MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. – Ordonantă pentru modificarea si completarea unor acte normative

 

105. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

719. – Hotărâre privind paza sediilor instantelor judecătoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii, precum si protectia magistratilor

 

720. – Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Arad, judetul Arad

 

721. – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de lucru al Comisiei mixte de frontieră românoucraineană, semnat la Iasi la 25 februarie 2004

 

723. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel national, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 alin. (3) din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VIII poz. 2 si 3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 177/2002, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) documente care justifică scopul si conditiile sederii planificate.“

2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul sumei minime în valută prevăzute la alin. (1) lit. c), precum si documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) se stabilesc si se actualizează prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Ordinul ministrului administratiei si internelor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

3. La articolul 22, literele a) si e) vor avea următorul cuprins:

“a) cetătenii români care pleacă în străinătate pentru a urma un tratament medical, pentru a participa la simpozioane, conferinte, studii, manifestări cultural-sportive ori în situatia îmbolnăvirii sau decesului unei rude stabilite în străinătate. În aceste situatii se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte scopul călătoriei si asigurarea financiară a acesteia;

.........................................................................................

e) cetătenii români care călătoresc în statele vecine în regim de mic trafic.“

Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se pot depune si la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple până la dotarea corespunzătoare cu tehnică specifică a serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor sau, după caz, la sediul Directiei Generale de Pasapoarte.“

2. La articolul 12, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) Pasapoartele simple se eliberează în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii sau, în regim de urgentă, la cererea expresă a solicitantului, în termen de 3 zile.

(2) În cazul îmbolnăvirii grave ori al decesului unei rude apropiate, al efectuării unui tratament medical de urgentă sau al citării într-un proces în străinătate, eliberarea pasapoartelor simple în regim de urgentă este scutită de plata taxei consulare pentru prestarea serviciului în regim de urgentă, prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările si completările ulterioare.“

3. La articolul 14 alineatul (1), ultima teză a literei e) va avea următorul cuprins:

“Aceeasi măsură poate fi luată si împotriva persoanei care a săvârsit în străinătate fapta de cersetorie, constatată potrivit legii, precum si împotriva persoanelor returnate în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state si împotriva cetătenilor români care au depăsit, în mod nejustificat, termenele de sedere în statele pe teritoriul cărora au călătorit.“

4. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c), măsura se ia de către Directia Generală de Pasapoarte sau, după caz, de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, numai în baza cererii scrise a organelor de urmărire penală, a instantelor judecătoresti sau a organelor prevăzute de lege, cu atributii de punere în executare a pedepsei închisorii.“

5. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – (1) Cetătenii români cu domiciliul în străinătate ori cei aflati temporar în străinătate, cărora autoritătile statului respectiv le-au aprobat stabilirea domiciliului, pot depune, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, cu mentionarea tării de domiciliu, iar când se află temporar în tară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a căror rază au avut ultimul domiciliu sau la sediul Directiei Generale de Pasapoarte.

(2) Cererile primite în conditiile alin. (1) se solutionează, după caz, de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple sau de către Directia Generală de Pasapoarte.

(3) Cetătenii români prevăzuti la alin. (1) pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială autentificată în străinătate de misiunea diplomatică ori de oficiul consular, iar când se află temporar în tară, de către notarul public.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 28.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Situatia extraordinară, prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă a eliminării facilitătilor exclusiviste pentru Agentia Natională pentru Locuinte (A.N.L.) si/sau pentru clientii acesteia, dar si necesitatea orientării obiectului de activitate al A.N.L. către toate programele guvernamentale de constructii de locuinte proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale si/sau de interventii la fondul construit, pentru care se acordă sprijin material si/sau financiar de către stat.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d) si e) vor avea următorul cuprins:

“c) promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia altor locuinte proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativteritoriale, precum si interventii la constructii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale.

Programele guvernamentale si sursele de finantare ale acestora se aprobă de Guvern la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

d) dobândirea de terenuri destinate construirii de locuinte si, după caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucrărilor de viabilizare a acestora;

e) initierea si/sau dezvoltarea, în conditiile pietei, a unor programe de constructii de locuinte proprietate privată prin credit ipotecar;“.

