MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 419         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 mai 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 157 din 17 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

568/3. - Ordin al ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare

 

REGULAMENTE ALE CONSILIILOR PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

Regulament de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucuresti - Ilfov

           

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 157

din 17 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsoár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, exceptie ridicată de Matrona Bică în Dosarul nr. 2.796/2004 al Tribunalului Tulcea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 52D/2005 care are ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Stefan Bouros în Dosarul nr. 2.797/2004 al Tribunalului Tulcea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, având în vedere identitatea de obiect a acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 52D/2005 la Dosarul nr. 51D/2005, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, întrucât critica de neconstitutionalitate vizează, în fapt, o omisiune legislativă asupra căreia Curtea Constitutională nu are competenta de a se pronunta. În ceea ce priveste dispozitiile art. 85 din Legea nr. 164/2001 arată că tratamentul juridic diferit instituit prin acestea este justificat de statutul special pe care îl au magistratii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 23 decembrie 2004, pronuntate în dosarele nr. 2.796/2004 si nr. 2.797/2004, Tribunalul Tulcea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor. Exceptia a fost ridicată de Matrona Bică si de Stefan Bouros cu prilejul solutionării unor contestatii formulate împotriva deciziilor Casei judetene de pensii Tulcea privind recalcularea pensiilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că textul de lege criticat contravine dispozitiilor principiului constitutional al egalitătii în drepturi. În acest sens, arată că art. 85 din Legea nr. 303/2004 nu prevede luarea în calcul la stabilirea vechimii în magistratură si a perioadei în care magistratul a urmat cursurile de zi ale învătământului juridic superior.

Asa fiind, aceste prevederi legale creează o situatie discriminatorie în raport cu celelalte categorii de pensionari, care, potrivit art. 169 alin. (11) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, beneficiază, la stabilirea stagiului de cotizare, si de luarea în calcul a perioadei studiilor superioare, urmate si absolvite la cursuri de zi.

Tribunalul Tulcea apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, faptul că, potrivit art. 169 alin. (11) din Legea nr. 19/2000, perioada studiilor superioare este luată în calcul la stabilirea stagiului de cotizare nu atrage după sine concluzia că o lege specială ulterioară, cum este Legea nr. 303/2004, trebuia să prevadă că aceeasi perioadă constituie si vechime în magistratură. De asemenea, arată că dispozitiile legii speciale se completează cu dreptul comun în materie, respectiv Legea nr. 19/2000. Prin urmare, “pensia de serviciu a rămas stabilită conform legii speciale, fără a aduce nici o atingere cuantumului acesteia, iar pensionarea necontributivă s-a calculat conform legii care constituie dreptul comun în materie”. În sfârsit, arată că, “fiind vorba de o perioadă necontributivă, legiuitorul nu putea să dispună între diferitele categorii de persoane care au absolvit o facultate sau alta, abia într-o asemenea situatie creând un regim discriminatoriu”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că între categoria celor pensionati în baza sistemului public de pensii si magistratii pensionari nu se poate pune problema existentei unei discriminări, atâta vreme cât ne aflăm în prezenta a două sisteme de pensionare bazate pe criterii si conditii diferite, deosebiri care le justifică existenta distinctă. De asemenea, mentionează că recunoasterea posibilitătii de a obtine pensie de serviciu este un beneficiu acordat de lege unor categorii profesionale si tocmai aspectele distincte fată de reglementarea-cadru în materia pensiilor justifică o lege specială. În sfârsit, aminteste că, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, instituirea de regimuri juridice diferite în situatii care impun rezolvări diferite nu poate fi apreciată drept o încălcare a principiului egalitătii în fata legii.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 85 din Legea nr. 303/2004 nu contravin prevederilor art. 16 din Constitutie. Astfel, arată că textul legal criticat se aplică tuturor categoriilor de persoane prevăzute în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe criterii arbitrare. În acelasi sens, aminteste jurisprudenta Curtii Constitutionale în care s-a statuat că principiul egalitătii presupune ca la situatii egale să corespundă un tratament egal, iar violarea acestui principiu există atunci când se aplică un tratament diferentiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă. În acelasi timp observă că prin exceptia de neconstitutionalitate autorul acesteia solicită în realitate extinderea dispozitiilor legale criticate si la alte situatii care nu sunt prevăzute de art. 85 din Legea nr. 303/2004, dar se regăsesc în cuprinsul art. 38 alin. (1)

