MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 628         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

217. – Lege privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de întreprindere

 

592. – Decret pentru promulgarea Legii privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de întreprindere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

625. – Hotărâre privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România

 

632. – Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

634. – Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

951. – Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea unor formulare utilizate în domeniul colectării creantelor fiscale

 

952. – Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, destinat utilizării în activitatea de control a comisarilor Gărzii Financiare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

22. – Circulară pentru suspendarea aplicabilitătii prevederilor art. 3 alin. (6) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere de numerar ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de întreprindere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prevederile prezentei legi reglementează conditiile referitoare la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor în întreprinderile de dimensiune comunitară si în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, în vederea îmbunătătirii dreptului la informare si consultare al salariatilor.

Art. 2. – (1) Comitetul european de întreprindere sau procedura de informare si consultare se instituie, după modalitătile prevăzute de prezenta lege, în fiecare întreprindere de dimensiune comunitară si în fiecare grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, definite potrivit art. 4.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară include una sau mai multe întreprinderi ori unul sau mai multe grupuri de întreprinderi care sunt, de asemenea, de dimensiune comunitară, comitetul european de întreprindere se constituie la nivelul grupului, în afara cazului în care acordul la care se referă art. 19 prevede altfel.

Art. 3. – Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului navigant din marina comercială.

 

CAPITOLUL II

Definitii si domeniu de aplicare

 

SECTIUNEA 1

Termeni si expresii utilizate

 

Art. 4. – În sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. întreprindere – orice formă de organizare a unei activităti economice în scopul obtinerii de profit în conditii de concurentă;

2. grup de întreprinderi – un grup cuprinzând o întreprindere care exercită controlul si întreprinderile controlate;

3. reprezentantii salariatilor – reprezentantii organizatiilor sindicale sau, în cazul în care nu există sindicat, persoanele alese si mandatate să reprezinte salariatii, potrivit legii;

4. întreprindere de dimensiune comunitară – întreprinderea care angajează minimum 1.000 de salariati în statele membre si, în cel putin două state membre diferite, cel putin 150 de salariati în fiecare dintre acestea;

5. întreprindere care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi – întreprinderea care poate exercita o influentă dominantă asupra unei alte întreprinderi, denumită întreprindere controlată, în temeiul dreptului de proprietate, al participării financiare sau al regulilor care o guvernează.

Se prezumă capacitatea de a exercita o influentă dominantă, fără a se exclude însă proba contrară, atunci când o întreprindere, direct sau indirect, îndeplineste unul dintre următoarele criterii:

a) poate numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, comitetului de directie sau ai consiliului de supraveghere al unei alte întreprinderi;

b) controlează majoritatea voturilor atasate actiunilor emise de o altă întreprindere;

c) detine majoritatea capitalului social subscris al unei alte întreprinderi.

Drepturile de vot si de numire pe care le detine întreprinderea care exercită controlul le includ pe cele ale oricărei alte întreprinderi controlate si pe cele ale oricărei persoane sau ale oricărui organism care actionează în nume propriu, dar în interesul întreprinderii care exercită controlul sau al oricărei alte întreprinderi controlate.

Nu este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care detine participatii într-o altă întreprindere, atunci când prima dintre acestea se găseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 12 lit. b) sau c) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Nu se prezumă exercitarea unei influente dominante exclusiv pe baza faptului că un reprezentant îsi exercită atributiile, în conformitate cu prevederile legii, cu privire la lichidare, faliment, insolvabilitate, încetare de plăti sau o procedură similară.

Atunci când două sau mai multe întreprinderi dintr-un grup îndeplinesc unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c) a prezentului punct, este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care îndeplineste criteriul prevăzut la lit. a), fără a se exclude însă posibilitatea probei că o altă întreprindere are capacitatea de a exercita o influentă dominantă.

