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetătenii străini, apatrizii si persoanele juridice apartinând statelor terte

 

Art. 6. – (1) Cetăteanul străin, apatridul si persoana juridică apartinând statelor terte pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor, în conditiile reglementate prin tratate internationale, pe bază de reciprocitate.

(2) Cetăteanul străin, apatridul si persoana juridică apartinând statelor terte nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în conditii mai favorabile decât cele ap 20236 licabile cetăteanului unui stat membru si persoanei juridice constituite în conformitate cu legislatia unui stat membru.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 7. – Articolul 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/1998, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.6. – O societate comercială, persoană juridică rezidentă sau nerezidentă, poate dobândi orice drepturi reale asupra bunurilor imobile, în măsura necesară derulării activitătii sale, potrivit obiectului social, cu respectarea dispozitiilor legale privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, precum si de către persoanele juridice străine.“

Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) alin. (4) al art. 13 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) orice altă dispozitie contrară.

Art. 9. – Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 312.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, precum si de către persoanele juridice străine

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, precum si de către persoanele juridice străine si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.065.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si ale art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 420 din 28 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Zsigmond Ioan, judecător la Tribunalul Bistrita-Năsăud, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.036.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 340 din 8 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul David Tiberiu-Ioan, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.037.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

În vederea realizării obiectivelor înscrise în Programul de guvernare, cu privire la îmbunătătirea standardului de viată al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestatiilor care nu au natură contributivă sau nu au legătură cu riscurile sociale asigurate,

din necesitatea îmbunătătirii echilibrului social-economic al familiei, prin sustinerea acesteia în vederea cresterii copilului, în scopul stimulării cresterii natalitătii si diminuării fenomenului de abandon al copiilor, pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicării acestor măsuri care presupun modificări, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurărilor sociale de stat si în aceea a bugetului de stat, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare,

având în vedere că măsura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurărilor sociale de stat, a finantării unor drepturi de asigurări sociale care nu au o legătură directă cu drepturile de pensie a fost inclusă în aprilie 2004 în Planul de actiune PAL, ca una dintre actiunile prevăzute pentru realizarea conditionalitătilor pentru “PAL 2“, corespunzător obiectivului specific “Îmbunătătirea sustenabilitătii financiare a sistemului de pensii“, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă,

tinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonantei de urgentă a Guvernului, ar conduce la grevarea în continuare a bugetului asigurărilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectării angajamentelor privind politica de protectie socială asumate în Programul de guvernare 2005–2008 si în documentele de pozitie întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum si la imposibilitatea elaborării procedurilor de implementare necesare aplicării acestui act normativ,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunară în cuantum de 800 lei (RON).

(2) În calculul celor 12 luni prevăzute la alin. (1) se includ si perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situatii:

a) si-au însotit sotul/sotia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilită conform legii;

c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;

d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii în conditiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

f) au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială;

g) au beneficiat de indemnizatia lunară prevăzută la alin. (1).

(3) Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, se întelege: venituri din salarii, venituri din activităti independente, venituri din activităti agricole, asa cum sunt definite de această lege.

Art. 2. – Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul indemnizatiei prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 600 lei (RON).

Art. 3. – (1) În perioadele în care beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, se acordă un stimulent în cuantum lunar de 300 lei (RON), situatie în care plata indemnizatiei de 800 lei (RON) se suspendă.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin. (1) este de 100 lei (RON).

Art. 4. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul alocatiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată, este următorul:

a) 200 lei (RON) lunar, în situatia copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap;

b) cel acordat conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicată, în situatia copiilor în vârstă de peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap. (2) Indemnizatia sau stimulentul prevăzute la art. 2, respectiv la art. 3 alin. (2) din prezenta ordonantă de urgentă, se cumulează cu alocatia de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a).

Art. 5. – (1) De indemnizatia si stimulentul prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă beneficiază, optional, oricare dintre părintii firesti ai copilului.

(2) Beneficiază de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredintat copilul în vederea adoptiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgentă, precum si persoana care a fost numită tutore.

(3) În situatia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, se face tinându-se seama de 12 luni anterioare datei de la care, după caz, s-a aprobat adoptia, a fost făcută încredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.

