MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 377         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

112. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

356. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III  la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

334. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

335. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

336. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

337. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

338. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

339. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

354. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

372. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Nationale “Unifarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

373. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Biblioteca Natională”

 

378. - Hotărâre privind trecerea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău

 

379. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Proprietarilor de Păduri din România ca fiind de utilitate publică

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 9 din 21 ianuarie 2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 si IV.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 28 ianuarie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 14 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) posturile vacante din cabinetul demnitarului, din structura Camerei Deputatilor, a Senatului, a Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, precum si a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.”

2. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Salariile de bază ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) si 2.b), majorate potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările si completările ulterioare, se majorează începând cu luna octombrie 2005 cu un procent de 25%.”

3. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum si modificarea în ceea ce priveste calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Modificarea calitătii posturilor vacante se face si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Fac exceptie de la aviz Administratia Prezidentială, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea Constitutională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Consiliul Concurentei si Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.”

4. La anexa nr. I “Administratia publică centrală de specialitate” capitolul II litera B, nr. crt. 6-8 vor avea următorul cuprins:

 

“Nr.

crt.

Functia*)

Nivelul

studiilor

Salariul de bază - lei

minim

maxim

6.

Director cabinet

S

8.059.000

18.957.000

7.

Consilier

S

8.059.000

18.957.000

7.

Expert

S

7.809.000

17.257.000”

 

5. La anexa nr. IV/2 “Cultură - Unităti de cultură”, la capitolul I litera a), nota de subsol va avea următorul cuprins:

“*) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, IA, II si III.”

6. La anexa nr. IV/2 “Cultură - Unităti de cultură”, la capitolul I litera a), rubrica “Functia” de la nr. crt. 3 va avea următorul cuprins:

“3. Sef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă, artist circ, balerin operă;

gradul I

gradul II

gradul III

gradul IV

debutant”

7. La anexa nr. IV/2 “Cultură - Unităti de cultură”, la capitolul I litera b), rubrica “Functia” de la nr. crt. 5 va avea următorul cuprins:

“5. Dirijor, sef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;

I

II

III

debutant”

8. La anexa nr. IV/2 “Cultură - Unităti de cultură”, la capitolul III litera a), rubrica “Functia” de la nr. crt. 1 va avea următorul cuprins:

“1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect;

gradul IA

gradul I

gradul II

debutant”

9. La anexa nr. IV/2 “Cultură - Unităti de cultură”, capitolul III litera a), după nr. crt. 1 se introduc două numere curente noi, nr. crt. 11 si 12, cu următorul cuprins:

 

“Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază - lei

minim

Maxim

11.

Biolog, fizician, chimist; principal

S

5.303.000

9.405.000

 

Biolog, fizician, chimist; specialist

S

4.605.000

7.430.000

 

Biolog, fizician, chimist

S

4.036.000

6.191.000

 

Biolog, fizician, chimist; debutant

S

3.840.000

-

12.

Sociolog, psiholog; principal

S

4.144.000

7.363.000

 

Sociolog, psiholog

S

4.069.000

6.742.000

 

Sociolog, psiholog; debutant

S

3.871.000

-”

 

10. La anexa nr. VIII/2 “Functii de demnitate publică numite”, după nr. crt. 38 se introduc sase numere curente noi, nr. crt. 39-44, cu următorul cuprins:

“Nr.

crt.

Functia

Indemnizatia

- lei -

Cancelaria Primului-Ministru

39.

Seful Cancelariei Primului-Ministru

52.375.000

40.

Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru

45.830.000

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

41.

Presedinte

52.375.000

42.

Vicepresedinte

47.912.000

43.

Secretar al Consiliului

47.912.000

44.

Membri

45.830.000”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 112.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 356.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 113 din 30 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Buzdugă Octavian, judecător la Judecătoria Rădăuti, se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 334.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 137 din 19 aprilie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Turcu Ion, vicepresedintele Curtii de Apel Cluj, se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 335.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 137 din 19 aprilie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Buzesko Gheorghe, judecător-inspector la Curtea de Apel Cluj, se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a pensionării, începând cu data de 1 mai 2005.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 336.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 124 din 13 aprilie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic, - Doamna Marica Silvia Cornelia, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a pensionării, începând cu data de 1 mai 2005.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 337.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 124 din 13 aprilie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popescu Lucia, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a pensionării, începând cu data de 2 mai 2005.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 338.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 63 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 124 din 13 aprilie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ivan Anca-Mihaela, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a demisiei, începând cu data de 1 mai 2005.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 339.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 93 din 14 aprilie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 354.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Nationale “Unifarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Nationale “Unifarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “Unifarm” - S.A., stabilit la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În situatia în care în cursul executiei bugetului se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, Compania Natională “Unifarm” - S.A. va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispozitiilor art. 2.

Art. 5. - Hotărârea Guvernului nr. 2.454/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Unifarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 13 ianuarie 2005, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 372.


*) Anexa se comunică Ministerului Sănătătii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Biblioteca Natională”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Biblioteca Natională”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 373.


*) Anexa se comunică Ministerului Culturii si Cultelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a unui imobil situat în municipiul Bacău, judetul Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău.

Art. 2. - Patrimoniul Administratiei Nationale “Apele Române” se diminuează în mod corespunzător.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 378.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău

 

Denumirea

Imobilului

care se transmite

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Cămin

de nefamilisti

Municipiul Bacău,

str. Henri Coandă nr. 9,

judetul Bacău

Statul român,

din administrarea

Administratiei Nationale

“Apele Române”

Municipiul Bacău,

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului Bacău

Cămin de nefamilisti P+4

Suprafata construită = 364,09 m2

Nr. de inventar - 1.086

 An PIF - 1981

Valoarea de inventar =

= 2.194.976.930 lei

Valoarea amortizată =

= 1.389.579.286 lei

Valoarea neamortizată =

= 805.397.644 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Proprietarilor de Păduri din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Proprietarilor de Păduri din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Brasov, str. Crisan nr. 7A, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 379.