MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 244         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 martie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

55. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritătile de control si fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001

 

Protocol aditional la Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritătile de control si fluxul transfrontalier al datelor

 

142. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritătile de control si fluxul

transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 4 din 18 ianuarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, 7, art. 8 alin. (2) si art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare

 

201/65. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea unor măsuri organizatorice pentru eficientizarea activitătii în cadrul subprogramului 2.4 “Preventie si control în diabet si alte boli de nutritie”

 

2.055. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea aprobărilor nominale prevăzute la pct. 1 din nota cuprinsă în anexa nr. IV/2 “Cultură” la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

199. - Decizie privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

8. - Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2005 privind închiderea exercitiului financiar 2004 pentru entitătile reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

9. - Ordin privind aprobarea Instructiunilor nr. 4/2005 referitoare la prevenirea finantării actelor de terorism

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritătile de control si fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul aditional la Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritătile de control si fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001 si semnat de România la 13 iulie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 55.


*) Traducere.

 

PROTOCOL ADITIONAL

la Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritătile de control si fluxul transfrontalier al datelor*)

 

Strasbourg, 8 noiembrie 2001

 

PREAMBUL

 

Părtile acestui protocol aditional la Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, deschisă pentru semnare la Strasbourg la data de 28 ianuarie 1981, denumită în continuare Conventia,

convinse de faptul că autoritătile de control, exercitându-si atributiile în completă independentă, constituie un element al protectiei efective a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale,

luând în considerare importanta fluxului de informatii între popoare,

considerând că o dată cu cresterea schimbului de date personale în afara frontierelor nationale este necesară asigurarea protectiei efective a drepturilor omului si a libertătilor sale fundamentale si, în special, dreptul la confidentialitate, în legătură cu astfel de schimburi de date personale,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Autoritătile de control

 

1. Fiecare parte contractantă va conferi uneia sau mai multor autorităti responsabilitatea pentru asigurarea conformitătii cu măsurile prevăzute prin legislatia sa internă, care pun în vigoare principiile stabilite în cap. II si III al Conventiei, precum si în acest protocol.

2. a. În acest scop autoritătile mai sus mentionate vor avea, în special, dreptul de a investiga si de a interveni, precum si dreptul de a se angaja în procedurile legale sau de a aduce în atentia autoritătilor juridice competente încălcarea prevederilor din legislatia internă care pun în aplicare principiile mentionate la paragraful 1 al art. 1 din acest protocol.

b. Fiecare autoritate de control va da curs reclamatiilor

depuse de orice persoană în legătură cu protectia drepturilor si libertătilor sale fundamentale, cu privire la procesarea datelor personale care sunt în competenta acesteia.

3. Autoritătile de control îsi vor exercita atributiile în completă independentă.

4. Deciziile autoritătilor de control, care fac obiectul unei plângeri, pot fi atacate în fata unui tribunal.

5. În conformitate cu prevederile cap. IV si fără a încălca prevederile art. 13 din Conventie, autoritătile de control vor colabora pentru îndeplinirea deplină a atributiilor lor, în special prin întreg schimbul de informatii folositoare.

 

ARTICOLUL 2

Fluxurile transfrontaliere de date personale trimise către un receptor care nu constituie subiect al jurisdictiei unei părti a Conventiei

 

1. Fiecare parte va asigura transferul datelor personale către un receptor care se află sub jurisdictia Statului sau a organizatiei care nu este parte la Conventie, numai dacă acel stat sau organizatie asigură un nivel adecvat de protectie pentru acel transfer de date.

2. Prin derogare de la paragraful 1 al art. 2 din acest protocol, fiecare parte va permite transferul datelor personale:

a) dacă legislatia internă prevede acest lucru, datorită:

- intereselor specifice ale subiectului datelor; sau

- intereselor justificate care prevalează, în special intereselor publice importante; sau

b) dacă măsuri de protectie care pot rezulta, în special, din clauze contractuale sunt asigurate de către autoritatea de control responsabilă pentru transferul datelor si sunt considerate adecvate de către autoritătile competente, în conformitate cu legislatia internă.

 

ARTICOLUL 3

Dispozitii finale

 

1. Prevederile art. 1 si 2 ale acestui protocol vor fi considerate de părti ca articole aditionale ale Conventiei si toate prevederile Conventiei vor fi aplicate în conformitate.

2. Acest protocol va fi deschis pentru semnare de către statele semnatare ale Conventiei. După aderarea la Conventie în conditiile stipulate de aceasta, Comunitătile Europene vor semna acest protocol. Acest protocol constituie subiect al ratificării, acceptării sau aprobării. Un semnatar al acestui protocol nu îl va ratifica, accepta sau aproba numai dacă anterior sau simultan a ratificat, acceptat sau aprobat Conventia sau dacă a aderat la aceasta. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare a acestui protocol vor fi depuse la Secretariatul General al Consiliului Europei.

3. a. Acest protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării perioadei de 3 luni de la data la care 5 dintre semnatarii săi si-au dat acordul de a fi parte la acest protocol, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al art. 3.

b. În ceea ce priveste orice semnatar al acestui procotol, care ulterior acceptă să fie parte la acesta, protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării perioadei de trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare.

4. a. După intrarea în vigoare a acestui protocol, orice stat care a aderat la Conventie poate, de asemenea, să adere si la acest protocol.

b. Aderarea se va efectua prin depunerea la Secretariatul General al Consiliului Europei a instrumentului de aderare care va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării perioadei de 3 luni de la data încredintării spre păstrare.

5. a. Orice parte poate denunta oricând acest protocol printr-o notificare adresată Secretariatului General al Consiliului Europei.

b. O astfel de denuntare va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării perioadei de 3 luni de la data primirii acestei notificări de către Secretariatul General.

6. Secretariatul General al Consiliului Europei va notifica statele membre ale Consiliului Europei, Comunitătile Europene si orice alt stat care nu a aderat la acest protocol, în legătură cu:

a) orice semnare;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare;

c) orice dată a intrării în vigoare a acestui protocol, în conformitate cu art. 3;

d) orice alt document, notificare sau comunicare legată de acest protocol.

În prezenta subsemnatului, fiind autorizat, au semnat acest protocol.

Încheiat la Strasbourg la data de 18 noiembrie 2001, în limbile engleză si franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar ce va fi păstrat în arhivele Consiliului Europei. Secretariatul General al Consiliului Europei va transmite copii legalizate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, Comunitătii Europene si oricărui stat invitat să adere la Conventie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter

personal, cu privire la autoritătile de control si fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritătile de control si fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 142.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 4

din 18 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, 7, art. 8 alin. (2) si art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, 6, art. 61 alin. (2) si art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Revaplus 2000” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 633/CA/2004 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, motivând că din notele scrise depuse la dosar de autorul exceptiei nu rezultă în ce constă încălcarea dispozitiilor constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 august 2004, pronuntată în Dosarul nr. 633/CA/2004, Tribunalul Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ II a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3, 6, art. 61 alin. (2) si art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Revaplus 2000” - S.R.L. din Constanta într-o cauză având ca obiect recursul împotriva unei sentinte civile prin care s-a admis în parte plângerea formulată împotriva unui proces-verbal de contraventie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că prevederile legale mentionate încalcă, în ordinea invocării lor, dispozitiile art. 41 alin. (2) teza întâi si alin. (6), art. 54, art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si ale art. 411 din Constitutie.

Autorul exceptiei consideră că textele de lege criticate nu ocrotesc în mod egal dreptul de proprietate asupra unui bun imobil prin natura sa si dreptul de proprietate asupra unui bun imobil prin destinatie. Dreptul de folosintă al autorului, proprietar al bunului imobil prin destinatie, nu poate fi exercitat, întrucât textele atacate îl obligă la obtinerea unei autorizatii de demolare. Faptul că a fost considerat executant si, în această calitate, a fost sanctionat contraventional în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 este o nesocotire a calitătii sale de proprietar si o îngrădire a dreptului de folosintă, privit ca un atribut al dreptului de proprietate.

Autorul exceptiei apreciază că art. 57 din Constitutie se aplică si autoritătilor publice, ca subiecte de drept, care au obligatia de a interpreta legea în raport de dispozitiile Constitutiei.

Textele de lege criticate “restrâng libertatea comertului” si aduc atingere accesului liber al persoanei la activitatea economică, întrucât obligă o societate al cărei obiect de activitate nu cuprinde constructii sau demolări si care nu are un drept de proprietate asupra terenului, ci numai asupra bunului imobil prin destinatie aflat pe teren, la obtinerea unei autorizatii de demolare.

Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece “necesitatea obtinerii autorizatiei cerute de lege si sanctionarea contraventională a lipsei acesteia stabilesc cadrul legal în care dreptul de proprietate se poate exercita fără încălcarea drepturilor celorlalti si nu reprezintă o încălcare ori o limitare adusă proprietătii”, fiind în acord cu art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu următoarea motivare:

Potrivit Legii nr. 50/1991 “constructiile civile, industriale [...], agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire” care “reprezintă actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor”. “Textele de lege criticate sanctionează contraventional executarea de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, fără autorizatie de construire.” Prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie statuează, privitor la dreptul de proprietate, că limitele si continutul acestuia sunt stabilite de lege, astfel încât sanctiunea contraventională care se aplică în cazul desfiintării unei constructii, fără autorizatia necesară, nu aduce atingere art. 44 alin. (1) teza întâi si alin. (7) din Constitutie.

Legiuitorul are competenta, conferită prin Legea fundamentală, de a reglementa cadrul în care titularul unui drept are posibilitatea valorificării acestuia, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale celorlalti titulari, astfel încât nu se poate retine încălcarea art. 57 din Constitutie.

Raportarea art. 3, art. 6, art. 61 alin (2) si art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 la art. 135 din Constitutie nu poate fi retinută, întrucât acesta nu are incidentă în cauză.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu următoarea motivare:

Critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 6, art. 61 alin. (2) si art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, fată de art. 44 alin. (2) teza întâi si alin. (7) din Constitutie, “nu poate fi retinută, întrucât obligatia obtinerii autorizatiei pentru executarea sau desfiintarea unor lucrări de constructii, precum si aplicarea de sanctiuni în cazul nerespectării acesteia nu au legătură cu garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate privată. În acest sens, Curtea Constitutională a retinut în jurisprudenta sa că, în măsura în care dobândirea dreptului de proprietate are loc fără respectarea conditiilor legale, titularul dreptului de proprietate va suporta sanctiunile stabilite de lege, fără a se putea apăra invocând principiul constitutional al ocrotirii proprietătii”.

Scopul măsurilor stabilite prin Legea nr. 50/1991 este asigurarea interesului general privind protectia mediului si dezvoltarea durabilă, precum si respectarea principiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. În consecintă activitatea de edificare sau desfiintare a constructiilor de orice natură trebuie să se supună rigorilor legii.

Raportarea art. 3, 6, art. 61 alin. (2) si art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 la art. 57 si 135 din Constitutie nu poate fi retinută, întrucât acestea nu au relevantă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de autorul acesteia, îl constituie dispozitiile art. 3, 6, art. 61 alin. (2) si art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

Ulterior datei la care a fost sesizată Curtea Constitutională, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, dispozitiile acesteia au fost renumerotate, iar textele care formează obiectul exceptiei au fost cuprinse în art. 3, 7, art. 8 alin. (2) si art. 26 alin. (1) lit. a), dispozitii asupra cărora urmează să se pronunte Curtea prin prezenta decizie.

Acestea au următorul continut:

- Art. 3: “Autorizatia de construire se eliberează pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevăzute la art. 11;

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind căi de comunicatie, inclusiv lucrări de artă, retele si dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătătiri funciare, lucrări de instalatii de infrastructură, noi capacităti de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

d) împrejmuiri si mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrări de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrări de foraje si excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatări de suprafată sau subterane;

f) lucrări, amenajări si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, căsute sau de rulote;

h) lucrări de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe căile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodăresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan;

i) cimitire - noi si extinderi.”

- Art. 7: “(1) Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritătile prevăzute la art. 4, care va cuprinde:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;

c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii;

d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;

e) dovada privind achitarea taxelor legale.

(2) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaborează în conformitate cu continutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordantă cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta, si se întocmeste, se semnează si se verifică, potrivit legii.

(3) În situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu mentionarea în scris a elementelor necesare în vederea completării acesteia.

(4) Executarea lucrărilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

(5) Autoritatea emitentă a autorizatiei de construire stabileste o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toată durata de executie a lucrărilor prevăzute prin autorizatie, în conformitate cu proiectul tehnic.

(6) Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilitătii autorizatiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizatii de construire. În situatia în care caracteristicile nu se schimbă fată de autorizatia initială, se va putea emite o nouă autorizatie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrările de constructii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritătii emitente prelungirea valabilitătii autorizatiei cu cel putin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilitătii autorizatiei se poate acorda o singură dată si pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.

(8) Investitorul are obligatia să înstiinteze autoritatea emitentă a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial în constructii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înstiintare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizatiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizatiei.

(9) O dată cu depunerea cererii de emitere a autorizatiei de construire solicitantul are obligatia să prezinte o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul – teren si/sau constructii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecătoresti. În caz contrar documentatia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai după solutionarea definitivă în instantă a litigiului.

(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgentă, în conditiile prevăzute la alin. (16), chiar în situatia existentei unor litigii aflate pe rolul instantelor judecătoresti.

(11) În conditiile prezentei legi nu se emit autorizatii provizorii.

(12) Autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai pe baza unei documentatii complete, în conformitate cu continutulcadru prevăzut în anexa nr. 1, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (16).

(13) Autorizatia de construire se semnează de presedintele consiliului judetean sau de primar, după caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritătii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizatiilor revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(14) Valabilitatea autorizatiei se mentine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu conditia respectării prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire.

(15) În situatia în care în timpul executiei lucrărilor, si numai în perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificări de temă privind constructia autorizată, care conduc la necesitatea modificării acesteia, titularul are obligatia de a solicita o nouă autorizatie, potrivit legii. Pentru obtinerea noii autorizatii de construire solicitantul va depune o documentatie, elaborată cu conditia încadrării noilor propuneri în prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si numai în limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initială. Nu este necesară emiterea unui nou certificat de urbanism.

(16) Autorizatia de construire pentru lucrările de interventie de primă necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităti ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către autoritatea administratiei publice abilitată, conform legii, urmând ca documentatia legală necesară să fie definitivată pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor legale.

(17) Primăriile pot dezafecta constructiile, proprietate a unitătii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranta publică, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe bază de autorizatie de desfiintare emisă în conditiile alin. (16), cu obligatia de a se întocmi documentatii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1.

(18) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculează potrivit legii.

(19) Taxa pentru prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire se calculează la 30% din valoarea initială a taxei de autorizare.

(20) Institutiile abilitate prin lege să emită avize si acorduri în vederea autorizării lucrărilor de constructii, altele decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1), au obligatia emiterii acestora în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentatiei, după caz, direct structurilor organizate de consiliile judetene si locale sau, după caz, solicitantului.”

- Art. 8 alin. (2): “Autorizatia de desfiintare se emite în aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevăzute la art. 11.”

- Art. 26 alin. (1) lit. a): “Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totală ori partială, fără autorizatie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor de la lit. b), de către investitor si executant;”.

Autorul exceptiei consideră că aceste texte de lege aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (2) teza întâi si alin. (6) [devenit art. 44 alin. (2) teza întâi] privitor la garantarea si ocrotirea proprietătii private în mod egal de lege, indiferent de titular [si alin. (7)] referitor la obligatiile impuse de dreptul de proprietate, art. 54 [devenit art. 57] privitor la exercitarea drepturilor si a libertătilor, art. 134 alin. (1) si alin. (2) litera a) [devenit art. 135 alin. (1)] privitor la economia României  [si alin. (2) lit. a)] referitor la asigurarea de către stat a libertătii comertului, protejarea concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie si art. 411 [devenit art. 45] privitor la libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit Legii nr. 50/1991, constructiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, ce reprezintă actul de autoritate al administratiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Cu privire la sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia “textele de lege criticate nu ocrotesc în mod egal dreptul de proprietate asupra unui bun imobil prin natura sa si dreptul de proprietate asupra unui bun imobil prin destinatie”, Curtea observă că aceasta este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu prevăd un regim juridic diferentiat în functie de natura bunului.

Critica potrivit căreia dreptul de folosintă al autorului, proprietar al bunului imobil prin destinatie, nu poate fi exercitat, întrucât textele de lege criticate îl obligă la obtinerea unei autorizatii de demolare, nu poate fi retinută, deoarece s-ar nega “legiuitorului competenta conferită prin Constitutie de a reglementa cadrul în care titularul unui drept are posibilitatea să si-l valorifice, luând în considerare drepturile si interesele legitime ale celorlalti titulari, pe care este tinut să le respecte.” Acesta este sensul în care s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 144 din 25 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 11 mai 2004.

Curtea observă că art. 57 din Constitutie nu este incident în cauză, deoarece persoanele cărora le incumbă obligatia pe care acest text o instituie sunt enumerate exhaustiv: “cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii”.

Cu privire la încălcarea art. 45 si 136 din Constitutie, Curtea retine că prin Decizia nr. 15 din 22 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 februarie 2004, s-au statuat următoarele: “în considerarea specificului economiei de piată, statul nu mai este detinătorul exclusiv al tuturor pârghiilor economice, rolul său fiind limitat la crearea cadrului general, economic, social si politic, necesar pentru derularea activitătii agentilor economici, ceea ce implică adoptarea unor reglementări restrictive, dar în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor si intereselor legitime ale tuturor.”

