MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 532         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 iunie 2005

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

186. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

510. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

187. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare

 

511. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 236 din 10 mai 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE CENTRALE

 

24. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare – revizia 1

 

462. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, cu modificările ulterioare

 

762/913. – Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5 din 10 februarie 2005 pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 14 februarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 186.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 510.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 19 aprilie 2005, cu următoarele modificări:

1. La punctul 3 al articolului I, alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru anii următori lista va fi publicată, prin intermediul portalului, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea înscrierilor.“

2. La punctul 4 al articolului I, alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut în prezenta lege poate fi actualizat anual prin hotărâre a Guvernului.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 187.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar

în vederea stimulării achizitionării de calculatoare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 511.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 236

din 10 mai 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Gabriela Dragomirescu – magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, exceptie ridicată de Călin Ciota din Hunedoara în Dosarul nr. 7.917/2004 al Tribunalului Hunedoara – Sectia penală.

La apelul nominal răspunde prezent partea Traian Utiu Mînzat, personal, constatându-se lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează în legătură cu cererea de amânare a judecării cauzei, formulată de avocatul părtii Tiberiu Marcel Stoica, justificată prin adeverintă medicală.

Dosarul este la al doilea termen de judecată. Partea prezentă si reprezentantul Ministerului Public se opun acordării unui nou termen de judecată. Curtea respinge cererea formulată si constată cauza în stare de judecată.

Traian Utiu Mînzat, având cuvântul, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, întrucât consideră că textul de lege criticat nu contravine prevederilor din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 7.917/2004, Tribunalul Hunedoara – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României. Exceptia a fost ridicată de Călin Ciota într-o cauză penală având ca obiect solutionarea apelurilor formulate împotriva unei sentinte penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin principiului nediscriminării, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, precum si principiului separatiei si echilibrului puterilor în stat, prevăzut de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală. Invocând prevederile art. 73 din Constitutie, intitulat Categorii de legi, autorul exceptiei sustine că Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, nefiind o lege specială, nu poate deroga de la Codul penal, asa încât dispozitiile art. 178 din aceasta apar ca neconstitutionale, întrucât prevăd o pedeapsă mult mai aspră decât cea stabilită de art. 291 din Codul penal pentru aceeasi infractiune, respectiv infractiunea de uz de fals. În acest sens, se mentionează că, “săvârsind o faptă similară, persoana care foloseste documente vamale falsificate este pedepsită mult mai aspru decât inculpatul din dosarul unui uz de fals“.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate prin raportare la art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, se arată că prin adoptarea legii vamale si stabilirea unor circumstante agravante pentru folosirea actelor vamale false, puterea legiuitoare si-a depăsit atributiile, întrucât “aplicarea textelor legale este sarcina exclusivă a judecătorilor“.

Tribunalul Hunedoara – Sectia penală apreciază că se impune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 178 din Legea nr. 141/1997. În acest sens, se arată că Legea nr. 141/1997 este o lege specială în raport cu Codul penal, întrucât reglementează relatiile sociale specifice domeniului vamal, “în care se pot produce consecinte grave“.

Asadar, consideră că dispozitiile art. 178 din legea criticată prevăd o infractiune distinctă de cea stabilită de art. 291 din Codul penal îsi pot reglementa un alt regim sanctionator“.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, se precizează că dispozitiile de lege criticate, chiar dacă sunt cuprinse în Codul vamal, au caracterul unei norme speciale, “legiuitorul apeciind că, dată fiind importanta relatiilor din domeniul vamal si consecintele grave ce se pot produce prin folosirea unor acte falsificate, este necesară o pedeapsă mai mare decât cea prevăzută de art. 291 din Codul penal“. Precizând că norma specială se aplică prioritar în fata normei generale, chiar si în cazul în care norma specială este mai veche decât norma generală, se arată că reglementarea diferită din cele două texte de lege este pe deplin justificată si nu este de natură a afecta principiul egalitătii în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie. Se mai mentionează că încălcarea principiului egalitătii presupune aplicarea unui tratament juridic diferit unor situatii juridice similare, fără a exista o motivare obiectivă si rezonabilă, în acest sens invocându-se si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, de exemplu Decizia nr. 368 din 28 septembrie 2004.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional. În acest sens, se arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, fată de art. 291 din Codul penal, întrucât, asa cum s-a pronuntat si Curtea Constitutională prin Decizia nr. 112 din 13 iulie 1999, examinarea constitutionalitătii prevederilor legale atacate trebuie făcută prin raportare la dispozitii din Legea fundamentală, iar nu prin raportare la un alt act normativ.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările si completările ulterioare. Acestea au următorul cuprins: “Folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infractiunea de folosire de acte falsificate si se pedepss.te cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.“

