MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 195         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

10. - Hotărâre privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

133. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere în domeniul tehnologiei informatiei si al comunicatiilor dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2004

 

Memorandum de întelegere în domeniul tehnologiei informatiei si al comunicatiilor între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză

 

136. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

62/516. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor privind modificarea art. 7 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului administratiei publice nr. 449/410/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

8. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2005

 

9. - Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu completările ulterioare

 

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) si alin. (4) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (3) si ale art. 54 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Suhan se validează ca magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în locul domnului Ioan Amarie, demisionat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 martie 2005.

Nr. 10.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere în domeniul tehnologiei informatiei si al comunicatiilor dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere în domeniul tehnologiei informatiei si al comunicatiilor dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 133.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

în domeniul tehnologiei informatiei si al comunicatiilor între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză

 

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Guvernul României si Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză, denumite în continuare părti,

având în vedere evolutia pozitivă a relatiilor dintre România si Republica Franceză, marcată de vizite la înalt nivel care confirmă interesul reciproc manifestat pentru promovarea legăturilor mai strânse în serviciile informationale si tehnologia informatiei,

dorind să întărească legăturile de prietenie si cooperare dintre România si Republica Franceză în spiritul respectului reciproc, gratie cooperării în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, denumită în continuare TIC,

recunoscând că relatiile comerciale în sectorul tehnologiei informatiei dintre cele două tări pot fi dezvoltate în continuare dat fiind potentialul acestui sector,

ghidati de interesul comun al părtilor pentru încurajarea si sustinerea parteneriatelor, investitiilor comune, cercetării si dezvoltării în domeniul eCommerce, eGouvernement, eKnowledge, precum si al tehnologiei si serviciilor informationale si telecomunicatiilor,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul cooperării

 

Prezentul memorandum de întelegere are drept obiect stabilirea cooperării interinstitutionale dintre cele două părti în domeniul societătii informationale. Părtile vor încuraja dezvoltarea cooperării si a schimburilor dintre întreprinderi, organisme de cercetare si formare, entităti guvernamentale, agentii de reglementare si alte entităti competente în materie de comert electronic, guvernare electronică, industrie a informatiei si de reducere a decalajului digital.

 

ARTICOLUL 2

Domeniile cooperării

 

Părtile au identificat domenii de interes comun în vederea cooperării, cu referire la următoarele aspecte:

- actiuni de reducere a decalajului digital;

- aplicatii si servicii multimedia si software;

- analiza sectorială a pietelor terte;

- cresterea încrederii si asigurarea securitătii aplicatiilor care utilizează Internetul, în special în domeniul comertului electronic si al serviciilor de eGouvernement;

- schimburi de informatii cu privire la industria TIC, la infrastructura de telecomunicatii si retele;

- rolul administratiei în promovarea, difuzarea si dezvoltarea TIC;

- înfiintarea de parcuri tehnologice si stiintifice, în care întreprinderile si universitătile să dezvolte activităti de cercetare în domeniul TIC.

Interesul comun manifestat cu privire la aceste subiecte va putea face obiectul unei conventii specifice care se înscrie în cadrul general al prezentului memorandum de întelegere. Modalitătile financiare, confidentialitatea, drepturile de proprietate intelectuală, precum si orice detaliu, în măsură să precizeze originea si alocarea mijloacelor si resurselor care derivă din fiecare parte rămân să se definească de comun acord.

 

ARTICOLUL 3

Resurse si mijloace

 

Realizarea actiunilor de cooperare din cadrul acestui memorandum de întelegere, prin punerea în comun a resurselor si a mijloacelor umane, tehnice si financiare, va fi în conformitate cu prevederile părtilor.

 

ARTICOLUL 4

Implementarea memorandumului de întelegere

 

Cooperarea dintre părti în domeniile eCommerce, eGouvernement si tehnologiile informatiei si comunicatiilor va putea lua următoarele forme, în vederea stimulării pietelor încurajând oportunitătile de dezvoltare a industriei si schimburile:

a) să schimbe informatii si documente privind sectorul tehnologiei informatiei, în special privind reglementarea, securitatea mediului electronic, continutul digital si dezvoltarea industriei;

b) să facă schimb de experti, de profesionisti, de delegatii si vizite;

c) să încurajeze relatiile cu alte agentii guvernamentale, organisme profesionale, industriale si universitare în vederea promovării cooperării în domeniile de interes reciproc;

d) facilitarea si promovarea programelor si manifestărilor comerciale conexe, a actiunilor si oportunitătilor de încurajare a proiectelor comerciale, constând în seminarii, simpozioane si misiuni;

e) posibilitatea pentru fiecare parte de a cunoaste politica, structurile organizationale, statutul, reglementările, metodele si procedurile în vigoare, în sectorul respectiv, ale celeilalte părti;

f) cooperarea cu firmele si institutiile de învătământ si cercetare din România si Republica Franceză pentru dezvoltarea parcurilor tehnologice si stiintifice;

g) orice altă formă de cooperare stabilită de comun acord între părti.