Legislatia aplicabilă pentru a determina dacă o întreprindere este o întreprindere care exercită controlul este cea a statului membru care guvernează întreprinderea respectivă. Dacă legislatia care guvernează întreprinderea nu este cea a unui stat membru, legislatia aplicabilă este cea a statului membru pe al cărui teritoriu este situat reprezentantul întreprinderii sau, în absenta unui astfel de reprezentant, conducerea centrală a întreprinderii din grup care angajează cel mai mare număr de salariati;

6. grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară – grupul de întreprinderi care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) angajează cel putin 1.000 de salariati în statele membre;

b) contine cel putin două întreprinderi membre ale grupului în state membre diferite;

c) cel putin o întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariati într-un stat membru si cel putin o altă întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariati într-un alt stat membru;

7. conducerea centrală – conducerea centrală a întreprinderii de dimensiune comunitară sau conducerea centrală a întreprinderii care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

8. consultare – schimbul de opinii si stabilirea unui dialog între reprezentantii salariatilor si conducerea centrală sau orice alt nivel de conducere;

9. salariatul – persoana încadrată în muncă în baza unui contract individual de muncă sau de ucenicie;

10. comitetul european de întreprindere – comitetul constituit conform prevederilor cuprinse în cap. III sau IV, în vederea informării si consultării salariatilor;

11. grupul special de negociere – grupul constituit în conformitate cu prevederile art. 13 si 14, în vederea negocierii cu conducerea centrală cu privire la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor;

12. state membre – statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinând Spatiului Economic European.

Pentru stabilirea numărului de salariati, în cazul întreprinderilor de dimensiune comunitară si al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară, se ia în calcul numărul mediu de salariati, inclusiv salariatii încadrati cu contract individual de muncă cu timp partial, angajati în cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a initiat negocierea prevăzută la art. 8.

La cererea reprezentantilor salariatilor, conducerea centrală pune la dispozitie informatii privind numărul de salariati al întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 5. – (1) Prezenta lege se aplică:

a) întreprinderilor de dimensiune comunitară si grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară care au conducerea centrală în România;

b) întreprinderilor de dimensiune comunitară si grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru, dar si-a desemnat un reprezentant în România;

c) întreprinderilor de dimensiune comunitară si grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru si nici nu si-a desemnat un reprezentant într-un stat membru, atunci când filiala, sucursala sau orice alt sediu secundar al unei astfel de întreprinderi ori, după caz, întreprinderea membră a grupului care angajează cel mai mare număr de salariati într-un stat membru este situată în România.

(2) În aplicarea prezentei legi, reprezentantul prevăzut la alin. (1) lit. b) si, respectiv, conducerea întreprinderii, filialei, sucursalei sau a oricărui alt sediu secundar prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt considerati drept conducere centrală.

(3) Atributiile si competenta comitetului european de întreprindere, precum si sfera procedurii de informare si consultare acoperă toate filialele, sucursalele si celelalte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre si toate întreprinderile membre ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre, cu exceptia cazului în care acordul prevăzut la art. 19 stabileste o arie mai largă de aplicare.

Art. 6. – (1) Nu sunt supuse obligatiilor ce decurg din prezenta lege întreprinderile de dimensiune comunitară si grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, există deja un acord aplicabil tuturor salariatilor, acord ce prevede o informare si o consultare transnatională a acestora.

(2) În cazul în care acordul prevăzut la alin. (1) expiră, părtile pot decide, de comun acord, să îl reînnoiască.

(3) Dacă părtile nu ajung la un acord în acest sens, sunt aplicabile dispozitiile prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

Constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor

 

Art. 7. – Conducerea centrală are obligatia creării conditiilor si mijloacelor necesare pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare si consultare în întreprinderile ori grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, cu respectarea dispozitiilor prevăzute de prezenta lege.

 

SECTIUNEA 1

Grupul special de negociere

 

Art. 8. – (1) Conducerea centrală situată în România initiază negocieri pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare si consultare, din oficiu sau la solicitarea scrisă a cel putin 100 de salariati ori, după caz, a reprezentantilor acestora din cel putin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare situate în cel putin două state membre diferite.

(2) Cererea privind initierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare si consultare se adresează conducerii centrale definite potrivit prezentei legi.

Art. 9. – În vederea constituirii comitetului european de întreprindere sau a instituirii procedurii de informare si consultare a salariatilor, se creează un grup special de negociere.

Art. 10. – Grupul special de negociere are rolul de a stabili cu conducerea centrală din România, printr-un acord scris, domeniul de aplicare, componenta, atributiile si durata mandatului comitetului sau comitetelor europene de întreprindere ori modalitătile de aplicare a uneia sau mai multor proceduri de informare si consultare a salariatilor.

Art. 11. – (1) Grupul special de negociere este compus din minimum 3 membri, iar numărul maxim de membri nu poate depăsi numărul de state membre, cu reprezentarea ambelor sexe.

(2) În cadrul grupului special de negociere este desemnat sau ales cel putin un membru suplimentar din fiecare stat membru în care întreprinderea de dimensiune comunitară are una ori mai multe filiale, sucursale sau orice alte sedii secundare ori în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară are una sau mai multe întreprinderi.

(3) Desemnarea sau alegerea de membri suplimentari în grupul special de negociere va avea în vedere reprezentarea ambelor sexe si se face după următoarele reguli:

a) un membru suplimentar pentru fiecare stat membru în care sunt angajati cel putin 10% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

b) 2 membri suplimentari pentru fiecare stat membru în care sunt angajati cel putin 20% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

c) 3 membri suplimentari pentru fiecare stat membru în care sunt angajati cel putin 40% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

d) 4 membri suplimentari pentru statul membru în care sunt angajati cel putin 60% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

e) 5 membri suplimentari pentru statul membru în care sunt angajati cel putin 75% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.

Art. 12. – (1) În România membrii grupului special de negociere sunt desemnati de către reprezentantii salariatilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. În situatia inexistentei acestor reprezentanti, membrii grupului special de negociere sunt desemnati cu majoritatea voturilor salariatilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.

(2) Membrii grupului special de negociere pot alege un presedinte dintre ei si pot adopta un regulament de organizare si functionare.

(3) Regulamentul de organizare si functionare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum si aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.

Art. 13. – Pentru asigurarea continuitătii în cadrul grupului special de negociere în situatii prevăzute de regulamentul de organizare si functionare, se constituie o listă de rezervă, astfel:

a) un înlocuitor pentru fiecare stat membru;

b) un înlocuitor suplimentar, dacă cel putin 75% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară sunt încadrati în unul si acelasi stat membru.

Art. 14. – Conducerea centrală situată în România este informată cu privire la componenta grupului special de negociere si a persoanelor care figurează pe lista de rezervă. Conducerea centrală informează si conducerile filialelor, sucursalelor si ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, precum si conducerile întreprinderilor care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară.

Art. 15. – (1) Cheltuielile aferente negocierilor acordului pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor se suportă de conducerea centrală.

(2) Conducerea centrală depune toate diligentele în vederea asigurării membrilor grupului special de negociere a resurselor materiale si financiare necesare îndeplinirii atributiilor lor.

(3) În măsura în care conducerea centrală si grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când grupul special de negociere este asistat de experti, conducerea centrală va suporta cheltuielile numai pentru un expert.

 

SECTIUNEA a 2-a

Acordul privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor

 

Art. 16. – (1) Conducerea centrală convoacă, în termen de 30 de zile de la data comunicării componentei grupului special de negociere, o reuniune cu membrii acestuia, în scopul încheierii unui acord privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor. Conducerea centrală informează despre aceasta conducerile locale.

(2) Grupul special de negociere are dreptul de a se reuni anterior datei la care este convocat de conducerea centrală, potrivit alin. (1).

(3) În scopul realizării atributiilor sale, grupul special de negociere poate fi asistat de către experti, la alegerea acestuia.

Art. 17. – În vederea încheierii acordului prevăzut la art. 19, deciziile grupului special de negociere se iau cu votul majoritătii membrilor.

Art. 18. – (1) Grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea a două treimi din numărul voturilor, să oprească negocierile cu conducerea centrală sau să nu le initieze.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) si în lipsa unui acord între grupul special de negociere si conducerea centrală, prin care se decide altfel, grupul special de negociere se dizolvă.

(3) O nouă solicitare de convocare, respectiv de constituire a grupului special de negociere, poate fi introdusă cel mai devreme după 2 ani de la data deciziei prevăzute la alin. (1), cu exceptia situatiei în care părtile fixează un termen mai scurt.

(4) În situatia luării unei decizii în conditiile alin. (1), dispozitiile subsidiare prevăzute în prezenta lege nu sunt aplicabile.

Art. 19. – (1) Acordul dintre grupul special de negociere si conducerea centrală are ca scop fie constituirea comitetului european de întreprindere, fie instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor.

(2) Acordul trebuie să se încheie în formă scrisă.

Art. 20. – Acordul privind constituirea si functionarea comitetelor europene de întreprindere stabileste cel putin:

a) întreprinderile care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară sau filialele, sucursalele ori alte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară cărora li se aplică acordul;

b) componenta comitetului european de întreprindere, numărul de membri, cu reprezentarea ambelor sexe, repartitia locurilor si durata mandatului membrilor;

c) atributiile si procedura informării si consultării comitetului european de întreprindere;

d) locul, frecventa si durata reuniunilor comitetului;

e) resursele financiare si materiale necesare functionării, care vor fi alocate comitetului;

f) durata acordului si procedura de renegociere a acestuia.

Art. 21. – (1) Conducerea centrală si grupul special de negociere pot conveni, prin acord scris, să instituie una sau mai multe proceduri de informare si consultare, în loc să constituie un comitet european de întreprindere.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), acordul trebuie să prevadă modalitătile concrete în care reprezentantii salariatilor au dreptul de a se reuni pentru a fi informati si de a se consulta cu conducerea centrală în privinta informatiilor care le sunt comunicate, respectiv de a se reuni pentru a discuta cu privire la informatiile care le sunt comunicate.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (2) se referă, în principal, la aspectele transnationale care afectează considerabil interesele salariatilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.

Art. 22. – Acordului prevăzut la art. 19 nu i se aplică dispozitiile subsidiare din prezenta lege, dacă prin acesta nu se prevede contrariul.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii subsidiare

 

SECTIUNEA 1

Aplicabilitate

 

Art. 23. – (1) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile în oricare dintre situatiile următoare:

a) conducerea centrală si grupul special de negociere decid astfel:

b) conducerea centrală refuză deschiderea negocierilor în termen de 6 luni de la data solicitării salariatilor, formulată potrivit art. 8 alin. (1);

c) în termen de 3 ani de la data solicitării salariatilor, formulată potrivit art. 8 alin. (1), conducerea centrală si grupul special de negociere nu sunt în măsură să încheie un acord si grupul special de negociere nu a luat decizia prevăzută la art. 18 alin. (1).

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) se constituie un comitet european de întreprindere, în conformitate cu dispozitiile prezentului capitol.

 

SECTIUNEA a 2-a

Componenta comitetului european de întreprindere

 

Art. 24. – (1) Comitetul european de întreprindere este compus din salariati ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară desemnati ori alesi de reprezentantii salariatilor sau, în absenta acestora, de ansamblul salariatilor.

(2) Numărul membrilor comitetului european de întreprindere este de cel putin 3 si de cel mult 30, cu reprezentarea ambelor sexe.

Art. 25. – (1) Comitetul european de întreprindere adoptă regulamentul său de organizare si functionare.

(2) Regulamentul de organizare si functionare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor săi, precum si aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.

Art. 26. – Reprezentarea în comitetul european de întreprindere se asigură prin desemnarea sau alegerea unui membru din fiecare stat membru în care întreprinderea de dimensiune comunitară are una ori mai multe filiale, sucursale sau alte sedii secundare ori în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară are una sau mai multe întreprinderi.

Art. 27. – Desemnarea sau alegerea de membri suplimentari în comitetul european de întreprindere se face după procedura prevăzută la art. 11 alin. (3).

Art. 28. – (1) Conducerea centrală verifică la fiecare 2 ani dacă numărul de salariati s-a schimbat; în acest caz numărul de membri dintr-un stat trebuie readaptat.

(2) Când o asemenea schimbare este constatată, conducerea centrală notifică în scris comitetului european de întreprindere această schimbare.

(3) Comitetul european de întreprindere va desemna sau va alege noii membri, în conditiile prevăzute în regulamentul de organizare si functionare, potrivit art. 26 si 27.

Art. 29. – Pentru a asigura continuitatea în cadrul comitetului european de întreprindere, în situatiile prevăzute în regulamentul de organizare si functionare, se constituie o listă de rezervă, potrivit regulilor prevăzute la art. 13, cu reprezentarea ambelor sexe.

Art. 30. – (1) Dacă dimensiunea comitetului european de întreprindere o justifică, acesta alege din rândul membrilor săi un comitet restrâns care cuprinde cel mult 3 membri, cu reprezentarea ambelor sexe.

(2) Comitetul restrâns prevăzut la alin. (1) adoptă un regulament de organizare si functionare.

Art. 31. – Conducerea centrală din România este informată cu privire la componenta comitetului european de întreprindere, a comitetului restrâns, precum si a persoanelor care figurează pe lista de rezervă. Ea informează si conducerile filialelor, sucursalelor si ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, precum si conducerile întreprinderilor care compun grupul de dimensiune comunitară.

 

SECTIUNEA a 3-a

Competenta si functionarea comitetului european de întreprindere

 

Art. 32. – (1) Competenta comitetului european de întreprindere este limitată la informarea si consultarea salariatilor asupra problemelor care interesează ansamblul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară ori cel putin două filiale, sucursale sau alte sedii secundare ori întreprinderi ale grupului, situate în state membre diferite.

(2) În cazul întreprinderilor sau al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru, competenta comitetului european de întreprindere este limitată la aspectele care privesc toate filialele, sucursalele si orice alte sedii secundare ori toate întreprinderile membre ale grupului, situate în statele membre, sau care privesc cel putin două filiale, sucursale ori alte sedii secundare sau întreprinderi ale grupului, situate în state membre diferite.

Art. 33. – (1) Conducerea centrală convoacă, cel putin o dată pe an, o reuniune cu comitetul european de întreprindere, pentru a-l informa si a-l consulta cu privire la evolutia activitătii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară si a perspectivelor acesteia, în baza unui raport elaborat de conducerea centrală. Reuniunea va avea în vedere, în principal, următoarele aspecte:

a) structura întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

b) situatia economică si financiară a acestora;

c) evolutia probabilă a activitătilor întreprinderii sau grupului de întreprinderi;

d) situatia angajărilor si previziunile de dezvoltare în acest domeniu;

e) productia si vânzările;

f) investitiile;

g) principalele modificări care privesc organizarea întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi;

h) introducerea noilor metode de lucru sau a noilor procedee de productie;

i) transferurile de productie, fuziunile, reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare sau a unor părti importante ale acestora;

j) concedierile colective.

(2) Conducerea centrală va comunica data reuniunii comitetului european de întreprindere si conducerilor locale, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de aceasta.

Art. 34. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 33, când intervin situatii exceptionale care afectează considerabil interesele salariatilor, în special în cazul schimbării sediului, închiderii întreprinderilor sau filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, concedierilor colective, comitetul restrâns sau, dacă acesta nu există, comitetul european de întreprindere are dreptul de a fi informat.

(2) În acest caz comitetul european de întreprindere sau, după caz, comitetul restrâns are dreptul de a se reuni, la solicitarea sa, cu conducerea centrală din România sau cu orice alt nivel de conducere din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară ori al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, care are competenta să ia decizii, pentru a fi informat si consultat asupra măsurilor ce afectează considerabil interesele salariatilor.

(3) La reuniunea organizată cu comitetul restrâns au, de asemenea, dreptul să participe membrii care au fost alesi sau desemnati de filialele, sucursalele ori alte sedii secundare si/sau de întreprinderile care sunt direct afectate de măsurile respective.

Art. 35. – (1) Reuniunea de informare si consultare prevăzută la art. 34 are loc în cel mai scurt timp posibil, pe baza unui raport elaborat de conducerea centrală sau de conducerile organizate la diferite niveluri.

(2) Comitetul european de întreprindere poate exprima un punct de vedere cu privire la raport, la sfârsitul reuniunii sau într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 zile de la data reuniunii.

Art. 36. – Reuniunea prevăzută la art. 34 nu poate aduce atingere prerogativelor conducerii centrale.

Art. 37. – Înainte de orice reuniune cu conducerea centrală, comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, care poate fi extins atunci când este cazul, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3), are dreptul să se reunească fără să fie prezentă conducerea centrală.

Art. 38. – (1) Membrii comitetului european de întreprindere informează reprezentantii salariatilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară ori, în absenta acestora, pe toti salariatii asupra continutului si rezultatului informărilor si consultărilor desfăsurate potrivit prevederilor prezentului capitol.

(2) Prevederile alin. (1) nu pot exonera membrii comitetului european de întreprindere sau membrii comitetului restrâns de obligatia de confidentialitate prevăzută la art. 44.

Art. 39. – (1) După 4 ani de la data constituirii comitetului european de întreprindere, acesta examinează necesitatea initierii de negocieri în vederea încheierii unui acord potrivit art. 19 sau a mentinerii aplicării dispozitiilor subsidiare prevăzute de prezentul capitol.

(2) Dacă se decide initierea unei proceduri de negociere, se aplică prevederile art. 17, 19–22, art. 43 alin. (3) si dispozitiile subsidiare din prezenta lege, iar rolul grupului special de negociere este îndeplinit de comitetul european de întreprindere.

Art. 40. – (1) Comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, după caz, poate fi asistat de experti, la alegerea acestuia, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atributiilor lor.

(2) Conducerea centrală situată în România suportă cheltuielile pentru cel putin un expert.

Art. 41. – (1) Cheltuielile de functionare ale comitetului european de întreprindere sunt suportate de conducerea centrală situată în România, conducere care va stabili, în colaborare cu comitetul european de întreprindere, bugetul anual al acestuia.

(2) Conducerea centrală asigură membrilor comitetului european de întreprindere resursele financiare si materiale care să le permită să îsi îndeplinească în mod corespunzător obligatiile stabilite de prezenta lege.

(3) Conducerea centrală preia, dacă nu s-a convenit altfel, cheltuielile de organizare a reuniunilor si de traducere, precum si cheltuielile aferente deplasării si cazării membrilor comitetului european de întreprindere si ale membrilor comitetului restrâns.

 

CAPITOLUL V

Protectia reprezentantilor salariatilor

 

Art. 42. – (1) Membrii grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere si reprezentantii salariatilor angajati în România care îsi exercită atributiile în cadrul procedurii de negociere a acordului sau de informare si consultare beneficiază, în exercitarea functiilor lor, de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare pentru reprezentantii salariatilor si pentru persoanele alese în organele de conducere ale organizatiilor sindicale.

(2) Prevederea alin. (1) priveste, în special, participarea la reuniunile grupului special de negociere ori ale comitetului european de întreprindere sau la orice altă reuniune realizată în cadrul acordului prevăzut la art. 19, precum si plata salariului pentru membrii care fac parte din personalul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, în timpul absentei necesare exercitării atributiilor acestora.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot fi supuse vreunei discriminări, concediate sau supuse altor sanctiuni, ca urmare a îndeplinirii atributiilor lor în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Membrilor grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere si reprezentantilor salariatilor trebuie să le fie acordate timpul si mijloacele necesare pentru a le permite să informeze salariatii cu privire la stadiul si la rezultatele procesului de informare si consultare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii diverse

 

Art. 43. – (1) Relatiile dintre conducerea centrală din România si comitetul european de întreprindere se bazează pe principiul colaborării, cu respectarea drepturilor si obligatiilor lor reciproce.

(2) Colaborarea dintre conducerea centrală si reprezentantii salariatilor este necesară si în cadrul procedurii de informare si consultare a salariatilor.

(3) Negocierile dintre conducerea centrală si grupul special de negociere se bazează pe principiul colaborării.

Art. 44. – Informatiile cu caracter confidential comunicate cu acest titlu membrilor grupului special de negociere, membrilor comitetului european de întreprindere, expertilor, precum si reprezentantilor salariatilor nu pot fi dezvăluite unor terti nici după expirarea mandatului, indiferent de locul unde se găsesc aceste persoane.

Art. 45. – (1) Conducerea centrală din România nu este obligată să comunice informatii atunci când acestea, potrivit unor criterii obiective, prin natura lor, ar afecta grav functionarea întreprinderilor respective sau le-ar prejudicia.

(2) Conducerea centrală din România are obligatia motivării în scris a refuzului divulgării informatiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 46. – Solicitarea venită din partea conducerii centrale de respectare a confidentialitătii, respectiv decizia conducerii centrale de a nu divulga informatiile prevăzute la art. 45, poate fi contestată de comitetul european de întreprindere sau de reprezentantii salariatilor la instantele judecătoresti competente, în termen de 30 de zile.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderea contraventională

 

Art. 47. – Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei următoarele fapte:

a) obstructionarea constituirii, organizării sau functionării grupului special de negociere, a comitetului european de întreprindere sau împiedicarea instituirii ori aplicării procedurii de informare sau consultare a angajatilor de către un membru al conducerii centrale ori al conducerii de un alt nivel în cadrul unei întreprinderi de dimensiune comunitară sau al unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară ori de către o persoană care actionează în numele acestora;

b) discriminarea unui membru al grupului special de negociere, al comitetului european de întreprindere sau al unui reprezentant al salariatilor, care actionează conform prezentei legi;

c) divulgarea informatiilor cu caracter confidential de către persoanele cărora le-au fost comunicate în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 48. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei sau de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze control.

Art. 49. – Contraventiilor prevăzute la art. 47 li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 50. – Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor la informare si consultare ale salariatilor, prevăzute de legislatia română în vigoare.

Art. 51. – Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului 94/45/CE privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare si consultare a lucrătorilor în întreprinderile si grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) L 254 din 30 septembrie 1994.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 iulie 2005.

Nr. 217.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de întreprindere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de întreprindere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 592.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 alin. (4) si al art. 20 alin. (1) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Muzeul Costumelor Populare din România, denumit în continuare Muzeul, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, se reorganizează ca unitate fără personalitate juridică si functionează ca sectie a Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti“.

(2) Muzeul are sediul în municipiul Bucuresti, str. Izvor nr. 2–4, sectorul 5, în corpurile A3 si F din imobilul “Palatul Parlamentului“.

Art. 2. – Patrimoniul, numărul de posturi si personalul Muzeului se preiau de Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti“, prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. – Organizarea si functionarea Muzeului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti“, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cheltuielile curente si de capital ale Muzeului se finantează prin bugetul Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti“.

Art. 5. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) art. 1, art. 2 alin. (1) si (3) si art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea si functionarea Muzeului Costumelor Populare din România, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 960 din 20 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) nr. crt. 19 din anexa nr. 2 – “Unitătile care functionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii si cultelor“ la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 625.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 632.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ultarioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 634.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

persoanelor care au deja alte cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea unor formulare utilizate în domeniul colectării creantelor fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în baza dispozitiilor art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. – Articolul 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creantelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 443 din 25 mai 2005, se completează cu pct. 36 privind aprobarea unui nou formular cu regim special, având următorul continut:

“36. Chitanta MFP/ANAF – GARDA FINANCIARĂ, cod 14.13.11.99/G.F. – formular cu regim special de inseriere si numerotare.“

Art. II. – Formularul “Chitanta MFP/ANAF – GARDA FINANCIARĂ, cod 14.13.11.99/G.F. – formular cu regim special de inseriere si numerotare“ este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. – Chitanta MFP/ANAF – GARDA FINANCIARĂ, cod 14.13.11.99/G.F. este destinată organelor de control ale Gărzii Financiare pentru încasarea sumelor provenite din amenzi, a sumelor confiscate si vărsarea acestora la Trezoreria Statului.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 951.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, destinat utilizării în activitatea de control a comisarilor Gărzii Financiare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în baza dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate în domeniul financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă modelul si continutul formularului tipizat ale Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, cod G.F. 14.13.22.99/1, utilizat în activitatea Gărzii Financiare, prezentat în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Caracteristicile de tipărire a formularului tipizat mentionat la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Garda Financiară, respectiv Comisariatul general si structurile teritoriale, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia economică si administrativă, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor aduce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. – La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.267/2001 privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, destinat utilizării în activitatea de control a comisarilor Gărzii Financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2002.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 952.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

Denumire: Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

Seria ........... Nr. ..........

Cod M.F.P. 14.13.22.99/1

Fiecare formular se tipăreste în 3 exemplare (negru, rosu si verde).

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, normală sau autocopiativă care să asigure lizibilitatea scrisului pe fată si pe verso, atât pe original, cât si pe copii.

Formularele se brosează în carnete/blocuri a câte 50 de proceseverbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, continând fiecare câte 150 de file.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

CABINETUL GUVERNATORULUI

 

CIRCULARĂ

pentru suspendarea aplicabilitătii prevederilor art. 3 alin. (6) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere de numerar ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului

 

Având în vedere:

– Nota nr. VI.2/3.127 din 17 iunie 2005 a Directiei emisiune, tezaur si casierie;

– Hotărârea Consiliului de administratie din sedinta din 18 iunie 2005,

în baza prevederilor art. 21 alin. (1) si (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. – În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2005 se suspendă aplicarea prevederilor art. 3 alin. (6) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere de numerar ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 9 iunie 2005.

Art. 2. – Celelalte prevederi din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2005 rămân în vigoare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 22.