MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 180         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 martie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

8. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

 

Acord între România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării

 

65. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

 

16. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

73. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

20. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2004 privind sustinerea proiectului “Dezvoltarea zonelor turistice Luna Ses-Borsa” judetele Satu Mare si Maramures

 

77. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2004 privind sustinerea proiectului “Dezvoltarea zonelor turistice Luna Ses-Borsa” judetele Satu Mare si Maramures

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

141. - Hotărâre pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 si aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 8.

 

ACORD

între România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării

 

România si Spania, denumite în continuare părti contractante,

având în vedere că în ambele state normele si semnele care reglementează circulatia sunt conforme Conventiei asupra circulatiei rutiere, semnată la Viena la 8 noiembrie 1968, precum si faptul că atât categoriile de permise, cât si conditiile ce trebuie îndeplinite si probele care se sustin pentru obtinerea permiselor si a licentelor  de conducere sunt similare, fiind conforme dispozitiilor Directivei 91/439/CEE asupra permisului de conducere, cu scopul de a îmbunătăti siguranta si de a facilita circulatia rutieră internatională între ambele state,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

România si Spania recunosc reciproc permisele de conducere nationale emise de autoritătile celor două state, întotdeauna când acestea sunt în vigoare si în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul acord si în anexa la acesta.

 

ARTICOLUL 2

 

Titularul unui permis de conducere valabil si în vigoare emis de unul dintre statele contractante este autorizat termporar să conducă pe teritoriul celuilalt stat vehiculele cu motor din categoriile pentru care este valabil permisul său, pentru o perioadă de timp prevăzută în legislatia natională a statului unde se doreste a fi valabilă această autorizatie.

 

ARTICOLUL 3

 

Pe de altă parte, dacă titularul unui permis de conducere eliberat de unul dintre cele două state, care, conform legislatiei interne a fiecăruia dintre ele, îsi stabileste rezidenta legală în celălalt stat, doreste să conducă pe teritoriul acestuia, va trebui să îsi preschimbe permisul cu unul echivalent în statul de resedintă, conform tabelului de echivalente prevăzut în anexă. Se vor putea preschimba toate permisele actualilor rezidenti legali, eliberate până la intrarea în vigoare a prezentului acord.

Pentru permisele eliberate după intrarea în vigoare a prezentului acord, o conditie indispensabilă pentru a avea acces la preschimbare va fi ca acestea să fie eliberate în tara în care solicitantul îsi are rezidenta legală.

 

ARTICOLUL 4

 

Preschimbarea se efectuează fără cerinta unei examinări teoretice sau practice.

Ca exceptie, conducătorii auto români care vor solicita preschimbarea permiselor de conducere din categoriile C, C1, D1 si D vor trebui să dovedească, prin proba corespunzătoare, realizată, dacă se va solicita, sub formă orală, că posedă cunostinte teoretice specifice asupra circulatiei cu acest tip de vehicule, excluzându-le pe cele  de mecanică, iar solicitantii preschimbării permiselor din categoriile C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D si D+E vor trebui să dea, în plus, o probă de circulatie pe drum deschis traficului general, folosind o serie de vehicule a căror conducere o autorizează permisele respective.

 

ARTICOLUL 5

 

Dacă vor exista motive temeinice pentru a pune la îndoială autenticitatea permisului, statul în care se solicită licenta sau permisul de conducere echivalent va putea solicita statului emitent al documentului verificarea autenticitătii permisului sau licentei de conducere referitor la care există îndoieli.

 

ARTICOLUL 6

 

Prevederile prezentului acord nu exclud obligatia de a realiza formalitătile administrative stabilite de legislatia fiecărui stat pentru preschimbarea permiselor de conducere, ca de exemplu: completarea unui formular de cerere, prezentarea unui certificat medical, a unui certificat de inexistentă a antecedentelor penale sau administrative ori achitarea taxei corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 7

 

Cele două state vor face schimb de specimene ale respectivelor permise de conducere. Permisele, o dată preschimbate, vor fi restituite autoritătii sau organismului care, înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord, vor fi desemnate de către cele două state contractante.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord nu se va aplica permiselor eliberate în unul sau în celălalt stat prin preschimbarea cu alt permis obtinut într-un stat tert.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord va putea fi modificat în orice moment prin consimtământul prealabil al statelor contractante, pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul acord va avea o durată nedeterminată. Oricare dintre cele două state îl va putea denunta prin notificare scrisă, pe cale diplomatică. Denuntarea va deveni efectivă la 30 de zile de la data realizării respectivei notificări.

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi vor comunica, pe cale diplomatică, îndeplinirea cerintelor interne necesare intrării în vigoare a acestuia. Semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si spaniolă, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru România,

Mircea Geoană,

ministrul afacerilor externe

Pentru Spania,

Miguel çngel Moratinos Cuyaub.,

ministrul afacerilor externe si cooperării

 

ANEXĂ

 

TABEL

de echivalente între categoriile de permise de conducere românesti si spaniole

 

Permise spaniole

Permise românesti

A1

A

B1*)

B

B+E

C1

C1+E

C

C+E

D1

D1+E

D

D+E

A1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B+E

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

C1+E

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

C+E

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

D1+E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

D+E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


*) Nu are echivalent.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 65.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004, cu următoarea modificare:

- Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În cazul nerestituirii împrumutului în conditiile art. 1 si după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Administratia Natională a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând nastere la încasarea acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 16.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 73.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2004 privind sustinerea proiectului “Dezvoltarea zonelor turistice Luna Ses-Borsa” judetele Satu Mare si Maramures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2004 din 16 noiembrie 2004 privind sustinerea proiectului “Dezvoltarea zonelor turistice Luna Ses-Borsa” judetele Satu Mare si Maramures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - (1) În completarea surselor de finantare a proiectului «Dezvoltarea zonelor turistice Luna Ses-Borsa», judetele Satu Mare si Maramures, în anul 2006, se asigură de la bugetul de tat sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita echivalentului în lei al sumei de 3,5 milioane euro, din care 2,12 milioane euro pentru judetul Maramures si 1,38 milioane euro pentru judetul Satu Mare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 20.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2004 privind sustinerea proiectului “Dezvoltarea zonelor turistice Luna Ses-Borsa” judetele Satu Mare si Maramures

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2004 privind sustinerea proiectului Dezvoltarea zonelor turistice Luna Ses-Borsa” judetele Satu Mare si Maramures si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 77.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 si aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate în anul 2005 se acordă producătorilor agricoli un sprijin financiar de 5.000 lei/litru pentru achizitionarea de motorină.

(2) Prin lucrări agricole mecanizate se întelege lucrările aferente pregătirii terenurilor, înfiintarea culturilor, întretinerea si recoltarea culturilor, inclusiv eliberarea terenurilor, precum si lucrările tehnologice din fermele zootehnice.

(3) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă pentru motorina necesară efectuării lucrărilor de întretinere, recoltare si eliberarea terenurilor la culturile înfiintate în toamna anului 2004, pentru lucrările de înfiintare, întretinere si recoltare la culturile ce se vor înfiinta în primăvara anului 2005, precum si pentru lucrările tehnologice din fermele zootehnice.

Art. 2. - Acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorină se fac potrivit normelor metodologice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Suma aferentă plătii sprijinului financiar în anul 2005 este de 3.026 miliarde lei si se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005, în cadrul programului “Dezvoltarea durabilă a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartofi, legume de câmp si în spatii protejate, pomicultură si legumicultură”.

Art. 4. - În întelesul prezentei hotărâri, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, denumiti în continuare beneficiari, sunt:

a) proprietarii de terenuri agricole exploatate individual;

b) crescătorii de animale si/sau de păsări;

c) societătile agricole cu personalitate juridică constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si asociatiile familiale;

d) societătile comerciale cu profil agricol;

e) arendasii care au încheiat contracte de arendare în conditiile prevăzute de Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si concesionarii de terenuri agricole;

f) institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare si învătământ cu profil agricol, precum si unitătile de cult.

Art. 5. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, eliberează beneficiarilor adeverinte în care este mentionată contravaloarea sprijinului financiar la care au dreptul, în baza cererilor beneficiarilor aprobate de primari si în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) Beneficiarii care nu au posibilitatea deplasării pot solicita în scris primăriilor de pe raza de domiciliu ca ridicarea adeverintelor de la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, să se facă de către reprezentantii centrului agricol/serviciului comunitar pentru cadastru si agricultură sau agentii agricoli, pe baza cererilor aprobate si a listelor cu beneficiarii sprijinului pentru motorină.

Art. 6. - (1) Beneficiarii care nu au posibilitatea achizitionării motorinei datorită distantelor mari până la depozitele sau statiile de distributie a acesteia pot solicita în scris primăriilor de pe raza de domiciliu ca ridicarea  adeverintelor de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, precum si achizitionarea cantitătilor de motorină ce li se cuvin să se facă de către agentii economici autorizati, împuterniciti de primărie, care au ca obiect de activitate transportul si/sau depozitarea produselor petroliere, denumiti în continuare prestatori de servicii, pe baza împuternicirii, cererilor aprobate si a listelor cu beneficiarii alocatiei pentru motorină.

(2) În baza documentelor prezentate la alin. (1), directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va elibera adeverinte prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor.

(3) Prestatorii de servicii care au fost împuterniciti pentru a ridica motorină în numele beneficiarilor achizitionează motorină si au obligatia să o păstreze la dispozitia beneficiarilor ori să o predea acestora, în functie de solicitări.

Art. 7. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza volumului de lucrări mecanizate, a structurii de culturi si a efectivelor de animale si păsări, precum si a consumurilor normate întocmesc, până la data de 20 a fiecărei luni, situatia centralizatoare privind necesarul de sprijin financiar pentru motorina estimată a fi utilizată în luna următoare în vederea executării lucrărilor agricole mecanizate si situatia justificativă privind utilizarea sprijinului financiar, pe care le transmit Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 8. - În termen de 5 zile calendaristice de la primirea situatiilor centralizatoare prevăzute la art. 7, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare aferente.

Art. 9. - Agentii economici producători, importatori si/sau distribuitori de motorină, denumiti în continuare furnizori, livrează beneficiarilor sau prestatorilor de servicii împuterniciti, prin depozitele si statiile de distributie a motorinei din judete, în baza adeverintei în original, eliberată de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, motorina necesară efectuării lucrărilor agricole mecanizate la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar.

Art. 10. - (1) Furnizorii centralizează, decadal sau ori de câte ori este nevoie, situatia cantitătii de motorină livrate pe bază de adeverinte si volumul sprijinului financiar aferent, pe care le transmit la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, spre decontare.

(2) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, virează în contul furnizorilor sumele aferente sprijinului financiar după primirea situatiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 11. - (1) Neefectuarea lucrărilor agricole pentru care s-a acordat sprijin financiar sau folosirea motorinei în alte scopuri decât cel prevăzut în prezenta hotărâre constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei, precum si cu obligarea restituirii sprijinului financiar încasat, majorat potrivit indicelui de inflatie.

(2) Contravaloarea sumelor restituite conform alin. (1) se varsă în contul bugetului de stat.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si de Ministerul Finantelor Publice.

4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Prevederile alin. (1) se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobate cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si ale Ministerului Finantelor Publice vor verifica permanent modul de acordare si utilizare a sprijinului financiar de la bugetul de stat, reprezentând ajutorul financiar pentru motorina destinată lucrărilor agricole mecanizate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 141.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate

 

Art. 1. - (1) Pentru obtinerea sprijinului financiar aferent motorinei necesare efectuării lucrărilor agricole mecanizate, solicitantii întocmesc, etapizat, cereri conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 si le depun la primăria în a cărei rază teritorială se află terenul agricol în exploatare sau ferma zootehnică în care se execută lucrări mecanizate, conform tehnologiilor specifice.

(2) Cererile se verifică de seful centrului agricol comunal sau de seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultură ori de agentul agricol si se aprobă de primar.

(3) Beneficiarii depun la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cererea aprobată, fie personal, fie prin seful centrului agricol comunal, seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultură sau agentul agricol, fie prin prestatorii de servicii împuterniciti de primării.

