MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 477         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 iunie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

464. – Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1–3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 

485. – Hotărâre privind echivalarea functiilor militare din Ministerul Apărării Nationale cu functii civile

 

486. – Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

500. – Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.611/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004

 

505. – Hotărâre privind aprobarea statutului de consilier al ministrului afacerilor externe al României al domnului Wolfgang Dix, diplomat în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

605. – Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea listei medicamentelor la care nu se stabileste pret de referintă si pentru stabilirea pretului de decontare al acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1–3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 1 al anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Forma si mărimea documentului: în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1.“

2. La anexa nr. 1, alineatul 5 al notei va avea următorul cuprins:

“Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să fie în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 cu privire la stabilirea unui format uniform al permiselor de rezidentă pentru cetătenii statelor terte, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L157 din 15 iunie 2002.

Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.“

3. Alineatul 1 al anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Forma si mărimea documentului: în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1.“

4. La anexa nr. 2, alineatul 5 al notei va avea următorul cuprins:

“Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să fie în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 cu privire la stabilirea unui format uniform al permiselor de rezidentă pentru cetătenii statelor terte, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L157 din 15 iunie 2002.

Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.“

“5. La anexa nr. 3, alineatul 4 al notei va avea următorul cuprins:

“Caracteristicile, rubricatia si elementele de sigurantă ale documentului trebuie să fie în conformitate cu prevederile cuprinse în Recomandarea din 30 noiembrie 1994 privind adoptarea unui model de document de călătorie pentru expulzarea/returnarea cetătenilor din tările terte, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. C274 din 19 octombrie 1996, pag. 18. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 19 mai 2005.

Nr. 464.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind echivalarea functiilor militare din Ministerul Apărării Nationale cu functii civile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Functiile militare din cadrul unitătilor Ministerului Apărării Nationale se echivalează cu functii civile potrivit anexelor nr. 1–3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Echivalarea se face în raport cu natura atributiilor prevăzute în fisele posturilor militare si potrivit actelor normative în care sunt prevăzute functiile din sistemul bugetar si din cel privat.

(3) Anexele nr. 1–3 vor fi completate si actualizate permanent, în concordantă cu evolutia structurii de personal a Ministerului Apărării Nationale si cu modificările intervenite la nivel national în acest domeniu.

(4) Se abilitează ministrul apărării nationale, ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si ministrul educatiei si cercetării ca, prin ordin comun, să completeze si să actualizeze prezenta hotărâre în sensul celor prevăzute la alin. (3).

Art. 2. – (1) Metodologia si competentele privind eliberarea documentelor de echivalare a functiilor militare cu functii civile se aprobă prin ordin al ministrului apărării nationale.

(2) Centrele militare vor elibera adeverinte din care să rezulte durata pentru care se realizează echivalarea prevăzută la art. 1, la cererea cadrelor militare în rezervă aflate în evidentă, în baza verificării datelor din dosarul personal.

Art. 3. – Dispozitiile prezentei hotărâri sunt aplicabile ofiterilor, maistrilor militari, subofiterilor si militarilor angajati pe bază de contract, care au încetat sau urmează să înceteze activitatea în cadrul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 4. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cadrelor militare în rezervă, provenite din Ministerul Apărării Nationale, nu li se mai aplică dispozitiile Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 779/1961 privind echivalarea stagiului efectuat în functii militare de către ofiterii si subofiterii de rezervă, proveniti din activitate, cu stagiul specific functiilor administrative, tehnice si economice din economia natională, nepublicată.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 485.

 

ANEXE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (9) si (11) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 29 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Pozitia nr. 2 “Serviciul Român de Informatii“ de la punctul I “Obiective de importantă deosebită pentru apărarea tării“ din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“2. Serviciul Român de Informatii

– paza si protectia transportului corespondentei clasificate în municipiul Bucuresti si în cele 41 de judete.“

2. Pozitia nr. 2 “Serviciul Român de Informatii“ de la punctul I “Obiective de importantă deosebită pentru

apărarea tării“ din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: “2. Serviciul Român de Informatii

– paza si protectia transportului corespondentei clasificate în municipiul Bucuresti si în cele 41 de judete.“

Art. II. – Efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prezentei hotărâri se redistribuie în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pentru îndeplinirea altor atributii legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 486.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.611/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, oganizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – După articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 8 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

“Art. 21. – (1) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se preia fără plată în stocurile rezervă de stat de către unitătile teritoriale de unde a fost ridicată. Cheltuielile ocazionate de operatiunile de preluare vor fi suportate din bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

(2) Nivelurile maxime ale stocurilor rezervă de stat la produsul «hârtie de ziar» se majorează corespunzător cantitătilor efective ce vor fi preluate.

(3) Ministerul Administratiei si Internelor si unitătile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat vor scădea si, respectiv, vor înregistra din/în gestiune cantitătile de hârtie la preturile de înregistrare din evidentele actualului detinător, pe baza proceselor-verbale de predare-primire si a avizelor de expeditie.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 500.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statutului de consilier al ministrului afacerilor externe al României al domnului Wolfgang Dix, diplomat în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă ca în perioada 1 iulie 2005 – 31 decembrie 2006 domnul Wolfgang Dix, diplomat în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania, să detină statutul de consilier al ministrului afacerilor externe al României.

Art. 2. – (1) Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Cheltuielile aferente perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2005 se suportă din bugetul aprobat pe anul 2005 Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Devizul estimativ al cheltuielilor aferente activitătii prevăzute la art. 1 este cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) În situatia în care domnul Wolfgang Dix, consilier al ministrului afacerilor externe al României, va efectua si deplasări în străinătate în interesul Ministerului Afacerilor Externe, cheltuielile aferente (transport, cazare, diurnă) vor fi suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 505.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea listei medicamentelor la care nu se stabileste pret de referintă si pentru stabilirea pretului de decontare al acestora

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. 7.029/2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Medicamentele (denumiri comune internationale – DCI) din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, pentru care nu se stabileste pret de referintă, potrivit art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, se decontează din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, la pret de decontare.

(2) Lista DCI-urilor si pretul de decontare pentru medicamentele care se eliberează fără prescriptie medicală (OTC) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Pentru celelalte DCI-uri din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, care nu sunt prevăzute în Lista cu medicamentele de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, aprobată prin hotărâre a Guvernului, pretul de decontare este pretul cel mai mic corespunzător fiecărei DCI pentru aceeasi concentratie si formă farmaceutică.

(4) Pretul de decontare se actualizează trimestrial.

Art. 2. – Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si farmaciile vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) Prezentul ordin intră în vigoare în data de 4 iunie 2005.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Ioan Roman,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iunie 2005.

Nr. 605.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

medicamentelor pentru care nu se stabileste pret de referintă si pretul de decontare al acestora