MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 671         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iulie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

772. – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare Regională

 

773. – Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Asistentă tehnică acordată birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră“ prin bugetul Ministerului Integrării Europene în cadrul programelor regionale specifice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

33. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum apartinând furnizorilor, producătorilor, autoproducătorilor si Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A.

 

34. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice în vecinătate de limita zonei de activitate a unor operatori de distributie

 

35. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive si modul de plată a acesteia

 

405. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru modificarea unor ordine ale ministrului economiei si comertului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România pentru unele produse, aferente anului 2005, în baza unor acorduri de comert liber

 

428. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 892/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005

 

735. – Ordin al ministrului administratiei si internelor privind evidenta, gestionarea, depozitarea si distribuirea ajutoarelor interne si internationale destinate populatiei în situatii de urgentă

 

736. – Ordin al ministrului administratiei si internelor privind instituirea serviciului de permanentă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminentă a producerii unor situatii de urgentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare Regională

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare Regională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 554/1999 pentru  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare Regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 16 iulie 1999, si Hotărârea Guvernului nr. 404/2001 pentru desemnarea reprezentantilor Guvernului în Consiliul National pentru Dezvoltare Regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 26 aprilie 2001, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 772.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare Regională

 

CAPITOLUL I

Organizarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regională

 

Art. 1. – Consiliul National pentru Dezvoltare Regională, denumit în continuare CNDR, este structura natională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional în elaborarea si implementarea obiectivelor politicii nationale de dezvoltare regională, constituită în temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – CNDR este organizat si functionează conform prezentului regulament.

Art. 3. – (1) CNDR are în componenta sa 32 de membri: presedinte, 15 reprezentanti ai Guvernului, la nivel de secretar de stat, si 16 reprezentanti ai regiunilor de dezvoltare, la nivel de presedinti si vicepresedinti ai celor 8 consilii pentru dezvoltare regională.

(2) Autoritătile si institutiile adminstratiei publice centrale ai căror reprezentanti sunt membri în cadrul CNDR sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(3) Nominalizarea reprezentantilor institutiilor prevăzute în anexă se face de către conducătorul institutiei respective, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare.

(4) Schimbarea unui membru CNDR se realizează de către institutia reprezentată în acest organism si se comunică în scris secretariatului consiliului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării acestei decizii de către conducătorul institutiei respective.

Art. 4. – (1) Presedintele CNDR este ministrul integrării europene. Presedintele poate delega această functie secretarului de stat pentru dezvoltare regională, în baza unui mandat scris.

(2) În caz de indisponibilitate, membrii CNDR pot desemna un înlocuitor din cadrul institutiei pe care o reprezintă, cu rol decizional, în baza unui mandat scris.

(3) Mandatul prevăzut la alin. (1) si (2) se transmite în scris secretariatului CNDR, cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea datei sedintei CNDR.

(4) Membrii CNDR îsi exercită atributiile cu titlu gratuit.

Art. 5. – Secretariatul CNDR este asigurat de Ministerul Integrării Europene (MIE) prin Directia politici regionale si programare.

 

CAPITOLUL II

Atributiile CNDR

 

Art. 6. – CNDR Ondeplineste atributiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 315/2004, cu modificările si completările ulterioare, si analizează informal rapoartele semestriale si raportul anual de activitate ale consiliilor pentru dezvoltare regională, pe baza documentelor transmise de acestea.

Art. 7. – Presedintele CNDR Ondeplineste următoarele atributii principale:

a) convoacă, coordonează pregătirea si conduce sedintele CNDR;

b) aprobă proiectul ordinii de zi a sedintei, lista invitatilor, precum si documentele ce urmează să fie transmise tuturor participantilor la sedintă;

c) aprobă, după caz, materialele aferente fiecărei sedinte în vederea publicării acestora pe site-ul MIE;

d) semnează hotărârile CNDR si procesele-verbale ale sedintelor;

e) reprezintă CNDR în relatiile cu alte organisme din tară si din străinătate.

