MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 389         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

104. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu simplementare în comun" pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu simplementare în comun" pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventiacadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

 

346. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu “implementare în comun” pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004

 

114. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale

 

359. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale

 

117. - Lege pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

 

362. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

 

118. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

363. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

368. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier si feroviar, semnată la Bucuresti la 27 aprilie 2004

 

369. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului cu privire la privilegiile si imunitătile Curtii Penale Internationale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

34. - Ordonantă de urgentă privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte să realizeze lucrări de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu simplementare în comun” pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu simplementare în comun” pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventiacadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 104.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu simplementare în comun” pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, denumite în continuare părti,

amintind că România si Republica Franceză sunt părti la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), denumită în continuare Conventie, si au ratificat Protocolul de la Kyoto la UNFCCC, denumit în continuare Protocol,

tinând seama de art. 6 al Protocolului, de acordurile de la Marrakech si de deciziile 15/CP.7 si 16/CP.7, adoptate la cea de-a 7-a Conferintă a părtilor la Conventie (COP 7),

luând în considerare decizia de implementare a art. 6 al Protocolului, ce va fi adoptată probabil de către Conferinta părtilor (COP), actionând ca întâlnire a părtilor la Protocolul de la Kyoto (COP/MOP) si, dacă este cazul, cu ajutorul Comitetului de supervizare a activitătilor desfăsurate conform art. 6 al Protocolului,

dorind să se angajeze într-o cooperare durabilă în domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice, favorizând punerea în aplicare a mecanismului simplementare în comun”, prevăzut de art. 6 al Protocolului,

având în vedere Decizia 16/CP.7 care, anticipând intrarea în vigoare a Protocolului, enumera conditiile de dezvoltare a proiectelor de tip simplementare în comun”,

luând în considerare recomandările Conferintei părtilor la Conventie, vizând facilitarea punerii în aplicare a unor proiecte ce pot face obiectul art. 6 al Protocolului, în tările cu economii în tranzitie, subliniind importanta politicilor si măsurilor interne necesare îndeplinirii obligatiilor stipulate în Protocol si rolul suplimentar al activitătilor desfăsurate în baza art. 6 al aceluiasi document,

dorind să exprime vointa politică de a coopera pentru realizarea obiectivelor Conventiei si ale Protocolului, în special de a sustine realizarea proiectelor de tip simplementare în comun”,

luând în considerare prioritatea comună a României si a Republicii Franceze de a ocroti mediul si de a promova dezvoltarea durabilă,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectiv

 

(1) Obiectivul prezentului memorandum de întelegere este de a favoriza realizarea proiectelor ce vizează reducerea sau sechestrarea emisiilor de gaze cu efect de seră în România si transferul unitătilor de reducere a emisiilor corespunzătoare, în cadrul mecanismului “implementare în comun”, prevăzut de art. 6 al Protocolului.

(2) Proiectele vizate la paragraful (1), care se înscriu în politica de dezvoltare durabilă a României, sunt concepute si puse în aplicare în spiritul parteneriatului dintre cele două părti.

 

ARTICOLUL 2

Domeniu de aplicare

 

(1) Deciziile referitoare la aprobarea unui proiect de tip “implementare în comun” si transferul corespunzător al unitătilor de reducere a emisiilor se realizează în concordantă cu deciziile 15/CP.7 si 16/CP.7 si cu deciziile, regulile, modalitătile, liniile directoare si procedurile importante adoptate subsecvent de către COP, COP/MOP si, dacă este cazul, de către Comitetul de supervizare a activitătilor desfăsurate conform art. 6 al Protocolului.

(2) Părtile se vor informa reciproc asupra dispozitiilor luate pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute de acordurile de la Marrakech, prin aplicarea proiectelor de tip “implementare în comun”, în special în ceea ce priveste desemnarea autoritătilor nationale însărcinate cu examinarea si, respectiv, cu aprobarea proiectelor.

(3) Prezentul memorandum de întelegere acoperă perioada cuprinsă între anul 2004 si sfârsitul primei perioade de angajament, prevăzută în Protocolul de la Kyoto (2012).

Se ia în considerare posibilitatea includerii proiectelor de angajare după anul 2000 si a contabilizării reducerilor de emisii după 2012, conform deciziilor luate de COP/MOP, aferente perioadelor de angajament ulterioare. Aceste proiecte vor face obiectul unor acorduri specifice supuse Comisiei Nationale pentru Schimbări Climatice.

 

ARTICOLUL 3

Obligatiile părtii române

 

Partea română contribuie la dezvoltarea si punerea în aplicare rapidă a proiectelor de tip simplementare în comun” prin:

- precizarea liniilor directoare si a procedurilor nationale de aprobare a proiectelor în România si asigurarea eficientei procedurii de aprobare, în conformitate cu art. 6 al Protocolului si cu deciziile, regulile, modalitătile, liniile directoare si procedurile importante adoptate subsecvent de către COP, COP/MOP sau, dacă este cazul, de către Comitetul de supervizare a activitătilor desfăsurate conform art. 6 al Protocolului;

- difuzarea informatiilor referitoare la oportunitătile existente în România în domeniul proiectelor de tip “implementare în comun”.

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile părtii franceze

 

Partea franceză, în urma consultării cu partea română, contribuie la dezvoltarea si punerea în aplicare rapidă a proiectelor de tip simplementare în comun” în România prin:

- favorizarea participării operatorilor economici francezi la dezvoltarea si punerea în aplicare a proiectelor de tip “implementare în comun” în România, în special informându-i asupra conditiilor tehnice, institutionale si financiare de punere în aplicare a acestor proiecte si asupra oportunitătilor datorate prioritătilor de dezvoltare a României;

- punerea în aplicare a unei proceduri eficiente de aprobare a proiectelor.

 

ARTICOLUL 5

Obligatii comune ale celor două părti

 

(1) Regulile de verificare a reducerilor de emisii generate de proiect si cele relative la transferul între părti al unitătilor de reducere a emisiilor care rezultă fac obiectul, în momentul aprobării proiectului, al unui acord de proiect ce se va semna între părti pentru fiecare proiect, conform art. 6 din Protocol si deciziilor ulterioare corespunzătoare.

(2) Partea română si partea franceză se angajează să desemneze, în termen de două luni de la data semnării prezentului memorandum de întelegere, câte un reprezentant al autoritătii nationale, pentru a constitui puncte de contact directe asupra tuturor subiectelor referitoare la punerea în aplicare a prezentului memorandum de întelegere.

(3) Părtile aduc sprijinul necesar proiectelor de tip “implementare în comun”, în special prin facilitarea accesului la informatii si experiente pertinente pentru a determina scenarii de referintă sau asupra altor subiecte.

 

ARTICOLUL 6

Cooperarea asupra altor subiecte legate de schimbările climatice

 

Părtile se angajează să urmărească toate celelalte forme de colaborare în domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice, în special prin identificarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în România si cooperarea în domeniul promovării proiectelor prioritare de interes comun.

 

ARTICOLUL 7

Dispozitii finale

 

(1) Părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului memorandum de întelegere. Prezentul memorandum de întelegere intră în vigoare la data primirii ultimei notificări.

(2) Prezentul memorandum de întelegere este valabil până la sfârsitul primei perioade de angajament prevăzute de Protocol (2012). Acesta se va prelungi automat pe noi perioade de câte 5 ani, cu exceptia cazului în care una dintre părti îl denuntă.

(3) Oricare parte poate denunta prezentul memorandum de întelegere prin notificare scrisă adresată celeilalte părti.

Denuntarea îsi va produce efectele la 6 luni de la notificare.

(4) Denuntarea prezentului memorandum de întelegere de către una dintre părti nu va avea ca efect oprirea dezvoltării proiectelor aflate în curs de desfăsurare, pentru care s-au semnat acorduri de proiect.

Semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004, în câte două exemplare originale, în limbile română si franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Speranta Maria Ianculescu,

ministrul mediului si gospodăririi apelor

Pentru Guvernul Republicii Franceze,

Patrick Devedjian,

ministru delegat pentru industrie

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu simplementare în comun” pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României      , republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu simplementare în comun” pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 346.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 28 februarie 2005, cu următoarea completare:

- La articolul I, după punctul 2 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

“3. După alineatul (5) al articolului 29 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

«(6) Nerespectarea criteriilor si cotelor de repartizare prevăzute la alin. (3) si (5) atrage nulitatea de drept a hotărârilor adoptate de consiliile judetene, respectiv a hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru repartizarea sumelor deflacate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe comune, orase, municipii, buget propriu, respectiv sectoare ale municipiului Bucuresti.»”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 114.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 359.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nepublicarea atrage inexistenta deciziilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 117.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 362.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 17 din 27 ianuarie 2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.15 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a imobilelor situate în municipiul Bucuresti, identificate potrivit anexei nr. 1, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului  în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, imobile situate pe o suprafată de 51.976,08 m2, teren proprietate privată a municipiului Bucuresti.”

2. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 2

 

GRAFIC DE PLATĂ

 

Nr.

Scadentă rată

Suma de plată

1.

La 10 zile la data ridicării ipotecilor de rang I si II

1.223.361 euro

2.

La 120 de zile de la prima rată

3.505.547 euro

3.

30 iunie 2006

3.505.546 euro

4.

30 iunie 2007

3.505.546 euro

 

TOTAL:

11.740.000 euro

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 118.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 363.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier si feroviar, semnată la Bucuresti la 27 aprilie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 97 din 21 aprilie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier si feroviar, semnată la Bucuresti la 27 aprilie 2004, si se

dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 368.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului cu privire la privilegiile si imunitătile Curtii Penale Internationale, adoptat la New York la 9 septembrie

2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 95 din 14 aprilie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul cu privire la privilegiile si imunitătile Curtii Penale Internationale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002, si se dispune

publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 369.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte să realizeze lucrări de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate

 

În vederea construirii si/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, precum si amenajării terenurilor de constructii si a căilor de acces,

având în vedere că situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, s-a creat ca urmare a inundatiilor devastatoare din această primăvară, iar neadoptarea prezentei reglementări conduce la imposibilitatea refacerii imediate a locuintelor din zonele calamitate, cu repercusiuni umane si sociale foarte grave,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de constructii si a căilor de acces, se realizează prin Agentia Natională pentru Locuinte.

Art. 2. - (1) Sunt scutite de la plata taxelor datorate bugetului de stat sau bugetelor locale toate avizele si autorizatiile necesare construirii si/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de constructii si a căilor de acces.

(2) Alimentarea/realimentarea cu energie electrică a locuintelor mentionate la art. 1 se va face fără perceperea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament, avizelor tehnice de racordare si a tarifelor de racordare de către operatorul de distributie din zona calamitată.

Art. 3. - Pentru achizitionarea produselor, serviciilor si lucrărilor necesare pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de constructii si a căilor de acces, se vor aplica prevederile art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 34.