MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 610         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

215. – Lege pentru înfiintarea comunei Itesti prin reorganizarea comunei Beresti-Bistrita, judetul Bacău

 

590. – Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Itesti prin reorganizarea comunei Beresti-Bistrita, judetul Bacău

 

218. – Lege privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

593. – Decret pentru promulgarea Legii privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

578. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

579. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

580. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

581. – Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

583. – Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

584. – Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

585. – Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

60. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea si înregistrarea animalelor

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

88. – Decizie referitoare la investigatia declansată prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 165 din 21 iunie 2004 cu privire la prevederile contractului-cadru de închiriere de spatii comerciale, încheiat între Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A. si locatarii centrului comercial Plaza România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Itesti prin reorganizarea comunei Beresti-Bistrita, judetul Bacău

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează comuna Itesti, judetul Bacău, având în componentă satele Itesti, Ciumasi, Dumbrava si Făgetel.

(2) Resedinta comunei Itesti se stabileste în satul Itesti.

Art. 2. – (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Beresti-Bistrita are în componentă satele Beresti-Bistrita, Brad, Climesti si Pădureni.

(2) Resedinta comunei Beresti-Bistrita rămâne în satul Beresti-Bistrita.

Art. 3. – (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Itesti, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Itesti.

Art. 4. – (1) Consiliul judetean Bacău si delegatii “mputerniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Bacău si cu Consiliul Local al Comunei Beresti-Bistrita, repartizează veniturile si cheltuielile bugetului pe anul 2005 si patrimoniul actual al comunei Beresti-Bistrita între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Itesti se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru bugetele locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul judetului Bacău.

(3) Bugetul comunei Itesti pe anul 2005 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Bacău.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol, încheiat între primarul comunei Beresti-Bistrita si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar, al comunei Itesti.

Art. 5. – Alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în comuna nou-înfiintată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. – Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Beresti-Bistrita, judetul Bacău, functionează, în conditiile legii, în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. – Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54–55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 5 iulie 2005.

Nr. 215.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Itesti prin reorganizarea comunei Beresti-Bistrita, judetul Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Itesti prin reorganizarea comunei Beresti-Bistrita, judetul Bacău, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 590.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) În scopul garantării instrumentelor financiare pe care institutiile de credit le pun la dispozitie producătorilor agricoli, procesatorilor de produse agricole si, după caz, autoritătilor publice locale, pentru asigurarea cofinantării proiectelor realizate din fonduri SAPARD se constituie, la dispozitia Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Fondul de garantare a creditelor pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD, denumit în continuare fond.

(2) Fondul se gestionează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alocă Fondului de Garantare a Creditului Rural – S.A. si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii – S.A., denumite în continuare fonduri de garantare, sume din fond, în scopul acordării de garantii institutiilor de credit.

(4) Acordarea sumelor din fond se efectuează pe bază de conventii încheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si fondurile de garantare.

Art. 2. – Sumele alocate si dobânzile aferente acestora vor fi prevăzute distinct în evidentele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, acordate pe durata derulării creditelor angajate pentru finantarea beneficiarilor Programului SAPARD.

Art. 3. – Dobânda încasată de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea si va reîntregi suma alocată.

Art. 4. – Sumele alocate si dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori;

b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama fondului, prin plata soldului garantiei, în cazul contractelor de garantare executate de institutiile de credit pentru împrumutatii care nu îsi îndeplinesc obligatiile asumate prin contractele de credit;

c) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale constituite conform legii, acestea fiind scutite de la plata comisionului de garantare. Nivelul comisioanelor de garantare se aprobă anual, diferentiat, în functie de tipul de credit si de tipul de proiect, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 5. – Beneficiarii garantiilor acordate de fondurile de garantare sunt:

a) societăti comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată;

b) asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004;

c) persoane fizice autorizate si asociatii de fermieri, constituite conform legii.

