MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 382         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 mai 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

390. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Caras-Severin, afectată de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase care s-au produs în perioada 17-20 aprilie 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

48. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală si nonanimală si reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală

 

143/610.- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor privind definirea si caracterizarea spatiului rural

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

144. - Hotărâre pentru aprobarea Codului deontologic al magistratilor

 

145. - Hotărâre pentru aprobarea Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Caras-Severin, afectată de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase care s-au produs în perioada 17-20 aprilie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 1,6 miliarde lei, familiilor sinistrate din judetul Caras-Severin, afectate de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase care s-au produs în perioada 17-20 aprilie 2005, constând în produse alimentare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Prefectura Judetului Caras-Severin.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate conform anexei se va face în anul 2006, finantarea fiind asigurată din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de Prefectura Judetului Caras-Severin se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de către Prefectura Judetului Caras-Severin prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefectura Judetului Caras-Severin va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Prefecturii Judetului Caras-Severin în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 390.

 

ANEXĂ

 

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Caras-Severin afectată de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase produse în perioada 17-20 aprilie 2005

 

PRODUSUL

U.M.

CANTITATEA

0

1

2

Ulei rafinat de floarea-soarelui

litri

1.894

Zahăr

kg

1.900

Conserve cu carne

kg

5.682

Pate de ficat

kg

3.788

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală si nonanimală si reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 31.549 din 6 aprilie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală si nonanimală si reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii  Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 147/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 si 143 bis din 17 februarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 3A “Lista substantelor farmacologic active pentru care au fost stabilite limite maxime de reziduuri” se modifică si se completează cu următoarele pozitii:

 

Substantă farmacologic activă

Reziduu

Specia de animale

Limita maximă de reziduuri

Produsul

de analizat

Alte dispozitii

 

 

 

 

 

 

 

“2.3. Agenti actionând împotriva endo- si ectoparazitilor

2.3.1. Avermectine

 

Moxidectin

Moxidectin

Ovine

40 µg/kg

Lapte

 

 

 

 

 

 

Substantă farmacologic activă

Reziduu

Specia de animale

Limita maximă de reziduuri

Produsul de analizat

Alte dispozitii

6. Agenti actionând asupra sistemului de reproducere

 

 

 

 

 

6.1. Progestogene

 

 

 

 

 

Altrenogest

Altrenogest

Porcine

1 µg/kg

Grăsime si piele

Numai pentru uz zootehnic

 

 

 

0,4 µg/kg

Ficat

 

 

Ecvine

 1 µg/kg

Grăsime si piele

Numai pentru uz zootehnic

 

 

 

0,9 µg/kg

 Ficat”

 

2. Anexa nr. 3B “Lista substantelor farmacologic active pentru care au fost stabilite limite maxime de reziduuri provizorii” se completează cu următoarele pozitii:

 

Substantă farmacologic activă

Reziduu

Specia de animale

Limita maximă de reziduuri

Produsul de analizat

Alte dispozitii

“1. Medicamente antiinfectioase

 

 

 

 

 

1.t. Antibiotice

 

 

 

 

 

1.t.t. Macrolide

 

 

 

 

 

Acetylsoval- eryltylosin

Suma de acetyl- isovaleryltylosin si 3-O-acetyltylosin

Păsări

50 µg/kg 50 µg/kg

Grăsime si piele Ficat

Nu se utilizează la animalele care produc ouă pentru consum uman

t. Agenti antiparazitari

 

 

 

 

 

t.1. Agenti actionând împotriva endoparazitilor

 

 

 

 

 

t.1.7. Pyretroide

 

 

 

 

 

Fenvalerate

Fenvalerate (suma de izomeri RR, SS, RS si SR)

Bovine

25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg

Muşchi Grăsime Ficat Rinichi Lapte“

 

 

3. Anexa nr. 3D “Lista substantelor nesupuse unor limite maxime de reziduuri” se completează cu următoarele pozitii:

 

Substanta farmacologic activă

Specia de animale

Alte dispozitii

“Sodium salicilat

Bovine, porcine

Numai pentru uz oral. Nu se va utiliza la animalele care produc numai lapte pentru consum uman

Beclomethasone diproprionat   

Ecvine 

 

Cloprostenol

Caprine

 

R-cloprostenol

Caprine

 

Sorbitan sesquioleate

Toate speciile de la care se obtin produse animaliere

 

Acizi alkyl benzen sulphonic linear cu lungimea lantului alkyl de la C9 la C13, continând mai putin dec‚t t,5% din lanturi mai lungi de C13

Ovine

Numai pentru folosire topică“

 

Art. II. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. IV. - (1) Prezentul ordin transpune Reglementarea Consiliului 2.377/90/CE (cu amendamentele si completările aduse până în anul 2005) referitoare la limitele admise pentru reziduurile de medicamente.

(2) Anexele la Reglementarea Consiliului 2.377/90/CE au fost amendate si completate în perioada 2004-2005, după cum urmează: Reglementarea Comisiei 1.875/2004, publicată în J.O. nr. L 326, Reglementarea Comisiei 2.232/2004, publicată în J.O. nr. L 379, Reglementarea Comisiei 75/2005, publicată în J.O. nr. L 15.

Art. V. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 18 aprilie 2005.

Nr. 48.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 143 din 4 martie 2005

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 610 din 20 aprilie 2005

 

ORDIN

privind definirea si caracterizarea spatiului rural

 

În baza Notei nr. 87.236 din 6 octombrie 2004, întocmită de Directia de dezvoltare rurală, privind necesitatea definirii si caracterizării spatiului rural în România în acord cu prevederile Reglementării Consiliului Europei nr. 1.296/1996 privind Carta Europeană a spatiului rural,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin spatiu rural, în întelesul prezentului ordin, sunt definite zonele apartinând comunelor, precum si zonele periurbane ale oraselor sau municipiilor, în care se desfăsoară, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare, activităti încadrate în următoarele domenii economice:

a) productie agricolă vegetală si/sau zootehnică, silvică, de pescuit si acvacultură;

b) procesarea industrială a produselor agricole, silvice, piscicole si de acvacultură, precum si activităti mestesugăresti, artizanale si de mică industrie;

c) servicii de turism si de agrement rural.

Art. 2. - (1) Primarii au obligatia ca la cererea formulată în scris a solicitantilor să certifice printr-o adeverintă, conform modelului prezentat în anexa la prezentul ordin, că proprietatea imobiliară (teren, constructie) detinută de acestia în proprietate sau în administrare legală apartine spatiului rural definit conform art. 1.

(2) Încadrarea nejustificată în spatiul rural a unei proprietăti imobiliare, precum si tergiversarea sau neeliberarea adeverintei conform alin. (1) de către primari sunt supuse căilor de atac reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului integrării europene nr. 173/160/93/2004 privind definirea si caracterizarea notiunii de spatiu rural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 14 aprilie 2004, se abrogă.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

ANEXĂ

 

Consiliul Local ...................................................................

Judetul ..............................................................................

Nr. ............................/......................................................

 

ADEVERINTĂ

 

Ca urmare a cererii nr. ..................... din ...................................., depusă de domnul/doamna ..........................., domiciliat/domiciliată în localitatea .................................., str. .............................................. nr. .............., bl. ......, sc. ......,

ap. ......, judetul ....................................., adeverim că proprietatea imobiliară, constructie ................................................/

suprafata de teren ..................... de ............. ha, aflată în intravilanul/extravilanul comunei/orasului/municipiului ....................,

este legal detinută de solicitant în proprietate/în administrare, conform actului ............................... nr. ......................

din ................................, emis de către ................................................................................................................................... .

Conform art. 1 lit. ............... din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 143/610/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............. din ..........................., proprietatea imobiliară este amplasată în zonă rurală.

Prezenta adeverintă s-a eliberat pentru a-i servi solicitantului la initierea/dezvoltarea unui proiect în cadrul Programului SAPARD.

 

Primar,

...........................................................

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Codului deontologic al magistratilor

 

În temeiul art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere dispozitiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Codul deontologic al magistratilor, cuprins în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Codul prevăzut la art. 1 se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2005.

Nr. 144.

