MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 253         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

11. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

203. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al comunei Bran si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bran, judetul Brasov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

133/290. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză si al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

160. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii

 

174. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat, cantitătilor de produse pe culturi, sumelor aferente acestora, precum si conditiilor de eligibilitate ale producătorilor agricoli

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

51. - Ordin al presedintelui Consiliului Concurentei pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal si a celui interzis

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 652/1997

 - Decretul nr. 159/1998

 - Decretul nr. 113/2002

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 si 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Miron Tudor Mitrea, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru sănătate si familie;

- domnul deputat Victor-Viorel Ponta, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei juridice, de disciplină si imunităti;

- domnul deputat Costică Macaleti, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., trece de la Comisia pentru sănătate si familie, în calitatea de membru, la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

- domnul deputat Valeriu Stefan Zgonea, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., trece de la Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, în calitatea de membru, la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 21 martie 2005.

Nr. 11.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al comunei Bran si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bran, judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în comuna Bran, judetul Brasov, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al comunei Bran si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bran, judetul Brasov.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 203.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al comunei Bran si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bran, judetul Brasov

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Bran,

judetul Brasov,

CF 1.180 Simon,

Nr. topo 3.003/3/b/1/b/1/1;

3.003/1/b/b/1/1;

3.001/2/b/1/1;

3.003/2/b/b/1/a/1

Serviciul Român de Informatii

Consiliul Local al Comunei Bran

Nr. M.F.P.:145.157

suprafata construită = 336,58 m2 suprafata desfăsurată = 336,58 m2 suprafata terenului = 2.232 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NATIONALĂ DE PROGNOZĂ

Nr. 133 din 28 februarie 2005

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 290 din 15 martie 2005

 

ORDIN

privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză si al Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale de Prognoză si ministrul finantelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 11 septembrie 2001, cu produsele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale de Prognoză,

Ion Ghizdeanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

 

- completare –

Nr.

crt.

Pozitia

tarifară

Denumirea pozitiei tarifare

(denumirea produsului)

1.

ex. 3926.90.99

---- Altele (sistem de stocat plăcute cablate PCB deteriorate, echipament pentru depozitare de plăci defecte)

2.

ex. 7326.90.98

---- Altele (dispozitiv pentru ghidarea terminalelor, dispozitiv de extractie ac indicator de pe bord, transportor)

3.

ex. 7616.99.90

---- Altele (calibru)

4.

ex. 8414.60.00

-- Hote a căror latură orizontală cea mai mare este de maximum 120 cm (aparat de absorbtie fum si praf)

5.

ex. 8419.39.90

---- Altele (masină de uscat solutia de pe plăcuta caldă cu cadru suport)

6.

ex. 8424.89.95

---- Altele (echipament de acoperire antistatică a sticlei frontale)

7.

ex. 8428.33.90

---- Altele (echipament automat de transport)

8.

ex. 8428.39.91

----- Transportoare sau conveioare cu role sau găleti (sistem de alimentare cu lădite, sistem de transport pentru cutii cu borduri)

9.

ex. 8428.90.98

------ Altele (echipament pentru alimentarea automată a liniei cu plăci, echipament automat de răcire si transport al plăcilor,  sistem de alimentare cu piese echipat cu sistem de colectare praf, transportor)

10.

ex. 8462.10.10

--- Cu comandă numerică (echipament de presat indicatorul, masină de inserat saibă-terminale, echipată cu dispozitiv pentru  inserare saibă si cu cutia de alimentare saibe)

11.

ex. 8462.39.99

----- Altele (masină de tăiat terminale componente)

12.

ex. 8467.29.90

------ Altele (surubelnită electrică dinamometrică, surubelnită electronică dinamometrică)

13.

ex. 8479.50.00

-- Roboti industriali nedenumiti si necuprinsi în altă parte (echipament automat pentru punerea pastei de cositor pe placă cu matrită pentru aplicarea pastei pe placă, echipament automat pentru montarea componentelor cu dimensiuni mici/mari pe placă)

14.

