MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 390         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

111. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

353. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 165 din 22 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

101. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 395/2004

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

97. - Decizie pentru publicarea Metodologiei privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice-audiovizuale de către organismele de televiziune si a Tabelului unic cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice-audiovizuale: regizori-realizatori, scenaristi-adaptare-dialoguri, graficieni de animatie, pentru radiodifuzarea operelor lor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, cu următoarele modificări si completări:

“1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Prin clădiri, în sensul prezentei ordonante de urgentă, se întelege sediile de circumscriptii sanitar-veterinare, locuinte de serviciu si anexele inseparabile în cazul înstrăinărilor.”

2. Articolul 2 se abrogă.

3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Contractele de vânzare-cumpărare pe care Agentia Domeniilor Statului le va încheia în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă cu concesionarii bunurilor imobile prevăzute în anexă vor avea ca obiect suprafetele rezultate din măsurătorile cadastrale.”

4. La articolul 5 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) perceperea unei dobânzi anuale la nivelul ratei lunare a dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României de la data plătii.”

5. La articolul 6, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) constituirea unei ipoteci pe imobilul care face obiectul vânzării, până la achitarea în totalitate a bunului cumpărat.”

6. Articolul 7 se abrogă.

II. Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

III. Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară se înlocuieste cu anexa*) la prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

ANEXA

cuprinzând bunurile imobile care trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 353.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 165

din 22 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Irina Loredana Lăpădat - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Confederatia Natională a Sindicatelor Libere din România - Frătia în Dosarul nr. 626/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă principiul constitutional al accesului liber la justitie, ci stabileste conditiile în care o persoană juridică poate cere restituirea unui imobil, în temeiul Legii nr. 10/2001. Nu poate fi retinută nici încălcarea art. 44 din Constitutie, dat fiind că principiul constitutional al garantării dreptului de proprietate privată protejează dreptul existent în patrimoniul titularului său, iar nu vocatia la dobândirea acestui drept.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 626/2004, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Confederatia Natională a Sindicatelor Libere din România - Frătia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale criticate încalcă art. 21 si art. 44 din Constitutie. Se arată, în acest sens, că textul de lege criticat precizează categoriile de persoane juridice îndreptătite să beneficieze de măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent. De asemenea, se sustine că textul contine si o enumerare limitativă a conditiilor ce trebuie îndeplinite pentru ca persoana juridică să fie îndreptătită la măsuri reparatorii, fiind astfel înlăturate de la beneficiile acestei legi toate persoanele juridice care nu îndeplinesc aceste conditii. Asadar, prin “modul defectuos de redactare a textului de lege”, este încălcat principiul constitutional al accesului liber la justitie, cuprins în art. 21, precum si dispozitiile constitutionale care garantează dreptul de proprietate privată, cuprinse în art. 44.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că textul de lege criticat nu împiedică accesul liber la justitie, dat fiind că autoarea exceptiei s-a adresat instantei de judecată, prin exercitarea unei căi de atac prevăzute de lege.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, se arată că textul de lege criticat, delimitând sfera de aplicare a legii, enumeră categoriile de persoane juridice care sunt îndreptătite la măsuri reparatorii, în natură sau prin echivalent, si instituie conditii pentru aplicarea acestor măsuri, asa încât nu aduce nici o atingere principiului constitutional al accesului liber la justitie.

Avocatul Poporului consideră că nu poate fi retinută încălcarea art. 21 din Constitutie, deoarece textul de lege criticat nu împiedică părtile să se adreseze justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor lor legitime. Se arată, în acest sens, că Legea nr. 10/2001 contine norme cu caracter special în materia revendicării imobiliare. Acest fapt însă nu împiedică persoanele interesate să se prevaleze de dispozitiile legale generale, în materie, în cazul în care conditiile prevăzute de actul normativ special nu sunt îndeplinite. Nu poate fi retinută nici încălcarea art. 44 din Constitutie, deoarece, în sensul jurisprudentei Curtii Constitutionale, “garantarea constitutională a proprietătii private este, în mod necesar, subsecventă existentei unui titlu de proprietate, eliberat cu respectarea dispozitiilor legale (...)”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001.