Art. 8. – Secretariatul CNDR are următoarele activităti principale:

a) transmite invitatiile la sedintele CNDR;

b) pregăteste documentele necesare sedintelor CNDR;

c) publică pe site-ul MIE ordinea de zi a sedintelor, procesele-verbale ale acestora, precum si documentele pentru care presedintele CNDR stabileste publicarea;

d) actualizează permanent pagina de site a MIE, dedicată CNDR;

e) Ontocmeste procesul-verbal al sedintelor CNDR si transmite forma finală a acestuia, semnată de presedinte, tuturor membrilor, precum si celor interesati, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a avut loc sedinta;

f) constituie un registru special de evidentă a hotărârilor CNDR;

g) asigură activitătile de registratură si arhivare a documentelor destinate CNDR;

h) primeste si înregistrează mandatele scrise pentru delegarea de atributii, eliberate în conditiile prezentului regulament;

i) asigură asistentă de specialitate presedintelui CNDR;

j) la solicitarea presedintelui CNDR, redactează analize privind activitatea consiliilor pentru dezvoltare regională, pe baza rapoartelor semestriale si a raportului anual de activitate transmise de acestea.

 

CAPITOLUL III

Functionarea CNDR

 

Art. 9. – (1) CNDR îsi desfăsoară activitatea în cadrul sedintelor ordinare si al sedintelor extraordinare.

(2) Sedintele ordinare au loc semestrial si sunt convocate de către presedintele CNDR.

(3) Sedintele extraordinare ale CNDR se pot organiza în cazuri deosebite, la solicitarea presedintelui sau a unei treimi din numărul total al membrilor acestuia.

Art. 10. – (1) Convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele ordinare ale CNDR se fac în scris de către secretariatul acestuia, cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării sedintei.

(2) Convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele extraordinare ale CNDR se fac cu cel putin 5 zile înainte de data sedintei, de către secretariatul acestui organism.

(3) Invitatiile la sedintele CNDR cuprind în mod obligatoriu ziua, ora, locul desfăsurării si ordinea de zi, precum si adresa site-ului care contine informatii privind sedinta respectivă.

(4) Ordinea de zi a sedintei CNDR si materialele care urmează să fie supuse dezbaterii se publică pe site-ul MIE, cu acordul presedintelui CNDR.

Art. 11. – (1) La începutul fiecărei sedinte, presedintele CNDR supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) La cererea membrilor CNDR ordinea de zi poate fi completată si cu alte teme decât cele comunicate initial, cu conditia transmiterii documentelor respective în scris, secretariatului consiliului, cu 5 zile înaintea datei sedintei.

(3) La sfârsitul fiecărei sedinte se stabileste data viitoarei sedinte ordinare a CNDR.

Art. 12. – (1) În exercitarea atributiilor ce le revin, membrii CNDR adoptă hotărâri prin consens. Dacă acesta nu se realizează, hotărârile vor fi adoptate cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti.

(2) Hotărârile adoptate se comunică, de drept, membrilor CNDR de către secretariatul CNDR, după semnarea de către presedinte.

(3) Hotărârile adoptate devin obligatorii pentru institutiile si organizatiile mentionate în textul fiecărei hotărâri.

Art. 13. – (1) În functie de problematica supusă dezbaterii, cu acordul presedintelui CNDR, la sedintele acestuia pot lua parte, în calitate de invitat, si alti reprezentanti ai Guvernului, ai consiliilor pentru dezvoltare regională, ai unor institutii si organizatii implicate în procesul de dezvoltare socioeconomică, precum si parteneri socioeconomici relevanti pentru procesul de elaborare si implementare a politicii de dezvoltare regională, dacă reuniunea respectivă vizează probleme specifice domeniului de activitate al acestora.

(2) Directorii agentiilor pentru dezvoltare regională participă, de drept, la sedintele CNDR, cu statut de observator.

(3) Reprezentantii Delegatiei Comisiei Europene în România sunt invitati cu statut de observator la sedintele CNDR.

(4) Participantii la sedintele CNDR, altii decât membrii săi, nu au drept de vot. Acestia au un rol consultativ si pot face propuneri pe care CNDR le poate dezbate si supune la vot.

Art. 14. – (1) Sedintele CNDR se pot desfăsura numai în prezenta majoritătii membrilor acestuia. Majoritatea trebuie să fie asigurată, în mod distinct, de reprezentantii institutiilor prevăzute în anexă si de cei ai regiunilor de dezvoltare.

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), sedinta se amână, urmând să fie convocată o nouă sedintă în termen de 5 zile. Sedinta convocată în urma unei amânări se desfăsoară fără a fi necesară respectarea prevederilor alin. (1).

 

ANEXĂ

la regulament

 

AUTORITĂTILE SI INSTITUTIILE

administratiei publice centrale ai căror reprezentanti sunt membri în Consiliul National pentru Dezvoltare Regională

 

Presedinte – ministrul integrării europene

Membri:

Ministerul Integrării Europene

Ministerul Finantelor Publice

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

Ministerul Economiei si Comertului

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Ministerul Educatiei si Cercetării

Ministerul Administratiei si Internelor

Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

Agentia SAPARD

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Culturii si Cultelor

Cancelaria Primului-Ministru – Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquis-ului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Asistentă tehnică acordată birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră“ prin bugetul Ministerului Integrării Europene în cadrul programelor regionale specifice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă structura, indicatorii si fondurile aferente subprogramului “Asistentă tehnică acordată birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră“, care se finantează prin bugetul Ministerului Integrării Europene în cadrul programelor regionale specifice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Subprogramul “Asistentă tehnică acordată birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră“ urmăreste sustinerea financiară în vederea devenirii operationale a celor 5 birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră Iasi, Suceava, Oradea, Timisoara si Călărasi, în scopul desfăsurării activitătilor legate de gestionarea fondurilor comunitare destinate cooperării transfrontaliere.

Art. 3. – Finantarea subprogramului prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul pe anul 2005 al Ministerului Integrării Europene, capitolul “Alte actiuni economice“, titlul “Transferuri“, pentru cheltuieli de personal si achizitii de echipamente.

Art. 4. – Cheltuielile de personal se vor aloca pe bază de contract încheiat între Ministerul Integrării Europene si cele 5 birouri regionale.

Art. 5. – Achizitiile de echipamente necesare functionării birourilor regionale se vor realiza în mod centralizat la nivelul Ministerului Integrării Europene si se vor transmite spre folosintă gratuită celor 5 birouri regionale.

Art. 6. – Procedura de implementare a subprogramului prevăzut la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului integrării europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 773.

ANEXĂ

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Integrării Europene

 

STRUCTURA, INDICATORII SI FONDURILE

aferente subprogramului “Asistentă tehnică acordată birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră“

 

1. Scop: Acordarea de asistentă tehnică în vederea devenirii operationale a celor 5 birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră Iasi, Suceava, Oradea, Timisoara si Călărasi pentru a putea desfăsura activităti legate de gestionarea fondurilor comunitare destinate cooperării transfrontaliere.

2. Obiective:

• Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărasi are ca atributii generale asigurarea sprijinului administrativ, tehnic si logistic corespunzător implementării proiectelor din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră PHARE CBC România–Bulgaria în faza de până la aderarea României la Uniunea Europeană si asigurarea managementului programelor de cooperare europeană transfrontalieră România–Bulgaria, în calitate de autoritate de management sau de autoritate omoloagă a autoritătii de management, după aderarea României la Uniunea Europeană.

• Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea are ca atributii generale asigurarea sprijinului administrativ, tehnic si logistic corespunzător implementării proiectelor din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră PHARE CBC România–Ungaria în faza de până la aderarea României la Uniunea Europeană si asigurarea managementului programelor de cooperare transfrontalieră în calitate de autoritate de management sau de autoritate omoloagă a autoritătii de management, după aderarea la Uniunea Europeană.

• Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava are ca atributii generale asigurarea sprijinului administrativ, tehnic si logistic corespunzător implementării proiectelor din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră PHARE CBC România–Ucraina în faza de până la aderarea României la Uniunea Europeană si asigurarea sprijinului administrativ, tehnic si logistic, în calitate de organism intermediar pentru Noul Instrument de Vecinătate începând cu anul 2007.

• Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iasi are ca atributii generale asigurarea sprijinului administrativ, tehnic si logistic corespunzător implementării proiectelor din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră PHARE CBC România–Republica Moldova si asigurarea sprijinului administrativ, tehnic si logistic, în calitate de organism intermediar pentru Noul Instrument de Vecinătate începând cu anul 2007.

• Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timisoara are ca atributii generale asigurarea sprijinului administrativ, tehnic si logistic corespunzător implementării proiectelor din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră PHARE CBC România–Serbia&Muntenegru si asigurarea sprijinului administrativ, tehnic si logistic, în calitate de organism intermediar pentru Noul Instrument de Vecinătate începând cu anul 2007.

