MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 601         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

206. – Lege privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale

 

540. – Decret pentru promulgarea Legii privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

617. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

207. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă

 

208. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport privind aprobarea Regulamentului de procedură al Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă

 

820. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

 

(1) Prezenta lege reglementează modalitatea de punere în aplicare, de către România, a unor sanctiuni internationale instituite prin rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, adoptate în baza cap. VII al Cartei Organizatiei Natiunilor Unite si destinate mentinerii păcii si securitătii internationale si a unor sanctiuni internationale sau măsuri restrictive ale Uniunii Europene, adoptate în cadrul Politicii Externe si de Securitate Comune.

(2) Prezenta lege reglementează, de asemenea, modalitatea de punere în aplicare, de către România, a unor măsuri restrictive ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa sau, după caz, prin decizii unilaterale ale statelor.

 

ARTICOLUL 2

Caracterul obligatoriu

 

(1) Rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, adoptate în baza cap. VII al Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, sunt direct aplicabile, constituind în mod direct drepturi si obligatii pentru institutiile publice si subiectele de drept intern.

(2) Actiunile comune si pozitiile comune ale Consiliului Uniunii Europene, precum si alte decizii cu caracter similar, adoptate în cadrul Politicii Externe si de Securitate Comune, prin care se instituie sanctiuni sau măsuri restrictive fată de state terte ori entităti nonstatale devin obligatorii, în temeiul prezentei legi, pentru subiectele de drept intern – institutii publice, persoane fizice sau juridice – din momentul publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 3.

(3) Caracterul obligatoriu al sanctiunilor instituite prin acte ale altor organizatii internationale sau, după caz, prin decizii unilaterale ale statelor va fi stabilit prin act normativ special.

(4) Institutiile publice au obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozitiilor rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si a actiunilor comune si pozitiilor comune ale Consiliului Uniunii Europene, precum si a altor decizii cu caracter similar, adoptate în cadrul Politicii Externe si de Securitate Comune, mentionate la alin. (1) si (2), în conformitate cu prezenta lege.

(5) În cazul în care în textul actiunilor comune si pozitiilor comune ale Consiliului Uniunii Europene, precum si al altor decizii cu caracter similar, adoptate în cadrul Politicii Externe si de Securitate Comune, se precizează că acestea sunt de aplicabilitate imediată, institutiile publice competente au obligatia de a adopta în regim de urgentă toate măsurile pentru punerea acestora în aplicare chiar înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 3

Publicarea în Monitorul Oficial

 

Prin ordin al ministrului afacerilor externe se asigură publicarea gratuită în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si a actiunilor comune si pozitiilor comune ale Consiliului Uniunii Europene, precum si a altor decizii cu caracter similar, adoptate în cadrul Politicii Externe si de Securitate Comune, prin care se instituie sanctiuni sau măsuri restrictive, în termen de 15 zile de la adoptarea acestora ori de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

ARTICOLUL 4

Organismul competent pentru coordonarea aplicării sanctiunilor

 

(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se constituie Comitetul Interinstitutional, denumit în continuare Comitetul, alcătuit din ministri ai afacerilor externe, ai justitiei, administratiei si internelor, apărării nationale, economiei si comertului, finantelor publice, integrării europene, comunicatiilor si tehnologiei informatiei, transporturilor, constructiilor si turismului si din directori ai Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, din guvernatorul Băncii Nationale a României, din presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, al Autoritătii Nationale de Control si presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, coordonat de primul-ministru.

(2) În functie de specificul sanctiunilor internationale adoptate, Comitetul poate solicita participarea la întrunirile sale si a reprezentantilor altor institutii publice.

(3) În functie de specificul sanctiunilor internationale adoptate, se constituie grupuri de lucru ale Comitetului, la nivel de experti.

(4) Serviciile de secretariat necesare pentru desfăsurarea activitătii Comitetului vor fi asigurate de Ministerul Afacerilor Externe.

(5) Cheltuielile implicate de activitatea de secretariat vor fi suportate din bugetul anual aprobat Ministerului Afacerilor Externe.

 

ARTICOLUL 5

Atributiile Comitetului

 

(1) Comitetul asigură coordonarea actiunilor autoritătilorpublice române în domeniul punerii în aplicare a sanctiunilor instituite prin rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, adoptate în baza cap. VII al Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, sau prin actiuni comune, pozitii comune ori alte decizii cu caracter similar, adoptate în cadrul Politicii Externe si de Securitate Comune.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Comitetul propune, conform procedurii stabilite la art. 7, un plan de măsuri pentru punerea în aplicare a sanctiunilor internationale instituite, ce va fi supus spre aprobare Guvernului, si urmăreste ducerea la îndeplinire a dispozitiilor sale.

(3) Primul-ministru prezintă periodic, potrivit art. 107 alin. (1) din Constitutia României, republicată, dar nu mai putin de o dată pe an, rapoarte detaliate Parlamentului si Consiliului Suprem de Apărare a Tării privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a regimurilor de sanctiuni instituite pe plan international.

(4) Ori de câte ori va fi posibil Comitetul va asigura informarea persoanelor fizice si juridice interesate în legătură cu probabilitatea adoptării sanctiunilor internationale mentionate la art. 1.

(5) Comitetul va sprijini autoritatea competentă în a emite certificatele privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de fortă majoră, prin informarea acesteia în legătură cu circumstantele adoptării sanctiunilor internationale susceptibile a genera situatia de fortă majoră.

 

ARTICOLUL 6

Întrunirile Comitetului

 

(1) Comitetul se reuneste, la convocarea Ministerului Afacerilor Externe, în vederea adoptării planului de măsuri prevăzut la art. 5 alin. (2).

(2) Comitetul se reuneste, de asemenea, la solicitarea oricăruia dintre membrii săi, ori de câte ori se va considera necesar.

 

ARTICOLUL 7

Procedura de adoptare a planului de măsuri necesare punerii în aplicare a sanctiunilor internationale

 

(1) Ministerul Afacerilor Externe va Onstiinta toate celelalte institutii care fac parte din Comitet despre adoptarea unuia dintre actele mentionate la art. 1 si le va transmite acestora copiile respectivelor acte.

(2) Fiecare institutie va formula propuneri în domeniul său de competentă, în vederea întocmirii planului de măsuri, si le va înainta secretariatului Comitetului.

Propunerile formulate vor contine în mod obligatoriu măsurile care se impun a fi adoptate la nivelul institutiei respective, cu evidentierea posibilelor obstacole de natură operatională sau legislativă care pot apărea.

(3) După primirea propunerilor, secretariatul Comitetului va convoca reuniunea grupului de lucru constituit la nivel de experti, în vederea elaborării si adoptării prin decizie a planului de măsuri.

(4) Deciziile Comitetului vor fi adoptate prin consens si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Planul de măsuri va cuprinde în mod obligatoriu nominalizarea institutiilor responsabile cu punerea sa în aplicare, precum si termenele de ducere la îndeplinire a respectivelor măsuri.

(6) La solicitarea Comitetului, toate institutiile publice sunt obligate să pună la dispozitie acestuia orice date necesare desfăsurării activitătii sale, cu respectarea regimului informatiilor clasificate.

 

ARTICOLUL 8

Informarea initiatorului regimului de sanctiuni asupra măsurilor întreprinse în plan national

 

Ministerul Afacerilor Externe va informa organizatiile internationale în cadrul cărora a fost adoptat regimul de sanctiuni despre măsurile întreprinse în plan national.

 

ARTICOLUL 9

Dispozitii finale

 

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezolutiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind combaterea terorismului international, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 3 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 131/2002.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 206.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 540.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(2) Instrumentele de prezentare si motivare a actelor normative trebuie să cuprindă mentiunile prevăzute la art. 30 din Legea nr. 24/2000, republicată, precum si referiri cu privire la îndeplinirea procedurii aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale în administratia publică, prevăzute de Legea nr. 52/2003.“

2. Alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(5) În situatia în care între initiator si autoritătile publice avizatoare există puncte de vedere diferite, proiectul de act normativ va fi avizat, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia, cu observatii, care vor fi anexate si prezentate în cadrul sedintei Guvernului. Depăsirea termenului de 5 zile, precum si restituirea proiectului, fără semnarea instrumentului de prezentare si motivare, însotit sau nu de observatii, reprezintă aviz tacit, fără îndeplinirea vreunei alte formalităti de către initiator.“

3. După alineatul (7) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“(71) În cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi comunitare în legislatia internă, termenele prevăzute la art. 7 alin. (2) si la alin. (3) si (5) ale prezentului articol sunt de cel mult două zile lucrătoare fiecare.“

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) Proiectele de ordonantă de urgentă vor fi avizate de către ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, din punctul de vedere al oportunitătii promovării acestora, în sensul motivării situatiilor extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, asa cum prevede art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată.

(2) Avizul de oportunitate prevăzut la alin. (1) trebuie obtinut de către initiatorul proiectului de ordonantă de urgentă, în prealabil începerii procedurii de avizare prevăzute la art. 7. Conducătorul autoritătii publice initiatoare va transmite proiectul de ordonantă de urgentă autoritătilor publice interesate în aplicarea acestuia, potrivit art. 7, numai după obtinerea unui aviz favorabil conform alin. (1).

(3) În cazul în care avizul prevăzut la alin. (1) este favorabil cu amendamente, initiatorul va putea transmite proiectul de ordonantă de urgentă pe circuitul de avizare, potrivit art. 7, numai după refacerea acestuia conform avizului.

(4) În situatia în care avizul prevăzut la alin. (1) este nefavorabil, proiectul de ordonantă de urgentă va fi refăcut sub forma unui proiect de lege si va fi promovat ca atare, cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute în prezentul regulament.

(5) Dacă autoritatea care a elaborat proiectul de ordonantă de urgentă sustine necesitatea promovării lui în această formă, chiar după obtinerea unui aviz nefavorabil, acordat în conformitate cu prevederile alin. (1), proiectul va fi discutat în cadrul sedintei Guvernului, unde se va adopta o hotărâre finală.

(6) Nici un proiect de ordonantă de urgentă nu poate fi inclus pe agenda de lucru a Guvernului fără avizul prevăzut la alin. (1).“

5. La articolul 23 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, în vederea semnării, si ministrilor care au obligatia punerii lui în executare, în vederea contrasemnării. În cazul ordonantelor de urgentă adoptate, acestea se supun primului-ministru, spre semnare, numai după obtinerea pe nota de fundamentare a acestora a semnăturii ministrului delegat pentru relatia cu Parlamentul, care certifică conformitatea cu avizul prevăzut la art. 13 alin. (1).

Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnării lui de către primul-ministru;“.

6. După capitolul II “Dispozitii privind analiza si supunerea spre adoptare a proiectelor de acte normative“ se introduce un nou capitol, capitolul II1, cuprinzând articolele 261–267, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL II1

Dispozitii privind deciziile primului-ministru

Art. 261. – (1) Deciziile primului-ministru se emit pe baza si în executarea legilor, a ordonantelor si a hotărârilor Guvernului.

(2) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului General al Guvernului.

(3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, deciziile primului-ministru care au ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, clasificate potrivit legii.

Art. 262. – Deciziile primului-ministru se elaborează, se initiază, se emit si se aplică în conformitate cu prevederile Constitutiei României, republicată, cu dispozitiile Legii nr. 24/2000, republicată, ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu principiile ordinii de drept.

Art. 263. – (1) Proiectul de decizie se supune primului-ministru spre semnare însotit de solicitarea conducătorului autoritătii publice care a formulat propunerea.

(2) Proiectul de decizie se transmite de către initiatorul acestuia Secretariatului General al Guvernului, atât în original, stampilat pe fiecare pagină, cât si pe suport magnetic.

(3) Proiectul de decizie care nu corespunde conditiilor de formă prevăzute în prezentul capitol va fi restituit initiatorului de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lui.

(4) Initiatorii au obligatia de a comunica Secretariatului General al Guvernului, cu operativitate, toate informatiile si documentele solicitate, necesare definitivării proiectelor de decizie.

Art. 264. – Secretariatul General al Guvernului transmite proiectele de decizie Cancelariei Primului-Ministru, pentru a fi prezentate primului-ministru în vederea semnării. Deciziile primului-ministru sunt contrasemnate de către seful Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 265. – (1) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de cel mult 7 zile de la data emiterii lor. Nepublicarea atrage inexistenta deciziilor.

(2) Deciziile primului-ministru produc efecte de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.

Art. 266. – (1) După semnarea deciziilor de către primul-ministru, Cancelaria Primului-Ministru va proceda la transmiterea acestora, în regim de urgentă, către Secretariatul General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului asigură:

a) numerotarea deciziilor în cadrul anului calendaristic si arhivarea acestora, în original;

b) transmiterea deciziilor către secretarul general al Camerei Deputatilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) comunicarea de îndată a deciziilor către autoritătile publice care au obligatia punerii lor în aplicare.

Art. 267. – Cheltuielile determinate de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor primului-ministru se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.“

7. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

“Art.32. – (1) În situatia în care împotriva unei decizii a primului-ministru se formulează o plângere prealabilă sau o reclamatie administrativă în conditiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, Cancelaria Primului- Ministru comunică de îndată initiatorului, care are obligatia să reanalizeze actul respectiv si să comunice Cancelariei Primului-Ministru, în termen de 10 zile de la solicitare, propuneri de mentinere, de modificare si/sau de completare ori de abrogare a acestuia.

(2) În situatia în care initiatorul propune mentinerea deciziei primului-ministru, Cancelaria Primului-Ministru comunică reclamantului solutia de respingere a plângerii prealabile sau, după caz, a reclamatiei administrative. Cancelaria Primului-Ministru va asigura sustinerea solutiei de mentinere a deciziei primului-ministru în fata instantelor de contencios administrativ.

(3) În situatia în care initiatorul propune admiterea plângerii prealabile sau, după caz, a reclamatiei administrative, acesta are obligatia de a promova un proiect de modificare, de completare sau de abrogare, după caz, a deciziei primului-ministru contestate, respectând dispozitiile prezentului regulament si ale legislatiei privind contenciosul administrativ.“

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul,

Bogdan Olteanu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 617.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă

 

În temeiul dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 551/2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Agentia Natională pentru Sport, împreună cu celelalte structuri implicate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

 

Bucuresti, 27 mai 2005.

Nr. 207.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Comisia Natională de Disciplină Sportivă, denumită în continuare Comisia, este un organ deliberativ, fără personalitate juridică, independent în exercitarea atributiilor ce îi revin, care se organizează si functionează în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Sediul Comisiei este în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 2, sectorul 2.

Art. 2. – Comisia reprezintă o cale alternativă de solutionare a căilor de atac din domeniul sportiv, în baza optiunii uneia dintre părti.

Art. 3. – (1) Atributiile Comisiei sunt prevăzute la art. 2 din Legea nr. 551/2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă.

(2) Organizarea si solutionarea litigiului sunt stabilite prin Regulamentul de procedură al Comisiei.

 

CAPITOLUL II

Organizare si functionare

 

Art. 4. – Comisia se compune din 61 de membri, numiti în conformitate cu prevederile Regulamentului de procedură al Comisiei.

Art. 5. – (1) Comisia este condusă de un consiliu director alcătuit din 7 membri, dintre care un presedinte si un vicepresedinte.

(2) Consiliul director Ondeplineste următoarele atributii principale:

a) analizează declaratiile pe propria răspundere privind acceptarea numirii si compatibilitătii membrilor propusi pentru completele de solutionare si validează structura completului;

b) solutionează în complet de 3 membri cererile de recuzare a oricărui membru al completelor de solutionare;

c) certifică lunar lista membrilor Comisiei care participă la sedinte si aprobă această listă, pentru luna precedentă, tinând cont de numărul de sedinte la care a participat fiecare membru, în vederea plătii de către Agentia Natională pentru Sport a indemnizatiei prevăzute de lege; d) exercită orice alte atributii prevăzute de lege, de prezentul regulament si de Regulamentul de procedură al Comisiei.

Art. 6. – (1) Presedintele exercită atributiile referitoare la organizarea si administrarea litigiului, prevăzute în Regulamentul de procedură al Comisiei.

(2) În îndeplinirea atributiilor sale, presedintele Consiliului director este ajutat de un vicepresedinte, care este înlocuitorul de drept al acestuia.

Art. 7. – Secretariatul Comisiei, asigurat de Agentia Natională pentru Sport, Ondeplineste următoarele atributii:

a) primeste si înregistrează cererile de solutionare a litigiilor depuse de reclamanti, întâmpinările si cererile reconventionale depuse de pârâti si transmite de îndată aceste documente presedintelui Consiliului director, precum si părtilor, cu confirmare de primire;

b) înstiintează în scris sau telefonic membrii Comisiei propusi de părti;

c) redactează deciziile de alcătuire a completelor si le transmit membrilor;

d) redactează numirile secretarilor completelor si le transmit acestora;

e) primeste declaratiile de acceptare a propunerilor de numire si a declaratiilor de compatibilitate din partea membrilor si le transmit Consiliului director;

f) informează părtile în scris, cu confirmare de primire, privind primul termen de solutionare a litigiului, iar pentru termenele următoare, doar părtile care nu au fost prezente la dezbateri;

g) primeste si transmite secretarului completului completările la cererile de solutionare a litigiilor, precum si documentele transmise de federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, de ligile profesioniste, de Comitetul Olimpic si Sportiv Român, de Comisia Natională de Actiune împotriva Violentei în Sport, precum si alte documente transmise de părti;

h) comunică părtilor în scris, cu confirmare de primire, hotărârea pronuntată de complet;

i) îndeplineste formalitătile de convocare a Consiliului director, la solicitarea presedintelui acestuia, conform legii;

j) numerotează si arhivează fiecare dosar transmis spre solutionare Comisiei;

k) exercită orice alte atributii prevăzute de lege si de Regulamentul de procedură al Comisiei.

Art. 8. – (1) Solutionarea litigiului apartine exclusiv completului.

(2) Agentia Natională pentru Sport si organele Comisiei se vor abtine ca prin organizarea si administrarea completelor să intervină în solutionarea litigiului sau să influenteze în vreun fel completele.

Art. 9. – (1) Numirea membrilor completelor într-un litigiu determinat si constituirea completelor se efectuează în conformitate cu prevederile legii si ale Regulamentului de procedură al Comisiei.

(2) În cazul în care un membru al Consiliului director nu se prezintă la 3 sedinte consecutive ale Comisiei sau dacă absentele repetate ale unor membri conduc la neîntrunirea a cel putin jumătate plus unu din numărul acestora, presedintele Consiliului director va informa de îndată Agentia Natională pentru Sport.

(3) Agentia Natională pentru Sport are obligatia de a solicita persoanelor juridice care au numit membrul în Consiliul director să procedeze la o nouă numire în cel mai scurt timp posibil.

(4) Dispozitiile alineatului precedent sunt aplicabile si în cazul în care membrii Consiliului director au fost numiti de Agentia Natională pentru Sport.

Art. 10. – Agentia Natională pentru Sport va asigura spatiul si conditiile materiale corespunzătoare desfăsurării activitătii Comisiei.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 11. – Membrii Comisiei precum si personalul Agentiei Nationale pentru Sport au obligatia să asigure confidentialitatea litigiilor.

Art. 12. – Secretariatul Comisiei va asigura publicarea pe site-ul Agentiei Nationale pentru Sport a prezentului regulament, a Regulamentului de procedură si a listei cu membrii Comisiei.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de procedură al Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă

 

În temeiul dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 551/2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de procedură al Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Agentia Natională pentru Sport, împreună cu celelalte structuri implicate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

 

Bucuresti, 27 mai 2005.

Nr. 208.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

al Comisiei Nationale de Disciplină Sportivă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezentul regulament se aplică pentru solutionarea recursului formulat împotriva hotărârilor definitive pronuntate, prin epuizarea căilor de atac, de comisiile interne de disciplină sau de alte organisme cu atributii disciplinare, care sunt organizate si functionează în cadrul federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, al ligilor profesioniste si al Comitetului Olimpic si Sportiv Român, precum si a căilor de atac formulate împotriva hotărârilor Comisiei Nationale de Actiune împotriva Violentei în Sport.

Art. 2. – (1) Comisia Natională de Disciplină Sportivă, denumită în continuare Comisia, este compusă din 61 de membri numiti pe termen de 4 ani dintre persoanele care îndeplinesc cerintele prevăzute de lege si de prezentul regulament.

(2) Membrii Comisiei pot fi reînvestiti pentru o singură perioadă de 4 ani.

(3) Membrii Comisiei sunt independenti si impartiali în îndeplinirea atributiilor lor, ei nu sunt reprezentantii părtilor sau ai organismelor care i-au desemnat si sunt datori să asigure exercitarea drepturilor părtilor, cu respectarea principiului egalitătii de tratament, al contradictorialitătii, al respectării dreptului la apărare, a cerintelor celorlalte dispozitii legale de principiu privind solutionarea litigiilor civile, precum si confidentialitatea cauzei.

(4) Agentia Natională pentru Sport, Consiliul director al Comisiei sau orice altă persoană juridică ori persoană fizică nu are dreptul să intervină ori să influenteze în vreun mod activitatea Comisiei privind luarea hotărârilor.

(5) Comisia va încerca solutionarea litigiului pe baza întelegerii părtilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile în cauză.

Art. 3. – (1) Membrii Comisiei sunt numiti în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament.

(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 551/2004, Agentia Natională pentru Sport, Comitetul Olimpic si Sportiv Român si federatiile sportive nationale au obligatia de a numi cel putin o treime din numărul membrilor Comisiei persoane cu studii juridice.

(3) Comitetul Olimpic si Sportiv Român, federatiile sportive nationale, ligile profesioniste si Academia Natională de Educatie Fizică si Sport vor comunica Agentiei Nationale pentru Sport, în termen de 3 zile de la numirea membrilor Comisiei, lista acestora, inclusiv membrii Consiliului director, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(4) Lista membrilor Comisiei va cuprinde pentru fiecare persoană profesiunea, locul de muncă, precum si datele referitoare la îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 551/2004.

(5) Lista cuprinzând membrii Comisiei va fi făcută publică pe site-ul Agentiei Nationale pentru Sport.

Art. 4. – Litigiile se solutionează de un complet compus din 3 membri validati de Consiliul director al Comisiei, conform legii.

Art. 5. – Solutionarea litigiului apartine exclusiv completului. Organele Comisiei nu au dreptul să intervină în solutionarea litigiului sau să influenteze în vreun fel hotărârea completului.

Art. 6. – În întreaga procedură trebuie să se asigure părtilor, sub sanctiunea nulitătii hotărârii, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare si a principiului contradictorialitătii.

Art. 7. – Completul va încerca solutionarea litigiului pe baza întelegerii părtilor.

Art. 8. – Agentia Natională pentru Sport si membrii Comisiei au obligatia să asigure confidentialitatea litigiului, să nu publice si să nu divulge date care ar putea prejudicia interesele părtilor si despre care iau cunostintă în îndeplinirea atributiilor ce le revin.

Art. 9. – Sesizarea Comisiei se face prin Secretariatul Comisiei, asigurat de Agentia Natională pentru Sport.

Art. 10. – În cazul în care una dintre părti solicită solutionarea litigiului de către Comisie, se exclude, pentru litigiul care face obiectul cauzei, competenta instantelor judecătoresti.

 

CAPITOLUL II

Constituirea completelor

 

Art. 11. – (1) Fiecare parte în litigiu alege un membru si un membru supleant din lista cuprinzând membrii Comisiei. Alegerea se face prin cererea reclamantului de solutionare a litigiului, respectiv prin întâmpinarea pârâtului sau prin comunicare scrisă.

(2) Presedintele Consiliului director numeste al treilea membru al completului, care va fi si presedintele completului de solutionare, precum si un supleant al acestuia.

(3) Presedintele Consiliului director numeste un secretar al completului dintre membrii Comisiei care au studii juridice, care nu este membru al completului, în maximum 5 zile de la primirea cererii de solutionare a dosarului.

(4) Dacă ambele părti aleg acelasi membru, acesta se consideră desemnat de către partea care a ales prima, iar al doilea membru al completului va fi supleantul celeilalte părti.

(5) Dacă există mai multe părti, membrii completului vor fi desemnati de presedintele Consiliului director numai dintre membrii propusi de părti.

Art. 12. – (1) În caz de împiedicare a membrului completului de a-si exercita atributiile, acesta va fi înlocuit de supleantul său; dacă si acesta este împiedicat să îsi exercite atributiile, va fi Onstiintată partea care l-a ales, cu invitatia de a alege un nou membru si un nou supleant în termen de 3 zile de la primirea Onstiintării, dispoziitiile art. 11 fiind aplicabile în mod corespunzător.

(2) În cazul în care membrul completului si supleantul său, care nu îsi mai pot exercita atributiile, au fost desemnati de presedinte, acesta va desemna de îndată un alt membru si un alt supleant.

(3) Completul de judecată în noua compunere poate dispune, după ascultarea părtilor, în măsura necesară, reluarea dezbaterilor din sedintele anterioare modificării componentei sale.

Art. 13. – (1) Membrul completului poate fi recuzat pentru cauze care pun la îndoială independenta si impartialitatea sa. Cauzele de recuzare sunt cele prevăzute de lege pentru recuzarea judecătorilor.

(2) O parte nu poate recuza membrul completului numit de ea decât pentru cauze survenite după numire.

Art. 14. – (1) Membrul Comisiei care stie că în privinta sa există o cauză de recuzare este obligat să înstiinteze părtile si pe ceilalti membri mai înainte de constituirea completului, iar dacă asemenea cauze survin după constituire, de îndată ce le-a cunoscut.

(2) Acesta nu poate participa la judecarea litigiului decât dacă părtile, Onstiintate potrivit alin. (1), comunică în scris că înteleg să nu ceară recuzarea. Chiar în acest caz, acesta are dreptul să se abtină de la judecarea litigiului, fără ca abtinerea să însemne recunoasterea cauzei de recuzare.

Art. 15. – (1) Recuzarea trebuie să fie cerută, sub sanctiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data când partea a luat cunostintă de numirea membrului în complet sau, după caz, de la survenirea cauzei de recuzare.

(2) Cererea de recuzare se solutionează de un complet alcătuit din 3 membri ai Consiliului director numiti de presedintele acestuia.

(3) Dacă cererea de recuzare este admisă, noul membru al completului va fi desemnat în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 16. – Membrii completului vor continua să solutioneze litigiile în curs la data expirării perioadei pentru care au fost numiti, în afară de cazul în care ar fi împiedicati din alte motive să îsi exercite atributiile.

Art. 17. – În caz de vacantare pentru orice cauză – recuzare, revocare, abtinere, renuntare, împiedicare, deces – si dacă nu a fost numit un supleant sau dacă acesta este împiedicat să îsi exercite însărcinarea, se va proceda la înlocuirea membrului completului de către partea care l-a numit, în termen de 5 zile de la data la care ea a luat cunostintă de survenirea unei asemenea împrejurări. Dacă partea nu numeste un alt membru în acest termen, presedintele Consiliului director desemnează noul membru în următoarele 3 zile.

Art. 18. – Membrii completului si secretarul acestuia sunt răspunzători de daune în conditiile legii, dacă:

a) după acceptare renuntă în mod nejustificat la însărcinarea lor;

b) fără motiv justificat nu participă la judecarea litigiului sau nu pronuntă hotărârea în termenul stabilit de regulament;

c) nu respectă caracterul confidential al litigiului, publicând sau divulgând date de care iau cunostintă în calitate de membru, fără a avea autorizarea părtilor;

d) încalcă în mod flagrant îndatoririle ce le revin potrivit prezentului regulament.

Art. 19. – (1) Completul de judecată se consideră constituit la data alegerii sau, după caz, a desemnării tuturor membrilor.

(2) Membrii Comisiei care acceptă numirea vor semna un angajament, în termen de 48 de ore de la înstiintarea scrisă sau telefonică despre numire făcută de Secretariatul Comisiei, prin care se obligă să îndeplinească misiunea de membru al Comisiei în acel litigiu, cu nepărtinire si cu respectarea strictă a prezentului regulament.

(3) Din momentul constituirii completului, acesta este învestit cu judecarea cererii, precum si a celorlalte cereri privind procedura de solutionare a litigiului sportiv, cu exceptia cererilor care, prin dispozitii imperative ale legii, sunt de competenta instantelor judecătoresti.

(4) Comunicarea cererilor, actelor si informatiilor în legătură cu litigiul se face prin grija Secretariatului Comisiei, membrii completului neavând legătură directă cu părtile.

Art. 20. – (1) Dacă părtile nu au convenit altfel, completul trebuie să pronunte hotărârea în termen de cel mult 3 luni de la data constituirii sale.

(2) Părtile pot consimti în scris la prelungirea termenului de desfăsurare a litigiului.

(3) De asemenea, completul poate dispune prin încheiere, pentru motive temeinice, prelungirea termenului litigiului cu cel mult două luni.

Art. 21. – Expirarea termenelor prevăzute la art. 20 nu poate constitui un motiv de caducitate a solutionării litigiului, în afară de cazul în care una dintre părti a notificat celeilalte părti si completului, până la primul termen de înfătisare, că întelege să invoce caducitatea.

Art. 22. – Locul desfăsurării litigiului este la sediul Agentiei Nationale pentru Sport.

 

CAPITOLUL III

Procedura de sesizare a Comisiei. Cererile părtilor

 

Art. 23. – (1) Comisia este sesizată printr-o cerere scrisă, care va cuprinde:

a) numele, domiciliul sau resedinta persoanei fizice, iar pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor. Se vor mentiona, după caz: numărul certificatului de identitate sportivă, numărul de telefon, de fax, e-mailul;

b) numele si calitatea celui care angajează sau reprezintă partea în litigiu, indicându-se actul din care rezultă calitatea, precum si dreptul de a semna;

c) obiectul si valoarea cererii, dacă este cazul, precum si calculul prin care s-a ajuns la determinarea valorii;

d) motivele de fapt si de drept pe care se sprijină fiecare capăt de cerere, cu trimitere la înscrisurile doveditoare corespunzătoare sau la alte probe. Când se solicită proba cu martori, se vor preciza numele si domiciliul acestora;

e) numele membrului Comisiei si al supleantului desemnat de parte;

f) semnătura părtii.

(2) Înscrisurile se depun de parte în original sau în copie certificată.

Art. 24. – Cererea se adresează Comisiei si se depune, împreună cu actele însotitoare, la Secretariatul Comisiei, atasându-se câte un exemplar pentru fiecare pârât.

Art. 25. – În cazul în care cererea nu cuprinde toate mentiunile si cerintele prevăzute la art. 23, secretarul completului numit de presedintele Consiliului director invită reclamantul să le completeze în mod corespunzător.

Art. 26. – În cazul în care reclamantul nu este în posesia tuturor documentelor care s-au folosit în judecarea cauzei de către comisiile interne de disciplină sau de alte organisme cu atributii disciplinare, inclusiv regulamentele acestora, secretarul completului va transmite federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic si Sportiv Român, după caz, solicitarea depunerii acestor documente la sediul Comisiei, în termen de 10 zile de la solicitare.

Art. 27. – În termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii sau, după caz, de la completarea ei, Secretariatul Comisiei comunică pârâtului un exemplar al cererii si al înscrisurilor însotitoare.

Art. 28. – (1) Primind cererea, pârâtul va face o întâmpinare cuprinzând, pe de o parte, numele membrului Comisiei si al supleantului alesi de el, iar pe de altă parte, exceptiile referitoare la cererea reclamantului, răspunsul în fapt si în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum si, în mod corespunzător, celelalte mentiuni si cerinte corespunzătoare prevăzute la art. 23.

(2) Alegerea membrului completului se poate face si printr-o Onstiintare scrisă, în termenul de depunere a întâmpinării.

(3) Nedepunerea întâmpinării nu înseamnă recunoasterea pretentiilor reclamantului.

(4) Dacă prin nedepunerea întâmpinării sau prin întârzierea alegerii membrilor completului de către părti litigiul se amână, partea aflată în culpă va putea fi obligată la plata cheltuielilor produse prin amânare.

(5) Dacă una din părti refuză să-si desemneze membrul completului într-un termen rezonabil, presedintele Consiliului director va desemna membrul care va intra în completul respectiv.

Art. 29. – După constituirea completului, Secretariatul Comisiei transmite de îndată dosarul membrilor completului, făcând mentiune scrisă despre acest fapt, cu precizarea datei transmiterii.

Art. 30. – Membrii completului fixează termen de dezbatere a litigiului pentru termenul când părtile vor fi citate. Acest termen nu poate fi mai mic de 10 zile de la data expedierii citatiei.

Art. 31. – (1) Dacă pârâtul are pretentii împotriva reclamantului, derivând din acelasi raport juridic, el poate face cerere reconventională.

(2) Cererea reconventională va fi introdusă în cadrul termenului pentru depunerea întâmpinării sau cel mai târziu până la primul termen de înfătisare si trebuie să îndeplinească aceleasi conditii ca si cererea principală.

(3) Cererea reconventională se solutionează o dată cu cererea principală. În situatia în care numai cererea principală este în stare de a fi solutionată, cererea reconventională poate fi solutionată separat.

Art. 32. – (1) Comunicarea cererii, a întâmpinării, si a hotărârii se face cu confirmare de primire.

(2) Celelalte înscrisuri, precum si informatiile si diversele Onstiintări pot fi făcute prin fax, e-mail sau telefon. În cazul comunicărilor telefonice Secretariatul Comisiei va face mentiune în dosar, precizând data si ora convorbirii.

(3) Orice înscris poate fi înmânat si personal părtii sau reprezentantului ei, sub semnătura certificată de secretarul completului, cu precizarea datei înmânării.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosar.

(5) Înscrisurile comunicate părtilor se consideră înmânate si în cazul în care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a le ridica, desi există dovada avizării sale.

Art. 33. – Comunicările se fac, după caz, la adresa indicată de parte în cerere sau în întâmpinare, în contractul si corespondenta dintre părti sau la adresa aflată în evidentele Registrului sportiv, pentru structurile sportive.

Orice schimbare de adresă nu va fi luată în considerare dacă nu a fost adusă la cunostintă, în scris, celeilalte părti si Secretariatului.

Art. 34. – (1) Înaintea sau în cursul judecării litigiului oricare dintre părti poate cere instantei judecătoresti competente să încuviinteze măsuri asigurătorii si măsuri vremelnice cu privire la obiectul litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt.

(2) Încuviintarea acestor măsuri va fi adusă la cunostintă completului de către partea care le-a cerut.

Art. 35. – În cursul judecării litigiului măsurile asigurătorii si măsurile vremelnice, precum si constatarea anumitor împrejurări de fapt pot fi încuviintate si de completul Comisiei. În caz de împotrivire, executarea acestor măsuri se solicită instantei judecătoresti competente.

 

CAPITOLUL IV

Dezbaterea litigiului

 

Art. 36. – Părtile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanti si pot fi reprezentate de avocati sau de consilieri juridici.

Art. 37. – La sedintele de dezbatere a litigiului pot participa părtile în litigiu sau reprezentantii acestora, consilierii părtilor, interpretii, precum si celelalte persoane chemate. Cu acordul părtilor si cu încuviintarea completului, pot asista si alte persoane.

Art. 38. – Oricare dintre părti poate cere în scris ca solutionarea litigiului să se facă în lipsa sa, pe baza actelor de la dosar.

Art. 39. – Dacă ambele părti, desi legal citate, nu se prezintă la termen, completul va solutiona litigiul. Completul poate, de asemenea, să amâne solutionarea litigiului, citând părtile, dacă apreciază că prezenta lor la dezbatere este necesară.

Art. 40. – (1) Completul îsi verifică propria sa competentă de a solutiona un litigiu si hotărăste în această privintă printr-o încheiere de respingere a exceptiei de necompetentă sau printr-o sentintă de respingere a actiunii, în cazul în care constată că nu este competent, după caz.

Încheierea de respingere a exceptiei nu poate fi desfiintată decât odată cu sentinta pronuntată în fond.

(2) Orice exceptie privind constituirea completului si desfăsurarea procedurii până la primul termen de înfătisare trebuie ridicată, sub sanctiunea decăderii, cel mai târziu la acest prim termen, dacă nu s-a stabilit un termen mai scurt.

(3) Orice cereri si memorii ale părtilor si orice înscrisuri vor fi depuse cel mai târziu până la primul termen de înfătisare.

Art. 41. – (1) Fiecare dintre părti are sarcina să dovedească faptele pe care îsi întemeiază în litigiu pretentia sau apărarea.

(2) În vederea solutionării litigiului, completul poate cere părtilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si la faptele litigiului si poate dispune administrarea oricăror probe prevăzute de lege.

(3) Administrarea probelor se efectuează în sedinta completului.

(4) Ascultarea martorilor si a expertilor se face fără prestare de jurământ.

(5) Aprecierea probelor se face de către membrii completului, potrivit intimei lor convingeri.

Art. 42. – Completul poate admite, în conditiile legii, administrarea de probe, la cererea unei părti, numai dacă asemenea probe au fost solicitate prin cerere sau prin întâmpinare ori prin memorii depuse anterior primului termen de înfătisare si comunicate celeilalte părti. Probele care nu au fost cerute în aceste conditii nu vor mai putea fi invocate în cursul solutionării litigiului, în afară de cazurile în care:

a) necesitatea probei ar reiesi din dezbateri; b) administrarea probei nu pricinuieste amânarea solutionării litigiului.

Art. 43. – (1) Dezbaterile vor fi consemnate într-o încheiere de sedintă, care se redactează de secretarul completului.

(2) Orice dispozitie a completului va fi consemnată în încheierea de sedintă si va fi motivată.

(3) Încheierea de sedintă va cuprinde, pe lângă mentiunile prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a) si b), următoarele:

a) o scurtă descriere a desfăsurării sedintei;

b) cererile si sustinerile părtilor;

c) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;

d) dispozitivul;

e) semnăturile membrilor si secretarului completului, cu respectarea art. 50.

(4) Părtile au dreptul să ia cunostintă de continutul încheierilor, precum si de actele dosarului.

(5) La cererea părtilor sau din oficiu, completul poate îndrepta sau completa încheierea de sedintă printr-o altă încheiere.

(6) Părtilor li se comunică, la cerere, o copie de pe încheierea de sedintă.

Art. 44. – Dosarul litigiului este confidential. Nici o persoană străină de litigiu nu are acces la dosar fără acordul scris al părtilor si fără încuviintarea completului.

 

CAPITOLUL V

Hotărârea completului

 

Art. 45. – (1) Procedura de judecată ia sfârsit prin pronuntarea unei hotărâri.

(2) Dacă pârâtul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului, completul, la cererea acestuia, va putea da o hotărâre partială în măsura recunoasterii.

(3) Dacă reclamantul îsi retrage cererea mai înainte de constituirea completului, procedura se încheie printr-o încheiere a presedintelui Consiliului director.

Art. 46. – (1) Completul, după ce va considera că toate împrejurările cauzei sunt suficient lămurite, închide dezbaterile si trece la deliberare si la luarea hotărârii în sedintă secretă, cu participarea tuturor membrilor în persoană, consemnându-se în hotărâre această participare.

(2) Pronuntarea hotărârii poate fi amânată cu cel mult 15 zile, sub conditia încadrării în termenul prevăzut la art. 20.

Art. 47. – Hotărârea se ia cu unanimitate de voturi sau, în caz de dezacord, cu majoritate. Membrul completului care a avut o altă părere îsi va redacta si semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

Art. 48. – Dacă în cadrul deliberării si mai înainte de pronuntarea hotărârii completul consideră că sunt necesare noi lămuriri, litigiul poate fi repus pe rol în vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen, cu citarea părtilor.

Art. 49. – (1) Îndată după deliberare si după stabilirea solutiei se Ontocmeste dispozitivul hotărârii, care se semnează de către toti membrii completului si de secretarul completului.

(2) Dacă există o opinie separată, aceasta se va mentiona în dispozitiv.

Art. 50. – (1) Hotărârea se redactează de către secretarul completului si trebuie să cuprindă:

a) componenta nominală a completului, locul si data pronuntării hotărârii;

b) numele părtilor, domiciliul sau resedinta lor ori, după caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor părtilor si ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;

c) obiectul litigiului si sustinerile părtilor pe scurt;

d) motivele de fapt si de drept ale hotărârii;

e) dispozitivul;

f) semnăturile tuturor membrilor si a secretarului completului, dispozitiile art. 47 rămânând aplicabile;

g) termenul de exercitare a căii de atac.

(2) Dacă unul dintre membrii completului sau secretarul acestuia este împiedicat să semneze hotărârea, se va face mentiune despre cauza împiedicării, cu confirmarea, sub semnătură, a presedintelui Consiliului Director.

Art. 51. – (1) Dacă prin hotărârea pronuntată completul a omis să se pronunte asupra unui capăt de cerere, oricare dintre părti poate solicita, în termen de 5 zile de la primirea hotărârii, completarea ei. Hotărârea de completare se dă cu citarea părtilor.

(2) Greselile materiale din textul hotărârii sau alte greseli evidente care nu schimbă fondul solutiei, precum si greselile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricăreia dintre părti, formulată în termenul prevăzut la alineatul precedent, sau din oficiu, printr-o încheiere de îndreptare.

(3) Hotărârea de completare sau încheierea de îndreptare face parte integrantă din hotărâre si se pronuntă de acelasi complet.

Art. 52. – Hotărârea va fi comunicată părtilor în cel mult 20 de zile de la data pronuntării ei.

Art. 53. – Hotărârea este obligatorie. Ea se aduce la îndeplinire de bunăvoie de către partea împotriva căreia s-a pronuntat, de îndată sau în termenul arătat în sentintă.

Art. 54. – Hotărârile pot fi publicate numai cu acordul părtilor. Ele pot fi însă comentate, sub aspectul problemelor de drept ivite, în reviste si lucrări, fără a se da numele sau denumirea părtilor ori date care ar putea prejudicia interesele lor. În aceste conditii, presedintele consiliului director poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor în scopuri stiintifice sau documentare, după terminarea litigiilor.

Art. 55. – Dacă părtile solicită completului să dea o hotărâre care să consfintească învoiala lor, învoiala va fi înfătisată în scris si va alcătui dispozitivul hotărârii.

Art. 56. – Hotărârea care consfinteste învoiala părtilor se dă fără drept de recurs.

 

CAPITOLUL VI

Căi de atac

 

Art. 57. – Hotărârea poate fi atacată, în termen de 15 zile de la data comunicării, la instanta competentă potrivit art. 2 alin. (5) din Legea nr. 551/2004, respectiv la Tribunalul Municipiului Bucuresti, Sectia de contencios administrativ.

Art. 58. – În cazul în care în termenul de 15 zile de la comunicare nici una din părti nu înregistrează la Secretariatul Agentiei Nationale pentru Sport dovada atacării hotărârii la instanta de judecată competentă, hotărârea se comunică de îndată, prin grija Secretariatului, după caz, federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste, Comitetului Olimpic si Sportiv Român, Comisiei Nationale de Actiune Împotriva Violentei în Sport, care vor duce la îndeplinire prevederile din dispozitivul hotărârii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 59. – În lipsa unor prevederi în prezentul regulament completul va putea reglementa procedura de urmat, asa cum va considera mai potrivit.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, si al prevederilor art. 14 din Legea datoriei publice nr. 313/2004,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală a finantelor publice externe, Unitatea de management a Trezoreriei Statului, Directia generală pentru acorduri, cooperare internatională si decontări externe, precum si persoanele juridice beneficiare ale garantiei sau subîmprumutului de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 820

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1.1. În conformitate cu prevederile art. 9 si 13 din Legea datoriei publice nr. 313/2004, se instituie fondul de risc atât pentru împrumuturi contractate cu garantie de stat, cât si pentru împrumuturi contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali, în scopul acoperirii riscurilor financiare care decurg din astfel de împrumuturi.

1.2. Plătitorii de comision la fondul de risc sunt agentii economici beneficiari ai unei garantii de stat sau ai unui subîmprumut, contractat în baza Legii nr. 313/2004, pentru care rambursarea împrumutului se efectuează din sursele proprii ale acestora, conform actului normativ de aprobare a acordului de împrumut.

1.3. În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 313/2004, precum si ale pct. 13.2.1 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004, sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate de stat sau subîmprumutate, cu exceptia autoritătilor administratiei publice, pentru ambele cazuri, de la care nu se percepe comision la fondul de risc, constituie venit la fondul de risc.

 

CAPITOLUL II

Procedura de determinare a cuantumului comisionului la fondul de risc

 

2.1. Comisionul la fondul de risc, datorat de entitătile prevăzute la pct. 1.2, este exprimat ca procent, aplicat la valoarea împrumutului contractat direct sau garantat, rambursat din sursele proprii ale garantatului sau subîmprumutatului. În cazul în care rambursarea împrumutului este prevăzută a se asigura atât din sursele proprii ale subîmprumutatului, cât si de la bugetul de stat, cuantumul comisionului la fondul de risc se va aplica proportional cu ponderea surselor proprii în valoarea totală a împrumutului contractat.

2.2. Modul de plată a comisionului la fondul de risc, respectiv numărul de rate si datele de plată a acestuia, se va stabili de comun acord cu plătitorii, fiind reglementat de prevederile conventiilor de garantare si ale acordurilor de împrumut subsidiar.

2.3. În vederea determinării cuantumului comisionului la fondul de risc, conform celor precizate, se vor parcurge următoarele etape:

– determinarea clasei de performantă financiară a agentilor economici garantati sau subîmprumutati, pe baza analizei Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si în conformitate cu avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior;

– determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, pe baza formulei de calcul prevăzute la pct. 2.4;

– stabilirea, de comun acord cu garantatii si subîmprumutatii, a modului de plată (numărul de rate si datele de plată) a comisionului astfel stabilit si reflectarea acestuia în documentele juridice care urmează a se încheia cu acestia.

2.4. În vederea calculării cuantumului comisionului la fondul de risc, exprimat în procente, se va aplica următoarea formulă:

% comision fond de risc = punctaj clasa de performantă financiară x 60% + punctaj rata de recuperare a serviciului datoriei publice provenind din garantii si împrumuturi de stat x 20% + punctaj valoarea împrumutului x 10% + punctaj perioada de rambursare a împrumutului x 10% ± indice de corectie

2.5. Punctajele aferente variabilelor incluse în formula de calcul al cuantumului comisionului la fondul de risc, precum si semnificatia acestora sunt prevăzute în cap. III.

 

CAPITOLUL III

Punctajul aferent variabilelor formulei de calcul aferente comisionului la fondul de risc

 

3.1. În vederea desfăsurării unei activităti prudentiale, caracterizată prin urmărirea permanentă a riscului asociat portofoliului de credite, fiecărui agent economic beneficiar de garantie de stat sau subîmprumut îi este asociată o categorie de performantă financiară, notată conventional cu litere de la A la E, reprezentând reflectarea potentialului economic si soliditătii financiare a acestuia, obtinută în urma analizei Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.

3.2. În functie de clasa de performantă financiară stabilită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., se va avea în vedere următorul punctaj:

 

Clasa

de performantă

financiară

Descriere

Punctaj

Categoria A

Societătile din această clasă au o situatie financiară la cel mai înalt nivel, dispun de o capacitate de rambursare excelentă, neînregistrând iregularităti la plata datoriilor către creditor. Este improbabilă înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe acesti agenti economici este la un nivel minim.

0,5

Categoria B

Societătile din această clasă au o situatie financiară si o capacitate de rambursare foarte bune. Este improbabilă aparitia unor iregularităti la plata către creditor, iar dacă apar, sunt minore si se pot rezolva rapid. Nu sunt previzibile înregistrările de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe această categorie de agenti economici este considerat scăzut.

2,5

Categoria C

Societătile din această clasă au o situatie financiară relativ bună, dar pot avea probleme legate de fluxul financiar. Capacitatea de rambursare este de regulă adecvată, dar pot apărea iregularităti la plata datoriilor către creditor, care se pot rezolva însă fără reesalonări sau rescadentări. Este putin probabilă înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe această categorie de agenti economici este considerat mediu, dar acceptabil prin monitorizarea strictă a angajamentelor.

4,5

Categoria D

Societătile din această clasă au probleme legate de fluxul financiar, care, în general, duc la aparitia de iregularităti la plata datoriilor către creditor, rezolvabile uneori prin reesalonarea sau rescadentarea plătilor. Prezentând vulnerabilitate sporită la socurile pietei, agentul economic are capacitate de rambursare atât timp cât nu există perturbări în mediul său economic. Este posibilă înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe această categorie de agenti economici este considerat mare.

6,5

Categoria E

Societătile din această clasă au probleme serioase legate de fluxul financiar. Probabilitatea aparitiei unor iregularităti la plata datoriilor către creditor este foarte mare, capacitatea de rambursare a angajamentelor fiind foarte fragilă. Pierderile sunt, în majoritatea cazurilor, iminente. Riscul de nerambursare a împrumutului este considerat maxim, expunerile nete pe acest tip de agenti economici se pot reduce doar prin aducerea de garantii colaterale de clasă superioară.

8,5

 

3.3. Rata de recuperare a serviciului datoriei publice provenind din garantii si împrumuturi de stat se va calcula ca raport între totalul sumelor recuperate din restantele înregistrate la serviciul datoriei publice (rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente creditului) si totalul arieratelor înregistrate la serviciul datoriei publice (rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente creditului).

3.4. Pentru calculul acestui indicator se va avea în vedere portofoliul total de credite contractate cu garantie de stat sau subîmprumutate, aferente agentului economic plătitor de comision la fondul de risc, făcându-se totodată o distinctie în legătură cu sursa de provenientă a creditului, respectiv extern sau intern. În acest sens se vor avea în vedere obligatiile financiare ale agentului economic provenind din contractarea datoriei publice guvernamentale interne si obligatiile financiare ale agentului economic provenind din contractarea datoriei publice guvernamentale externe.

3.5. În functie de rata de recuperare a serviciului datoriei publice provenind din garantii si împrumuturi de stat, la data calculării comisionului la fondul de risc se va avea în vedere următorul punctaj:

 

Valoarea ratei de recuperare

a serviciului datoriei Punctaj

publice externe

Punctaj

între 0,75 si 1 inclusiv

2,5

între 0,50 si 0,75 inclusiv

5

între 0,25 si 0,50 inclusiv

10

între 0 si 0,25 inclusiv

15

 

3.6. Pentru agentii economici care nu înregistrează arierate la serviciul datoriei publice provenind din garantii si împrumuturi de stat (rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente creditului), în calculul comisionului la fondul de risc punctajul aferent variabilei îrata de recuperare a serviciului datoriei publice externe“ va avea valoarea 0.

3.7. În functie de valoarea împrumutului extern, la data contractării, se va avea în vedere următorul punctaj:

 

Valoarea împrumutului extern

Punctaj

sub 50 milioane echivalent EUR inclusiv

2,5

între 50 si 100 milioane echivalent EUR inclusiv

5

între 100 si 150 milioane echivalent EUR inclusiv

7,5

peste 150 milioane echivalent EUR

10

 

3.8. În functie de perioada de rambursare a împrumutului extern, conform acordului de împrumut sau altor documente aferente creditului, se va avea în vedere următorul punctaj:

 

Perioada de rambursare

Punctaj

sub 5 ani inclusiv

2,5

între 5 si 10 ani inclusiv

5

între 10 si 15 ani inclusiv

7,5

peste 15 ani

10

 

În cazul în care împrumutul extern este acordat pe mai multe perioade de rambursare, în functie de obiectivele proiectului de investitii prevăzut a fi finantat din împrumutul extern, se va avea în vedere perioada de rambursare aferentă componentei cu ponderea cea mai mare în total împrumut contractat.

3.9. În vederea stabilirii cuantumului comisionului la fondul de risc, exprimat în procente, Directia generală a finantelor publice externe sau Unitatea de management a Trezoreriei Statului, după caz, va întocmi o notă, aprobată de secretarul de stat coordonator, în care, pe baza documentelor justificative, se va aplica formula de calcul prevăzută la pct. 2.4.

3.10. Documentele justificative avute în vedere la stabilirea cuantumului comisionului la fondul de risc sunt următoarele:

– avizul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., care stipulează clasa de performantă financiară în care este încadrat agentul economic;

– adresele Directiei generale pentru acorduri, cooperare internatională si decontări externe si Unitătii de management a Trezoreriei Statului cu privire la valoarea variabilei îrata de recuperare a serviciului datoriei publice provenind din garantii si împrumuturi de stat“, prevăzută la pct. 3.5, dacă este cazul;

– acordul de împrumut sau alte documente aferente creditului, în vederea determinării valorii împrumutului extern si a perioadei de rambursare;

– orice alte documente considerate relevante în aplicarea formulei de calcul al comisionului la fondul de risc.

3.11. După evaluarea variabilelor mentionate mai sus si introducerea lor în formula de calcul al comisionului la fondul de risc, se va aplica un indice de corectie a rezultatului obtinut în functie de următoarele:

– importanta proiectului de investitii finantat din creditul contractat direct sau cu garantie de stat, din perspectiva integrării în Uniunea Europeană (în acest sens se va urmări ponderea fondurilor europene aferente executării proiectului, respectiv PHARE, ISPA etc.), precum si din perspectiva contributiei în cadrul reformelor sectoriale (în acest sens se va avea în vedere încadrarea proiectului în strategia sectorială a ministerului coordonator);

– ponderea valorii împrumutului contractat în total portofoliu de credite existent, aflat în administrarea agentului economic garantat sau subîmprumutat, precum si modul de administrare a creditelor anterior contractate;

– alte elemente considerate relevante pentru evaluarea riscului agentului economic garantat sau subîmprumutat.

3.12. Indicele de corectie va avea valori cuprinse între 0 si 0,25% si se va aplica în sens pozitiv sau negativ, în functie de rezultatele favorabile înregistrate în evaluarea indicatorilor prevăzuti la pct. 3.10.

3.13. În cazul în care nu sunt elemente suficiente pentru aplicarea indicilor de corectie mentionati anterior, rezultatul formulei de calcul aferente determinării comisionului la fondul de risc va avea în vedere numai rezultatele aferente variabilelor mentionate la pct. 3.1–3.8.

3.14. În cazul împrumuturilor contractate în altă valută decât valuta de referintă EUR, se va avea în vedere, pentru transformare, cursul de schimb valabil pentru ziua întocmirii Notei privind stabilirea cuantumului comisionului la fondul de risc, ce urmează a fi supusă spre aprobare conducerii Ministerului Finantelor Publice. Modelul acestei note este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXĂ

la normele tehnice

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice externe

sau Unitatea de management a Trezoreriei Statului, după caz

Nr. ........................./.............................

Aprobat

Secretar de stat

 

NOTĂ

privind stabilirea cuantumului comisionului la fondul de risc

 

Data analizei:

 

Date generale privind tranzactia

Denumirea proiectului finantat prin credit contractat direct sau cu garantie de stat:

 

Data semnării acordului de împrumut/garantie:

 

Valoarea creditului:

în valuta de contract:

echivalent EUR:

 

Denumirea creditorului:

 

 

Împrumutat:

 

 

Subîmprumutat/garantat:

 

 

Procedura de stabilire a cuantumului comisionului la fondul de risc

 

Valoarea stabilită

conform documentelor

justificative

Punctajul obtinut

conform Ordinului

ministrului finantelor

publice nr. 820/2005

Rezultat

formulă

– clasa de performantă financiară

 

 

 

– valoarea ratei de recuperare a serviciului datoriei publice provenind din garantii si împrumuturi de stat la data de .........

 

 

 

– valoarea împrumutului în EUR sau echivalent EUR

 

 

 

– perioada de rambursare (nr. ani)

 

 

 

Total

 

Indice de corectie ±

 

Observatii (se vor avea în vedere explicatii privind aplicarea indicilor de corectie)

REZULTAT FINAL (% comision fond de risc)

 

 

Director general,

...........................

 

 

Director general adjunct:

Sef serviciu:

Întocmit: