MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 441         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

150. – Lege pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor privind călătoria cu metroul

 

432. – Decret privind promulgarea Legii pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor privind călătoria cu metroul

 

151. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

433. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

155. – Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

437. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

438. – Hotărâre pentru actualizarea taxelor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

193. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid de proiectare privind protectia  împotriva coroziunii a constructiilor din otel“, indicativ GP 111-04

 

5.004. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.116/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Urbis“ – S.A. Oravita, judetul Caras-Severin

 

5.010. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 231/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “C.C.P.R.“ – S.A. Brasov, judetul Brasov

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 288/2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor privind călătoria cu metroul

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – În sensul prezentei legi, se consideră contravenient la călătoria cu metroul pe reteaua de căi ferate subterane si supraterane persoana care săvârseste una dintre faptele prevăzute în prezenta lege.

Art. 2. – Constituie contraventii la călătoria cu metroul următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să constituie infractiuni:

a) intrarea persoanelor în incinta peroanelor statiilor de metrou fără cartelă magnetică, cu cartelă magnetică cu modificări sau stersături sau cu cartelă magnetică nevalidată, precum si călătoria cu metroul în aceleasi conditii;

b) neprezentarea la cererea personalului autorizat a actului de identitate sau a actului doveditor din care să rezulte dreptul de utilizare a cartelelor magnetice gratuite sau cu reducere;

c) introducerea în incintele apartinând metroului sau transportarea cu metroul a materialelor inflamabile, explozibile, corozive, caustice, otrăvitoare, precum si a oricăror substante care se încadrează în categoria substantelor periculoase;

d) intrarea persoanelor neautorizate în spatii tehnice si în alte incinte apartinând metroului unde accesul este interzis;

e) fortarea deschiderii usilor în timpul mersului sau stationării vagoanelor, precum si actionarea semnalului de alarmă din trenuri, a butoanelor de oprire a escalatoarelor sau a butoanelor de deconectare de urgentă a tensiunii fără a exista iminenta producerii unui pericol pentru siguranta circulatiei sau a călătorilor;

f) aruncarea asupra trenurilor de metrou, aflate în mers sau stationare, cu orice fel de obiecte sau cu substante inflamabile, iritante, paralizante sau corozive;

g) aruncarea de obiecte de orice fel pe ferestrele sau usile vagoanelor;

h) extragerea pietrei, nisipului si lutului, depozitarea de materiale în santurile de scurgere a apelor, afectarea lucrărilor de apărare si consolidare a platformei căii de rulare si a lucrărilor de artă sau efectuarea de lucrări neautorizate în zona căii de rulare;

i) inscriptionarea, fără drept, deteriorarea sau degradarea bunurilor apartinând agentului economic care administrează si exploatează metroul;

j) aruncarea gunoaielor, reziduurilor industriale de orice fel, resturilor alimentare si de altă natură, în statii sau în zona acestora, în alte spatii si incinte care apartin metroului, inclusiv pe terenurile aferente, precum si infestarea acestora cu substante poluante sau dejectii de altă natură;

k) consumul de alcool în vagoane, statii, spatii si incinte apartinând metroului;

l) fumatul în statii si vagoane, precum si în alte locuri unde interzicerea fumatului este adusă la cunostintă prin afise sau alte semne corespunzătoare;

m) transportul cu metroul al animalelor si păsărilor vii, exceptie făcând cele mici aflate în custi sau colivii, precum si câinii cu botnită si lesă;

n) transportul bagajelor care pot murdări călătorii sau a celor agabaritice care îi pot incomoda;

o) exercitarea comertului în vagoane, statii si incinte apartinând metroului fără aprobare eliberată de agentul economic care administrează si exploatează metroul;

p) lipirea de afise sau alte materiale în statii, în/sau pe trenuri ori vagoane, fără aprobarea agentului economic care administrează si exploatează metroul;

q) dezlipirea, înlăturarea, deteriorarea sau distrugerea fără drept a reclamelor, anunturilor si afiselor expuse în mod legal în incinta sau zona statiilor de metrou;

r) folosirea bicicletelor, trotinetelor, a skateboard-urilor etc. pentru deplasare în statii, spatii si incinte apartinând metroului;

s) comportarea necuviincioasă fată de personalul angajat sau care prestează activităti pentru agentul economic care administrează si exploatează metroul în timpul exercitării atributiilor de serviciu, ori obstructionarea sau împiedicarea în orice mod a acestui personal de a-si îndeplini sarcinile de serviciu.

Art. 3. – (1) Contraventiile prevăzute la art. 2, săvârsite de persoane fizice, se sanctionează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b), d), m), n), o), p), q), r), s);

b) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la lit. f), g), j);

c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la lit. k), l);

d) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, cele prevăzute la lit. c), e), h), i).

(2) Contraventiile prevăzute la art. 2, săvârsite de persoane juridice, se sanctionează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, cele prevăzute la lit. o);

b) de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la lit. j);

c) de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele prevăzute la lit. h).

Art. 4. – Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor stabilite de prezenta lege se fac, după caz, de către personalul împuternicit în baza legitimatiilor speciale emise de agentul economic care administrează si exploatează metroul ori de organele de politie si jandarmerie.

Art. 5. – (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(2) Plata amenzii se face la o unitate a Trezoreriei Statului, iar o copie a chitantei se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin postă agentului economic care administrează si exploatează metroul, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Sumele provenite din amenzile aplicate se fac venit integral la bugetul de stat.

Art. 6. – În cazul în care prin săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 2 s-a cauzat o pagubă, persoana  împuternicită să aplice sanctiunea consemnează detaliat în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si pagubele produse. Procesul-verbal constatator va fi semnat de contravenient, iar în caz de refuz va fi validat prin semnarea de către cel putin doi martori.

Art. 7. – În cazul contraventiilor prevăzute la art. 2, săvârsite de salariati ai agentului economic care administrează si exploatează metroul, răspunderea contraventională nu înlătură răspunderea disciplinară.

Art. 8. – Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 314/1980 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind călătoria cu metroul, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 83 din 16 octombrie 1980, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 mai 2005.

Nr. 150.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor privind călătoria cu metroul

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor privind călătoria cu metroul si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 mai 2005.

Nr. 432.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, cu următoarele modificări:

1. Titlul Ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor“

2. Partea introductivă a articolului II va avea următorul cuprins:

“Art. II. – Legea nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 mai 2005.

Nr. 151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 mai 2005.

Nr. 433.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Conditiile care reglementează contractul de acces prevăzut la alin. (1) sunt nediscriminatorii si transparente,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004.“

2. După alineatul (2) al articolului 18 se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, operatorilor de transport feroviar străini si grupurilor internationale, care detin o licentă într-un stat membru al Uniunii Europene conform legislatiei aplicabile în Comunitate, li se acordă dreptul de acces, în conditii echitabile, pe infrastructura feroviară din România, în scopul exploatării oricărui tip de serviciu de transport feroviar de marfă.“

3. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(3) Accesul la infrastructură si furnizarea de servicii în terminalele si porturile legate de activitătile de transport feroviar, inclusiv servicii de transport international feroviar de marfă si servicii de transport combinat international de marfă, care deservesc sau este posibil să deservească mai mult de un client final, se asigură tuturor operatorilor de transport feroviar în mod nediscriminatoriu si transparent, iar solicitările operatorilor de transport feroviar pot fi supuse unor restrictii numai dacă există alternative viabile pe calea ferată în conditii de piată.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 mai 2005.

Nr. 155.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 mai 2005.

Nr. 437.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea taxelor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Nivelul taxelor pentru emiterea atestatelor de competentă si eliberarea avizelor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, se actualizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 mai 2005.

Nr. 438.

 

ANEXĂ

 

TAXE

pentru eliberarea de atestate si avize care se fac venit la bugetul de stat

 

1. Taxe pentru eliberarea de atestate

 

 

Taxe

ROL

RON

a) Atestare de competentă pentru efectuarea de observatii si măsurători meteorologice,

altele decât cele efectuate în reteaua natională de statii meteorologice:

– pentru fiecare parametru meteorologic si pentru fiecare locatie de măsurare si observare

150.000

15,00

b) Atestare de competentă pentru elaborarea prognozelor meteorologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul Meteorologic National:

 

 

– pentru prognoze specializate cu caracter local sau regional

 

1.500.000

150,00

– pentru prognoze generale la nivel national sau pe suprafete mai mari

15.000.000

1.500,00

c) Atestare de competentă pentru elaborarea studiilor meteorologice sau climatologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul Meteorologic National:

 

 

– pentru atestarea competentei la nivel local sau regional

1.500.000

150,00

– pentru atestarea competentei la nivel national

15.000.000

1.500,00

2. Taxe pentru eliberarea avizelor

 

 

a) Avizarea amplasării de constructii supraterane, de obiective care emit fum si pulberi, de retele de înaltă tensiune sau de telecomunicatii, de sisteme de irigatii prin aspersie si plantării de perdele forestiere pe o distantă de 500 m în afara zonei de protectie a platformelor meteorologice

800.000

80,00

b) Avizarea amplasamentului unei noi unităti meteorologice, cu instalatiile aferente, necesare ca urmare a dezafectării unei unităti similare din reteaua natională de supraveghere meteorologică

1.500.000

150,00

c) Avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul Meteorologic National

1.500.000

150,00

d) Avizarea punerii în circulatie a unor date, informatii, avertizări si prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obtinute din activitatea meteorologică desfăsurată de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul Meteorologic National:

 

 

– la nivel local sau regional

800.000

80,00

– la nivel national

7.500.000

750,00

 

NOTĂ:

RON – noua codificare a monedei nationale (Romanian New);

ROL – codificarea monedei nationale, care va fi înlocuită din data de 1 iulie 2005 (Romanian Leu).

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid de proiectare privind protectia împotriva coroziunii a constructiilor din otel“, indicativ GP 111-04

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 16 din 12 august 2004 al Comitetului tehnic de specialitate – CTS 12 si Procesul-verbal de avizare nr. 51 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid de proiectare privind protectia împotriva coroziunii a constructiilor din otel“, indicativ GP 111-04, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare Osi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 15 februarie 2005.

Nr. 193.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.116/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Urbis“ – S.A. Oravita, judetul Caras-Severin

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. – În baza art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.116/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Urbis“ – S.A. Oravita, judetul Caras-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, se abrogă începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 16 mai 2005.

Nr. 5.004.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 231/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “C.C.P.R.“ – S.A. Brasov, judetul Brasov

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. – În baza art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 231/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “C.C.P.R.“ – S.A. Brasov, judetul Brasov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 27 noiembrie 2003, se abrogă începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 5.010.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 288/2005 pentru numirea unui magistrat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 21 aprilie 2005, se face următoarea rectificare:

– la articolul unic, în loc de: “... judecător Răhaian Mihaela-Oana...“ se va citi: “... judecător Rahaian Mihaela-Oana...“.