MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 668         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iulie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 309 din 14 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (3) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

114. – Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova“ – S.A. si “Electrica Oltenia“ – S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

89. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea modeluluicadru al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul efectuării de operatiuni petroliere

 

721. – Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005

 

1.016. – Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la functia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 309

din 14 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (3) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv

în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Rusu – procuror

Mădălina Stefania Diaconu – magistrat-asistent Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (3) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Viorica Chifu în Dosarul nr. 2.108/2004 al Tribunalului Gorj – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că termenele prevăzute de art. 24 alin. (3) si (7) din Legea nr. 10/2001, impuse de ratiuni de celeritate, sunt în deplină concordantă cu cerintele art. 21 din Constitutie. Astfel, li se dă posibilitatea persoanelor nemultumite de oferta unitătii detinătoare a imobilului revendicat în conformitate cu Legea nr. 10/2001 de a se adresa justitiei pentru recunoasterea drepturilor acestora.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 23 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.108/2004, Tribunalul Gorj – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (3) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Exceptia a fost ridicată de către Viorica Chifu cu prilejul solutionării unei contestatii împotriva deciziei Ministerului Finantelor Publice de stabilire a cuantumului despăgubirilor acordate în conformitate cu Legea nr. 10/2001.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că art. 24 din Legea nr. 10/2001 încalcă liberul acces la justitie. Astfel, consideră că termenele stabilite în alin. (3) si în alin. (7), pentru a comunica în scris unitătii detinătoare dacă acceptă sau refuză oferta de despăgubire prin echivalent si, respectiv, pentru a ataca în justitie decizia unitătii detinătoare de a nu restitui în natură imobilul preluat de stat în mod abuziv, se suprapun si impietează asupra efectelor pe care Legea nr. 10/2001 a dorit să le producă, si anume de a restitui în natură imobilele preluate abuziv.

Tribunalul Gorj – Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că cele două termene prevăzute la art. 24 din Legea nr. 10/2001 nu se suprapun si nu îngrădesc liberul acces la justitie, deoarece termenul de 30 de zile prevăzut de art. 24 alin. (7) îse aplică atunci când persoana îndreptătită contestă modalitatea de despăgubire, respectiv măsura de restituire prin echivalent“, pe când termenul de 60 de zile, prevăzut de alin. (3) al aceluiasi articol, se aplică “atunci când persoana îndreptătită este de acord cu modalitatea de restituire prin echivalent, respectiv despăgubirile bănesti, dar este nemultumită de cuantumul acestora“.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate. Astfel, consideră că există o neconcordantă între momentul de la care începe să curgă termenul de 60 de zile, prevăzut de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, si cel de 30 de zile, prevăzut de alin. (7) al aceluiasi articol, însă această necorelare a textelor nu este un aspect de neconstitutionalitate, ci unul de interpretare si aplicare a legii.

Avocatul Poporului arată că textele de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, art. 24 alin. (3) si (7) din Legea nr. 10/2001 nu împiedică accesul liber la justitie, deoarece prevede că “toate măsurile luate de autoritătile publice sipersoanele juridice, în baza Legii nr. 10/2001, pentru stabilirea si punerea în executare a măsurilor reparatorii prin echivalent, pot fi atacate în justitie de către persoanele interesate“. În plus, “dispozitiile art. 24 alin. (3) si (7) din Legea nr. 10/2001 sunt norme procedurale, prin care legiuitorul a stabilit reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procesuale, în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constitutie“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 24 alin. (3) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, dispozitii potrivit cărora:

“(3) În termen de 60 de zile de la primirea ofertei persoana îndreptătită este obligată să răspundă în scris dacă acceptă sau refuză oferta. Lipsa răspunsului scris echivalează cu neacceptarea ofertei. [...]

(7) Dacă oferta este refuzată potrivit alin. (3), persoana îndreptătită poate ataca în justitie decizia prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, potrivit cărora:

– Art. 21 alin. (1) si (2):

“(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.“;

– Art. 44 alin. (1) si (2):

“(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Legea nr. 10/2001 a instituit o procedură administrativă sui-generis având ca obiect restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv, de către stat sau de către alte persoane juridice, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, indiferent de destinatia acestor imobile, detinute la data intrării în vigoare de persoanele juridice prevăzute la art. 20 alin. (1). Legea conditionează acordarea reparatiilor de efectuarea unei notificări, adresată de către persoana îndreptătită persoanei juridice detinătoare a imobilului. Pentru evitarea perpetuării stării de incertitudine în ceea ce priveste situatia juridică a unor asemenea imobile, Legea nr. 10/2001 a stabilit anumite termene în care să se îndeplinească procedura prealabilă a notificării si să se rezolve pe cale amiabilă si în mod mai rapid cererile de restituire a imobilelor. Astfel, art. 21 din lege prevede că, în termen de 60 de zile de la înregistrarea notificării, unitatea detinătoare este obligată să se pronunte, prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată, asupra cererii de restituire în natură si să-i comunice această decizie persoanei îndreptătite, în termen de cel mult 10 zile de la data adoptării.

