MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 683         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 iulie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

A/1.440. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.171/1998 si nr. 1.572/2004

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7.– Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

 

10. – Norme privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

26. – Circulară privind abrogarea Circularei Băncii Nationale a României nr. V/200/1991 pentru elaborarea balantei creantelor si angajamentelor externe, a Circularei Băncii Nationale a României nr. 2/1993 pentru elaborarea balantei creantelor si angajamentelor externe si a Circularei Băncii Nationale a României nr. 7/1994 pentru elaborarea balantei de plăti externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.171/1998 si nr. 1.572/2004

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.171/1998 privind situatia din Republica Sierra Leone si nr. 1.572/2004 privind situatia din Republica Côte d'Ivoire, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2005.

Nr. A/1.440.

 

ANEXĂ


*) Traducere.

 

REZOLUTIA Nr. 1.171 (1998)*)

a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, adoptată la 5 iunie 1998

 

Consiliul de Securitate,

reafirmând rezolutiile sale nr. 1.132 (1997) din 8 octombrie 1997, nr. 1.156 (1998) din 16 martie 1998 si nr. 1.162 (1998) din 17 aprilie 1998 si declaratiile presedintelui său, în special cele din 26 februarie 1998 (S/PRST/1998/5) si din 20 mai 1998 (S/PRST/1998/13),

salutând eforturile depuse de Guvernul din Republica Sierra Leone în vederea restabilirii păcii si stabilitătii în tară, unei administratii efective si a unui proces democratic si promovării reconcilierii nationale,

deplângând rezistenta continuă fată de autoritatea Guvernului legitim din Republica Sierra Leone si accentuând urgenta cu care toate fortele rebele trebuie să pună capăt atrocitătilor, să înceteze rezistenta si să depună armele,

actionând pe baza cap. VII din Carta Natiunilor Unite:

1. decide să termine măsurile impuse de paragrafele 5 si 6 din Rezolutia nr. 1.132 (1997);

2. decide în continuare, cu intentia de a interzice vânzarea si furnizarea de armament si material conex către fortele neguvernamentale din Republica Sierra Leone, ca toate statele să ia măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea sau vânzarea, de pe teritoriul lor sau prin intermediul conationalilor lor ori prin folosirea navelor si avioanelor aflate sub pavilionul lor, de armament si material conex de orice fel, întelegând prin acestea arme si munitie, vehicule si echipament militar, echipament paramilitar si piese de schimb pentru cele mentionate anterior, către Republica Sierra Leone, cu exceptia Guvernului din Republica Sierra Leone, prin punctele de intrare notificate de acest guvern secretarului general, care va comunica de o manieră promptă statelor membre ale Organizatiei Natiunilor Unite această listă;

3. decide, de asemenea, că restrictiile la care se face referire în paragraful 2 mentionat mai sus nu se vor aplica vânzării sau furnizării de armament si material conex destinate pentru uzul exclusiv al Grupului de Observatori Militari al Comunitătii Economice a Statelor din Vestul Africii (ECOMOG) sau Natiunilor Unite în Republica Sierra Leone;

4. decide, în continuare, că toate statele vor notifica exporturile de arme sau material conex de pe teritoriul lor către Republica Sierra Leone comitetului instituit prin Rezolutia nr. 1.132 (1997) si că Guvernul din Republica Sierra Leone va marca, înregistra si notifica comitetului toate importurile de armament si material conex efectuate de către acesta, urmând ca acest comitet să raporteze în mod regulat Consiliului asupra notificărilor primite;

5. hotărăste că toate statele vor lua măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitarea pe teritoriul lor a membrilor marcanti ai fostei junte militare si ai Frontului Revolutionar Unit (RUF), desemnati de comitetul instituit prin Rezolutia nr. 1.132 (1997), cu exceptia situatiei când intrarea sau tranzitarea teritoriului de către una dintre aceste persoane este permisă de către acelasi comitet, cu precizarea că nici una dintre dispozitiile prezentului paragraf nu poate constrânge un stat să refuze propriilor cetăteni intrarea pe teritoriul său;

6. decide în sensul continuării îndeplinirii de către comitetul instituit prin Rezolutia nr. 1.132 (1997) a sarcinilor mentionate în paragrafele 10 (a), (b), (c), (d), (f) si (h) ale aceleiasi rezolutii, în conexiune cu paragrafele 2 si 5 mentionate mai sus;

7. exprimă întreaga disponibilitate de a termina măsurile prevăzute de paragrafele 2, 4 si 5 mentionate mai sus, de la momentul la care Guvernul din Republica Sierra Leone va restabili controlul complet asupra teritoriului său si toate fortele neguvernamentale vor fi dezarmate si demobilizate; 8. cere secretarului general să raporteze Consiliului într-un termen de 3 luni de la data adoptării acestei rezolutii si, încă o dată, într-un termen de 6 luni, în special referitor la exportul de armament si material conex mentionate în paragraful 2 de mai sus si asupra progreselor făcute în directia atingerii obiectivelor mentionate în paragraful 7 de mai sus;

9. decide să urmărează în continuare această chestiune.

 

REZOLUTIA Nr. 1.572 (2004)*)

a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, adoptată la 15 noiembrie 2004

 

Consiliul de Securitate,

reafirmând Rezolutia nr. 1.528 (2004) din 27 februarie 2004 si declaratiile presedintelui său, în special cele din 6 noiembrie 2004 (S/PRST/2004/42) si din 5 august 2004 (S/PRST/2004/29),

reconfirmând angajamentul său ferm referitor la respectarea suveranitătii, independentei, integritătii teritoriale si unitătii nationale ale Republicii Côte d'lvoire si reamintind importanta principiilor de bună vecinătate, neimplicare si cooperare regională,

reamintind că a aprobat Acordul semnat de fortele politice din Republica Côte d'Ivoire la Linas-Marcoussis în 24 ianuarie 2003 (S/2003/99), denumit Acordul de la Linas- Marcoussis, recunoscut prin Conferinta sefilor de stat privind Republica Côte d'Ivoire care a avut loc la Paris în 25 si 26 ianuarie 2003, si Acordul semnat în 30 iulie 2004 la Accra (Acordul de la Accra III),

deplângând reluarea ostilitătilor în Republica Côte d'Ivoire si violările repetate ale Acordului de încetare a focului din 3 mai 2003,

profund preocupat de situatia umanitară din Republica Côte d'Ivoire, îndeosebi de cea din nordul tării, si de implicarea mass-media, în special a radioului si televiziunii, în instigarea la ură si la violentă împotriva străinilor din Republica Côte d'Ivoire,

reafirmând obligatia tuturor părtilor, Guvernului si Fortelor Noi din Republica Côte d'Ivoire de a se abtine de la utilizarea violentei împotriva civililor, inclusiv împotriva cetătenilor străini, si de a coopera în cadrul activitătilor Operatiunii Natiunilor Unite în Republica Côte d'Ivoire (ONUCI),

salutând eforturile depuse de secretarul general, Uniunea Africană si Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (CEDEAO) în vederea restabilirii păcii si stabilitătii în Republica Côte d'Ivoire,

considerând ca situatia din Republica Côte d'Ivoire continuă să pună în pericol pacea si securitatea internatională în regiune,

actionând pe baza cap. VII din Carta Natiunilor Unite:

1. condamnă atacurile aeriene ale Fortelor Armate din Republica Côte d'Ivoire (FANCI), care constituie violări flagrante ale Acordului de încetare a focului din 3 mai 2003, si cere tuturor părtilor implicate în conflict, Guvernului si Fortelor Noi să respecte cu rigurozitate încetarea focului;

2. reiterează sprijinul său deplin pentru actiunile desfăsurate de ONUCI si de fortele franceze în conformitate cu mandatul care le-a fost acordat prin Rezolutia nr. 1.528 (2004) si declaratia presedintelui din 6 noiembrie 2004 (S/PRST/2004/42);

3. accentuează faptul că nu poate exista o solutie militară a crizei si că punerea în aplicare integrală a acordurilor de la Linas-Marcoussis si de la Accra III rămâne singura formă de solutionare a crizei care persistă în această tară;

4. solicită pe cale de consecintă, în mod imperativ, Presedintelui Republicii Côte d'Ivoire, sefilor tuturor partidelor politice si liderilor Fortelor Noi să înceapă fără întârziere aplicarea angajamentelor pe care si le-au asumat în cadrul acestor acorduri;

5. îsi exprimă întregul sprijin fată de eforturile depuse de secretarul general, Uniunea Africană si CEDEAO si îi încurajează pe acestia să le continue în vederea relansării procesului de pace în Republica Côte d'Ivoire;

