MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 485         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 iunie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

165. – Lege privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004

 

Acord între Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE)

 

480. – Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 229 din 21 aprilie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

465. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

677. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat“, cod 14.13.01.01/a, cu modificările ulterioare

 

771/C. – Ordin al ministrului justitiei pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului National Anticoruptie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004.

Art. 2. – Autoritatea natională competentă pentru implementarea acordului mentionat la art. 1 este Ministerul Administratiei si Internelor, iar punctul national de contact desemnat potrivit art. 7 din acord este Centrul National pentru Coordonarea Interventiei în caz de accident nuclear sau urgente radiologice.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE SABIN CUTAS

 

Bucuresti, 2 iunie 2005.

Nr. 165.


*) Traducere.

 

ACORD

între Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE)*)

 

Părtile semnatare ale prezentului acord,

întrucât Decizia Consiliului 87/600/EURATOM a creat un cadru, sub forma conventiilor ECURIE, pentru schimbul de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice,

întrucât eficienta conventiilor ECURIE va fi îmbunătătită în cazul participării unor tări terte si în special a tărilor învecinate Uniunii Europene,

întrucât Republica Bulgaria, Republica Cipru, Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Ungaria, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Malta, Republica Polonia, România, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Confederatia Elvetiană si Republica Turcia, denumite în cele ce urmează tările participante, trebuie invitate să devină părti semnatare ale prezentului acord,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul si domeniul de aplicare

 

Prezentul acord se referă la conventiile privind notificarea si schimbul de informatii în toate situatiile în care una dintre tările participante sau un stat membru al EURATOM decide să ia măsuri de o natură comprehensivă pentru a proteja populatia în cazul unei urgente de natură radiologică, rezultată din;

a) un accident care se produce pe teritoriul său, implicând oricare dintre următoarele instalatii sau în legătură cu oricare dintre următoarele domenii de activitate:

– orice reactor nuclear, indiferent de locul unde este amplasat;

– orice altă instalatie pentru ciclul combustibilului nuclear;

– orice instalatie de tratare a deseurilor radioactive;

– transportul si depozitarea combustibililor nucleari sau a deseurilor radioactive;

– producerea, utilizarea, depozitarea, eliminarea si transportul radioizotopilor în scopuri agricole, industriale, medicale si în scopurile stiintifice sau de cercetare aferente;

– utilizarea radioizotopilor pentru generarea energiei în obiectele spatiale; sau

b) orice alte accidente care au ca rezultat producerea ori posibilitatea producerii unei eliberări semnificative de material radioactiv; sau

c) detectarea, pe teritoriul său ori în afara acestuia, a unor niveluri anormale de radioactivitate care prezintă potentialul de a fi dăunătoare pentru sănătatea publică.

 

ARTICOLUL 2

Schimbul de informatii în situatia în care măsurile mentionate în art. 1 sunt luate pe teritoriul unei tări participante sau al unui stat membru al EURATOM

 

1. Dacă una dintre tările participante decide să ia oricare dintre măsurile mentionate în art. 1, tara respectivă furnizează cu promptitudine Comisiei Comunitătilor Europene, denumită în cele ce urmează Comisia, informatii relevante pentru reducerea oricăror consecinte radiologice anticipate. Comisia informează prompt statele membre ale EURATOM si celelalte tări participante.

2. După ce un stat membru al EURATOM decide să ia oricare dintre aceste măsuri si informează Comisia cu privire la acestea, Comisia informează prompt tările participante.

 

ARTICOLUL 3

Informatiile prevăzute în art. 2

 

Informatiile care urmează a fi furnizate în conformitate cu art. 2 includ, acolo unde este cazul si unde este posibil, următoarele:

a) natura si momentul producerii evenimentului, amplasarea sa exactă si instalatia sau activitatea implicată;

b) cauza presupusă sau stabilită si evolutia previzibilă a accidentului în ceea ce priveste eliberarea de materiale radioactive;

c) caracteristicile generale ale emisiei radioactive, incluzând natura, forma fizică si chimică probabilă, cantitatea, compozitia si nivelul efectiv al emisiei radioactive;

d) informatii privind conditiile hidrologice si meteorologice curente si anticipate pentru prognoza dispersiei emisiei radioactive;

e) rezultatele monitorizării mediului înconjurător;

f) rezultatele măsurărilor nivelurilor de radioactivitate în alimente, furaje si în apa de băut;

g) măsurile de protectie întreprinse sau planificate;

h) măsurile întreprinse sau planificate în vederea informării publicului;

i) comportamentul anticipat în timp al emisiei radioactive.