ex. 8479.89.98

----- Altele (echipament automat de curătare a plăcilor, sistem de alimentare cu suruburi, masină suport suruburi, echipament de curătat cu ultrasunete)

15.

ex. 8504.31.90

----- Altele (sursă pentru verificare LED)

16.

ex. 8512.20.00

-- Alte aparate de iluminat sau de semnalizare vizuală (lampă de control si avertizare proces)

17.

ex. 8514.10.80

---- Altele (cuptor pentru lipit componente electronice pe placă)

18.

ex. 8515.11.00

--- Ciocane si pistoale de lipit (statie de lipire manuală, pompă de cositor cu jet de aer cald)

19.

ex. 8515.19.00

--- Altele (robot pentru lipit piese pe cablaje echipate cu suport placă cablată pentru robot si cu cadru metalic de sustinere robot)

20.

ex. 8515.80.99

----- Altele (masină de imprimat la cald cu dispozitiv de imprimare la cald a sticlei frontale, echipament pentru  imprimarea la cald a indicatorului cu dispozitiv pentru imprimarea la cald a indicatorului)

21.

ex. 8543.20.00

-- Generatoare de semnal (generator de semnal)

22.

ex. 8543.89.95

----- Altele (masină pentru înscris program în CIP echipată cu suport pentru plăcuta cablată, pistol cu aer antistatic cu vacuum)

23.

ex. 9030.83.90

---- Altele (masină de citit/înscris date referitoare la motoarele pas cu pas, tester verificat functionare placă cablată echipată cu suport pentru sustinere plăcută cablată si cadru metalic pentru sustinere tester, masină pentru stergere/scriere date în CIP echipată cu suport carcasă bord)

24.

ex. 9031.49.00

--- Altele (echipament pentru inspectia manuală a plăcilor electronice, masină pentru inspectie cu cameră video echipată cu suport bord, masină pentru  inspectia vizuală a acului indicator vitezometru si turometru, echipată cu suport bord, masină pentru inspectia luminilor bord echipată cu suport bord,

echipament automat de inspectie optică)

25.

ex. 9031.80.91

----- Pentru măsurarea sau controlul mărimilor geometrice (dispozitiv de verificare a sticlei frontale, calibru)

26.

ex. 9031.80.99

----- Altele (aparat pentru controlul pasilor de lucru)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. I.12 si ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 19 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. I. - Se înlocuieste anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 22 iulie 2004, cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data întrunirii Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 11 martie 2005.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004)

 

COMPONENTA

Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu

 

1. Constantin Popescu, secretar de stat presedinte

2. Angela Filipas, director, Directia evaluare impact, controlul poluării si managementul riscului - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor membru

3. Cornel Florea Gabrian, director, Directia elaborare si implementare politici economice de mediu - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor membru

4. Adrian Badea, profesor universitar doctor inginer, Facultatea de Energetică - Universitatea Politehnica Bucuresti membru

5. Jorj Mădălin Mihailovici, conferentiar universitar doctor inginer, Facultatea de Hidrotehnică - Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti membru

6. prof. Lucian Matei, Facultatea de Geologie si Geofizică - Universitatea Bucuresti membru

7. prof. Cornel Dinu, Facultatea de Geologie si Geofizică - Universitatea Bucuresti membru

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat, cantitătilor de produse pe culturi, sumelor aferente acestora, precum si conditiilor de eligibilitate ale producătorilor agricoli

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 76.973 din 14 martie 2005,

în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) În sensul prezentului ordin, beneficiarii sumelor acordate, reprezentând sprijin direct al statului pe produs, sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, constituiti conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare, care detin sau administrează exploatatii agricole, precum si unitătile de cercetare si învătământ agricol, care produc si valorifică pe piata internă produsele agricole prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole.

(2) Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 65/2005, valoarea totală a subventiilor acordate în sectorul vegetal, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 65/2005, valorificate pe piata internă, este de 1.283 miliarde lei.

