MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 189         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

148. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

149. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Societătii Comerciale “Rami-Dacia” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

150. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

151. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea normei tehnice energetice “Normativ pentru evidenta si analiza evenimentelor accidentale din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei electrice si termice”

 

37. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind informatiile de interes public si secretele de serviciu

 

185. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea înlocuirii anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

 

211. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 2.753/2004 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice

 

Rectificări la:

 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Natională “Posta Română” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Florin Bejan,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 148.


*) Anexa se comunică Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Societătii Comerciale “Rami-Dacia” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Societătii Comerciale “Rami-Dacia” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială “Rami-Dacia” - S.A. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii în anul 2005 fată de anul 2004, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispozitiilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 149.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, aflată sub autoritatea

Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, regie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” se aprobă de către Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” mentionat la art. 1 reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” va putea efectua cheltuieli, proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 150.


*) Anexa se comunică Ministerului Culturii si Cultelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., companie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. se aprobă de către Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., mentionat la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 151.


*) Anexa se comunică Ministerului Culturii si Cultelor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea normei tehnice energetice “Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor accidentale din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei electrice si termice”

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul infrastructură si autorizare,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 25 februarie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă norma tehnică energetică “Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor accidentale din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei electrice si termice”, cod: NTE 004/05/00, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prescriptia energetică PE 005/2/1999 îsi încetează valabilitatea.

Art. 4. - Titularii de licentă care îsi desfăsoară activitatea în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea de către agentii economici a prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 25 februarie 2005.

Nr. 8.


*) Continutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei ( www.anre.ro ), la sectiunea “Reglementări tehnice”.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind informatiile de interes public si secretele de serviciu

 

În baza art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Lista informatiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Lista informatiilor secrete de serviciu, potrivit Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Structurile competente din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetătenilor la unele informatii sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Proiectul raportului periodic de activitate al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, se elaborează anual, până la sfârsitul lunii februarie, de către Serviciul pentru comunicare si sisteme informationale, în colaborare cu toate structurile Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 6. - În scopul aplicării unitare a prevederilor art. 6 si 7 din Legea nr. 544/2001, toate compartimentele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor vor transmite Serviciului pentru comunicare si sisteme informationale, după caz:

a) răspunsul la solicitarea informatiei de interes public în termen de:

1. 5 zile de la sesizare; si

2. cel mult 25 de zile în cazul unor informatii complexe;

b) refuzul comunicării informatiilor solicitate, cu motivatia corespunzătoare, în termen de 3 zile de la primirea cererii.

Art. 7. - Monitorizarea îndeplinirii dispozitiilor prezentului ordin revine secretarului general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si sefului Serviciului pentru comunicare si sisteme informationale.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 22 februarie 2005.

Nr. 37.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

a) Actele normative care reglementează organizarea si functionarea autoritătii sau institutiei publice

b) Structura organizatorică, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritătii sau institutiei publice

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritătii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

d) Coordonatele de contact ale autoritătii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

f) Programele si strategiile proprii

g) Lista cuprinzând documentele de interes public

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

i) Modalitătile de contestare a deciziei autoritătii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se consideră vătămată în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

informatiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

1. Ordine interne si instructiuni ale presedintelui

2. Decizii ale directorilor generali

3. Deconturi despăgubiri

4. Autorizatia veterinară de functionare

5. Ordonanta de suspendare temporară a activitătii

6. Ordonanta privind anularea autorizatiei de functionare a unitătii

7. Referat tehnic autorizare

8. Certificate veterinare de sănătate

9. Certificate de abilitare

10. Avize de export

11. Avize de tranzit

12. Avize de import

13. Situatia efectivelor de animale

14. Situatia privind mortalitatea la animale pe cauze

15. Raport de notificare internatională a bolilor

16. Situatia rabiei

17. Situatia târgurilor de animale

18. Situatia ecarisării teritoriului

19. Situatia TBC si LEB (despăgubiri)

20. Situatia mastitelor

21. Situatia supravegherii la mistreti

22. Situatia privind recoltarea SRM

23. Situatia fabricilor de nutreturi combinate

24. Programe de restructurare a unitătilor de industrie alimentară.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

informatiilor secrete de serviciu, potrivit Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate

 