(4) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, analizează cererile aprobate de primari si eliberează adeverinte pentru cantitătile de motorină aprobate prin cerere, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, persoanelor nominalizate la alin. (3).

(5) După primirea adeverintei, personal sau prin seful centrului agricol comunal/seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultură/agentul agricol, beneficiarii se prezintă la depozitele sau la statiile de distributie a motorinei din judet ori din judetele limitrofe apartinătoare furnizorilor - astfel cum sunt definiti la art. 9 din hotărâre - si achizitionează motorina, în baza adeverintei în original, achitând un pret mai mic cu contravaloarea sprijinului financiar.

Art. 2. - (1) În conformitate cu prevederile art. 6 din hotărâre, prestatorii de servicii pot ridica adeverintele de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, si motorina în numele beneficiarilor, pe baza împuternicirilor, a listei cu beneficiarii sprijinului financiar pentru care se face aprovizionarea cu motorină si a cererilor aprobate de primarii comunelor.

(2) Împuternicirea si lista prevăzute la alin. (1) se întocmesc în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 3 si 4.

(3) În baza documentelor prezentate la alin. (1), directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, eliberează adeverinte prestatorilor de servicii.

(4) Prestatorii de servicii achizitionează în numele beneficiarilor motorina de la furnizorii de motorină din judet sau din judetele limitrofe, în baza împuternicirii, listei si adeverintelor eliberate de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(5) Prestatorii de servicii care au achizitionat motorina în numele beneficiarilor au obligatia să o păstreze la dispozitia beneficiarilor ori să o predea acestora, în functie de solicitări.

Art. 3. - (1) Specialistii din centrele agricole comunale, serviciile comunitare pentru cadastru si agricultură si agentii agricoli au următoarele atributii:

a) verifică cererile solicitantilor, urmărind corectitudinea datelor înscrise de acestia;

b) stabilesc necesarul de motorină pe etape, conform solicitărilor din cerere, în baza gamei de lucrări si a consumurilor specifice prevăzute în anexele nr. 5, 6 si 7;

c) întocmesc listele beneficiarilor de sprijin financiar pentru motorină, conform optiunilor acestora;

d) depun la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, cererile pe baza listei întocmite si ridică adeverintele în numele beneficiarilor;

e) predau prestatorilor de servicii listele si cererile în baza împuternicirii aprobate de primarul comunei;

f) eliberează beneficiarilor adeverinte pe care le centralizează într-un registru, conform anexei nr. 8;

g) verifică în teren situatia lucrărilor prevăzute în cererile de solicitare a motorinei;

h) verifică executarea lucrărilor corespunzător cantitătilor de motorină aprobate si achizitionate anterior;

i) întocmesc situatii privind cantitătile de motorină pentru fiecare beneficiar, conform anexei nr. 9.

(2) Primarii au următoarele atributii:

a) asigură înregistrarea cererilor;

b) aprobă si stampilează cererile;

c) aprobă si eliberează împuternicirile si listele beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină ca anexe la împuterniciri, după caz.

(3) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii:

a) eliberează beneficiarilor, conform optiunilor acestora, adeverinte pe care le centralizează, separat pe comune, într-un registru, conform anexei nr. 10, numind prin decizie un specialist pentru calcularea valorii sprijinului financiar, pentru eliberarea adeverintelor, precum si pentru înregistrarea si centralizarea acestora;

b) verifică modul de acordare si utilizare a motorinei;

c) transmit Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Directiei generale buget-finante, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul volumului sprijinului financiar pentru motorina estimată a fi utilizată în luna următoare si situatia justificativă a sumelor reprezentând utilizarea sprijinului financiar pentru motorina acordată la perioadă, conform anexelor nr. 11 si 12;

d) aprobă si achită fondurile reprezentând contravaloarea sprijinului financiar aferent motorinei efectiv livrate, în baza decontului justificativ prezentat de furnizori, conform anexei nr. 13.

 Art. 4. - Beneficiarilor care nu justifică prin lucrări cantitătile de motorină aprobate si aprovizionate anterior li se aplică sanctiunile prevăzute la art. 11 din hotărâre.

 Art. 5. - Furnizorii, prin depozitele si statiile de distributie a motorinei din judete, livrează beneficiarilor sau împuternicitilor, pe baza adeverintelor eliberate de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cantitătile de motorină necesare efectuării lucrărilor agricole, mecanizate, la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar instituit prin hotărâre, si au următoarele atributii:

a) dispun ca personalul din depozitele sau statiile de distributie a motorinei să efectueze livrarea numai după verificarea identitătii persoanelor solicitante, în raport cu elementele înscrise în adeverinte sau în împuterniciri;

b) tin evidenta beneficiarilor si a cantitătilor de motorină achizitionate si păstrează adeverintele în original, precum si împuternicirile;

c) întocmesc decadal situatia cantitătilor de motorină efectiv livrate pe bază de adeverinte si deconturi justificative, conform anexei nr 13, pe care le transmit directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art 6 - (1) Pe baza necesarului cantitătilor de motorină comunicate de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare aferente.

(2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare este însotită de situatia centralizatoare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 14.

Art. 7. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Verificat,

Centrul agricol/ Serviciu comunitar pentru cadastru si agricultură/Agent agricol

 

Se aprobă cantitatea de motorină ........................................ litri, din care:

 

 

Vegetal

Cantitate

(litri)

Zootehnie

 

Cantitate

(litri)

Etapa I - arat

- pregătire terenuri

- semănat

- fertilizat

- transport tehnologic

 

 

Trim. I - lucrări specifice

 

Etapa a II-a - întretinere culturi

- transport tehnologic

 

 

Trim. II - lucrări specifice

 

Etapa a III-a

- recoltat

- eliberare terenuri

- transport tehnologic

- lucrări pentru înfiintarea culturilor de toamnă

 

 

Trim. III - lucrări specifice

 

Trim. IV - lucrări specifice

 

 

Semnătura,

...............

 

Primăria comunei ..............................

Nr. de înregistrare ......... data .........

Primar .................................................

Semnătura,

........................................

Stampila

 

CERERE

 

Subsemnatul:

a) persoana juridică ......................................, cu sediul în localitatea ..................................., înscrisă la registrul comertului sub nr. .................................., reprezentată de director/presedinte ....................................., contabil-sef/director economic ............................................, cod numeric personal (CNP) ................................................;

sau

b) persoana fizică ..........................................., domiciliată în localitatea .............................., str. ................................. nr. ........., detinătoare a B.I./CI seria ............... nr. ................................., eliberat/eliberată la data de ...................................de ...................., CNP.................................., având în exploatare suprafata de ................... ha si ..................... capete animale/păsări, solicit sprijin financiar pentru cantitatea de ........................... litri motorină necesară efectuării următoarelor lucrări:

 

 

 

Vegetal

Cantitate

(litri)

Zootehnie

 

Cantitate

(litri)

Etapa I - arat

- pregătire terenuri

- semănat

- fertilizat

- transport tehnologic

 

 

Trim. I - lucrări specifice

 

Etapa a II-a - întretinere culturi

- transport tehnologic

 

 

Trim. II - lucrări specifice

 

Etapa a III-a

- recoltat

- eliberare terenuri

- transport tehnologic

- lucrări pentru înfiintarea culturilor de toamnă

 

 

Trim. III - lucrări specifice

 

Trim. IV - lucrări specifice

 

 

Declar pe propria răspundere că în etapa ...... am mai solicitat sprijin financiar pentru cantitatea de ......... litri motorină si am consumat următoarele cantităti, pe lucrări, astfel:

 

Vegetal

Cantitate

(litri)

Zootehnie

 

Cantitate

(litri)

Etapa I - arat

- pregătire terenuri

- semănat

- fertilizat

- transport tehnologic

 

 

Trim. I - lucrări specifice

 

Etapa a II-a - întretinere culturi

- transport tehnologic

 

 

Trim. II - lucrări specifice

 

Etapa a III-a

- recoltat

- eliberare terenuri

- transport tehnologic

- lucrări pentru înfiintarea culturilor de toamnă

 

 

Trim. III - lucrări specifice

 

Trim. IV - lucrări specifice

 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate si mă oblig să respect prevederile Hotărârii Guvernului nr. 141/2005. Solicit ca adeverinta să fie ridicată de la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a  judetului ..................................../municipiului Bucuresti, astfel:

a) personal;

b) de către seful Centrului agricol/Serviciului comunitar pentru cadastru si agricultură/agentul agricol din comuna ...................................................;

c) de către prestatorul de servicii .......................................................... împuternicit de Primăria ............................ Prezenta cerere s-a întocmit în 3 (trei) exemplare si după aprobare un exemplar rămâne la primărie si un exemplar la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală ..............................................

 

Beneficiar,

..................

(Semnătura si stampila, după caz)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală ......................

Nr. ........................... din ...............................*)

 

ADEVERINTĂ

 

Se adevereste prin prezenta că:

persoana juridică ..........................., cu sediul în localitatea .............................., înscrisă la registrul comertului sub nr. .............................., reprezentată de director/presedinte ............................, contabil-sef/director economic ....................,cod numeric personal (CNP) ................................;

sau

persoana fizică ..............................., domiciliată în localitatea ...................................., str. ....................... nr. ..., detinătoare a B.I./CI seria ............. nr. ............................, eliberat/eliberată la data de .......................... de ......................., CNP .............................................,

având în exploatare suprafata de ...................................... ha si ........................ capete animale/păsări beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 141/2005 pentru a achizitiona o cantitate de ................................... litri motorină.

 

Director executiv,

.................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)                                                             

Director executiv adjunct,

................................................................

(numele, prenumele si semnătura)


*) Reprezintă numărul curent si data din registrul prevăzut în anexa nr. 10.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Primăria comunei ......

 

ÎMPUTERNICIRE

Nr. .............................. din ......................................

 

Primăria comunei ......................................, reprezentată de ........................................................, în calitate de primar, si ............................., în calitate de secretar de primărie, împuterniceste pe prestatorul de servicii ................................., reprezentat prin

a) persoana juridică ....................................., cu sediul în localitatea ....................., înscrisă la registrul comertului sub nr. ............................................, reprezentată de director/presedinte ...................................., contabil-sef/director

economic ...................... cod numeric personal (CNP) .....................................;

sau

b) persoana fizică ......................................, domiciliată în localitatea .................................., str. .................................. nr. ............., detinătoare a B.I./CI seria .................... nr. ............................, eliberat/eliberată la data de ............................. de ............................., CNP ......................................, pentru a ridica adeverintele de la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală ...................................................., în numele beneficiarilor prevăzuti în lista care face parte integrantă din prezenta împuternicire, si pentru a achizitiona cantitatea de motorină care se cuvine beneficiarilor prevăzuti în listă.

Prestatorul de servicii ............................................. se obligă să ridice adeverintele, să cumpere motorină în numele beneficiarului, să o păstreze sau să o predea acestuia.

Prestatorul de servicii va achizitiona în numele beneficiarului motorină la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar.

Prezenta împuternicire s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, din care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii.

 

Primar,

.............................................

(semnătura si stampila)

Secretar de primărie,

............................................. (semnătura)

Prestator de servicii,

............................................................

(semnătura si stampila, după caz)

 

Înregistrare Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală ......................... nr. ................... data ...........................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Aprobat

Primar

..................................

(semnătura si stampila)

 

LISTA*)

beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină

 

Nr crt.

Beneficiarul (numele, prenumele, domiciliul, seria si numărul actului de identitate)

Cererea avizată de primărie

(nr./data)

Cantitatea de motorină

(mii litri)

Semnătura

beneficiarului

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Prezenta listă s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, din care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii (după caz).

 

Centrul agricol/ Serviciul comunitar/ Agentul agricol pentru cadastru si agricultură

..............................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Împuternicit, .................................................................................

( numele, prenumele, semnătura si stampila, după caz)


*) Lista se întocmeste separat pentru prestatorii de servicii, ca anexă la împuternicirea nr. ... din ..., sau pentru reprezentantul centrului agricol/serviciului comunitar pentru cadastru si agricultură/agentului agricol, în vederea ridicării adeverintelor.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a