Art. 2. - Se aprobă cantitătile de produse pe culturi, pentru care se acordă sprijin direct al statului pe produs, nivelul sprijinului si sumele aferente acestora, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Cererea-tip prevăzută la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2005 va fi însotită de următoarele documente:

a) pentru persoane fizice: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate, însotită de adeverinta eliberată de primăria locală, care să ateste că face parte dintr-o exploatatie familială; pentru persoane juridice: copii de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscală;

b) adeverintă de la primăria în a cărei rază se află suprafata cultivată, din care să rezulte cultura, suprafata, productia totală obtinută, vizată si de reprezentantul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală;

c) copii de pe actele doveditoare ale încasării contravalorii mărfii livrate;

d) copie de pe formularul de gradare la produsul marfă grâu + secară.

(2) De asemenea, beneficiarii sprijinului direct al statului pentru produsele prevăzute în anexă trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să folosească la înfiintarea culturilor agricole sământă sau material de plantat de bună calitate;

b) să execute minimum de lucrări prevăzute în tehnologia specifică fiecărei culturi;

c) pentru legumele cultivate în sere încălzite, beneficiarii sprijinului direct al statului trebuie să facă dovada consumului de energie termică în perioada 15 octombrie 2004-31 mai 2005, 20 septembrie-31 decembrie 2005.

Art. 4. - Pe lângă documentele prevăzute la art. 3, beneficiarii sprijinului direct al statului pe produs vor prezenta suplimentar, pentru produsele ecologice obtinute, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, următoarele:

a) fisa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru produsele ecologice;

b) contractul producătorului agricol cu un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru inspectia si certificarea produsului;

c) certificatul de produs ecologic emis de un organism de inspectie si certificare.

Art. 5. - Sprijinul direct al statului pe produs pentru legumele de seră se acordă în vederea compensării costului energiei termice utilizate în sere în perioada rece a anului.

Art. 6. - Termenele limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct pe produs din partea statului sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 65/2005.

Art. 7. - (1) Repartizarea cantitătilor de productie marfă se face procentual, pentru fiecare agent economic, în functie de repartitia productiei marfă pe judet.

(2) Sustinerea pentru produsul grâu + secară se atribuie numai pentru productia marfă gradată, diferentiat pe grade conform anexei.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin departamentul de specialitate, stabileste si transmite directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti cantitătile de produse pe culturi pentru care se acordă sprijinul direct al statului.

Art. 9. - În cazul în care, datorită unor conditii obiective, nu se consumă fondul alocat pentru productia marfă la unul sau la mai multe produse, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale se vor transfera sumele pentru alte produse prevăzute în anexă.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 23 martie 2005.

Nr. 174.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând cantitătile de produse agricole destinate comercializării, fondurile si sursa de finantare a acestora în anul 2005

 

 

Nr.

crt.

Cultura

Productia

marfă

sustinută

(mii tone)

Sustinerea

pe unitatea

de produs

(mii lei/tonă)

Sustinere directă

din bugetul Ministerului Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării Rurale

(miliarde lei)

1.

Grâu + secară - TOTAL

725

-

400

 

gradul I

100

700

70

 

gradul II

175

600

105

 

gradul III

450

500

225

2.

Sfeclă de zahăr

750

500

375

3.

Orez

5

5.000

25

4.

In+cânepă pentru fibră

3

2.500

7,5

5.

Legume de seră

65

5.000

325

6.

Soia

200

250

50

7.

Struguri nobili pentru vinuri DOC

87,2

1.000

87,2

8.

Hamei (productie de conuri)

1

10.000

0,10

9.

Produse ecologice:

 

 

 

 

- grâu+secară

2

600

1,2

 

- floarea-soarelui

5

500

2,5

 

- legume de câmp

3

2.500

7,5

 

- leguminoase alimentare pentru boabe (mazăre, fasole, năut, linte, bob si lupin dulce)

5

400

2

TOTAL:

 

 

 

1.283

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal si a celui interzis

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare si al art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pun în aplicare Instructiunile privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal si a celui interzis, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si instructiunile mentionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 21 martie 2005.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal si a celui interzis

 

În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentele instructiuni.

 

ARTICOLUL 1

Introducere

 

(1) Prezentele instructiuni stabilesc nivelul dobânzilor ce vor fi propuse de către Consiliul Concurentei în cazul recuperării sau rambursării ajutorului ilegal sau interzis, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Scopul recuperării sau rambursării este restabilirea conditiilor de concurentă existente pe piată anterior acordării ajutorului.

 

ARTICOLUL 2

Domeniu de aplicare

 

(1) În cazul în care Consiliul Concurentei constată existenta unui ajutor de stat ilegal sau interzis, va solicita curtii de apel competente să dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului de stat sau rambursarea de către beneficiar a ajutorului de stat, precum si a dobânzii aferente sumei acestuia.

(2) Această dobândă se impune a fi recuperată sau rambursată:

a) în cazul ajutorului interzis;

b) în cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de către Consiliul Concurentei.

 

ARTICOLUL 3

Metodologia stabilirii dobânzii

 

(1) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat ilegal sau cel interzis a fost pus la dispozitia beneficiarului.

(2) Această dobândă va fi aplicată până la momentul recuperării ajutorului. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.

(3) Rata dobânzii stabilită conform alin. (1) va fi aplicată pentru întreaga perioadă, respectiv de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispozitia beneficiarului până la data recuperării efective.

(4) În cazul în care au trecut mai mult de 5 ani de la momentul în care ajutorul ilegal sau interzis a fost pus la dispozitia beneficiarului, iar acesta nu a fost recuperat, rata dobânzii va fi recalculată la intervale de 5 ani, tinându-se cont de dobânda în vigoare la momentul recalculării.

 

ARTICOLUL 4

Rata dobânzii

 

(1) Nivelul ratei dobânzii care se va lua în calcul în cazul recuperării sau rambursării unui ajutor de stat ilegal ori interzis se stabileste în functie de nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României din prima zi lucrătoare a anului, pentru dobânda cuvenită pe semestrul I al anului în curs si cel din prima zi lucrătoare a lunii iulie, pentru dobânda cuvenită pe semestrul II al anului în curs.

(2) În cazul în care nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României se modifică cu peste 5 puncte procentuale fată de dobânda stabilită, nivelul ratei dobânzii care se va lua în calcul în cazul recuperării sau rambursării unui ajutor de stat ilegal ori interzis va fi modificat în consecintă.

(3) Noua rată a dobânzii se aplică din prima zi a lunii următoare recalculării.

 

ARTICOLUL 5

Publicarea

 

Consiliul Concurentei va asigura preluarea si publicarea pe pagina web a institutiei a nivelului ratei dobânzii de referintă în vigoare, precum si a celor precedente.

 

ARTICOLUL 6

Dispozitii finale

 

(1) Prezentele instructiuni transpun în legislatia românească capitolul 5 din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (EC) nr. 794/2004 pentru implementarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (EC) nr. 659/1999 privind regulile de punere în aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140 din 30 aprilie 2004.

(2) Prezentele instructiuni vor fi puse în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 16 ianuarie 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la judetul Dâmbovita, la nr. crt. 8.041, în loc de: Nicolaescu G. Nicolae se va citi: Nicolăescu G. Neculae.

 

În Decretul nr. 159/1998 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 22 mai 1998, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la judetul Suceava, la nr. crt. 69, în loc de: Aioane C. Petru se va citi: Aioanei C. Petre;

- la judetul Suceava, la nr. crt. 973, în loc de: Braic G. Gavril se va citi: Braic G. Gavrilă;

- la judetul Suceava, la nr. crt. 3.674, în loc de: Latas N. Vasile se va citi: Lates N. Vasile;

- la judetul Suceava, la nr. crt. 5.729, în loc de: Regus V. Toader se va citi: Regus V. Teodor;

- la judetul Suceava, la nr. crt. 7.264, în loc de: Vicol T. Gheorghe se va citi: Vicol T. George.

 

În Decretul nr. 113/2002 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la judetul Suceava, la nr. crt. 3.185, în loc de: Andrioaoa D. Gheorghe se va citi: Andrioaia D. Gheorghe.