MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 214         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

17. - Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 

18. - Hotărâre privind instituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

19. - Hotărâre pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind evaluarea activitătii Societătii Române de Televiziune si a Societătii Române de Radiodifuziune

 

20. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2005 privind alegerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii

 

21. - Hotărâre privind alegerea presedintelui, vicepresedintelui si secretarului Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

144. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru abrogarea unor prevederi din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului si din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificării în vederea denumirii de origine a hameiului

 

147. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate si recunoscute în România pentru băuturi spirtoase

 

149. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia specială comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind Statutul deputatilor si senatorilor, formată din 7 deputati si 5 senatori, în următoarea componentă:

1. Cristian Dumitrescu - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Antonie Iorgovan - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Titu Nicolae Gheorghiof - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

4. Nicolae Vlad Popa - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

5. Augustin Zegrean - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

6. Liviu Bindea - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

7. Lucian Augustin Bolcas - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

8. Kerekes Károly - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

9. Puskas Valentin-Zoltan - senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10. Gavrilă Vasilescu - senator, Grupul parlamentar al P.U.R.

11. Liviu Bogdan Ciucă - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R.

12. Liana Dumitrescu - deputat, Grupul parlamentar al Minoritătilor Nationale.

(2) În prima sa sedintă, comisia îsi alege un birou format din presedinte, vicepresedinte si secretar.

Art. 2. - Propunerea legislativă privind Statutul deputatilor si senatorilor va fi prezentată birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului până la data de 26 aprilie 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 17.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se instituie Comisia comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, formată din 7 deputati si 5 senatori, în următoarea componentă:

1. Ioan Bivolaru - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Doru Ioan Tărăcilă - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Mircea Iustian - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

4. Radu Berceanu - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

5. Daniel Buda - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

6. Lucian Augustin Bolcas - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

7. Liviu Bindea - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

8. Varga Attila - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

9. Eckstein Kovács Péter - senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10. Liviu Bogdan Ciucă - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R.

11. Gavrilă Vasilescu - senator, Grupul parlamentar al P.U.R.

12. Liana Dumitrescu - deputat, Grupul parlamentar al Minoritătilor Nationale

(2) În prima sa sedintă, comisia îsi alege un birou format din presedinte, vicepresedinte si secretar.

Art. 2. - Proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului va fi prezentat birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului până la data de 26 aprilie 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 18.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind evaluarea activitătii Societătii Române de Televiziune si a Societătii Române de Radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia parlamentară de anchetă privind efectuarea unui control parlamentar asupra activitătii Societătii Române de Televiziune si Societătii Române de Radiodifuziune, cu următoarele obiective:

a) îndeplinirea mandatului de serviciu public al celor două societăti;

b) controlul calitativ al actului managerial si al performantelor institutionale ale societătilor supuse controlului parlamentar;

c) verificarea activitătii financiar-contabile a societătilor;

d) aplicarea legislatiei în domeniul audiovizualului si a deciziilor emise de Consiliul National al Audiovizualului.

Art. 2. - (1) Comisia parlamentară de anchetă este formată din 15 membri - 10 deputati si 5 senatori – si are ca organ coordonator biroul acesteia.

(2) Componenta Comisiei parlamentare de anchetă si a biroului său - alcătuit din: un presedinte, 2 vicepresedinti si 2 secretari - este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - În conditiile în care unul dintre membrii Comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

Art. 4. - Convocarea sedintelor Comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel putin o zi înainte, de către presedintele acesteia sau, în lipsa lui, de către un vicepresedinte care îl înlocuieste.

Art. 5. - (1) Pentru ca sedintele Comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc este necesară participarea a cel putin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majoritătii membrilor acesteia, care este deschis.

Art. 6. - Detaliile privind organizarea si functionarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu, elaborat în termen de 5 zile de la constituire.

Art. 7. - (1) În scopul cunoasterii la zi a situatiei reale din Societatea Română de Televiziune si din Societatea Română de Radiodifuziune, precum si a evaluării activitătii celor două societăti, personalul acestora este obligat să răspundă solicitărilor Comisiei parlamentare de anchetă, inclusiv prin punerea la dispozitie a întregii documentatii necesare îndeplinirii eficiente a mandatului încredintat acesteia.