1. Notele de control

2. Notele de serviciu cu caracter intern

3. Sesizările comisiei de disciplină

4. Sesizările, reclamatiile, petitiile referitoare la persoane fizice sau juridice, până la momentul solutionării

5. Registrul de intrare-iesire a corespondentei

6. Registrul de înregistrare a autorizatiilor veterinare

7. Registrul de inventariere a bunurilor

8. Registrul de exploatatie

9. Corespondenta cu institutiile publice interne si internationale

10. Dosarele privind cazurile de litigii

11. Registrul de prenotificări export, import si miscări interne

12. Registrul de tranzit

13. Procesul-verbal de constatare

14. Situatia epizootiilor

15. Planul cifric

16. Situatia realizării planului cifric

17. Fisele de evaluare a unitătilor de industrie alimentară

18. Monitorizarea actiunilor din Programul strategic

19. Procesul-verbal de recoltare probe

20. Buletinul de analiză

21. Registrele de gestiune a cărnii, de inspectii ante-si post-mortem, de impozit, de tranzit, de abilitări, de export

22. Catagrafii, registrul de autorizare a unitătilor

23. Registrele si evidentele specifice activitătii de frontieră

24. Rapoarte judete

25. Registrul de consultatii

26. Fisa de observatie

27. Dosarele de autorizare a unitătilor supravegheate sanitar-veterinar

28. Corespondenta cu agentii economici.

 

ANEXA Nr. 4

 

STRUCTURILE COMPETENTE

din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetătenilor la unele informatii

 

1. Informatiile din domeniul apărării nationale, sigurantei si ordinii publice, cele privind deliberările autoritătilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, dacă fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii

Structuri competente:

- presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

- secretarul general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

2. Informatiile privind activitătile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii

Structuri competente:

Directia generală economico-administrativă, juridică si relatii internationale

3. Informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii Structuri competente:

Serviciul resurse umane, salarizare si învătământ

4. Informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporală si sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăsurare, informatiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părtile implicate în proces, precum si informatiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protectie a tinerilor

Structuri competente:

Directia generală economico-administrativă, juridică si relatii internationale.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea înlocuirii anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 41 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.829/2003 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă înlocuirea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 28 martie 2003, cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 185.

 

ANEXĂ

 

MODELUL

extrasului situatiilor financiare anuale care se publică de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

 

Codul de identificare fiscală:

Denumirea:

Adresa:

Codul postal:

Telefon:

Fax:

Numărul de înscriere în registrul asociatiilor si fundatiilor:

Actul de autorizare:

Actul normativ de recunoastere a utilitătii publice:

Valoarea patrimoniului initial, în mii lei:

Indicatorii din situatiile financiare anuale depuse pentru anul |_|_|_|_|_|_|_|_|_| :

I. Indicatorii din bilant (formular cod 10, în mii lei):

A. Active imobilizate

B. Active circulante

C. Cheltuieli în avans

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

I. Venituri în avans

J. Capitaluri proprii

Total capitaluri

II. Indicatorii din contul rezultatului exercitiului (formular cod 20, în mii lei):

- Venituri din activitătile fără scop patrimonial, din care:

- Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale

- Cheltuieli privind activitătile fără scop patrimonial, din care:

- Cheltuieli din resursele obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale

- Excedent din activitătile fără scop patrimonial

- Deficit din activitătile fără scop patrimonial

- Venituri din activitătile cu destinatie specială

- Cheltuieli privind activitătile cu destinatie specială

- Excedent din activitătile cu destinatie specială

- Deficit din activitătile cu destinatie specială

- Venituri din activitătile economice

- Cheltuieli privind activitătile economice

- Excedent din activitătile economice

- Deficit din activitătile economice

- Venituri totale

- Cheltuieli totale

- Rezultatul net al exercitiului:

- Excedent

- Deficit

III. Alte informatii:

- Cod CAEN privind activitătile fără scop patrimonial

- Efectivul de personal privind activitătile fără scop patrimonial

- Cod CAEN privind activitătile economice

- Efectivul de personal privind activitătile economice.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 2.753/2004 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice

 

În temeiul art. 19 alin. (2) si al art. 20 alin. (1) lit. d) si o) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 2.753/2004 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 3 august 2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Autoritătile si institutiile publice sunt obligate să transmită Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, până la data de 1 august a fiecărui an pentru anul următor, datele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.”

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici centralizează propunerile autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

(2) În perioada 15-25 octombrie a fiecărui an, Agentia Natională a Functionarilor Publici si Ministerul Finantelor Publice vor consulta organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici în vederea definitivării proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice.

(3) Până la data de 30 octombrie a fiecărui an, Agentia Natională a Functionarilor Publici împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor înainta Guvernului spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Birtalan Jozsef

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 211.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la capitolul II “Sporuri, indemnizatii si majorări ale retributiei tarifare prevăzute în Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea si calitatea muncii, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980:”, punctul 5, în loc de: “... la Decretul nr. 100/1976, cu modificările ulterioare;” se va citi: “... la Decretul nr. 100/1979, cu modificările ulterioare;”;

- la capitolul III “Alte sporuri”, punctul 1, în loc de: “Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 163/1969,...” se va citi: “Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1963/1969,...”.