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) realizarea unor studii de specialitate privind piata imobiliară (cererea si oferta de locuinte, terenuri de constructii, costuri etc.).“

3. Alineatul (11) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(11) Investitiile privind constructiile de locuinte prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt finantate de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, precum si din credite interne/externe si alte surse legal constituite.“

4. După alineatul (11) al articolului 2 se introduc trei noi alineate, alineatele (12), (13) si (14), cu următorul cuprins:

“(12) În structura cheltuielilor de investitii prevăzute la alin. (11) va fi cuprinsă o cotă de 3% care se constituie venituri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte, destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea si urmărirea lucrărilor de executie, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(13) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (11) se face în conditiile legii.

(14) În aplicarea prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, initierea si dezvoltarea programelor de constructii de locuinte de către Agentia Natională pentru Locuinte se fac cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.“

5. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Dezvoltarea constructiilor de locuinte în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. c) si e) se face pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează corelat cu termenele de receptie si punere în functiune a locuintelor.“

6. Alineatul (3) al articolului 2 se abrogă.

7. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru atragerea resurselor de finantare în constructia de locuinte, Agentia Natională pentru Locuinte încheie conventii speciale cu institutii autorizate potrivit legii să acorde credite ipotecare.“

8. Alineatele (5) si (6) ale articolului 2 se abrogă.

9. Alineatul (7) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(7) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum si pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuinte, persoanele juridice cu activităti în construirea de locuinte, de drumuri, în domeniul investitiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, precum si al celor de alimentare cu gaze si energie electrică pot participa alături de Agentia Natională pentru Locuinte si/sau de autoritătile publice locale la finantarea si derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit, pe bază de contracte încheiate potrivit legii.“

10. După alineatul (7) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“(71) În aplicarea prevederilor alin. (7), tipurile de contracte-cadru, forma si continutul studiilor de prefezabilitate si fezabilitate si criteriile de analiză a eligibilitătii investitorilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.“

11. După articolului 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Terenurile destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale se preiau de Agentia Natională pentru Locuinte în folosintă gratuită, în conditiile legii, pe perioada realizării investitiilor.

(2) Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte, scoase din circuitul agricol, sunt exceptate de la prevederile art. 92 alin. (4) si (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazul în care terenurile prevăzute la alin. (1) sunt în proprietatea publică ori privată a statului, acestea se transmit fără plată în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate si în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, după caz, în administrarea consiliilor judetene, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Agentia Natională pentru Locuinte îsi păstrează folosinta gratuită a terenurilor pe perioada realizării investitiilor.

(4) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilitătile si dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investitii promovate de către consiliile locale potrivit legii si în corelare cu programele de constructii de locuinte.

(5) Pentru asigurarea corelării programelor de investitii în viabilizarea terenurilor cu programele de investitii în constructia de locuinte, Agentia Natională pentru Locuinte va încheia contracte cu autoritătile administratiei publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investitii publice pentru realizarea de utilităti si dotări tehnicoedilitare, în conditiile art. 2 alin. (7) si (71).

(6) Pentru terenurile proprietate privată a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate realizării de locuinte prin credite ipotecare, se vor stabili, prin hotărâre a consiliului local, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor, precum si cuantumul redeventei sau al taxei stabilite potrivit legii.

Concesionarea sau, după caz, darea în folosintă a terenurilor se face pentru toată durata de existentă a constructiilor.

(7) Stabilirea si/sau clarificarea regimului juridic al terenurilor conform prevederilor alin. (6) se realizează înainte de promovarea programelor de dezvoltare a constructiilor de locuinte conform art. 2 alin. (2).“

12. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Agentia Natională pentru Locuinte va stabili măsurile necesare pentru luarea în evidentă si analiza solicitărilor de constructie de locuinte proprietate personală prin credit ipotecar. În acest scop va stabili si va da publicitătii locul de primire a solicitărilor si actele justificative necesare.

(2) Finantarea constructiilor de locuinte care se realizează prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) se asigură din sursele proprii ale beneficiarilor si/sau din credite ipotecare acordate acestora de către bănci si alte institutii financiare autorizate potrivit legii.

(3) Agentia Natională pentru Locuinte si partenerii acesteia în dezvoltarea programelor de constructii de locuinte prin credit ipotecar pot avansa din surse proprii sumele necesare proiectării, autorizării si contractării lucrărilor de constructii, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuinte.“

13. Articolele 4 si 5 se abrogă.

14. Litera b) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“b) venituri rezultate din activităti si servicii prestate pentru promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe de investitii publice în constructia de locuinte, precum si venituri rezultate din activităti si servicii prestate pentru promovarea si dezvoltarea unor programe private în constructia de locuinte;“.

15. Alineatul (2) al articolului 6 se abrogă.

16. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) Resursele Agentiei Nationale pentru Locuinte pot fi avansate si pentru finantarea constructiilor de locuinte proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativteritoriale, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform art. 2 alin. (11).“

17. Alineatul (4) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

“(4) Agentia Natională pentru Locuinte va dezvolta annual programe de investitii publice în constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia altor locuinte proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativteritoriale, precum si interventii la constructii existente, pe baza programelor de investitii aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în colaborare cu organele administratiei publice locale si centrale interesate, pe terenurile prevăzute la art. 21 alin. (1), a căror viabilizare se asigură în conditiile legii.“

18. Alineatul (5) al articolului 61 se abrogă.

19. Alineatele (1) si (2) ale articolului 62 vor avea următorul cuprins:

“Art.62. – (1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore, în vârstă de până la 35 de ani la data repartizării unei locuinte construite prin programele Agentiei Nationale pentru Locuinte si destinate închirierii.

(2) Locuintele pentru tineri, destinate închirierii, realizate în conditiile prezentei legi, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice. Pentru celelalte locuinte care se realizează prin programele de investitii prevăzute la art. 61 alin. (4), regimul juridic si modul de repartizare sunt prevăzute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

20. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – Pentru atragerea de resurse suplimentare, Agentia Natională pentru Locuinte poate emite periodic titluri de valoare, în conditiile legislatiei în vigoare.“

21. Articolele 8–16 se abrogă.

22. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(3) Consiliul de administratie este compus din 5–7 membri desemnati si numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.“

23. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) Consiliul national de coordonare este format din 13 membri desemnati după cum urmează:

a) Ministerul Transporturilor, Constructiilor

si Turismului – 2 membri;

b) Ministerul Economiei si Comertului – 1 membru;

c) Ministerul Finantelor Publice – 1 membru;

d) Asociatia Română a Băncilor – 1 membru;

e) Ministerul Administratiei si Internelor – 1 membru;

f) Ministerul Apărării Nationale – 1 membru;

g) Ministerul Educatiei si Cercetării – 1 membru;

h) Uniunea Natională a Consiliilor Judetene – 1 membru;

i) Consiliul General al Municipiului Bucuresti – 1 membru;

j) Federatia Municipiilor din România – 1 membru;

k) Federatia Oraselor din România – 1 membru;

l) Federatia Primarilor de Comune – 1 membru.“

24. Literele b), h), l) si m) ale articolului 20 se abrogă.

25. Litera i) a articolului 20 va avea următorul cuprins:

“i) aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de valoare ale Agentiei Nationale pentru Locuinte;“.

26. Alineatul (2) al articolului 21 se abrogă.

27. Articolul 23 se abrogă.

28. Alineatul (1) al articolului 241 va avea următorul cuprins:

“Art.241. – (1) Pentru constructia de locuinte din lemn pentru tineri, destinate închirierii, masa lemnoasă necesară se poate asigura de către Agentia Natională pentru Locuinte.“

29. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaborează norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.“

30. În tot cuprinsul legii, denumirile “Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului“ sau “Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei“ se vor înlocui cu denumirea “Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului“.

Art. II. – (1) Creditele ipotecare, acordate din sursele Agentiei Nationale pentru Locuinte până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se derulează conform prevederilor din contractele încheiate, până la data rambursării integrale a împrumuturilor.

(2) Aprobarea ratei dobânzii aferente creditelor prevăzute la alin. (1) este în atributia Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Locuinte.

(3) Resursele Agentiei Nationale pentru Locuinte se reîntregesc cu ratele rambursate si dobânzile aferente creditelor acordate.

(4) Contractantii de credite ipotecare, care au încheiate contracte de mandat cu Agentia Natională pentru Locuinte sau contracte de construire a unei locuinte prin programele agentiei aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pot beneficia în continuare de o subventie în cuantum de 20% din valoarea locuintei, dacă întrunesc, în mod cumulativ, următoarele conditii:

a) titularul contractului, respectiv membrii familiei acestuia (sot/sotie si/sau copii în întretinere), nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subventii pentru o altă locuintă;

b) este prima locuintă pe care o construiesc cu finantare prin credit ipotecar.

