MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 395         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

113. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

 

358. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

32. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat” - S.A. si “Electrica Dobrogea” - S.A., semnat la Bucuresti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garantia partială de risc acordată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si aprobarea acordurilor care compun garantia partială de risc

 

384. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

407. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“d) îmbunătătirea conditiilor de realizare a activitătilor de pescuit si acvacultură, precum si a nivelului de trai al producătorilor;”.

2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 11, cu următorul cuprins:

11. Litera k) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

«k) gestionare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii, prin metode si procedee adecvate de pescuit, la un nivel care să nu aibă consecinte negative pe termen lung asupra biodiversitătii ecosistemelor marine si continentale;»”.

3. La articolul I punctul 2, articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Responsabilitatea privind definirea si implementarea strategiei si politicii referitoare la conservarea si administrarea resurselor acvatice vii, existente în apele marine si continentale, acvacultură, organizarea pietei produselor pescăresti, structurile de

pescuit si acvacultură revine autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură finantează cheltuielile privind realizarea obiectivelor si actiunilor prevăzute în strategie.”

4. La articolul I punctul 3, articolele 71, 73 si 77 vor avea următorul cuprins:

“Art. 71. - Pentru elaborarea strategiei nationale si a reglementărilor referitoare la conservarea si managementul resurselor acvatice vii, existente în apele marine si continentale, acvacultură, organizarea pietei produselor pescăresti, structurile de pescuit si acvacultură, precum si pentru implementarea si controlul aplicării si respectării acestora, se înfiintează Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură.

..............................................................................................

Art. 73. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură are următoarele atributii principale si responsabilităti:

a) elaborează strategia si politicile necesare în domeniul pescuitului si acvaculturii;

b) coordonează si monitorizează activitatea de pescuit si acvacultură;

c) stabileste metodologia de evaluare a resurselor acvatice vii si a cotelor anuale admisibile de pescuit;

d) tine Registrul unitătilor de productie din acvacultură;

e) elaborează proiecte de reglementări privind accesul la resursele acvatice vii;

f) coordonează si monitorizează privatizarea societătilor comerciale cu profil piscicol si concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole aflate în portofoliul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

g) desfăsoară activităti de control si inspectie piscicolă;

h) tine Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;

i) colaborează cu ministerele si organele de specialitate, cu autoritătile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale implicate în activitatea de pescuit si acvacultură;

j) emite avizul de recunoastere pentru organizatiile de producători din domeniul pescuitului si acvaculturii pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale;

k) îndeplineste functia de autoritate de management a politicii structurale în domeniul pescuitului si acvaculturii;

l) reglementează piata produselor pescăresti;

m) acreditează institutiile de învătământ si cercetare si asociatiile profesionale neguvernamentale pentru evaluarea si estimarea resurselor acvatice vii;

n) organizează cursuri de formare profesională, seminarii, conferinte, dezbateri si consultantă piscicolă.

...........................................................................................

Art. 77. - Salarizarea personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură se face potrivit prevederilor legale privind drepturile salariale si alte drepturi ale functionarilor publici din institutiile publice de interes national.”

5. La articolul I, după punctul 3 se introduce un punct nou, punctul 31, cu următorul cuprins:

“31. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

«Art. 8. - (1) Pentru gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii care apartin domeniului public al statului se înfiintează Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol, institutie publică cu personalitate juridică, cu caracter financiar si comercial, cu finantare extrabugetară, în subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură.

(2) Sediul administrativ al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol este în municipiul Bucuresti.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, precum si patrimoniul acesteia se aprobă prin ordin alministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.»”

6. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

«Art. 9. - (1) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol gestionează bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constitutie, republicată, si în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol se subrogă Agentiei Domeniilor Statului în ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezultă din contractele încheiate de Agentia Domeniilor Statului cu agenti contractanti ce detin în exploatare sau în administrare amenajări piscicole, precum si cu cei care au încheiat contracte de asociere în participatiune.

(3) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol va încheia acte aditionale cu agentii contractanti, precum si cu cei care au încheiat contracte de asociere în participatiune, în termen de 30 de zile de la preluarea contractelor prevăzute la alin. (2).

(4) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol preia cu titlu gratuit actiunile pe care Agentia Domeniilor Statului le detine la societătile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si alte terenuri aferente amenajărilor piscicole detinute de Agentia Domeniilor Statului, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(5) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol se subrogă Administratiei Nationale “Apele Române” în ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezultă din contractele legal încheiate cu agentii economici care au ca obiect de activitate pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv si va încheia o conventie pentru stabilirea conditiilor economice de colaborare.

(6) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol este condusă de un consiliu de administratie format din 5 membri, numit prin ordin al ministrului autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură; unul dintre membri este desemnat să îndeplinească functia de presedinte. În consiliul de administratie este numit si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

(7) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie se stabileste prin ordinul de numire si nu poate fi mai mare de 4 ani.

(8) Salarizarea membrilor consiliului de administratie si a personalului Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.»”

7. La articolul I punctul 5, articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol are următoarele atributii principale:

a) aplică strategia natională în ceea ce priveste gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii;

b) privatizează societătile comerciale cu profil piscicol si/sau amenajările piscicole pe care le are în portofoliu;

c) concesionează terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole din domeniul public sau privat al statului;

d) elaborează caietele de sarcini în vederea privatizării si/sau concesionării;

e) îndeplineste functia de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru pescuit, prin realizarea unor atributii delegate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în baza unor acorduri interinstitutionale;

f) desfăsoară orice alte activităti stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură.”

8. La articolul I punctul 6, alineatul (8) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(8) Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se aprobă prin ordin al autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură.”

9. La articolul I, după punctul 7 se introduce un punct nou, punctul 71, cu următorul cuprins:

71. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

«Art. 13. - Dreptul de pescuit în bazinele piscicole naturale apartine statului si se atribuie de către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.»”

10. La articolul I punctul 8, articolul 132 va avea următorul cuprins:

“Art. 132. - (1) Autorizatia de pescuit este documentul prin care se atribuie dreptul de pescuit în scop comercial si/sau recreativ/sportiv unei persoane fizice sau juridice si contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, efortul de pescuit si cota alocată pe specii.

(2) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleasi caracteristici si care activează în aceeasi zonă de pescuit va putea primi o autorizatie colectivă de pescuit.

(3) Autorizatia de pescuit în scop comercial se va elibera si în cazul exercitării activitătii de pescuit în ape ce nu apartin jurisdictiei sau suveranitătii române de către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, în conformitate cu prevederile acordurilor internationale încheiate de România.

(4) Capturarea reproducătorilor din bazinele piscicole naturale, necesari activitătilor de reproducere artificială, se face în baza unei autorizatii speciale eliberate de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.”

11. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 81, cu următorul cuprins:

“81. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

«Art. 14. - Accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului în scop comercial, se atribuie în mod direct pescarilor, persoane fizice si/sau juridice, organizatiilor de pescari din domeniul pescuitului comercial, legal constituite si recunoscute pe baza criteriilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură.»”

12. La articolul I punctul 9, articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Gestionarii resurselor acvatice vii si beneficiarii dreptului de pescuit exercită cu personal specializat paza resurselor acvatice vii, a exploatării acestora, controlul activitătilor de pescuit, combaterea pescuitului ilegal, furturilor, distrugerilor si degradărilor.”

13. La articolul I punctul 10, articolul 223 va avea următorul cuprins:

“Art. 223. - La nivelul structurilor teritoriale proprii organizarea activitătii de pază este reglementată prin statutul gestionarilor.”

14. La articolul I punctul 13, alineatele (2) si (3) ale articolului 30 se abrogă.

15. La articolul I punctul 15, alineatele (5) si (8) ale articolului 3825 vor avea următorul cuprins:

“(5) Zonele de protectie se aprobă de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, la propunerea gestionarilor resurselor acvatice vii din domeniul public.

................................................................................................

(8) Gestionarii si beneficiarii resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale au obligatia să execute lucrări pentru protectia si refacerea habitatelor naturale.”

16. La articolul I punctul 16, litera c) a articolului 551 va avea următorul cuprins:

“c) nemarcarea uneltelor de pescuit;”.

17. La articolul I punctul 18, literele e) si g) ale alineatului (1) al articolului 562 vor avea următorul cuprins:

“e) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu unelte de plasă monofilament în Delta Dunării, precum si folosirea armelor de foc în scopul omorârii pestilor sau a vietuitoarelor acvatice;

................................................................................................

g) comercializarea ilegală a pestelui, icrelor si produselor din peste ori detinerea sau transportul în vederea comercializării, fără documentele legale.”

18. La articolul I punctul 19, articolul 571 se abrogă.

19. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 611 va avea următorul cuprins:

“Art. 611. - (1) Cuantumul despăgubirilor datorate pentru pagube cauzate resurselor acvatice vii prin infractiuni/contraventii se stabileste de experti, se hotărăste de instantele judecătoresti si revine, după caz, bugetului de stat si/sau gestionarilor resurselor acvatice vii din bazinele piscicole naturale si/sau proprietarilor/detinătorilor bazinelor piscicole amenajate.”

20. La articolul I, după punctul 22 se introduc două puncte noi, punctele 221 si 222, cu următorul cuprins:

“221. Articolul 79 se abrogă.

222. Punctul 2 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

«2. Pescuitul în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale se practică de pe mal si/sau din barcă. În timpul iernii, pescuitul recreativ/sportiv se poate practica de pe gheată, cu exceptia zonelor de protectie specială a iernării pestelui.»”

21. Alineatul (2) al articolului II va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (2) si (4) ale art. 9 din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se duc la îndeplinire în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.”

22. După articolul II se introduce articolul II1 cu următorul cuprins:

“Art. II1. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, institutie publică de interes national care răspunde în numele statului de elaborarea si implementarea strategiei nationale si politicilor în domeniul pescuitului si acvaculturii, deleagă gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” si Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pentru apele de pe teritoriul rezervatiei, respectiv apele de munte.”

Art. II. - (1) Dispozitiile Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, modifică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile contrare prezentei legi se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 113.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 358.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat” - S.A. si “Electrica Dobrogea” - S.A., semnat la Bucuresti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garantia partială de risc acordată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si aprobarea acordurilor care compun garantia partială de risc

 

Având în vedere termenul limită de finalizare a tranzactiei de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat” - S.A. si “Electrica Dobrogea” - S.A., prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 2.301/2004 pentru aprobarea prelungirii termenului de îndeplinire a conditiilor suspensive la perfectarea contractelor de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., cu modificările ulterioare, respectiv data de 10 mai 2005, si pentru intrarea în efectivitate a tuturor documentelor juridice aferente tranzactiei, care justifică ratificarea în regim de urgentă a Acordului de compensare dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, precum si aprobarea celorlalte acorduri care fac parte din garantia partială de risc,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se ratifică Acordul de compensare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat” - S.A. si “Electrica Dobrogea” - S.A., semnat la Bucuresti la 20 aprilie 2005, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Acordul de compensare prevăzut la alin. (1) reglementează garantia partială de risc acordată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin care se garantează, pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor care fac obiectul contractelor de privatizare, în numele si contul statului român, până în limita sumei de 60 milioane euro, precum si dobânzile si alte costuri aferente, riscurile decurgând din modificarea, abrogarea cadrului de reglementare, neaplicarea sau aplicarea incorectă a reglementărilor privitoare la distributia si furnizarea de energie electrică adoptate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 2. - Se aprobă următoarele acorduri care compun garantia partială de risc:

a) Acordul de credit si rambursare dintre Ministerul Finantelor Publice si CitiBank România - S.A. si Scrisoarea de garantie emisă de CitiBank România - S.A. în favoarea beneficiarilor garantiei partiale de risc, Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A. si, respectiv, Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., precum si Scrisoarea de onorariu si Scrisoarea de costuri, anexe la Acordul de credit si rambursare, prevăzut în anexa nr. 2*);

b) Acordul de sprijin guvernamental dintre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului din partea Guvernului, Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A. si Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., în calitate de beneficiari, si anexele la Acordul de sprijin guvernamental, prevăzut în anexa nr. 3*).

Art. 3. - Se autorizează efectuarea în valută a plătilor aferente acordurilor prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului vor încheia un protocol pentru a se asigura îndeplinirea obligatiilor asumate în conformitate cu prevederile acordului de sprijin guvernamental prevăzut la art. 2 lit. b).

Art. 5. - Se aprobă ca, din contul constituit în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 570/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., precum si unele măsuri pentru reglementarea activitătilor societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică, Ministerul Finantelor Publice să efectueze următoarele plăti:

a) plăti directe către Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A. si, respectiv, Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., în conformitate cu prevederile art. 1. - Obligatia de despăgubire, paragraful 2 din Acordul de sprijin guvernamental;

b) plăti către CitiBank România - S.A., banca comercială emitentă a scrisorii de garantie în favoarea beneficiarilor, Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A. si, respectiv, Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., în conformitate cu prevederile Acordului de credit si

rambursare.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la data de 10 mai 2005, Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. va asigura efectuarea plătii sumelor necesare acoperirii costurilor partiale de negociere si aranjament, astfel cum sunt prevăzute în Scrisoarea de costuri, cu recuperarea sumelor la momentul perfectării tranzactiilor de la societătile privatizate, respectiv Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A. si Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A.

Art. 7. - Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice si de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă pe parcursul derulării Acordului de compensare amendamente la continutul acestuia care nu sunt de natură să sporească volumul obligatiilor financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si

Dezvoltare sau să determine noi conditionări fată de cele convenite initial între părti.

Art. 8. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 32.


*) Anexele nr. 2 si 3 se comunică Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Economiei si Comertului.

 

ANEXA Nr. 1

 

NUMĂR B-1210

 

ACORD DE COMPENSARE*)

(Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

“Electrica Banat” - S.A. si “Electrica Dobrogea” - S.A.) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 


*) Traducere.

 

Acord încheiat la data de 20 aprilie 2005 între Romania (România) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

 

Având în vedere că diverse părti guvernamentale, anume Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Ministerul Economiei si Comertului (MEC), Ministerul Finantelor Publice (MFP) si Electrica, au încheiat acorduri de privatizare cu Banat, Dobrogea (fiecare fiind definită în continuare si fiecare reprezentând o societate, iar împreună societătile) si cu Enel, prin care, printre altele, Electrica a fost de acord să vândă actiuni, iar Enel a fost de acord să cumpere actiuni si să subscrie capital pentru emiterea de noi actiuni, astfel încât Enel să detină în total dreptul de proprietate asupra a 51% din capitalul social atât al societătii Banat, cât si al societătii Dobrogea, restul de 49% fiind detinut în continuare de Electrica;

întrucât Guvernul, prin MFP si MEC, a încheiat un Acord de sprijin guvernamental cu societătile Banat si Dobrogea, prin care MFP a fost de acord să despăgubească societătile pentru orice pierdere de venit suferită de oricare dintre aceste societăti în perioada de garantie (definită în Acordul de sprijin guvernamental) ca urmare a unui eveniment garantat;

întrucât Banca emitentă a scrisorii de garantie a emis sau va emite, la cererea si în contul MFP, o scrisoare de garantie stand-by în favoarea societătilor (Scrisoare de garantie sprijinită de BIRD) prin care societătilor li se vor stabili anumite drepturi de a efectua trageri pe baza Scrisorii de garantie sprijinite de BIRD, în urma producerii unui eveniment garantat;

întrucât, la cererea si cu acordul României, în urma unui acord încheiat la data sau în jurul datei prezentului acord dintre BIRD si Banca emitentă a scrisorii de garantie (Acord de garantie BIRD), BIRD a fost de acord să garanteze (Garantie BIRD) plata sumei împrumutului (împrumut sprijinit de BIRD) si a totalului sumei exigibile în orice moment de la BIRD în legătură cu împrumutul sprijinit de BIRD (suma de împrumut garantată de BIRD), dar fără a depăsi suma maximă angajată de Guvern prin Legea nr. 570/2004, efectuat de către Banca emitentă a scrisorii de garantie ca urmare a unei trageri corespunzătoare din Scrisoarea de garantie sprijinită de BIRD, efectuată de către una dintre societăti în conformitate cu prevederile Scrisorii de garantie sprijinite de BIRD si în eventualitatea că MFP, conform acelui Acord de rambursare si credit încheiat la data sau în jurul datei prezentului acord dintre MFP si Banca emitentă a scrisorii de garantie (Acord de rambursare si credit), nu îsi respectă obligatiile de plată a sumei împrumutului garantat de BIRD în intervalul de timp prevăzut prin Acordul de rambursare si credit;

întrucât, prin încheierea de către Bancă a Acordului de garantie BIRD prin care se garantează plata împrumutului sprijinit de BIRD, România si-a asumat fată de Bancă obligatiile prevăzute în prezentul acord; părtile prezentului acord convin după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

Incorporarea Conditiilor generale si a modificărilor

 

Sectiunea 1.01. a) Următoarele prevederi din “Conditiile generale aplicabile acordurilor de împrumut si garantie pentru împrumuturile într-o singură monedă” ale Băncii, datate 30 mai 1995 (cu amendamentele de până la data de 1 mai 2004, inclusiv) (denumite în continuare Conditii generale), cu modificările prezentate în alin. b) al acestei sectiuni, fac parte integrantă din prezentul acord:

(i) art. I;

(ii) sectiunile 2.01(1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (14), (16), (17), (18) si (21), cu eventualele modificări de mai jos aduse fiecăreia;

(iii) sectiunea 2.02 si 2.03;

(iv) sectiunea 3.05 modificată mai jos;

(v) sectiunile 4.05, 4.06 si 4.07;

(vi) sectiunea 8.01;

(vii) sectiunile 9.01 (a) si (c), 9.02 si 9.03 (a) si (c), cu modificările de mai jos;

(viii) sectiunile 10.01, 10.03, cu modificările de mai jos, si 10.04; si

(ix) art. XI.

b) Conditiile generale se modifică după cum urmează:

(i) termenii “Împrumutat” si “Garant,” ori de câte ori sunt utilizati în Conditiile generale, înseamnă România;

(ii) termenul “împrumut,” ori de câte ori este utilizat în Conditiile generale, înseamnă sumele plătibile de către România în baza prezentului acord, cu exceptia întelesului din sectiunea 9.01, unde înseamnă Proiectul;

(iii) termenii “Acord de împrumut” si “Acord de garantie”, ori de câte ori sunt utilizati în Conditiile generale, înseamnă prezentul acord;

(iv) termenul “data intrării în vigoare”, ori de căte ori este utilizat în Conditiile generale, înseamnă data precizată în art. VI din prezentul acord;

(v) termenul “Proiect,” ori de câte ori este utilizat în Conditiile generale, înseamnă fiecare act întreprins sau necesar a fi întreprins pentru aplicarea de către societăti si părtile guvernamentale respective a drepturilor si obligatiilor ce le revin, conform prevederilor acordurilor de privatizare;

(vi) sectiunea 3.05 se modifică după cum urmează: “Sumele plătibile în baza prezentului acord se vor plăti în locurile solicitate în mod rezonabil de către Bancă.”;

(vii) sectiunea 4.07(b) se modifică după cum urmează: “Sumele plătibile în baza prezentului acord se vor plăti fără nici un fel de restrictie impusă de România sau pe teritoriul României.”;

(viii) sectiunea 8.01(a) se modifică după cum urmează: “Sumele de plată în baza prezentului acord se vor achita fără plata si fără deduceri în contul impozitelor percepute de România sau pe teritoriul României.”;

(ix) sectiunea 9.03 (a) se modifică după cum urmează: “(a) Politica Băncii, în ceea ce priveste acordarea de împrumuturi sau garantarea împrumuturilor către membrii săi, este de a nu căuta, în conditii normale, obtinerea de asigurări speciale din partea membrului respectiv, ci de a se asigura că nici o altă datorie externă nu va avea prioritate în fata împrumuturilor sale si a sumelor datorate Băncii de către membrul în cauză, ca urmare a unor astfel de garantii, în alocarea, obtinerea sau repartizarea valutei pe care o controlează sau acestui membru.”;

(x) sectiunea 9.03 (a)(i) se modifică după cum urmează: “(i) În acest scop, în cazul constituirii unui drept de retentie asupra oricăror active publice pentru garantarea unei datorii externe, care are sau ar putea avea drept rezultat o prioritate de care să beneficieze creditorul unei astfel de datorii externe în alocarea, obtinerea sau repartizarea valutei, un astfel de drept de retentie va garanta, în afara cazului în care Banca convine altfel, de la sine si fără nici un cost pentru Bancă, de o manieră egală si evaluabilă, sumele plătibile de către România în baza prezentului acord si care, în sensul doar al acestei sectiuni, sunt considerate a fi egale cu suma împrumutului garantat de BIRD, iar România, prin constituirea si permiterea constituirii unui astfel de drept de retentie, va prevedea în mod special în acest sens, cu conditia ca în cazul în care, din motive constitutionale sau de altă natură juridică, o astfel de prevedere nu poate fi emisă în legătură cu orice drept de retentie constituit asupra bunurilor oricăreia dintre subdiviziunile sale politice sau administrative, România să

asigure cu promptitudine si fără nici un cost pentru Bancă sumele plătibile de către România în baza prezentului acord, cu un drept de

retentie echivalent asupra altor bunuri publice, în măsură satisfăcătoare pentru Bancă.”; si

(xi) în sectiunea 10.03, imediat după cuvintele “Acordul de împrumut sau Acordul de garantie” se adaugă formularea “celelalte acorduri BIRD, documentele tranzactiei sau oricare alt document aferent”.

Sectiunea 1.02. În afara cazului în care din context reiese diferit,

a) termenii definiti în Conditiile generale si în preambulul prezentului acord au întelesul prevăzut în cuprinsul acestuia;

b) toti termenii scrisi cu majusculă în prezentul acord care sunt utilizati si în acordurile de privatizare sau în documentele tranzactiei (conform definitiei date fiecăruia în continuare) vor avea întelesurile definite în cadrul acestora; si

c) următorii termeni suplimentari vor avea următoarele întelesuri:

(i) ANRE înseamnă Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, înfiintată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998, care este organizată si functionează în prezent în baza prevederilor Legii energiei electrice nr. 318/2003;

(ii) Banat înseamnă Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A., societate pe actiuni care este organizată si functionează în baza legilor din România, cu sediul în str. Pestalozzi nr. 3-5, Timisoara, România, număr unic de înregistrare 14490379, atribut fiscal R, înmatriculată la registrul comertului sub nr. J35/274/2002;

(iii) Acord de concesiune cu Banat înseamnă Acordul de concesionare a serviciului de distributie a energiei electrice dintre MEC si Banat, semnat în conformitate cu prevederile Acordului de privatizare a societătii Banat;

(iv) Licentă de distributie Banat înseamnă licenta pentru distributia energiei electrice emisă de ANRE către Banat;

(v) Acord de privatizare a societătii Banat înseamnă acordul de privatizare a societătii Banat, semnat la 19 iulie 2004 între Electrica si Enel;

(vi) Licentă de furnizare Banat înseamnă licenta pentru furnizarea energiei electrice, emisă de ANRE către Banat;

(vii) practici de coruptie înseamnă:

(x) oferirea, promiterea sau acordarea de foloase necuvenite pecuniare ori de altă natură, direct sau prin intermediari, oricărui functionar al Guvernului României, pentru ca respectivul functionar sau o tertă persoană să influenteze functionarul respectiv să actioneze ori să se abtină de la a actiona în îndeplinirea îndatoririlor oficiale în scopul obtinerii sau mentinerii unei afaceri sau al

oricărui alt avantaj incorect; sau

(y) achizitionarea, posesia, utilizarea, transformarea, transferarea sau ascunderea naturii reale a unei proprietăti de orice fel si a documentelor sau instrumentelor juridice care dovedesc titlul asupra acestei proprietăti sau interesul legat de aceasta, stiindu-se că o astfel de proprietate reprezintă un folos economic provenit din delicte penale în scopul:

(i) ascunderii ori disimulării originii ilicite a proprietătii; sau

(ii) sprjinirii oricărei persoane implicate în comiterea unui delict penal în urma căruia a rezultat această proprietate în a se eschiva de la consecintele juridice ale unor astfel de actiuni;

(viii) înstiintare de solicitare înseamnă o cerere prezentată Băncii de către Banca emitentă a Scrisorii de garantie, conform prevederilor art. 5 din Acordul de garantie BIRD, având în esentă forma prezentată în anexa nr. 2 la prezentul acord;

(ix) Dobrogea înseamnă Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., societate pe actiuni care este organizată si functionează conform legilor din România, cu sediul în str. Nicolae Iorga nr. 89A, Constanta, România, număr unic de înregistrare 14500308, atribut fiscal R, înmatriculată la registrul comertului sub nr. J/13/791/2002 (Dobrogea);

(x) Acord de concesiune cu Dobrogea înseamnă Acordul de concesionare a serviciului de distributie a energiei electrice dintre MEC si Dobrogea, semnat în conformitate cu prevederile Acordului de privatizare a societătii Dobrogea;

(xi) Licenta de distributie Dobrogea înseamnă Licenta nr. 461 de distributie a energiei electrice, eliberată de ANRE către Dobrogea;

(xii) Acord de privatizare a societătii Dobrogea înseamnă acordul de privatizare a societătii Dobrogea, semnat între Electrica si Enel la 19 iulie 2004;

(xiii) Licenta de furnizare a energiei electrice Dobrogea înseamnă Licenta nr. 462 pentru furnizarea energiei electrice, eliberată de ANRE către Dobrogea;

(xiv) Electrica înseamnă Societatea Comercială “Electrica” - S.A., societate organizată în baza legilor din România, cu sediul în str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, Bucuresti, România;

(xv) Enel înseamnă Enel S.p.A., societate organizată în temeiul legislatiei din Italia, cu sediul în Viale Regina Margherita 137, Roma, Italia;

(xvi) practici frauduloase înseamnă o prezentare incorectă a faptelor, în scopul influentării unui proces sau semnării unui contract în defavoarea Guvernului României sau a unei societăti, în functie de situatie;

(xvii) Guvernul României sau GR înseamnă o autoritate guvernamentală din România (în care intră ANRE, MEC, MFP si Electrica), precum si oricare altă autoritate, agentie sau entitate care, conform legislatiei din România, este considerată ca făcând parte din Guvern;

(xviii) părti guvernamentale înseamnă ANRE, MEC, MFP si Electrica, iar parte guvernamentală înseamnă oricare dintre acestea, în functie de context;

(xix) Acord de sprijin guvernamental înseamnă Acordul de sprijin guvernamental încheiat între Guvernul României prin MEC si MFP, Banat si Dobrogea, semnat în conformitate cu prevederile Acordului de privatizare a societătii Banat si ale Acordului de privatizare a societătii Dobrogea;

(xx) eveniment garantat are întelesul atribuit în Acordul de sprijin guvernamental;

(xxi) perioadă de garantie înseamnă sfârsitul perioadei de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a Acordului de privatizare a societătii Banat si a Acordului de privatizare a societătii Dobrogea;

(xxii) acorduri BIRD înseamnă Acordul de garantie BIRD, Scrisoarea de garantie sprijinită de Bancă, Acordul de rambursare si credit, Acordul de Proiect si prezentul acord, cu eventualele modificări aduse periodic;

(xxiii) comision de garantie BIRD înseamnă comisionul de garantie plătibil de către societăti către Bancă în conformitate cu Acordul de Proiect;

(xxiv) Banca emitentă a Scrisorii de garantie înseamnă Citibank Romania - S.A. sau un succesor ori înlocuitor al acesteia, asupra căruia se poate conveni periodic;

(xxv) suma maximă garantată de BIRD înseamnă saizeci de milioane euro (60.000.000 );

(xxvi) acorduri de privatizare înseamnă Acordul de sprijin guvernamental, Acordul de privatizare a societătii Banat, Acordul de privatizare a societătii Dobrogea, Acordul de concesiune cu Banat, Acordul de concesiune cu Dobrogea, Licenta de distributie Banat, Licenta de furnizare Banat, Licenta de distributie Dobrogea si Licenta de furnizare Dobrogea;

(xxvii) Acord de Proiect înseamnă Acordul de Proiect dintre Banat si Dobrogea si BIRD datat înainte sau la data prezentului acord; si

(xxviii) documentele tranzactiei înseamnă acordurile de privatizare si acordurile BIRD, iar documentul tranzactiei înseamnă oricare dintre acestea.

 

ARTICOLUL II

Compensarea Băncii de către România

 

Sectiunea 2.01. Având în vedere că Banca furnizează garantia BIRD în termenii si conditiile prevăzute în Acordul de garantie BIRD, prin prezentul document România este irevocabil si neconditionat de acord:

a) să ramburseze imediat Băncii, la cererea scrisă a acesteia sau după cum va indica aceasta în scris, orice sumă plătită de Bancă BIRD în euro pe baza Acordului de garantie (sau, dacă Banca a stabilit că situatia impunea Băncii cumpărarea de euro cu altă monedă în scopul efectuării acestei plăti, în moneda respectivă), precum si dobânda la această sumă, la o rată anuală determinată de Bancă (rată care nu o va depăsi pe cea oferită în general de Bancă la împrumuturile cu marjă variabilă în euro, evidentiată periodic pe pagina externă de Internet a Băncii), de la data efectuării acestei plăti de către Bancă si până la achitarea integrală a acestei sume;

b) să compenseze Banca, la cerere, pentru toate actiunile, procesele, obligatiile, pretentiile, pierderile, prejudiciile, costurile si cheltuielile cauzate Băncii sau suferite ori suportate de aceasta, direct sau indirect, în legătură cu sau decurgând din Acordul de garantie BIRD [în afara cazului în care nu se prevede altfel în sectiunea 10.04 (i) a Conditiilor generale];

c) că: (i) Banca este autorizată să onoreze orice înstiintare de solicitare prezentată Băncii în conformitate cu Acordul de garantie BIRD si să efectueze orice plăti exigibile sau solicitate Băncii pe baza garantiei BIRD (Banca va notifica cu promptitudine România cu privire la orice cerere de acest fel, dar neemiterea unei astfel de notificări nu va afecta în nici un fel obligatia Băncii de a efectua plata în cadrul garantiei BIRD sau obligatia României de a rambursa suma plătită ori de a compensa Banca conform prezentului acord); si (ii) Banca nu va avea obligatia de a cerceta dacă declaratiile continute într-o astfel de înstiintare de solicitare sunt în fapt corecte; si

d) că orice înstiintare de solicitare prezentată Băncii conform Acordului de garantie BIRD reprezintă, pentru România si Bancă, o dovadă concludentă că cererea este făcută corespunzător, iar plata este datorată în mod corespunzător. În urma anuntului transmis României de primire de către Bancă a unei înstiintări de solicitare, România poate investiga valabilitatea declaratiilor continute într-o astfel de înstiintare de solicitare si poate întreprinde actiunile pe care România le consideră corespunzătoare împotriva societătilor sau a Băncii emitente a Scrisorii de garantie legate de aceasta, toate acestea neafectând obligatiile Băncii în cadrul Acordului de garantie BIRD de a efectua o plată în legătură cu o astfel de înstiintare de solicitare sau obligatiile României în cadrul prezentului acord legate de o astfel de plată făcută de către Bancă.

Obligatiile României prin prezentul acord se aplică, indiferent dacă România sau o parte guvernamentală pune sub semnul întrebării valabilitatea oricărei astfel de înstiintări de solicitare, exactitatea ori corectitudinea oricărei documentatii, a oricărui fapt sau a oricăror cifre prezentate ori avute în vedere în respectiva înstiintare.

Sectiunea 2.02. a) Obligatiile ce revin României prin prezentul acord sunt absolute si neconditionate, indiferent de valoarea, realitatea, valabilitatea, regularitatea sau aplicabilitatea obligatiilor MFP prin Acordul de rambursare si credit sau obligatiilor României ori ale unei părti guvernamentale conform documentelor tranzactiei, iar achitarea de aceste obligatii nu se va face decât îndeplinindu-le, si în această situatie, numai în măsura în care ele au fost îndeplinite. Aceste obligatii nu fac obiectul nici unei notificări prealabile, cereri sau actiuni împotriva unei societăti, a Băncii emitente a Scrisorii de garantie sau oricărei alte persoane ori altei notificări prealabile sau cereri transmise României în legătură cu neplata de către România sau de oricare parte guvernamentală a oricărei sume pentru care Banca a primit o înstiintare de solicitare conform Acordului de garantie BIRD. Aceste obligatii nu vor fi afectate de nici una dintre următoarele situatii:

(i) orice prelungire a termenului, renuntare, concesiune sau altă facilitate acordată Băncii, unei societăti, Băncii emitente

a Scrisorii de garantie sau oricărei alte persoane;

(ii) orice schimbare a Acordului de garantie BIRD, a Scrisorii de garantie sprijinite de BIRD, a Acordului de rambursare si credit, a oricărui document al tranzactiei sau a oricărui alt acord având legătură cu aceasta; (iii) afirmarea, neafirmarea sau neinvocarea, de către oricare parte, a unui document al tranzactiei, a oricărui drept, oricărei prerogative sau oricărei recuperări a prejudiciului împotriva României, a unei societăti sau a altei persoane, în legătură cu orice garantie pentru suma împrumutului garantat de BIRD (sau orice parte a acesteia ori dobânda la aceasta);

sau(iv) oricare alte împrejurări care (în absenta acestei prevederi) ar constitui (sau ar putea constitui) pentru România o eliberare de obligatie, o descărcare, o apărare sau o renuntare.

b) Banca poate oricând, fără ca astfel să anuleze, să lezeze sau să afecteze în vreun alt mod oricare dintre drepturile, prerogativele si căile de recuperare a unui prejudiciu, constituite ori conferite prin prezentul acord sau oricare alte documente ale tranzactiei sau oricare alt acord având legătură cu acesta ori prin lege: (i) să ofere sau să fie de acord ori să încheie un acord de prelungire sau de modificare a Acordului de garantie BIRD, a oricăror alte documente ale tranzactiei sau a oricărui alt acord având legătură cu aceasta (cu exceptia unuia care ar mări substantial obligatiile ce revin României prin prezentul acord sau oricare alt document al tranzactiei ori un acord legat de aceasta); si (ii) să ofere sau să acorde ori să fie de acord cu prelungirea timpului pus la dispozitie sau cu acordarea unei alte facilităti oricărei persoane ori entităti de la care asteaptă rambursarea (pe cale juridică sau în alt fel) sumelor plătite sau obligatiilor asumate de Bancă în virtutea Acordului de garantie BIRD.

c) Oricare drepturi conferite Băncii prin prezentul acord se vor adăuga la si nu vor înlocui sau constitui o derogare de la oricare alt drept al Băncii de a solicita României, societătilor sau oricărei alte persoane ori entităti rambursarea unor plăti sau compensări pentru plătile efectuate ori obligatiile asumate de Bancă prin Acordul de garantie BIRD.

d) Banca nu este obligată, înainte sau după întreprinderea măsurilor de executare a drepturilor conferite prin prezentul acord sau exercitarea oricăruia dintre drepturile, prerogativele sau recurgerea la oricare dintre căile de recuperare a prejudiciului conferite Băncii prin prezentul acord, Acordul de garantie BIRD, Acordul de Proiect, Scrisoarea de garantie sprijinită de BIRD, Acordul de rambursare si orice document al tranzactiei sau oricare alt acord legat de aceasta ori prin lege: (i) să întreprindă o actiune sau să obtină o hotărâre ori o sentintă de la o instantă judecătorească sau tribunal competent în materie împotriva oricărei alte persoane (inclusiv persoanele de la

care asteaptă rambursarea sumelor plătite sau plata obligatiilor asumate prin prevederile Acordului de garantie BIRD); sau (ii) să execute ori să urmărească executarea oricăror alte drepturi pe care le are fată de România sau a drepturilor sale împotriva unei alte persoane ori a asigurării date Băncii de oricare altă persoană.

Sectiunea 2.03. Orice sumă care trebuie plătită de România în conformitate cu termenii prezentului acord se alocă în primul rând plătii tuturor dobânzilor si altor comisioane datorate Băncii, iar în al doilea rând, după achitarea tuturor acestor dobânzi si altor comisioane, plătii tuturor celorlalte sume datorate în momentul respectiv Băncii în temeiul prezentului acord.

 

ARTICOLUL III

Clauze legate de Proiect

 

Sectiunea 3.01. Fără a limita sau restrânge vreuna dintre obligatiile care îi revin prin prezentul acord, România se angajează neconditionat fată de Bancă să îsi îndeplinească punctual toate obligatiile care îi revin prin Acordul de sprijin guvernamental si alte acorduri de privatizare si Acordul de rambursare si credit si să asigure îndeplinirea punctuală de către fiecare parte guvernamentală a tuturor obligatiilor care le revin prin respectivele acorduri de privatizare si alte documente ale tranzactiei la care sunt parte.

Sectiunea 3.02. România nu va întreprinde si nu va permite părtilor guvernamentale să întreprindă nici o actiune care ar împiedica ori s-ar interpune în îndeplinirea de către respectiva parte guvernamentală a oricăreia dintre obligatiile ce îi revin prin documentele tranzactiei si va determina fiecare parte guvernamentală să notifice Băncii oricare amendament, renuntare, reziliere sau altă modificare înainte de a-si declara acordul la aceasta si de a obtine consimtământul scris al Băncii înainte de a fi de acord cu oricare amendament, renuntare, reziliere sau altă modificare a documentelor tranzactiei la care părtile guvernamentale sunt parte, care ar afecta sau ar putea afecta substantial drepturile ori obligatiile Băncii (conform acordurilor BIRD sau oricăror alte documente ale tranzactiei), incluzând, dar nelimitându-se la cesiune, transfer, novatie, abrogare, acordarea de garantii pentru aceste acorduri sau anularea oricăror drepturi ori obligatii în cadrul acestor acorduri.

Sectiunea 3.03. România va determina părtile guvernamentale: (i) să notifice cu promptitudine Băncii si să transmită copii ale tuturor notificărilor, pretentiilor, cererilor, rambursărilor sau recuperărilor, în baza Acordului de sprijin guvernamental, sau ale oricăror cereri conform Acordului de rambursare si credit legate de realizarea ori de actiunile executorii pentru suma împrumutului garantat de BIRD, sau oricare alte anunturi emise ori primite de o parte guvernamentală în baza acordurilor de privatizare; si (ii) să notifice cu promptitudine Băncii orice nerespectare sau reclamatie privind încălcarea unei clauze de despăgubirede către o parte guvernamentală, conform Acordului de sprjin guvernamental, sau oricare situatie ori împrejurare care ar conduce sau ar putea conduce la o astfel de

încălcare, oricare notificare de reziliere sau notificare a intentiei de reziliere a Acordului de sprijin guvernamental ori a altor acorduri de privatizare, sau oricare situatie ori împrejurare care ar afecta sau ar putea afecta, în mod negativ, capacitatea României de a-si îndeplini obligatiile ori de a-si exercita drepturile prevăzute prin acordurile de privatizare sau Acordul de rambursare si credit ori capacitatea unei părti guvernamentale de a-si îndeplini obligatiile sau de a-si exercita drepturile conform acordurilor de privatizare ori Acordului de rambursare si credit.

Sectiunea 3.04. România va întreprinde toate măsurile pe care le are la dispozitie pentru repararea prejudiciului si îndreptarea fiecăreia dintre situatiile amintite în sectiunea 3.03 care ar putea conduce la încălcarea sau rezilierea Acordului de sprijin guvernamental, a Acordului de rambursare si credit sau oricăror alte documente ale tranzactiei.

Sectiunea 3.05. Româna nu va crea si nu va permite existenta sau aparitia si va urmări ca părtile guvernamentale să nu creeze ori să permită existenta sau aparitia oricăror situatii ori modificări ale legilor României care ar face ca obligatiile prevăzute prin acordurile de

privatizare sau Acordul de rambursare si credit să devină ilegale, nevalabile, neaplicabile, fără efect ori nule, total sau partial. În eventualitatea existentei sau aparitiei în România a unor astfel de situatii ori modificări ale legilor, România va întreprinde tot ceea ce îi stă în putintă pentru a repara sau îndrepta ori pentru a obtine ca părtile guvernamentale corespunzătoare să repare sau să îndrepte

efectul negativ asupra Proiectului al unor atari situatii ori modificări ale legilor din România.

Sectiunea 3.06. România:

a) va întreprinde tot ceea ce este necesar din partea sa sau din partea oricărei părti guvernamentale pentru ca societătile să îsi poată îndeplini toate obligatiile ce le revin prin Acordul de Proiect si documentele tranzactiei; si

b) nu va întreprinde nici o actiune sau nu va determina ori permite nici unei părti guvernamentale întreprinderea vreunei actiuni care să împiedice sau să se interpună îndeplinirii de către societăti a acestor obligatii.

Sectiunea 3.07. România afirmă către Bancă că nu s-a găsit nici un functionar ori nici un reprezentant al României sau al oricărei părti guvernamentale care să se fi angajat în practici de coruptie sau practici frauduloase în legătură cu Proiectul si îsi declară către Bancă angajamentul de a aplica legile României împotriva practicilor frauduloase si a practicilor de coruptie, pe durata si în legătură cu

executarea oricărui contract sau a oricărei activităti legate de Proiect.

Sectiunea 3.08. Fără a aduce vreun prejudiciu prevederilor sectiunilor 9.01 si 9.02 din Conditiile generale, România va furniza cu promptitudine Băncii, la cerere, toate informatiile necesare, în opinia Băncii, pentru evaluarea de către Bancă a îndeplinirii clauzelor decurgând din sectiunile 3.06 si 3.07 de mai sus.

 

ARTICOLUL IV

Plata unei portiuni din comisionul de garantie

 

Sectiunea 4.01. În cazul în care România si părtile guvernamentale nu si-au încălcat obligatiile prevăzute prin prezentul acord si prin alte acorduri BIRD, Banca va plăti României, imediat după ce Banca va fi primit, o sumă din comisionul de garantie BIRD echivalentă cu diferenta dintre comisionul de garantie BIRD primit de Bancă si suma din comisionul de garantie BIRD egală cu marja anuală a dobânzii (exprimată în procente), plătibilă în momentul respectiv de România la împrumuturile cu marjă fixă luate de la Bancă (tinând seama de orice reducere aplicată în acel moment de către Bancă la perceperea dobânzii la aceste împrumuturi) din suma maximă garantată a volumului împrumutului, din care se va scădea oricare sumă reprezentând împrumutul propriu-zis din suma împrumutului sprijinit de BIRD care a fost achitată de BIRD, conform Acordului de garantie BIRD, si orice reducere din suma mentionată a Scrisorii de garantie sprijinite de BIRD rezultând dintr-o plată directă efectuată de MFP oricăreia dintre companii în concordantă cu termenii Acordului de sprijin guvernamental si ai Scrisorii de garantie sprijinite de BIRD. Această plată făcută României în contul comisionului de garantie BIRD se va determina si se va calcula semestrial si va fi obligatorie si concludentă în oricare scop, în absenta unei erori evidente.

 

ARTICOLUL V

Măsuri ale Băncii de recuperare a prejudiciilor

 

Sectiunea 5.01. În eventualitatea în care: (i) România nu plăteste Băncii sau nu o despăgubeste conform cerintelor în temeiul sectiunii 2.01 a prezentului acord; (ii) România îsi încalcă oricare dintre obligatiile care îi revin prin prezentul acord, încălcare care continuă si nu este remediată, în opinia Băncii, timp de 60 (saizeci) de zile sau mai mult de la notificarea transmisă de Bancă României; sau (iii) oricare reprezentare făcută de România în temeiul ori ca urmare a acestui acord sau oricare declaratie făcută în legătură cu prezentul acord în intentia ca Banca să se bazeze pe ea pentru asigurarea garantiei BIRD, considerată de Bancă a fi fost incorectă într-o măsură semnificativă, Banca va fi îndreptătită, în afara oricăror alte drepturi si măsuri de recuperare a prejudiciului la care poate recurge, să suspende sau să anuleze integral ori partial dreptul României de a efectua trageri, în baza oricărui împrumut sau garantie dintre Bancă si România, sau să declare suma nerambursată din volumul unui astfel de împrumut, precum si dobânda la această sumă exigibile si plătibile imediat.

 

ARTICOLUL VI

Data intrării în vigoare

 

Sectiunea 6.01. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării lui de către părti.

 

ARTICOLUL VII

Prevederi diverse

 

Sectiunea 7.01. Prin prezentul acord se desemnează ministrul finantelor publice al României ca reprezentant al României în sensul prevăzut în sectiunea 11.03 din Conditiile generale.

Sectiunea 7.02. În întelesul sectiunii 11.01 din Conditiile generale se specifică următoarele adrese:

Pentru România:

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

România

Telex: 11239

Fax: 4021 312 6792

Pentru Bancă:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Facsimile: (202) 522-2758

Cable address: Telex:

INTBAFRAD 248423 (MCI)

Washington, D.C. 64145 (MCI)

Drept care părtile au încheiat prezentul acord prin reprezentantii lor autorizati, care l-au semnat în numele lor în Bucuresti, România, în ziua si anul indicate la începutul prezentului acord.

 

ROMÂNIA

Dragos Neacsu,

secretar de stat în

Ministerul Finantelor Publice,

reprezentant autorizat

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Arabela Aprahamian,

adjunctul sefului Misiunii rezidente a Băncii Mondiale la

Bucuresti,

reprezentant autorizat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale si al art. 55 si 56 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională pentru Tineret este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Autoritatea Natională pentru Tineret are sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, et. 4, sectorul 2.

(3) Autoritatea Natională pentru Tineret are în subordine: Agentia Natională pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, casele de cultură ale studentilor, Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” - Bucuresti si directiile judetene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucuresti, institutii publice cu personalitate juridică.

(4) Agentia Natională pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT se reorganizează prin trecerea din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării în subordinea Autoritătii Nationale pentru Tineret.

(5) Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar se desfiintează, iar personalul se preia prin concurs de către Autoritatea Natională pentru Tineret în conditiile legii.

(6) Bugetul, patrimoniul si posturile aprobate pentru Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar se preiau de Autoritatea Natională pentru Tineret, prin protocol de predare-primire, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) Directiile judetene pentru tineret se înfiintează prin reorganizarea si preluarea activitătii, a personalului si a bugetului agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar si a compartimentelor de tineret, care se desfiintează.

Art. 2. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Autoritatea Natională pentru Tineret exercită următoarele functii:

a) de autoritate de stat în domeniu;

b) de reglementare, prin elaborarea, promovarea si implementarea legislatiei în domeniu si prin sprijinirea initiativelor legislative referitoare la promovarea tineretului;

c) de corelare si coordonare a planurilor elaborate de institutiile aflate în subordine, pe domeniile specifice de activitate;

d) de strategie, prin analizarea, sinteza si evaluarea necesitătilor tinerilor atât la nivel individual, cât si la nivelul structurilor asociative de tineret;

e) de supraveghere a cadrului legal în domeniul tineretului;

f) de administrare a patrimoniului propriu;

g) de reprezentare.

(2) În scopul realizării functiilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Natională pentru Tineret îndeplineste următoarele atributii principale:

a) aplică politica guvernamentală pentru tineret, fundamentează si elaborează studii si cercetări, analize si prognoze privind problemele tineretului direct, prin institutiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b) aplică politica guvernamentală în domeniul educatiei nonformale pentru copii si tineri;

c) contribuie, prin stimularea performantei si capacitătii tinerilor la realizarea programului de reformă a Guvernului de integrare în Uniunea Europeană;

d) colaborează cu structurile de si pentru tineret legal constituite;

e) elaborează programe în scopul finantării actiunilor proprii;

f) sprijină actiunile structurilor asociative de tineret, actiuni care corespund obiectivelor cuprinse în programele sale;

g) autorizează si avizează desfăsurarea activitătilor din bazele proprii;

h) stabileste contacte la nivel international cu institutii si organisme similare;

i) sprijină structurile asociative de tineret în realizarea de programe interne si internationale;

j) sprijină formarea, pregătirea si perfectionarea profesională în domeniul tineretului direct, prin institutiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu institutii si organisme de specialitate din tară si din străinătate;

k) organizează activităti de profil cu caracter national si international, asigurându-se în acest fel participarea directă si pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

l) înfiintează centre de tineret noi ori prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea institutiilor din subordinea sa;

m) colaborează cu Ministerul Educatiei si Cercetării direct sau prin structurile specializate din subordine, în domenii de interes comun;

n) avizează proiectele de acte normative initiate de alte institutii în domeniul tineretului.

Art. 3. - (1) În exercitarea atributiilor sale, Autoritatea Natională pentru Tineret colaborează cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, române sau străine.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Autoritatea Natională pentru Tineret are dreptul să solicite informatii de la ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la alte institutii publice.

Art. 4. - (1) Autoritatea Natională pentru Tineret este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, potrivit legii.

(2) Vicepresedintii exercită atributiile delegate de către presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret.

(3) Pe lângă conducerea Autoritătii Nationale pentru Tineret functionează Consiliul director, care este format din: presedinte, vicepresedinti, directorul Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor, diectorul Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor si directorul Directiei juridic si resurse umane.

(4) Consiliul director al Autoritătii Nationale pentru Tineret îndeplineste functia de organ consultativ în coordonarea strategică a activitătii, conform obiectului său de activitate.

(5) Atributiile specifice ale Consiliului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale pentru Tineret, care se aprobă prin ordin al presedintelui acesteia.

Art. 5. - (1) Presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret organizează si conduce întreaga activitate ainstitutiei, controlează activitatea institutiilor subordonate si răspunde pentru aceasta în conditiile legii.

(2) Presedintele reprezintă Autoritatea Natională pentru Tineret în raporturile cu Guvernul, ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte autorităti si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si fizice române sau străine.

(3) Presedintele reprezintă Autoritatea Natională pentru Tineret în relatiile cu institutiile Uniunii Europene, sefii structurilor guvernamentale de tineret din străinătate si cu misiunile diplomatice din România.

(4) În exercitarea atributiilor ce îi revin, presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret emite ordine si instructiuni.

(5) Presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 6. - Finantarea activitătii Autoritătii Nationale pentru Tineret se face de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 7. - (1) Autoritatea Natională pentru Tineret si institutiile aflate în subordinea sa pot procura si detine mijloace proprii de transport de persoane, alimente si materiale.

(2) Numărul mijloacelor de transport si consumul normat de combustibil se încadrează în numărul si în consumul normat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a aparatului propriu al Autoritătii Nationale pentru Tineret este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În cadrul structurii prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Tineret, se pot organiza servicii si birouri, în conditiile legii.

(3) Atributiile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale pentru Tineret se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

(4) Numărul maxim de posturi al Autoritătii Nationale pentru Tineret este de 106, exclusiv demnitarii.

(5) Unitătile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Tineret si sursele de finantare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 9. - Încadrarea si salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale pentru Tineret se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din administratia publică centrală.

Art. 10. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Natională pentru Tineret va prezenta Guvernului spre adoptare proiectul de hotărâre privind organizarea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT si proiectul de hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea directiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotârâri se abrogă următoarele acte normative:

- Hotărârea Guvernului nr. 411/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 30 martie 2004;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.137/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar si a agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.213 din 17 decembrie 2004.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret,

Károly Borbély

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 384.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

I. Cu finantare de la bugetul de stat:

1. Agentia pentru Sprijinirea Studentilor - 10 posturi

II. Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat - 1.505 posturi:

1. Agentia Natională pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT;

2. casele de cultură ale studentilor;

3. Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” - Bucuresti;

4. directiile pentru tineret judetene si a municipiului Bucuresti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Bistrita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistrita.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil situat în municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, trecut din domeniul public al municipiului Bistrita în domeniul public al statului, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistrita nr. 70 din 30 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Datele de identificare a imobilelor mentionate la art. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 407.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, cărora li s-a schimbat titularul

dreptului de proprietate si de administrare

 

Nr. Crt.

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Codul de clasificare din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al statului

1. 

Municipiul Bistrita Str. Independentei nr. 3-5 (Corpul C), judetul Bistrita- Năsăud

Municipiul Bistrita, Consiliul Local al Municipiului Bistrita

Statul român, Ministerul Administratiei si Internelor

1. Pavilion "Administrativ“ (P) Suprafata construită = 289 m2 Suprafata desfăsurată = 289 m2 2. Suprafata de teren aferentă = 315 m2

Imobil înscris la pozitiile 9 si 12 din anexa nr. 2 cap. V din Hotărârea Guvernului nr. 905/2002

2. 

Municipiul Bistrita Str. Dornei nr. 1, judetul Bistrita- Năsăud

Statul român, Ministerul Administratiei si Internelor

Municipiul Bistrita, Consiliul Local al Municipiului Bistrita

1. Pavilion "Administrativ“ (S+P+E)

Suprafata construită = 439 m2

Suprafata desfăsurată = 852,58 m2

Subsol = 58,85 m2

2. Pavilion "Administrativ“ (S+E) Suprafata construită = 166 m2 Suprafata desfăsurată = 309,12 m2

3. Pavilion "Bloc alimentar si depozite“ (P+E)

Suprafata construită = 323 m2

Suprafata desfăsurată = 526,68 m2

4. Suprafata de teren aferentă = 1.602 m2

38.173