Din această perspectivă critica apare ca neîntemeiată, deoarece reglementarea restrictivă prin Legea nr. 50/1991 a autorizării executării lucrărilor de constructii este justificată de interesul public în domeniu. Amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor sunt operatiuni care trebuie să respecte planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si anumite standarde de calitate si sigurantă.

În acest sens, art. 29 din Legea nr. 50/1991 instituie “controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii”, care se realizează prin Inspectoratul de Stat în Constructii si inspectoratele teritoriale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, 7, art. 8 alin. (2) si art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Revaplus 2000” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 633/CA/2004 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 ianuarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare

 

În baza art. 59 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 101.097 din 17 ianuarie 2005 al Directiei de fond funciar si îmbunătătiri funciare privind modul de stabilire a tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare, aprobată de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, organizatiile de îmbunătătiri funciare, federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare si Directia de fond funciar si îmbunătătiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale care răspunde de domeniul îmbunătătirilor funciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin abrogă orice dispozitii contrare prevederilor acestuia.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2005.

Nr. 8.

 

NORME METODOLOGICE

privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, prezentele norme metodologice reglementează modul de stabilire a structurii tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii si a tarifului anual, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunostinta beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale si termenul de achitare de către beneficiari a tarifului anual.

Art. 2. - (1) Tarifele pentru serviciile de îmbunătătiri funciare se stabilesc astfel încât să asigure exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătătiri funciare, a sistemelor de irigatii sau de desecare si drenaj si a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului în vederea protejării intereselor tuturor beneficiarilor, să prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea si poluarea solului si să promoveze protectia mediului în conformitate cu standardele de mediu.

(2) Principiile care stau la baza modului de stabilire a structurii si a calcului tarifelor pentru irigatii sunt următoarele:

a) reflectarea cheltuielilor efective realizate de Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare Administratia, sau de alti furnizori de apă pentru irigatii pentru exploatarea, întretinerea si reparatiile infrastructurii de irigatii;

b) calcularea tarifelor pentru serviciile de irigatii pe baza datelor si a parametrilor de functionare specifici fiecărei amenajări de irigatii si fiecărei trepte de pompare din cadrul acestor amenajări, precum si fiecărui canal de distributie prin care se livrează apă pentru irigatii la punctele de livrare a apei pentru irigatii;

c) luarea în considerare, la calculul tarifelor pentru serviciile de irigatii, numai a cheltuielilor estimate pentru exploatarea, întretinerea si reparatiile elementelor de infrastructură care deservesc punctele de livrare a apei pentru irigatii, prevăzute în contractele de prestări de servicii în vigoare, si numai în măsura în care aceste cheltuieli sunt efectuate pentru asigurarea unei functionări sigure a infrastructurii si au fost însusite de reprezentantii beneficiarilor constituiti în consilii de unitate de administrare;

d) distribuirea cheltuielilor, indiferent de natura lor, necesar a fi efectuate pentru exploatarea, întretinerea si reparatiile infrastructurii comune, care deserveste mai multe puncte de livrare a apei pentru irigatii, pe aceste puncte de livrare, proportional cu suprafata contractată pentru cheltuielile de întretinere si reparatii si cu volumul de apă livrat pentru cheltuielile de exploatare;

e) includerea cheltuielilor de întretinere si reparatii si a celor de exploatare necesar a fi efectuate, exclusiv pentru exploatarea, întretinerea si reparatiile unui punct de livrare a apei pentru irigatii, numai în tarifele aferente acelui punct de livrare.

Art. 3. - Termenii folositi au întelesul atribuit în sensul Legii nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, sau cel prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL II

Tarifele pentru serviciile de irigatii

 

SECTIUNEA 1

Structura tarifelor pentru serviciile de irigatii

 

Art. 4. - Tariful anual, tariful de livrare a apei pentru irigatii si tariful stabilit potrivit contractelor sezoniere cuprind în structura lor toate cheltuielile necesare prestării serviciilor de irigatii, specifice fiecăruia dintre aceste tarife, după cum urmează:

a) tariful anual include cheltuielile estimate de întretinere si reparatii ale infrastructurii principale de irigatii din domeniul public si privat al statului, aflate în administrarea Administratiei, începând de la sursă sau priză si până la punctele de livrare a apei pentru irigatii. Tariful anual nu cuprinde cheltuielile Administratiei cu salarizarea personalului si cele administrative de functionare a sediului sucursalei care răspunde de gestionarea amenajării de irigatii si a sediului central. În cazul în care livrarea apei pentru irigatii se face până la hidrant prin infrastructura din amenajarea interioară de irigatii, până la transmiterea acesteia la cerere, fără plată, în proprietatea organizatiilor de îmbunătătiri funciare, la tariful anual se adaugă si costul serviciului de întretinere si reparatii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii;

b) tariful de livrare a apei pentru irigatii include costul serviciului de prelevare a apei din sursă si costurile de transport al apei pentru irigatii de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigatii, prin intermediul infrastructurii principale de irigatii aflate în administrarea Administratiei. Costurile de transport cuprind cheltuielile administrative si cele cu energia electrică si termică pentru pomparea apei si, în functie de ponderea activitătilor de irigatii în cadrul tuturor activitătilor de îmbunătătiri funciare desfăsurate de fiecare sucursală, cel mult 50% din cheltuielile cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli. În cazul în care livrarea apei pentru irigatii se face până la hidrant prin infrastructura din amenajarea interioară de irigatii, până la transmiterea acesteia la cerere, fără plată, în proprietatea organizatiilor de îmbunătătiri funciare, la tariful de livrare a apei pentru irigatii se adaugă si costul serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii;

c) tariful stabilit potrivit contractelor sezoniere include cheltuielile prevăzute la lit. b), cheltuielile de întretinere si reparatii similare celor prevăzute la lit. a), precum si cele administrative si orice alte cheltuieli suplimentare necesare livrării apei prin punctul de livrare a apei pentru irigatii prevăzut în contractul sezonier.

Art. 5. - Tarifele pentru serviciile de irigatii au următoarea structură generală:

a) cheltuielile directe ale Administratiei;

b) cheltuielile indirecte, compuse din regia unitătilor de administrare si, după caz, din regia sucursalelor teritoriale si a sediului central al Administratiei;

c) profitul Administratiei;

d) cheltuielile de executare a lucrărilor de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii, precum si a lucrărilor de întretinere si reparatii contractate cu tertii furnizori.

Art. 6. - (1) Tariful anual va acoperi costurile estimate de întretinere si reparatii ale infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflate în administrarea Administratiei.

(2) Lucrările de întretinere si de reparatii se contractează cu tertii furnizori pe fiecare element de infrastructură aflat în administrarea Administratiei. Stabilirea volumului de lucrări de întretinere si de reparatii se face pe bază de antemăsurători.

(3) Lista lucrărilor de întretinere si reparatii pe baza cărora se întocmesc devizele de lucrări pentru fiecare element de infrastructură este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(4) Devizele de lucrări se întocmesc pe baza indicatoarelor de norme de deviz în vigoare. Pentru lucrările de întretinere si reparatii care nu se regăsesc în indicatoarele de norme de deviz în vigoare se întocmesc norme specifice activitătilor de îmbunătătiri funciare de către unitătile de administrare, care se avizează de sucursalele teritoriale si se aprobă de Consiliul de administratie al Administratiei.

(5) Structura tarifului anual pentru executarea lucrărilor de întretinere si reparatii ale infrastructurii principale de irigatii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigatii, este cea prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Detalierea structurii cheltuielilor cu tertii prestatori care execută lucrările de întretinere si reparatii, mentionată la rândul C din anexa nr. 3, este prevăzută în anexa nr. 3a). În cazul în care livrarea apei pentru irigatii se face până la hidrant, la tariful anual se adaugă valoarea serviciului de întretinere si reparatii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii ce se execută de tertii prestatori, a cărui structură este prezentată în anexa nr. 3b).

Art. 7. - (1) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigatii prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administratiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative si cele cu energia electrică si termică pentru pomparea apei si cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de întretinere si reparatii care se acoperă din tariful anual.

(2) Structura tarifului de livrare a apei pentru irigatii prin infrastructura principală de irigatii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigatii, este prevăzută în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. În cazul în care livrarea apei pentru irigatii se face până la hidrant, la tariful de livrare a apei pentru irigatii se adaugă valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii, realizată cu tertii prestatori, a cărui structură se prezintă în anexa nr. 4 a).