6. cere autoritătilor din Republica Côte d'Ivoire să pună capăt tuturor transmisiilor radio si TV care instigă la ură, intolerantă si violentă, solicită Operatiunii Natiunilor Unite în Republica Côte d'Ivoire să-si întărească rolul de supraveghere în această privintă si solicită în mod imperativ Guvernului din Republica Côte d'Ivoire si Fortelor Noi să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securitătii civililor, incluzând cetătenii străini si bunurile acestora;

7. decide ca toate statele, pentru o perioadă de 13 luni începând de la data adoptării prezentei rezolutii, să ia măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea, vânzarea, transferul direct ori indirect cu destinatia Republica Côte d'Ivoire, de pe teritoriul lor sau prin intermediul conationalilor lor ori prin folosirea navelor si avioanelor aflate sub pavilionul lor, de armament si material conex de orice fel, inclusiv aeronave militare si alte echipamente provenind sau nu de pe teritoriul lor, si, de asemenea, furnizarea de orice fel de asistentă, consiliere sau instruire privind activităti militare;

8. hotărăste că măsurile impuse prin paragraful 7 mentionat mai sus să nu se aplice:

a) echipamentelor si asistentei tehnice destinate exclusiv sprijinirii ONUCI si fortelor franceze care o sustin;

b) furnizării de material militar neletal, destinat exclusiv utilizării în scopuri umanitare sau de protectie, precum si asistentei tehnice si instruirii conexe, aprobate în prealabil de comitetul instituit potrivit paragrafului 14 de mai jos;

c) furnizării de echipament de protectie, incluzând veste antiglont si căsti militare, exportat temporar în Republica Côte d'Ivoire de personalul Natiunilor Unite, reprezentanti ai presei si asistenti umanitari si de dezvoltare, precum si de personalul asociat, numai pentru uzul lor personal;

d) echipamentelor exportate temporar către Republica Côte d'Ivoire pentru fortele unui stat care, în conformitate cu dreptul international, intervine direct si numai pentru a facilita evacuarea conationalilor săi si a celor pentru care îsi exercită o responsabilitate consulară în Republica Côte d'Ivoire, cu notificarea prealabilă a comitetului creat potrivit paragrafului 14 de mai jos;

e) furnizării de arme si de material conex si instruirii sau asistentei tehnice destinate exclusiv sprijinirii procesului de restructurare a fortelor de apărare si de securitate, în conformitate cu lit. f) a art. 3 din Acordul de la Linas-Marcoussis si asa cum au fost aprobate în prealabil de către comitetul înfiintat potrivit paragrafului 14 de mai jos;

9. hotărăste că toate statele, pentru o perioadă de 12 luni, vor lua măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitarea pe teritoriul lor a tuturor persoanelor desemnate de comitetul creat potrivit paragrafului 14 de mai jos, ca fiind o amenintare asupra procesului de pace si de reconciliere natională în Republica Côte d'Ivoire, mai ales cele care blochează aplicarea acordurilor de la Linas-Marcoussis si de la Accra III, a oricărei alte persoane recunoscute că ar fi responsabilă de violări grave ale drepturilor omului si ale dreptului international umanitar în Republica Côte d'Ivoire, pe baza unor informatii relevante, a oricărei alte persoane care incită public la ură si la violentă si, de asemenea, a oricărei alte persoane despre care comitetul a stabilit că încalcă măsurile impuse prin paragraful 7 de mai sus, cu precizarea că nici una dintre dispozitiile prezentului paragraf nu poate constrânge un stat să refuze propriilor cetăteni intrarea pe teritoriul său;

10. decide că măsurile impuse de paragraful precedent nu se aplică în cazul în care comitetul creat potrivit paragrafului 14 de mai jos stabileste că o călătorie este justificată de ratiuni umanitare, obligatii religioase sau în cazul în care comitetul consideră că o derogare ar favoriza îndeplinirea obiectivelor propuse de rezolutiile Consiliului privind pacea si reconcilierea natională în Republica Côte d'Ivoire si stabilitatea în regiune;