(5) Subventia prevăzută la alin. (4) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. III. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se vor modifica în mod corespunzător Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

1. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 243/2001;

2. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 537/2003;

3. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 105.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind paza sediilor instantelor judecătoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii, precum si protectia magistratilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 76 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, al art. 111 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 71 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Paza sediilor instantelor judecătoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin unitătile sale teritoriale, cu un număr de 4.241 de jandarmi.

(2) Modalitătile de asigurare a pazei sediilor instantelor judecătoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, de supraveghere a accesului si de mentinere a ordinii interioare se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Justitiei, Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie si Consiliul Superior al Magistraturii, conform prevederilor legale.

Art. 2. – (1) Protectia magistratilor si a membrilor de familie ai acestora, în cazul în care viata, integritatea corporală sau avutul lor sunt supuse unor amenintări, se asigură de către Politia Română, la solicitarea expresă a conducătorilor instantelor judecătoresti sau ai parchetelor în care acestia îsi desfăsoară activitatea.

(2) Modalitătile de asigurare a protectiei magistratilor si a membrilor de familie ori a bunurilor acestora se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Justitiei, Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie si Consiliul Superior al Magistraturii.

(3) În temeiul protocolului, măsurile concrete de protectie necesare, pentru fiecare caz în parte, se stabilesc de organele competente.

Art. 3. – Misiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) si la art. 2 alin. (1) se asigură de Ministerul Administratiei si Internelor prin redistribuire de posturi si efective din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române si Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Art. 4. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 593/1993 privind măsuri pentru asigurarea politiei instantelor judecătoresti si a parchetelor, a pazei sediilor acestora, precum si a protectiei magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 22 noiembrie 1993.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul justitiei,

Maria Cristina Manda,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 719.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Arad, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea unui teren situat în extravilanul municipiului Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul privat al municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2. – Se aprobă trecerea unui teren situat în extravilanul municipiului Arad, având datele de identificare prevăzute în anexă, din domeniul privat al municipiului Arad si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.

Art. 3. – Schimbul de terenuri se va face fără plata diferentei valorii de circulatie a terenurilor.

Art. 4. – Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 720.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care fac obiectul schimbării titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Arad, judetul Arad

 

Nr.

crt.

Denumirea si locul

unde sunt situate

terenurile

Persoana juridică

de la care

se transmit terenurile

Persoana juridică

la care se transmit

terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

Numărul atribuit

de Ministerul Finantelor

Publice, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor

bunurilor din domeniul public al statului (codul de clasificare al terenului)

1.

Extravilanul Municipiului Arad

(Câmpul Cirezilor),

judetul Arad

Domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Domeniul privat al municipiului

Arad

Suprafata terenului = 927.753 m2

Parcele cadastrale:

– A 331 = 402.000 m2

– A 332 = 325.900 m2

– A 343/1/1 = 148.000 m2

– Cn 337 = 7.981 m2

– De 332/1 = 5.268 m2

– Cn 332/2 = 676 m2

– CN 312 = 3.428 m2

– Fn 331/1 = 34.500 m2

567

Cod de clasificare 8.29.06

2.

Extravilanul Municipiului Arad

(Zona Pădurea Ceala), judetul Arad

Domeniul privat al municipiului Arad

Domeniul public al statului

si în administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Suprafata terenului = 930.807 m2

Parcele cadastrale:

– Ps 2289 = 88.889 m2

– A 2293 = 677.418 m2

– F 2325/1 = 164.500 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de lucru al Comisiei mixte de frontieră româno-ucraineană, semnat la Iasi la 25 februarie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 pct. 7 din Tratatul dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003, ratificat prin Legea nr. 93/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de lucru al Comisiei mixte de frontieră româno-ucraineană, semnat la Iasi la 25 februarie 2004, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ministerul Administratiei si Internelor va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul mediului

si gospodăririi apelor,

Attila Korodi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 721.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel national, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel national, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 6 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se abrogă.

2. Anexa se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Virgil-Stefan Nitulescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 723.

 

ANEXĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

LEGITIMATIE DE ACCES GRATUIT

 

nr. ................................

 

Titular: Numele .................................................

Prenumele ............................................

 

Profesia/Functia avută în domeniul cultural-artistic ..................................

Emitent:

Ministerul Culturii si Cultelor

Data emiterii

........................

Semnătura/Stampila

.................................

 

Prezenta legitimatie este netransmisibilă si este valabilă numai pentru titular si sotul/sotia acestuia, conform Hotărârii Guvernului nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel national, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 6 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.