 

ANEXĂ

 

Motto: Rolul unui cod deontologic este acela de a forma conduite, de a înfătisa ce înseamnă onoare si respect în profesie. A-ti respecta profesia înseamnă a te respecta pe tine însuti, respectându-i pe ceilalti. De aceea, orice cod deontologic se adresează în primul rând omului si constiintei lui, iar acceptarea lui trebuie să fie liber consimtită.

 

CODUL DEONTOLOGIC AL MAGISTRATILOR

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Rolul Codului deontologic al magistratilor, denumit în continuare Codul deontologic, este acela de a formula standarde ale conduitei magistratului, pentru ca aceasta să fie conformă cu onoarea si cu demnitatea profesiei sale.

Art. 2. - (1) Respectarea standardelor de conduită cuprinse în Codul deontologic este evaluată de către organele competente, potrivit legii.

(2) Încălcarea normelor de conduită conduce la angajarea, potrivit legii, a răspunderii disciplinare a magistratilor.

Art. 3. - Prezentul cod deontologic se aplică tuturor magistratilor de la instantele judecătoresti si de la parchetele de pe lângă acestea.

 

CAPITOLUL II

Independenta justitiei

 

Art. 4. - (1) Magistratii sunt obligati să apere independenta justitiei, descurajând, prin întreaga lor conduită, orice imixtiune în activitatea judiciară.

(2) Magistratii trebuie să îsi exercite functia cu obiectivitate si impartialitate, având ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor si influentelor de orice natură.

(3) Magistratii au obligatia să aducă la cunostintă Consiliului Superior al Magistraturii orice presiuni sau ingerinte în actul de justitie, indiferent de provenienta lor.

Art. 5. - (1) În îndeplinirea atributiilor de serviciu, magistratii nu trebuie să fie sau să se lase influentati de doctrine politice.

(2) Magistratii nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o formatiune politică, nu pot participa la colectarea fondurilor pentru formatiunile politice si nu pot permite folosirea prestigiului sau a imaginii lor în astfel de scopuri.

(3) Magistratii nu pot să acorde nici un fel de sprijin unui candidat la o functie publică cu caracter politic.

Art. 6. - (1) Magistratii nu se pot servi de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atributiilor de serviciu pentru a-si exprima sau manifesta convingerile politice.

(2) Magistratii pot participa la reuniuni publice numai în măsura în care nu îsi exprimă în acest cadru convingeri politice.

Art. 7. - Participarea, în conditiile permise de lege, a magistratilor la elaborarea proiectelor de legi, regulamente, tratate sau conventii internationale, precum si consultarea acestora cu privire la elaborarea unor proiecte nu trebuie să le afecteze independenta si impartialitatea.

 

CAPITOLUL III

Promovarea suprematiei legii

 

Art. 8. - Magistratii au îndatorirea de a contribui la garantarea suprematiei legii si a statului de drept, a drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor.

Art. 9. - (1) În cursul procedurii judiciare, magistratii trebuie să aibă o atitudine echidistantă, fără influente legate de rasă, sex, religie, nationalitate, precum si de statutul socio-economic, politic si cultural al unei persoane.

(2) Magistratii au îndatorirea de a proteja egalitatea cetătenilor în fata legii, asigurându-le un tratament juridic nediscriminatoriu, de a respecta si apăra demnitatea, integritatea fizică si morală a tuturor persoanelor care participă, în orice calitate, la procedurile judiciare.

 

CAPITOLUL IV

Impartialitatea magistratilor

 

Art. 10. - (1) Magistratii trebuie să fie impartiali în îndeplinirea atributiilor profesionale, fiind obligati să decidă în mod obiectiv, fără subiectivism si părtinire, liberi de orice relatii si influente.

(2) Magistratii trebuie să îsi îndeplinească îndatoririle cu prudentă si grijă fată de demnitatea institutiei si a tuturor persoanelor implicate.

(3) Magistratii trebuie să se abtină de la orice comportament, act sau manifestare de natură să altereze încrederea în impartialitatea si independenta lor.

