MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 634         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

242. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere si pentru consolidarea mediului concurential privind transportul produselor petroliere

 

628. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere si pentru consolidarea mediului concurential privind transportul produselor petroliere

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. – Ordonantă pentru modificarea art. 71 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

33. – Ordonantă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

89. – Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

90. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii

Transfrontaliere (SECI) si pentru darea în folosintă gratuită Ministerului Administratiei si Internelor a unei părti dintr-un imobil aflat în proprietatea statului

 

667. – Hotărâre privind aprobarea organizării si desfăsurării în România, în perioada 9–13 octombrie 2005, a celei de-a 7-a Conferinte a Asociatiei Serviciilor de Protectie a Personalului

 

708. – Hotărâre pentru modificarea pct. 1 si 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.329/2004 privind mandatul institutiei publice implicate si aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăti din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

709. – Hotărâre privind recunoasterea înfiintării Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

 

711. – Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 179/1993 cu privire la stabilirea preturilor si tarifelor la unele produse si servicii destinate populatiei, în conditiile eliminării subventiilor de la bugetul de stat

 

712. – Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere si pentru consolidarea mediului concurential privind transportul produselor petroliere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37 din 5 mai 2005 privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere si pentru consolidarea mediului concurential privind transportul produselor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 mai 2005, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere“

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Ministerul Economiei si Comertului va organiza procedura legală de concesionare a serviciului de transport prin conducte al produselor petroliere, benzinei si motorinei.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 242.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere si pentru consolidarea mediului concurential privind transportul produselor petroliere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere si pentru consolidarea mediului concurential privind transportul produselor petroliere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 628.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 71 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IX.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

“(2) Conducerea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică se asigură de un presedinte care este secretarul de stat pentru activitatea de cercetare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educatiei si cercetării.“

2. Alineatul (3) al articolului 71 se abrogă.

Art. II. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Hotărârea Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, precum si orice alte acte normative care reglementează subordonarea fată de Guvern a Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică se modifică în mod corespunzător.

Art. III. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Anton Anton,

secretar de stat

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

SECTIUNEA 1

Suplimentarea personalului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în vederea desfăsurării activitătii Comisariatului General pentru Francofonie

 

Art. 1. – Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3/14/09 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 se suplimentează cu 20 de posturi pentru Centrala Ministerului Afacerilor Externe, în vederea asigurării cu personal a Comisariatului General pentru Francofonie, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 640/2005 privind organizarea de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de sefi de stat si de guvern a Organizatiei Internationale a Francofoniei, la Bucuresti, în perioada 25–29 septembrie 2006.

Art. 2. – Se abilitează Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 în anexele la bugetul Ministerului Afacerilor Externe, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Măsuri privind redistribuirea de fonduri la Ministerul Administratiei si Internelor

 

Art. 3. – (1) Se suplimentează sumele alocate din bugetul de stat Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005 cu suma de 38.332,0 mii lei (RON) la capitolul “Ordine publică si sigurantă natională“, titlul “Cheltuieli de capital“, prin diminuarea cu aceeasi sumă a capitolului “Ordine publică si sigurantă natională“, titlul “Cheltuieli de capital“ de la credite externe, în vederea plătii autospecialelor, bunurilor si echipamentelor a căror finantare a achizitiilor a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2000, Hotărârea Guvernului nr. 251/2000, Hotărârea Guvernului nr. 102/2002 si Hotărârea Guvernului nr. 364/2004.

(2) În bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005 la capitolul “Ordine publică si sigurantă natională“, titlul “Cheltuieli de capital“, este inclusă si suma de 19.000 mii lei (RON), reprezentând credite bugetare necesare plătii autospecialelor de stins incendii cu apă si spumă de capacitate medie, a căror finantare a achizitiei a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 809/2003.

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în structura bugetului de stat, a bugetului fondurilor provenite din credite externe si în volumul, structura si anexele bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

Art. 4. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 5 iulie 2005, se modifică după cum urmează:

La articolul 29 alineatul (2) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) programul privind dotarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului scolar.“

 

SECTIUNEA a 4-a

Reglementări în domeniul bugetar privind administrarea, repartizarea si utilizarea veniturilor si cheltuielilor bugetare

 

Art. 5. – (1) Veniturile bugetului de stat pe anul 2005 se majorează cu suma de 300.000 mii lei (RON), din care la impozitul pe profit cu suma de 150.000 mii lei (RON) si la taxa pe valoarea adăugată cu suma de 150.000 mii lei (RON).

(2) Cheltuielile bugetului de stat si, respectiv, fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 se suplimentează cu suma de 1.017.000 mii lei (RON).

(3) Deficitul bugetului de stat pe anul 2005 se majorează cu suma de 717.000 mii lei (RON).

(4) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la alin. (1)–(3) în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005 si, respectiv, în bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale“.

 

SECTIUNEA a 5-a

Abrogarea unor dispozitii legale

 

Art. 6. – Articolul 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 iulie 2005, se abrogă.

Art. 7. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 33.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Luând în considerare prevederile art. 89 din Constitutia României, republicată, referitoare la dizolvarea Parlamentului,

având în vedere faptul că Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, care stabileste cadrul juridic general pentru organizarea si desfăsurarea alegerii Camerei Deputatilor si a Senatului, prevede o perioadă mare de timp pentru desfăsurarea campaniei electorale, care nu se justifică în situatia în care Parlamentul este dizolvat în conditiile art. 89 din Constitutia României, republicată,

tinând seama de necesitatea reducerii la minimum a acestor termene, justificată prin urgenta alegerii unui nou Parlament si a numirii unui nou Guvern, prezenta ordonantă de urgentă prevede reducerea termenelor prevăzute de Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru desfăsurarea în ritm accelerat a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, după dizolvarea actualului Parlament în conditiile art. 89 din Constitutia României, republicată, precum si unele măsuri necesare pentru desfăsurarea acestora în bune conditii.

Neadoptarea prezentei ordonante de urgentă ar avea consecinte grave în cazul imposibilitătii exercitării prerogativelor constitutionale de către aceste autorităti fundamentale ale statului de drept, legislativă si executivă, care poate conduce la amânarea îndeplinirii angajamentelor României asumate fată de Uniunea Europeană, situatie extraordinară care justifică urgenta adoptării acestor măsuri.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Organizatiile cetătenilor apartinând unei minorităti nationale definite potrivit alin. (1), legal constituite, care nu au obtinut în alegeri cel putin un mandat de deputat sau de senator, au dreptul, împreună, potrivit art. 62 alin. (2) din Constitutia României, republicată, la un mandat de deputat, dacă au obtinut pe întreaga tară un număr de voturi egal cu cel putin 5% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe tară pentru alegerea unui deputat.“

2. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României se organizează câte o sectie de votare pentru alegătorii membri ai reprezentantei diplomatice si familiile lor, precum si pentru cetătenii români din tară sau din străinătate aflati în tările respective în ziua alegerilor. În localitătile în care există comunităti de cel putin 250 de cetăteni români domiciliati sau aflati în străinătate, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României pot organiza sectii de votare. Sectiile de votare prevăzute de prezentul alineat apartin de circumscriptia electorală a municipiului Bucuresti.“

3. La articolul 32, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Prin lista completă de candidaturi definitive se întelege lista care cuprinde numărul maxim de candidati, stabilit potrivit art. 5 alin. (3).“

4. La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.47. – (1) În termen de 3 zile de la afisarea candidaturilor, cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pot contesta candidaturile.“

5. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins:

“Art.591. – Orarul si desfăsurarea campaniei electorale la posturile publice de radio si televiziune (nationale si teritoriale) pentru situatiile prevăzute la art. 58 si 59 se stabilesc de Comisia parlamentară specială împreună cu reprezentantii celor două institutii publice. Societatea Română de Radiodifuziune si Societatea Română de Televiziune vor aduce la cunostintă Consiliului National al Audiovizualului programele de campanie convenite.“

6. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 691, cu următorul cuprins:

“Art.691. – Consiliul National al Audiovizualului va monitoriza desfăsurarea campaniei electorale în conformitate cu programele stabilite de Comisia parlamentară specială împreună cu Societatea Română de  Radiodifuziune si Societatea Română de Televiziune. Dacă se constată abateri de la acest program, Consiliul National al Audiovizualului va informa de urgentă Comisia parlamentară specială si

conducerile Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune sau va dispune măsuri în consecintă.“

Art. II. – În cazul organizării alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat după dizolvarea Parlamentului în conditiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele si orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Termenul de “48 de ore“ prevăzut la art. 6 alin. (2) devine “24 de ore“.

2. Termenul de “45 de zile“ prevăzut la art. 7 alin. (1) devine “30 de zile“.

3. Termenul de “15 zile“ prevăzut la art. 10 alin. (1) teza a doua devine “8 zile“.

4. Termenul de “10 zile“ prevăzut la art. 13 alin. (2) teza a doua devine “5 zile“.

5. Termenul de “3 zile“ prevăzut la art. 14 alin. (1) teza a două devine “două zile“.

6. Termenul de “10 zile“ prevăzut la art. 15 devine “5 zile“.

7. Termenul de “5 zile“ prevăzut la art. 25 alin. (1) devine “3 zile“.

8. Termenul de “10 zile“ prevăzut la art. 25 alin. (2) devine “5 zile“.

9. Termenul de “5 zile“ prevăzut la art. 31 alin. (2) teza întâi devine “3 zile“, iar termenul de “două zile“ prevăzut la art. 31 alin. (2) teza a doua devine “o zi“.

10. Termenul de “două zile“ prevăzut la art. 31 alin. (4) teza întâi devine “o zi “.

11. Termenul de “două zile“ prevăzut la art. 31 alin. (9) devine “o zi“.

12. Termenul de “48 de ore“ prevăzut la art. 32 alin. (5) teza a doua devine “24 de ore“.

13. Termenul de “5 zile“ prevăzut la art. 33 alin. (2) teza întâi devine “3 zile“.

14. Termenul de “două zile“ prevăzut la art. 33 alin. (3) teza întâi devine “o zi“.

15. Termenul de “15 zile“ prevăzut la art. 35 alin. (2) teza întâi devine “8 zile“, iar termenul de “două zile“ prevăzut la art. 35 alin. (2) teza a treia devine “o zi“.

16. Termenul de “10 zile“ prevăzut la art. 37 alin. (2) teza a doua devine “8 zile“.

17. Termenul de “48 de ore“ prevăzut la art. 41 alin. (1) devine “24 de ore“.

18. Termenul de “două zile“ prevăzut la art. 41 alin. (2) teza întâi devine “o zi “.

19. Termenul de “30 de zile“ prevăzut la art. 44 alin. (1) devine “16 zile“.

20. Termenul de “două zile“ prevăzut la art. 47 alin. (3) devine “o zi“.

21. Termenul de “două zile“ prevăzut la art. 47 alin. (4) teza a doua devine “o zi“.

22. Termenul de “3 zile“ prevăzut la art. 50 alin. (1) devine “două zile“.

23. Termenul de “două zile“ prevăzut la art. 50 alin. (6) teza întâi devine “o zi“.

24. Termenul de “5 zile“ prevăzut la art. 52 alin. (2) teza a doua devine “3 zile“.

25. Termenul de “30 de zile“ prevăzut la art. 55 alin. (1) devine “15 zile“.

26. Termenul de “3 zile“ prevăzut la art. 58 alin. (2) devine “două zile“.

27. Termenul de “10 zile“ prevăzut la art. 58 alin. (3) teza întâi devine “5 zile“.

28. Termenul de “48 de ore“ prevăzut la art. 59 alin. (2) devine “24 de ore“.

29. Termenul de “3 zile“ prevăzut la art. 72 alin. (4) devine “o zi“.

30. Termenul de “48 de ore“ prevăzut la art. 75 alin. (4) devine “24 de ore“.

31. Termenul de “48 de ore“ prevăzut la art. 92 alin. (3) devine “24 de ore“.

32. Termenul de “5 zile“ prevăzut la art. 119 teza întâi devine “3 zile“, iar termenul de “20 de zile“ prevăzut la art. 119 teza a doua devine “10 zile“.

Art. III. – Prevederile art. 121 alin. (1) si (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător si pentru alegerile parlamentare din anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 89.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru  Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI) si pentru darea în folosintă gratuită Ministerului Administratiei si Internelor a unei părti dintr-un imobil aflat în proprietatea statului

 

Tinând seama de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI), aprobată prin Legea nr. 94/2000, cu modificările ulterioare, prin care Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI) i-a fost atribuit sediul în municipiul Bucuresti, în clădirea Palatului Parlamentului, în spatiile nominalizate în anexa nr. 3 la actul normativ mentionat,

luând în considerare faptul că în prezent la unul dintre etajele sediului SECI, respectiv etajul 9 cota + 66, corpurile C4, C5, C6, îsi desfăsoară activitatea Centrul de Cooperare Politienească Internatională (fostul Punct National Focal), structură din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2000 pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea functionării Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere, are competenta de a sprijini activitatea ofiterilor de legătură români la Centrul SECI, pentru prevenirea, constatarea, cercetarea si combaterea infractionalitătii transfrontaliere,

în vederea implementării angajamentelor asumate în scopul aderării României la Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul eficientizării si modernizării cadrului institutional, luând în considerare atât atributiile Centrului de Cooperare Politienească Internatională, cât si contactele specifice în plan intern si international,

