MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1003         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 497 din 29 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4), art. 8 alin. (1) si (2) si ale art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, în special, precum si a ordonantei, în ansamblul său, sub aspectele criticate

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

146.– Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

1.322. – Hotărâre privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor de a achizitiona mijloace de transport din categoria autoturismelor,  autospeciale si autoutilitare derivate din autoturisme, prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 497

din 29 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4), art. 8 alin. (1) si (2) si ale art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, în special, precum si a ordonantei, în ansamblul său, sub aspectele criticate

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Claudia Margareta Nită – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor “Legii nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată si a art. 1 alin. (1), (2) si (4), art. 8 si a art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată“, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Marcecost Com“ – S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 41/2005 al Judecătoriei Suceava.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public arată că textele de lege criticate au mai fost supuse, în repetate rânduri, controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutională retinând, de exemplu prin deciziile nr. 397 din 21 octombrie 2003, nr. 173 din 6 mai 2003 sau nr. 348 din 18 septembrie 2003, că acestea nu contravin normelor constitutionale si internationale invocate si în prezenta cauză. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei constante în materie a Curtii, solicită mentinerea acesteia si respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 aprilie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 41/2005, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor “Legii nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată si a art. 1 alin. (1), (2) si (4), art. 8 si a art. 10 din Ordonanta  uvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată“. Exceptia de neconstitutionalitate a fost invocată de Societatea Comercială “Marcecost Com“ – S.R.L. din Suceava într-o cauză având ca obiect o cerere în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, ale art. 1 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4), art. 8 alin. (1) si (2) si ale art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, în special, precum si ordonanta, în ansamblul său, sub aspectele criticate, sunt neconstitutionale pentru următoarele motive: “dispozitiile pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002, abrogând art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, care prevedea completarea reglementărilor ordonantei cu cele ale Codului de procedură civilă, fac inexistentă egalitatea în drepturi dintre creditor si debitor, imposibilă exercitarea dreptului la apărare al debitorului si restrângerea exercitiului drepturilor acestuia, fără nici o justificare constitutională.“ În consecintă, sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (1) si ale art. 53 din Legea fundamentală; “dispozitiile art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) si ale art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 contravin prevederilor art. 24 alin. (1), art. 44 alin. (1) si ale art. 136 alin. (1) si (5) din Constitutie, întrucât posibilitatea solutionării cererii creditorului numai pe baza actelor depuse si a explicatiilor date de părti împiedică exercitarea dreptului la apărare si asigurarea dreptului la un proces echitabil, iar emiterea unui titlu executoriu în urma unui proces sumar si executarea acestuia încalcă reglementarea constitutională a dreptului de proprietate. De asemenea, Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, încalcă si prevederile art. 20 alin. (2) din Constitutie, fiind în neconcordantă cu art. 6 alin. (1) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât nu asigură un proces echitabil pentru toate părtile“; “dispozitiile art. 1 alin. (2) contravin prevederilor art. 44 alin. (1) si ale art. 136 alin. (1) si (5) din Constitutie, deoarece prevăd actualizarea majorărilor si penalitătilor cu rata inflatiei, indiferent dacă prin cererea creditorului s-a solicitat sau nu acest lucru“; “dispozitiile art. 6 alin. (4) contravin prevederilor art. 24 alin. (1), art. 44 alin. (1) si ale art. 136 alin. (1) si (5) din Constitutie, având în vedere că înmânarea de îndată a ordonantei echivalează cu pronuntarea judecătorului înainte de a se administra orice probe“; “dispozitiile art. 8 alin. (1) contravin prevederilor art. 24 alin. (1) si ale art. 126 alin. (2) din Constitutie,

întrucât se face trimitere la exercitarea căii de atac sau a unei actiuni în justitie de sine stătătoare, care nu este prevăzută de Codul de procedură civilă, iar alin. (2) al aceluiasi articol stabileste numai competenta, iar nu si continutul cererii în anulare, precum si limitele în care poate fi atacată ordonanta emisă de judecător“; “dispozitiile art. 10 alin. (1) si (2) contravin prevederilor art. 24 alin. (1) si ale art. 126 alin. (2) din Constitutie, deoarece nu exclud posibilitatea formulării contestatiei la executare alternativ, simultan sau ulterior cererii în anulare“.

Judecătoria Suceava apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale. Asa cum s-a sustinut si în jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, “procedura somatiei de plată este reglementată în scopul simplificării si accelerării demersului jurisdictional al creditorilor în vederea obtinerii titlului executoriu pentru realizarea creantelor lor, iar în cadrul acestei proceduri speciale legiuitorul a avut în vedere si ocrotirea drepturilor debitorilor fată de un eventual abuz de drept al creditorilor, instituind o serie de mijloace procedurale la îndemâna acestora, menite să le apere interesele.“

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,  Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor legale criticate este neîntemeiată. Potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Legea, respectiv Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, astfel cum a fost apobată prin Legea nr. 295/2002, cu modificările ulterioare, reglementează o procedură specială, simplificată si operativă în materia executării creantelor, derogatorie de la dreptul comun, prin care se asigură realizarea într-un timp cât mai scurt a creantelor certe, lichide si exigibile, actualizate în raport cu rata inflatiei aplicabilă la data plătii efective. Toate părtile cu aceleasi categorii de drepturi si interese legitime beneficiază de acelasi tratament juridic, având acces neîngrădit la justitie. În sustinerea pretentiilor si apărărilor, părtile se pot folosi de înscrisuri si explicatii si pot face uz de căile de atac prevăzute de lege, în cadrul cărora beneficiază de sistemul probatoriu si de procedura de judecată, prevăzute de dreptul comun.

Executarea silită în temeiul titlului executoriu emis potrivit ordonantei nu poate fi privită ca o atingere adusă patrimoniului debitorului, ci ca o măsură legală constând în diminuarea acestui patrimoniu pentru realizarea dreptului creditorului si stingerea obligatiei de plată stabilite, potrivit legii, în sarcina debitorului.

În consecintă, nu se poate sustine cu temei că textele criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (1), art. 44 alin. (1), art. 53, art. 126 alin. (2) si ale art.136 alin. (1) si (5). De altfel, în sensul constitutionalitătii dispozitiilor de lege criticate si în prezenta cauză, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, de exemplu Decizia nr. 251/2004 si Decizia nr. 29/2005.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 fată de prevederile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2), art. 24 si ale art. 53 din Constitutie, se apreciază că aceasta nu poate fi retinută. Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri, singurele dovezi care se administrează în cadrul acestei proceduri, în afara lămuririlor si explicatiilor părtilor. Asadar, fiind o procedură specială, aceasta derogă sub multe aspecte de la regulile procedurale de drept comun. Totodată, însă, în cuprinsul ordonantei se regăsesc prevederi exprese de trimitere la dispozitiile Codului de procedură civilă [de exemplu, art. 9 alin. (2) sau art. 111 alin. (2)], regulile comune fiind însă aplicabile chiar si în lipsa unor astfel de dispozitii, deoarece prevederile Codului de procedură civilă reprezintă dreptul comun în această materie.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4), art. 8 alin. (1) si (2) si ale art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 fată de art. 24 din Constitutie, se arată că exercitarea dreptului la apărare nu este limitată, ci, dimpotrivă, este asigurată prin reglementarea în art. 8 din ordonantă a posibilitătii de a formula cerere în anulare împotriva ordonantei prin care judecătorul a admis, integral sau în parte, cererea creditorului, cale de atac în cadrul căreia debitorul poate folosi în apărarea sa toate mijloacele legale de probă. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (1), (2) si (4) din ordonanta în cauză fată de prevederile art. 44 alin. (1) si ale art. 136 alin. (1) si (5) din Constitutie, se constată că prevederile legale indicate nu contin norme contrare dreptului de proprietate, actualizarea cu rata inflatiei a creantelor certe, lichide si exigibile, precum si a dobânzilor, majorărilor sau penalitătilor datorate potrivit legii fiind necesară tocmai pentru preîntâmpinarea procesului de devalorizare a capitalului împrumutat de către creditor debitorului si pentru restabilirea echilibrului economic dintre cei doi.

În sfârsit, se apreciază că nici critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) si ale art. 10 alin. (1) si (2) fată de art. 126 alin. (1) din Constitutie nu poate fi retinută, având în vedere că toate prevederile cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt norme de procedură, iar, potrivit normelor constitutionale invocate, “competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.“

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare a instantei de judecată, dispozitiile “Legii nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată si ale art. 1 alin. (1), (2) si (4), art. 8 si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată“. În realitate, din însusi cuprinsul încheierii de sesizare, precum si din motivarea scrisă a autorului exceptiei rezultă că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile pct. 4 al articolului unic al Legii nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, prevederile art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4), art 8 alin. (1) si (2) si ale art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, în special, precum si ale ordonantei, în ansamblul său. Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001, si aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare.