Art. 11. - (1) În cazurile si conditiile prevăzute de lege, magistratii sunt datori să se abtină si să aducă la cunostintă celor competenti să dispună cu privire la abtinere.

(2) Magistratul are obligatia de a informa conducerea instantei sau a parchetului în legătură cu orice situatie în care există sau ar putea exista un interes de orice natură din partea sa ori a altei persoane apropiate acestuia.

Art. 12. - (1) Magistratilor le este permis să acorde asistentă juridică în conditiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendentilor, descendentilor sau sotilor lor, precum si ale persoanelor puse sub tutela ori curatela lor. În asemenea situatii nu le este îngăduit să se folosească de calitatea de magistrat pentru a influenta solutia instantei de judecată sau a parchetului ori pentru a crea aparenta unei astfel de influente.

(2) Relatiile de familie si sociale ale magistratilor nu trebuie să influenteze solutiile pe care le adoptă în exercitarea atributiilor de serviciu.

 

CAPITOLUL V

Exercitarea îndatoririlor profesionale

 

Art. 13. - Magistratii sunt chemati să îsi îndeplinească cu competentă si corectitudine îndatoririle profesionale ce le revin si să îsi respecte obligatiile cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente si ordine de serviciu.

Art. 14. - Magistratii sunt datori să depună diligenta necesară în vederea îndeplinirii cu celeritate, cu respectarea termenelor legale, iar în cazul în care legea nu prevede, înăuntrul unor termene rezonabile, a lucrărilor ce le revin conform repartizării.

Art. 15. - Magistratii trebuie să impună ordine si solemnitate în timpul solutionării cauzelor si să adopte o atitudine demnă, civilizată si impartială fată de părti, avocati, martori, experti ori alte persoane si să solicite acestora un comportament adecvat.

Art. 16. - (1) Magistratii au obligatia de a nu dezvălui sau folosi pentru alte scopuri decât cele legate direct de exercitarea profesiei informatiile pe care le-au obtinut în această calitate.

(2) În cazul în care, potrivit legii, lucrările au un caracter confidential, magistratii sunt obligati să păstreze materialele respective în incinta instantei sau parchetului si să nu permită consultarea lor decât în cadrul prevăzut de lege si de regulament.

Art. 17. - Magistratii sunt obligati să folosească resursele si mijloacele materiale care le sunt puse la dispozitie, conform destinatiei lor, exclusiv în interesul instantelor si parchetelor.

Art. 18. - Magistratii au îndatorirea de a se preocupa în mod constant de actualizarea cunostintelor profesionale si de mentinerea lor la un nivel corespunzător de competentă profesională.

Art. 19. - (1) În exercitarea functiilor de conducere, magistratii trebuie să se preocupe de organizarea activitătii personalului, să manifeste initiativă si spirit de responsabilitate. În luarea deciziilor, ei trebuie să acorde întotdeauna prioritate intereselor instantei, respectiv ale parchetului, si bunei administrări a justitiei.

(2) Magistratii cu functii de conducere nu pot folosi prerogativele pe care le au pentru a interveni în desfăsurarea proceselor aflate în curs de solutionare.

 

CAPITOLUL VI

Demnitatea si onoarea profesiei de magistrat

 

Art. 20. - (1) Atât în exercitarea atributiilor profesionale, cât si în afara acestora magistratii sunt datori să se abtină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în functie si în societate.

(2) Magistratii trebuie să apere prestigiul autoritătii judecătoresti si să întărească încrederea publică în integritatea si impartialitatea acesteia printr-un comportament adecvat în relatiile cu justitiabilii, cu colegii, cu reprezentantii celorlalte organe ale statului, cu întregul corp social.

Art. 21. - Magistratilor nu le este îngăduit să pretindă sau să accepte să îsi rezolve interesele personale, familiale ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toti cetătenii.

Art. 22. - (1) Relatiile magistratilor în cadrul colectivelor din care fac parte trebuie să fie bazate pe respect si bună-credintă, indiferent de vechimea în profesie si de functia acestora.

(2) Magistratii nu îsi pot exprima părerea cu privire la probitatea profesională si morală a colegilor lor, cu exceptia situatiei în care aceasta afectează imaginea justitiei.