 

ARTICOLUL 5

Numirea reprezentantilor

 

Pentru a coordona activitătile de cooperare, fiecare parte va numi reprezentanti care se vor constitui într-un comitet de coordonare însărcinat cu definirea orientărilor si cu asigurarea programelor de cooperare si a schimburilor.

Alcătuirea acestui comitet de coordonare va fi precizată ulterior, într-un termen de o (1) lună de la data semnării prezentului memorandum de întelegere.

Comitetul de coordonare se va reuni în mod regulat, cel putin o dată pe an, în România si în Republica Franceză, alternativ, pentru definirea activitătilor si a oricărui alt subiect care se referă la aplicarea acestora.

 

ARTICOLUL 6

Drepturi de proprietate intelectuală

 

Detinerea si exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală care rezultă din proiectele comune vor fi decise prin acordul mutual al părtilor.

 

ARTICOLUL 7

Activităti conforme cu legislatia părtilor

 

Toate activitătile efectuate în cadrul prezentului memorandum de întelegere trebuie să respecte angajamentele internationale, precum si legile si prevederile nationale din Republica Franceză si din România.

 

ARTICOLUL 8

Procesarea informatiilor confidentiale

 

Nici o parte nu va trebui să divulge sau să difuzeze informatii confidentiale ori indicate ca fiind confidentiale pentru cealaltă parte, cu exceptia cazului în care există acordul părtii care a furnizat informatiile.

 

ARTICOLUL 9

Intrarea în vigoare si durata

 

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne referitoare la intrarea în vigoare si va rămâne în vigoare pe o perioadă de 5 ani, exceptând cazul în care una dintre părtile contractante decide să renunte printr-o notificare scrisă cu 6 luni înainte.

Expirarea prezentului memorandum de întelegere nu va repune în discutie continuarea până la încheierea actiunilor de cooperare deja angajate în momentul expirării.

Prezentul memorandum de întelegere va putea fi modificat si prelungit în orice moment, în scris, prin acordul mutual al părtilor.

Semnat la 27 septembrie 2004, în limbile română si franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Comunicatiilor

si Tehnologiei Informatiei,

Guvernul României,

Silvia Adriana Ticău,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

Pentru Ministerul Delegat al Industriei

din Republica Franceză,

Patrick Devedjian,

ministrul delegat al industriei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 136.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

 

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din Republica Arabă Egipt, denumite în continuare părti,

având în vedere dezvoltarea pozitivă a relatiilor dintre România si Republica Arabă Egipt, consolidată prin vizite la nivel înalt, care confirmă interesul comun în vederea promovării raporturilor strânse în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

tinând seama de faptul că ambele părti participante la furnizarea tehnologiei si serviciilor în sectorul IT intentionează să creeze un parteneriat în sectorul IT&C,

recunoscând nevoia de a promova legături semnificative în sectorul IT&C, având în vedere capacitătile si oportunitătile din acest sector ale celor două părti,

recunoscând existenta potentialului pentru efectuarea de schimburi intense între cele două tări în sectorul IT, având interese comune în cresterea investitiilor, sporirea investitiilor, initiativelor si pietelor aferente sectorului IT&C,

intentionând să implementeze un program de cooperare în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, cu scopul de a dezvolta parteneriate de afaceri între cele două părti,

au încheiat prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele cooperării

 

Obiectivul prezentului memorandum de întelegere este de a stabili cooperarea interinstitutională si relatiile între cele două părti în vederea concentrării eforturilor comune si a resurselor tehnice, financiare si umane, având ca obiectiv final dezvoltarea cooperării tehnologice si a activitătilor inovative, precum si a serviciilor legate de acordarea de asistentă, consultantă si instruire tehnică în vederea formării de resurse umane specializate în domeniul software.

 

ARTICOLUL 2

Domeniile de cooperare

 

Principalele domenii de cooperare între cele două părti, fără a fi limitate la acestea, sunt următoarele:

- legăturile dintre organismele private si publice care functionează în România si Republica Arabă Egipt pentru a încuraja implementarea proiectelor-pilot si dezvoltarea parteneriatelor si a activitătilor comune;

- schimbul de consultantă si expertiză pentru promovarea dezvoltării serviciilor postale în ambele tări; - organizarea mixtă a atelierelor tehnice, seminarii, vizite de lucru si programe de instruire;

- dezvoltarea de software;

- cooperarea în domeniul productiei, proiectării si comertului cu echipamente electronice si de telecomunicatii;

- dezvoltarea resurselor umane pentru educatie în IT si educatie bazată pe IT;

- cooperare în directia dezvoltării propunerilor comune si explorarea pietelor terte;

- schimbul de experientă în domeniul eCommerce si a semnăturii electronice;

- schimbul între experti în domeniul securitătii Internetului, a securitătii sistemelor informatice si a retelelor de calculatoare;

- promovarea si cooperarea între autoritătile de reglementare din cele două tări;

- schimbul de experientă si consultantă pentru finalizarea cu succes a proiectelor, pentru accelerarea folosirii calculatoarelor si a Internetului în gospodării;

- schimbul de experientă si consultantă în vederea dezvoltării parcurilor tehnologice si stiintifice în domeniul IT&C;

- crearea portalului cu legături către site-urile guvernamentale, incluzând informatii de interes comun referitoare la dezvoltarea ambelor comunităti de afaceri din România si Republica Arabă Egipt, a investitiilor si a oportunitătilor de cooperare în sectorul IT&C;

- intensificarea cooperării pentru dezvoltarea telefoniei mobile si fixe.

Activitătile specifice de interes comun vor fi desfăsurate în cadrul stabilit de prezentul memorandum de întelegere, dar vor fi reglementate prin contracte/acorduri specifice în care vor fi indicate aspectele referitoare la cheltuieli si investitii, confidentialitate, proprietate intelectuală, precum si toate detaliile care vor asigura o întelegere clară a provenientei si modului de utilizare a resurselor si beneficiilor ambelor părti.

 

ARTICOLUL 3

Fondurile si resursele

 

Desfăsurarea de activităti de cooperare în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere va fi conditionată de existenta resurselor de finantare, precum si a altor resurse. Costurile activitătilor de cooperare vor fi suportate într-o modalitate ce va fi ulterior convenită.

 

ARTICOLUL 4

Implementarea memorandumului

 

Prezentul memorandum de întelegere va fi implementat de către un comitet de coordonare compus din reprezentanti ai ambelor părti si a cărui structură va fi stabilită la o dată ulterioară. Acest comitet va fi înfiintat în termen de o lună de la data semnării prezentului memorandum de întelegere. Comitetul va fi responsabil cu definirea metodologiilor, mecanismelor si procedurilor pentru dezvoltarea activitătilor stabilite prin/în prezentul memorandum de întelegere, inclusiv fezabilitatea si cerintele financiare. Întrunirile comitetului vor avea loc în functie de necesităti si cel putin o dată pe an.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile de proprietate intelectuală

 

Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din proiecte comune vor fi acordate pe bază de decizie comună.

 

ARTICOLUL 6

Confidentialitatea informatiilor

 

Nici una dintre părti nu va dezvălui sau distribui către un tert informatii confidentiale pe care cealaltă parte le-a obtinut în cursul desfăsurării activitătilor de cooperare conform prezentului memorandum de întelegere, cu exceptia permisiunii scrise din partea celeilalte părti si în limitele acestei permisiuni sau în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare si valabilitatea

 

Prezentul memoradum de întelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi vor comunica îndeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea în vigoare si va fi în vigoare pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii în mod automat, dacă ambele părti convin în acest sens.

Fiecare parte poate denunta prezentul memorandum de întelegere prin notificare scrisă către cealaltă parte, prin canale diplomatice. Denuntarea va produce efecte la data primirii notificării scrise.

 

ARTICOLUL 8

Amendamente

 

Prezentul memorandum de întelegere poate fi amendat periodic, după necesităti, prin acordul scris al ambelor părti.

Drept care reprezentantii deplin autorizati ai părtilor au semnat prezentul memorandum de întelegere.

Încheiat la Bucuresti la 28 septembrie 2004, în două exemplare originale în limbile română, arabă si engleză.

Varianta în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Comunicatiilor

si Tehnologiei Informatiei din România,

Silvia Adriana Ticău,

ministrul comunicatiilor

si tehnologiei informatiei din România

Pentru Ministerul Comunicatiilor

si Tehnologiei Informatiei din Republica Arabă Egipt,

Dr. Ali El Sayed El Moselhi,

presedintele Autoritătii Nationale

a Postei din Republica Arabă Egipt

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 62 din 7 februarie 2005

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 516 din 17 februarie 2005

 

ORDIN

privind modificarea art. 7 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului administratiei publice nr. 449/410/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni,

văzând Referatul comun de aprobare nr. M.C. 1.338 din 7 februarie 2005,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. I. - Articolul 7 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului administratiei publice nr. 449/410 din 28 iunie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 10 iulie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Laptele praf se achizitionează prin licitatie, în conformitate cu legislatia în vigoare, organizată de Ministerul Sănătătii, iar autoritătile contractante sunt directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, din teritoriul respectiv.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2005

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna martie 2005 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 10,75% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2005.

Nr. 8.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu completările ulterioare

 

În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Accesul rezidentilor si nerezidentilor pe piata valutară interbancară din România cu ordine de vânzare/cumpărare de valută este liber pentru toate operatiunile care pot fi desfăsurate în conditiile prezentului regulament.”

2. Articolul 14 se abrogă.

3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Forma, continutul si modalitatea de transmitere a ordinelor de vânzare/cumpărare de valută ale clientilor rezidenti si nerezidenti se stabilesc de către intermediari, pe baza procedurilor proprii. Intermediarii pot primi ordinele de vânzare/cumpărare de valută la vedere sau la termen direct la sediile lor ori transmise prin alte modalităti (teletransmisie, sistem computerizat etc.).”

4. Articolul 18 se abrogă.

5. Articolul 21 se abrogă.

6. Anexele nr. 1.A si 1.B se abrogă.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2005.

Nr. 9.