11. hotărăste ca toate statele, în timpul aceleiasi perioade de 12 luni, să blocheze imediat fondurile, alte bunuri financiare si resurse economice aflate pe teritoriul lor la data adoptării prezentei rezolutii sau în orice moment după această dată, detinute sau aflate sub controlul direct ori indirect al unor persoane identificate în conformitate cu paragraful 9 de mai sus de către comitetul creat potrivit paragrafului 14 de mai jos sau care sunt în posesia unor entităti detinute ori controlate direct sau indirect de orice persoană care actionează în numele lor sau la ordinul acestora, desemnate de către comitet, si mai decide, de asemenea, că toate statele trebuie să vegheze la împiedicarea conationalilor lor sau a oricărei alte persoane de pe teritoriul lor să pună la dispozitie acestor persoane sau entităti orice tip de fonduri, bunuri financiare ori resurse economice;

12. hotărăste că dispozitiile paragrafului precedent nu se aplică fondurilor, altor bunuri financiare sau resurse economice care îndeplinesc una dintre conditiile următoare:

a) au fost stabilite de către statele respective ca fiind necesare pentru achitarea unor cheltuieli de bază, inclusiv hrană, chirie sau plăti lunare ale unor împrumuturi ipotecare, medicamente ori tratamente medicale, impozite, prime de asigurări, facturi ale unor servicii colective de distributie, sau exclusiv pentru plata de onorarii în sumă rezonabilă si rambursarea unor cheltuieli realizate pentru plata serviciilor unor juristi la care s-a apelat sau plăti ori comisioane legate de mentinerea depozitelor fondurilor blocate, în conformitate cu legislatia natională, alte bunuri financiare sau resurse economice, statele informând comitetul creat potrivit paragrafului 14 mentionat mai jos despre intentia lor de a autoriza, când se consideră necesar, accesul la aceste fonduri, alte bunuri financiare sau resurse economice, iar comitetul nu a adoptat o decizie contrară în decurs de două zile care au urmat notificării;

b) au fost stabilite de către statele respective ca fiind necesare pentru a acoperi unele cheltuieli extraordinare, cu conditia anuntării prealabile a comitetului si a obtinerii unei aprobări din partea acestuia;

c) aceste fonduri, bunuri financiare si alte resurse economice au fost stabilite de către statele respective ca făcând obiectul unui privilegiu sau al unei proceduri judiciare, administrative ori de arbitraj, cu conditia ca privilegiul sau decizia să fie anterioară prezentei rezolutii, să nu fie în profitul unei persoane vizate de paragraful 11 de mai sus ori al unei persoane sau entităti desemnate de comitet si care să fi fost adusă la cunostintă comitetului de către statele interesate;

13. decide că la sfârsitul perioadei de 13 luni începând de la data adoptării prezentei rezolutii, Consiliul de Securitate va revedea măsurile impuse de paragrafele 7, 9 si 11 de mai sus, în lumina progreselor realizate în procesul de pace si de reconciliere natională în Republica Côte d'Ivoire, asa cum este prevăzut în acordurile de la Linas-Marcoussis si Accra III, si îsi exprimă disponibilitatea de a avea în vedere modificarea sau terminarea lor, înainte de expirarea perioadei de 13 luni mentionate mai sus, dacă acordurile de la Linas-Marcoussis si Accra III au fost integral aplicate;

14. hotărăste să stabilească, în conformitate cu art. 28 din regulamentul său interior provizoriu, un comitet al Consiliului de Securitate, format din toti membrii Consiliului (comitetul), care va trebui să îndeplinească următoarele sarcini:

a) desemnarea persoanelor si entitătilor vizate de măsurile impuse de paragrafele 9 si 11 de mai sus si actualizarea periodică a acestei liste;

b) solicitarea de la statele interesate si mai ales de la cele din regiune de informatii în legătură cu actiunile desfăsurate de acestea în vederea aplicării măsurilor impuse de paragrafele 7, 9 si 11 mentionate mai sus si orice alte informatii pe care le consideră utile, inclusiv prin acordarea posibilitătii de a trimite reprezentanti pentru a discuta detaliat în cadrul comitetului orice problemă relevantă;

c) examinarea cererilor de derogare prevăzute în paragrafele 8, 10 si 12 mentionate mai sus si pronuntarea în privinta lor;

d) publicarea, prin mijloace adecvate, a informatiilor importante, inclusiv a listei persoanelor vizate la lit. a) mentionată mai sus;

e) promulgarea liniilor directoare necesare pentru facilitarea implementării măsurilor impuse de paragrafele 11 si 12 mentionate mai sus;

f) prezentarea în fata Consiliului a unor rapoarte periodice asupra activitătii sale, completate de observatii si recomandări în special în vederea sporirii eficacitătii măsurilor impuse de paragrafele 7, 9 si 11 mentionate mai sus;

15. cere statelor interesate si mai ales celor din regiune să prezinte comitetului, în cele 90 de zile de la adoptarea prezentei rezolutii, un raport asupra actiunilor pe care le-au efectuat pentru aplicarea măsurilor impuse prin paragrafele 7, 9 si 11 mentionate mai sus si autorizează comitetul să solicite orice informatie pe care o consideră necesară;

16. solicită imperativ tuturor statelor, organelor competente ale Natiunilor Unite, precum si altor organizatii sau părti interesate să coopereze deplin cu comitetul, în special prin comunicarea oricărei informatii în legătură cu eventuale violări ale măsurilor impuse prin paragrafele 7, 9 si 11 mentionate mai sus;

17. îsi exprimă hotărârea pentru întreprinderea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea eficacitătii monitorizării si aplicării măsurilor impuse prin paragrafele 7, 9 si 11 mentionate mai sus, în special stabilirea unui grup de experti;

18. recomandă secretarului general să prezinte un raport până în data de 15 martie 2005 cu privire la progresele înregistrate în realizarea obiectivelor prevăzute la paragraful 13 mentionat mai sus, pe baza informatiilor provenind din surse autorizate, în special din partea Guvernului de Reconciliere Natională din Republica Côte d'Ivoire, a Operatiunii Natiunilor Unite în Republica Côte d'Ivoire, a Comunitătii Economice a Statelor din Africa de Vest si a Uniunii Africane;

19. hotărăste că măsurile impuse prin paragrafele 9 si 11 mentionate mai sus vor intra în vigoare la 15 decembrie 2004, cu exceptia cazului în care se constată la acea dată că semnatarii acordurilor de la Linas-Marcoussis si Accra III si-au îndeplinit integral angajamentele prevăzute în Acordul de la Accra III si se angajează să aplice integral Acordul de la Linas-Marcoussis;

20. decide să urmărească în continuare această chestiune.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 22 alin. (1), ale art. 24 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. – Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, se modifică după cum urmează:

Art. 56 va avea următorul cuprins:

“(1) Băncile care au declarat cu întârziere sau nu au declarat, în conditiile prevăzute de prezentul regulament la art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, 28, art. 36 alin. (2), incidentele de plăti către CIP si/sau nu le-au notificat către client se sanctionează cu amendă cuprinsă între 500 lei si 5.000 lei pentru fiecare caz, după cum urmează:

• până la 5 zile inclusiv, 500 lei;

• între 6 zile si 20 de zile inclusiv, 2.000 lei;

• între 21 de zile si 30 de zile inclusiv, 4.000 lei;

• peste 30 de zile, 5.000 lei.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică în aceleasi conditii si băncilor care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem intrabancar declaratia CIP privind interdictia bancară prevăzută la art. 30 alin. (1), declaratia CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor prevăzută la art. 42 alin. (2) sau declaratia prevăzută la art. 30 alin. (2), după caz.“

Art. II. – Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 august 2005.

Art. III. – Regulamentul nr. 1/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele din prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 26 iulie 2005.

Nr. 7.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

În baza prevederilor art. 56 alin. 1, 61 si 78 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 59 alin. 2 lit. g), ale art. 168 si 177 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

Art. 1. – (1) Prezentele norme se aplică institutiilor de credit persoane juridice române si sucursalelor institutiilor de credit străine, autorizate să functioneze pe teritoriul României, denumite în continuare împrumutători, si reglementează conditiile minime de acordare, garantare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.

(2) Dispozitiile art. 3, ale art. 4 alin. (1) lit. a)–e), ale art. 5–10 si ale art. 14 si 15 nu se aplică în cazul creditelor ipotecare destinate persoanelor fizice, acordate de împrumutători în baza Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, acordarea, garantarea si derularea acestor credite realizându-se în conditiile prevăzute de Normele metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare, emise de Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Art. 2. – (1) Institutiile de credit sunt obligate să încadreze creditele destinate persoanelor fizice în una dintre următoarele categorii:

a) credit de consum – reprezintă orice credit contractat de o persoană fizică în vederea sartisfacerii nevoilor personale ale solicitantului si/sau ale familiei acestuia ori pentru achizitionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investitii imobiliare, în sensul prevăzut la lit. b);

b) credit pentru investitii imobiliare – reprezintă orice credit contractat de o persoană fizică, inclusiv credit ipotecar, având ca destinatie dobândirea sau mentinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate sau care urmează să se realizeze, precum si creditul acordat în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei constructii ori pentru viabilizarea unui teren.