(3) Datele si informatiile cunoscute de magistrati în legătură cu aspecte grave legate de lipsa de probitate profesională ori morală a unui coleg vor fi aduse la cunostintă Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 23. - (1) Magistratii pot participa la elaborarea unor publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrări literare ori stiintifice sau la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic.

(2) Informatiile privind litigiile aflate pe rolul instantei ori parchetului, precum si orice alte informatii privind activitatea acestora vor fi puse la dispozitie mijloacelor de comunicare în masă numai prin birourile de informare publică si relatii cu presa, în conditiile legii.

(3) Magistratii îsi pot exprima public opinia privind exercitarea dreptului la replică în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmatii defăimătoare la adresa lor.

Art. 24. - Magistratii nu pot desfăsura actiuni care, prin natura lor, modul de finantare ori executare, ar putea, în orice formă, să impieteze asupra îndeplinirii cu impartialitate, corectitudine si în termenele legale a obligatiilor profesionale.

 

CAPITOLUL VII

Activităti incompatibile cu calitatea de magistrat

 

Art. 25. - (1) Magistratii nu pot cumula această calitate cu nici o altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior, care pot fi exercitate numai în conditiile legii, mai putin functiile de conducere administrativă din învătământul superior.

(2) Magistratii pot participa ca formatori în cadrul Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri în baza programului stabilit de acestea cu conducerile instantelor sau parchetelor în care formatorii îsi desfăsoară activitatea.

Art. 26. - Magistratilor le este interzisă participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investitii pentru care nu este asigurată transparenta fondurilor în conditiile legii.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

În temeiul art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere dispozitiile art. 94 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, cuprins în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Codul prevăzut la art. 1 se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2005.

Nr. 145.

 

ANEXĂ

 

Motto: Rolul unui cod deontologic este acela de a forma conduite, de a înfătisa ce înseamnă onoare si respect în profesie. A-ti respecta profesia înseamnă a te respecta pe tine însuti, respectându-i pe ceilalti. De aceea, orice cod deontologic se adresează în primul rând omului si constiintei lui, iar acceptarea lui trebuie să fie liber consimtită.

 

CODUL DEONTOLOGIC

al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - Conduita etică a personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea este esentială pentru calitatea justitiei din România, pentru transparenta, impartialitatea si independenta actului de justitie.

Art. 2. - Scopul prezentului cod constă în stabilirea regulilor privind integritatea morală a personalului auxiliar de specialitate si conduita pe care acesta trebuie să o aibă, precum si informarea publicului asupra comportamentului la care este îndreptătit să se astepte din partea acestei categorii de personal al instantelor si parchetelor.

Art. 3. - Prezentul cod se aplică grefierilor, grefierilor statisticieni, grefierilor documentaristi, grefierilor arhivari, informaticienilor si registratorilor din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea.

II. Prestigiul justitiei

Art. 4. - Prin întreaga sa conduită, personalul auxiliar de specialitate al instantelor si parchetelor trebuie să contribuie la respectarea suprematiei legii, la asigurarea transparentei si a încrederii cetăteanului în autoritatea judecătorească.

Art. 5. - Personalul auxiliar de specialitate are obligatia de a contribui la apărarea prestigiului justitiei.

III. Profesionalismul

Art. 6. - În exercitarea profesiei sale, personalul auxiliar de specialitate trebuie să manifeste competentă, impartialitate si celeritate, fiind obligat să se abtină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii justitiabililor ori prestigiului justitiei.

Art. 7. - (1) Personalul auxiliar de specialitate trebuie să dea dovadă de o bună pregătire profesională si să manifeste o preocupare permanentă pentru perfectionarea acesteia.

(2) Personalul auxiliar de specialitate trebuie să îsi îndeplinească atributiile cu seriozitate si responsabilitate.

Art. 8. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să servească în mod loial autoritatea judecătorească si să îsi îndeplinească îndatoririle cu bună-credintă.

IV. Confidentialitatea

Art. 9. - Personalul auxiliar de specialitate are obligatia de a nu dezvălui sau folosi pentru alte scopuri decât cele legate de exercitarea profesiei informatiile obtinute pe parcursul desfăsurării activitătii profesionale.

Art. 10. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să se abtină de la orice încercare de a obtine date sau informatii pe care nu este îndreptătit să le cunoască.

V. Impartialitatea

Art. 11. - (1) În exercitarea atributiilor sale, personalul auxiliar de specialitate trebuie să fie obiectiv si să respecte fără nici o discriminare drepturile si garantiile procesuale ale tuturor părtilor.

(2) În activitatea sa profesională, personalul auxiliar de specialitate trebuie să aibă o atitudine echidistantă, fără influente legate de rasă, sex, religie, nationalitate, precum si de statutul socioeconomic, politic si cultural al unei persoane.

Art. 12. - Personalul auxiliar de specialitate are îndatorirea de a se abtine ori de câte ori se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.

VI. Abuzul în functie si conflictul de interese

Art. 13. - În îndeplinirea atributiilor sale de serviciu, personalul auxiliar de specialitate trebuie să se abtină de la orice atitudine care l-ar putea face vulnerabil la influente.

Art. 14. - Personalului auxiliar de specialitate îi este interzisă folosirea calitătii oficiale pentru obtinerea de privilegii sau avantaje pentru sine ori pentru altul.

Art. 15. - În îndeplinirea îndatoririlor sale profesionale, personalul auxiliar de specialitate nu poate pretinde sau primi cadouri ori servicii.

Art. 16. - Personalul auxiliar de specialitate nu va încheia, personal sau prin persoane interpuse, ori ca mandatar, contracte cu instantele judecătoresti sau cu parchetele de pe lângă acestea pentru furnizarea de servicii, materiale, echipamente.

VII. Atitudinea în profesie si în afara acesteia

Art. 17. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să dea dovadă de moderatie si să nu îsi manifeste nemultumirea fată de persoanele cu care intră în contact în calitate oficială.

Art. 18. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să fie respectuos, calm, amabil si lipsit de arogantă în relatiile cu justitiabilii, judecătorii, procurorii, avocatii, colegii, precum si cu orice altă persoană.

Art. 19. - (1) Personalului auxiliar de specialitate îi este interzis să exprime opinii cu privire la legalitatea si temeinicia actelor întocmite de instanta de judecată sau de parchetul unde lucrează.

(2) Personalul auxiliar de specialitate trebuie să informeze conducerea instantei sau a parchetului cu privire la orice conduită care ar putea aduce atingere prestigiului justitiei.

(3) Personalului auxiliar de specialitate nu îi este permis să comenteze sau să justifice în presă ori în emisiuni audiovizuale hotărârile ori solutiile date în dosarele despre care a luat cunostintă în exercitarea atributiilor de serviciu sau cu privire la procese aflate în curs de desfăsurare ori asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.

(4) Personalului auxiliar de specialitate nu îi este permis să se folosească de actele pe care le îndeplineste în exercitarea atributiilor de serviciu pentru a-si exprima convingerile politice.

(5) Relatiile personalului auxiliar cu judecătorii, procurorii si colegii trebuie să fie bazate pe respect si bună-credintă. Acesta nu îsi poate exprima părerea cu privire la probitatea profesională si morală a judecătorilor, procurorilor sau a altor colegi.

Art. 20. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să aibă o tinută îngrijită si decentă, evitând extravagantele. În sedintele de judecată acesta trebuie să poarte tinuta vestimentară corespunzătoare, potrivit legii.

Art. 21. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să protejeze si să folosească conform destinatiei lor bunurile ce i-au fost încredintate în vederea exercitării profesiei.

Art. 22. - Personalul auxiliar de specialitate nu va recomanda nominal, persoanelor interesate, avocati, experti, notari, executori judecătoresti sau oricare alte persoane care exercită activităti în legătură cu actul de justitie.

Art. 23. - Personalului auxiliar de specialitate nu îi este permis să acorde consultatii juridice.

VIII. Dispozitii finale

Art. 24. - Încălcarea dispozitiilor prezentului cod atrage răspunderea disciplinară a grefierilor si a celuilalt personal auxiliar de specialitate din instantele judecătoresti si parchete.