MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 386         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 mai 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

391. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005

 

392. - Hotărâre privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de constructii si a căilor de acces

 

393. - Hotărâre privind organizarea Reuniunii sefilor de stat si de guvern din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est (Summitul S.E.E.C.P.) si a Reuniunii ministrilor afacerilor externe din statele participante la S.E.E.C.P.

 

394. - Hotărâre privind constituirea Comisiei de organizare a Reuniunii sefilor de stat si de guvern din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

 

395. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Botosani

 

396. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Botosani

 

397. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Dâmbovita

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

104. - Decizie pentru publicarea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune si de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

 

105. - Decizie pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 1.500.000.000 lei, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul 34 “Subventii”, pentru organizarea unei actiuni culturale de către Filarmonica “George Enescu” din Bucuresti, cu ocazia zilei de 9 mai, “Ziua Europei”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. - Sumele alocate potrivit prevederilor art. 1 si rămase neutilizate până la data de 31 mai 2005 se restituie de către Ministerul Culturii si Cultelor în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 391.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de constructii si a căilor de acces

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Disponibilitătile în sumă de 725 miliarde lei, încasate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005, se utilizează pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de constructii si a căilor de acces.

Art. 2. - În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finantelor Publice virează suma prevăzută la art. 1 în contul Agentiei Nationale pentru Locuinte, care functionează ca agentie de implementare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 392.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea Reuniunii sefilor de stat si de guvern din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est (Summitul S.E.E.C.P.) si a Reuniunii ministrilor afacerilor externe din statele participante la S.E.E.C.P.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a Reuniunii sefilor de stat si de guvern din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est (Summitul S.E.E.C.P.), din 11 mai 2005, precum si a Reuniunii ministrilor afacerilor externe din statele participante la S.E.E.C.P., din 10 mai 2005.

Art. 2. - (1) Cheltuielile aferente reuniunilor prevăzute la art. 1 (cazare, transport, închiriere de săli, IT, aparatură birotică etc.) se suportă din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005.

(2) Cu prilejul acestor reuniuni, cheltuielile privind tratatiile se efectuează în limita a 200.000 lei/persoană/zi.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 393.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de organizare a Reuniunii sefilor de stat si de guvern din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Comisia de organizare a Reuniunii sefilor de stat si de guvern din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, care va avea loc în data de 11 mai 2005, denumită în continuare Comisia de organizare.

Art. 2. - Comisia de organizare realizează demersurile si ia măsurile necesare pentru buna organizare si desfăsurare a reuniunii.

Art. 3. - (1) Comisia de organizare are în componenta sa câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau secretar general ori asimilati ai acestora, din cadrul următoarelor autorităti:

a) Ministerul Afacerilor Externe;

b) Ministerul Finantelor Publice;

c) Ministerul Administratiei si Internelor;

d) Serviciul de Protectie si Pază;

e) Serviciul de Telecomunicatii Speciale;

f) Centrul International de Conferinte de la Palatul Parlamentului (directorul centrului).

(2) La lucrările Comisiei de organizare poate participa, în calitate de invitat, si un reprezentant al Administratiei Prezidentiale.

(3) În vederea organizării si desfăsurării reuniunii, Comisia de organizare colaborează cu autorităti si institutii publice, persoane juridice de drept privat, precum si cu organizatii neguvernamentale.

(4) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru formate din reprezentanti ai autoritătilor prevăzute la alin. (1), ai altor autorităti si institutii publice, ai persoanelor juridice de drept privat, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

Art. 4 - Comisia de organizare este condusă de reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 5. - Comisia de organizare se întruneste săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 6. - Cheltuielile necesare organizării si desfăsurării lucrărilor Comisiei de organizare sunt asigurate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 394.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 2.000.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani, pentru finantarea lucrărilor de reabilitare a drumului comunal DC 62 Ipotesti - Cucorăni - Cervicesti, situat pe raza teritorială a comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 395.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 2.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Ibănesti, judetul Botosani, pentru finantarea lucrărilor de reabilitare a drumului comunal DC 119-149-128 Ibănesti - Dumbrăvita, situat pe raza teritorială a comunei Ibănesti, judetul Botosani.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 396.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 4 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Gura-Ocnitei, judetul Dâmbovita, în vederea sustinerii cheltuielilor curente de personal si materiale la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Gura-Ocnitei, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 397.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune si de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

 

Având în vedere dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. f) si ale art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. IV din Legea nr. 285/2004,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul referitor la Metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune si de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie, încheiat între organismele de gestiune colectivă: Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte, si Societatea Română de Televiziune (SRTV) si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pe de altă parte.

 

Directorul general al Oficiului Român

pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 104.

 

METODOLOGIE

privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune si de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

 

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de radiodifuziune si de televiziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme.

2. Utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, aduse anterior la cunostintă publică si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, de către organismele de radiodifuziune si de televiziune, se poate face numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă eliberată de organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) drept colectoare pentru artistii interpreti sau executanti si pentru producătorii de fonograme.

3. Utilizatorii au obligatia să plătească organismelor de gestiune colectivă prevăzute la pct. 2 o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, prin aplicarea unui procent, conform tabelelor de mai jos, la baza de calcul prevăzută la pct. 4.

 

Utilizatori de radio

Societatea Română de Radiodifuziune

Organisme de radiodifuziune

Organisme de gestiune

Producători de fonograme

Artisti interpreti

Producători de fonograme

Artisti interpreti

 

Anul 2005

1%

1%

1,25%

1,35%

Anul 2006

1,05%

1,05%

1,25%

1,35%

Anul 2007

1,1%

1,1%

1,25%

1,35%

Utilizatori televiziune

Organisme de televiziune

Organisme de gestiune

Producători de fonograme

Artisti interpreti

Anii 2005, 2006, 2007

1%

1%

 

4. Baza de calcul este constituită din veniturile obtinute de utilizatori din activitatea de radiodifuzare corespunzătoare ponderii utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora (model de calcul: V = venituri din activitatea de radiodifuzare; P = pondere de utilizare (%); B = baza de calcul; Z = procent conform tabelelor de la pct. 3; REM = remuneratie) V x P= B B x Z(%) = REM

5. Remuneratia se plăteste trimestrial până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

6. În cazul utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de radio, de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al producătorului de fonograme, care va fi comunicat în cel mult două zile de la solicitare.

7. Utilizatorii au obligatia să comunice organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti si producătorilor de fonograme, până la data mentionată la pct. 5, un raport privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în trimestrul precedent.

Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde:

a) lista completă a fonogramelor publicate în scop comercial, radiodifuzate, durata utilizării lor si alte detalii cunoscute. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în această metodologie;

b) baza de calcul a sumelor virate.

Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresa prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport. Raportul va putea fi transmis si prin format electronic.

8. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă, după efectuarea plătilor, utilizatorul are obligatia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismului/organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile pentru pregătirea documentatiei solicitate. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei de către un auditor agreat de toate părtile.

9. Pentru întârzieri de plată utilizatorii datorează penalizări echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

10. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 285/2004, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau utilizatorul vor putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

 

Societatea Română de Televiziune - SRTV

Valentin Nicolau,

presedinte-director general

Societatea Română de Radiodifuziune - SRR

Constantin Puscas,

director general adjunct

Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale - ARCA

George Chirită,

director executiv

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor

Interpreti - CREDIDAM

Stefan Gheorghiu,

presedinte

p. Presedintele Uniunii Producătorilor de Fonograme din România - UPFR,

avocat Andreea Sârbu

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

 

Având în vedere dispozitiile art. 107 alin. (4), coroborate cu ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul referitor la Metodologia privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, încheiat între organismele de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO si Societatea de Gestiune Colectivă a Dreptului de Autor în Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), pe de o parte, si reprezentantii următoarelor trei firme mandatate de importatorii si fabricantii majori din domeniu: Societatea Comercială “ANTALIS” - S.A., Societatea Comercială “RTC HOLDING” - S.A. si Societatea Comercială “CRISTIANA COMPANY IMPEX” - S.R.L., pe de altă parte, în cadrul comisiei constituite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 6/2005, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4), (5) si (6) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 105.