3. Program: Programe regionale specifice

Subprogram: Asistentă tehnică pentru birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră

4. Indicatori

 

Indicatori

Valori estimate

• Indicatori de rezultate

Numărul de birouri regionale devenite functionale

5 birouri regionale

• Indicatori de eficientă

Gradul de realizare a obiectivelor precizate prin program

100%

 

5. Finantarea subprogramului

– RON –

 

2005 subprogram estimat

Buget total

Finantarea subprogramului – Total

1.500.000

1.500.000

Din care pe surse de finantare:

– bugetul de stat:

1.500.000

1.500.000

 

6. Sursa de finantare:

Cod 01

 

Denumire: Bugetul de stat

– RON –

Denumirea

liniilor bugetare

Codul bugetar

2005

subprogram

Buget total

Capitolul

Subcapitolul

Titlul

Alte actiuni economice

69.01

 

 

1.500.000

1.500.000

Transferuri  1.500.000 1.500.000

 

 

38

1.500.000

1.500.000

Sustinerea programelor

de dezvoltare regională

 

19

 

 

 

 

7. Alte informatii:

• Subprogramul este implementat de Ministerul Integrării Europene împreună cu birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră Oradea, Călărasi, Iasi, Suceava si Timisoara, constituite potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2004. Relatia dintre Ministerul Integrării Europene si cele 5 birouri regionale, pentru realizarea prezentului subprogram, se asigură prin contract de finantare de la bugetul de stat.

• Subprogramul se încheie la 31 decembrie 2005.

• Suma finantării de la bugetul de stat este de 1,5 milioane RON pentru toate cele 5 birouri regionale.

• Procentul de finantare asigurat de la bugetul de stat prin acest subprogram este de 100% din costurile totale eligibile ale proiectului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum apartinând furnizorilor, producătorilor, autoproducătorilor si Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A.

 

În temeiul art. 2 lit. d), al art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) si al art. 34 alin. (1) si (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul functionare si dezvoltare piată de energie,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 18 iulie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum apartinând furnizorilor, producătorilor, autoproducătorilor si Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2000 pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice pentru consumul tehnologic al producătorilor de energie electrică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000, si Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 526/2001.

Art. 3. – Furnizorii, producătorii, autoproducătorii, precum si operatorii de retea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 18 iulie 2005.

Nr. 33.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice în vecinătate de limita zonei de activitate a unor operatori de distributie

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul infrastructură si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 18 iulie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice în vecinătate de limita zonei de activitate a unor operatori de distributie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Titularii de licentă pentru distributia energiei electrice care sunt concesionari ai serviciului public privind distributia energiei electrice vor respecta prevederile Procedurii privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice în vecinătate de limita zonei de activitate a unor operatori de distributie.

Art. 3. – Departamentul infrastructură si autorizare din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 19 iulie 2005.

Nr. 34.


*) Anexa se publică în format electronic, pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro), la sectiunea Metodologii.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive si modul de plată a acesteia

 

În temeiul art. 2 lit. d), al art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) si al art. 34 alin. (1) si (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul functionare si dezvoltare piată de energie,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 18 iulie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind asigurarea energiei electrice reactive si modul de plată a acesteia, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă lit. a), c) si d) ale art. 14 din Procedura de determinare a corectiilor cantitătilor de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 12 aprilie 2003.

Art. 3. – Furnizorii, producătorii, autoproducătorii, precum si operatorii de retea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 19 iulie 2005.

Nr. 35.


*) Anexa se publică în format electronic, pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro), la sectiunea Metodologii.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea unor ordine ale ministrului economiei si comertului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România pentru unele produse,

aferente anului 2005, în baza unor acorduri de comert liber

 

Având în vedere necesitatea introducerii si utilizării Tarifului integrat român (TARIR), etapă importantă în procesul de aliniere si de aplicare unitară a reglementărilor vamale armonizate cu legislatia comunitară, si inclusiv a modificării nomenclatorului combinat, precum si solicitarea mai multor operatori economici de prelungire a termenelor de valabilitate a certificatelor de import cu 30 de zile,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Prevederile ordinelor ministrului economiei si comertului nr. 891/2004, nr. 892/2004, nr. 893/2004, nr. 894/2004, nr. 895/2004, nr. 896/2004, nr. 897/2004 si nr. 898/2004, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.272 din 30 decembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (8) al articolului 5 din ordinele nr. 891/2004, nr. 893/2004, nr. 894/2004, nr. 895/2004 si nr. 898/2004 si după alineatul (9) al articolului 5 din ordinele nr. 892/2004, nr. 896/2004 si nr. 897/2004 se introduc două noi alineate cu următorul cuprins: “Certificatele de import care nu au fost preluate de operatorii economici într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acestora vor fi anulate.