Art. 6. – (1) Creditele acordate beneficiarilor prevăzuti la art. 5 sunt garantate astfel:

a) până la 70% de Fondul de Garantare a Creditului Rural – S.A.;

b) până la 70% de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii – S.A.

(2) Dobânda aferentă creditului este garantată de împrumutat.

Art. 7. – Prin derogare de la prevederile art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. acordă garantii pentru beneficiarii prevăzuti la art. 5 din prezenta lege.

Art. 8. – Comisioanele de garantare datorate de institutiile de credit pentru garantiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuti la art. 5 sunt venituri ale fondurilor de garantare.

Art. 9. – În situatia în care riscul de neplată înregistrat depăseste nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare si al dobânzilor acumulate, diferenta se acoperă din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 10. – Creantele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de institutiile de credit, au regim de creantă bugetară si sunt executate în conditiile legislatiei în vigoare.

Art. 11. – Eventualele sume restituite de institutiile de credit fondurilor de garantare, ca urmare a executării celorlalte garantii prevăzute în contractele de credit si a acoperirii debitelor înregistrate de acestea, vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.

Art. 12. – Sumele rămase după finalizarea Programului SAPARD si a contractelor de credite garantate de fondurile de garantare, în baza prezentei legi, se vor vira Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu exceptia sumelor aferente contractelor de garantare existente în derulare.

Art. 13. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Guvernul va adopta normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 iulie 2005.

Nr. 218.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 593.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din 8 iunie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Dragu Stelian, procuror sef Sectie urmărire penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 578.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din 8 iunie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Constantinescu Andreiana, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 579.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 218 din 8 iunie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna fiămbălaru Sofia-Pelaghia se numeste în functia de judecător la Judecătoria Novaci.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 580.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 30 iunie 2005, domnului chestor de politie Gagiu Vergiliu Anton îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 581.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 55 din 15 iunie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 31 mai 2005, domnului colonel Lescan Dan Adrian-Ioan i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 583.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 55 din 15 iunie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 30 iunie 2005, domnului colonel Săcărea Iuliu Vasile i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 584.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 55 din 15 iunie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 31 iulie 2005, domnului colonel Andrei Gheorghe Alexandru i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 585.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea si înregistrarea animalelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 32.804 din 20 iunie 2005 al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu  modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Anexele D, E, F si G la Regulamentul pentru identificarea si înregistrarea animalelor, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 5/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 22 martie 2005, se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 si 4*) la prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 30 iunie 2005.

Nr. 60.

 

ANEXE

la regulament

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIA

referitoare la investigatia declansată prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 165 din 21 iunie 2004 cu privire la prevederile contractului-cadru de închiriere de spatii comerciale, încheiat între Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A. si locatarii centrului comercial Plaza România

 

Plenul Consiliului Concurentei,

I. în baza:

1. Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, a regulamentelor si instructiunilor date în aplicarea ei;

3. Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 165 din 21 iunie 2004, prin care a fost declansată investigatia având ca obiect posibila încălcare a art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A. si locatarii săi, prin contractul-cadru de închiriere de spatii comerciale din centrul comercial Plaza România [art. 4.15 (V)], contract care constituie obiect al unei cereri de certificare prealabilă a neinterventiei Consiliului Concurentei de la prevederile art. 5 alin. (1) din aceeasi lege, cerere depusă de Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A.;

4. Raportului de investigatie prezentat în Plenul Consiliului Concurentei de către raportor, precum si a celorlalte piese din dosarul cauzei;

5. faptului că au fost îndeplinite atât procedura de transmitere a Raportului de investigatie părtilor implicate pentru luare la cunostintă si formulare de observatii, cât si procedura de citare pentru audierea părtilor în Plenul Consiliului Concurentei la data de 16 mai 2005;

6. declaratiilor făcute în timpul audierii din data de 16 mai 2005 de către reprezentantii Societătii Comerciale “Anchor Grup“ – S.A.;

7. faptului că a fost întrunită conditia de cvorum de minimum 5 membri pentru ca Plenul Consiliului Concurentei să poată delibera si decide în mod valabil,

II. având în vedere că:

1. Prin Adresa înregistrată la Consiliul Concurentei sub nr. RS – 104 din 30 aprilie 2004, Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A.1) a solicitat Consiliului Concurentei certificarea prealabilă a neinterventiei Consiliului Concurentei de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege, în ceea ce priveste prevederile contractului-cadru de închiriere de spatii comerciale, încheiat între Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A. si locatarii centrului comercial Plaza România, denumit în continuare contract.

