MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 650         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

104. – Ordonantă de urgentă privind completarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut si de garantie externe si a unor amendamente la un acord de împrumut extern

 

699. – Hotărâre pentru aprobarea Precizărilor privind stabilirea modalitătilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Română“ – S.A.

 

728. – Hotărâre privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A.

 

741. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îreabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Lugoj între km 358+000 si km 495+800“ din cadrul obiectivului de investitie “Variantă ocolitoare Mehadia”

 

742. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor“ din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov–Cluj–Bors“

 

743. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investitii “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“

 

744. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea – judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF Bucuresti– Ploiesti la Chitila“

 

745. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 17 între km 91+000 si km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului din judetul Bistrita-Năsăud”

 

756. – Hotărâre privind cazarea unei delegatii maghiare la Centrul de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Timisoara, aflat în subordinea Oficiului National pentru Refugiati

 

768. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul

2005, pentru judetul Harghita

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind completarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut si de garantie externe si a unor amendamente la un acord de împrumut extern

 

Având în vedere că măsurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă vizează interesul social zonal si nu în ultimul rând interesul national, iar aplicarea acestora este de maximă urgentă, deoarece neluarea măsurilor de asigurare a rambursării la scadentă a împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului pentru alimentarea cu apă si protectia mediului în Valea Jiului ar fi de natură să sporească obligatiile financiare ale României către finantatorul extern,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – După alineatul (6) al articolului 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut si de garantie externe si a unor amendamente la un acord de împrumut extern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din

29 august 1996, aprobată prin Legea nr. 22/1997, se introduc cinci alineate noi, alineatele (61), (62), (63), (64) si (65), cu următorul cuprins:

“(61) În completarea resurselor prevăzute la alin. (5) si (6), începând cu anul 2006 rambursarea ratelor de capital curente, conform graficului prezentat în anexă, precum si plata dobânzilor, comisioanelor si altor speze bancare, aferente împrumutului prevăzut la alin. (1), se va efectua semestrial, până la finalizare, din bugetul propriu al judetului Hunedoara.

(62) Fondurile necesare în vederea achitării obligatiilor de plată prevăzute la alin. (61) vor fi asigurate de la bugetul de stat prin alocarea anuală de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cu această destinatie, bugetului propriu al judetului Hunedoara.

(63) Rambursarea ratei de capital scadente în luna septembrie 2005, precum si plata dobânzilor, comisioanelor si a altor speze bancare aferente împrumutului prevăzut la alin. (1) se vor asigura, prin alocarea de sume cu această destinatie, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, prin bugetul propriu al judetului Hunedoara.

(64) Datoriile restante ale Regiei Autonome a Apei Valea Jiului, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane, speze bancare si penalităti de întârziere, către Fondul de risc constituit la Ministerul Finantelor Publice, din care s-a asigurat plata serviciului datoriei publice a României către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, se anulează.

(65) Graficul sumelor rămase de rambursat din “mprumutul Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare acordat României pentru finantarea Proiectului pentru alimentarea cu apă si protectia mediului în Valea Jiului se înlocuieste cu cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 104.

 

ANEXĂ

 

GRAFICUL

sumelor rămase de rambursat din împrumutul Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare acordat României pentru finantarea Proiectului pentru alimentarea cu apă si protectia mediului în Valea Jiului

 

Data rambursării

Rata de rambursat (în USD)

24 septembrie 2005

666.000

24 martie 2006

666.000

24 septembrie 2006

666.000

24 martie 2007

666.000

24 septembrie 2007

666.000

24 martie 2008

666.000

24 septembrie 2008

666.000

24 martie 2009

666.000

24 septembrie 2009

666.000

24 martie 2010

666.000

24 septembrie 2010

666.000

24 martie 2011

666.000

24 septembrie 2011

682.000

TOTAL:

8.674.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Precizărilor privind stabilirea modalitătilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Română“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Precizările privind stabilirea modalitătilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Română“ – S.A., aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 699.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI

privind stabilirea modalitătilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Română“ – S.A.

 

În vederea aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Română“ – S.A., aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările si completările ulterioare, se vor parcurge următoarele proceduri:

1. Compania Natională “Loteria Română“ – S.A., odată cu depunerea bilantului contabil pe anul precedent, va comunica si va vira în termen de 30 de zile la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului suma destinată finantării obiectivelor “Arena Sportivă Polivalentă“ si “Sala Natională Sportivă Polivalentă“, precum si pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport.

2. Compania Natională “Loteria Română“ – S.A. va vira sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Română“ – S.A., aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările si completările ulterioare, în contul RO54TREZ7005003XXX000068, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate a Municipiului Bucuresti.

3. În termen de 15 zile de la data comunicării sumei de către Compania Natională “Loteria Română“ – S.A., prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului se vor nominaliza obiectivele de investitii aprobate, care se vor finanta din sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Română“ – S.A., aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările si completările ulterioare.

4. Agentii economici care vor primi sumele aprobate conform pct. 3 au obligatia ca în termen de 30 de zile să propună spre aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.

5. Alocarea si justificarea sumelor aprobate conform pct. 3 se vor face potrivit Normelor metodologice privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.487/1996, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.169/1997.

6. Lunar, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va informa Compania Natională “Loteria Română“ – S.A. asupra modului de utilizare a sumelor virate, cumulat de la începutul anului, potrivit pct. 2, comparativ cu programele aprobate pentru destinatiile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “Loteria Română“ – S.A., aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările si completările ulterioare, si anume: “Arena Sportivă Polivalentă“ si “Sala Natională Sportivă Polivalentă“, precum si pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 alin. (2) lit d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) În vederea restructurării, pregătirii si realizării privatizării, precum si atragerii de investitii în Compania Natională “Posta Română“ – S.A., Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va încheia un contract de consultantă, cuprinzând componenta variabilă a onorariului, cu un consultant international specializat.

(2) Selectarea consultantului prevăzut la alin. (1) si încheierea contractului de consultantă se vor realiza în conditiile prevăzute de normele speciale aplicabile procesului de privatizare.

Art. 2. – (1) Cheltuielile legate de plata componentei fixe a onorariului pentru consultantul international si a componentei variabile a onorariului, aferentă plătii din valoarea totală a tranzactiei de care beneficiază Compania Natională “Posta Română“ – S.A., cheltuielile pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei, precum si cele pentru restructurare si pregătirea si realizarea privatizării, inclusiv cele legate de publicitate, vor fi suportate, în conformitate cu prevederile art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, de către Compania Natională “Posta Română“ – S.A. Plata se va efectua direct către beneficiari la termenele stabilite, în baza confirmării Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractele încheiate în acest sens.

(2) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului international, aferentă sumelor încasate efectiv de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru actiunile vândute, vor fi suportate de către acesta din bugetul propriu privind activitatea de privatizare, ce va fi aprobat pe anul 2006.

Art. 3. – Compania Natională “Posta Română“ – S.A. asigură si garantează în totalitate sursele de finantare a cheltuielilor prevăzute la art. 2 alin. (1), care cad în sarcina sa si care se plătesc potrivit contractelor încheiate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor.

Art. 4. – Prin cheltuieli se întelege sumele prevăzute la art. 2, precum si eventualele penalităti si despăgubiri datorate conform clauzelor contractuale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 728.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Lugoj între km 358+000 si km 495+800“ din cadrul obiectivului de investitie “Variantă ocolitoare Mehadia“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Lugoj între km 358+000 si km 495+800“ din cadrul obiectivului de investitie “Variantă ocolitoare Mehadia“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., în calitatea sa de expropriator în numele statului român, de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 2.726.006,72 lei (RON), finantată prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia contributia Guvernului României la împrumutul ISPA 2001/RO/16/P/PT/006, ratificat prin Legea nr. 154/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin – Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a

proiectului Craiova–Lugoj), România“, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 si la Bucuresti la 17 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării,delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si va rămâne afisat până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 741.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor“ din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov–Cluj–Bors“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor“ din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov–Cluj–Bors“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1 suma globală estimată de 65.343.421,69 lei (RON), finantată din credite externe care au fost contractate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2003 privind aprobarea contractării de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finantelor Publice, destinate realizării Autostrăzii Brasov–Cluj–Bors, si în completare de la bugetul de stat, în limita prevederilor anuale aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 4 se virează de către Ministerul Finantelor Publice, conform prevederilor legale, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetele Cluj si Bihor.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 742.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investitii “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitatea sa de expropriator în numele statului român.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă suma globală de 374.717,4 lei (RON), finantată din contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Fondul pentru Cooperare Economică Internatională – Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, ratificat prin Legea nr. 156/1998, cu modificările ulterioare, ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, din prevederile anuale aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu această destinatie.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetul Dolj.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 743.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11 + 200 – km 30 + 800 – pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea – judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14 + 853 peste CF Bucuresti–Ploiesti la Chitila“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Sporire capacitate DN 7 km 11 + 200 – km 30 + 800 – pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea – judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14 + 853 peste CF Bucuresti–Ploiesti la Chitila“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitatea sa de expropriator în numele statului român.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 544.757,71 lei (RON), finantată prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii“, titlul “Cheltuieli de capital“, anexa nr. 3/24/25, fisa cod 24.68.01.051086 “Dublare pasaj denivelat pe DN 7, km 14 + 853 peste CF Bucuresti–Ploiesti la Chitila“, ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetul Ilfov si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planurile cu amplasamentul lucrării vor fi publicate si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 744.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 17 între km 91 + 000 si km 116 + 000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului din judetul Bistrita-Năsăud“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Reabilitare DN 17 între km 91 + 000 si km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului din  judetul Bistrita-Năsăud“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitatea sa de expropriator în numele statului român.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 4.529.617,2 lei (RON), finantată din contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii prin Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor din România (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, din prevederile anuale aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu această destinatie.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetul Bistrita-Năsăud si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

Planurile cu amplasamentul lucrării vor fi publicate si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 745.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cazarea unei delegatii maghiare la Centrul de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Timisoara, aflat în subordinea Oficiului National pentru Refugiati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Pe toată perioada desfăsurării lucrărilor de asanare a apei din zona de calamitate în albia râului Timis, se aprobă cazarea gratuită în Centrul de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Timisoara, aflat în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, a delegatiei maghiare de circa 100 de specialisti.

Art. 2. – Cheltuielile aferente unitătilor vor fi suportate din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor – Oficiul National pentru Refugiati.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 756.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 1.500 mii lei (RON), pentru judetul Harghita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Gheorgheni, pentru finantarea unor cheltuieli curente.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andrescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 768.