MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 261         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 martie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

213. - Decizie privind aprobarea procedurii si a conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

77. - Decizie pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind aprobarea procedurii si a conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, în scopul stabilirii procedurii si a conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe, în temeiul art. 17, 51, art. 52 alin. (1) si (2) si al art. 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta decizie stabileste procedura si conditiile de acordare a licentei audiovizuale si procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune.

Art. 2. - În sensul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) retransmisie - captarea si transmiterea simultană a serviciilor de programe sau a unor părti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor si fără nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionării de către public;

b) productie proprie - ansamblul programelor sau emisiunilor pentru care radiodifuzorul are calitatea de producător sau de coproducător cu o contributie financiară la realizarea productiei de cel putin 25% din totalul costurilor;

c) program local - totalitatea programelor/emisiunilor dedicate comunitătii locale (programe/emisiuni de informare care aduc la cunostinta publicului evenimente din actualitatea cotidiană a comunitătii respective, programe/emisiuni de interes local pe teme sociale, economice, culturale si politice);

d) programe retransmise - totalitatea programelor/emisiunilor audiovizuale editate si difuzate de un alt radiodifuzor si care sunt difuzate prin retransmisie;

e) program preluat - programul provenind de la un alt radiodifuzor, redifuzat cu un decalaj de timp si asupra căruia se pot efectua sau nu operatiuni de postprocesare sau de modificare a formei de prezentare;

f) licenta audiovizuală natională - licenta care dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire cuprinde o audientă potentială de peste 60% din populatia recenzată a tării;

g) licenta audiovizuală regională - licenta care dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire reprezintă o audientă potentială cuprinsă între 3% si 20% din populatia recenzată de pe teritoriul a 3 până la 8 judete;

h) licenta audiovizuală locală - licenta a cărei zonă geografică de acoperire si a cărei audientă potentială sunt mai mici decât cele prevăzute pentru o licentă regională; licentele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucuresti sunt considerate licente locale;

i) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită prin procură specială să angajeze societatea în relatia cu Consiliul National al Audiovizualului.

 

Organizarea concursului si conditiile de participare

 

Art. 3. - (1) Consiliul National al Audiovizualului anuntă public concursurile de acordare a licentelor audiovizuale pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonoră si de televiziune.

(2) Anuntul va fi publicat în presă, pe site-ul Consiliului National al Audiovizualului la adresa www.cna.ro si va fi afisat la sediul institutiei.

(3) La concurs pot participa numai solicitantii care se încadrează în prevederile art. 43 alin. (3) si (6), art. 44 alin. (8) si (9), ale art. 47 si 53 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, si care au obtinut avizul tehnic eliberat de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în conditiile stabilite de acesta.

(4) În termen de 20 de zile de la obtinerea avizului tehnic, solicitantii vor prezenta spre avizare dosarele de înscriere la concurs Comisiei de verificare constituite în acest scop la sediul Consiliului National al Audiovizualului.

(5) Programul de functionare al comisiei este de la ora 9,00 la ora 16,00, cu exceptia ultimei zile de depunere, când acesta este de la ora 9,00 la ora 14,00.

(6) Dosarele avizate se înregistrează la Serviciul secretariat si registratură al Consiliului National al Audiovizualului, iar dosarele care nu îndeplinesc conditiile Legii nr. 504/2002 se restituie pe loc solicitantilor.

Art. 4. - (1) Dosarul de înscriere la concurs va contine următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, conform formularuluitip prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie;

b) certificatul de înregistrare/înmatriculare a societătii comerciale, în copie legalizată;

c) actul constitutiv al societătii comerciale, având înscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu privire la obiectul de activitate si la structura actionariatului existent la momentul solicitării licentei audiovizuale;

e) declaratii notariale prin care societatea comercială care solicită acordarea licentei, precum si fiecare asociat sau actionar care detine o cotă mai mare de 20% din capitalul social al societătii declară pe propria răspundere dacă este investitor sau actionar, direct ori indirect, la alte societăti de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;

f) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce detin o cotă mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot în societatea comercială;

g) avizul tehnic eliberat de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;