 

PROTOCOL

 

Încheiat între:

1. organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor: COPYRO, cu sediul în Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 62, sectorul 1, cod fiscal 2787628, cont: cod IBAN RO85RNCB5010000001850001, reprezentat legal prin doamna director economic Nicoleta Cofcinski, si VISARTA, cu sediul în Bucuresti, str. Nicolae Iorga nr. 21, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul director executiv Gheorghe Voican, pe de o parte, si subscrisele:

2. Societatea Comercială “RTC HOLDING” - S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, Drumul Săbăreni nr. 24-26, sectorul 6, înregistrată la registrul comertului cu nr. J40/23411/1994, având codul unic de înregistrare 6562512, reprezentată prin domnul Buga Sorin Cristian, Societatea Comercială “ANTALIS” - S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, Str. Sperantei nr. 21, sectorul 2, înregistrată la registrul comertului cu nr. J40/4358/1993, având codul unic de înregistrare 10519723, reprezentată legal prin doamna Ionela Corina Iorga, în calitate de delegat, având cartea de identitate seria GZ nr. 092952, eliberată de sectia de politie a municipiului Motru la

2 aprilie 2002, Societatea Comercială “CRISTIANA COMPANY IMPEX” - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 116, sectorul 5, înregistrată la registrul comertului cu nr. J40/9379/1993, având codul unic de înregistrare 3750635, reprezentată legal prin domnul Liviu Radu, în calitate de administrator, reprezentând principalii importatori si fabricanti majori din domeniu, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 6/2005 de numire a comisiilor de negociere, pe de altă parte. Pe baza negocierilor prevăzute la art. 107 alin. (5), art. 131 si 133 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, modificată si completată prin Legea nr. 285/2004, au stabilit următoarea:

 

METODOLOGIE

privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

 

Art. 1. - Remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru coli de hârtie format A4-80 g/m2 se plăteste de toti fabricantii si importatorii de hârtie din domeniu.

Art. 2. - Prin hârtie pentru copiator format A4 se întelege hârtia de 80 g/m2.

Art. 3. - Cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privată datorată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4-80 g/m2, pe anul 2005, conform întelegerii părtilor, este de 0,5%.

Art. 4. - Baza de calcul: remuneratia compensatorie pentru copia privată se calculează la valoarea statistică, în lei, din vamă pentru hârtia pentru copiator importată conform declaratiei vamale de import (D.V.I.) si facturii externe de import si, respectiv, la valoarea facturată fără T.V.A. cu ocazia punerii în circulatie a produselor de hârtie pentru copiator format A4-80 g/m2 de către fabricanti, mentionându-se distinct pe factură cuantumul acesteia.

Art. 5. - Plata remuneratiei compensatorii pentru copia privată, conform art. 4, se va face până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni următoare celei pentru care este datorată, pentru hârtia de copiator format A4-80 g/m2 importată, respectiv produsă si facturată.

Art. 6. - În caz de întârzieri la plata remuneratiei, importatorii si fabricantii datorează dobânzi la nivelul ratei de scont a Băncii Nationale a României.

Art. 7. - Importatorii si fabricantii de hârtie pentru copiator format A4-80 g/m2 sunt obligati ca, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, să comunice organismului de gestiune colectivă desemnat unic colector un raport privind:

- valoarea statistică în lei a importurilor de hârtie pentru copiator conform D.V.I. (declaratie vamală de import);

- cantitatea de produse de hârtie pentru copiator format A4-80 g/m2 produsă si facturată, pretul si stocul acesteia.

Art. 8. - Neprezentarea documentatiei prevăzute la art. 7 constituie contraventie conform art. 1393 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, modificată si completată prin Legea nr. 285/2004.

Art. 9. - Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, modificată si completată prin Legea nr. 285/2004, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, si are valabilitate până la data finalizării următoarei negocieri.

Art. 10. - Prezenta metodologie a fost încheiată astăzi, 4 martie 2005, în sapte exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte si două exemplare pentru a fi comunicate Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

COPYRO

Nicoleta Cofcinski,

director economic

VISARTA

Gheorghe Voican,

director executiv

Societatea Comercială “ANTALIS” - S.A.

Ionela Corina Iorga,

delegat

Societatea Comercială

“RTC HOLDING” - S.A.

Buga Sorin Cristian

Societatea Comercială

“CRISTIANA COMPANY IMPEX” - S.R.L.

Liviu Radu,

administrator