La intervalele de timp ulterioare adecvate, tara participantă în cauză furnizează Comisiei alte informatii care pot fi utile, în special cu privire la evolutia situatiei si la finalizarea previzibilă sau efectivă a urgentei.

 

ARTICOLUL 4

Conditii ale schimbului de informatii

 

1. La primirea informatiilor mentionate la art. 2 si 3, Comisia, luând în considerare informatiile primite de la statele membre ale EURATOM:

a) informează prompt tările participante cu privire la măsurile luate si la recomandările formulate ca urmare a primirii informatiilor respective;

b) informează tările participante, la intervalele de timp ulterioare adecvate, cu privire la nivelurile de radioactivitate din alimente, furaje, din apa de băut si din mediul înconjurător înregistrate de instalatiile de monitorizare din statele membre ale EURATOM si din tările participante.

2. La primirea informatiilor mentionate la art. 2 si 3, tările participante:

a) informează cu promptitudine Comisia cu privire la măsurile luate si la recomandările formulate ca urmare a primirii informatiilor respective;

b) informează Comisia, la intervalele de timp ulterioare adecvate, cu privire la nivelurile de radioactivitate înregistrate de instalatiile de monitorizare în alimente, furaje, în apa de băut si în mediul înconjurător.

 

ARTICOLUL 5

Restrictii

 

Tările participante nu sunt obligate să furnizeze Comisiei informatii care ar pune în pericol securitatea natională, iar Comisia nu transmite tărilor participante nici o informatie furnizată de un stat membru al EURATOM sau de oricare parte a prezentului acord, dacă această informatie a fost pusă la dispozitie cu titlu confidential.

 

ARTICOLUL 6

Conventiile tehnice

 

1. Conventiile existente detaliate ECURIE pentru schimbul de informatii mentionat la art. 2, 3 si 4 se aplică de către tările participante în termen de 3 luni de la data la care au semnat prezentul acord.

2. Ulterior, conventiile detaliate pentru schimbul de informatii mentionat la art. 2, 3 si 4 se specifică prin acord comun între tările participante, Comisie si statele membre ale EURATOM si se testează la intervale regulate. Fiecare parte suportă propriile costuri cu privire la aplicarea acestor conventii.

 

ARTICOLUL 7

Autoritătile competente si punctele de contact

 

1. Tările participante indică Comisiei autoritatea competentă si punctul de contact desemnate pentru înaintarea si primirea informatiilor mentionate la art. 2, 3 si 4, precum si informatiile de contact ale acestora. Comisia informează tările participante cu privire la departamentul său care reprezintă autoritatea competentă sau punctul de contact.

2. Punctele de contact din tările participante si departamentul competent al Comisiei trebuie să fie disponibile 24 de ore pe zi.

 

ARTICOLUL 8

Întrevederile

 

1. Tările participante vor fi invitate la întrevederi de grup stabilite de Comisie pentru administrarea conventiilor ECURIE.

2. Grupul respectiv poate decide să invite reprezentanti din tările participante pentru a lua parte la întrevederile oricăror grupuri de lucru care sunt stabilite.

3. Reprezentantii din tările participante au statut de observatori si orice cheltuieli implicate în legătură cu aceasta sunt suportate de autoritătile nationale ale acestora.

 

ARTICOLUL 9

Conventiile ECURIE si alte conventii internationale din acelasi domeniu

 

Prezentul acord nu afectează drepturile si obligatiile tărilor participante si ale Comunitătii EURATOM derivate din acorduri sau din conventii bilaterale ori multilaterale care sunt în prezent în vigoare sau urmează a fi încheiate în domeniile care intră sub incidenta prezentului acord si care sunt în concordantă cu obiectivul acestuia.

 

ARTICOLUL 10

Intrarea în vigoare

 

1. Ca urmare a semnării prezentului acord de către EURATOM, acordul va fi deschis ratificării de către Republica Bulgaria, Republica Cipru, Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Ungaria, Republica Letonia,

Republica Lituania, Republica Malta, Republica Polonia, România, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Confederatia Elvetiană si Republica Turcia. În acest scop, EURATOM transmite copii autorizate ale prezentului acord acestor tări în vederea semnării. EURATOM poate invita alte tări să devină părti semnatare ale prezentului acord.

2. Comisia este depozitara prezentului acord.

3. Prezentul acord intră în vigoare la 3 luni după data la care cel putin una dintre tările numite mai sus a aderat la el. Pentru fiecare tară care aderă la prezentul acord după intrarea sa în vigoare, acordul intră în vigoare 3 luni mai târziu.

4. Fiecare parte care aderă informează Comisia cu privire la finalizarea procedurilor sale interne privitoare la încheierea prezentului acord. Comisia informează celelalte părti ale prezentului acord cu privire la aderarea unei noi părti, incluzând data la care prezentul acord urmează să intre în vigoare pentru partea respectivă.

5. Fiecare tară care aderă va participa temporar ca membru al conventiilor ECURIE de la data la care Comisia primeste o copie autorizată a prezentului acord, semnată corespunzător de către autoritatea natională învestită cu puterile necesare, precum si informatiile de contact solicitate la art. 7 pentru aplicarea sa deplină.

 

ARTICOLUL 11

Conditii de denuntare

 

1. Dacă una dintre părtile participante decide să denunte prezentul acord, denuntarea respectivă se notifică în scris celorlalte părti. La sfârsitul unei perioade de 3 luni de la data notificării, prezentul acord încetează să îsi roducă efectele între partea care a decis denuntarea si celelalte părti ale prezentului acord. Data denuntării depinde de data notificării către Comisie. Comisia informează celelalte părti ale prezentului acord cu privire la data respectivă.

2. În situatia în care o tară participantă aderă la Uniunea Europeană, fată de aceasta devin aplicabile dispozitiile Deciziei Consiliului 87/600/EURATOM si îsi încetează aplicabilitatea prevederile prezentului acord.

3. Prezentul acord încetează să îsi producă efectele în situatia în care EURATOM decide să îl denunte, în conformitate cu conditiile prevăzute la alin. 1.

 

ARTICOLUL 12

Prevederi privind Confederatia Elvetiană

 

Acordul încheiat sub forma unui schimb de scrisori între EURATOM si Confederatia Elvetiană la data de 21 iunie 1995 (OJ Nr. C 335, 13.12.95, p. 4) se abrogă cu efect de la data intrării în vigoare a prezentului acord pentru Confederatia Elvetiană, după aderarea sa la prezentul acord.

 

Semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003.

Pentru Comisia Europeană,

Margot Wallstrom,

membru al Comisiei

Semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2004.

Pentru România,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

 

Textul care precedă este copie certificată conformă cu originalul depozitat în arhivele Secretariatului General al Comisiei Comunitătii Europene de la Bruxelles.

 

Pentru Secretariatul General,

Patricia Bugnot,

director Cancelarie

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 480.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 229

din 21 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Irina Loredana Lăpădat – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Orintex“ – S.A. Oradea si Societatea Comercială “Dumbo“ – S.R.L. Oradea în Dosarul nr. 2.466/2004 al Curtii de Apel Oradea – Sectia civilă mixtă.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că autorii acesteia critică în fapt o omisiune de reglementare, or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională nu poate modifica sau completa prevederile legale supuse controlului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.466/2004, Curtea de Apel Oradea – Sectia civilă mixtă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Orintex“ – S.A. Oradea si Societatea Comercială “Dumbo“ – S.R.L. Oradea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat încalcă art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece creează o discriminare între titularii contractelor de concesiune, locatie de gestiune, asociere în participatiune sau leasing si titularii contractelor de închiriere, prin excluderea din ipoteza acestei norme legale a contractului de închiriere. Se sustine că discriminarea creată între titularii contractelor de închiriere privind spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă si “beneficiarii care detin, în mod legal, cu diverse titluri, posesia si folosinta unui bun, a cărui situatie juridică cade sub incidenta Legii nr. 10/2001“, este cu atât mai mult nejustificată cu cât “concesiunea, locatiunea de gestiune sau operatiunea de leasing reprezintă, în fapt si de drept, variatiuni ale contractului de locatiune“.

Curtea de Apel Oradea Sectia civilă mixtă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece textul de lege criticat nu include si contractul de închiriere, care constituie o variatiune a contractului de locatiune, la fel ca si contractele enumerate în mod limitativ de textul de lege criticat.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că textul de lege criticat nu contine privilegii sau discriminări în raport cu criteriile egalitătii în drepturi cuprinse în art. 4 din Constitutie, iar situatia juridică a anumitor categorii de persoane justifică aplicarea unui regim juridic diferit. Se mai arată că prin dispozitiile art. 13, 14 si 15 din Legea nr. 10/2001 sunt instituite măsuri de protectie pentru persoanele care detin imobile ce se restituie fostilor proprietari, prin procedurile administrative prevăzute de Legea nr. 10/2001 sau prin hotărâre judecătorească. Aceste măsuri de protectie sunt diferite, în functie de natura contractelor în baza cărora sunt detinute spatiile ce se restituie fostilor proprietari, iar contractului de închiriere îi sunt aplicabile dispozitiile art. 13 si 15 din lege.

Avocatul Poporului arată că instanta de judecată nu a mentionat textele din Constitutie, în raport de care urmează să fie analizată exceptia de neconstitutionalitate. Pe de altă parte, consideră că textul de lege criticat nu contravine nici unei dispozitii constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005.

Prevederile legale criticate au următorul continut:

– Art. 14 alin. (1): “Dacă imobilul prevăzut la art. 13 alin. (1) face obiectul unui contract de concesiune, locatie de gestiune, asociere în participatiune sau al unei operatiuni de leasing, persoana îndreptătită poate opta pentru restituirea în natură sau pentru măsuri reparatorii prin echivalent.“

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, al căror continut este următorul:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“ Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Potrivit textului de lege criticat, în cazul imobilelor restituite prin procedurile administrative prevăzute de Legea nr. 10/2001 sau prin hotărâre judecătorească, persoana îndreptătită la restituire are posibilitatea să opteze pentru restituirea în natură sau pentru măsuri reparatorii prin echivalent, în cazul în care imobilul în cauză face obiectul unui contract de concesiune, locatie de gestiune, asociere în participatiune sau al unei operatiuni de leasing.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin neconstitutionalitatea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 deoarece din ipoteza acestei norme legale este exclus contractul de închiriere. Se arată că, în acest fel, legiuitorul creează o discriminare între titularii contractelor de concesiune, locatie de gestiune, asociere în participatiune sau leasing, pe de o parte, si titularii contractelor de închiriere, pe de altă parte, ceea ce contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Analizând aceste sustineri, Curtea constată că, în fapt, autorii exceptiei invocă neconstitutionalitatea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 din perspectiva unei omisiuni de reglementare. Or, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992: “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.“ În acelasi sens este si jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, din care mentionăm, de exemplu, deciziile nr. 45 din 2 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995, si nr. 27 din 12 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996. Prin aceste decizii, Curtea a statuat că “nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor instituite“ si nici inu-si poate asuma rolul de a crea, abroga sau de a modifica o normă juridică“.

Prin acceptarea sustinerilor autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, în sensul deficientei de reglementare a normei juridice, instanta de contencios constitutional s-ar transforma într-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni dispozitiilor art. 61 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora “Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării.“

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Orintex“ – S.A. Oradea si Societatea Comercială “Dumbo“ – S.R.L. Oradea în Dosarul nr. 2.466/2004 al Curtii de Apel Oradea – Sectia civilă mixtă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent

Irina Loredana Lăpădat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si scoaterea din inventarul bunurilor proprietate publică a statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 19 mai 2005.

Nr. 465.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

care administrează

Imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Observatii

Localitatea Călinesti,

judetul Botosani

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

Cod clasificare – 8.29.11

Numărul de inventar M.F.P.:

– 35.539 – constructie

– 35.540 – teren

Constructie cu destinatia pentru telecomunicatii:

– suprafata construită = 16 m2

– suprafata desfăsurată = 16 m2

– suprafata terenului, inclusiv

constructiile = 16 m2

Valoarea de inventar (contabilă):

– 12.546.768 – constructie

– 1.697.272 – teren

Anul construirii – 1974

Imobilul a fost revendicat si restituit prin Sentinta civilă nr. 6.605 din 7 octombrie 1998, definitivă

si irevocabilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat“, cod 14.13.01.01/a, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. – Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat“, cod 14.13.01.01/a, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 23 februarie 2004, cu modificările ulterioare, se completează cu rândurile 59 si 60 după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Denumire obligatie bugetară

Temei legal

“59.

Impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

art. 772 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

60.