(2) Încadrarea creditelor de refinantare potrivit alin. (1) se va realiza în functie de categoria creditului initial a cărui rambursare este astfel finantată.

Art. 3. – Acordarea, garantarea si derularea creditelor de consum si a celor pentru investitii imobiliare se realizează pe baza reglementărilor interne ale împrumutătorilor, aprobate de organele competente conform prevederilor actelor constitutive, în cazul institutiilor de credit persoane juridice române, si, respectiv, de organele statutare, în cazul sucursalelor institutiilor de credit străine.

Art. 4. – (1) Împrumutătorii vor stabili în cadrul reglementărilor interne, fără a fi limitative, următoarele:

a) organizarea activitătii de acordare si derulare a creditelor si modalitătile de garantare pentru fiecare tip de credit;

b) clauzele obligatorii ale contractului de credit, cu respectarea prevederilor legale în materie;

c) documentatia care stă la baza contractului de credit; în acest sens împrumutătorii trebuie să întocmească modele ale cererilor de acordare a creditelor, ale contractelor de credit, ale declaratiilor prevăzute la art.6 alin. (1) lit. b) si c) si ale contractelor de garantie;

d) competentele de aprobare a creditelor, în functie de valoarea acestora; în acest scop fiecare împrumutător trebuie să stabilească valoarea de la care un credit este considerat credit de valoare mare;

e) indicatorii/criteriile pe baza cărora se evaluează bonitatea solicitantului de credit si modul de calcul al acestor indicatori;

f) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, pentru scopurile prevăzute la art. 11. Pentru fiecare categorie de venituri împrumutătorul va stabili coeficienti de ajustare în functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanentă ale acestora;

g) modalitatea de determinare, pentru scopurile prevăzute la art. 11, a angajamentelor lunare decurgând din facilităti de creditare la care nu sunt stabilite scadente lunare.

(2) Coeficientii stabiliti potrivit alin. (1) lit. f) vor fi reconsiderati periodic, pe baza unei metodologii stabilite de către fiecare împrumutător în cadrul politicii proprii de creditare, în vederea asigurării acuratetei acestora pe o bază continuă.

Art. 5. – (1) Creditele de consum si creditele pentru investitii imobiliare sunt acordate pe baza unui contract de credit ale cărui clauze vor fi stabilite prin reglementările interne ale împrumutătorilor, cu respectarea prevederilor prezentelor norme si, după caz, a dispozitiilor cuprinse în legi speciale aplicabile.

(2) Contractul de credit va cuprinde, în mod obligatoriu si fără a fi limitative, clauze referitoare la:

a) conditiile de scadentă, dobândă, inclusiv pentru sumele neachitate la scadentă reprezentând rate de credit si/sau de dobândă;

b) neonorarea la scadentă a principalului si/sau a dobânzii;

c) constituirea de garantii, dacă este cazul.

Art. 6. – (1) În vederea obtinerii unui credit solicitantul trebuie să prezinte cel putin următoarele documente:

a) documente care atestă capacitatea solicitantului si, după caz, a familiei acestuia de a dispune de venituri certe cu caracter de permanentă, considerate eligibile potrivit reglementărilor interne ale împrumutătorului;

b) declaratie pe propria răspundere privind valoarea angajamentelor de plată ale solicitantului si ale familiei acestuia la data solicitării creditului si, în mod distinct, a obligatiilor devenite exigibile si neonorate la scadentă la aceeasi dată. Împrumutătorii pot solicita copii de pe documentele care atestă gradul de îndatorare a solicitantului si a membrilor familiei acestuia;

c) declaratie pe propria răspundere privind litigiile cu tertii existente la data solicitării creditului, cu precizarea, după caz, a motivelor care au condus la situatiile respective.

(2) În cazul construirii, reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii imobilelor ori a viabilizării unui teren solicitantul de credit va prezenta un deviz estimativ al lucrării si, după caz, un plan de finantare, convenit cu constructorul, care să prevadă esalonarea în timp a sumelor ce urmează să fie avansate. În cazul în care lucrările asupra imobilului se execută în regie proprie, termenele de utilizare a creditelor se stabilesc de comun acord cu împrumutatul.

Art. 7. – (1) Aprobarea fiecărui credit se va face pe baza unui referat care va fi întocmit si semnat potrivit reglementărilor interne ale împrumutătorului.

(2) Creditele de valoare mare se acordă cu avizul structurilor de risc existente în institutia de credit.

(3) Referatul prevăzut la alin. (1) trebuie să contină, fără a fi limitative, următoarele elemente:

a) datele de identificare a solicitantului, precum numele, prenumele, domiciliul/resedinta, codul numeric personal, cetătenia;

b) informatii/date referitoare la creditul solicitat, precum valoarea creditului, scadenta/schema de rambursare, moneda si, dacă este cazul, destinatia, avansul depus de solicitant si garantiile prezentate, cu respectarea prevederilor art. 8–10;

c) informatii privind bonitatea solicitantului, cu respectarea prevederilor art. 11;

d) situatiile speciale în care se află solicitantul de credit în raport cu tertii, precum litigii care ar putea afecta în mod semnificativ bonitatea acestuia.

(4) Pot face exceptie de la prevederile prezentului articol creditele de consum, altele decât cele de valoare mare.

Art. 8. – (1) În situatia în care creditul de consum are ca destinatie achizitionarea de bunuri, solicitantul trebuie să prezinte garantii reale si/sau personale la nivelul creditului solicitat sau să achite un avans de minimum 25% din valoarea respectivelor bunuri.

(2) În situatia în care creditul de consum are altă destinatie decât cea prevăzută la alin. (1), solicitantul trebuie să prezinte garantii reale si/sau personale la nivelul creditului solicitat.

(3) Politele de asigurare având ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată, încheiate fie de către debitor, fie de către împrumutător, se încadrează în categoria garantiilor personale.

(4) Pot face exceptie de la obligatia de garantare facilitătile de creditare prin trageri în descoperit de cont, precum si creditele acordate prin intermediul cardurilor de credit, a căror valoare nu depăseste de trei ori nivelul veniturilor nete lunare, calculate potrivit art. 11 alin. (3), fără a depăsi însă o limită stabilită prin reglementările interne ale împrumutătorului.

Art. 9. – (1) Valoarea unui credit pentru investitii imobiliare nu poate depăsi 75% din valoarea imobilului pentru achizitionarea căruia se solicită creditul si/sau din valoarea devizului estimativ.

(2) Acordarea creditelor pentru investitii imobiliare este conditionată de prezentarea de către solicitant a unor garantii reale si/sau personale.

(3) Valoarea garantiilor nu va fi mai mică de 133% din valoarea creditului.

Art. 10. – În cazul creditelor garantate cu garantii personale împrumutătorii vor evalua bonitatea garantilor potrivit conditiilor stabilite prin reglementările interne.

Art. 11. – (1) La evaluarea bonitătii solicitantului se va avea în vedere ca angajamentele totale de plată lunare, respectiv principalul si dobânda, ale solicitantului si ale familiei acestuia, decurgând din contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natură, cum ar fi: alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumpărare de bunuri în rate, indiferent de creditor, să reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, după caz, ale familiei acestuia.

(2) În plus fată de conditia de la alin. (1), la acordarea creditelor trebuie respectate următoarele limite:

a) angajamentele de plată lunare, respectiv principalul si dobânda, decurgând din credite de consum, precum si din alte contracte de natura creditului de consum, indiferent de creditor, nu vor depăsi 30% din veniturile nete ale solicitantului si ale familiei acestuia;

b) angajamentele de plată lunare, respectiv principalul si dobânda, decurgând din credite pentru investitii imobiliare, precum si din alte contracte de natura creditului pentru investitii imobiliare, indiferent de creditor, nu vor depăsi 35% din veniturile nete ale solicitantului si ale familiei acestuia.

(3) Veniturile nete lunare vor fi calculate ca diferentă între veniturile totale certe, cu caracter de permanentă, ajustate prin aplicarea coeficientilor prevăzuti la art. 4 alin. (1) lit. f), si angajamentele de plată de altă natură decât cele decurgând din contracte de credit si asimilate conform prevederilor alin. (1). Nu vor fi luate în calculul veniturilor totale ale familiei veniturile membrilor de familie, în întelesul alin. (5), care sunt si garanti.