În consecintă, Curtea urmează să se pronunte, în special, asupra constitutionalitătii textelor de lege mentionate, precum si asupra ordonantei, în ansamblul său, sub aspectele criticate. Dispozitiile de lege ce constituie obiectul exceptiei de neconstitutionalitate au următorul cuprins:

– Pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002: “4. Articolul 11 se abrogă.“;

– Art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4), art. 8 alin. (1) si (2) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 prevăd:

– Art. 1: “(1) Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.

(2) Suma ce reprezintă obligatia prevăzută la alin. (1), precum si dobânzile, majorările sau penalitătile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflatiei aplicabilă la data plătii efective.“;

– Art. 4 alin. (2): “În toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea părtilor asupra modalitătilor de plată.“;

– Art. 6 alin. (1), (2) si (4): “(1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.

(2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată.

(...) (4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.“;

– Art. 8 alin. (1) si (2): “(1) Împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.“;

– Art. 10: “(1) Cel interesat poate face contestatie la executare, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă.

(2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului.“

În motivarea exceptiei ridicate se invocă încălcarea următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 16 alin. (1) – referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 21 alin. (1) si (2) – consacrat accesului liber la justitie, art. 24 alin. (1) – referitor la garantarea dreptului la apărare, art. 44 alin. (1) si art. 136 alin. (1) si (5) – referitoare la dreptul de proprietate, art. 53 – referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 126 alin. (2) – referitor la legalitatea competentei instantelor judecătoresti si a procedurii de judecată. De asemenea, autorul exceptiei invocă încălcarea art. 20 alin. (2) din Constitutie, referitor la prioritatea pactelor si tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, fată de legile interne nefavorabile, întrucât sustine că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 contravine art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională retine următoarele:

În jurisprudenta sa constantă, Curtea Constitutională a statuat că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată este constitutională atât în ansamblu, cât si examinându-se separat dispozitiile sale, prin raportare la aceleasi norme constitutionale invocate si în prezenta cauză.

Astfel, de exemplu, prin deciziile nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, si nr. 447 din 26 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2005, Curtea a constatat constitutionalitatea dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (2), (3) si (4), art. 6, 8, 9, 10 si 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările ulterioare, fată de prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1), (2) si (3), art. 24, art. 44 alin. (1) teza întâi, art. 53 alin. (1) si (2), art. 126 si art. 136 alin. (1) si (6) din Constitutie, precum si fată de art. 6 paragraful 1 teza întâi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Prin deciziile pronuntate în materie, Curtea a retinut, în esentă, următoarele: Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială si accelerată, derogatorie de la normele procedurii civile, care urmăreste recuperarea într-un timp cât mai scurt a creantelor certe, lichide si exigibile, ce reprezintă obligatii contractuale de plată a unor sume de bani. Acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă utilizabile la înscrisuri, în prima fază, completate ulterior cu explicatiile si lămuririle date de părti, limitarea fiind deopotrivă valabilă pentru ambele părti, în conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părti urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Modul în care instantele judecătoresti admit sau resping cererile de probatiune reprezintă o problemă de aplicare, iar nu de constitutionalitate a textului de lege. Împotriva hotărârii de respingere a cererii în anulare debitorul poate declara recurs care se judecă conform normelor dreptului comun, iar împotriva titlului executoriu poate formula contestatie la executare, de asemenea, potrivit normelor Codului de procedură civilă. Totodată, textele de lege criticate contin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, evident cu respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale, în temeiul art. 125 alin. (3) din Constitutie, în forma anterioară revizuirii sale, potrivit căruia “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege“.

Pe de altă parte, Curtea observă că argumentele prezentate de autorul prezentei exceptii de neconstitutionalitate sunt similare cu cele formulate de autorii exceptiilor de neconstitutionalitate solutionate de Curtea Constitutională prin deciziile mai sus mentionate si, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei amintite, consideră că solutiile si argumentele ce au stat la baza acestora se mentin si în cauza de fată.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, fată de prevederile art. 16 alin. (1), art. 24 si ale art. 53 din Constitutie, Curtea observă că dispozitiile legale indicate abrogă art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, care dispunea: “Prevederile prezentei ordonante se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă.“

Potrivit art. 721 din Codul de procedură civilă, dispozitiile codului alcătuiesc procedura de drept comun în materie civilă si comercială, aplicându-se în materiile prevăzute de alte legi în măsura în care acestea nu cuprind dispozitii potrivnice. Curtea constată că, în urma modificărilor aduse prin legea de aprobare, Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 contine reglementări în sensul aplicării regulilor procedurale de drept comun doar în cazuri exprese [de exemplu, la art. 111 alin. (2)], acolo unde legiuitorul a considerat necesară trimiterea directă la prevederile aplicabile din Codul de procedură civilă, astfel că, din acest punct de vedere, caracterul superfluu al reglementării abrogate este evident. Pe de altă parte, abrogarea unui text normativ, oricum inutil, nu poate să aibă nici o legătură cu restrângerea “fără nici o justificare constitutională“, asa cum sustine autorul exceptiei, a egalitătii în drepturi, a accesului liber la justitie sau a dreptului la apărare. De altfel, constitutionalitatea dispozitiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 a mai fost examinată, prin raportare la aceleasi texte din Constitutie invocate si de autorul prezentei exceptii, iar prin Decizia nr. 397 din 21 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003, Curtea Constitutională a statuat în sensul conformitătii textului de lege criticat cu Legea fundamentală.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a ordonantei, în ansamblul său, fată de prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, raportat la art. 20 alin. (2) din Constitutie, Curtea observă că prin Decizia nr. 161 din 30 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 iunie 2002, Decizia nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002, Decizia nr. 470 din 4 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2004, si prin Decizia nr. 219 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005, Curtea a constatat că dispozitiile ordonantei, în ansamblul său, nu contravin exigentelor dreptului la un proces echitabil.

Întrucât în cauza de fată nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei amintite, Curtea consideră că solutiile si argumentele ce au stat la baza acestora îsi mentin valabilitatea, astfel că exceptia urmează a fi respinsă ca neîntemeiată si sub acest aspect.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4), art. 8 alin. (1) si (2) si ale art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, în special, precum si a ordonantei, în ansamblul său, sub aspectele criticate, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Marcecost Com“ – S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 41/2005 al Judecătoriei Suceava.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

Având în vedere cadrul legislativ actual privind reglementarea ajutoarelor de stat permise, elaborat în baza directivelor Uniunii Europene, si faptul că prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană România s-a angajat să respecte prevederile Aranjamentului ÎCD pentru sustinerea oficială a creditelor la export, se impune abrogarea în regim de urgentă a dispozitiilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005, cu modificările ulterioare, referitoare la bonificatiile de dobândă acordate de EXIMBANK – S.A. în numele si în contul statului, precum si completarea prevederilor referitoare la scopul activitătilor de finantare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare si garantare desfăsurate de EXIMBANK – S.A., prevăzute de Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, în concordantă cu strategia natională de export si cu politica de dezvoltare sectorială si regională a Guvernului României.

În scopul simplificării si cresterii eficientei unor activităti desfăsurate de EXIMBANK – S.A. în numele si în contul statului, pentru care este necesară aprobarea prealabilă a Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, se impune modificarea de urgentă a Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, acordându-se Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior posibilitatea de a delega unele dintre atributiile sale de aprobare către Consiliul de administratie al EXIMBANK – S.A.

Având în vedere că neadoptarea solutiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă face imposibilă cuprinderea în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 a resurselor necesare EXIMBANK – S.A. în vederea îndeplinirii atributiilor sale specifice,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“LEGE

privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.“

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., denumită în continuare EXIMBANK – S.A., este o institutie specializată, prin care se derulează activităti de sustinere a mediului de afaceri românesc si a tranzactiilor internationale prin instrumente financiar-bancare si de asigurări specifice.“

3. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) EXIMBANK – S.A. desfăsoară si activităti specifice de finantare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale, în concordantă cu politica Guvernului României.“

4. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele d1) si d2), cu următorul cuprins:

“d1) administrarea si derularea activitătilor specifice de finantare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare, garantare, în numele si în contul statului, aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale;

d2) administrarea si derularea activitătilor specifice de finantare, cofinantare, refinantare, garantare, în nume si în cont propriu, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale;“.

5. După alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) EXIMBANK – S.A. realizează activitatea de recuperare, prin executare silită, a sumelor achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat, ca urmare a neexecutării sau încălcării de către operatorii economici, beneficiari ai oricărei forme de sustinere oferite de statul român prin Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, a conditiilor contractuale, prin corpul propriu de executori fiscali, care va desfăsura activitătile de executare silită potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

6. La articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) aprobă organizarea si functionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor si pasivelor, a corpului propriu de executori fiscali, precum si a altor organe de lucru, în vederea desfăsurării activitătii sale specifice;“.

7. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Consiliul de administratie poate să delege o parte dintre atributiile sale Comitetului de directie.“

8. La articolul 9 alineatul (1), litera b) se abrogă.

9. La articolul 9 alineatul (1), litera c) va avea următorul vcuprins:

“c) efectuează operatiuni specifice de finantare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale;“.

10. Partea introductivă a articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – În scopul asigurării resurselor financiare necesare desfăsurării operatiunilor în numele si în contul statului, EXIMBANK – S.A. beneficiază de constituirea la dispozitia sa a următoarelor fonduri:“.

11. La articolul 10, literele a), b) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător si a investitiilor românesti în străinătate, precum si a activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale;

b) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export în leasing si a investitiilor românesti în străinătate, precum si a activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale;

c) fondul destinat stimulării operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale;“.

12. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 sunt:“.

13. Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

“(2) Sursa de alimentare a fondului prevăzut la art. 10 lit. c) va fi dimensionată si alocată anual de la bugetul de stat, în conformitate cu politica Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, astfel încât să se asigure dezvoltarea activitătii de comert exterior, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale.

(3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 10 vor fi virate lunar de Ministerul Finantelor Publice la EXIMBANK – S.A. si vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, în functie de necesitătile de sustinere a activitătii de comert exterior, dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetaredezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale.

(4) Fondurile prevăzute la art. 10 vor putea fi angajate în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.“

14. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12 – (1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK – S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele si în contul statului, conform normelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, astfel:“.

15. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se abrogă.

16. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se abrogă.

17. Punctul (iv) de la litera b) a alineatului (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(iv) finantarea, cofinantarea, refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale;“.

18. După alineatul (3) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Atributiile prevăzute la alin. (3) lit. b) pot fi delegate, prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, Consiliului de administratie al EXIMBANK – S.A., care va exercita sau, după caz, va delega aceste atributii în conformitate cu prevederile statutului EXIMBANK – S.A.“

19. După alineatul (4) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) EXIMBANK – S.A. va colabora cu autoritătile publice, institutiile publice sau de interes public pe baza unor conventii, în limita atributiilor ce le revin potrivit legii, în conditii de reciprocitate, pentru furnizarea informatiilor necesare atât pentru calcularea clasamentelor de risc, cât si pentru realizarea obiectului său de activitate.“

20. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18 – (1) EXIMBANK – S.A. efectuează operatiuni de bancă în scopul stimulării activitătii de comert exterior si al dezvoltării si promovării mediului de afaceri românesc, în conformitate cu reglementările legislatiei bancare în vigoare si cu prevederile prezentei legi.“

21. După alineatul (2) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) EXIMBANK – S.A. efectuează operatiuni de finantare, cofinantare, refinantare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale.“

22. Articolul 19 se abrogă.

23. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

“Art.221. – (1) Instrumentele financiare prevăzute în prezentul act normativ se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în vigoare si a acquis-ului comunitar.

(2) Măsurile de sprijin susceptibile a constitui ajutoare de stat, prevăzute de prezenta lege, vor fi notificate Consiliului Concurentei de către initiator sau furnizor, după caz, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi acordat efectiv numai după autorizarea acestuia.“

Art. II. – Sumele din fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobândă alocate în baza legii bugetului de stat în vigoare se vor utiliza pentru destinatia mentionată la art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. – Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si Consiliul de administratie al EXIMBANK – S.A. vor aproba sau, după caz, vor asigura elaborarea si vor propune spre aprobare institutiilor competente modificările si completările necesare la normele date în aplicarea Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV. – Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele interimar al Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Giliola Ciorteanu

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 146.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor de a achizitiona mijloace de transport din categoria autoturismelor, autospeciale si autoutilitare derivate din autoturisme, prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 29 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se autorizează Ministerul Administratiei si Internelor să contracteze o finantare de tip leasing financiar pe o perioadă de 4 ani, cu valoarea de achizitie de 267 milioane lei (RON), sumă care include costurile, dobânzile, taxele si impozitele aferente, pentru asigurarea resurselor financiare necesare achizitiei a 6.000 mijloace de transport din categoria autoturismelor, autospeciale si autoutilitare derivate din autoturisme, necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii ministerului.

Art. 2. – Furnizorul mijloacelor de transport din categoria autoturismelor, autospeciale si autoutilitare derivate din autoturisme, societatea de leasing si societatea de asigurare vor fi desemnati în urma unui concurs de oferte de către Ministerul Administratiei si Internelor, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Plata avansului, a ratelor de leasing, a valorii reziduale, precum si a comisioanelor si taxelor aferente se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, în limita sumelor aprobate annual cu această destinatie.

Art. 4. – (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în anul 2005, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005 la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională“, titlul VII “Cheltuieli de capital“, cu suma de 7.500 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005.

(2) Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005.

Art. 5. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 23 decembrie 2005 se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.322.