(2) Împiedicarea în orice fel a activitătii Comisiei parlamentare de anchetă în îndeplinirea atributiilor sale se sanctionează potrivit legii penale.

Art. 8. - (1) Comisia parlamentară de anchetă poate invita pentru audiere si explicatii orice persoană care poate avea cunostintă despre o faptă sau împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniile care formează obiectul activitătii acestei comisii.

(2) La cererea Comisiei parlamentare de anchetă orice persoană care cunoaste fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care detine un mijloc de probă este obligată să le aducă la cunostintă sau să le înfătiseze. Institutiile si autoritătile care au legătură cu activitatea celor două societăti sunt obligate, în conditiile legii, să răspundă la solicitările Comisiei parlamentare de anchetă în termenul stabilit de aceasta.

(3) Când, pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, este necesară prezenta unor experti, Comisia parlamentară de anchetă dispune efectuarea de expertize.

(4) Comisia parlamentară de anchetă poate solicita participarea unor experti desemnati de institutii publice, a căror specializare este necesară pentru expertize specifice.

(5) Dispozitiile legale referitoare la invitarea, prezentarea si ascultarea martorilor, precum si cele privitoare la prezentarea si predarea obiectelor ori înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

(6) Presedintele Comisiei parlamentare de anchetă atrage atentia persoanei audiate că are obligatia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce stie si că nerespectarea acestei obligatii atrage răspunderea legală.

Art. 9. - Conditiile în care reprezentantii mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se stabilesc de plenul acesteia.

Art. 10. - În activitatea sa, Comisia parlamentară de anchetă va putea utiliza un grup de specialisti desemnati după cum urmează:

a) 1-2, de către partidele politice reprezentate în Parlament sau grupurile parlamentare;

b) 2 reprezentanti ai societătii civile.

Art. 11. - (1) Constatările, concluziile si propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, elaborat de toti membrii acesteia, care va fi depus simultan la birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, precum si la cele două comisii de specialitate parlamentare pentru cultură, arte si mijloace de informare în masă, până la data de 30 aprilie 2005.

(2) După primirea raportului, birourile permanente îl vor pune la dispozitie partidelor politice si grupurilor parlamentare în vederea initierii procedurii de dezbatere parlamentară.

(3) Raportul Comisiei parlamentare de anchetă va fi supus dezbaterii plenului Parlamentului în prima sedintă comună a celor două Camere, programată a se desfăsura după depunerea lui la birourile permanente.

(4) În cadrul dezbaterilor pot interveni, pentru explicatii tehnice, expertii utilizati de Comisia parlamentară de anchetă în elaborarea raportului.

Art. 12. - În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputatilor si Senatul vor asigura personalul de specialitate si logistica necesare, aprobate de birourile permanente.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

(1) Componenta Comisiei parlamentare de anchetă privind evaluarea activitătii Societătii Române de Televiziune si a Societătii Române de Radio

1. Dan Mihalache - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Dorina Mihăilescu - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Eugen Nicolicea - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Otilian Neagoe - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

5. Răzvan Emil Theodorescu - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

6. Raluca Turcan - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

7. Mihai Sandu-Capră - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

8. Adrian Mihai Cioroianu - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

9. Cornelia Cazacu - senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

10. Valentin Iliescu - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

11. Viorica Georgeta Pompilia Moisuc- senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

12. Lia Olguta Vasilescu - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

13. Kelemen Hunor - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

14. Ionica Constanta Popescu - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R.

15. Gvozdenovici Slavomir - deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

(2) Componenta Biroului Comisiei parlamentare de anchetă privind evaluarea activitătii Societătii Române de Televiziune si a Societătii Române de Radio

1. Presedinte - Raluca Turcan - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

2. Vicepresedinte - Eugen Nicolicea - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Vicepresedinte - Lia Olguta Vasilescu – deputat Grupul parlamentar al P.R.M.

4. Secretar - Ionica Constanta Popescu - deputat, Grupul parlamentar al P.U.R.

5. Secretar - Valentin Iliescu - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2005 privind alegerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul art. 1 alin. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar

asupra activitătii Serviciului Român de Informatii,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului deputat Eserghep Gelil, Grupul parlamentar al P.R.M., cu domnul deputat Liviu Codîrlă, Grupul parlamentar al P.R.M., în componenta nominală a Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 20.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea presedintelui, vicepresedintelui si secretarului Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul art. 1 alin. 3 din Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aleg presedintele, vicepresedintele si secretarul Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Român de Informatii după cum urmează:

- presedinte - Radu Stroe, senator;

- vicepresedinte - Verestöy Attila, senator;

- secretar - Stan Ion, deputat.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 9 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 21.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru abrogarea unor prevederi din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului si din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificării în vederea denumirii de origine a hameiului

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 81.214 din 8 martie 2005,

având în vedere prevederile Planului de măsuri prioritare pentru aderarea la Uniunea Europeană, cap. I “Libera circulatie a mărfurilor”,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Se abrogă alin. (3) al art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003.

Art. II. - Se abrogă alin. (2) al art. 5 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificării în vederea denumirii de origine a hameiului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 7 martie 2005.

Nr. 144.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate si recunoscute în România pentru băuturi spirtoase

 

Văzând referatul de aprobare privind denumirile geografice protejate si recunoscute în România pentru băuturi spirtoase,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând denumirile geografice protejate si recunoscute în România pentru băuturi spirtoase, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Lista prevăzută la art. 1 va fi transmisă Uniunii Europene în vederea solicitării protejării denumirilor pentru băuturi spirtoase, prin înregistrarea acestora în conformitate cu legislatia comunitară, după aderare, în procedură normală.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 214/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate si recunoscute în România pentru băuturi spirtoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 22 aprilie 2004, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 8 martie 2005.

Nr. 147.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând denumirile geografice protejate si recunoscute în România pentru băuturi spirtoase

 

I. TUICĂ

1. Tuică Zetea de Mediesu Aurit

2. Tuică de Valea Milcovului

3. Tuică de Buzău

4. Tuică de Arges

5. Tuică de Zalău

6. Tuică Ardelenească de Bistrita

7. Horincă de Maramures

8. Horincă de Cămârzana

9. Horincă de Seini

10. Horincă de Chioar

11. Horincă de Lăpus

12. Turt de Oas

13. Turt de Maramures

II. PĂLINCĂ

1. Pălincă de Bihor

2. Rieni Pălincă de Bihor

3. Pălincă de Zalău

4. Pălincă de Ardeal

5. Pălincă de Maramures

6. Pălincă de Carpatii Apuseni

7. Pălincă de Transilvania

8. Pălincă Românească “Tricolor”

9. Pălincă de Brad

10. Pălincă de Banovita

11. Pălincă de Câlnău

12. Pălincă “Crai Nou”

13. Pălincă de Valea Vinului

14. Pălincă de Mediesu Aurit

15. Pălincă de Cămârzană

16. Pălincă de Oas

17. Pălincă de Cluj

18. Pălincă de Focsani

19. Pălincă de Dragosloveni

20. Pălincă de Vrancea

21. Pălincă de Jaristea

III. VINARS

1. Vinars Târnave

2. Vinars Vaslui

3. Vinars Murfatlar

4. Vinars Vrancea

5. Vinars Segarcea

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine,

văzând Lista cuprinzând agentiile de clasificare propuse de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, transmisă prin Adresa nr. 21/2005, Referatul de aprobare nr. 85.596 din 22 februarie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă emiterea autorizatiilor de clasificare a carcaselor de bovine, porcine si ovine persoanelor juridice propuse în lista mentionată la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 8 martie 2005.

Nr. 149.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

Nr.

crt.

Denumirea persoanei juridice

C.U.I.

Sediul social

1.

Societatea Comercială “S.P.S. New Consulting” - S.R.L.

17001353

Bucuresti, str. Serg. Iriceanu Ion nr. 156, sectorul 4

2.

Societatea Comercială “Clastest” - S.R.L.

16991848

Oltenita, Str. Pescarilor nr. 95, judetul Călărasi

3.

Societatea Comercială “Cons - Al - Test” - S.R.L.

16996861

Călărasi, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 1, judetul Călărasi

4.

Societatea Comercială “Clasiani” - S.R.L.

17125874

Bacău, Str. Abatorului nr. 5, judetul Bacău