lit. b) din Legea nr. 19/2000, or, aminteste că instanta de contencios constitutional nu are competenta de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică, devenind astfel un “legislator pozitiv”, si nici nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor deja existente.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, dispozitii potrivit cărora: “Constituie vechime în magistratură perioada în care magistratul sau persoana asimilată acestuia a îndeplinit functiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică din fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justitie sau personal de specialitate juridică asimilat magistratilor, precum si perioada în care o persoană a fost avocat, notar, asistent judiciar, consilier juridic sau a îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, potrivit prezentei legi.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege autorii acesteia invocă dispozitiile art. 16 din Constitutie.

Curtea observă însă că în realitate criticile de neconstitutionalitate sunt raportate doar la prevederile alin. (1) al art. 16, prevederi potrivit cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, la stabilirea stagiului de cotizare, în vederea acordării pensiei si a altor drepturi în sistemul public, se ia în calcul, ca perioadă necontributivă asimilată, si perioada în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învătământului universitar, cu conditia absolvirii. Aceste reglementări sunt aplicabile, deopotrivă, tuturor persoanelor care solicită acordarea drepturilor de asigurări sociale.

Conform art. 169 alin. (11) din aceeasi lege, în cazul recalculării la cerere a pensiilor stabilite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 se ia în calcul si stagiul de cotizare asimilat prevăzut de art. 38 alin. (1) lit. b).

Spre deosebire de aceste prevederi legale, dispozitiile art. 85 din Legea nr. 303/2004, criticat de autorul exceptiei, reglementează vechimea în magistratură, respectiv functiile îndeplinite care sunt cuprinse în această notiune. Vechimea în magistratură constituie temeiul acordării unor drepturi specifice acestei categorii profesionale, printre care si pensia de serviciu pentru magistrati. Acest tip special de pensie are două componente: o parte achitată din fondurile de asigurări sociale din sistemul public si o parte acordată de la bugetul de stat.

Perioada studiilor universitare se ia în calcul la stabilirea părtii de pensie cuvenite din sistemul public de asigurări sociale, în mod egal, pentru toti asiguratii. Legiuitorul a optat însă, fără a încălca nici o dispozitie constitutională, în sensul că perioada studiilor juridice nu trebuie inclusă în calculul vechimii în magistratură, care este temei al stabilirii pensiei de serviciu.

Curtea constată însă că, din modul în care a fost formulată exceptia de neconstitutionalitate, autorii acesteia nu critică art. 85 din Legea nr. 303/2004 pentru cuprinsul său, ci pentru ceea ce lipseste acestui text de lege. În consecintă, fată de dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, exceptie ridicată de Matrona Bică în Dosarul nr. 2.796/2004 al Tribunalului Tulcea si de Stefan Bouros în Dosarul nr. 2.797/2004 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 568 din 4 mai 2005

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 3 din 4 mai 2005

 

ORDIN

privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 4 si ale art. 28 alin. (8) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 88 alin. 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, precum si ale art. 8 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

ministrul finantelor publice si guvernatorul Băncii Nationale a României emit următorul ordin:

Art. I. - În cadrul capitolului 1 “Reglementări privind contabilitatea si situatiile financiare anuale ale institutiilor de credit” din Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 1 noiembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, după sectiunea a 10-a “Publicarea raportului anual al institutiei de credit” se introduce sectiunea a 11-a “Prevederi specifice privind publicarea documentelor contabile de către sucursalele din România ale institutiilor de credit străine” cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 11-a

Prevederi specifice privind publicarea documentelor contabile de către sucursalele din România ale institutiilor de credit străine

11.1. Dispozitiile prezentei sectiuni se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

Prevederi referitoare la sucursalele institutiilor de credit cu sediul în alt stat membru

11.2. Sucursalele din România ale institutiilor de credit cu sediul în alt stat membru publică, cu respectarea prevederilor pct. 9.4-10.3 din prezentele reglementări si ale cap. 7 «Publicarea situatiilor financiare consolidate» din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de către institutiile de credit, documentele institutiei de credit străine de care apartin, la care se face referire în aceste prevederi (situatii financiare anuale, situatii financiare consolidate, raportul administratorilor, raportul de gestiune consolidat, rapoartele auditorilor asupra situatiilor financiare anuale si consolidate).

11.3. Aceste documente trebuie întocmite si auditate potrivit dispozitiilor prevăzute, în conformitate cu reglementările comunitare, de legislatia din statul membru în care institutia de credit îsi are sediul.

11.4. Sucursalele din România ale institutiilor de credit cu sediul în alt stat membru nu vor publica situatii financiare anuale referitoare la propria activitate, însă, pe lângă documentele prevăzute la pct. 11.2 din prezentele reglementări, vor publica următoarele informatii suplimentare:

- veniturile si cheltuielile sucursalei provenind din elementele (posturile) - 1. - Dobânzi de primit si venituri asimilate; 3. - Venituri privind titlurile; 4. - Venituri din comisioane; 6. - Profit sau pierdere netă din operatiuni financiare; 7. - Alte venituri din exploatare; 8. – Cheltuieli administrative generale; si 15. - Impozitul pe rezultatul activitătii curente - prevăzute la pct. 4.58 din prezentele reglementări;

- numărul personalului angajat de sucursală;

- totalul creantelor si datoriilor atribuite sucursalei, defalcate între cele privind institutiile de credit si cele privind clientela, împreună cu valoarea totală a acestor creante si datorii exprimate în lei;

- totalul activului, precum si sumele corespunzătoare următoarelor elemente (posturi), prevăzute la pct. 4.10 din prezentele reglementări:

- 2. - Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la băncile centrale; 3. - Creante asupra institutiilor de credit; 4. - Creante asupra clientelei; 5. - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix; si 6. - Actiuni si alte titluri cu venit variabil din activ;

- 1. Datorii privind institutiile de credit; 2. – Datorii privind clientela; si 3. - Datorii constituite prin titluri din pasiv;

- 1. - Datorii contingente; si 2. - Angajamente din afara bilantului;

- titlurile defalcate în functie de încadrarea sau neîncadrarea acestora în categoria imobilizărilor financiare, potrivit prevederilor pct. 5.25 si 5.26 din prezentele reglementări, în cazul elementelor (posturilor): 2. – Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la băncile centrale; 5. - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix; si 6. - Actiuni si alte titluri cu venit variabil din activ.

Informatiile financiare prevăzute la alineatul precedent vor fi prezentate în monedă natională.

Exactitatea si concordanta acestor informatii cu situatiile financiare anuale trebuie să fie verificate de auditorii financiari ai acestor sucursale.

Prevederi referitoare la sucursalele institutiilor de credit cu sediul într-un stat nemembru

11.5. Sucursalele din România ale institutiilor de credit cu sediul într-un stat nemembru vor publica, în conformitate cu prevederile pct. 11.2 din prezentele reglementări, documentele mentionate la punctul respectiv, întocmite si auditate potrivit cerintelor legislatiei tării unde îsi au sediul.

11.6. Când documentele în cauză sunt în conformitate sau echivalente cu documentele întocmite potrivit reglementărilor contabile comunitare si când conditia de reciprocitate, pentru institutiile de credit din statele membre ale Uniunii Europene, este îndeplinită în statul nemembru în care este situat sediul social, se aplică prevederile pct. 11.4 din prezentele reglementări. Pe lângă informatiile suplimentare referitoare la activitatea proprie, prevăzute la pct. 11.4, sucursalele respective vor publica si valoarea capitalului de dotare.

11.7. În alte cazuri decât cel prevăzut la pct. 11.6 din prezentele reglementări, sucursalele respective vor publica situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

Limba de publicare

11.8. Documentele prevăzute în prezenta sectiune vor fi publicate în limba română, iar, după caz, traducerea va fi certificată.”

Art. II. - Prezentul ordin transpune prevederile referitoare la sucursalele din statele membre ale institutiilor de credit, cuprinse în Directiva nr. 89/117/CEE privind obligatiile referitoare la publicarea documentelor contabile de către sucursalele stabilite într-un stat membru, ale institutiilor de credit si institutiilor financiare având sediul în afara respectivului stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L44 din 16 februarie 1989.

Art. III. - Banca Natională a României va urmări, în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii, aplicarea prevederilor prezentului ordin de către sucursalele din România ale institutiilor de credit străine.

Art. IV. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute de art. 99 si, respectiv, de art. 100 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată.

Art. V. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitii contrare.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

REGULAMENTE ALE CONSILIILOR PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucuresti - Ilfov*)

 

CAPITOLUL I

 

Art. 1. - (1) Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucuresti - Ilfov, denumit în continuare Consiliul Regional, este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit si functionează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, în scopul coordonării politicilor de dezvoltare regională.

(2) Consiliul Regional îsi desfăsoară activitatea în concordantă cu obiectivele politicii regionale stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

Art. 2. - Consiliul Regional este alcătuit din presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului Bucuresti, din câte un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector si din reprezentanti ai consiliilor locale din judetul Ilfov, la paritate cu reprezentantii sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 3. - (1) Functiile de presedinte si vicepresedinte al Consiliului Regional sunt îndeplinite prin rotatie, pentru câte un mandat de un an, de către presedintele Consiliului Judetean Ilfov si primarul general al municipiului Bucuresti.

(2) În cazul în care presedintele nu îsi poate îndeplini atributiile, acestea vor fi preluate de drept si integral de către vicepresedinte.

(3) În cazul absentei motivate a presedintelui si a vicepresedintelui, lucrările sedintelor Consiliului Regional vor fi conduse de un membru al acestuia, ales prin votul deschis al majoritătii membrilor prezenti la sedintă.

Art. 4. - Secretariatul Consiliului Regional este asigurat de Agentia pentru Dezvoltare Regională Bucuresti - Ilfov, denumită în continuare Agentia pentru Dezvoltare Regională, prin personal specializat.

Art. 5. - (1) La fiecare sedintă a Consiliului Regional participă de drept directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regională.

(2) La sedintele Consiliului Regional participă si personalul care asigură secretariatul Consiliului Regional si alti specialisti din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regională, desemnati de directorul general în functie de problematica supusă dezbaterii.

(3) La sedintele Consiliului Regional pot participa, fără drept de vot, prefectul municipiului Bucuresti si prefectul judetului Ilfov.

(4) În functie de problematica supusă dezbaterii, la lucrările Consiliului Regional pot participa, în calitate de invitati fără drept de vot, si alti reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orăsenesti si comunale, ai institutiilor si organizatiilor cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanti desemnati de organizatiile patronale si sindicale reprezentative la nivel national, precum si reprezentanti ai societătii civile; acestia pot face propuneri pe care Consiliul Regional le poate dezbate si supune la vot.

(5) În cazul sedintelor Consiliului Regional în cadrul cărora se supun spre avizare sau aprobare proiecte de dezvoltare regională, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si d) din Legea nr. 315/2004, membrii acestuia, inclusiv invitatii, semnează o declaratie de confidentialitate si impartialitate sau o declaratie de confidentialitate, după caz, modelele acestor declaratii fiind prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezentul regulament.

(6) Declaratiile de confidentialitate si impartialitate vor fi semnate de toti membrii Consiliului Regional prezenti la acea sedintă, iar declaratia de confidentialitate va fi semnată de toti ceilalti participanti si invitati.

(7) În cazul în care unul dintre membrii Consiliului Regional este reprezentantul unei autorităti publice care a depus proiect spre aprobare în vederea finantării sau se află într-un posibil caz de conflict de interese, acesta va anunta Consiliul Regional despre aceste situatii, se va abtine de la dezbateri si de la vot si va semna numai declaratia de confidentialitate. Dacă mai multi membri ai Consiliului Regional se află în această situatie si aprobarea listei de proiecte poate fi periclitată prin neîndeplinirea cerintelor de cvorum mentionate la art. 6 alin. (1), votul va fi exprimat pentru fiecare proiect de pe listă, urmând să se abtină de la votarea proiectului numai persoana care nu poate respecta conditia de impartialitate.

(8) Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind conflictul de interese, precum si a declaratiilor de confidentialitate atrage răspunderea membrilor Consiliului Regional si se sanctionează conform dispozitiilor legale în vigoare; membrii Consiliului Regional, inclusiv presedintele si vicepresedintele acestuia, nu pot detine această calitate si nu pot fi realesi pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care se constată vinovătia acestora.


*) Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucuresti - Ilfov nr. 61 din 27 aprilie 2005.

 

CAPITOLUL II

Functionarea Consiliului Regional

 

Art. 6. - (1) Sedintele Consiliului Regional se pot desfăsura numai în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor care îl constituie si cu conditia reprezentării atât a judetului Ilfov, cât si a municipiului Bucuresti.

(2) Dacă la o sedintă a Consiliului Regional nu sunt întrunite conditiile de participare prevăzute la alin. (1), atunci ea se amână, urmând să fie convocată o nouă sedintă în termen de 15 zile. Sedinta convocată în urma unei amânări se desfăsoară chiar dacă nu întruneste conditiile prevăzute la alin. (1), iar hotărârile adoptate de Consiliul Regional în cadrul acestei sedinte sunt obligatorii.

(3) Membrii Consiliului Regional care nu pot participa din motive obiective la sedintele acestuia pot desemna, prin mandat scris, un înlocuitor.

(4) Mandatul scris privind numirea unui înlocuitor la sedinta Consiliului Regional cuprinde si motivarea neparticipării la acea sedintă, se depune si se înregistrează înaintea acesteia la secretariatul Consiliului Regional din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regională.

(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin, Consiliul Regional adoptă hotărâri prin consens. Dacă acesta nu se realizează, hotărârile vor fi luate prin vot cu majoritatea simplă a membrilor prezenti. În caz de paritate, votul presedintelui este decisiv.

(6) Hotărârile adoptate se comunică de către secretariatul Consiliului Regional, în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării, institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor Consiliului Regional, precum si altor institutii si persoane interesate, în functie de recomandările Consiliului Regional.

Art. 7. - (1) Sedintele ordinare ale Consiliului Regional se desfăsoară trimestrial, la convocarea presedintelui sau, în absenta acestuia, a vicepresedintelui.

(2) În cazuri deosebite, sedintele extraordinare ale Consiliului Regional se pot organiza la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor Consiliului Regional, a directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regională, precum si la cererea Consiliului National pentru Dezvoltare Regională.

(3) Consiliul Regional poate adopta hotărâri prin procedură scrisă. Această procedură se foloseste în cazuri exceptionale, când anumite hotărâri sunt solicitate în termen foarte scurt de către organismele nationale care au responsabilităti în integrarea politicilor de dezvoltare regională.

(4) Initiativa demarării procedurii de adoptare a unei hotărâri prin procedură scrisă revine, după caz, presedintelui sau vicepresedintelui Consiliului Regional ori directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regională.

(5) Expunerea de motive si/sau documentele justificative necesare pentru adoptarea unei hotărâri în procedură scrisă sunt transmise prin fax sau e-mail tuturor membrilor Consiliului Regional prin intermediul secretariatului Agentiei pentru Dezvoltare Regională. O dată cu aceste documente se transmite si propunerea de hotărâre care trebuie adoptată.

(6) Acordul membrilor Consiliului Regional privind adoptarea hotărârilor prin procedură scrisă se transmite de către acestia, în format electronic si prin fax, pe adresa presedintelui si a vicepresedintelui Consiliului Regional, precum si pe adresa secretariatului constituit în cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regională.

(7) Hotărârile se consideră aprobate în procedură scrisă dacă acordul este dat de majoritatea simplă a membrilor Consiliului Regional, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de hotărâre. În caz de paritate, acordul presedintelui este decisiv.

(8) În textul fiecărei hotărâri adoptate prin procedură scrisă se specifică modalitatea de adoptare a acesteia.

(9) Hotărârile adoptate în procedură scrisă se comunică de către secretariatul Consiliului Regional, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, institutiilor nationale care au solicitat emiterea lor. Aceste hotărâri se pot transmite, la recomandarea Consiliului Regional, si altor institutii si/sau persoane interesate.

Art. 8. - (1) Convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele Consiliului Regional se fac în scris de către secretariatul Consiliului, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării sedintei. În mod obligatoriu acestea contin ziua, ora, locul desfăsurării si ordinea de zi, precum si adresa site-ului de pe care pot fi obtinute informatii privind sedinta respectivă.

(2) Ordinea de zi a sedintei Consiliului Regional si, după caz, materialele care urmează a fi supuse dezbaterii se publică pe site-ul Agentiei pentru Dezvoltare Regională cu cel putin 5 zile înainte de data sedintei.

(3) Decizia cu privire la materialele care vor fi publicate pe site-ul Agentiei pentru Dezvoltare Regională apartine presedintelui Consiliului Regional, ea putând fi delegată directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regională.

Art. 9. - (1) La începutul fiecărei sedinte, presedintele Consiliului Regional supune la vot aprobarea procesuluiverbal al sedintei anterioare, precum si ordinea de zi a sedintei curente, acestea urmând să se aprobe cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) Ordinea de zi poate fi completată si cu alte probleme decât cele comunicate initial, cu aprobarea a două treimi din numărul membrilor prezenti.

(3) La sfârsitul fiecărei sedinte se stabileste data viitoarei sedinte ordinare.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Consiliului Regional

 

Art. 10. - (1) În concordantă cu obiectivele politicii regionale, Consiliul Regional are următoarele atributii principale:

a) analizează si aprobă strategia si programele de dezvoltare regională;

b) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului national de dezvoltare;

c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selectionate la nivel regional, în concordantă cu criteriile, prioritătile si metodologia elaborate de institutia natională cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate;

d) transmite Consiliului National pentru Dezvoltare Regională, spre aprobarea finantării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selectie la nivel national;

e) aprobă criteriile, prioritătile, alocarea si destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională;

f) prezintă Consiliului National pentru Dezvoltare Regională propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională;

g) urmăreste utilizarea fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regională;

h) propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regională cuantumul contributiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finantarea obiectivelor politicilor regionale, precum si destinatia si esalonările de plată ale acestora;

i) atrage alte contributii financiare, locale si regionale, în vederea realizării obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regională;

j) aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de Agentia pentru Dezvoltare Regională;

k) coordonează si sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale;

l) elaborează si aprobă regulamentul propriu de functionare, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională;

m) avizează contractele, conventiile, acordurile, protocoalele, precum si alte documente similare încheiate de către Agentia pentru Dezvoltare Regională cu tertii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutiile similare din cadrul Uniunii Europene, si informează corespunzător Consiliul National pentru Dezvoltare Regională;

n) aprobă Statutul Agentiei pentru Dezvoltare Regională, precum si organigrama acesteia;

o) coordonează activitătile de mediatizare la nivel regional a politicilor si obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeană, precum si pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparenta si informarea corectă, rapidă si în timp util a cetătenilor, în special a întreprinzătorilor.

(2) Consiliul Regional îsi aprobă rapoarte semestriale, precum si un raport anual de activitate, acestea fiind întocmite de secretariatul Agentiei pentru Dezvoltare Regională. Aceste rapoarte se transmit spre informare Consiliului National pentru Dezvoltare Regională, în maximum 30 de zile de la sfârsitul perioadei mentionate.

(3) Consiliul Regional numeste si eliberează din functie directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regională.

(4) Numirea directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regională se face prin concurs, potrivit prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004, precum si altor prevederi legale în vigoare.

(5) Eliberarea din functie a directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regională se face de către Consiliul Regional în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, si ale celorlalte acte normative care reglementează domeniul relatiilor de muncă.

(6) Hotărârea privind eliberarea din functie a directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regională se transmite în scris, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acesteia, spre informare, institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale. În sedinta imediat următoare secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională informează membrii acestuia despre aceasta.

(7) Hotărârea Consiliului Regional privind eliberarea din functie a directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regională este însotită de procesul-verbal detaliat al sedintei, precum si de documentatia care să ateste cauzele care au determinat eliberarea din functie a acestuia.

(8) În cazul încetării raporturilor de serviciu ale directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regională, perioada de interimat va fi asigurată de o persoană din cadrul acesteia, desemnată de Consiliul Regional si care are o experientă continuă de cel putin 3 ani în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională.

Art. 11. - (1) Presedintele Consiliului Regional are următoarele atributii principale:

a) convoacă, coordonează pregătirea si conduce sedintele Consiliului Regional;

b) aprobă proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitatii, precum si materialele ce urmează să fie transmise cu ocazia convocării sedintelor Consiliului Regional;

c) semnează hotărârile si procesele-verbale ale sedintelor Consiliului Regional, rapoartele semestriale, precum si raportul anual de activitate ale acestuia;

d) aprobă modificările la procesele-verbale ale sedintelor, tinând seama de propunerile si observatiile vicepresedintelui, ale membrilor Consiliului Regional, precum si ale secretariatului acestuia;

e) reprezintă Consiliul Regional, împreună cu vicepresedintele, în cadrul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională;

f) reprezintă regiunea si Consiliul Regional în relatiile cu alte regiuni din tară si din străinătate.

(2) Presedintele Consiliului Regional îndeplineste si alte atributii care rezultă din prevederile Legii nr. 315/2004.

Art. 12. - Vicepresedintele Consiliului Regional are următoarele atributii:

a) preia, pe bază de mandat scris, semnat de presedintele Consiliului Regional, atributiile acestuia dacă presedintele, din motive justificate, nu le poate îndeplini;

b) participă la organizarea sedintelor Consiliului Regional;

c) face observatii si propuneri cu privire la continutul si modul de întocmire a procesului-verbal al sedintei Consiliului Regional;

d) îndeplineste alte atributii stabilite de Consiliul Regional;

e) reprezintă Consiliul Regional, împreună cu presedintele, în cadrul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională.

Art. 13. - Activitătile principale ale secretariatului Consiliului Regional sunt:

a) pregătirea documentelor necesare convocării sedintelor Consiliului Regional;

b) publicarea pe site-ul Agentiei pentru Dezvoltare Regională a ordinii de zi a sedintelor, a proceselor-verbale ale acestora, precum si a materialelor pentru care Consiliul Regional hotărăste publicarea;

c) convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele Consiliului Regional, conform prevederilor art. 7 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (1) si (2);

d) întocmirea procesului-verbal al sedintelor Consiliului Regional si transmiterea formei finale semnate de presedintele acestuia, precum si a hotărârilor Consiliului Regional institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor acestuia, precum si institutiilor/persoanelor interesate, la recomandarea presedintelui Consiliului Regional, în termen de 15 zile de la data la care a avut loc sedinta;

e) înregistrarea acordului transmis prin procedură scrisă conform art. 7 alin. (6) si transmiterea hotărârilor adoptate în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora institutiilor si persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6);

f) redactarea rapoartelor semestriale, precum si a raportului anual de activitate ale Consiliului Regional si transmiterea acestora, după aprobarea lor de către Consiliul Regional, în maximum 30 de zile de la sfârsitul perioadei mentionate, spre informare, Consiliului National pentru Dezvoltare Regională;

g) primirea si înregistrarea mandatelor scrise privind numirea unor înlocuitori la sedintele Consiliului Regional;

h) asigurarea, între sedinte, a asistentei de specialitate presedintelui si vicepresedintelui Consiliului Regional;

i) înregistrarea si păstrarea în conditii specifice adecvate a declaratiilor de confidentialitate si impartialitate date de membrii Consiliului Regional si de către ceilalti participanti si invitati la sedinte, conform art. 5 alin. (6);

j) primirea si distribuirea corespondentei destinate Consiliului Regional;

k) constituirea si păstrarea unui registru de evidentă complet privind sedintele si activitătile Consiliului Regional;

l) asigurarea activitătilor de registratură si arhivare a documentelor privind activitătile Consiliului Regional;

m) alte activităti care sunt stabilite de Consiliul Regional.

Art. 14. - Membrii Consiliului Regional îsi exercită atributiile cu titlu gratuit.

Art. 15. - (1) Adoptarea prezentului regulament se face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia si numai în prezenta a cel putin unui reprezentant din fiecare judet.

(2) Modificarea prezentului regulament se poate face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia si numai în prezenta a cel putin unui reprezentant din fiecare entitate administrativ-teritorială care compune regiunea, respectiv municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE SI IMPARTIALITATE

întocmită cu ocazia aprobării listei de proiecte de dezvoltare regională

finantate prin*) .................................................................................

 

Subsemnatul ............................................................................ (numele, prenumele, actul de identitate)declar pe propria răspundere că nu mă aflu în conflict de interese conform prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul existentei vreunui conflict de interese vor informa Consiliul Regional despre această situatie, urmând ca acest organism să procedeze în conformitate cu prevederile propriului regulament de organizare si functionare sau să ia măsurile pe care le consideră potrivite.

Prin prezenta declar, de asemenea, pe propria răspundere că voi trata orice informatii la care am acces în legătură cu evaluarea si aprobarea proiectelor de dezvoltare regională drept confidentiale si nu le voi transmite unei terte părti fără aprobarea scrisă a Consiliului Regional.

Înteleg că această obligatie nu se aplică în cazul în care transmiterea informatiilor se face ca o consecintă a unei obligatii legale.

 

Numele

 

Semnătura

 

Data

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE

întocmită cu ocazia aprobării listei de proiecte de dezvoltare regională

finantate prin*) .............................................................................

 

Subsemnatul ................................................................ (numele, prenumele, actul de identitate)declar pe propria răspundere că voi trata orice informatii la care am acces în legătură cu evaluarea si aprobarea proiectelor de dezvoltare regională drept confidentiale si nu le voi transmite unei terte părti fără aprobarea scrisă a Consiliului Regional.

Înteleg că această obligatie nu se aplică în cazul în care transmiterea informatiilor se face ca o consecintă a unei obligatii legale.

 

Numele

 

Semnătura

 

Data


*) Se va mentiona numele măsurii/programului/subprogramului în baza căruia se asigură finantarea proiectelor de dezvoltare regională.