Potrivit art. 24 din acelasi act normativ, pentru cazul în care restituirea în natură nu este aprobată sau nu este posibilă, detinătorul imobilului este obligat ca în termen de 60 de zile să facă persoanei îndreptătite o ofertă de restituire prin echivalent, corespunzătoare valorii imobilului. În aceeasi logică impusă de celeritate, persoana îndreptătită este obligată la rândul său să răspundă în scris dacă acceptă sau refuză oferta unitătii detinătoare, în termen de 60 de zile de la primirea acesteia. Dacă persoana îndreptătită decide să refuze această ofertă, ea va beneficia, prin interpretarea art. 24 alin. (7), de un nou termen de 30 de zile pentru a ataca în justitie decizia unitătii detinătoare prin care s-a respins cererea de restituire în natură a imobilului. Termenul respectiv curge, în mod logic, de la data la care persoana îndeptătită a refuzat, în scris, oferta de restituire prin echivalent făcută de unitatea detinătoare a imobilului ori, în lipsa unui asemenea refuz scris, de la expirarea termenului de 60 de zile prevăzut de art. 24 alin. (3), iar nu de la data la care această unitate a comunicat decizia de a nu restitui în natură imobilul respectiv. Acest termen este, asadar, în deplină concordantă cu cerintele art. 21 din Constitutie, dând persoanei nemultumite posibilitatea de a se adresa justitiei pentru recunoasterea drepturilor sale.

Instituirea unui termen de decădere pentru exercitarea drepturilor procesuale nu este de natură să împiedice liberul acces la justitie. Prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, s-a statuat că liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste actul de justitie, iar legiuitorul are competenta exclusivă de a stabili regulile de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 10/2001, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 43 din 7 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, statuând că aceste dispozitii legale nu contin nici o prevedere expresă care să vină în contradictie cu art. 135 din Constitutie. În aceeasi decizie, Curtea a mai arătat că aceste texte din lege nu vor putea fi aplicate decât în concordantă cu prevederile art. 135 si ale art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, precum si cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (3) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Viorica Chifu în Dosarul nr. 2.108/2004 al Tribunalului Gorj – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova“ – S.A. si “Electrica Oltenia“ – S.A.

 

Pentru îndeplinirea Strategiei de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova“ – S.A. si “Electrica Oltenia“ – S.A., având în vedere necesitatea de a preveni riscurile operationale în desfăsurarea activitătii societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova“ – S.A. si “Electrica Oltenia“ – S.A. pentru perioada dintre data semnării contractelor de privatizare si data finalizării contractelor de privatizare si tinând seama de faptul că, potrivit procedurilor constitutionale declansate, nu există certitudine asupra posibilitătii de a promova un proiect de lege care să poată fi adoptat până la termenele convenite prin contractele de privatizare, se impune adoptarea în regim de urgentă a unui act normativ care să facă posibilă finalizarea tranzactiilor privind privatizarea cu investitorii strategici E.ON Energie AG si, respectiv, CEZ, a.s., toate acestea vizând obiective de politică generală si constituind situatii exceptionale.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Cadrul juridic al privatizării. Definitii

 

Art. 1. – Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic pentru derularea si finalizarea tranzactiilor de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova“ – S.A., denumită în continuare Electrica Moldova – S.A., respectiv a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia“ – S.A., denumită în continuare Electrica Oltenia – S.A., cu investitorii strategici, E.ON Energie AG, respectiv CEZ, a.s.

Art. 2. – (1) Se aprobă contractul de privatizare a Electrica Moldova – S.A., încheiat între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica“ – S.A., denumită în continuare Electrica – S.A., în calitate de vânzător, si E.ON Energie AG, în calitate de cumpărător, la data de 4 aprilie 2005, având ca obiect dobândirea unei participatii reprezentând 51 % din capitalul social al acestei societăti de către E.ON Energie AG, prin vânzarea-cumpărarea unui număr de 10.174.004 actiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent al acestei societăti, si prin subscrierea în cadrul unei operatiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 22.255.634 actiuni nou-emise.

(2) Se aprobă contractul de privatizare a Electrica Oltenia – S.A., încheiat între Electrica – S.A., în calitate de vânzător, si Cˇ EZ, a.s., în calitate de cumpărător, la data de 5 aprilie 2005, având ca obiect dobândirea unei participatii reprezentând 51% din capitalul social al acestei societăti de către CEZ, a.s., prin vânzarea-cumpărarea unui număr de 11.445.150 actiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent al acestei societăti, si prin subscrierea în cadrul unei operatiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 25.036.265 actiuni nouemise.

(3) Se Omputerniceste Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să coordoneze activitătile care se derulează în vederea finalizării de către Electrica – S.A. a tranzactiilor de privatizare a Electrica Moldova – S.A., respectiv a Electrica Oltenia – S.A., potrivit termenilor si conditiilor din contractele de privatizare încheiate în forma aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 85/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării, precum si modificarea si completarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova“ – S.A. si a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia“ – S.A.

Art. 3. – În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) agent escrow înseamnă BRD Groupe Société Générale – S.A. Bucuresti – Sucursala Mari Clienti Corporativi;

b) data finalizării înseamnă data la care are loc finalizarea procesului de privatizare, asa cum este aceasta avută în vedere în contractele de privatizare, astfel încât E.ON Energie AG si, respectiv, CEZ, a.s., să dobândească dreptul de proprietate asupra unui număr de actiuni reprezentând un procent de 51% din capitalul social al Electrica Moldova–S.A. si, respectiv, al Electrica Oltenia – S.A.;

c) valoarea activului net în cazul Electrica Oltenia – S.A  înseamnă valoarea totală a activelor societătii minus valoarea totală a obligatiilor acesteia;

d) valoarea de ajustare a pretului de cumpărare în cazul Electrica Oltenia – S.A. înseamnă 51% din diferenta aritmetică dintre valoarea activului net, asa cum este prezentată în bilantul corespunzător datei finalizării, retratat potrivit Standardelor internationale de raportare financiară, si valoarea activului net al societătii reflectată în situatiile financiare la data de 31 decembrie 2003, retratate potrivit Standardelor internationale de raportare financiară;

e) valoarea de ajustare a pretului de cumpărare în cazul Electrica Moldova – S.A. înseamnă 51% din diferenta aritmetică dintre valoarea datoriilor nete, asa cum este prezentată în bilantul corespunzător datei de 31 decembrie 2004 sau datei finalizării, dacă părtile convin astfel, si valoarea datoriilor nete ale societătii, prezentate în situatiile financiare la 31 decembrie 2003, retratate potrivit Standardelor internationale de raportare financiară;

f) valoarea datoriilor nete în cazul Electrica Moldova – S.A. înseamnă suma totală, exprimată în lei, a tuturor sumelor datorate de societate băncilor si oricăror alte institutii financiare sau institutii de credit, în legătură cu orice instrumente de credit, cu exceptia împrumuturilor nerambursate, contractate în legătură cu Programul de electrificare, si orice dividende datorate vânzătorului (dacă este cazul), din care se scad numerarul din casă, cecurile, numerarul din bănci si alte valori în echivalent numerar, investitiile financiare pe termen scurt, asa cum sunt prezentate în situatiile financiare retratate potrivit Standardelor internationale de raportare financiară ale societătii, si capitalul circulant net;

g) valoarea capitalului circulant net în cazul Electrica Moldova – S.A. înseamnă suma totală, exprimată în lei, a valorii stocurilor, a creantelor comerciale, a cheltuielilor achitate în avans si a altor active curente, mai putin datoriile comerciale, sumele datorate bugetului de stat, bugetelor locale si altor bugete si alte datorii si obligatii curente, asa cum sunt prezentate în situatiile financiare retratate potrivit Standardelor internationale de raportare financiară ale societătii.

 

CAPITOLUL II

Măsuri pentru derularea si finalizarea tranzactiilor de privatizare

 

Art. 4. – (1) Pentru fiecare societate, plata pentru actiunile existente care se vând este efectuată printr-un cont escrow pentru pretul de cumpărare, deschis si administrat de agenul escrow în beneficiul Electrica – S.A., conform prevederilor contractelor de privatizare.

(2) Pentru fiecare societate, plata contributiei pentru majorarea capitalului social, respectiv pentru actiunile emise de fiecare societate si subscrise de fiecare cumpărător, potrivit termenilor si conditiilor contractelor de privatizare, se consideră a fi valabil efectuată prin plata pretului de subscriere, la data finalizării, în contul escrow pentru pretul de subscriere, deschis si administrat de agentul escrow în beneficiul fiecărei societăti.

(3) Pentru fiecare societate, în scopul efectuării plătii pretului de subscriere a actiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, se va utiliza cursul de referintă leu/euro comunicat de Banca Natională a României, valabil la data aprobării de către adunarea generală a actionarilor a fiecărei societăti a operatiunii de majorare a capitalului social si emiterii de actiuni noi, în schimbul pretului de subscriere, conform contractului de privatizare.

Art. 5. – (1) Pretul de cumpărare al actiunilor existente se ajustează în cazul tranzactiei de privatizare a Electrica Moldova – S.A., după transferul dreptului de proprietate asupra acestor actiuni, în conditiile stabilite prin contractul de privatizare, proportional cu participatia dobândită de E.ON Energie AG, pentru a reflecta diferenta dintre valoarea datoriilor nete ale societătii prezentate în situatiile financiare, retratate potrivit Standardelor internationale de raportare financiară, la data de 31 decembrie 2004, sau, dacă părtile convin astfel, valoarea datoriilor nete prezentate în situatiile financiare retratate potrivit Standardelor internationale de raportare financiară la data transferului dreptului de proprietate, pe de o parte, si valoarea datoriilor nete la 31 decembrie 2003, pe de altă parte.

(2) Pretul de cumpărare al actiunilor existente se ajustează în cazul tranzactiei de privatizare a Electrica Oltenia – S.A., după transferul dreptului de proprietate asupra acestor actiuni, în conditiile stabilite prin contractul de privatizare, proportional cu participatia dobândită de Cˇ EZ, a.s., pentru a reflecta diferenta dintre valoarea activului net al societătii prezentat în situatiile financiare, retratate potrivit Standardelor internationale de raportare financiară, la data transferului dreptului de proprietate, pe de o parte, si valoarea activului net la 31 decembrie 2003, pe de altă parte.

(3) Pentru fiecare societate, valoarea de ajustare a pretului de cumpărare, determinată potrivit alin. (1) si (2), va fi transformată, pentru scopul plătii, în euro, la cursul de referintă leu/euro comunicat de Banca Natională a României, valabil la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.

Art. 6. – (1) Se aprobă constituirea în favoarea Electrica – S.A. a unui drept de optiune de vânzare, potrivit căruia Electrica – S.A. este îndreptătită să solicite si să obtină de la E.ON Energie AG, în cazul actiunilor detinute la Electrica Moldova – S.A., respectiv de la CEZ, a.s., în cazul actiunilor detinute la Electrica Oltenia – S.A., preluarea dreptului de proprietate asupra actiunilor pe care Electrica – S.A. le va detine în fiecare dintre societăti la momentul exercitării optiunii de vânzare, la termenul si în conditiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare.

(2) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin. (1) actiunile care urmează să fie achizitionate până la data de 31 decembrie 2007, în cazul actiunilor detinute la Electrica Moldova – S.A., respectiv până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data finalizării, în cazul actiunilor detinute la Electrica Oltenia – S.A., de căre salariati, membri ai consiliului de administratie al fiecărei societăti si al Electrica – S.A. si pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăti, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud“ – S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.

(3) Se aprobă constituirea în favoarea E.ON Energie AG a unui drept de optiune de cumpărare, potrivit căruia E.ON Energie AG este îndreptătită să solicite si să obtină de la Electrica – S.A. transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor pe care Electrica – S.A. le va detine la Electrica Moldova – S.A. la momentul exercitării optiunii de cumpărare, la termenul si în conditiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare.

(4) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin. (3) actiunile care urmează să fie achizitionate până la data de 31 decembrie 2007 de către salariati, membri ai consiliului de administratie al Electrica Moldova – S.A. si al Electrica – S.A. si pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăti, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.

(5) Se aprobă constituirea în favoarea CEZ, a.s., a unui drept de optiune de cumpărare, potrivit căruia Cˇ EZ, a.s., este îndreptătită să solicite si să obtină de la Electrica – S.A. transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor pe care Electrica – S.A. le va detine la Electrica Oltenia – S.A. la momentul exercitării optiunii de cumpărare, la termenul si în conditiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare.

(6) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin. (5) actiunile care urmează să fie achizitionate până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data finalizării de către salariati, membri ai consiliului de administratie al Electrica Oltenia – S.A. si al Electrica – S.A. si pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăti, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.

Art. 7. – Se aprobă acordarea unor garantii de către Electrica – S.A., în favoarea E.ON Energie AG si, respectiv, CEZ, a.s., pentru prejudicii care ar fi suportate de acestea ca urmare a unor acte, fapte sau operatiuni specifice care ar surveni în legătură cu situatia sau desfăsurarea activitătii Electrica Moldova – S.A. si, respectiv, Electrica Oltenia – S.A. între data încheierii contractelor de privatizare si data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în conditiile si în limitele prevederilor din contractele de privatizare.

Art. 8. – Dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, pretinse de producătorii de energie electrică si de transportatorul de energie electrică de la Electrica – S.A., aferente filialelor sale, Electrica Moldova – S.A. si Electrica Oltenia – S.A., precum si de la acestea în nume propriu, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor către E.ON Energie AG si, respectiv, CEZ, a. s., se anulează. În mod corespunzător se anulează dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, datorate de Electrica Moldova – S.A. si Electrica Oltenia – S.A. pentru întârziere la plata contravalorii cantitătilor de energie electrică furnizate de Electrica – S.A.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 9. – (1) Electrica – S.A. va răspunde pentru declaratiile si garantiile acordate E.ON Energie AG si, respectiv, CEZ, a.s., prin contractele de privatizare, în baza declaratiilor pe propria răspundere ale reprezentantilor Electrica Moldova – S.A. si Electrica Oltenia – S.A., în conditiile si în limitele prevederilor din contractele de privatizare.

(2) Membrii comisiei pentru coordonarea privatizării si membrii comisiei de negociere a contractelor de privatizare având ca obiect privatizarea societătilor nu răspund pentru prejudicii care ar fi suportate de cumpărători ca urmare a neconformitătii declaratiilor si garantiilor acordate cumpărătorilor în baza declaratiilor pe propria răspundere a reprezentantilor Electrica Moldova – S.A. si Electrica Oltenia – S.A.

Art. 10. – (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, societătile pot functiona cu orice număr de actionari pentru o perioadă de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, termen în care urmează să se completeze numărul de actionari pentru a se respecta numărul minim legal pentru functionarea societătilor pe actiuni.

(2) În vederea îndeplinirii obligatiei de completare a numărului de actionari, E.ON Energie AG, respectiv CEZ, a.s., poate transfera, fiecare, câte o actiune către 3 sau mai multi afiliati.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 114.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului-cadru al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul efectuării de operatiuni petroliere

 

În temeiul prevederilor art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă modelul-cadru al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul efectuării de operatiuni petroliere, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 18 iulie 2005.

Nr. 89.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare nr. M.C. 8.486/2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică si unitătilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie.

Art. 3. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 4. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică si unitătile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 721.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005

 

I. Stabilirea si acordarea sporului pentru conditii deosebit de periculoase, conditii periculoase, conditii periculoase sau vătămătoare

Art. 1. – Prezentul regulament stabileste locurile de muncă, categoriile de personal si mărimea concretă a sporurilor în raport cu conditiile în care se desfăsoară activitatea, precum si conditiile de acordare a acestora.

Art. 2. – Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor sunt prevăzute în anexele nr. 1–6 care fac parte integrantă din prezentul regulament, după cum urmează:

a) anexa nr. 1, pentru activitatea desfăsurată în conditii periculoase, precum si în conditii periculoase sau vătămătoare, conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005;

b) anexa nr. 2, pentru conditii deosebit de periculoase stabilite de Ministerul Sănătătii cu avizul comun al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice, conform art. 13 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005;

c) anexa nr. 3, pentru activităti ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăsoară în conditii deosebite, conform art. 13 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005;

d) anexa nr. 4, pentru unităti sanitare cu specific deosebit stabilite de Ministerul Sănătătii, conform art. 13 alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005;

e) anexa nr. 5, pentru conditii grele de muncă, conform art. 13 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005;

f) anexa nr. 6, pentru personalul care lucrează în unităti sanitare aflate în localităti cu conditii deosebite de muncă, conform art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005.

Art. 3. – În raport cu conditiile în care se desfăsoară activitatea, sporurile acordate în baza art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, se grupează astfel:

– grupa I – spor pentru conditii deosebit de periculoase, conditii periculoase si conditii periculoase sau vătămătoare, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), e) si g);

– grupa a II-a – spor pentru activităti ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăsoară în conditii deosebite, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), c) si h);

– grupa a III-a – spor pentru conditii grele de muncă, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d);

– grupa a IV-a – spor pentru personalul care lucrează în unităti sanitare aflate în localităti cu conditii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. f).

Art. 4. – În situatia în care unele categorii de personal, datorită specificului activitătii, îsi desfăsoară activitatea în locuri de muncă care se regăsesc în una sau mai multe grupe, vor beneficia de un singur spor aferent fiecărei grupe, si anume de cel mai mare.

Art. 5. – (1) Sporul pentru conditii deosebit de periculoase, conditii periculoase si conditii periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă potrivit buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă ce se eliberează pe baza următoarelor criterii:

a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activitătii desfăsurate la locul de muncă;

b) gradul de crestere a indicilor de morbiditate la locurile de muncă respective;

c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă.

(2) Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă se eliberează de compartimentele de specialitate din cadrul directiilor de sănătate publică si se avizează de inspectoratele teritoriale de muncă, care constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a conditiilor de muncă si că toate instalatiile de protectie a muncii functionează normal.

Art. 6. – La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate se vor avea în vedere următoarele criterii:

a) riscul de îmbolnăvire si de accidentare;

b) solicitarea nervoasă;

c) indicii de morbiditate.

Art. 7. – La acordarea sporului pentru conditii deosebit de periculoase, conditii periculoase, conditii periculoase sau vătămătoare s-au avut în vedere următorii factori care determină încadrarea locului de muncă în una dintre cele trei categorii:

a) natura factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici – si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului;

b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

c) durata de expunere la actiunea factorilor nocivi;

d) existenta unor conditii de muncă ce implică un effort fizic mare, în conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii;

e) existenta unor conditii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;

f) structura si nivelul morbiditătii în raport cu specificul locului de muncă;

g) alte conditii de muncă vătămătoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematură a organismului.

 

II. Dispozitii cu caracter general

Art. 8. – (1) În toate cazurile în care se mentionează personalul din unităti, sectii, compartimente etc. se va întelege întregul personal al unitătilor, sectiilor, compartimentelor etc. respective.

(2) În celelalte cazuri când se mentionează personalul de specialitate medico-sanitar, personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare, personalul din activitatea de cercetare, personalul auxiliar sanitar etc. se întelege numai personalul cuprins în categoriile respective conform nomenclatorului de functii în vigoare.

Art. 9. – În unitătile care au în structură sectii sau compartimente de diferite profiluri se acordă spor numai personalului care lucrează permanent în sectiile sau compartimentele prevăzute în anexele la prezentul regulament (TBC, boli infectioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantilă, sanatorii, preventorii etc.).

Art. 10. – Beneficiază de spor conform prezentului regulament întregul personal care lucrează în sectiile si compartimentele exterioare care au sediul separat de unitatea cu personalitate juridică cu profil de TBC, SIDA, boli infectioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantilă, sanatorii, preventorii etc.

Art. 11. – Personalul altor unităti, precum si personalul din alte compartimente din aceeasi unitate, care îsi desfăsoară activitatea la unul dintre locurile de muncă prevăzute în prezentul regulament, beneficiază de sporul prevăzut la locurile de muncă respective, proportional cu timpul cât prestează activitate la aceste locuri de muncă.

Art. 12. – Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigură activitate prin integrare clinică la locurile de muncă prevăzute în anexele la prezentul regulament beneficiază de spor proportional cu timpul cât desfăsoară activitate la aceste locuri de muncă.

Art. 13. – Personalul care în cadrul programului normal de muncă îsi desfăsoară activitatea fractionat la mai multe locuri de muncă prevăzute în anexele la prezentul regulament, cu sporuri diferite, va beneficia de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în functie de timpul efectiv prestat în aceste locuri. Evidenta timpului lucrat efectiv (în ore si în zile) în diferite locuri de muncă unde se acordă spor în procente diferite, precum si certificarea efectuării acestuia se face de către seful fiecărui compartiment (sectie, laborator, formatie de lucru, serviciu, birou etc.).

Art. 14. – Cuantumul sporului se stabileste prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în anexele la prezentul regulament.

Art. 15. – Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă se face de către seful ierarhic superior si se aprobă de comitetul director, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 16. – Sporurile prevăzute în anexele la prezentul regulament se plătesc cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 17. – Unitătile sanitare publice din sistemul sanitar vor lua toate măsurile necesare care să conducă la îmbunătătirea conditiilor de muncă pentru toate categoriile de personal, raportând anual consiliului de administratie actiunile întreprinse, fondurile cheltuite si rezultatele obtinute.

Art. 18. – Prevederile anexelor nr. 1–6 se aplică de la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia lit. D pct. 4 si 5 din anexa nr. 2 si lit. A pct. 3 din anexa nr. 3, care se aplică începând cu data de 1 iunie 2005.

 

I. Spor pentru conditii periculoase

Spor de până la 30% din salariul de bază:

– personalul care îsi desfăsoară activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii, diferentiate pe categorii de risc radiologic astfel:

a) 10% la categoria I;

b) 15% la categoria a II-a;

c) 20% la categoria a III-a;

d) 30% la categoria a IV-a.

 

II. Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare

II.1. Spor pentru conditii periculoase

A. Spor de până la 15% din salariul de bază:

1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectiile si compartimentele de boli infectioase;

2. personalul din unităti de boli infectioase, precum si personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitătile de primire a urgentelor si din compartimentele de primire a urgentelor;

3. personalul din laboratoarele si sectiile de cercetare care execută cercetări chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în statiile-pilot si micropilot, în vederea obtinerii unor noi substante;

4. personalul din laboratoarele si compartimentele de cercetări biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice si biochimice;

5. personalul din sectiile, laboratoarele si compartimentele pentru cercetarea, producerea si controlul serurilor si vaccinurilor;

6. personalul din laboratoarele si compartimentele de analize medicale;

7. personalul care lucrează cu lasere de mare putere neprotejat;

8. personalul din laboratoarele si compartimentele de colectare a sângelui, precum si personalul din laboratoarele si compartimentele de preparare a produselor sanguine labile din centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti;

9. personalul din sectiile, compartimentele si cabinetele de dermatovenerologie, unde se tratează boli transmisibile;

10. personalul din cabinetele de boli infectioase.

B. Spor de până la 10% din salariul de bază:

1. personalul din preventoriile de pneumoftiziologie;

2. personalul care lucrează cu animale de experientă care prezintă pericol de contaminare;

3. personalul care deserveste crescătoriile si depozitele de animale de experientă;

4. personalul din unitătile de neuropsihomotori si neuromotori;

5. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectiile si compartimentele de neuropsihomotori si neurologie;

6. personalul care lucrează în laboratoarele si compartimentele de tehnică dentară;

7. personalul din laboratoarele de tratare si valorificare a nămolurilor reziduale unde există pericol de contaminare;

8. personalul de cercetare din sectiile, laboratoarele si compartimentele de neuropsihomotori si neuromotori;

9. personalul din serviciile de ambulantă care îsi desfăsoară activitatea în echipele de interventie pe teren;

10. personalul care lucrează cu radiatii electromagnetice (ultraviolet, vizibil si infrarosu).

C. Spor de până la 7% din salariul de bază:

1. personalul sanitar care lucrează permanent la dezinfectie, dezinsectie si deratizare si personalul mediu sanitar de igienă din structurile care acordă servicii medicale ambulatorii de specialitate, spitale, sanatorii si preventorii;

2. personalul din spălătorii – călcătorii, sterilizare si crematorii;

3. personalul care lucrează în compartimentele de infectii nozocomiale;

4. medicii din blocul operator si sala de operatii, unde există risc de contaminare, executând interventii chirurgicale de urgentă.

 

II.2. Spor pentru conditii vătămătoare

A. Spor de până la 10% din salariul de bază:

1. personalul care efectuează lucrări de întretinere si reparatii la AMC-uri si redresori cu mercur sau alte substante toxice;

2. personalul care efectuează activitate continuă de ascutire prin polizare si slefuire;

3. personalul care efectuează activitatea manuală de vidare si umplere cu agenti frigorifici si termici a agregatelor si instalatiilor (freon, xilen, toluen, amoniac etc.);

4. personalul care lucrează la tăierea si prelucrarea carotelor si epruvetelor, cu degajare de pulberi;

5. personalul care lucrează cu nămol sau hidrogen sulfurat.

B. Spor de până la 7% din salariul de bază:

1. personalul care lucrează în cadrul laboratoarelor de analize fizico-chimicce si în statiile de clorinare, precum si personalul care recoltează si manipulează probe de ape reziduale, deseuri toxice si nămoluri;

2. personalul cu activitate continuă de sudură electrică si autogenă (cu exceptia sudurii electrice prin puncte), dacă aceste lucrări se efectuează în spatii închise;

3. personalul care lucrează la prepararea la locul de muncă a vopselelor, baiturilor, grundurilor, emailurilor si lacurilor pe bază de nitroceluloză, răsini sintetice, miniu de plumb, gudron si alte substante toxice, precum si personalul care utilizează aceste substante prin pulverizare sau pensulare;

4. vopsitorii duco cu activitate permanentă în spatii închise;

5. muncitorii care lucrează la repararea, întretinerea si încărcarea acumulatorilor electrici din plumb;

6. personalul care lucrează prin suflarea aparaturii de laborator la flacără (repararea si confectionarea de piese si aparate de laborator);

7. personalul care lucrează în activităti poligrafice: culegere manuală, imprimare tipar înalt si închis, forme pentru tipar înalt, tipăritor tipar plan, fotografiat si copiat la tifdruc, zincografie, ofset, monofoto, preparat chimicale pentru zincografie, tifdruc, ofset.

C. Spor de până la 5% din salariul de bază:

1. personalul mediu sanitar care lucrează cu aparate de electroterapie si fototerapie;

2. personalul care vulcanizează cauciucul la cald;

3. tinichigii manuali care lucrează la fasonarea si spănuirea la cald a tablelor pentru Onvelisuri, caroserii, capotaje, aripi etc.;

4. personalul care lucrează la forjarea manuală, forjarea mecanică si matritarea la cald de piese si scule;

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru salariatii care îsi desfăsoară activitatea în conditii periculoase si conditii periculoase sau vătămătoare

5. personalul muncitor care lucrează la exploatarea centralelor termice cu cărbune sau păcură;

6. personalul care lucrează la aparatele de multiplicat: la orming, gestetner, rotaprint, xerox, piloris, heliograf;

7. personalul care lucrează permanent în activitătile frigorifice, în camere congelatoare unde temperatura este sub –10s C;

8. personalul care lucrează la instalatii si echipamente producătoare de zgomot si trepidatii (pompe, compresoare, motoare, turbine etc.);

9. personalul care lucrează în laboratoarele sau compartimentele de microproductie de medicamente (pulberi, chimicale etc.).

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, si a avizului comun al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice

Locurile de muncă, categoriile de personal si mărimea concretă a sporurilor pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea în conditii deosebit de periculoase

A. Spor de 50–100% din salariul de bază:

1. personalul care lucrează la Spitalul Tichilesti – leprozerie;

2. personalul care lucrează la morgi, necropsii si în prosecturi din unităti sanitare, institutele de medicină legală si serviciile de medicină legală judetene;

3. personalul care participă efectiv în campaniile de prevenire si combatere de epidemii deosebit de grave si alte asemenea actiuni stabilite de Ministerul Sănătătii si declarate prin ordin, cum ar fi: pestă, holeră, poliomielită, variolă, tetanos, leptospiroză etc.;

4. personalul care lucrează în unitătile de pneumoftiziologie (spitale si sanatorii), la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta“ Bucuresti, personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din sectiile si compartimentele cu paturi în care sunt îngrijiti bolnavi de TBC, TBC osteoarticular, TBC genital, TBC ganglionar, din laboratoarele sau compartimentele ce deservesc aceste paturi, din cabinetele de consultatii TBC si dispensarele medicale de pneumoftiziologie (TBC);

5. personalul care lucrează în laboratoarele de bacteriologie BK, în laboratoarele de cercetare care manipulează culturi vii de BK, în compartimentele de producere a vaccinurilor BCG sau a altor produse de degradare a BK;

6. personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din sectiile sau compartimentele cu paturi în care sunt îngrijiti bolnavi de SIDA si din laboratoarele ce deservesc aceste paturi;

7. personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din laboratoarele de microbiologie din cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C. T. Nicolau“ Bucuresti si din centrele de transfuzie sanguină, care lucrează teste HIV/SIDA;

8. personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din laboratoarele medicale, care lucrează teste HIV/SIDA.

B. Spor de 50–75% din salariul de bază:

1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectiile si compartimentele cu paturi din specialitătile psihiatrie si neuropsihiatrie infantilă;

2. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din laboratoarele si compartimentele paraclinice si din structurile de primire a urgentelor din spitalele de psihiatrie;

3. muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculosi.

C. Spor de 50% din salariul de bază:

1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din spitalele de psihiatrie, altul decât cel prevăzut la lit. B pct. 1 si 2, precum si personalul din structurile de cercetare stiintifică ale spitalelor de psihiatrie;

2. personalul TESA, muncitori si personalul de deservire din spitalele de psihiatrie, cu exceptia muncitorilor prevăzuti la lit. B pct. 3;

3. personalul din cabinetele medicale de psihiatrie si neuropsihiatrie infantilă, precum si personalul din laboratoarele de sănătate mintală.

D. Spor de 50% din salariul de bază:

1. personalul care lucrează la histopatologie, toxicologie medico-legală, tanatologie, genetică medico-legală, în cabinetele de medicină legală, compartimentele de medicină legală, laboratoarele de medicină legală, precum si în celelalte structuri medicale din institutele de medicină legală si din serviciile de medicină legală judetene;

2. personalul care lucrează în celelalte compartimente din serviciile de anatomie patologică;

3. personalul care transportă cadavre pentru serviciile de anatomie patologică si medicină legală;

4. personalul mediu sanitar si auxiliar sanitar încadrat în blocul operator;

5. personalul care lucrează în unităti de dializă.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005

Locurile de muncă, categoriile de personal si mărimea concretă a sporurilor pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea în conditii ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau a cărui activitate se desfăsoară în conditii deosebite

A. Spor de până la 25% din salariul de bază:

1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar de interventie din serviciile de ambulantă, precum si soferii de pe autosanitare, personalul navigant de pe salupele sanitare si personalul de specialitate medicosanitar care asigură asistenta medicală pe timpul transportului de urgentă cu elicopterul sau cu avionul sanitar;

2. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectiile si compartimentele cu paturi de ATI;

3. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din compartimentele de terapie intensivă;

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005

Locurile de muncă, categoriile de personal si mărimea concretă a sporurilor pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea în conditii grele de muncă

Spor de până la 15% din salariul de bază:

1. personalul sanitar care acordă asistentă medicală în subteran (mine), pe platforme marine si pe nave de pescuit oceanic;

2. muncitori care execută lucrări de foraj balnear.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005

4. personalul de specialitate medico-sanitar din unitătile de primire a urgentelor si din compartimentele de primire a urgentelor.

B. Spor de până la 15% din salariul de bază:

1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitătile, sectiile si compartimentele cu paturi din specialitătile: neurochirurgie, traumatologie vertebro-medulară si neuromotorie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie cardiacă si a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie interventională, chirurgie toracică, ortopedie si traumatologie, arsi, chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă, hemodializă, oncologie medicală;

2. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din institutele si centrele de sănătate publică;

3. personalul din cadrul serviciilor de ambulantă care asigură preluarea solicitărilor, programarea interventiilor si a deplasării personalului la interventie;

4. personalul de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în grădinite, scoli si unitătile de învătământ superior;

5. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitătile de transport neonatal specializat;

6. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care asigură urgentele medico-chirurgicale de gradele 0 si 1 până la restabilirea functiilor vitale ale pacientilor, încadrat în spitalele judetene si în spitalele de urgentă din centrele universitare;

7. personalul de specialitate medico-sanitar din laboratoarele de angiografie.

C. Spor de până la 10% din salariul de bază:

1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitătile, sectiile si compartimentele cu paturi din specialitătile pediatrie si obstetrică-ginecologie;

2. personalul numit si autorizat să îndeplinească atributii de sef de unitate nucleară, responsabil cu radioprotectia si responsabil cu gestiunea surselor nucleare, pe timpul cât execută aceste atributii.

D. Spor de până la 5% din salariul de bază:

1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acordă asistentă medicală în specialitătile: neurochirurgie, chirurgie cardiacă si a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie interventională, chirurgie toracică, ortopedie si traumatologie, chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă, oncologie medicală;

2. personalul de specialitate medico-sanitar din spitalele judetene, altele decât cele clinice, si din Spitalul Municipal Hunedoara;

3. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acordă servicii medicale în specialitătile: pediatrie, obstetrică-ginecologie si ocrotire.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005

Personalul încadrat în unitătile sanitare cu specific deosebit

A. Spor de până la 15% din salariul de bază:

1. serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti;

2. spitalele orăsenesti Lupeni si Vulcan;

3. Spitalul de Urgentă Petrosani;

4. Spitalul de Boli Cronice Petrila;

5. Centrul de Sănătate Sulina;

6. Spitalul “Prof. dr. Constantin Angelescu“ Bucuresti.

B. Spor de până la 10% din salariul de bază:

1. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan“ Bucuresti;

2. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională ORL “Prof. dr. Dorin Hociotă“ Bucuresti;

3. Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C. T. Nicolau“ Bucuresti;

4. centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti;

5. Institutul National de Medicină Legală “Mina Minovici“ Bucuresti;

6. institutele de medicină legală;

7. Spitalul Universitar de Urgentă Elias Bucuresti.

I. Criterii de clasificare a localitătilor cu conditii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care functionează unităti sanitare publice

A. Spor de până la 20% din salariul de bază:

1. localităti cu drum principal nemodernizat;

2. localităti în care pentru personalul medico-sanitar aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie si se face la intervale mari de timp;

3. localităti unde nu sunt posibilităti de cazare asigurate prin grija unitătii sanitare pentru personalul nelocalnic;

4. localităti unde parcurgerea distantei până la unitatea sanitară publică cu mijloacele de transport existente se face într-un timp mai mare de o oră;

5. localităti în care au rămas neocupate posturile vacante de medici apartinând unitătilor sanitare publice, după organizarea a două concursuri succesive în anul pentru care se aprobă sporul de izolare.

B. Spor de până la 40% din salariul de bază:

1. localităti amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării în zone greu accesibile;

2. localităti în care aprovizionarea cu cele necesare traiului curent pentru personalul existent este greoaie si se face la intervale mari de timp;

3. localităti unde nu sunt posibilităti de cazare asigurate prin grija unitătii sanitare publice pentru personalul nelocalnic;

4. localităti unde parcurgerea distantei până la unitatea sanitară publică cu mijloacele de transport existente se face într-un interval de timp mai mare de două ore.

C. Spor de până la 60% din salariul de bază:

1. localităti amplasate în zone de munte la peste 1.000 m altitudine sau în Delta Dunării în zone foarte greu accesibile;

2. localităti în care aprovizionarea personalului cu cele necesare traiului curent este greoaie si se face la intervale mari de timp;

3. localităti unde nu sunt posibilităti de cazare asigurate prin grija unitătii sanitare publice pentru personalul nelocalnic;

4. numărul de medici din unitatea sanitară publică este sub 50% din cel normat, iar medicii existenti preiau si o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante.

II. Conditiile de acordare, categoriile de personal si mărimea concretă a sporului ce se acordă personalului care îsi desfăsoară activitatea potrivit contractului individual de muncă în unităti sanitare publice aflate în localităti cu conditii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate

1. Pentru activitatea desfăsurată potrivit contractului individual de muncă în unităti sanitare din localităti cu conditii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul din unitătile sanitare publice aflate în localităti pentru care sunt îndeplinite cel putin 3 dintre criteriile de clasificare prevăzute de cele trei grupe de sporuri, cuprinse la cap. I, beneficiază de sporul prevăzut pentru grupa de clasificare pentru care sunt îndeplinite criteriile.

2. Sporul se acordă personalului care locuieste în localitatea în care îsi desfăsoară activitatea potrivit contractului individual de muncă, cel putin 5 zile săptămânal.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la functia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 56 alin. (2) si ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna iulie 2005, stabilit potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) si ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Calculatorul desfăsurător pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna iulie 2005, prevăzut la art. 1, este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în functie de venitul brut lunar din salarii si de numărul de persoane aflate în întretinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:

– lei (RON) –

Venit brut lunar din salarii (VBL)

Deducerea personală lunară stabilită pentru un contribuabil în functie

de numărul persoanelor aflate în întretinere

Fără persoane

În

întretinere

Cu o persoană

În

întretinere

Cu 2 persoane

În

întretinere

Cu 3 persoane

În

întretinere

Cu 4 sau

mai multe persoane

în întretinere

Până la 1.000

250

350

450

550

650

De la 1.001 la 3.000

250 x

[1-(VBL-

1.000)/2.000]

350 x

[1-(VBL-

1.000)/2.000]

450 x

[1-(VBL-

1.000)/2.000]

550 x

[1-(VBL-

1.000)/2.000]

650 x

[1-(VBL-

1.000)/2.000]

Peste 3.000

0

0

0

0

0

 

Art. 4. – Pentru stabilirea deducerilor personale potrivit art. 3, venitul brut lunar din salarii se rotunjeste la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de până la 50 de bani.

Art. 5. – Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 si 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 1.001 si 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fractiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei.

Art. 6. – Prin venituri din salarii realizate începând cu luna iulie 2005 se întelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 iulie 2005, cu exceptia plătilor reprezentând lichidarea pe luna iunie 2005 sau venitul din salarii pentru luna iunie 2005 care se plăteste o singură dată pe lună în luna următoare si care sunt considerate venituri din salarii aferente lunii iunie 2005.

Art. 7. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 18 iulie 2005.

Nr. 1.016.

 

ANEXĂ*)