Art. 6. – (1) Concediul si indemnizatia lunară prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

(2) Drepturile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se cuvin pentru fiecare dintre copiii rezultati în urma primelor 3 nasteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

(3) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 1 se prelungeste corespunzător, în cazul suprapunerii a două sau trei situatii de natură a genera acest drept, în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2).

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) se acordă o singură indemnizatie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 7. – Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se acordă în situatia în care solicitantul îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este cetătean român, cetătean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul României;

c) locuieste împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile si se ocupă de cresterea si îngrijirea acestuia/acestora.

Art. 8. – (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, reprezentând indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, se acordă, la cerere, în baza următoarelor documente, după caz:

a) actul de identitate al solicitantului;

b) certificatul de nastere al copilului si, după caz, livretul de familie;

c) certificatul de persoană cu handicap al copilului, după caz;

d) adeverintă eliberată de autoritătile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 1;

e) adeverintă eliberată de plătitorul indemnizatiei de maternitate sau, după caz, alte dovezi, din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate, în situatia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a);

f) declaratie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu beneficiază în acelasi timp de indemnizatie de maternitate, în situatia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b);

g) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) nu beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;

h) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul se ocupă de cresterea si îngrijirea copilului si că acesta nu este încredintat sau dat în plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;

i) dovada eliberată de autoritătile competente, de angajatori sau, după caz, declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul se află în concediu pentru cresterea copilului – pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv art. 2;

j) dovada eliberată de autoritătile competente sau, după caz, declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 3;

k) dovada eliberată de autoritătile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte încadrarea în situatiile prevăzute la art. 1 alin. (2);

l) alte acte necesare, după caz, stabilirii dreptului, prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Concediul pentru cresterea copilului se acordă, la cerere, de către persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care îsi desfăsoară activitatea persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) si (2).

Art. 9. – (1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, reprezentând indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, si documentele din care rezultă îndeplinirea  conditiilor legale de acordare a acestora se depun, după caz, la primăria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza căreia/căruia solicitantul îsi are domiciliul sau resedinta.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni, primăriile au obligatia de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însotite de documentele justificative, la directiile judetene de muncă, solidaritate socială si familie, respectiv la directia de muncă, solidaritate socială si familie a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale.

(3) Cererile prevăzute la alin. (1) se solutionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la directia teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(5) Contestatiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se solutionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 10. – (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, reprezentând indemnizatie si stimulent, se cuvin si se plătesc după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate si plata indemnizatiei aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

b) începând cu data nasterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

c) începând cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredintării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protectie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) si c).

(2) Plata alocatiei de stat pentru copii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) se face începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul.

(3) Pentru fractiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se stabileste proportional, în functie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin si se acordă.

Art. 11. – Plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

Art. 12. – (1) Plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se suspendă începând cu luna următoare celei în care:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintesti;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege în vederea încredintării copilului spre adoptie;

d) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege în vederea mentinerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o institutie de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat.

(2) Plata indemnizatiei prevăzute la art. 1 alin. (1), respectiv la art. 2, se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Plata stimulentului prevăzut la art. 3 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În situatia în care beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 7, plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se suspendă începând cu ziua următoare celei în care conditiile respective nu mai sunt îndeplinite.

(5) Reluarea plătii drepturilor suspendate în situatiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere, începând cu luna următoare celei în care se depune cererea.

(6) Reluarea plătii drepturilor suspendate în situatiile prevăzute la alin. (2)–(4) se face începând cu data depunerii cererii.

Art. 13. – (1) În situatiile de suspendare a drepturilor prevăzute de art. 12, acestea pot fi solicitate si de către o altă persoană îndreptătită, dacă îndeplineste cerintele prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se cuvin si se acordă noului beneficiar de la data suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen.

Art. 14. – (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situatia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plătii drepturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la aparitia acesteia.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite de către primărie directiei teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Art. 15. – Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

Art. 16. – (1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizatia prevăzută la art. 1, respectiv la art. 2, contributia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de două ori salariul de bază minim brut pe tară, garantat în plată, si se suportă de la bugetul de stat.