La cererea justificată a operatorilor economici, termenele de valabilitate a certificatelor de import pot fi prelungite o singură dată, cu cel mult 30 de zile. Solicitarea pentru prelungirea termenului de valabilitate se va face numai în perioada de valabilitate a certificatului de import. În acest sens, titularul certificatului va transmite Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, prin registratura din str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 010036, o cerere scrisă, însotită de certificatul de import pentru care se solicită prelungirea termenului de valabilitate (exemplarele verde si rosu) si fotocopia după exemplarul rosu.“

2. Subgrupa tarifară 2009.30, mentionată la nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 891/2004, se înlocuieste cu subgrupa tarifară 2008.30, în conformitate cu modificările de nomenclatură efectuate la nivelul Comisiei Europene.

3. Grupa tarifară 1517, mentionată la nr. crt. 17 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 892/2004, se înlocuieste cu subgrupa tarifară 1517.10, în conformitate cu modificările de nomenclatură efectuate la nivelul Comisiei Europene.

4. Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 895/2004 se înlocuieste cu anexa nr. 1*) la prezentul ordin.

5. Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 896/2004 se înlocuieste cu anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Ioan Codrut Seres

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 405.

 

ANEXE

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 895/2004)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 892/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005

 

În baza prevederilor art. 3 si 10, precum si ale anexei B(b) la Protocolul aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005, ratificat prin Legea nr. 220/2005,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 892/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 892/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.272 din 30 decembrie 2004, modificat si completat prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 405/2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera d) a alineatului (1) al articolului 4 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) operatorii economici care solicită certificate de import pentru ouă pentru incubatie, corespunzătoare codurilor tarifare 0407.00.11 si 0407.00.19, vor prezenta suplimentar fotocopie de pe autorizatia sanitară veterinară eliberată de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti.“

2. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(3) Operatorii economici traditionali sunt considerati cei care fac dovada, la data solicitării, că au importat produsul respectiv în cadrul contingentului tarifar preferential pe anul 2004 si/sau în anul 2005 cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 345/2003 si ale prezentului ordin.“

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – Operatorii economici care nu au respectat prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 345/2003 si cele ale prezentului ordin privind deschiderea de contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din UE si modul de administrare a acestor contingente în anul 2004 si, respectiv, anul 2005, nu au acces la contingentele tarifare în anul 2005.“

4. Anexa nr. 1 “Lista contingentelor tarifare pentru importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE)“ se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 august 2005 si se aplică până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu-Nazare,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2005.

Nr. 428.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 892/2004)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind evidenta, gestionarea, depozitarea si distribuirea ajutoarelor interne si internationale destinate populatiei în situatii de urgentă

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), ale art. 8 alin. (1), ale art. 20 lit. j) si ale art. 22 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor, în calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, emite următorul ordin:

Art. 1. – În aplicarea prevederilor art. 22 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 735/2005, comitetele judetene pentru situatii de urgentă vor asigura evidenta, gestionarea, depozitarea si distribuirea ajutoarelor interne si internationale destinate populatiei afectate, în functie de situatia concretă a localitătilor si a fiecărei persoane, fără nici un fel de discriminare sau acte preferentiale.

Art. 2. – Presedintii comitetelor judetene pentru situatii de urgentă răspund de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Administratiei si Internelor,

Vasile Blaga,

Presedintele Comitetului National pentru Situatii de Urgentă

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 735.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind instituirea serviciului de permanentă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminentă a producerii unor situatii de urgentă

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) si ale art. 20 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor, în calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru asigurarea stării de operativitate si a capacitătii optime de interventie a autoritătilor administratiei publice locale si functionarea corespunzătoare a comitetelor locale pentru situatii de urgentă, în temeiul prevederilor art. 24 lit. h) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului, prefectii vor dispune presedintilor comitetelor locale pentru situatii de urgentă ca la primirea atentionărilor privind iminenta producerii unor situatii de urgentă să se instituie serviciul de permanentă la toate primăriile din zona de risc, cu personal corespunzător.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga,

Presedintele Comitetului National pentru Situatii de Urgentă

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 736.