h) proiectul editorial continând formatul de principiu al serviciului de programe, procentele rezervate operelor europene, operelor românesti si operelor europene create de producători independenti, procentul diferitelor genuri de emisiuni/programe, sursele exterioare de programe, alte argumente ce pot fi utile în sustinerea proiectului editorial;

i) proiectul tehnic continând dotarea tehnică a studiourilor si a grupurilor de editare, dotările pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în sustinerea proiectului tehnic;

j) proiectul financiar continând planul si sursele de finantare, resursele publicitare si rentabilitatea previzionată, alte elemente financiare care permit aprecierea capacitătii de sustinere financiară a proiectului;

k) structura serviciului de programe, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie;

l) elementele de identificare a serviciului de programe, în conditiile alin. (2);

m) lista publicatiilor editate de solicitant si lista celorlalte servicii de programe audiovizuale pe care le asigură.

(2) Elementele de identificare a serviciului de programe sunt, după caz:

a) pentru serviciile de programe de televiziune – sigla postului prezentată grafic sau înregistrată analogic pe casetă VHS, cu viteză normală sau longplay;

b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonoră - semnalele de identificare înregistrate pe casetă audio standard.

Art. 5. - (1) Desfăsurarea concursului de acordare a licentelor audiovizuale va începe în termen de 20 de zile de la data încheierii perioadei de depunere a dosarelor.

(2) Solicitantii vor fi anuntati cu cel putin 5 zile înainte de data prezentării lor la concurs.

Art. 6. - La concurs solicitantii vor fi reprezentati de o echipă formată din cel mult 5 persoane împuternicite să furnizeze membrilor Consiliului National al Audiovizualului explicatii în probleme referitoare la:

a) statutul societătii, situatia juridică, structura de capital, alte probleme manageriale;

b) formatul de principiu al serviciului de programe, structura programelor, alte probleme specifice departamentului editorial;

c) capacitătile de productie prevăzute, realizarea si echiparea studioului, alte probleme specifice departamentului tehnic;

d) capacitatea de sustinere financiară a proiectului.

Art. 7. - (1) După audierea solicitantilor, Consiliul National al Audiovizualului va decide asupra acordării licentei audiovizuale, în baza următoarelor criterii generale:

a) respectarea interesului public;

b) asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe nationale, regionale si locale;

c) evitarea abuzului de pozitie dominantă si a practicilor care împiedică libera concurentă;

d) experienta solicitantului în activitătile din domeniul comunicării audiovizuale, dacă este cazul.

(2) De asemenea, Consiliul National al Audiovizualului decide asupra acordării licentei audiovizuale luând în considerare si următoarele criterii de apreciere a structurii si formatului de principiu ale serviciului de programe:

a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului si protectia minorilor;

b) respectarea pluralismului politic si social, diversitatea culturală, lingvistică si religioasă, informarea, educarea si divertismentul publicului;

c) protejarea culturii si a limbii române, a culturii si a limbilor minoritătilor nationale;

d) durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe;

e) genul, orarul si durata de difuzare si de redifuzare a emisiunilor;

f) procentul alocat programelor locale, în cazul licentelor audiovizuale regionale si locale.

Art. 8. - (1) În acordarea licentelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune Consiliul National al Audiovizualului va tine cont în mod obligatoriu de angajamentele solicitantului în ceea ce priveste procentele rezervate operelor europene, operelor românesti si operelor europene create de producători independenti.

(2) Sunt exceptate de la prevederile art. 1 serviciile de programe de televiziune care îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) au o audientă potentială de până la 3% din populatia recenzată a tării;

b) nu difuzează filme artistice de lung metraj si seriale pentru televiziune;

c) continutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.

(3) Serviciile de programe de televiziune difuzate în baza unei licente acordate pentru municipiul Bucuresti sunt exceptate de la prevederile art. 1 dacă îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) nu difuzează filme artistice de lung metraj si seriale pentru televiziune;

b) continutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.

Art. 9. - Decizia de acordare a licentelor audiovizuale se aduce la cunostintă publică.

Art. 10. - Titularul licentei audiovizuale acordate în urma concursului va solicita Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei eliberarea licentei de emisie în termenul si în conditiile stabilite de acesta.

 

Procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală

 

Art. 11. - În termen de 10 zile de la obtinerea autorizatiei tehnice de functionare acordate de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în conditiile stabilite de acesta, titularul licentei audiovizuale are obligatia să solicite Consiliului National al Audiovizualului eliberarea deciziei de autorizare.