2. În urma examinării informatiilor din cererea depusă de Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A. si a informatiilor solicitate suplimentar, Consiliul Concurentei a constatat că art. 4.15 (V) din contract intră sub incidenta art. 5 alin. (1) din lege si, în consecintă, prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 165/2004 s-a hotărât declansarea unei investigatii.

3. Contractul este un contract-cadru de închiriere de spatii comerciale în centrul comercial Plaza România2), încheiat între proprietarul Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A. si o serie de agenti economici care îsi vor desfăsura activitătile specifice în cadrul respectivului centru comercial.

4. În conditiile prevăzute în contract, proprietarul se obligă să dea în chirie chiriasului, iar chiriasul se obligă să închirieze de la proprietar spatiul în locatie.

5. Durata contractului începe la data intrării în vigoare (data la care a fost semnat de toate părtile) si se termină după 5 ani de locatie, cu exceptia cazurilor de reziliere, în temeiul prevederilor acestuia.

6. Clauza din contract supusă în special atentiei Consiliului Concurentei prin cererea de neinterventie depusă este clauza 4.15 (V) cu privire la obligatiile chiriasului, si anume: “chiriasul se obligă:

(...)

să nu deschidă magazine sub aceeasi denumire, să nu comercializeze aceleasi mărci sau să desfăsoare aceleasi activităti, sau să folosească spatii cu aceeasi destinatie ca cele mentionate în Anexa 4, pe o rază de 2 km în jurul Proprietătii, fără acordul scris prealabil al Proprietarului. Acordul Proprietarului poate să nu fie dat, la libera apreciere a acestuia, sau, în cazul în care este dat, poate fi conditionat astfel cum Proprietarul consideră necesar.

Părtile înteleg că această clauză intră în vigoare la data, sub conditia si în limitele deciziei Consiliului Concurentei în ceea ce priveste valabilitatea acordului între Părti.

Părtile vor depune toate diligentele pentru a efectua actele si/sau modificările la această clauză pe care le-ar solicita Consiliul Concurentei pentru aprobarea clauzei si care ar fi necesare pentru a produce efecte juridice si/sau economice în cea mai mare măsură posibilă similare cu cele avute în vedere de Părti la încheierea Contractului de închiriere.“

7. Conform art. 5 alin. (1) din lege, îsunt interzise orice întelegeri exprese sau tacite între agenti economici ori asociatiile de agenti economici, orice decizii luate de asociatiile de agenti economici si orice practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurentei pe piata românească sau pe o parte a acesteia (...)“.

8. Piata relevantă a produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau înlocuibile, datorită caracteristicilor, preturilor si utilitătii date acestora.

9. Un punct de vânzare, la fel ca si un produs, are succes doar dacă răspunde nevoilor pietei.

Dacă un produs se cumpără pentru utilitătile pe care le oferă, un punct de vânzare este frecventat mai ales pentru serviciile pe care le oferă (accesibilitate, posibilităti de alegere, spatii de parcare, alte diverse servicii); mai rar el este frecventat pentru el Onsusi.

10. Un centru comercial tip “mall“, prin anvergura operatiunilor care se desfăsoară în acesta si imaginea lui, reprezintă un centru comercial cu standarde ridicate, printre care:

– calitatea produselor/serviciilor;

– diversitatea produselor/serviciilor;

– accesibilitate (parcare, orar maximal);

– alte diverse servicii (curătenie, pază, aer conditionat, scări rulante etc.).

11. Comisia Uniunii Europene a constatat existenta a diferite categorii de comercianti en détail de produse alimentare sau nealimentare, care se disting după modul de exercitare a punctului de vânzare (cu autoservire, prin intermediul unui vânzător), diversitatea de familii de produse comercializate, varietatea sortimentelor si mărimea suprafetelor de vânzare. În acest mod s-a făcut o distinctie între micile magazine de cartier, magazinele cu suprafete medii (supermarketuri) sau mari (hipermarketuri) si magazinele care practică discontul.

12. Luând în considerare obiectul acordului supus analizei (de închiriere de spatii comerciale), precum si tipul serviciilor prestate de către locatari într-un centru comercial tip “mall“, piata relevantă a produsului se defineste ca fiind constituită din:

– piata serviciilor de închiriere a spatiilor comerciale din cadrul centrelor comerciale tip “mall“3);

– piata serviciilor de comert cu amănuntul al produselor nealimentare;

– piata serviciilor de comert cu amănuntul al produselor alimentare4);

– piata serviciilor de alimentatie publică;

– alte piete.

13. Definirea pietei relevante a produsului a rămas deschisă, în functie de toate activitătile care sunt desfăsurate sau se vor desfăsura de către locatari în centrul comercial Plaza România.

14. Piata relevantă geografică cuprinde aria în care sunt localizati agentii economici implicati în comercializarea produselor incluse în piata produsului, în conditii similare de concurentă, si care poate fi delimitată de ariile geografice învecinate.

14.1. Piata serviciilor de închiriere a spatiilor comerciale din cadrul centrelor comerciale tip “mall“

14.1.1. Piata relevantă geografică se defineste în functie de “zona de captură“ a acestora (zona geografică în care consumatorii aleg să-si facă cumpărăturile în respectiva unitate comercială).

14.1.2. În conditiile existentei în Bucuresti a unui număr redus de centre comerciale tip “mall“, “zona de captură“ a acestora este constituită din teritoriul întregului municipiu (datorită numărului mic al acestora raportat la populatia Bucurestiului).

14.1.3. Prin sporirea numărului centrelor comerciale se va asista la un efect de expulzare din preferintele clientilor a centrelor comerciale aflate la distante mai mari, în consecintă “zona de captură“ va fi redusă la zone mai restrânse decât întregul teritoriu al municipiului Bucuresti.

14.1.4. Comisia Europeană a definit piata geografică ca fiind “zona de captură“ din interiorul căreia o unitate comercială îsi atrage clientii, iar adesea aceasta este definită ca fiind zona geografică de unde se poate ajunge la respectiva unitate comercială în mai putin de 10–30 de minute de mers cu masina.

În consecintă, nu s-a definit ca fiind întregul teritoriu al unei localităti.

14.1.5. Pentru prezenta analiză, în conditiile existente în prezent în Bucuresti, piata relevantă geografică se defineste în sensul cel mai larg, respectiv ca fiind constituită din întregul teritoriu al municipiului Bucuresti.

14.2. Piata serviciilor de comert cu amănuntul al produselor nealimentare; piata serviciilor de comert cu amănuntul al produselor alimentare; piata serviciilor de alimentatie publică, alte piete

Aceste piete relevante ale produsului se definesc în functie de activitătile desfăsurate de către locatarii centrului comercial Plaza România.

14.2.1. Locatarii centrului comercial Plaza România se pot concura în conditii similare:

(i) la nivelul municipiului Bucuresti, cu locatarii/proprietarii centrelor comerciale active la nivelul întregului municipiu Bucuresti, precum si cu agentii economici care prestează servicii similare celor din “mall“ si activează pe întregul teritoriu al municipiului Bucuresti (de exemplu cinematografele, fast food-urile);

(ii) la nivelul unei arii distincte a municipiului Bucuresti (cartier, stradă etc.), cu locatarii/proprietarii spatiilor care au o îzonă de captură“ a clientilor redusă (spatii de dimensiuni mici în care se comercializează un asortiment restrâns de produse, care nu dispun de vad comercial etc.).

14.2.2. Pentru prezenta analiză, în conditiile existente în prezent în Bucuresti, piata relevantă geografică se defineste în sensul cel mai larg, respectiv ca fiind constituită din întregul teritoriu al municipiului Bucuresti.

15. Structura pietei

15.1. Piata serviciilor de închiriere a spatiilor comerciale din cadrul centrelor comerciale tip “mall“ din Bucuresti

15.1.1. Centrele comerciale care prin caracteristicile de care dispun pot fi considerate concurente ale centrului comercial Plaza România sunt Bucuresti Mall, Unirea Shopping Center, Cora si Carrefour.

15.1.2. Indicatorul avut în vedere pentru calculul cotelor de piată detinute de Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A. si concurentii săi este suprafata comercială destinată închirierii.

15.1.3. Plaza România si Bucuresti Mall5) au detinut în anul 2004, pe piata serviciilor de închiriere a spatiilor comerciale din cadrul centrelor comerciale tip “mall“ din Bucuresti, cote de piată de 24,52%, respectiv 19,81%.

Concurentii Plaza România si Bucuresti Mall au detinut în anul 2004 următoarele cote de piată: Unirea Shopping Center (20,64%), Carrefour Militari (13,07%), Carrefour Orhideea (12,44%), Carrefour Colentina (1,86%), Cora (7,66%).

15.2. Piata serviciilor de comert cu amănuntul al produselor nealimentare din Bucuresti; piata serviciilor de comert cu amănuntul al produselor alimentare din Bucuresti; piata serviciilor de alimentatie publică din Bucuresti; alte piete

15.2.1. Cotele de piată ale locatarilor centrului comercial Plaza România sunt preponderent mici, datorită numărului mare de concurenti ai acestora.

15.2.2. O analiză foarte exactă a cotelor de piată detinute de către locatarii cu care au fost încheiate până în prezent contracte de închiriere în cadrul centrului comercial Plaza România nu este suficientă deoarece nu ar acoperi restul de locatari care vor închiria spatii comerciale.

16. Întrucât pe o rază de 2 km în jurul centrului comercial Plaza România toti locatarii sau potentialii locatari nu îsi vor mai desfăsura activitătile specifice timp de 5 ani, iar (conform notificării) acest perimetru este o zonă cu o densitate mare de populatie, în care în prezent nu se mai regăsesc alte centre comerciale care închiriază spatii comerciale, clauza supusă analizei va avea următoarele efecte negative din punct de vedere concurential:

– datorită dimensiunii si caracteristicilor centrului comercial Plaza România, acesta va atrage unele dintre cele mai importante societăti care închiriază spatii comerciale pentru desfăsurarea activitătii specifice; acest aspect, luat în considerare de către un alt posibil investitor, care doreste să construiască un centru comercial destinat închirierii în respectiva arie geografică, va constitui o barieră la intrarea pe piata serviciilor de închiriere a spatiilor comerciale.

În acest context, Societatea Comercială “Romania Hipermarche“ – S.A. a anuntat constructia unui nou hipermagazin Cora în zona Lujerul în anul 2005 (în apropiere de Plaza România);

– va fi restrânsă concurenta între societătile comerciale care activează în această zonă si astfel consumatorii vor fi prejudiciati, întrucât:

• societătile comerciale care vor închiria spatii în centrul comercial Plaza România nu îsi vor mai putea deschide alte puncte de vânzare pe o rază de 2 km în jurul acestui centru comercial;

• dacă unele societăti care deja desfăsoară activităti în această arie vor încheia contracte cu Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A. vor trebui să închidă respectivele puncte de vânzare;

• va fi redusă concurenta intramarcă (pentru societătile care practică preturi diferite pentru acelasi tip de produs/serviciu; în cazul în care ulterior încheierii contractului cu Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A. vor dori să îsi extindă activitatea în respectiva arie geografică sau în cazul în care ulterior deschiderii unui punct de vânzare în respectiva arie geografică vor dori să îsi extindă activitatea în centrul comercial Plaza România);

– în cazul în care si alte centre comerciale vor include o astfel de clauză în contractele încheiate cu locatarii lor, se va realiza o împărtire a clientilor între acestea si astfel se va reduce concurenta între ele.

După cum s-a precizat, se estimează ca în anul 2005 să se deschidă un nou hipermagazin Cora în apropiere de Plaza România, hipermagazin care va include, asemănător primului hipermagazin, si o galerie de 35–40 de magazine si restaurante. Prin clauza 4.15 (V) din contract, Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A. va putea interzice locatarilor Plaza România de a pătrunde si în acest centru comercial, iar alti agenti economici care vor dori să desfăsoare activităti într-un asemenea centru comercial vor trebui să aleagă între Plaza România si Cora.

Existenta în cele două centre comerciale a unor agenti economici distincti poate conduce la reducerea concurentei între acestea prin diverse servicii oferite: parcare, pază, curătenie, ambiantă, orar etc.

17. În cadrul sedintei de audiere din data de 16 mai 2005 reprezentantii Societătii Comerciale “Anchor Grup“ – S.A. si-au luat angajamentul de a renunta la clauza prevăzută la art. 4.15 (V) din toate contractele de închiriere de spatii comerciale, încheiate până în prezent cu locatarii centrului comercial Plaza România, iar pentru contractele care vor fi încheiate în viitor se va renunta la aceasta; la data de 16 mai 20056) acest angajament a fost transmis Consiliului Concurentei sub formă scrisă.

Angajamentul Societătii Comerciale “Anchor Grup“ – S.A. are următorul continut:

“Subscrisa S.C. ANCHOR GRUP – S.A., cu sediul în Bucuresti, calea Vitan nr. 55–59, et. 2, sectorul 3, nr. de înregistrare la registrul comertului J40/10051/1997, cod unic de înregistrare 10021221, reprezentată de domnul Ali Ergun Ergen – director general, vă aducem la cunostintă prin prezenta că renuntăm la art. 4.15 (V) din toate contractelecadru de închiriere de spatii comerciale din centrul comercial Plaza România, prezente si viitoare. Totodată, vă aducem la cunostintă prin prezenta că ne obligăm să vă transmitem cât mai curând actele doveditoare privind eliminarea clauzei respective din contractele de închiriere.

ANCHOR GRUP – S.A.

Ali Ergun Ergen,

director general“

18. Concluzii

18.1. Înainte de a stabili o întelegere, agentii economici implicati pot solicita Consiliului Concurentei o certificare prealabilă că nu există temei pentru interventia sa cu privire la comportamentul concurential preconizat.

18.2. Nespecificarea în contract a denumirii chiriasului, a activitătii desfăsurate si a produselor/serviciilor comercializate a implicat luarea în considerare a tuturor acordurilor care au fost încheiate, a tuturor acordurilor care vor fi încheiate în viitor, precum si a pietelor sau posibilelor piete pe care actionează sau vor actiona locatarii.

Nespecificarea în contract a datei intrării în vigoare a acestuia (se prevede doar că este încheiat pe o perioadă de 5 ani) a implicat luarea în considerare si a perioadelor viitoare, ca urmare a contractelor care vor fi încheiate în viitor.

Contractele de închiriere, încheiate sau care vor fi încheiate de Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A., sunt contracte distincte (încheiate cu agentii economici diferiti care actionează pe diferite piete), iar contractul-cadru notificat include toate contractele încheiate sau care vor fi încheiate de Societatea Comercială “Anchor Group“ – S.A.

18.3. Ca urmare a investigatiei declansate s-a constatat o serie de efecte negative din punct de vedere concurential ale clauzei 4.15 (V) din contract.

18.4. Clauza 4.15 (V) din contract va avea ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurentei pe piata relevantă definită si în consecintă conduce la încălcarea art. 5 alin. (1) din lege.

18.5. Ca urmare a angajamentului Societătii Comerciale “Anchor Grup“ – S.A. de a modifica contractele încheiate până în prezent cu locatarii Plaza România, precum si datorită faptului că în contractele viitoare această clauză nu va mai fi introdusă, contractul analizat, în forma modificată, nu conduce la încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege,

în temeiul art. 21 alin. (4) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare,

DECIDE:

Art. 1. – Se ia act de cererea Societătii Comerciale “Anchor Grup“ – S.A., care are următorul continut:

“Subscrisa S.C. ANCHOR GRUP – S.A., cu sediul în Bucuresti, calea Vitan nr. 55–59, et. 2, sectorul 3, nr. de înregistrare la registrul comertului J40/10051/1997, cod unic de înregistrare 10021221, reprezentată de domnul Ali Ergun Ergen – director general, vă aducem la cunostintă prin prezenta că renuntăm la art. 4.15 (V) din toate contractelecadru de închiriere de spatii comerciale din centrul comercial Plaza România, prezente si viitoare. Totodată, vă aducem la cunostintă prin prezenta că ne obligăm să vă transmitem cât mai curând actele doveditoare privind eliminarea clauzei respective din contractele de închiriere.

ANCHOR GRUP – S.A.

Ali Ergun Ergen,

director general“

Art. 2. – Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A. asa cum s-a obligat, va modifica până la data de 1 septembrie 2005 toate contractele de închiriere de spatii comerciale, încheiate până în prezent cu locatarii centrului comercial Plaza România, iar pentru contractele care vor fi încheiate în viitor se va renunta la clauza prevăzută la art. 4.15 (V).

Copii de pe aceste înscrisuri vor fi transmise neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. – Prezenta decizie poate fi atacată, conform art. 52 alin. (4) din lege, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 4. – În conformitate cu art. 62 din lege, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Anchor Grup“ – S.A., si pe pagina de Internet a Consiliului Concurentei.

Art. 5. – Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei.

Art. 6. – Secretariatul general va transmite prezenta decizie:

Societătii Comerciale “Anchor Grup“ – S.A. Bucuresti, calea Vitan nr. 55–59, et. 2, sectorul 3.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 88.


1) Sediu social: calea Vitan nr. 55–59, complexul Bucuresti Mall, et. 2, sectorul 3, Bucuresti; numărul de înregistrare la registrul comertului: J40/10051/1997; codul unic de înregistrare: 10021221.

2) Localizat în Bucuresti, bd.Timisoara nr. 26, sectorul 6.

3) Se consideră a fi un centru comercial de tip “mall“ un centru comercial care beneficiază de caracteristicile prezentate anterior.

4) Piata serviciilor de comert cu amănuntul al produselor alimentare sau nealimentare se poate subdivide în mai multe piete în functie de tipul acestora, însă o si mai mare divizare a pietei produsului nu este necesară pentru cazul supus analizei. Comisia Uniunii Europene, prin deciziile luate, a identificat patru mari piete, acestea fiind constituite din alte subpiete: produse de larg consum: (1) lichide; (2) drogherii; (3) parfumerie/igienă; (4) băcănie; (5) parafarmaceutice; (6) produse perisabile în autoservire; produse proaspete traditionale: (7) mezeluri; (8) peste; (9) fructe si legume; (10) pâine si patiserie proaspătă; (11) măcelării; bazar: (12) bricolaj; (13) casă; (14) cultură; (15) joc/timp liber/relaxare; (16) grădină; (17) automobile; electrocasnice/foto/cinema/sunet: (18) electrocasnice mari; (19) electrocasnice mici; (20) foto/cinema; (21) hi-fi/sunet; (22) TV/video; (23) textile, încăltăminte.

5) Centru comercial detinut în proprietate de Societatea Comercială “Anchor Grup“ – S.A.

6) Prin Adresa Societătii Comerciale “Anchor Grup“ – S.A. nr. 12.421 din 16 mai 2005, înregistrată la Consiliul Concurentei sub nr. RG – 3.356 din 16 mai 2005.