întrucât se impune consacrarea de urgentă în plan legislativ a situatiei locative existente în fapt, în scopul asigurării stabilitătii locative a Centrului de Cooperare Politienească Internatională, structură cu atributii extrem de importante în prevenirea si combaterea infractionalitătii transfrontaliere, pentru realizarea demersului legislativ în termenul prevăzut în Programul legislativ al Guvernului României pentru anul 2005,

având în vedere faptul că toate acestea vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Punctul 1 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999, aprobată prin Legea nr. 94/2000, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Nominalizarea spatiilor din corpurile obiectivului de investitii «Palatul Parlamentului» (Str. 13 Septembrie nr. 1, sectorul 5, Bucuresti), care vor fi asigurate pentru Centrul Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI):

– corpul C6, cota +84,00 m (terasa);

– corpurile C4, C5, C6, cota +74,00 m;

– corpul C2, cota –9,00 m, spatiile nr. 1–12;

– corpul C5, cota –9,00 m, spatiile nr. 2–4; lift între

cotele –9,00 m – +84,00 m;

– corpul C3, cota –9,00 m, spatiile nr. 1, 2, 8–19;

– corpul C6, cota –9,00 m, spatiile nr. 32 si 33; lift între

cotele –9,00 m – +84,00 m;

– galerie de acces, cota –9,00 m, din Str. 13 Septembrie nr. 1 până în axul 8 al corpului C2.“

Art. II. – Corpurile C4, C5, C6, cota +66 m, din clădirea Palatului Parlamentului, situată în municipiul Bucuresti, se dau în folosintă gratuită Ministerului Administratiei si Internelor pentru Centrul de Cooperare Politienească Internatională.

Art. III. – Căile de acces prevăzute la art. I vor fi folosite în comun de către personalul Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI) si al Centrului de Cooperare Politienească Internatională, până la finalizarea investitiilor pentru asigurarea unor intrări/iesiri separate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 90.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării si desfăsurării în România, în perioada 9–13 octombrie 2005, a celei de-a 7-a Conferinte a Asociatiei Serviciilor de Protectie a Personalului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă organizarea în România de către Serviciul de Protectie si Pază, în perioada 9–13 octombrie 2005, a celei de-a 7-a Conferinte a Asociatiei Serviciilor de Protectie a Personalului.

Art. 2. – Finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării conferintei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2005, la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“.

Art. 3. – Cheltuielile necesare organizării si desfăsurării conferintei prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 667.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 1 si 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.329/2004 privind mandatul institutiei publice implicate si aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăti din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Punctele 1 si 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.329/2004 privind mandatul institutiei publice implicate si aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăti din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 1 septembrie 2004, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“1. Compania Natională de Transport al Energiei – 10% din capitalul social care ar rezulta în urma majorării Electrice «Transelectrica» – S.A. prin ofertă publică initială primară, în cazul în care actiunile nou-emise ar fi subscrise integral;

2. Societatea Natională de Transport Gaze Naturale – 10% din capitalul social care ar rezulta în urma majorării «Transgaz» – S.A. prin ofertă publică initială primară, în cazul în care actiunile nou-emise ar fi subscrise integral.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 708.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea înfiintării Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se recunoaste înfiintarea Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, în baza Hotărârii Adunării generale a comerciantilor din municipiul Bucuresti din 15 aprilie 2005.

Art. 2. – (1) Sediul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti este în municipiul Bucuresti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

(2) Statutul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti este cel adoptat de Adunarea generală a comerciantilor din 15 aprilie 2005.

(3) Organele de conducere ale Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti sunt cele alese de Adunarea generală a comerciantilor din 15 aprilie 2005, iar patrimoniul initial al Camerei este cel stabilit de aceeasi adunare generală.

Art. 3. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă alineatul (2) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 799/1990 privind recunoasterea înfiintării unor camere de comert si industrie teritoriale judetene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 9 mai 1992, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Cornel Chiriac,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru comert,

Iuliu Winkler

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 709.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 179/1993 cu privire la stabilirea preturilor si tarifelor la unele produse si servicii destinate populatiei, în conditiile eliminării subventiilor de la bugetul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 179/1993 cu privire la stabilirea preturilor si tarifelor la unele produse si servicii destinate populatiei, în conditiile eliminării subventiilor de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 aprilie 1993, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 711.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în cursul executiei bugetare se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. – Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare răspunde de modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 712.


*) Anexa se comunică Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.