Prevederile legale criticate au următorul continut:

Art. 3 alin. (1) lit. c): “Sunt îndreptătite, în întelesul prezentei legi, la măsuri reparatorii constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent:(...)

c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice după data de 6 martie 1945; îndreptătirea la măsurile reparatorii prevăzute de prezentul articol este conditionată de continuarea activitătii ca persoană juridică până la data intrării în vigoare a prezente legi sau de împrejurarea ca activitatea lor să fi fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, iar acestea să-si fi reluat activitatea după data de 22 decembrie 1989, dacă, prin hotărârea judecătorească, se constată că sunt aceeasi persoană juridică cu cea desfiintată sau interzisă, precum si partidele politice a căror activitate a fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă si-au reluat activitatea în conditiile legii.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii legale contravin dispozitiilor cuprinse în art. 21 si 44 din Constitutie, al căror continut este următorul:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de  despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Articolul 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 prevede pentru persoanele juridice posibilitatea de a obtine restituirea imobilelor care fac obiect de reglementare al Legii nr. 10/2001. Potrivit acestui text, îndreptătirea la restituire este conditionată, pe de o parte, de continuarea activitătii persoanei juridice respective de la data deposedării până la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001 si, pe de altă parte, de reluarea activitătii, în conditiile legii, după 22 decembrie 1989, în cazul persoanelor juridice a căror activitate a fost întreruptă ori interzisă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. De asemenea, prevederea legală criticată precizează că vocatia persoanelor juridice a căror activitate a fost interzisă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 la restituire este conditionată de existenta unei hotărâri judecătoresti prin care să se constate că persoana juridică constituită după decembrie 1989 este “aceeasi persoană juridică cu cea desfiintată sau interzisă”. Sunt exceptate partidele politice, în cazul cărora nu este necesară o astfel de hotărâre judecătorească, fiind suficientă reluarea activitătii, în conditiile legii.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că textul de lege criticat contine o enumerare limitativă a conditiilor ce trebuie îndeplinite pentru ca persoana juridică să fie îndreptătită la măsuri reparatorii, fiind astfel înlăturate de la beneficiile acestei legi toate persoanele juridice care nu îndeplinesc aceste conditii. Se sustine că, prin “modul defectuos de redactare a textului de lege”, este încălcat principiul constitutional al accesului liber la justitie, precum si dispozitiile constitutionale care garantează dreptul de proprietate privată.

Curtea constată că aceste sustineri sunt neîntemeiate. Textul de lege criticat nu încalcă principiul accesului liber la justitie, prevăzut în art. 21 din Constitutie, ci conditionează exercitarea acestui drept de îndeplinirea anumitor conditii prevăzute de lege. Potrivit jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, de exemplu Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, liberul acces la justitie semnifică faptul că orice persoană se poate adresa instantelor judecătoresti pentru apărarea drepturilor, a libertătilor sau a intereselor sale legitime, iar nu faptul că acest drept nu poate fi supus nici unei conditionări.

De altfel, în ceea ce priveste măsurile reparatorii instituite prin lege, Curtea Constitutională s-a pronuntat în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 483 din 11 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 4 februarie 2004, retinând că “este dreptul suveran al legiuitorului de a aprecia întinderea si amploarea măsurilor pe care le stabileste prin lege, iar sub aspectele practice pe care le-ar presupune o apreciere asupra oportunitătii vreunei măsuri reparatorii, Curtea nu numai că nu s-ar putea pronunta, dar, în principiu, n-ar putea să completeze sau să schimbe măsuri legislative existente, devenind astfel «legislator pozitiv»”.

În acest sens sunt si dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, altfel s-ar contraveni si art. 61 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia

“(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării”.

În legătură cu invocarea încălcării principiului constitutional al garantării dreptului de proprietate privată, prevăzut în art. 44 din Constitutie, prin “excluderea de la aplicarea Legii nr. 10/2001 a unor categorii de persoane juridice total îndreptătite să beneficieze de restituirea, în natură sau prin echivalent” a imobilelor ce cad sub incidenta legii, Curtea constată că această sustinere nu poate fi retinută. În sensul jurisprudentei Curtii, de exemplu, Decizia nr. 41 din 4 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, dispozitiile constitutionale privind garantarea si ocrotirea proprietătii se aplică numai după dobândirea dreptului de proprietate. Or, în cauză, categoriile de persoane juridice la care se referă autorul exceptiei nu au calitatea de proprietar.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Confederatia Natională a Sindicatelor Libere din România - Frătia în Dosarul nr. 626/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului nr. 395/2004

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) si (3) si ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 19 mai 2003, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 395/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 18 martie 2005.

Nr. 101.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

 

Nr. crt.

Număr de referintă

Titlu

1.

SR EN 81-1+AC:2001

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice

2. SR EN 81

2+AC:2002

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 2: Ascensoare hidraulice

3.

 SR EN 81-28:2004

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane si de materiale. Partea 28: Alarmă la distantă pentru ascensoare de persoane si ascensoare de materiale

4.

SR EN 81-58:2004

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Examinare si încercări. Partea 58: Încercarea de rezistentă la foc a usilor de palier

5.

SR EN 81-72:2004

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoare de persoane si materiale. Partea 72: Ascensoare de pompieri

6.

SR EN 12016:2001

Compatibilitatea electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări si trotuare rulante, imunitate

7.

SR EN 13015:2003

Mentenanta ascensoarelor si scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instructiunilor de mentenantă

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea Metodologiei privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice-audiovizuale de către organismele de televiziune si a Tabelului unic cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice-audiovizuale:

regizori-realizatori, scenaristi-adaptare-dialoguri, graficieni de animatie, pentru radiodifuzarea operelor lor

 

Având în vedere dispozitiile art. 1232 alin. (1) lit. d) si ale art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. IV din Legea nr. 285/2004,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul referitor la Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice-audiovizuale, de către organismele de televiziune si Tabelul unic cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice-audiovizuale: regizori-realizatori, scenaristi-adaptare-dialoguri, graficieni de animatie, pentru radiodifuzarea operelor lor, încheiat între organismul de gestiune colectivă: Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), pe de o parte, si Societatea Română de Televiziune (SRTV) si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pe de altă parte.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 97.

 

METODOLOGIE

privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice-audiovizuale de către organismele de televiziune

 

TABEL UNIC

cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice - audiovizuale: regizori-realizatori, scenaristi-adaptare-dialoguri, graficieni de animatie, pentru radiodifuzarea operelor lor

 

BAZA LEGALĂ

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare: art. 7 lit. e); art. 10-12; art. 13 lit. g) si h); art. 15; art. 25; art. 64-66; art. 69; art. 71; art. 92; art. 117; art. 121 alin. (1); art. 123 alin. (1); art. 1232 alin. (1) lit. d); art. 130 alin. (1) lit. a), b) si c); art. 131 alin. (1) si (2); Legea nr. 77/1998 pentru aderarea României la Conventia de la Berna: art. 11 bis (1) paragrafele 1 si 2.

1. Pentru utilizarea de opere cinematografice-audiovizuale în cadrul propriilor programe, organismele de televiziune sunt obligate să ceară si să obtină, în formă scrisă, din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice-audiovizuale, autorizatii-licente neexclusive, pe care acestea le acordă în schimbul remuneratiilor cuvenite, conform tabelului din prezenta metodologie.

2. Între organismele de televiziune si organismul de gestiune colectivă se încheie contracte-cadru de acordare a autorizatiilor-licente neexclusive pe termene determinate/nedeterminate.

3. Cererile de acordare a autorizatiilor-licente neexclusive se fac înainte de utilizarea repertoriului protejat, pe bază de liste, anexe la contract, cu nominalizarea titlurilor si a autorilor operelor cinematografice-audiovizuale.

4. Autorizatiile-licente eliberate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice-audiovizuale acordă utilizatorilor dreptul de a radiodifuza operele aflate în repertoriul pe care acesta îl gestionează. Organismul de gestiune colectivă precizează per titlu autorizat mandatarea integrală sau partială a drepturilor de autor la repertoriul propriu.

5. În cazul utilizării unor opere cinematografice-audiovizuale achizitionate de la terte persoane juridice, aflate sub contract de cesiune a exploatării filmelor cu Centrul National al Cinematografiei, administrator legal al Patrimoniului cinematografic national, sau cu producători privati, organismele de televiziune sunt obligate să precizeze raportul drepturilor de autor, în sensul că persoana fizică sau juridică contractantă nu poate dispune decât de drepturile înscrise pe genericul operei sau de drepturile cesionate legal.

6. În cazul utilizării operelor cinematografice-audiovizuale în formate de emisiuni proprii ale organismului de televiziune, în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al titularului de drepturi, prin organismul de gestiune colectivă sau individual, cu titlu oneros ori gratuit.

7. Utilizatorii titulari de autorizatii-licente potrivit prevederilor prezentei metodologii au obligatia să plătească trimestrial, pentru operele radiodifuzate, o remuneratie reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor mentionati în prezenta metodologie. Remuneratia se calculează procentual prin raportare la totalitatea încasărilor brute trimestriale provenite din abonamente, dacă este cazul, si pentru spatiile publicitare sau, în cazul în care nu există venituri, din cheltuielile ocazionate de utilizare [art. 1311 alin. (1) lit. g)], conform pct. 8 si 9.

 

TABEL

Anul

%

2005 si următorii

2,5

 

8. Baza de calcul a remuneratiei se constituie prin scăderea din încasările prevăzute la pct. 7 a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul, a taxei pentru publicitatea la băuturi alcoolice, a contributiei pentru fondul cinematografic national si a oricăror alte taxe similare ce ar putea fi introduse ulterior.

9. a) La suma rezultată conform pct. 8 se aplică procentul reprezentat de ponderea timpului total de emisie a operei (operelor) audiovizuale apartinând repertoriului organismului de gestiune colectivă. La rezultatul astfel obtinut se aplică cota procentuală prevăzută în tabelul din prezenta metodologie, reprezentând remuneratia datorată.

b) Prin timp de emisie a operei audiovizuale se întelege spatiul de emisie orar, cuprinzând integralitatea operei si inclusiv, dacă este cazul, minutajul spatiilor publicitare difuzate intercalat în radiodifuzarea operei cinematografice-audiovizuale, de la începutul genericului de frontispiciu până la încheierea genericului final.

10. Organismele de televiziune fără venituri, de comun acord cu organismul de gestiune colectivă, pot conveni asupra unor remuneratii forfetare.

11. Organismele de televiziune au obligatia să pună la dispozitie organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice-audiovizuale liste cuprinzând toate operele radiodifuzate în cadrul serviciilor de programe proprii (play-list), cu mentionarea datelor si orelor de programare. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de

gestiune colectivă, cuvenite titularilor de drepturi.

12. Plata remuneratiilor prevăzute la pct. 9, datorate de organismele de televiziune, se efectuează trimestrial. Termenul limită de plată este ziua a 25-a din prima lună a trimestrului următor celui pentru care se efectuează plata. Postul de televiziune comunică în acest interval de timp calculul sumelor datorate pe baza căruia organismul de gestiune colectivă emite factură.

13. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

14. Organismul de gestiune colectivă care a acordat autorizatiile-licentă poate cere audit extern pentru verificarea raportărilor timpilor de radiodifuzare si a remuneratiilor efectuate de utilizatori. Societatea de audit va fi agreată de părti.

15. Organismele de televiziune care au restante fată de organismul de gestiune colectivă, în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2003 sunt obligate să onoreze remuneratiile restante în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

16. Prezenta metodologie, tabelul si cifrele stabilite intră în vigoare la 3 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor putea fi renegociate numai după 3 ani de la data publicării, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 285/2004, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen.

17. Până la publicarea noilor metodologii, rămân valabile vechile metodologii, precum si contractele deja încheiate pentru anul 2005.

 

Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA),

Mircea Muresan,

director general

Societatea Română de Televiziune (SRTV),

Valentin Nicolau,

presedinte-director general

Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA),

George Chirită,

director executiv