Art. 8. - Tariful stabilit potrivit contractelor sezoniere reprezintă valoarea serviciului de prelevare a apei din sursă, de pompare, de transport si de distributie la punctele de livrare a apei pentru irigatii prin infrastructura principală de irigatii, la care se adaugă cheltuielile de întretinere si reparatii similare celor prevăzute la art. 4 lit. a) si, după caz, în cazul în care livrarea apei pentru irigatii se face până la hidrant, costul serviciilor de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii aflate în administrarea Administratiei, precum si valoarea aferentă cheltuielilor suplimentare de întretinere si reparatii, administrative si de orice altă natură. Structura tarifului stabilit potrivit contractelor sezoniere este prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de irigatii

 

Art. 9. - (1) Tariful anual si tariful de livrare a apei pentru irigatii se calculează cu respectarea regulilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004.

(2) Tariful stabilit potrivit contractelor sezoniere se calculează conform regulilor instituite prin prezentele norme metodologice.

Art. 10. - (1) Metodologia de calcul al tarifului anual si modul de repartizare a cheltuielilor pe punctele de livrare a apei pentru irigatii, cuprinse în contractele multianuale, sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.

(2) Tariful anual se calculează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) se determină necesarul de lucrări de întretinere si reparatii pentru fiecare dintre elementele de infrastructură care deservesc punctele de livrare a apei pentru irigatii cuprinse în contractele multianuale;

b) se stabileste, pe bază de antemăsurători, volumul de lucrări de întretinere si reparatii în functie de suprafetele contractate deservite de fiecare element de infrastructură mentionat la lit. a);

c) se estimează costurile totale de întretinere si reparatii pe fiecare element de infrastructură, corespunzător volumului de lucrări stabilit conform lit. b);

d) se centralizează suprafata de teren cuprinsă în contractele multianuale, exprimată în hectare, care este deservită de fiecare dintre elementele de infrastructură mentionate la lit. a);

e) se calculează costurile unitare de întretinere si reparatii, exprimate în mii lei la hectar, care intră în compunerea tarifelor pentru diferitele puncte de livrare a apei pentru irigatii, prin împărtirea valorilor obtinute potrivit lit. c) la suprafata de teren deservită de fiecare element de infrastructură stabilită conform lit. d), care se repartizează pe suprafetele contractate, deservite de punctele de livrare a apei pentru irigatii cuprinse în contractele multianuale si deservite de acel element de infrastructură;

f) se calculează valoarea tarifului anual pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, exprimat în mii lei la hectar, prin însumarea costurilor unitare, determinate conform lit. e), aferente fiecărui punct de livrare a apei pentru irigatii prevăzut în contractul multianual, conform relatiei de calcul:

TAijk = tPriza + tSPA + i=oi=n tCAi + i=oi=n tSRPi - 1 + tCdij ,

în care:

TAijk - tariful anual pentru punctul de livrare a apei pentru irigatii k situat pe treapta de pompare i si pe canalul de distributie j, exprimat în lei/ha contractat;

tPriza - cota parte aferentă cheltuielilor de întretinere si reparatii ale prizei, exprimată în lei/ha contractat;

tSPA - cota parte aferentă cheltuielilor de întretinere si reparatii ale statiei de pompare de alimentare, exprimată în lei/ha contractat;

tCAi - cota parte aferentă cheltuielilor de întretinere si reparatii ale tronsonului canalului de aductiune situat pe treapta de pompare i, exprimată în lei/ha contractat;

tSRPi-1 - cota parte aferentă cheltuielilor de întretinere si reparatii ale statiei de repompare care alimentează tronsonul canalului de aductiune situat pe treapta de pompare i, exprimată în lei/ha contractat;

tCDij - cota parte aferentă cheltuielilor de întretinere si reparatii ale canalului de distributie j situat pe treapta de pompare i, pe care este situat punctul de livrare a apei pentru irigatii, exprimată în lei/ha contractat;

n - numărul treptelor de pompare din cadrul amenajării de irigatii.

(3) În cazul în care livrarea apei pentru irigatii se face până la hidrant, valoarea totală a serviciilor de întretinere si reparatii se calculează conform relatiei de calcul:

VSijk = TAijk + VPLijk,

în care:

VSijk - valoarea totală a serviciilor de întretinere si reparatii, exprimată în lei/ha contractat.

VPLijk - valoarea serviciului de întretinere si reparatii a infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant, exprimată în lei/ha contractat.

Art. 11. - Tariful de livrare a apei pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii prevăzut în contractele multianuale se calculează conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, cu parcurgerea următoarelor etape:

a) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractele multianuale, alimentate de canalul de transport de la priza cu alimentare gravitatională până la prima statie de pompare de bază/alimentare, pe baza costului serviciului de prelevare a apei din sursă, a randamentului de transport al canalului, a altor cheltuieli materiale si a cheltuielilor cu personalul necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de transport;

b) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractele multianuale, alimentate de canalul de aductiune situat pe treapta de pompare dintre statia de pompare de bază/alimentare si prima statie de repompare, pe baza costului de livrare a apei determinat la lit. a), a randamentului de transport al canalului de aductiune, a costului energiei electrice si puterii electrice necesare pompării apei, a altor cheltuieli materiale si a cheltuielilor de personal necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de aductiune;

c) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigatii situate pe următoarele trepte de pompare, alimentate direct din canalele de aductiune situate între două statii de repompare sau după ultima statie de repompare, pe baza acelorasi elemente de cost si randamente de transport ca cele prevăzute la lit. b), adaptate corespunzător. Pentru fiecare treaptă de pompare costul de prelevare a apei este egal cu costul de livrare a apei calculat pentru canalul de aductiune situat pe treapta de pompare anterioară;

d) se calculează tariful de livrare pentru punctele de livrare a apei pentru irigatii alimentate direct din canalele de transport sau de aductiune situate pe diferitele trepte de pompare prin adăugarea la valoarea costului de livrare în reteaua de canale de transport si aductiune, obtinută pe fiecare treaptă de pompare conform metodologiei prevăzute la lit. a)-c), a valorii cheltuielilor indirecte si a profitului aferente costului de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigatii alimentate direct din canalele de transport si aductiune situate pe fiecare treaptă de pompare;

e) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigatii alimentate de fiecare canal de distributie situat pe o treaptă de pompare, pe baza cuantumului tarifului de livrare a apei la priza canalului de distributie, a randamentului de transport al canalului de distributie si a cheltuielilor de personal necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de distributie;

f) se calculează tariful de livrare pentru punctele de livrare a apei pentru irigatii alimentate de canalele de distributie situate pe diferitele trepte de pompare prin adăugarea la valoarea costului de livrare a apei calculat conform lit. e), pentru canalele de distributie, a valorii cheltuielilor indirecte si a profitului aferente cheltuielilor Administratiei de exploatare a acelui canal de distributie.

Art. 12. - Pentru punctele de livrare a apei pentru irigatii care nu sunt în folosinta sau în proprietatea unei organizatii ori în folosinta gratuită a unei federatii si care apartin domeniului privat al statului, pentru care serviciul de exploatare pentru livrarea apei până la hidrant se prestează prin Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., denumită în continuare SNIF, la valoarea tarifului de livrare a apei pentru irigatii, calculat pentru respectivul punct de livrare a apei pentru irigatii, se adaugă si valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii.

Art. 13. - (1) Valoarea tarifului stabilit potrivit contractelor sezoniere se calculează astfel:

TS = TL + T’L [(TA + T’A) x S]/V + (T’A x SCS)/VCS,

în care:

TS - valoarea tarifului stabilit potrivit contractelor sezoniere, exprimată în lei/1.000 m3;

TL - valoarea tarifului de livrare a apei pentru irigatii, calculată similar cu cea pentru punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractele multianuale, exprimată în lei/1.000 m3;

T’L - valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii, în cazul în care livrarea apei pentru irigatii se face prin hidrant, exprimată în lei/1.000 m3;

TA - valoarea tarifului anual, calculată similar cu cea pentru punctul de livrare a apei pentru irigatii prevăzut în contractele multianuale, exprimată în lei/ha;

T’A - valoarea serviciului de întretinere si reparatii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant, exprimată în lei/ha;

V - volumul de apă solicitat potrivit contractului multianual, exprimat în mii m3, în cazul în care contractul sezonier se încheie pentru suplimentarea volumului de apă prevăzut în contractul multianual. În cazul încheierii unui contract sezonier fără încheierea prealabilă a unui contract multianual, V = 1;

S - suprafata contractată pentru irigatii potrivit contractului multianual, exprimată în ha, în cazul în care contractul sezonier se încheie pentru suplimentarea volumului de apă prevăzut în contractul multianual. În cazul încheierii unui contract sezonier fără încheierea prealabilă a unui contract multianual, S = 1;

T’A - valoarea totală a cheltuielilor de întretinere si reparatii, administrative si de orice altă natură, efectuate exclusiv pentru reteaua interioară si hidrantii alimentati cu apă prin punctele de livrare a apei pentru irigatii care nu sunt prevăzute în contractele multianuale, exprimată în lei/ha, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant;

SCS - suprafata contractată pentru irigatii potrivit contractului sezonier, exprimată în ha;

VCS - volumul de apă solicitat potrivit contractului sezonier, exprimat în mii m3 .

