MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 437         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 mai 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 190 din 31 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36, art. 38, art. 41 si art. 106 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

41. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare

 

179. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de cerinte privind proiectarea, executia, urmărirea comportării, repararea sI consolidarea cosurilor industriale din beton armat“, indicativ NP 108-04

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 190

din 31 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36, art. 38, art. 41 si art. 106 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Popa – procuror

Mihai Paul Cotta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29, art. 31, art. 34 si art. 77 din Legea nr. 64/1995, exceptie ridicată de Anastasia Bancu în Dosarul nr. 18/F/2003 al Tribunalului Călărasi.

La apelul nominal se prezintă consilier juridic Alina Lisabela Caloian, pentru Banca de Export-Import a României “Eximbank“ – S.A., si consilier juridic Zabalovici Cosmin, pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează asupra cererii formulate de autorul exceptiei privind acordarea unui nou termen de judecată pentru lipsă de apărare. În motivarea cererii Anastasia Bancu arată că a luat cunostintă de citatii la 28 martie 2005, dată la care a sosit din provincie, fiind în imposibilitate de a-si pregăti sustinerea exceptiei. Fată de această solicitare, magistratul-asistent precizează că procedura de citare a autorului exceptiei a fost legal îndeplinită atât în baza dispozitiilor Codului de procedură civilă, cât si în baza prevederilor speciale ale

Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale. În ambele cazuri comunicarea citatiei s-a făcut cu respectarea intervalului de 5 zile înaintea termenului de judecată, prevăzut de art. 89 din Codul de procedură civilă.

Părtile prezente si reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii, deoarece procedura de citare s-a făcut cu respectarea prevederilor legale.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare, întrucât înstiintarea părtilor pentru termenul de judecată s-a făcut cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale. Având cuvântul, pe fond, reprezentantul Băncii de Export-Import a României “Eximbank“ – S.A. solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate ca fiind neconstitutionale nu au legătură cu prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Reprezentantul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Mai arată că autorul exceptiei nu are calitate de parte în proces, ci de asociat unic al Societătii Comerciale “Mimi“ – S.R.L., precum si că instanta de judecată nu si-a îndeplinit obligatia legală privind exprimarea opiniei asupra exceptiei. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. Se arată că prevederile criticate ca fiind neconstitutionale sunt în conformitate cu dispozitiile art. 45 din Constitutie, potrivit cărora accesul persoanei la o activitate economică este liber, în conditiile legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 18/F/2003, Tribunalul Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29, art. 31 si art. 77 din Legea nr. 64/1995, exceptie ridicată de Anastasia Bancu într-o cauză având ca obiect judecarea cererii de deschidere a procedurii reorganizării judiciare si a falimentului, formulată în baza Legii nr. 64/1995.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 29, art. 31, art. 34 si art. 77 din Legea nr. 64/1995 contravin prevederilor “art. 441 din Constitutia României [devenit art. 45 după republicare], intitulat «Libertatea economică», care instituie accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera initiativă si stabileste că aceste drepturi fundamentale ale persoanei sunt garantate“, si ale “art. 134 din Constitutie [devenit art. 135], intitulat «Economia», care stabileste în alin. (1) că economia României este o economie de piată, bazată pe liberă initiativă si concurentă, iar alin. (2) impune obligatia statului român de a asigura crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie“.

Autorul exceptiei mai sustine că prevederile criticate contravin "art. 411 din Constitutie, întrucât, prin posibilitatea care i se oferă altei entităti de a deschide o procedură a falimentului si de a dizolva o societate comercială, fără vointa asociatilor sau actionarilor, îngrădeste si chiar poate anula dreptul cetătenilor de a exercita o activitate economică bazată pe liberă initiativă“. Totodată, autorul exceptiei consideră că prevederile legale sunt contrare si “art. 134 din Constitutie prin faptul că afectează obligatia statului de a asigura libertatea comertului si protectia concurentei loiale“.

Tribunalul Călărasi nu si-a formulat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată, referitor la Legea nr. 64/1995, că “a fost adoptată pentru promovarea drepturilor si intereselor legitime prin îndeplinirea obligatiilor corespunzătoare de plată, si nu pentru a crea posibilitatea încălcării altor drepturi recunoscute de lege“. În acest context se precizează că, în temeiul prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (1) si art. 126 alin. (2), competenta în materie a instantelor judecătoresti a fost stabilită prin lege.

Guvernul precizează că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate de către Curtea Constitutională. Sunt mentionate în acest sens deciziile nr. 297 din 6 noiembrie 2001 si nr. 332 din 16 septembrie 2004.

Avocatul Poporului consideră că “sesizarea Curtii Constitutionale prin Încheierea din 22 octombrie 2004 a Tribunalului Călărasi nu este legală“.

Se arată că, întrucât instanta de judecată nu si-a formulat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29, art. 31, art. 34 si art. 77 din Legea nr. 64/1995, au fost încălcate prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 29, 31, 34 si 77 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003.

Dispozitiile criticate au fost modificate si completate prin Legea nr. 149/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 12 mai 2004. Ulterior, Legea nr. 64/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, textele criticate fiind preluate cu acelasi continut dar cu o numerotare diferită. Astfel, art. 29 a devenit art. 36, art. 31 a devenit art. 38, art. 34 a devenit art. 41, iar art. 77 a devenit art. 106.

În consecintă, Curtea urmează să se pronunte asupra dispozitiilor art. 36, art. 38, art. 41 si art. 106 din Legea nr. 64/1995, care au următorul continut:

– Art. 36: “(1) Orice creditor care are una sau mai multe creante certe, lichide si exigibile poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în insolventă din cauza încetării plătilor fată de acesta timp de cel putin 30 de zile, în următoarele conditii:

a) dacă creantele izvorăsc din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, acestea trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive;

b) în celelalte cazuri creantele trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;

c) în cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive.

(2) Dacă între momentul formulării cererii de către un creditor si cel al judecării acestei cereri de către judecătorul-sindic sunt formulate cereri de către alti creditori, judecătorul - sindic va dispune conexarea acestora si va stabili îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creantelor în raport cu valoarea însumată a creantelor tuturor creditorilor care au formulat cereri.

(3) Dacă s-a deschis o procedură într-un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu acelasi obiect, vor fi conexate la primul dosar.“;

– Art. 38: “(1) Dacă cererea debitorului corespunde conditiilor stabilite la art. 32, 33 si 35, judecătorul-sindic va pronunta o încheiere de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în conditiile art. 75. În cazul în care creditorii se opun deschiderii procedurii în termen de 15 zile de la publicarea notificării, judecătorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o sedintă la care vor fi citati debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va solutiona, deodată, printr-o sentintă, toate opozitiile.

(2) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorilor, judecătorul-sindic va comunica cererea, în copie, debitorului si va dispune afisarea unei copii la usa instantei.

(3) Dacă, în termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contestă că ar fi în stare de insolventă, în conditiile stabilite la art. 36, judecătorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o sedintă la care vor fi citati debitorul si creditorii care au introdus cererea.

(4) La cererea debitorului, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze, în termen de 15 zile, la o bancă, o cautiune de cel mult 10% din valoarea creantelor. Cautiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cautiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor.

Dacă nu este consemnată în termen cautiunea, cererea introductivă va fi respinsă.

(5) Dacă judecătorul-sindic stabileste că debitorul este în stare de insolventă, îi va respinge contestatia si va deschide procedura printr-o sentintă.

(6) Dacă judecătorul-sindic stabileste că debitorul nu este în stare de insolventă, respinge cererea creditorilor si dispune ca sentinta să fie afisată la usa instantei. În cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei.

(7) Dacă debitorul nu contestă în termenul prevăzut la alin. (3) că ar fi în stare de insolventă, judecătorul-sindic va da o sentintă de deschidere a procedurii.“;

– Art. 41: “Prin hotărârea de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va desemna un administrator, stabilindu-I atributiile, potrivit art. 24, precum si remuneratia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului.“;

– Art. 106: “(1) Judecătorul-sindic va decide, prin încheiere, intrarea în faliment în următoarele cazuri:

A. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra în faliment ori nu si-a declarat intentia de reorganizare; si

b) nici unul dintre celelalte subiecte îndreptătite nu a propus un plan de reorganizare, în conditiile prevăzute la art. 91, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;

B. a) debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat; si

b) nici unul dintre celelalte subiecte îndreptătite nu a propus un plan de reorganizare, în conditiile prevăzute la art. 91, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;

C. obligatiile de plată si celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite, în conditiile stipulate prin planul confirmat, sau desfăsurarea activitătii debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale;

D. a fost aprobat raportul administratorului prin care se propune intrarea în faliment a debitorului, potrivit art. 57.

(2) Prin încheierea prin care se decide intrarea în faliment, judecătorul-sindic va pronunta dizolvarea societătii debitoare si va dispune:

a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;

b) desemnarea unui lichidator, precum si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului;

c) termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administrator către lichidator, împreună cu lista actelor si operatiunilor efectuate după deschiderea procedurii, mentionată la art. 49 alin. (2);

d) întocmirea si predarea către lichidator, în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii;

e) notificarea intrării în faliment.

(3) Încheierea va indica si termenele prevăzute la art. 107 alin. (2).

(4) Prevederile art. 45 se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveste creantele existente la data intrării în faliment.

(5) După intrarea în faliment, dispozitiile art. 75–90 vor fi aplicate, dacă este necesar, în mod corespunzător, în ceea ce priveste creantele născute între data deschiderii procedurii si data intrării în faliment, precum si procedura de admitere a acestora.

Dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei sunt cele ale art. 45 si art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a), care au următorul cuprins:

– Art. 45: “Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora în conditiile legii sunt garantate.“;

– Art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a): “(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie [...].“

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine, în esentă, că posibilitatea conferită de lege “altei entităti de a deschide o procedură a falimentului si de a dizolva o societate comercială, fără vointa asociatilor sau actionarilor, îngrădeste si chiar poate anula dreptul cetătenilor de a exercita o activitate economică, bazată pe liberă initiativă“.

De asemenea, în opinia autorului exceptiei, prevederile criticate îafectează obligatia statului de a asigura libertatea comertului si protectia concurentei loiale“.

Examinând prevederile legale criticate prin raportare la textele constitutionale invocate, Curtea retine că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În realitate textele legale criticate nu sunt incompatibile cu dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei. Dispozitiile legale criticate au ca scop, ca si întreaga procedură instituită prin Legea nr. 64/1995, acoperirea pasivului debitorului aflat în insolventă, si, în acelasi timp, pe un plan mai general, asanarea mediului comercial, ceea ce corespunde obligatiei statului înscrise în art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Curtea retine, de asemenea, că nici critica de neconstitutionalitate întemeiată pe invocarea încălcării dispozitiilor art. 45 din Constitutie nu poate fi primită. Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora sunt garantate de textul constitutional în conditiile legii, iar nu prin încălcarea dispozitiilor legale care stabilesc obligatiile participantilor la activitatea comercială.

De altfel, dispozitiile legale în cauză au mai format obiect al controlului de constitutionalitate exercitat de Curte.

Astfel, prin Decizia nr. 73 din 26 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 din Legea nr. 64/1995, constatând că nu sunt încălcate dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie. În considerentele deciziei Curtea a retinut că îdreptul formulării cererii introductive pentru declansarea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului a fost conditionat de caracterul creantelor si de cuantumul minim al acestora, pentru a împiedica abuzul de drept prin formularea unor cereri, în cadrul procedurii speciale, pentru orice creantă si în orice valoare nesemnificativă. Ca atare, contrar sustinerilor autorilor exceptiei, numai creditorii care îndeplinesc toate conditiile prevăzute de dispozitiile art. 29 [devenit, după recenta republicare, art. 36] din Legea nr. 64/1995, pot formula în fata instantei de judecată o cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului împotriva unui debitor care, de asemenea, se încadrează în conditiile prevăzute de aceleasi dispozitii legale. Astfel, pentru a se putea cere deschiderea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului, creditorul trebuie să aibă o creantă certă, lichidă si exigibilă, în cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive, iar debitorul trebuie să fi încetat plătile timp de cel putin 30 de zile. [...]“. Curtea a mai constatat, prin aceeasi decizie, că si sustinerea cu privire la încălcarea dispozitiilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie îeste nefondată, întrucât scopul Legii nr. 64/1995 fiind tocmai instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului aflat în încetare de plăti, prin dispozitiile criticate se realizează respectarea întocmai a obligatiei statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale, precum si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie“. În acest sens este si Decizia nr. 245 din 10 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 30 iulie 2003, prin care Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. a), retinând că acest text de lege nu contravine art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie [devenit art. 135 alin. (2) lit. a)].

Prin Decizia nr. 304 din 8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 septembrie 2004, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. a) si ale art. 77 [devenit art. 106] alin. (1) lit. A.a), constatând că dispozitiile constitutionale ale art. 16, art. 21, art. 41, art. 42 si art. 136 nu sunt încălcate prin textul de lege criticat.

De asemenea, Curtea s-a pronuntat asupra constitutionalitătii art. 31 alin. (1) si (3) [devenit art. 38 alin. (1) si (3)] din Legea nr. 64/1995 prin Decizia nr. 358 din 12 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 martie 2003; Decizia nr. 65 din 3 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 9 martie 2005, si Decizia nr. 6 din 18 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 februarie 2005. În considerentele deciziilor s-a retinut că dispozitiile criticate nu încalcă prevederile art. 16, art. 21 si art. 128 din Constitutie.

Solutiile pronuntate de Curtea Constitutională în cauzele respective, precum si considerentele care au stat la baza acestora îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu se invocă elemente noi de natură să determine modificarea jurisprudentei Curtii.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36, art. 38, art. 41 si art. 106 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Anastasia Bancu în Dosarul nr. 18/F/2003 al Tribunalului Călărasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare

 

În temeiul prevederilor art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 38/2001 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 13 iunie 2001, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 41.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003, Agentia Natională pentru Resurse Minerale organizează si efectuează atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii cu caracter geologic, tehnico-economice si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale, lucrări de închidere a minelor/carierelor si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare.

 

ARTICOLUL 2

 

Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea procedurilor de atestare de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale a persoanelor fizice si juridice care efectuează operatiuni petroliere si/sau activităti miniere specifice, care intră sub incidenta Legii petrolului nr. 238/2004 si a Legii minelor nr. 85/2003.

 

ARTICOLUL 3

 

Prevederile prezentei metodologii stabilesc cadrul organizatoric necesar si regulile unitare pentru atestarea capacitătii persoanelor juridice si fizice de a întocmi si a executa ansamblul de lucrări stabilite la art. 1.

 

ARTICOLUL 4

 

Pentru persoanele juridice care întocmesc documentatii cu caracter tehnico-geologic si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si pentru persoanele fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare care intră sub incidenta Legii nr. 238/2004 si a Legii nr. 85/2003 atestarea este obligatorie.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, functionarea si atributiile comisiei de atestare

 

SECTIUNEA 1

Organizarea si functionarea comisiei de atestare

 

ARTICOLUL 5

 

Comisia de atestare si secretariatul acesteia sunt stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru o perioadă de 4 ani.

Comisia de atestare este formată din 7 specialisti din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al unitătilor de învătământ superior de specialitate, al ministerului de resort si asociatiilor profesionale, având componenta prezentată în anexa nr. 1. Comisia de atestare poate fi ajutată în cadrul lucrărilor sale, după caz, de consultanti tehnici pe probleme specifice, convocati la solicitarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Membrii comisiei de atestare Osi păstrează calitatea de angajat al unitătilor de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce decurg din această calitate.

 

ARTICOLUL 6

 

Comisia de atestare este condusă de un presedinte, specialist în domeniu, din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, iar în lipsa acestuia, de vicepresedintele desemnat al comisiei de atestare.

 

ARTICOLUL 7

 

Secretariatul comisiei de atestare se asigură de un specialist din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ARTICOLUL 8

 

Comisia de atestare functionează legal în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui desemnat si a minimum 3 membri.

Hotărârile comisiei de atestare se iau cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti.

Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al sedintei.

 

ARTICOLUL 9

 

În cazul în care un membru al comisiei de atestare înregistrează absente nemotivate la sedinte, se consideră că activitatea acestuia este necorespunzătoare si presedintele comisiei va sesiza conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

În situatii deosebite membrii comisiei de atestare care nu pot participa la sedinte vor transmite punctul lor de vedere, în scris, la secretariat, cu două zile înaintea sedintei programate.

 

ARTICOLUL 10

 

În functie de volumul lucrărilor comisia de atestare va stabili un grafic de sedinte adecvat si se va întruni astfel încât să nu producă perturbări în desfăsurarea activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere, precum si în eliberarea atestatelor.

Comisia de atestare Osi desfăsoară activitatea pentru:

– activităti în domeniul substantelor minerale solide;

– operatiuni petroliere;

– activităti în domeniul apelor subterane.

 

SECTIUNEA a 2-a

Subsectiunea 1

 

ARTICOLUL 11

Atributiile presedintelui comisiei de atestare

 

Atributiile presedintelui comisiei de atestare sunt următoarele:

– supune aprobării conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale convocarea pentru atestare a persoanelor juridice si fizice, data, locul si ora la care are loc sedinta;

– aprobă graficele cuprinzând programarea sedintelor comisiei de atestare;

– conduce si coordonează lucrările sedintelor de analiză a solicitărilor de atestare prezentate de persoanele juridice si fizice;

– semnează procesele-verbale cuprinzând hotărârile comisiei de atestare si, după caz, comunicările privind respingerea motivată a cererilor de atestare;

– verifică prezenta membrilor comisiei de atestare la sedintele acesteia si propune conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale înlocuirea celor care absentează nemotivat la sedintele de atestare;

– informează conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale despre modul de desfăsurare a activitătii comisiei de atestare si despre hotărârile luate;

– Întocmeste anual un raport asupra activitătii comisiei de atestare, pe care îl prezintă conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale până la data de 20 ianuarie a anului următor.

 

ARTICOLUL 12

 

În lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt exercitate de către vicepresedintele comisiei de atestare.

 

Subsectiunea a 2-a

 

ARTICOLUL 13

Atributiile membrilor comisiei de atestare

 

Membrii comisiei de atestare au următoarele atributii:

– examinează cererile si documentatiile prezentate de persoanele fizice si juridice în vederea atestării;

– prezintă punctul lor de vedere în sedinta de atestare;

– propun eliberarea certificatelor de atestare pentru cei care îndeplinesc conditiile si criteriile de atestare;

– propun respingerea cererilor de atestare ale celor care nu îndeplinesc conditiile si criteriile de atestare;

– participă la sedintele comisiei de atestare, cu drept de vot direct în adoptarea hotărârilor acesteia;

– semnează procesele-verbale întocmite la fiecare sedintă, pe baza cărora se vor formula răspunsurile la cererile de atestare prezentate de persoanele fizice si juridice;

– solicită consemnarea în procesele-verbale ale sedintelor a opiniilor si punctelor de vedere divergente fată de hotărârile adoptate.

 

ARTICOLUL 14

Atributiile secretariatului comisiei de atestare

 

Secretariatul comisiei de atestare are următoarele atributii:

– primeste si înregistrează cererile-tip de atestare, însotite de documentele necesare;

– Ontocmeste graficul de sedinte si îl supune spre aprobare presedintelui comisiei de atestare;

– convoacă membrii comisiei de atestare la sedinte;

– comunică, după caz, persoanelor fizice si juridice data prezentării pentru interviu. Persoana juridică va fi reprezentată la interviu prin reprezentantul său legal;

– întocmeste procesele-verbale ale sedintelor comisiei de atestare;

– păstrează documentele comisiei de atestare;

– prezintă certificatul de atestare presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale spre semnare si eliberare;

– comunică hotărârile comisiei de atestare celor interesati si solicită eventuale completări ale documentatiilor depuse.

 

CAPITOLUL III

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

ARTICOLUL 15

 

În vederea obtinerii atestării competentei pentru întocmirea documentatiilor geologico-tehnice economice si/sau executării lucrărilor de cercetare geologică, lucrărilor de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, persoana juridică sau fizică va înainta la secretariatul comisiei de atestare din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale cererea-tip de atestare, ale cărei modele sunt prezentate în anexele nr. 2 si 3, însotite de documentele cuprinse la art. 30 si 33.

 

ARTICOLUL 16

 

Dosarul de atestare se depune la directia generală din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, care răspunde de activitatea de atestare.

Secretariatul comisiei de atestare si serviciul contencios verifică existenta si conformitatea cu originalul a tuturor copiilor de pe actele si documentele cuprinse în dosare, în conformitate cu art. 30 si 33.

 

ARTICOLUL 17

 

Comisia de atestare analizează dosarele prezentate si decide:

a) atestarea persoanelor fizice sau juridice;

b) solicitarea de completări;

c) respingerea dosarului;

d) invitarea solicitantului pentru interviu.

 

ARTICOLUL 18

 

Deciziile comisiei de atestare se consemnează în procese-verbale care sunt semnate de membrii comisiei si de solicitant.

Refuzul semnării de către solicitant se consemnează în procesul-verbal.

 

ARTICOLUL 19

 

Dacă solicitantul nu se prezintă la data stabilită pentru interviu, se stabileste o nouă dată. În cazul în care solicitantul nu se prezintă la al doilea termen, comisia de atestare decide respingerea cererii de atestare.

 

ARTICOLUL 20

 

Examinarea candidatului, persoană juridică sau persoană fizică, constă într-un interviu de specialitate, având la bază raportul de activitate si recomandările prezentate, lucrările publicate si legislatia specifică domeniului pentru care solicită atestarea.

 

ARTICOLUL 21

 

Persoanele fizice sau conducătorii persoanelor juridice, care solicită atestarea, vor fi invitati pentru interviu în sedinta de atestare, prin grija secretariatului comisiei de atestare.

Dacă solicitantul nu a întrunit conditiile de atestare, comisia de atestare îl va Onstiinta în acest sens.

Dacă solicitantul a întrunit conditiile de atestare, comisia de atestare va acorda certificatul de atestare semnat de presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ARTICOLUL 22

 

Certificatul de atestare va fi înmânat persoanei fizice sau conducătorului persoanei juridice spre a-l folosi drept recunoastere a capacitătii profesionale si tehnice de a executa lucrările specificate.

 

ARTICOLUL 23

 

Perioadele de lucru stabilite potrivit graficului de sedinte aprobat de presedintele comisiei de atestare, precum si programarea persoanelor pentru interviu vor fi communicate celor interesati de către secretariatul comisiei de atestare, cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii sedintei de atestare.

 

ARTICOLUL 24

 

Concluziile analizelor efectuate si hotărârile adoptate de comisia de atestare se consemnează în procese-verbale semnate de toti membrii prezenti.

În procesele-verbale se înscriu datele de bază privind persoana fizică sau juridică, precum si hotărârea comisiei de atestare cu privire la eliberarea certificatului de atestare sau, după caz, de respingere a cererii de atestare.

 

ARTICOLUL 25

 

Membrii comisiei de atestare poartă întreaga răspundere pentru hotărârile luate.

 

ARTICOLUL 26

 

Certificatele de atestare se întocmesc conform modelelor anexate (fig. 1 “Certificat de atestare pentru persoane juridice“ si fig. 2 “Certificat de atestare pentru persoane fizice“).

Certificatele de atestare vor fi numerotate în ordine curentă si se vor păstra în conditii de sigurantă la secretariatul comisiei de atestare, având caracter confidential.

Certificatul de atestare confirmă calitatea persoanei fizice sau juridice de a executa lucrările pentru care a fost atestată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atestarea persoanelor fizice

 

ARTICOLUL 27

Activităti pentru care se acordă atestatul

 

Activitătile pentru care se pot solicita si emite certificate de atestare în domeniul întocmirii de documentatii, al cercetării geologice si de expertizare sunt:

a) efectuarea lucrărilor de teren si aferente:

– studiilor geologice (mineralogice, stratigrafice, geochimice, hidrogeologice etc.);

– altor studii specifice;

b) elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologico-tehnice si tehnico-economice pentru activităti miniere si operatiuni petroliere:

– proiecte, rapoarte si programe de exploraredezvoltare-exploatare;

– evaluarea resurselor/rezervelor pentru substante minerale si petrol;

– studii de prefezabilitate si fezabilitate;

– plan de refacere a mediului si proiect tehnic;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologică si sanitară;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare, exploatare si dezvoltare;

– alte documentatii de specialitate;

c) expertizarea, conducerea/coordonarea activitătilor legate de cercetarea geologică.

 

ARTICOLUL 28

 

Atestarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti în domeniul cercetării geologice, întocmirea documentatiilor si expertizelor geologico-tehnice se solicită si se acordă cu respectarea specializării si a criteriilor cuprinse în prezenta metodologie.

 

ARTICOLUL 29

 

Criteriile ce trebuie îndeplinite pentru atestarea persoanei fizice ca specialist sau ca expert în domeniile si în specialitătile prevăzute în prezenta metodologie sunt cuprinse în anexa nr. 7.

 

ARTICOLUL 30

Continutul dosarului de atestare

 

În vederea atestării, persoanele fizice interesate vor depune la Agentia Natională pentru Resurse Minerale un dosar de atestare continând următoarele documente:

– curriculum vitae;

– adresa cu domiciliul actual, numărul de telefon, fax, e-mail etc.;

– cerere-tip, conform anexei nr. 3;

– carnet de muncă în original si în copie;

– copie legalizată de pe diploma de studii, titluri stiintifice etc.;

– copii de pe certificatele de apartenentă la organizatii tehnice, stiintifice ori profesionale;

– copii de pe certificate sau alte documente care demonstrează frecventarea de către solicitant a unor cursuri postuniversitare si de specialitate în domeniul pentru care se solicită atestarea, nivelul tehnic si durata acestora;

– memoriu de activitate, cu specificarea clară a activitătilor de cercetare, studii, proiectare si/sau productie, desfăsurate de solicitant în domeniul geologico-minier si/sau petrolier;

– listă cuprinzând lucrările efectuate în domeniul cercetărilor geologice, specificându-se calitatea si responsabilitatea detinute; se vor prezenta si lucrările stiintifice redactate, sustinute si/sau publicate în cadrul unor manifestări interne si/sau internationale de specialitate;

– recomandări din partea institutiilor, organizatiilor tehnice, stiintifice ori profesionale pentru care au efectuat astfel de activităti.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atestarea persoanelor juridice

 

ARTICOLUL 31

Activităti pentru care se acordă atestatul

 

Activitătile miniere si operatiunile petroliere pentru care se pot solicita si emite atestări în domeniile întocmirii de documentatii, executării lucrărilor de cercetare geologică, lucrărilor de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, lucrărilor de închidere a minelor/carierelor sunt:

a) efectuarea lucrărilor de teren si de laborator aferente:

– studiilor geologice (mineralogice, stratigrafice, geochimice, hidrogeologice etc.);

– altor studii specifice;

b) elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologico-tehnice si tehnico-economice pentru activităti miniere si operatiuni petroliere, închideri de mine/cariere:

– proiecte, programe si rapoarte de explorare-dezvoltare-exploatare;

– evaluarea resurselor/rezervelor pentru substante minerale si petrol;

– studii de prefezabilitate si fezabilitate;

– plan initial de încetare a activitătii;

– plan de încetare a activitătii;

– proiect tehnic de închidere a minei/carierei;

– plan de refacere a mediului si proiect tehnic;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologică si sanitară;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare, dezvoltare si exploatare;

– alte documentatii de specialitate;

c) executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale, închideri de mine/cariere, prin:

– activităti miniere;

– operatiuni petroliere.

 

ARTICOLUL 32

 

Atestarea persoanelor juridice care desfăsoară activităti în domeniul întocmirii de documentatii, executării lucrărilor de cercetare geologică, lucrărilor de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare se solicită si se acordă cu respectarea specializării si a criteriilor cuprinse în prezenta metodologie.

 

ARTICOLUL 33

Continutul dosarului de atestare

 

În vederea atestării, persoanele juridice interesate vor depune la Agentia Natională pentru Resurse Minerale un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 2, cu specificarea clară a activitătilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere pentru care se solicită atestarea.

Activitătile pentru care persoana juridică solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în codul CAEN;

b) documente ce atestă calitatea de persoană juridică a solicitantului (în copie):

– statutul societătii comerciale;

– denumirea, sediile;

– capitalul social;

– certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

– certificatul fiscal;

– dovada înscrierii la oficiul registrului comertului a activitătilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere pentru care se solicită atestarea, conform codului CAEN;

– alte documente relevante;

c) memoriu privind activitătile miniere si/sau operatiunile petroliere reprezentative, desfăsurate în ultimii 3 ani (anexa nr. 4):

– în domeniul cercetării geologice;

– în domeniul explorării-exploatării-dezvoltării resurselor minerale si/sau petroliere;

– alte domenii conexe de activitate;

d) documente care să ateste pregătirea, calificarea tehnică si experienta profesională ale personalului/specialistilor angajati ai societătii comerciale (curriculum vitae, cu specificarea activitătilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere desfăsurate) (anexele nr. 5 si 9);

e) declaratii care să ateste dotarea tehnică detinută în proprietate sau închiriată: instalatii, aparatură, echipamente si utilaje specifice executării activitătilor miniere si/sau operatiunilor petroliere pentru care se solicită atestarea (anexa nr. 8);

f) documente care să ateste capacitatea financiară a solicitantului (scrisoare de bonitate cu principalii indicatori: lichiditate patrimonială, solvabilitate, rentabilitate);

g) nota de constatare a Compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale privind capacitatea tehnică a solicitantului;

h) apartenenta în bloc sau individuală a personalului angajat la organismele stiintifice de specialitate/organizatii tehnice profesionale (anexa nr. 6).

 

CAPITOLUL IV

Reînnoirea certificatelor de atestare

 

ARTICOLUL 34

 

Durata valabilitătii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea modificării sau retragerii în cazul în care persoana fizică ori juridică nu mai îndeplineste conditiile si criteriile de atestare.

Această situatie este sesizată de organele abilitate de lege pentru controlul tehnic si financiar si de persoanele competente din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, aducându-se la  cunostintă comisiei de atestare, care are obligatia de a analiza cazul în mod operativ în sedintă extraordinară.

 

ARTICOLUL 35

 

Procedura de reînnoire a certificatului de atestare presupune depunerea si analizarea unei noi documentatii, în conformitate cu prevederile cap. III sectiunile a 2-a si a 3-a.

Dacă reînnoirea certificatului de atestare nu este considerată îndreptătită datorită executării de lucrări de slabă calitate, comisia de atestare va returna solicitantului dosarul, explicând cauzele respingerii.

Dacă cererea de reînnoire este considerată îndreptătită, comisia de atestare va pregăti un nou certificat de atestare si va chema la interviu persoana fizică sau conducerea persoanei juridice implicate.

 

CAPITOLUL V

Retragerea certificatului de atestare

 

ARTICOLUL 36

 

Certificatul de atestare eliberat unei persoane fizice sau juridice poate fi retras în situatia în care nu mai sunt întrunite conditiile si criteriile cuprinse în prezenta metodologie si în cazul neîndeplinirii repetate a obligatiilor ce revin agentilor economici, situatii care vor fi decise de comisia de atestare, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ARTICOLUL 37

 

Certificatul de atestare nu va fi eliberat persoanelor juridice sau persoanelor fizice în situatia în care se constată că acestea au elaborat si au înaintat la Agentia Natională pentru Resurse Minerale documentatii geologice si tehnico-economice necorespunzătoare, fără respectarea legislatiei în vigoare în domeniile respective, constatate de către specialistii cu responsabilităti de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, si că au executat activităti miniere si operatiuni petroliere necorespunzătoare în mod repetat (de trei ori pentru persoane juridice si de două ori pentru persoane fizice).

 

ARTICOLUL 38

 

Prezentarea de date eronate sau false în documentele din dosarul depus în vederea atestării, care sunt pe răspundere personală, de către persoanele juridice sau fizice atrage retragerea certificatului de atestare eliberat de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de contestare

 

ARTICOLUL 39

 

Persoanele juridice sau fizice care au solicitat atestarea de către comisia de atestare si care consideră că nu au fost tratate corect pot face contestatie.

 

ARTICOLUL 40

 

Partea nemultumită poate contesta în scris decizia comisiei de atestare.

Contestatia se depune la Agentia Natională pentru Resurse Minerale si va fi solutionată de către o comisie numită prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Din comisia de solutionare a contestatiilor nu pot face parte membrii comisiei de atestare.

Dacă se consideră întemeiată contestatia, comisia de solutionare a contestatiilor va revoca decizia anterioară si va propune presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale eliberarea atestatului, informând contestatorul despre solutia adoptată.

Dacă comisia de solutionare a contestatiilor consideră că nu sunt temeinice contestatia si modificarea deciziei anterioare, va informa în scris contestatorul asupra solutiei adoptate si a motivelor acesteia.

 

ARTICOLUL 41

 

Contestatiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

Contestatiile se rezolvă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii.

 

ARTICOLUL 42

 

Tarifele pentru obtinerea certificatului de atestare se stabilesc de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale, diferentiat pentru persoane juridice si persoane fizice, în functie de activitătile pe care acestea le desfăsoară.

 

ARTICOLUL 43

 

Persoana fizică sau juridică care solicită atestarea achită tariful prevăzut, la eliberarea acestuia.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 44

 

Agentia Natională pentru Resurse Minerale va suporta din tarifele încasate cheltuielile legate de functionarea comisiei de atestare.

Anexele nr. 1–9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

COMPONENTA

comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care întocmesc documentatii geologico-tehnice economice, execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si resurselor minerale si de expertizare:

 

 

1. Presedinte

2. Vicepresedinte

Reprezentant ANRM

Reprezentant ANRM

Reprezentant

Solide

Petrol

Ape subterane

3. Reprezentant ANRM

1.

1.

1.

4. Reprezentant ANRM

2.

2.

2.

5.

3.

3.

3.

6.

4.

4.

4.

7.

5.

5.

5.

Secretar

Reprezentant ANRM

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

PERSOANĂ JURIDICĂ

Nr. ........ din ...........

 

CERERE

pentru obtinerea atestării privind competenta tehnică de a desfăsura următoarele activităti (se completează, după caz, activitătile solicitate)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Persoana juridică ................................., cu sediul în ..........................., str. ............................. nr. ........., judetul ................, telefon .............., fax ..................., e-mail ......................., înmatriculată

la Registrul comertului .............................. cu nr. ........................ din ......................., reprezentată de ..............., având functia de ..............................., solicităm, în conformitate cu prevederile art. 33 din Metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41/2005, eliberarea certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităti:

a) efectuarea lucrărilor de teren si de laborator aferente:

– studiilor geologice (mineralogice, stratigrafice, geochimice, hidrogeologice etc.);

– altor studii specifice;

b) elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologico-tehnice si tehnico-economice pentru activităti miniere si operatiuni petroliere, închideri de mine/cariere:

– proiecte, programe si rapoarte de explorare-dezvoltare-exploatare;

– evaluarea resurselor/rezervelor pentru substante minerale si petrol;

– studii de prefezabilitate si fezabilitate;

– plan initial de încetare a activitătii;

– plan de încetare a activitătii;

– proiect tehnic de închidere a minei/carierei;

– plan de refacere a mediului si proiect tehnic;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologică si sanitară;

– documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare, dezvoltare si exploatare;

– alte documentatii de specialitate;

c) executia, conducerea/coordonarea si expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale, închideri de mine/de cariere, prin:

– activităti miniere;

– operatiuni petroliere.

Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute de metodologia aprobată prin prezentul ordin.

 

Data

..............................

...........................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

PERSOANĂ FIZICĂ

Nr. ......... din ............

 

CERERE

pentru obtinerea certificatului de atestare privind competenta de a întocmi documentatii, de a conduce lucrări care intră sub incidenta Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004, de a executa lucrări de cercetare geologică si de expertizare a studiilor si rapoartelor cu calculul si/sau evaluarea resurselor/rezervelor geologice de petrol si resurselor/rezervelor minerale în temeiul art. 1 din metodologia mentionată mai jos

 

Subsemnatul/Subsemnata ......................................, de profesie ................................,

absolvent/absolventă al/a ..........................., în anul ......, solicit atestarea competentei profesionale

în următoarele activităti:

a) .................. ;

b) .................. ;

c) .................. .

Pregătirea profesională si experienta în domeniu corespund următoarelor criterii specificate în anexa nr. 7 la metodologia de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41/2005.

Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute de metodologia mentionată mai sus.

 

Data

..............................

Semnătura

...............................................

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

PERSOANĂ JURIDICĂ

SITUATIA (MEMORIU)

privind activitatea desfăsurată în domeniu în ultimii 3 ani

 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

Data completării

.....................

Semnătura autorizată

........................

Stampila

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

PERSOANĂ JURIDICĂ

CALIFICĂRILE PROFESIONALE SI INSTRUIREA RELEVANTĂ

ale personalului de specialitate

 

(Atasati copiile de pe certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad

si pentru cursurile de instruire pentru persoanele mentionate mai sus)

 

Numele si

prenumele

personalului

de specialitate

Denumirea cursului

si calificativul obtinut

(diplomă, masterat,

doctorat)

Anul absolvirii,

durata

Institutia de

învătământ

Principala

atributie

în societatea

comercială

 

 

 

 

 

 

 

Data

...............

Semnătura autorizată

...........................

 

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

PERSOANĂ JURIDICĂ

APARTENENTA

la organisme stiintifice de specialitate/organizatii tehnice profesionale

 

Organismul profesional

Data intrării

Nivelul/Calificarea apartenentei

Tipul

 

 

 

 

 

(Anexati copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenentă)

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

PERSOANĂ FIZICĂ

CRITERII DE ATESTARE

 

Criteriile de atestare sunt cele stabilite în continuare:

A. Pentru calitatea de expert:

1. Studii – absolvent de studii universitare cu diplomă de licentă în domeniul de atestare

2. Vechime – minimum 10 ani de activitate efectivă în domeniul de atestare sau în domenii conexe

3. Experientă – 10 lucrări complexe în domeniul pentru care se solicită atestarea. Se cumulează următoarele tipuri de lucrări: teză de doctorat în domeniu, lucrare de masterat în domeniu, cărti de specialitate, lucrări de sinteză, cursuri universitare predate, proiecte de cercetare si/sau de executie, cursuri si/sau stagii de specialitate absolvite (cu diplomă)

4. Polivalentă – experientă corespunzătoare în cel putin 5 dintre următoarele grupe de specializări:

– stiintifică:

• studii geologice (mineralogice, geochimice, stratigrafice, hidrogeologice, geotehnice, geofizice);

• documentatii de evaluare a resurselor/rezervelor, elaborarea de metodologii de calcul etc.;

• proiecte, programe, rapoarte de cercetare geologică;

• studii de fezabilitate si prefezabilitate, documentatii tehnico-economice;

• documentatii privind instituirea de perimetre de protectie hidrogeologică si/sau sanitară;

• documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare si exploataredezvoltare;

– conceptuală:

• expertizarea activitătilor legate de cercetarea geologică, inclusiv a documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de substante minerale utile;

– practică:

• executia efectivă a lucrărilor de cercetare geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si/sau de exploatare-dezvoltare;

– de sinteză:

• conducerea/coordonarea activitătilor legate de cercetarea geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

• avizarea, la diverse niveluri, a lucrărilor de cercetare geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

– didactică:

• în domeniul învătământului de specialitate;

– aditională:

• publicistică, redactională etc.

B. Pentru calitatea de specialist:

1. Studii – absolvent de studii universitare cu diplomă de licentă în domeniul de atestare

2. Vechime – minimum 5 ani de activitate efectivă în domeniul de atestare sau în domenii conexe

3. Experientă – 5 lucrări complexe în domeniul pentru care se solicită atestarea. Se cumulează următoarele tipuri de lucrări: lucrare de masterat în domeniu, cărti de specialitate, lucrări de sinteză, cursuri universitare predate, proiecte de cercetare si/sau executie, cursuri si/sau stagii de specialitate absolvite (cu diplomă)

4. Polivalentă – experientă corespunzătoare în cel putin 3 dintre următoarele grupe de specializări:

– stiintifică:

• studii geologice (mineralogice, geochimice, stratigrafice, hidrogeologice, geotehnice, geofizice);

• documentatii de evaluare a resurselor/rezervelor, elaborarea de metodologii de calcul etc.;

• proiecte, programe, rapoarte de cercetare geologică;

• studii de fezabilitate si prefezabilitate, documentatii tehnico-economice;

• documentatii privind instituirea de perimetre de protectie hidrogeologică si/sau sanitară;

• documentatii pentru instituirea perimetrelor de prospectiune, explorare si exploataredezvoltare;

– conceptuală:

• expertizarea activitătilor legate de cercetarea geologică, inclusiv a documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de substante minerale utile;

– practică:

• executia efectivă a lucrărilor de cercetare geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si/sau de exploatare-dezvoltare;

– de sinteză:

• conducerea/coordonarea activitătilor legate de cercetarea geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

• avizarea, la diverse niveluri, a lucrărilor de cercetare geologică (prospectiune, explorare, evaluare) si de exploatare-dezvoltare;

– didactică:

• în domeniul învătământului de specialitate;

– aditională:

• publicistică, redactională etc.

 

ANEXA Nr. 8

la metodologie

 

PERSOANĂ JURIDICĂ

SITUATIA

privind dotarea cu instalatii si utilaje specifice pentru desfăsurarea activitătii de .............

 

Nr.

crt.

Denumirea si marca

instalatiilor si utilajelor

Anul

fabricatiei

Starea tehnică

(gradul de uzură)

Observatii*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se va mentiona dacă se asigură realizarea de lucrări la nivelul de calitate propus.

 

NOTĂ:

Se pot înscrie si performantele tehnice ale utilajelor.

 

Data completării

.....................

Semnătura autorizată

........................

Stampila

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

 

PERSOANĂ JURIDICĂ

FISA

cu privire la asigurarea cu personal pentru activitatea de ..............

 

Numărul de persoane cu atributii de

conducere

executie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării

.....................

Semnătura autorizată

........................

Stampila

 

Figura nr. 1*)

 

Figura nr. 2*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de cerinte privind proiectarea, executia, urmărirea comportării, repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat, indicativ NP 108-04

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 13 din 30 septembrie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate – CTS 5 si Procesul-verbal de avizare nr. 26 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Reglementarea tehnică “Cod de cerinte privind proiectarea, executia, urmărirea comportării, repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat“, indicativ NP 108-04, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti – UTCB, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare Osi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 15 februarie 2005.

Nr. 179.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.