Art. 12. - (1) Titularul licentei audiovizuale va prezenta spre avizare la Directia licente control din cadrul Consiliului National al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare, care va contine următoarele documente:

a) cerere conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta decizie;

b) autorizatia tehnică de functionare, în original si în copie;

c) licenta de emisie, în original si în copie;

d) lista echipamentelor si schita spatiilor redactionale si de productie;

e) copia contractului de închiriere sau a actului de proprietate a spatiilor destinate realizării serviciului de programe;

f) lista persoanelor responsabile de conducerea societătii comerciale si a celor care îsi asumă, în principal, responsabilitatea editorială, numerele de telefon si adresele la care pot fi contactate.

(2) Dosarul avizat va fi înregistrat la Serviciul secretariat si registratură al Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 13. - (1) În termen de 15 zile de la avizarea dosarului de solicitare, dar nu mai mult de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei tehnice de functionare, Consiliul National al Audiovizualului decide asupra acordării deciziei de autorizare, în baza verificării la sediul radiodifuzorului a îndeplinirii conditiilor tehnice si editoriale declarate.

(2) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizată de o echipă a Consiliului National al Audiovizualului formată din membri ai acestuia, experti si juristi.

Art. 14. - Titularul licentei audiovizuale poate efectua transmisii de probă, pentru o perioadă de cel mult 15 zile, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) a depus la Consiliul National al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare audiovizuală;

b) a adus la cunostintă Consiliului National al Audiovizualului intentia de începere a transmisiilor de probă, cu cel putin 72 de ore înainte, precizând intervalul orar zilnic de difuzare.

c) difuzează numai semnale de reglaj, video si/sau audio, semnale de identificare a serviciului de programe si fond muzical.

Art. 15. - Difuzarea serviciului de programe trebuie să înceapă în cel mult 30 de zile de la obtinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Art. 16. - (1) Radiodifuzorii au obligatia să comunice Consiliului National al Audiovizualului orice modificare intervenită în documentele si datele declarate prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), c), d), e), k) si l), în termen de 30 de zile de la data aparitiei modificării, anexând spre notificare noile documente.

(2) Modificarea denumirii serviciului de programe poate fi efectuată numai după obtinerea aprobării Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 17. - Licenta audiovizuală nu poate fi cedată decât după o perioadă de minimum 6 luni de la data începerii difuzării serviciului de programe.

Art. 18. - (1) Licenta audiovizuală a cărei durată de valabilitate expiră de drept poate fi prelungită la cererea titularului pentru încă o perioadă de 9 ani.

(2) Cererea de prelungire se depune la Consiliul National al Audiovizualului cu cel putin 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licentei si va fi însotită de următoarele documente, în original:

a) licenta audiovizuală;

b) decizia de autorizare;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu privire la obiectul de activitate si la structura actionariatului existent la momentul solicitării prelungirii licentei audiovizuale.

(3) În termen de 15 zile de la depunerea solicitării, Consiliul National al Audiovizualului va elibera noile documente.

Art. 19. - Încălcarea de către radiodifuzori a prevederilor art. 14, 15 si 16 se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146 din 2 decembrie 2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2002, cu modificările ulterioare.

 

p. Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Gabriela Stoica

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 213.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- art. 15 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2005;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005;

- Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii nr. DGA/IV/109 din 21 februarie 2005,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1a-1i.

(2) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2a-2n si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(3) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din unitătile sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3a-3g si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(4) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale de urgentă si transport sanitar, în vederea decontării lunare si trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4a-4d si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(5) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5a, 5b si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(6) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală de recuperare, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6a, 6b si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(7) Se utilizează formularele tipizate “Factură fiscală” fără T.V.A. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Formularele cuprinse în prezenta decizie constituie modele-tip.

Art. 3. - Raportările efectuate de furnizorii de servicii medicale în baza contractelor de furnizare încheiate de acestia cu casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti în anul 2005, în vederea decontării serviciilor medicale prestate, se realizează potrivit formularelor aprobate prin prezenta decizie.

Art. 4. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 si 76 bis din 29 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, îsi încetează valabilitatea.

Art. 5. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 18 martie 2005.

Nr. 77.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a