MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 620         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 16 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

234. – Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăsurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni si a concesionării unor bunuri proprietate publică si proprietate privată a statului

 

620. – Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăsurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni si a concesionării unor bunuri proprietate publică si proprietate privată a statului

 

236. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

622. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 300 din 9 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

551. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

716/619. – Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind constituirea comisiilor la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale pentru identificarea gospodăriilor distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005, precum si modalitatea de repartizare si distribuire a ajutoarelor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

24. – Circulară pentru modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii si modificarea anexelor la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara nr. 6/2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăsurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni si a concesionării unor bunuri proprietate publică si proprietate privată a statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36 din 5 mai 2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăsurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni si a concesionării unor bunuri proprietate publică si proprietate privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 13 mai 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 iulie 2005.

Nr. 234.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăsurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni si a concesionării unor bunuri proprietate publică si proprietate privată a statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăsurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni si a concesionării unor bunuri proprietate publică si proprietate privată a statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2005.

Nr. 620.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera k) a articolului 6 va avea următorul cuprins:

“k) asistentă profesională si servicii meteorologice pentru protectia traficului rutier, a navigatiei fluviale si maritime, precum si a instalatiilor nucleare, în termenii conventiilor la care statul român este parte;“.

2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru orice alte categorii de utilizatori sau pentru utilizatorii prevăzuti la alin. (1), ale căror solicitări necesită prelucrări speciale, Centrul meteorologic national este îndreptătit să încheie contracte cu diversi utilizatori sau să se asocieze cu operatori economici, pentru executarea serviciilor care fac parte din atributiile sale.“

3. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) La nivel national nu pot fi constituite retele meteorologice paralele ce implică finantare din fonduri publice.“

4. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art.24. – (1) Accesul persoanelor fizice si juridice la date si informatii meteorologice, conform principiilor si recomandărilor Organizatiei Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Folosirea datelor si informatiilor meteorologice în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în conditiile legii.

(3) Fac exceptie unitătile de învătământ universitar acreditate, pentru care Administratia Natională de Meteorologie furnizează gratuit, pe bază de conventie, date si informatii meteorologice, în volum limitat, necesare elaborării lucrărilor de licentă si masterat, cu subiecte din domeniul meteorologiei sau conexe acestuia.“

5. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art.38. – Posturile de radio si televiziune, site-urile web, ziarele, revistele si alte publicatii, institutiile si întreprinderile cu sau fără personalitate juridică, precum si persoanele fizice care dau publicitătii date, informatii, avertizări si prognoze meteorologice sunt obligate să precizeze sursa de informare.“

Art. II. – Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 iulie 2005.

Nr. 236.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2005.

Nr. 622.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 300

din 9 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Nicoleta Grigorescu – procuror

Marieta Safta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură penală, ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 2.252/P/2004 al Tribunalului Galati – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de respingere a exceptiei, apreciind că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale si nici celor din actele internationale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin Încheierea din 25 ianuarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.252/P/2004, Tribunalul Galati – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură penală, ridicată de Marin Frunză în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat încalcă dreptul la un recurs efectiv la o instantă natională, întrucât, în opinia autorului exceptiei, singura instantă competentă să solutioneze calea de atac a recursului este Înalta Curte de Casatie si Justitie. Asadar, consideră că prevederile art. 27 din Codul de procedură penală sunt “discriminatorii, totalitare, inchizitoriale“ si nu garantează drepturile si principiile invocate prin aceea că “justitiabilul nu poate exercita un recurs efectiv la o instantă natională“.

Tribunalul Galati – Sectia penală, exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, apreciază că aceasta este neîntemeiată. Astfel, se arată că nu poate fi retinută critica art. 27 din Codul de procedură penală, în raport de dispozitiile art. 21 din Constitutie, respectiv fată de cele ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece aceste prevederi nu trebuie interpretate în sensul că toate recursurile trebuie să fie solutionate de Înalta Curte de Casatie si Justitie ca unică instantă de competentă la nivelul întregii tări. În opinia instantei, tribunalele se încadrează în categoria autoritătilor la care se referă art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât aceste instante judecătoresti pot să decidă dacă drepturile recurentului, apărate prin Conventie, au fost sau nu încălcate si să stabilească reparatii adecvate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale, respectiv celor din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate de autorul exceptiei. Aceste prevederi legale sunt în concordantă cu dispozitiile constitutionale, stabilirea competentei instantelor judecătoresti constituind obligatia constitutională a legiuitorului, în conformitate cu art. 126 din Legea fundamentală. Totodată se apreciază că atât dispozitiile art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, cât si cele ale art. 21 din Legea fundamentală nu trebuie interpretate în sensul că toate recursurile trebuie să fie solutionate de Înalta Curte de Casatie si Justitie, ca unică instantă cu competentă la nivelul întregii tări. Aceasta, întrucât prin notiunea de “instantă natională“, precizată în art. 13 din Conventie, nu trebuie să se înteleagă “o instantă judecătorească competentă teritorial, stabilită la nivelul întregii tări, ci o autoritate natională competentă care decide dacă drepturile recurentului au fost sau nu încălcate“. Se mai arată că prevederile legale criticate nu înlătură posibilitatea părtilor de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de o instantă independentă, impartială si stabilită prin lege, într-un termen rezonabil, conditii care sunt asigurate si în cazul judecării cauzelor în primă instantă de către tribunale.

Avocatul Poporului consideră că art. 27 din Codul de procedură penală, care reglementează competenta materială a tribunalelor, nu aduce atingere, sub nici un aspect, accesului liber la justitie, dreptului părtilor la  un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, stabilirea regulilor de competentă fiind atributul exclusiv al legiuitorului. Se arată totodată că dispozitiile legale criticate nu opresc părtile interesate să se adreseze justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor legitime si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează un proces echitabil si dreptul la un recurs efectiv.

În concluzie, Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 27 din Codul de procedură penală, potrivit cărora:

Tribunalul:

1. judecă în primă instantă:

a) infractiunile prevăzute de Codul penal în art. 174–177, 179, art. 189 alin. 3, art. 190, art. 197 alin. 3, art. 209 alin. 3 si 4, art. 211 alin. 2, 21 si 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 2151 alin. 2, art. 252, 254, 255, 257, 266–270, 273–276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată, art. 2791, 298, 312 si 317, precum si infractiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, munitii sau materii explozive ori radioactive;

b) infractiunile săvârsite cu intentie, care au avut ca urmare moartea unei persoane;

c) infractiunile privind siguranta natională a României prevăzute în legi speciale;

d) infractiunea de spălare a banilor;

e) infractiunea de bancrută frauduloasă, dacă fapta priveste sistemul bancar;

f) alte infractiuni date prin lege în competenta sa;

2. ca instantă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronuntate de judecătorii în primă instantă, cu exceptia celor privind infractiunile mentionate în art. 279 alin. 2 lit. a);

3. ca instantă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor penale pronuntate de judecătorii, în cazul infractiunilor mentionate în art. 279 alin. 2 lit. a), precum si în alte cazuri anume prevăzute de lege;

4. solutionează conflictele de competentă ivite între judecătoriile din circumscriptia sa, precum si alte cazuri anume prevăzute de lege.“

Aceste prevederi legale sunt criticate fată de dispozitiile constitutionale ale art. 1, referitoare la statul român, ale art. 11, privind dreptul international si dreptul intern, ale art. 15, privind universalitatea drepturilor si libertătilor fundamentale, ale art. 20, referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 124, privind înfăptuirea justitiei, si ale art. 126, privind instantele judecătoresti, cu raportare la prevederile din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale cuprinse în art. 6, care reglementează dreptul la un proces echitabil, în art. 13, privind dreptul la un recurs efectiv, în art. 14, privind interzicerea discriminării, si în art. 17, referitoare la interzicerea abuzului de drept.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Curtea retine că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată “sunt prevăzute numai de lege“, iar reglementarea de către legiuitor, în temeiul prerogativelor sale constitutionale, a competentei tribunalelor, nu aduce nici o atingere dispozitiilor constitutionale si documentelor internationale invocate de autorul exceptiei.

Astfel, nu poate fi retinută nici o contradictie între art. 27 din Codul de procedură penală si dispozitiile constitutionale ale art. 124 privind înfăptuirea justitiei, respectiv cele ale art. 126 privind instantele judecătoresti, în contextul general al principiilor statului de drept, consfintite de art. 1 din Legea fundamentală. Aceasta întrucât, potrivit art. 126 alin. (1) din Constitutie, “Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege“, tribunalul fiind una dintre aceste instante judecătoresti, respectiv o “instantă natională“, în sensul art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Textul de lege criticat nu încalcă dreptul la un proces echitabil, prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constitutie, precum si de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, si nici dreptul la un recurs efectiv prevăzut de art. 13 din aceeasi conventie, întrucât nu înlătură posibilitatea inculpatilor de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instantă independentă, impartială si stabilită prin lege, într-un termen rezonabil, conditii care sunt asigurate si în situatia judecării cauzelor, respectiv a recursurilor, de către tribunale, potrivit competentei lor, stabilite prin lege.

De asemenea, dispozitiile criticate nu contin privilegii sau discriminări în raport cu criteriile egalitătii în drepturi înscrise în art. 4 din Constitutie, astfel încât nu poate fi retinută nici critica formulată în raport de art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind interzicerea discriminării.

În sfârsit, câtă vreme art. 27 din Codul de procedură penală nu contravine normelor internationale invocate, nu poate fi primită nici sustinerea privind încălcarea prevederilor cuprinse în art. 11 si în art. 20 din Constitutie, referitoare la dreptul international si dreptul intern, respectiv la tratatele internationale privind drepturile omului.

Cât priveste art. 15 din Constitutie, precum si art. 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la interzicerea abuzului de drept, invocate de asemenea în motivarea criticii art. 27 din Codul de procedură penală, Curtea constată că acestea nu au incidentă în cauză, autorul exceptiei mărginindu-se, de altfel, să invoce aceste dispozitii fără a arăta în ce constă încălcarea lor.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 2.252/P/2004 al Tribunalului Galati – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. I. – Anexa nr. 1 “Regulament pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale“ la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004, se completează după cum urmează:

După alineatul (4) al articolului 12 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Prin derogare de la prevederile prezentului regulament, presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale poate prelungi, în situatii temeinic justificate, durata de valabilitate a autorizatiilor acordate persoanelor fizice.“

Art. II. – Anexa nr. 2 “Regulament pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale“ la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 se completează după cum urmează:

După articolul 29 se introduce un articol nou, articolul 291, cu următorul cuprins:

“Art.291. – La cererea titularilor de autorizatii, formulată în scris, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale poate decide asupra retragerii autorizatiilor detinute de acestia, ca urmare a renuntării exprese, notificate în conditiile legii, la drepturile ce decurg din autorizatia detinută/acordată.“

Art. III. – Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum si personalul si agentii economici autorizati să desfăsoare activităti în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. IV. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 551.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI

SI INTERNELOR

Nr. 716 din 29 iunie 2005

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 619 din 12 iulie 2005

 

ORDIN

privind constituirea comisiilor la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale pentru identificarea gospodăriilor distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005, precum si modalitatea de repartizare si distribuire a ajutoarelor

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 512/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din judetele Caras-Severin si Timis ale căror gospodării au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se constituie, în termen de 3 zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, comisiile locale pentru identificarea gospodăriilor distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005, în următoarea componentă:

Presedinte – primarul/viceprimarul unitătii administrativ-teritoriale;

Membri:

– secretarul unitătii administrativ-teritoriale;

– un reprezentant al comitetului local pentru situatiii de urgentă;

– un specialist de la centrul agricol;

– un reprezentant al Politiei.

(2) Componenta nominală a comisiilor locale stabilite conform alin. (1) se aprobă prin ordin al prefectului.

Art. 2. – (1) În termen de 15 zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, comisiile constituite conform art. 1 vor proceda la identificarea gospodăriilor distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005, precum si a numărului membrilor din gospodărie.

(2) Comisia va întocmi un tabel centralizator, conform anexei nr. 1, în trei exemplare, din care două exemplare vor fi transmise institutiei prefectului pentru avizare, urmând ca un exemplar avizat să fie returnat primăriilor.

Art. 3. – Beneficiarii ajutorului umanitar cu titlu gratuit, în sensul prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 512/2005, sunt persoane fizice cu domiciliul stabil în unitătile administrativ-teritoriale, ale căror locuinte, anexe gospodăresti sau terenuri cultivate din jurul gospodăriei au fost afectate total sau partial de fenomenele meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005.

Art. 4. – Institutiile prefectului din judetele Caras-Severin si Timis, în baza tabelelor centralizatoare primite de la primării, vor determina si vor comunica Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat cantitătile de produse care vor fi acordate locuitorilor ale căror gospodării au fost distruse, indicând si locurile de depozitare a acestora până la distribuirea efectivă.

Art. 5. – Distribuirea efectivă a cantitătilor de produse locuitorilor ale căror gospodării au fost distruse se face de către comisiile locale constituite conform prevederilor art. 1, pe bază de proces-verbal de predare-primire, potrivit anexei nr. 2.

Art. 6. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

ANEXA Nr. 1

 

Avizat,

Institutia Prefectului

Judetul .....................

Prefect,

 

TABEL CENTRALIZATOR

al gospodăriilor distruse de fenomenele meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005

 

 

Judetul .............................

Unitatea administrativ-teritorială ................

Nr. crt.

Adresa gospodăriei

Reprezentantul gospodăriei

Numărul membrilor

din gospodărie

Numele si prenumele

Seria si numărul B.I./C.I.

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Primarul/Viceprimarul

........................................

Membrii comisiei:

1. ................................

2. ................................

3. ................................

4. ................................

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a ajutorului umanitar acordat cu titlu gratuit în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 512/2005

 

Adresa gospodăriei ........................................................................................................................

Reprezentantul gospodăriei:

– numele si prenumele .................................................................................................................

– seria si numărul B.I./C.I. ..............................................................................................................

Am primit un ajutor umanitar, cu titlu gratuit, constând în următoarele produse:

– 400 kg grâu pentru panificatie;

– 35 litri ulei comestibil din floarea-soarelui;

– 25 kg paste făinoase;

– 15 kg orez;

– 100 kg mălai;

– 25 kg zahăr tos;

– un porc în viu, în greutate de 90–110 kg.

 

Am predat:

1. ............……..........

2. .............................

3. .............................

4. .............................

5. .............................

Am primit:

Beneficiar,

................................

 

Data ..........................

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii si modificarea anexelor la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara nr. 6/2005

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. – Rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare si care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, atrase până la data de 23 februarie 2005 inclusiv, se stabileste la un nivel de 15% pentru perioada de aplicare 24 iulie–23 august 2005 si la un nivel de 30% începând cu perioada de aplicare 24 august–23 septembrie 2005.

Art. II. – Începând cu perioada de aplicare 24 august–23 septembrie 2005 rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în monedă natională cu scadenta mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare, pentru sumele în tranzit în monedă natională si pentru mijloacele bănesti în monedă natională cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se stabileste la un nivel de 16%.

Art. III. – Celelalte rate ale rezervelor minime obligatorii rămân nemodificate.

Art. IV. – Începând cu perioada de aplicare 24 august–23 septembrie 2005, anexele nr. 1, 2 a), 2 b), 2 c), 2 d), 2 e) si 3 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 6/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, precum si pentru stabilirea ratelor rezervelor minime obligatorii si modificarea ratei dobânzii, plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A., se modifică si se înlocuiesc cu anexele*) nr. 1, 2 a), 2 b), 2 c), 2 d) si 3 la prezenta circulară.

 

Presedintele Consiliului de Administratie al Băncii Nationale a României,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2005.

Nr. 24.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a