(4) Toate angajamentele de plată vor fi evidentiate în declaratia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b).

(5) Pentru scopul prezentelor norme, prin familia solicitantului se întelege sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc si gospodăresc împreună cu solicitantul. Prin reglementările interne împrumutătorii pot stabili o sferă de cuprindere mai restrânsă a notiunii de familie.

(6) În cazul caselor de economii în domeniul locativ conditiile prevăzute la alin. (1) si (2) lit. b) vor fi incluse în cadrul conditiilor care trebuie îndeplinite pentru plata sumei contractate în baza contractului de economisire-creditare, reprezentând credit acordat.

Art. 12. – (1) Pot face exceptie de la prevederile art. 8 si 11 creditele pentru efectuarea de tratamente medicale si pentru deces.

(2) Împrumutătorii vor stabili prin normele proprii de creditare conditiile de acordare si de garantare a creditelor prevăzute la alin. (1).

Art. 13. – (1) Contractele de credit/finantare încheiate de împrumutători cu societăti comerciale, în baza cărora sunt acordate acestora linii de credit pentru achizitionarea fondului de marfă, trebuie să includă clauze potrivit cărora în situatia vânzării în rate/pe credit a respectivelor bunuri societătile comerciale vor impune conditii de acordare, derulare si garantare a creditelor destinate persoanelor fizice cel putin la fel de stricte ca cele cuprinse în prezentele norme.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în cazul contractelor de credit/finantare încheiate de împrumutători cu alte categorii de creditori, care nu intră sub incidenta prezentelor norme si care acordă credite destinate persoanelor fizice.

Art. 14. – (1) Pe durata derulării creditului pentru persoanele fizice împrumutătorii au obligatia să urmărească îndeplinirea conditiilor prevăzute în contractul de credit, precum cele referitoare la plata la scadentă a ratelor reprezentând principalul si dobânda si, după caz, la situatia garantiilor si la destinatia creditului.

(2) Împrumutatul trebuie să prezinte împrumutătorului, dacă este cazul, pentru sumele puse la dispozitia sa, esalonat sau integral, documente care să ateste utilizarea creditului în scopul solicitat, cum ar fi: contract de vânzare-cumpărare, facturi fiscale, chitante fiscale.

(3) În cazul suplimentării creditelor acordate împrumutătorii vor respecta în mod corespunzător conditiile prevăzute în prezentele norme.

Art. 15. – În cazul creditelor acordate în scopul construirii, reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei constructii ori pentru viabilizarea unui teren verificarea încadrării în graficul de executie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu reglementările interne ale împrumutătorului.

Art. 16. – Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme institutiile de credit vor proceda la modificarea în mod corespunzător a reglementărilor interne, fără a putea stabili cerinte mai putin stricte decât prezentele norme.

Art. 17. – Casele centrale vor supraveghea respectarea de către cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevăzute în prezentele norme.

Art. 18. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 99 alin. 2 si la art. 100 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, sau, după caz, la art. 189 alin. 2 si la 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, ori la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. – (1) Prezentele norme intră în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentelor norme nu se aplică în cazul creditelor aprobate de către împrumutători anterior datei intrării în vigoare a acestora.

Art. 20. – La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Nationale a României nr. 15/2003 privind limitarea riscului de credit la creditul de consum, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 22 decembrie 2003.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2005.

Nr. 10.

 

CIRCULARĂ

privind abrogarea Circularei Băncii Nationale a României nr. V/200/1991 pentru elaborarea balantei creantelor si angajamentelor externe, a Circularei Băncii Nationale a României nr. 2/1993 pentru elaborarea balantei creantelor si angajamentelor externe si a Circularei Băncii Nationale a României nr. 7/1994 pentru elaborarea balantei de plăti externe

 

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Articol unic. – Începând cu data de 1 august 2005 Circulara Băncii Nationale a României nr. V/200/1991 pentru elaborarea balantei creantelor si angajamentelor externe, Circulara Băncii Nationale a României nr. 2/1993 pentru elaborarea balantei creantelor si angajamentelor externe si Circulara Băncii Nationale a României nr. 7/1994 pentru elaborarea balantei de plăti externe se abrogă.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 26 iulie 2005.

Nr. 26.