(2) În cazul contractelor sezoniere rata profitului aplicabilă la determinarea valorilor TA, T«A, TL si T«L este cuprinsă între 5% si 10%.

(3) Conform conditiilor stabilite prin contractul sezonier, volumul de apă solicitat va fi de minimum o normă de udare pentru fiecare cultură, iar plata tarifului pentru volumul minim de apă solicitat se va efectua anterior livrării apei.

Art. 14. - În cazul în care, pe parcursul executării contractului multianual sau sezonier, se înregistrează încetarea livrării apei pentru irigatii din motive tehnice, cauze de fortă majoră sau ca urmare a efectelor unor acte normative ori a întelegerii părtilor, Administratia va solicita beneficiarului plata serviciului în limita cantitătii de apă livrate până la survenirea cazului de încetare a prestării acestui serviciu. Aceste înregistrări se vor cumula pe parcursul fiecărei luni calendaristice si se vor regulariza la sfârsitul sezonului de irigatii.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii procedurale

 

Art. 15. - (1) Subunitătile Administratiei calculează, în baza prezentelor norme metodologice, valoarea tarifului anual si a tarifului de livrare a apei pentru irigatii sau ajustarea cuantumului acestora până la data de 31 iulie a fiecărui an, pe baza parametrilor si a datelor specifice ale amenajărilor de irigatii pe care le administrează.

(2) Consiliile de supraveghere organizate la nivelul subunitătilor Administratiei supraveghează aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice si concordanta valorilor tarifelor pentru serviciile de irigatii cu parametrii specifici fiecărei amenajări de irigatii si avizează cuantumul calculat al tarifelor.

(3) Tarifele astfel calculate se transmit unitătii centrale a Administratiei până la data de 10 august a fiecărui an.

(4) În situatia în care consiliul de supraveghere constată neconcordante care nu se pot solutiona la nivelul subunitătilor, formulează recomandări si observatii asupra valorii tarifelor pe care le înaintează conducerii subunitătilor, iar, în caz de nerezolvare, Consiliului de administratie al Administratiei.

(5) Până la data de 15 august a fiecărui an, directorul general al Administratiei supune aprobării consiliului de administratie valoarea tarifelor calculate si structura tarifelor pentru serviciile de irigatii pe care le aprobă în termen de 5 zile de la data primirii propunerii.

Art. 16. - (1) Cuantumul tarifului anual si al tarifului de livrare a apei pentru irigatii, calculat de Administratie pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, se publică, pe cheltuiala Administratiei, în Monitorul Oficial al României, Parte a IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigatii al anului următor.

(2) În cazul în care Consiliul de administratie al Administratiei nu aprobă tarifele pentru sezonul de irigatii al anului următor si astfel nu se îndeplineste obligatia de publicare a cuantumului tarifelor în termenul prevăzut la alin. (1), rămân valabile tarifele practicate de Administratie pentru sezonul de irigatii al anului curent.

Art. 17. - (1) Pentru sezonul de irigatii al anului următor, Administratia încheie cu beneficiarii contracte multianuale sau acte aditionale de actualizare a acestor contracte, în termen de 10 zile de la publicarea sau comunicarea tarifelor, dar nu mai târziu de data de 10 septembrie a fiecărui an, după această dată suprafetele pentru care se solicită apă pentru irigatii prevăzute în contractele multianuale nemaiputându-se modifica.

(2) Pentru sezonul de irigatii al anului curent, Administratia poate încheia contracte sezoniere cu cel putin 15 zile înainte de data de începere a livrării apei pentru irigatii convenită cu beneficiarii.

Art. 18. - (1) Beneficiarii plătesc contributia proprie la tariful anual fiecărui punct de livrare a apei pentru irigatii prevăzut în contractul multianual până la data de 25 septembrie a fiecărui an. În caz contrar, pentru anul respectiv, Administratia va putea rezilia contractul cu acestia printr-o notificare scrisă.

(2) În cazul neîndeplinirii conditiilor de punere în functiune a unei amenajări de irigatii ca urmare a neplătii integrale de către beneficiari a contributiilor proprii la tariful anual, Administratia restituie beneficiarilor partea de contributie încasată, în termen de 10 zile de la comunicare de către Administratie a acestei situatii către minister.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 19. - Pentru pregătirea sezonului de irigatii 2005 se va prevedea în contractele multianuale obligatia beneficiarilor serviciilor de irigatii de a achita o cotă din contributia proprie la tariful anual, în termen de 5 zile de la data încheierii acestor contracte. Restul contributiei proprii la tariful anual se va plăti până la data de 31 martie 2005.

Art. 20. - (1) Administratia, prin sucursalele teritoriale, încheie cu SNIF contractele pentru executia lucrărilor de întretinere si reparatii pe baza volumelor de lucrări de întretinere si reparatii necesare pentru fiecare element de infrastructură din cadrul amenajărilor de irigatii si a costurilor de întretinere si reparatii estimate de Administratie. Contractele ce urmează să se încheie de sucursale se aprobă de Consiliul de administratie al Administratiei. Lucrările necesare de întretinere si reparatii si volumele de lucrări determinate pentru fiecare element de infrastructură se stabilesc de subunitătile Administratiei, cu avizul consiliilor de supraveghere sau, până la constituirea acestor consilii, cu avizul beneficiarilor.

(2) În cazurile în care SNIF nu are capacitate sau, pe parcursul negocierii contractului, nu se poate încadra în valoarea lucrărilor de întretinere si reparatii estimată de Administratie, contractele pentru executia lucrărilor de întretinere si reparatii vor fi adjudecate în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.

Art. 21. - Până la transmiterea la cerere, fără plată, a infrastructurii de irigatii din domeniul privat al statului în proprietatea organizatiilor de îmbunătătiri funciare, exploatarea acestei infrastructuri se va realiza de SNIF prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu Administratia în conditiile Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004.

Art. 22. - (1) Stabilirea anuală de către Administratie a cuantumului tarifelor pentru serviciile pentru irigatii se realizează pe baza indicilor specifici de crestere a preturilor si tarifelor, a cheltuielilor cu salariile si a ratei inflatiei, în situatia în care se constată că una sau mai multe dintre principalele categorii au avut o variatie de cost mai mare de 5% în plus sau în minus fată de valoarea cheltuielilor cuprinse în tariful stabilit pentru anul anterior.

(2) În cazul în care, pe parcursul unui sezon de irigatii, între data stabilirii tarifelor si momentul încasării acestora apar diferente semnificative ale principalelor categorii de cheltuieli, respectiv cheltuielile salariale, materiale, cu combustibilul si energia electrică, care conduc la o variatie de peste 5% a cuantumului total al tarifului, acesta se poate ajusta o singură dată pe parcursul unui sezon de irigatii, până la data de 31 martie. Tarifele ajustate se aprobă de consiliul de administratie si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 23. - Prezentele norme metodologice se vor completa cu prevederi referitoare la modul de calcul si plată a tarifelor de prestatii pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare decât irigatiile, pe măsura înaintării de către beneficiari a cererilor de prestare a acestor servicii.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

DEFINITII

 

În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele întelesuri:

consiliu de supraveghere - grup de reprezentanti ai organizatiilor, federatiilor, ai altor beneficiari de servicii de îmbunătătiri funciare prestate de Administratie si specialisti recunoscuti pe plan local în domeniul îmbunătătirilor funciare, format la nivelul subunitătilor Administratiei în vederea supravegherii concordantei nivelurilor tarifelor propuse pentru serviciile de îmbunătătiri funciare cu parametrii specifici fiecărei amenajări de îmbunătătiri funciare gestionate de fiecare dintre subunitătile Administratiei;

element de infrastructură de irigatii - acea parte distinctă din infrastructura principală de irigatii reprezentând priza, statia de pompare de alimentare, statiile de repompare, canalele de transport si distributie sau tronsoane ale acestora si constructiile hidrotehnice aferente, precum si acea parte din infrastructura din amenajarea interioară de irigatii reprezentând statiile de pompare de punere sub presiune, reteaua de conducte subterane sau canalele/jgheaburile distribuitoare de sector;

infrastructura principală de irigatii - lucrările, constructiile, utilajele si echipamentele care asigură prelevarea apei din sursă, pomparea, transportul si distributia apei pentru irigatii la punctele de livrare a apei pentru irigatii;

infrastructura din amenjarea interioară de irigatii - lucrările, constructiile, utilajele si echipamentele care asigură prelevarea apei din canalele de aductiune sau de distributie a apei, pomparea si distributia apei pentru irigatii de la punctele de livrare a apei pentru irigatii la hidrant sau vanetă;

normă de udare - volumul de apă pe unitatea de suprafată, care se administrează unei culturi la o singură udare;

randament efectiv - randamentul luat în calcul pentru pomparea si/sau transportul apei prin reteaua de canale, corespunzător stării tehnice actuale a diferitelor elemente de infrastructură dintr-o amenajare sau parte de amenajare pentru irigatii;

subunitate a Administratiei - sucursala sau o altă unitate structurală din cadrul sucursalei care desfăsoară activităti de exploatare, întretinere si reparatii ale unei amenajări de îmbunătătiri funciare sau ale unui grup de amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea Administratiei, ale căror structură organizatorică, state de functii, sarcini si atributii se stabilesc în conditiile art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004;

suprafată contractată - suprafata de teren pentru a cărei irigare s-a încheiat un contract multianual sau sezonier cu Administratia ori un contract de prestări de servicii de irigatii cu un alt furnizor de apă pentru irigatii;

treaptă de pompare - suprafata de teren clar delimitată din cadrul unei amenajări de irigatii, care poate fi alimentată cu apă pentru irigatii de o statie de pompare de alimentare sau de o statie de repompare, si pe care distribuirea apei către punctele de livrare a apei pentru irigatii se realizează gravitational din canalele de transport, de aductiune si de distributie a apei;

volum brut de apă - volumul de apă prelevat din sursă sau volumul de apă preluat dintr-un canal de transport, aductiune si distributie care cuprinde volumul net de apă care urmează a fi livrat la diferitele puncte de livrare, volumul de apă care se pierde prin infiltratie si evaporatie pe parcursul transportului si distributiei apei către diferitele puncte de livrare si volumul de umplere a retelei de canale;

volum net de apă - volumul de apă care se livrează la punctele de livrare a apei pentru irigatii si care se preia si se pompează prin aceste puncte.

 

ANEXA Nr. 2*)

la normele metodologice

 

LISTA

lucrărilor de întretinere si reparatii pe baza cărora se întocmesc devizele de lucrări pentru fiecare element de infrastructură din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare de utilitate publică aflate în administrarea Administratiei

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

STRUCTURA TARIFULUI ANUAL

pentru executarea lucrărilor de întretinere si reparatii ale infrastructurii principale de irigatii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigatii, din cadrul amenajărilor de irigatii de utilitate publică aflate în administrarea Administratiei

 

Nr.

crt.

Categorii de cheltuieli

Total

[lei/ha]

A.

Cheltuieli directe*) - total (rd. 1 + rd. 2)

 

1.

Cheltuieli de personal - numai pentru personalul care lucrează la întretinerea si repararea

infrastructurii de irigatii de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei de irigatii, total:

 

1.1.

Cheltuieli cu munca vie - total, din care:

 

1.1.a)

Salarii

 

1.1.b)

C.A.S.

 

1.1.c)

Somaj

 

1.1.d)

C.A.S.S.

 

1.1.e)

Fond de risc

 

1.1.f)

Altele, conform reglementărilor în vigoare

 

1.2.

Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)

 

2.

Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrică tehnologică, piese de schimb,

consumabile, obiecte de inventar)

 

B.

Cheltuieli indirecte - total

 

1.

Regia subunitătii, inclusiv a formatiilor - % din total rd. A

 

C.

Cheltuieli cu terti prestatori**) care execută lucrările de întretinere si reparatii

 

D.

Profit***) = 3% x (rd. A + rd. B)

 

E.

TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C + rd. D

 

 

NOTĂ:

Cheltuielile se determină pentru fiecare element de infrastructură de irigatii si se repartizează pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii conform metodologiei din anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.

*) Cheltuielile directe ale subunitătii aferente amenajării de irigatii se referă la: 1. cheltuieli pentru determinarea prin măsurători a volumului de lucrări ce se contractează cu tertii prestatori; 2. cheltuieli pentru supravegherea si receptia lucrărilor executate de terti.

**) Valoarea contractului care se încheie cu tertii prestatori, stabilită conform legislatiei în vigoare.

***) Profitul se calculează ca procent din totalul cheltuielilor directe si indirecte efectuate pentru desfăsurarea activitătilor Administratiei, care nu se aplică cheltuielilor pentru executarea lucrărilor contractate cu terti.

 

ANEXA Nr. 3a)

la normele metodologice

 

STRUCTURA

cheltuielilor cu tertii prestatori care execută lucrările de întretinere si reparatii prevăzute la rd. C din anexa nr. 3

 

Nr.

crt.

Categorii de cheltuieli

Total

[lei]

A.

Cheltuieli directe - total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)

 

1.

Cheltuieli de personal - pentru personalul care execută lucrări de întretinere si reparatii a infrastructurii principale de irigatii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigatii

 

1.1.

Cheltuieli cu munca vie - total, din care:

 

1.1.a)

Salarii

 

1.1.b)

C.A.S.

 

1.1.c)

Somaj

 

1.1.d)

C.A.S.S.

 

1.1.e)

Fond de risc

 

1.1.f)

Altele, conform reglementărilor în vigoare

 

1.2.

Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)

 

2.

Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrică tehnologică, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)

 

3.

Cheltuieli cu utilajele de constructii, de mică mecanizare si mijloace de transport

 

B.

Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii (% din total rd. A)

 

C.

Profit = 3% x (rd. A + rd. B)

 

D.

TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C

 

 

ANEXA Nr. 3b)

la normele metodologice

 

STRUCTURA

serviciului de întretinere si reparatii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii din cadrul amenajărilor de irigatii de utilitate publică aflate în administrarea Administratiei, ce se execută de tertii prestatori

 

Nr.

crt.

Categorii de cheltuieli

Total

[lei/ha]

A.

Cheltuieli directe - total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)

 

1.

Cheltuieli de personal - pentru personalul prestatorului de servicii care execută lucrări de întretinere si reparatii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii, aferentă unui punct de livrare a apei pentru irigatii (SPP + reteaua interioară)

 

1.1.

Cheltuieli cu munca vie - total, din care:

 

1.1.a)

Salarii

 

1.1.b)

C.A.S.

 

1.1.c)

Somaj

 

1.1.d)

C.A.S.S.

 

1.1.e)

Fond de risc

 

1.1.f)

Altele, conform reglementărilor în vigoare

 

1.2.

Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)

 

2.

Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrică tehnologică, piese

de schimb, consumabile, obiecte de inventar)

 

3.

Cheltuieli cu utilajele de constructii, de mică mecanizare si mijloace de transport

 

B.

Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii (% din total rd. A)

 

C.

Profit = 3% x (rd. A + rd. B)

 

D.

TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C

 

 

N O T Ă:

Cheltuielile se determină pentru un punct de livrare a apei pentru irigatii si se repartizează în totalitate acelui punct de livrare a apei de irigatii, conform metodologiei din anexa nr. 5.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

STRUCTURA

tarifului de livrare a apei pentru irigatii prin infrastructura principală de irigatii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigatii, din cadrul amenajărilor de irigatii de utilitate publică aflate în administrarea Administratiei

 

Nr.

crt.

Categorii de cheltuieli

Total

[lei/1.000 m3]

A.

Cheltuieli directe*) - total (rd. 1 + rd. 2)

 

1.

Cheltuieli de personal - numai pentru personalul care realizează exploatarea elementelor de infrastructură

 

1.1.

Cheltuieli cu munca vie - total, din care:

 

1.1.a)

Salarii

 

1.1.b)

C.A.S.

 

1.1.c)

Somaj

 

1.1.d)

C.A.S.S.

 

1.1.e)

Fond de risc

 

1.1.f)

Altele, conform reglementărilor în vigoare

 

1.2.

Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)

 

2.

Cheltuieli materiale

 

2.a)

Materii prime

 

 

- apa pentru irigatii

 

 

- energia electrică de pompare

 

 

- energia termică de pompare

 

2.b)

Alte cheltuieli materiale (combustibil, piese de schimb, energie electrică tehnologică si obiecte de inventar)

 

B.

Cheltuieli indirecte - total**)

 

1.

Regia subunitătilor, inclusiv a formatiilor - % din [(rd. A - rd. 2.a)]

 

2.

Regia sediului central - % din [(rd. A - rd. 2.a)]

 

C.

Profit***) = 3% x [(rd. A - rd. 2.a) + rd. B]

 

D.

TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C

 

 

NOTĂ:

Cheltuielile se determină pentru fiecare element de infrastructură de irigatii si se repartizează pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, conform metodologiei din anexa nr. 6

*) Cheltuielile directe ale subunitătilor aferente amenajării de irigatii sunt cheltuielile de exploatare a infrastructurii principale de irigatii.

**) Cheltuielile indirecte sunt de cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediului sucursalei, precum si alte asemenea cheltuieli.

***) Profitul se calculează ca procent din totalul cheltuielilor directe si indirecte efectuate pentru desfăsurarea activitătilor Administratiei.

 

ANEXA Nr. 4a)

la normele metodologice

 

STRUCTURA

serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii, din cadrul amenajărilor de irigatii de utilitate publică aflate în administrarea Administratiei, ce se execută de tertii prestatori

 

Nr.

crt.

Categorii de cheltuieli

Total

[lei/1.000 m3]

A.

Cheltuieli directe*) - total (rd. 1 + rd. 2)

 

1.

Cheltuieli de personal - numai pentru personalul care realizează exploatarea infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii

 

1.1.

Cheltuieli cu munca vie - total, din care:

 

1.1.a)

Salarii

 

1.1.b)

C.A.S.

 

1.1.c)

Somaj

 

1.1.d)

C.A.S.S.

 

1.1.e)

Fond de risc

 

1.1.f)

Altele, conform reglementărilor în vigoare

 

1.2.

Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)

 

2.

Cheltuieli materiale

 

2.a)

Materii prime

 

 

- energia electrică de pompare

 

 

- energia termică de pompare

 

2.b)

Alte cheltuieli materiale (combustibil, piese de schimb, energie electrică tehnologică,

consumabile, obiecte de inventar)

 

B.

Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii: % [(rd. A - rd. 2.a)]

 

C.

Profit**) = 3% x [(rd. A - rd. 2.a) + rd. B]

 

D.

TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C

 

 

NOTĂ:

1. Cheltuielile se determină pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, conform metodologiei din anexa nr. 6.

2. Cheltuielile cu energia electrică si termică de pompare si cele cu energia electrică tehnologică nu se iau în calcul când alimentarea cu apă se face gravitational.

*) Cheltuielile directe ale prestatorului de servicii sunt cheltuielile de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii.

**) Profitul se calculează ca procent din totalul cheltuielilor directe si indirecte efectuate pentru desfăsurarea activitătilor prestatorului de servicii.

 

ANEXE

la normele metodologice

 

METODOLOGIA DE CALCUL AL TARIFULUI ANUAL SI MODUL DE REPARTIZARE A CHELTUIELILOR

pe punctele de livrare a apei pentru irigatii, cuprinse în contractele multianuale, din amenajările de irigatii de utilitate publică aflate în administrarea Administratiei

 

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

STRUCTURA TARIFULUI

stabilit potrivit contractelor sezoniere încheiate cu beneficiarii din cadrul amenajărilor de irigatii de utilitate publică aflate în administrarea Administratiei

 

Nr.

crt.

Categoriile de cheltuieli

Total

[lei/1.000 m3]

1.

Cheltuielile de întretinere si reparatii ale infrastructurii principale de irigatii, de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei pentru irigatii, cuprinse în tariful anual, calculate conform anexei nr. 3*)

TA

2.

Cheltuielile de întretinere si reparatii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii, de la punctul de livrare a apei pentru irigatii până la hidrant, calculate conform anexei nr. 3b)**)

T’A

3.

Cheltuielile de exploatare a infrastructurii principale de irigatii, de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei pentru irigatii, cuprinse în tariful de livrare a apei pentru irigatii, calculate conform anexei nr. 4

TL

4.

Cheltuielile de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii, pentru livrarea apei pentru irigatii de la punctul de livrare până la hidrant, calculate conform anexei nr. 4a)

T’L

5.

Cheltuielile suplimentare de întretinere si reparatii, administrative si de orice altă natură, efectuate exclusiv pentru alimentarea cu apă pentru irigatii până la hidrant, la punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul sezonier***)

T’A

 

TOTAL TARIF:

 

 

NOTĂ:

În cazul contractelor sezoniere, rata profitului aplicabilă la determinarea valorilor TA, T«A, TL si T«L este de 5-10%.

*) Transformarea cheltuielilor de întretinere si reparatii ale infrastructurii principale de irigatii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei de irigatii, cuprinse în tariful anual, din lei/ha în lei/1.000 m3 se face astfel:

(TA x S)/VC = lei/1.000 m3,

unde:

TA - tariful anual [lei/ha];

S - suprafata contractată potrivit contractului multianual [ha];

VC - volumul de apă contractat [mii m3].

**) Transformarea cheltuielilor de întretinere si reparatii în cazul infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii, de la punctul de livrare a apei de irigatii până la hidrant, din lei/ha în lei/1.000 m3 se face astfel: (T’A x S)/VC = lei/1.000 m3,

unde:

T’A - cheltuielile de întretinere si reparatii [lei/ha];

S - suprafata contractată potrivit contractului multianual [ha];

VC - volumul de apă contractat [mii m3].

***) Transformarea cheltuielilor suplimentare de întretinere si reparatii, administrative si de orice altă natură, efectuate exclusiv pentru alimentarea cu apă pentru irigatii până la hidrant, la punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul sezonier, se face astfel: (T’A x SCS)/VCS = lei/1.000 m3,

unde:

T’A - cheltuielile suplimentare [lei/ha];

SCS - suprafata contractată potrivit contractului sezonier [ha];

VCS - volumul de apă contractat potrivit contractului sezonier [mii m3].

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 201 din 15 martie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 65 din 15 martie 2005

 

ORDIN

privind aprobarea unor măsuri organizatorice pentru eficientizarea activitătii în cadrul subprogramului 2.4 “Preventie si control în diabet si alte boli de nutritie”

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al secretarului general din Ministerul Sănătătii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. MC 3.317/999/2005,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin, consultatiile si tratamentul pacientilor cu diabet zaharat inclusi în subprogramul 2.4 “Preventie si control în diabet si alte boli de nutritie”, cu exceptia urgentelor, se vor realiza pe baza unei planificări individuale, în functie de numărul de pacienti, pe durata unui ciclu de 60 de zile.

Art. 2. - Asigurarea medicamentelor necesare pacientilor cu diabet zaharat inclusi în subprogramul 2.4 de către distribuitori se realizează în totalitate si în cantitătile avizate de Comisia de specialitate de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice din cadrul Ministerului Sănătătii si aprobate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în farmaciile centrelor teritoriale, până la data de 10 a lunii în care este prevăzut contractual să se realizeze.

Art. 3. - În termen de 40 de zile de la aparitia prezentului ordin, medicii desemnati să prescrie medicamentele din subprogramul 2.4 vor realiza planificarea alfabetică a pacientilor inclusi în subprogram pentru consult si distribuirea medicamentelor, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu ziua de 11 a fiecărei luni în care se realizează aprovizionarea cu medicamente. Ciclul de consultatii si livrarea programată a medicamentelor vor începe din data de 11 mai 2005.

Art. 4. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, centrele teritoriale vor transmite la Cabinetul secretarului general din Ministerul Sănătătii baza de date informatizată a pacientilor cu diabet zaharat, care va contine, pe lângă datele de identificare, tratamentul recomandat fiecărui pacient, precum si justificarea trecerii la trepte terapeutice superioare.

(2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin, Comisia de specialitate de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice din cadrul Ministerului Sănătătii împreună cu comisia de profil din cadrul Colegiului Medicilor din România vor analiza tratamentele recomandate pacientilor, precum si justificarea trecerii la trepte terapeutice superioare.

Art. 5. - În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor declansa procesul de organizare a licitatiei pentru achizitia de medicamente necesare subprogramului 2.4.

Art. 6. - Pentru informarea operativă a cetătenilor, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor mediatiza la nivel local planificarea alfabetică la consultatii a pacientilor, pe zile.

Art. 7. - (1) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor verifica, prin responsabilii cu monitorizarea subprogramului 2.4, realizarea planificării pacientilor si a distributiei medicamentelor si afisarea informatiilor în locuri accesibile. Afisarea programului si a altor informatii utile va fi făcută la sediul cabinetului medical de consultatii în diabet si la sediul farmaciilor.

(2) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor sanctiona abaterile de la prevederile prezentului ordin în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 8. - Casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti vor analiza periodic modul în care distribuitorii asigură furnizarea medicamentelor si vor informa operativ Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Ministerul Sănătătii despre eventualele încălcări ale termenelor stabilite în prezentul ordin.

Art. 9. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Comisia de specialitate de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice din cadrul Ministerului Sănătătii va reanaliza protocoalele terapeutice pentru diabet si va asigura, prin Directia generală asistentă medicală, distributia acestor protocoale la toate centrele si unitătile sanitare judetene cu sectii, cabinete si/sau compartimente de profil implicate în derularea subprogramului 2.4.

Art. 10. - Fisa postului medicului diabetolog va cuprinde obligatia acestuia de a respecta normele de prescriere a medicamentelor din subprogramul 2.4, incluse în protocoalele elaborate de Colegiul Medicilor din România si de Comisia de specialitate de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice din cadrul Ministerului Sănătătii.

Art. 11. - Institutiile si structurile nominalizate în prezentul ordin vor duce la îndeplinire prevederile acestuia la termenele stabilite.

Art. 12. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea aprobărilor nominale prevăzute la pct. 1 din nota cuprinsă în anexa nr. IV/2 “Cultură” la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005

 

În baza prevederilor pct. 1 din nota cuprinsă în anexa nr. IV/2 “Cultură” la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea

Ministerului Culturii si Cultelor,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Criteriile pentru acordarea aprobărilor nominale prevăzute la pct. 1 din nota cuprinsă în anexa nr. IV/2 “Cultură” la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutiile publice de cultură care solicită aprobări nominale în baza competentei ministrului culturii si cultelor, prevăzute la pct. 1 din nota cuprinsă în anexa nr. IV/2 “Cultură” la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005, Directia generală creatie contemporană, diversitate culturală si Directia generală patrimoniu cultural national vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 2.055.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

pentru acordarea aprobărilor nominale prevăzute la pct. 1 din nota cuprinsă în anexa nr. IV/2 “Cultură” la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005

 

I. Criterii cu caracter general

1. Aprobările nominale pot fi acordate exclusiv pentru functiile cuprinse în anexa nr. IV/2 la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005.

2. Aprobările nominale pot fi solicitate de institutia publică de cultură în care persoana care face obiectul solicitării ocupă o functie corespunzătoare studiilor detinute si în cadrul căreia a obtinut rezultate valoroase în activitate.

3. Din solicitarea institutiei trebuie să rezulte în mod explicit denumirea functiei ocupate si a functiei propuse a fi ocupată de către persoana în cauză, precum si existenta unui post vacant de natura respectivă, pe care urmează să se facă încadrarea, după obtinerea aprobării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

4. Solicitarea institutiei trebuie să contină o descriere detaliată a rezultatelor valoroase obtinute în cadrul acesteia de persoana respectivă.

5. În situatia solicitărilor înaintate de institutiile publice de cultură care nu sunt în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv care nu se regăsesc în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, este necesar si acordul ordonatorului principal de credite al acestora, precum si al directiilor judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.

6. Solicitarea institutiei trebuie să fie însotită de următoarele documente referitoare la persoana care face obiectul acesteia: curriculum vitae; copie de pe diploma de studii; copie de pe carnetul de muncă; o fisă de creatie sau o listă de lucrări; minimum două recomandări din partea unor specialisti reprezentativi din institutie sau din afara acesteia; materiale ilustrative (extrase din cronici, programe, pliante, fotografii etc.) care să probeze realizările deosebite.

7. La solicitarea institutiei trebuie anexată fisa postului vacant ce urmează să fie ocupat de persoana în cauză.

8. Aprobarea nominală acordată are valabilitate pe o perioadă de 2 ani, exclusiv pentru functia înscrisă în aceasta si pentru institutia care a făcut solicitarea.

9. După expirarea perioadei de valabilitate institutia poate solicita prelungirea aprobării nominale pentru o altă perioadă de 2 ani, cu respectarea prezentelor criterii, dacă persoana în cauză a obtinut în continuare aceleasi rezultate valoroase.

10. În situatia în care o persoană care detine aprobare nominală pentru ocuparea unei functii într-o institutie părăseste institutia respectivă în intervalul celor 2 ani, aprobarea îsi încetează valabilitatea.

11. Dacă persoana respectivă se încadrează într-o altă institutie, noua institutie poate solicita o aprobare nominală, cu respectarea prezentelor criterii, numai după ce persoana obtine rezultate valoroase pe care să se întemeieze solicitarea.

12. În situatia în care nu mai sunt îndeplinite criteriile care au stat la baza acordării aprobărilor nominale, la propunerea justificată a institutiei care le-a solicitat ministrul culturii si cultelor le poate retrage.

13. Aprobările nominale pot fi acordate dacă sunt îndeplinite criteriile cu caracter general, precum si minimum două dintre criteriile profesionale stabilite pe domenii după cum urmează:

 

II. Criterii profesionale

A. Pentru functii din domeniul muzical:

1. buna cunoastere a repertoriului institutiei si a deprinderilor necesare realizării sarcinilor specifice fisei postului cu studii superioare;

2. demonstrarea calitătilor concrete în cadrul unor spectacole derulate în institutie, care să confirme utilitatea persoanei în cadrul profesional în care îsi desfăsoară activitatea;

3. vechimea de minimum 5 ani în specialitatea pentru care se solicită aprobarea nominală, dacă pentru aceasta există forme de învătământ superior specific si numai cu demonstrarea organizării de concursuri care nu au atras candidati cu studii superioare sau cu o vechime mai mare de 10 ani în respectiva institutie;

4. acordarea cu prioritate a încadrării pe functii cu studii superioare a artistilor care au studii liceale de specialitate muzicală în licee de artă sau scoli de muzică militară, precum si a celor care au urmat cursuri acreditate de specialitate (cum ar fi scolile populare de arte si meserii etc.).

B. Pentru functii din domeniul teatral:

1. minimum trei roluri importante realizate în ultimele trei stagiuni în cadrul institutiei care solicită aprobarea nominală;

2. participarea la festivaluri, ateliere, cursuri de perfectionare, gale, turnee nationale si/sau internationale;

3. dosar de presă recomandat de către consiliul administrativ al institutiei care solicită aprobarea nominală.

C. Pentru functii din domeniul dansului:

1. absolvirea unei scoli de coregrafie de stat;

2. calităti concrete în cadrul spectacolelor institutiei care solicită aprobarea nominală, prin interpretarea de roluri solistice;

3. distribuirea si participarea la cel putin 50% din spectacolele aflate în repertoriul institutiei care solicită aprobarea nominală;

4. integrarea în colectiv prin prestatia artistică la înalt nivel si prin nerefuzul de a intra în spectacole atunci când institutia o cere în cazuri de urgente (îmbolnăviri, absente etc.);

5. prezenta obligatorie la antrenamentul zilnic (studii bară-centru).

D. Pentru functii din domeniul asezămintelor culturale, al orchestrelor populare si al ansamblurilor folclorice:

1. initierea a cel putin două actiuni cu impact în cadrul comunitătii;

2. publicarea a cel putin unei lucrări sau a două articole în domeniul în care activează;

3. vechimea de minimum 5 ani în specialitatea pentru care se solicită aprobarea nominală, dacă pentru aceasta există forme de învătământ superior specific si numai cu demonstrarea organizării de concursuri care nu au atras candidati cu studii superioare sau cu o vechime mai mare de 10 ani în respectiva institutie;

4. absolvirea de cursuri de perfectionare de specialitate în profilul de activitate al institutiei.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în scopul asigurării transparentei mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual,

în vederea armonizării legislatiei românesti cu prevederile Directivei europene “Televiziunea fără frontiere”,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) si d) si ale art. 75 alin. (2) si (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Serviciile de programe difuzate de către radiodifuzori aflati sub jurisdictia unui stat membru al Uniunii Europene pot fi retransmise în România fără o autorizare prealabilă.

(2) Subtitrarea sau dublarea în limba română nu constituie o cauză de înlăturare a prevederilor alin. (1).

Art. 2. - Reprezentantii radiodifuzorilor ale căror servicii de programe se retransmit în România vor pune la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului copii legalizate, în limba originală si în traducere, ale documentelor care atestă jurisdictia si autorizarea serviciului de programe.

Art. 3. - (1) În situatii în care Consiliul National al Audiovizualului constată în cadrul serviciilor de programe prevăzute la art. 1 o încălcare explicită, semnificativă si gravă a prevederilor art. 39 sau 40 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, va notifica în scris acest fapt Comisiei Europene, autoritătii nationale care a autorizat difuzarea serviciului de programe si radiodifuzorului în cauză, solicitându-i acestuia un punct de vedere.

(2) Consiliul National al Audiovizualului poate restrânge temporar retransmisia în România a serviciului de programe, numai în conditiile si cu procedura prevăzute la art. 75 alin. (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Începând cu data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 261/2003 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 15 martie 2005.

Nr. 199.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2005 privind închiderea exercitiului financiar 2004 pentru entitătile reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 7 alin. (1), (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2004, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

având în vedere avizul favorabil al Ministerului Finantelor Publice, transmis prin Adresa înregistrată la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare cu nr. 6.172 din 2 februarie 2005,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 22 februarie 2005,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 3/2005 privind închiderea exercitiului financiar 2004 pentru entitătile reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 va intra în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ( www.cnvmr.ro ).

Art. 3. - Directia generală autorizare-reglementare, Secretariatul general si directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 8.

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor nr. 4/2005 referitoare la prevenirea finantării actelor de terorism

 

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2004, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

tinând cont de prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 2 martie 2005,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile nr. 4/2005 referitoare la prevenirea finantării actelor de terorism.

Art. 2. - Prezentele instructiuni intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor fi publicate în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro ).

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Secretariatul general si directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 9.