(2) Asupra drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă nu se datorează celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege.

Art. 17. – Cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se poate actualiza în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. – (1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În vederea determinării punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în conditiile prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) si care, în acelasi timp, se află în situatiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În situatia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului în conditiile reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, la determinarea punctajului anual se utilizează cuantumul indemnizatiei acordate în perioadele respective.

Art. 19. – Fondurile necesare plătii drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 20. – (1) Calculul si plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se fac de către directiile teritoriale.

(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat postal sau, după caz, în cont curent personal.

(3) Calculul si plata contributiei individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată pentru drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, se fac de către directiile teritoriale.

(4) Modalitătile de plată a drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se stabilesc prin norme, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 21. – (1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al directiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 544/2003.

(3) Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni săvârsite de beneficiar se recuperează de la acesta, în conditiile legii.

(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc.

Art. 22. – (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 14 si 25 si se sanctionează cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON).

(2) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) si aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 23. – Prevederile art. 22 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 24. – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se află în plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, situatie în care conditia prevăzută la art. 1 alin. (1) se consideră a fi îndeplinită.

(2) Cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, nesolutionate până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, se solutionează avându-se în vedere conditiile de stagiu de cotizare prevăzute de această lege.

(3) În situatia persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2) drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se cuvin si se acordă de la data de 1 ianuarie 2006, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile lucrătoare de la acea dată, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen.

Art. 25. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 încetează plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuată în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plata indemnizatiilor pentru cresterea copilului restante, aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 2006, se efectuează de către directiile teritoriale, în conditiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, cu respectarea termenului general de prescriptie.

Art. 26. – În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice în aplicarea acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 27. – Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile Clauzei 2 – Concediul pentru cresterea copilului, pct. 1, 2, pct. 3 lit. a)–c), precum si ale pct. 8 din anexa la Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 referitoare la Acordul-cadru privind concediul pentru cresterea copilului, încheiat între UNICE, CEIP si CES, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 145 din 19 iunie 1996.

Art. 28. – (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 si 138 din Legea nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, si cele ale art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 29. – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă sunt aplicabile si tuturor categoriilor de personal care îsi desfăsoară activitatea în ministerele si institutiile din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(2) În situatia persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare plătii drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(3) Pentru perioada cât o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi acordate potrivit legii se are în vedere solda brută lunară, respectiv salariul de bază al functionarilor publici cu statut special, actualizate.

(4) Modalitătile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, în situatia persoanelor prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducătorii autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la alin. (1).

Art. 30. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în volumul si în structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul justitiei,

Maria Cristina Manda,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 148.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activitătii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

Luând în considerare dispozitiile art. 22 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitătii ca politie politică, potrivit cărora Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii îsi desfăsoară activitatea pentru o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin lege, iar în luna decembrie 2005 acest termen expiră, precum si necesitatea continuării activitătii datorată faptului că, printr-o serie de legi speciale, acestui consiliu i-au fost acordate atributii de verificare a apartenentei anumitor categorii profesionale la organele de securitate, ca politie politică ori de colaborator al acestora,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Desfăsurarea activitătii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii se prelungeste pentru o perioadă de 6 ani de la data expirării termenului prevăzut la art. 22 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitătii ca politie politică.

Art. 2. – În perioada desfăsurării activitătii, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii îndeplineste orice atributii date în competenta sa prin Legea nr. 187/1999, precum si prin orice alte legi speciale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Maria Cristina Manda,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 149.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completăile ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005, la capitolul 51.01 “Autorităti publice“, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii“, pentru institutia prefectului judetului Brasov, cu suma de 139.200 lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de aniversarea zilei de 15 noiembrie 1987 si de împlinirea a 18 ani de la miscarea anticomunistă ce a avut loc în municipiul Brasov.

Art. 2. – Actiunile ce urmează să fie realizate pentru această aniversare se stabilesc si se aprobă de institutia prefectului judetului Brasov, care va controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si cu celelalte dispozitii legale.

Art. 3. – Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2005.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 1.375.