Accize pentru electricitate

art. 162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare“

 

Art. II. – (1) Obligatiile prevăzute la rândurile 59 si 60 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat se declară lunar de către contribuabili, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă.

(2) Pentru obligatiile prevăzute la alin. (1), la completarea formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat“ se au în vedere instructiunile prevăzute la lit. B1, respectiv la lit. B4 din anexa nr. 2 “Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat», cod 14.13.01.01/a“ la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004, cu modificările ulterioare.

Art. III. – Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 mai 2005.

Nr. 677.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului National Anticoruptie

 

Văzând propunerile procurorului general al Parchetului National Anticoruptie nr. 577/C/2005 din 26 aprilie 2005 privind completarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului National Anticoruptie,

având în vedere avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, acordat prin Hotărârea nr. 148 din 26 aprilie 2005,

în temeiul art. 127 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei,

ministrul justitiei emite prezentul ordin.

Art. I. – Regulamentul de ordine interioară al Parchetului National Anticoruptie, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.695/C/2004 din 26 septembrie 2004 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.013 din 3 noiembrie 2004, se completează după cum urmează:

– la titlul VII capitolul VII, după sectiunea a II-a se introduce o nouă sectiune, sectiunea a III-a, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a III-a

Măsuri pentru unificarea practicii judiciare si asigurarea cunoasterii actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României

Art. 711. – (1) Sectia de combatere a coruptiei, Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie, Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie săvârsite de militari, Sectia judiciară penală si serviciile teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie vor prezenta permanent Serviciului de studii, resurse umane si perfectionare profesională informări cu problemele de drept controversate, precum si materiale privind problemele de drept în legătură cu care instantele de judecată au pronuntat solutii contradictorii, exprimându-si documentat opinia.

(2) Problemele de drept prevăzute la alin. (1) vor fi examinate de îndată de Serviciul de studii, resurse umane si perfectionare profesională, care va întocmi note de studii argumentate, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării lucrării, pe care le vor supune examinării Consiliului stiintific al Parchetului National Anticoruptie.

(3) Notele de studiu aprobate de Consiliul stiintific sau, după caz, punctul de vedere al acestuia asupra lor vor fi comunicate de îndată tuturor structurilor operative ale Parchetului National Anticoruptie si vor fi publicate în Buletinul documentar al Parchetului National Anticoruptie de Serviciul de studii, resurse umane si perfectionare profesională, fiind aduse la cunostintă tuturor procurorilor, ofiterilor de politie judiciară si specialistilor, după caz, de conducătorii acestor structuri.

(4) Sectia judiciară penală va face propuneri corespunzătoare Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru promovarea recursului în interesul legii, spre a se pronunta asupra chestiunilor de drept care au primit o solutionare diferită din partea instantelor judecătoresti.

Art. 712. – (1) Compartimentul economico-administrativ si serviciile teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie vor lua măsuri pentru primirea, în ziua publicării, a Monitorului Oficial al României, Partea I, în care sunt publicate acte normative care prezintă interes pentru activitatea Parchetului National Anticoruptie.

(2) Serviciul de studii, resurse umane si perfectionare profesională va examina de îndată actele normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va întocmi lista acestora, pe care o va transmite zilnic sectiilor si celorlalte structuri din subordinea procurorului general, precum si serviciilor teritoriale ale Parchetului National Anticoruptie. Un exemplar al listei va fi păstrat în dosar la Biblioteca Parchetului National Anticoruptie si va fi pus la dispozitie personalului acestuia, împreună cu colectia Monitorului Oficial al României, Partea I.

(3) După primirea listei cu actele normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conducătorii structurilor centrale si teritoriale vor lua de îndată măsuri de multiplicare si de distribuire a acesteia tuturor procurorilor, ofiterilor de politie judiciară si specialistilor din subordine.

(4) Actele normative care cuprind norme de drept penal sau de procedură penală, care intră în vigoare într-un termen scurt de la data publicării, vor fi multiplicate si transmise direct structurilor centrale si, prin fax, serviciilor si birourilor teritoriale, în ziua publicării, de Serviciul de studii, resurse umane si perfectionare profesională.“

Art. II. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Serviciul de studii, resurse umane si perfectionare profesională al Parchetului National Anticoruptie va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

p. Ministrul justitiei,

Mihai Marian Eftimescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 mai 2005.

Nr. 771/C.