În motivarea exceptiei ridicate, autorul acesteia invocă încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări“, precum si a art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, care prevede că “Statul se organizează potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor – legislativă, executivă si judecătorească – în cadrul democratiei constitutionale.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine următoarele: într-adevăr, art. 178 din Legea nr. 141/1997 stabile.te pentru infractiunea de folosire de acte falsificate la autoritatea vamală pedeapsa cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. Această reglementare reprezintă, însă, o optiune de politică legislativă ce nu poate fi considerată neconstitutională, întrucât nu aduce atingere vreunui principiu sau vreunei prevederi din Constitutie. Este de competenta exclusivă a legiuitorului să aleagă solutia pe care o consideră corespunzătoare pentru combaterea criminalitătii la un moment dat.

Curtea constată că sustinerile autorului exceptiei privind încălcarea prin textul de lege criticat a prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), prin aceea că, “săvârsind o faptă similară, persoana care foloseste documente vamale falsificate este pedepsită mult mai aspru decât inculpatul din dosarul unui uz de fals“, nu pot fi primite, întrucât reglementările la care se face referire sunt diferite si privesc situatii diferite. Astfel, art. 178 din legea criticată reglementează un domeniu special al relatiilor sociale, domeniul vamal, stabilind că folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală constituie infractiune, iar art. 291 din Codul penal reglementează, cu caracter de normă generală, infractiunea de uz de fals. Or, astfel cum a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, principiul egalitătii în drepturi consacrat de art. 16 din Constitutie nu pretinde uniformitate, deci ca toate situatiile să fie tratate în acelasi fel, ci la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, iar la situatii diferite poate exista un tratament diferit. Situatiile diferite în care se găsesc persoanele care au săvârsit infractiunile prevăzute de textele de lege mentionate justifică si solutiile diferite adoptate de legiuitor, fără ca prin aceasta să fie încălcat principiul egalitătii.

Pe de altă parte, Curtea nu poate retine critica formulată, întrucât autorul exceptiei sustine că art. 178 din Legea nr. 141/1997 este neconstitutional deoarece prevede o pedeapsă mult mai aspră decât art. 291 din Codul penal. Or, în sensul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, în exercitarea controlului de constitutionalitate aceasta examinează conformitatea dispozitiilor de lege cu normele si principiile Constitutiei, iar nu conformitatea dintre diferite dispozitii legale.

Art. 178 din legea criticată prevede că folosirea de acte falsificate de transport sau comerciale la autoritatea vamală constituie infractiune si se pedepse.te cu închisoare si interzicerea unor drepturi. Fată de cuprinsul acestei reglementări, Curtea nu poate retine, asa cum sustine autorul exceptiei, “o imixtiune a legislativului în puterea judecătorească“, constând în aceea că “parlamentarii si-au depă.it atributiile, dispunând ei circumstante agravante pentru folosirea actelor vamale false“, desi “aplicarea  textelor legale este sarcina exclusivă a judecătorilor“. Asa fiind, si invocarea încălcării prevederilor art. 1 alin. (4) din Constitutie, privind organizarea statului potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor, urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, exceptie ridicată de Călin Ciota din Hunedoara în Dosarul nr. 7.917/2004 al Tribunalului Hunedoara – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 mai 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare – revizia 1

 

În temeiul art. 2 lit. c), al art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a) si o) si al art. 56 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul functionarea si dezvoltarea pietei de energie,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 14 iunie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare – revizia 1, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Contractele în care se aplică preturile si cantitătile stabilite conform metodologiei prevăzute la art. 1 sunt:

a) contractele de vânzare/cumpărare a energiei electrice încheiate între producători si furnizorii consumatorilor captivi;

b) contractele de vânzare/cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice de distributie, încheiate între producători si operatorii de distributie;

c) contractele de vânzare/cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice de transort, încheiate între producători si operatorul de transport si de sistem.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – Producătorii, furnizorii consumatorilor captivi, operatorii de distributie si operatorul de transport si de sistem respectă prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2004 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.011 din 2 noiembrie 2004, si Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2000 pentru aprobarea Metodologiei de determinare a tarifului pentru energia electrică si termică livrate de Unitatea nr. 1 CNE – PROD Cernavodă, sucursală a Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 7 februarie 2000.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 24.


*) Continutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro), la sectiunea “Piata de energie electrică“.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, cu modificările ulterioare

 

În conformitate cu prevederile art. 3 si 47 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II 2 si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 26.130 din 31 mai 2005,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Pozitia nr. 9 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

“Nr. crt.

Judetul

Numărul fondurilor de vânătoare

Suprafata totală

(ha)

0

1

2

3

...

...

...

...

9.

Brasov

44

509.932

 

TOTAL:

2.151

22.049.220“

 

Art. II. – (1) Fondul de vânătoare nr. 21 Budila din judetul Brasov se rearondează prin divizarea acestuia în fondurile de vânătoare nr. 21 Budila si nr. 44 Zizin.

(2) În urma rearondării prezentate la alin. (1), anexele nr. 2–4, pentru judetul Brasov, la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002, cu modificările ulterioare, se anulează si se înlocuiesc cu anexele nr. 2–4, pentru judetul Brasov, la prezentul ordin.

Art. III. – În urma rearondării prin prezentul ordin, anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002, cu modificările ulterioare, se anulează si se înlocuie.te cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. IV. – Pozitia nr. 43 din anexa nr. 2, pentru judetul Bihor, la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

“Nr. crt.

Fond de vânătoare

Suprafata (ha)

Încadrat

în zona

Număr

Denumire

0

1

2

3

4

...

...

...

...

...

43.

43

Bucuroaia

7.252

câmpie

 

TOTAL:

 

700.552“

 

 

Art. V. – (1) Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Brasov va întocmi în trei exemplare fi.ele fondurilor de vânătoare care fac obiectul rearondării prin prezentul ordin, în baza schitelor, descrierii detaliate a limitelor si a suprafetelor fondurilor de vânătoare prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la prezentul ordin, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a acestuia.

(2) Câte un exemplar al fi.elor fondurilor de vânătoare întocmite potrivit alin. (1) se depune la Serviciul de management cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. VI. – Serviciul de management cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Brasov si gestionarii fondurilor de vânătoare aplică prevederile prezentului ordin.

Art. VII. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. 2–4, pentru judetul Brasov si judetul Bihor, se comunică celor interesati de către Serviciul de management cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, iar anexa nr. 5 se pune la dispozitie celor interesati, pentru consultare, de către Serviciul de management cinegetic din Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 13 iunie 2005.

Nr. 462.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 762 din 7 iunie 2005

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 913 din 7 iunie 2005

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii

 

În aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emit următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 27 iunie 2001, se completează după cum urmează:

– În anexă, la Sectiunea III “Caietul de sarcini“ – Faze de proiectare, după Continutul-cadru al studiului de fezabilitate se introduce teza “Continutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce urmează a fi realizate cu asistentă financiară nerambursabilă din partea Comisiei Europene“ cu următorul cuprins: “Continutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce urmează a fi realizate cu asistentă financiară nerambursabilă din partea Comisiei Europene

A. Părtile scrise:

1. Date generale

a) Denumirea investitiei

b) Elaborator

c) Ordonatorul principal de credite

d) Autoritatea contractantă

e) Amplasamentul (tara, regiunea, judetul, localitatea)

f) Tema, cu fundamentarea necesitătii si oportunitătii avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (dacă este cazul)

g) Descrierea investitiei (descriere generală, stare actuală, preconizări)

2. Date tehnice ale investitiei

a) Date generale (zona si amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului – studiu geotehnic, studii topografice, date climatice)

b) Situatia existentă a utilitătilor si analiza acesteia

c) Obiectivele studiului de fezabilitate/priorităti

d) Analiza si selectia alternativelor optime

e) Ipoteze de lucru si evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)

3. Durata de realizare si etape principale

4. Costul estimativ al investitiei

a) Componente majore ale proiectului

b) Asistentă tehnică si supervizare

c) Publicitate

5. Analiza economico-financiară

a) Investitia de capital

b) Strategia de contractare

c) Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor)

d) Evolutia prezumată a tarifelor (dacă este cazul)

e) Evolutia prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investitii, întretinerea de rutină si reparatii)

f) Evolutia prezumată a veniturilor (dacă este cazul)

g) Analiza cost–beneficiu

h) Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale)

i) Analiza de sensitivitate

j) Indicatori calitativi

k) Indicatori cantitativi

6. Finantarea investitiei

Din valoarea totală a investitiei:

– sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană;

– împrumuturi;

– buget de stat;

– buget local.

7. Estimări privind forta de muncă ocupată prin realizarea investitiei

a) Număr de locuri de muncă create în faza de executie

b) Număr de locuri de muncă create în faza de operare 8. Avize si acorduri

Avizele si acordurile emise de organele în drept, potrivit legislatiei în vigoare, privind:

– avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizării investitiei;

– certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;

– avizele privind asigurarea utilitătilor (energie termică si electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicatii etc.);

– avizele pentru consumul de combustibil;

– acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor;

– alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

B. Părtile desenate

– Plan de amplasare în zonă (1:25.000–1:5.000)

– Plan general (1:5.000–1:500)“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre