MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 595         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 iulie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

582. – Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestora în rezervă cu noul grad

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 292 din 9 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

577. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al orasului Vălenii de Munte si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vălenii de Munte, judetul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

140. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru completarea Normei de metrologie legală NML 024–03 “Manometre cu element elastic“, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003

 

293. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont“, aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

4.492. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind promovarea eticii profesionale în universităti

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

403. – Decizie privind aprobarea procedurii si conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestora în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 56 din 15 iunie 2005,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data mentionată în dreptul fiecăruia, domnilor colonei prevăzuti în anexa*) la prezentul decret li se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 582.


*) Anexa se comunică numai institutiilor interesate.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 292

din 9 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Nicoleta Grigorescu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001, exceptie ridicată de Cornelia Lăzărescu, Constantin Lăzărescu si Constantin Serban în Dosarul nr. 2.129/2004 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei ca nefondată, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 3 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.129/2004, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002. Exceptia a fost ridicată de inculpatii Cornelia Lăzărescu, Constantin Lăzărescu si Constantin Serban, trimisi în judecată pentru săvârsirea infractiunilor prevăzute de art. 1 alin. 1 si art. 2 alin. 2 din ordonanta criticată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, contravin prevederilor art. 1 si 17 din Constitutie, deoarece “incriminează fapte săvârsite în afara teritoriului tării de către cetăteni români care, potrivit articolelor mentionate din Legea fundamentală, se bucură de protectia statului român“.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti arată că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu contravin art. 1 si 17 din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că statul este interesat în apărarea ordinii sale de drept si deci în combaterea infractiunilor săvârsite pe teritoriul său, cât si în afara acestuia. Obligatia respectării legii penale române, implicit a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, incumbă si cetătenilor români aflati în afara granitelor tării, astfel cum rezultă din interpretarea sistematică a normelor constitutionale invocate în cauză, consacrându-se principiul personalitătii legii penale. Astfel, potrivit teoriei personalitătii sau nationalitătii active, reglementată în art. 4 din Codul penal, legea penală a unui stat trebuie să se aplice întotdeauna fată de cetătenii săi, chiar si atunci când au săvârsit infractiuni în străinătate, fiindcă oriunde s-ar afla cetătenii sunt obligati să respecte legile statului ai cărui cetăteni sunt. Fată de infractiunile săvârsite în străinătate de cetătenii români, legea penală română are competentă exclusivă si neconditionată. În acest context, prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, nu fac altceva decât să incrimineze infractiuni săvârsite în afara granitelor tării de cetăteni români sau apatrizi cu domiciliul în România, aceasta necontrazicând, ci, dimpotrivă, dând substantă statutului juridic al cetătenilor români aflati în străinătate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate nu aduc atingere prevederilor art. 17 din Legea fundamentală, deoarece luarea unor măsuri privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau persoane fără cetătenie domiciliate în România “nu echivalează cu nerespectarea, de către statul român, a obligatiei de a asigura protectia cetătenilor săi în străinătate“. Se arată, totodată, că nu poate fi retinută nici critica în raport de prevederile constitutionale ale art. 1, întrucât dispozitiile legale criticate nu încalcă “trăsăturile si valorile supreme ale statului român“. În concluzie, Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 septembrie 2001), aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 9 mai 2002).

Autorii exceptiei critică aceste prevederi legale în raport de dispozitiile constitutionale care consacră statul de drept (art. 1) si protectia de care se bucură cetătenii români aflati în străinătate din partea statului român (art. 17). Se sustine că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 sunt neconstitutionale prin aceea că incriminează fapte săvârsite în afara teritoriului tării de către cetăteni români care se bucură de protectia statului român“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, a fost incriminată fapta săvârsită de un cetătean român sau de o persoană fără cetătenie domiciliată pe teritoriul României, constând în intrarea sau iesirea dintr-un stat străin prin trecerea ilegală a frontierei acestuia (art. 1 alin. 1), racolarea, îndrumarea sau călăuzirea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei unui stat străin sau care organizează una ori mai multe dintre aceste activităti ilegale (art. 2 alin. 1), precum si initierea sau constituirea unei asociatii în scopul săvârsirii infractiunii prevăzute la art. 2 ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri (art. 3).

Aceste norme nu contravin prevederilor constitutionale care consacră statul de drept, cu elementele definitorii ale acestuia, între care si principiul legalitătii incriminării, deoarece reglementarea infractiunilor în cauză este realizată prin lege, în deplină concordantă cu prevederile constitutionale ale art. 23 alin. (12), potrivit cărora “Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în conditiile si în temeiul legii“.

De asemenea, se constată că luarea unor măsuri legislative pentru sanctionarea cetătenilor români sau a persoanelor fără cetătenie domiciliate pe teritoriul României, care săvârsesc fapte de trecere ilegală a frontierei unui stat străin sau care racolează, îndrumă ori călăuzesc mai multe persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei unui stat străin sau organizează aceste activităti ilegale, nu poate reprezenta o încălcare a dispozitiilor art. 17 din Legea fundamentală, referitoare la obligatia statului român de a asigura protectia cetătenilor săi aflati în străinătate.

Dimpotrivă, aceste măsuri sunt stabilite prin lege si justificate de securizarea frontierelor, precum si de prevenirea unor consecinte negative, cum ar fi migratia ilegală.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, exceptie ridicată de Cornelia Lăzărescu, Constantin Lăzărescu si Constantin Serban în Dosarul nr. 2.129/2004 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al orasului Vălenii de Munte si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vălenii de Munte, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, situat în orasul Vălenii de Munte, judetul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al orasului Vălenii de Munte si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vălenii de Munte, judetul Prahova.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 577.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al orasului Vălenii de Munte si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vălenii de Munte, judetul Prahova

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Vălenii de Munte, bd. Nicolae Iorga nr. 94, judetul Prahova

Statul român, din administrarea Băncii Nationale a României

Orasul Vălenii de Munte, în administrarea Consiliului Local al Orasului Vălenii de Munte

Clădire - suprafata construită = 248 m2

Teren aferent - 1.660 m2

Clădire paiantă (magazie) împrejmuire (gard)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru completarea Normei de metrologie legală NML 024–03 “Manometre cu element elastic“, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Instructiunilor de metrologie legală IML 2–04 si IML 3–04, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. – Norma de metrologie legală NML 024–03 “Manometre cu element elastic“, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 11 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

La sfârsitul punctului 3.2 se introduce un text nou cu următorul cuprins:

“Această cerintă nu este obligatorie pentru manometrele pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor.“

Art. II. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 1 iulie 2005.

Nr. 140.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂfiII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont“, aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

Având în vedere:

– Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

– Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor de cercetare-dezvoltare;

– Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată si modificată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

– Hotărârea Guvernului nr. 1.773/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.772/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Protectia Muncii – I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont“ Bucuresti;

– Referatul de aprobare nr. 2.163 din 12 mai 2005,

în baza art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont“, institute aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale mentionate la art. 1 reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri bine justificate, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. – Directia generală economică si financiară si institutele nationale prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partrea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 11 mai 2005.

Nr. 293.


*) Anexele nr. 1 si 2 se vor comunica institutelor nationale prevăzute la art. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind promovarea eticii profesionale în universităti

 

În temeiul art. 141 lit. s) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Toate institutiile de învătământ superior acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu au obligatia de a elabora, dezbate si adopta până la data de 20 decembrie 2005 propriul cod de etică universitară.

Art. 2. – Codul de etică universitară cuprinde formularea explicită a idealurilor, principiilor si normelor morale pe care consimt să le respecte si să le urmeze membrii comunitătii academice în activitatea lor profesională. Acesta stabileste standardele de etică profesională pe care o comunitate universitară îsi propune să le urmeze si penalizările care se pot aplica în cazul încălcării acestora.

Art. 3. – Codul de etică universitară functionează ca un contract moral între studenti, profesori, personal administrativ si comunitatea universitară ca întreg, contribuind la coeziunea membrilor universitătii, la formarea unui climat universitar bazat pe cooperare si competitie după reguli corecte si la cresterea prestigiului universitătii.

Art. 4. – Codul de etică universitară este un document obligatoriu care Ontregeste Carta universitătii.

Art. 5. – (1) Institutiile de învătământ superior acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu au obligatia să înfiinteze până cel târziu la data de 1 octombrie 2005 o comisie de etică universitară, subordonată senatului universitar, conform prevederilor prezentului ordin.

(2) Comisia de etică universitară are ca principale atributii:

a) elaborarea Codului de etică universitară;

b) analiza si solutionarea reclamatiilor si sesizărilor referitoare la abaterile de la etica universitară;

c) prezentarea unui raport anual în fata senatului universitar.

Art. 6. – Comisia de etică universitară este formată din 5–9 membri cu prestigiu profesional si autoritate morală, reprezentând, în părti relativ egale, cadrele didactice, studentii si personalul nedidactic. Reprezentantul Compartimentului juridic al institutiei de învătământ superior face parte de drept din Comisia de etică universitară.

Art. 7. – Comisia de etică universitară este propusă si aprobată de senatul universitar. Nu pot fi membri în Comisia de etică universitară persoanele care ocupă functii de conducere în institutia de învătământ superior, la nivel de universitate sau facultate.

Art. 8. – La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetării se constituie Consiliul de etică universitară, format din 9–11 membri cu prestigiu profesional si autoritate morală, cuprinzând reprezentanti, în părti relativ egale, ai cadrelor didactice si studentilor. Reprezentantul Oficiului juridic al Ministerului Educatiei si Cercetării, precum si reprezentantul sindicatului universitar fac parte de drept din Consiliul de etică universitară.

Art. 9. – Directia generală învătământ superior asigură baza logistică a Consiliului de etică universitară.

Art. 10. – Componenta Consiliului de etică universitară se stabileste prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 11. – Consiliul de etică universitară are ca principale atributii:

a) oferirea de consultantă si monitorizarea modului de aplicare a codurilor de etică universitară din institutiile de învătământ superior acreditate si autorizate să functioneze provizoriu;

b) diseminarea bunelor practici de elaborare si aplicare a codurilor de etică universitară;

c) instantă de recurs pentru cazurile nesolutionate adecvat la nivel de universitate;

d) sesizarea din oficiu în legătură cu cazurile de încălcare a eticii universitare în situatia în care institutiile de învătământ superior nu se sesizează din proprie initiativă;

e) prezentarea unui raport anual privind etica universitară, adresat Ministerului Educatiei si Cercetării si Conferintei Nationale a Rectorilor, cu caracter public.

Art. 12. – Nu pot fi membri în Consiliul de etică universitară persoane care ocupă functii de conducere în Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 13. – Directia generală învătământ superior si institutiile de învătământ superior pun în aplicare prevederile prezentului ordin.

Art. 14. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 6 iulie 2005.

Nr. 4.492.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind aprobarea procedurii si conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

în scopul stabilirii procedurii si a conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. a), art. 51, 52 si 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta decizie stabileste procedura si conditiile de acordare a licentei audiovizuale si procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune.

Art. 2. – În sensul prezentei decizii următorii termeni se definesc astfel:

a) licentă audiovizuală – actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdictia României dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anumit serviciu de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune;

b) licentă audiovizuală natională – licenta care dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire cuprinde o audientă potentială de peste 60% din populatia recenzată a tării;

c) licentă audiovizuală regională – licenta care dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire reprezintă o audientă potentială cuprinsă între 3% si 20% din populatia recenzată de pe teritoriul a 3 până la 8 judete;

d) licentă audiovizuală locală – licenta a cărei zonă geografică de acoperire si a cărei audientă potentială sunt mai mici decât cele prevăzute pentru o licentă regională; licentele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucuresti sunt considerate licente locale;

e) retea de telecomunicatii – acel sistem de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum si orice alte resurse care realizează procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic,

electromagnetic sau prin alte mijloace, incluzând retele de comunicatii prin satelit, retele de cablu coaxial, retele de fibră optică, precum si alte retele aflate sub jurisdictia României si utilizate în scopul difuzării ori retransmisiei oricărui serviciu de programe pe si, respectiv, de pe teritoriul României;

f) retransmisie – captarea si transmiterea simultană a serviciilor de programe sau a unor părti importante din asemenea servicii prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor si fără nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionării de către public;

g) programe retransmise – totalitatea programelor/emisiunilor audiovizuale editate si difuzate de un alt radiodifuzor si care sunt difuzate prin retransmisie;

h) program preluat – programul provenind de la un alt radiodifuzor, redifuzat cu un decalaj de timp si asupra căruia se pot efectua sau nu operatiuni de postprocesare sau de modificare a formei de prezentare;

i) productie proprie – ansamblul programelor sau emisiunilor pentru care radiodifuzorul are calitatea de producător sau de coproducător, cu o contributie financiară la realizarea productiei de cel putin 25% din totalul costurilor;

j) program local – totalitatea programelor/emisiunilor dedicate comunitătii locale (programe/emisiuni de informare care aduc la cunostintă publicului evenimente din actualitatea cotidiană a comunitătii respective, programe/emisiuni de interes local pe teme sociale, economice, culturale si politice);

k) reprezentant – reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită de acesta să angajeze societatea comercială în relatia cu Consiliul National al Audiovizualului.

 

Procedura si conditiile de acordare a licentei audiovizuale

Art. 3. – Licenta audiovizuală se acordă prin concurs, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră, respectiv prin decizie a Consiliului National al Audiovizualului, în cazul difuzării prin intermediul unei retele de telecomunicatii.

Art. 4. – (1) Solicitantii vor depune la sediul Consiliului National al Audiovizualului dosarul de înscriere la concurs/de solicitare a licentei audiovizuale, dosar care, în functie de modalitatea tehnică de difuzare, va contine următoarele documente:

a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta decizie;

b) certificatul de înregistrare/înmatriculare a societătii comerciale, în copie legalizată;

c) actul constitutiv al societătii comerciale, având înscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu privire la obiectul de activitate si la structura actionariatului existent la momentul solicitării licentei audiovizuale, în original;

e) declaratii notariale, emise la momentul solicitării licentei audiovizuale, prin care societatea comercială care solicită acordarea licentei, precum si fiecare asociat sau actionar care detine o cotă mai mare de 20% din capitalul social al societătii comerciale declară pe propria răspundere dacă este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societăti comerciale de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;

f) cazierele judiciare ale persoanelor fizice care detin o cotă mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot în societatea comercială;

g) avizul tehnic eliberat de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, numai în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră;

h) proiectul editorial continând formatul de principiu al serviciului de programe, procentele rezervate operelor europene, operelor românesti si operelor europene create de producători independenti, procentul diferitelor genuri de emisiuni/programe, sursele exterioare de programe, alte argumente ce pot fi utile în sustinerea proiectului editorial;

i) proiectul tehnic continând dotarea tehnică a studiourilor si a grupurilor de editare, dotările pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în sustinerea proiectului tehnic;

j) proiectul financiar continând planul si sursele de finantare, resursele publicitare si rentabilitatea previzionată, precum si alte elemente financiare care permit aprecierea capacitătii de sustinere financiară a proiectului;

k) structura serviciului de programe, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta decizie;

l) elementele de identificare a serviciului de programe, în conditiile alin. (2);

m) lista publicatiilor editate de solicitant si lista celorlalte servicii de programe audiovizuale pe care le asigură.

(2) Elementele de identificare a serviciului de programe sunt, după caz:

a) pentru serviciile de programe de televiziune – sigla postului prezentată grafic sau înregistrată analogic pe casetă VHS, cu viteză normală sau longplay;

b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonoră – semnalele de identificare înregistrate pe casetă audio standard.

Art. 5. – (1) Consiliul National al Audiovizualului anuntă public concursurile de acordare a licentelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră; anuntul se publică în presă, pe site-ul Consiliului National al Audiovizualului, la adresa www.cna.ro , si se afisează la sediul institutiei.

(2) La concurs pot participa numai solicitantii care se încadrează în prevederile art. 43 alin. (3) si (6), art. 44 alin. (8) si (9), art. 47 si 53 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, si care au obtinut avizul tehnic eliberat de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în conditiile stabilite de acesta.

(3) În termen de 20 de zile de la obtinerea avizului tehnic, solicitantii vor prezenta spre avizare dosarele de înscriere la concurs comisiei de verificare constituite în acest scop la sediul Consiliului National al Audiovizualului.

(4) Programul de functionare al comisiei de verificare este de la ora 9,00 la ora 16,00, cu exceptia ultimei zile de depunere, când acesta este de la ora 9,00 la ora 14,00.

(5) Dosarele avizate se înregistrează la Serviciul secretariat si registratură al Consiliului National al Audiovizualului, iar dosarele care nu îndeplinesc conditiile prevăzute în Legea audiovizualului nr. 504/2002 si în prezenta decizie se restituie pe loc solicitantilor.

(6) Desfăsurarea concursului de acordare a licentelor audiovizuale va începe în termen de 20 de zile de la data încheierii perioadei de depunere a dosarelor; solicitantii vor fi anuntati cu cel putin 5 zile înainte de data prezentării lor la concurs.

Art. 6. – În termen de 30 de zile de la depunerea unui dosar de solicitare a licentei audiovizuale pentru difuzarea unui serviciu de programe prin intermediul unei retele de telecomunicatii, Consiliul National al Audiovizualului va dezbate public această solicitare; data dezbaterii va fi comunicată solicitantului cu cel putin 5 zile înainte.

Art. 7. – La concurs/dezbaterea publică solicitantii vor fi reprezentati de o echipă formată din cel mult 5 persoane împuternicite să furnizeze membrilor Consiliului National al Audiovizualului explicatii în probleme referitoare la:

a) statutul societătii comerciale, situatia juridică, structura de capital, alte probleme manageriale;

b) formatul de principiu al serviciului de programe, structura programelor, alte probleme specifice departamentului editorial;

c) capacitătile de productie prevăzute, realizarea si echiparea studioului, alte probleme specifice departamentului tehnic;

d) capacitatea de sustinere financiară a proiectului.

Art. 8. – (1) După audierea solicitantilor, Consiliul National al Audiovizualului va decide asupra acordării licentei audiovizuale, în baza următoarelor criterii generale:

a) respectarea interesului public;

b) asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe nationale, regionale si locale;

c) evitarea abuzului de pozitie dominantă si a practicilor care împiedică libera concurentă;

d) experienta si competenta în domeniul audiovizual, după caz.

(2) De asemenea, Consiliul National al Audiovizualului decide asupra acordării licentei audiovizuale, luând în considerare si următoarele criterii de apreciere a structurii si formatului de principiu ale serviciului de programe:

a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului si protectia minorilor;

b) respectarea pluralismului politic si social, diversitatea culturală, lingvistică si religioasă, informarea, educarea si divertismentul publicului;

c) protejarea culturii si a limbii române, a culturii si a limbilor minoritătilor nationale;

d) situatia exploatării celorlalte licente pe care le detine solicitantul, dacă este cazul;

e) durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe;

f) genul, orarul si durata de difuzare si de redifuzare a emisiunilor;

g) procentul alocat programelor locale, în cazul licentelor audiovizuale regionale si locale, difuzate pe cale radioelectrică terestră.

Art. 9. – (1) În acordarea licentelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune, Consiliul National al Audiovizualului va tine cont în mod obligatoriu de angajamentele solicitantului în ceea ce priveste procentele rezervate operelor europene, operelor românesti si operelor europene create de producători independenti.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) serviciile de programe de televiziune care îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) au o audientă potentială de până la 3% din populatia recenzată a tării;

b) nu difuzează filme artistice de lung metraj si seriale pentru televiziune;

c) continutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.

(3) Serviciile de programe de televiziune difuzate în baza unei licente acordate pentru municipiul Bucuresti sunt exceptate de la prevederile alin. (1) dacă îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) nu difuzează filme artistice de lung metraj si seriale pentru televiziune;

b) continutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.

Art. 10. – Decizia de acordare a licentei audiovizuale se aduce la cunostintă publică.

Art. 11. – În cazul serviciilor de programe audiovizuale difuzate pe cale radioelectrică terestră, titularul licentei audiovizuale acordate în urma concursului va solicita Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei eliberarea licentei de emisie în termenul si în conditiile stabilite de acesta.

 

Procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală

Art. 12. – (1) Difuzarea serviciului de programe audiovizuale se poate face după obtinerea deciziei de autorizare audiovizuală si în conditiile stabilite în licenta audiovizuală.

(2) În functie de modalitatea tehnică de difuzare, titularul licentei audiovizuale are obligatia să solicite Consiliului National al Audiovizualului eliberarea deciziei de autorizare în următoarele termene:

a) în maximum 10 zile de la obtinerea autorizatiei tehnice de functionare acordate de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră;

b) cu cel putin 30 de zile înainte de data împlinirii termenului prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, în cazul difuzării prin intermediul unei retele de telecomunicatii.

(3) În situatii justificate, titularul unei licente audiovizuale difuzate prin retele de telecomunicatii poate solicita prelungirea termenului prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare; cererea de prelungire, însotită de documente care să sustină solicitarea, trebuie transmisă în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).

Art. 13. – (1) Titularul licentei audiovizuale va prezenta spre avizare la Directia licente control a Consiliului National al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare, care va contine, în functie de modalitatea tehnică de difuzare, următoarele documente:

a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezenta decizie;

b) autorizatia tehnică de functionare a statiei de emisie/retelei de telecomunicatie, în original si în copie;

c) licenta de emisie, în original si în copie, numai în cazul difuzării pe cale radioelectrică;

d) contractul privind conditiile de difuzare, încheiat cu furnizorul autorizat de retele de telecomunicatii, în copie autentificată, dacă difuzarea nu este asigurată direct de către radiodifuzor;

e) lista echipamentelor si schita spatiilor redactionale si de productie;

f) copia contractului de închiriere sau a actului de proprietate a spatiilor destinate realizării serviciului de programe;

g) lista persoanelor responsabile de conducerea societătii comerciale si a celor care îsi asumă, în principal, responsabilitatea editorială, numerele de telefon si adresele la care pot fi contactate.

(2) Dosarul avizat va fi înregistrat la Serviciul secretariat si registratură al Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 14. – (1) În termen de 15 zile de la avizarea dosarului de solicitare, Consiliul National al Audiovizualului decide asupra acordării deciziei de autorizare, în baza verificării la sediul radiodifuzorului a îndeplinirii conditiilor tehnice si editoriale declarate.

(2) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizată de o echipă a Consiliului National al Audiovizualului, formată din membri ai acestuia, experti si juristi.

Art. 15. – Titularul licentei audiovizuale poate efectua transmisii de probă pentru o perioadă de cel mult 15 zile, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) a depus la Consiliul National al Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare audiovizuală;

b) a adus la cunostintă Consiliului National al Audiovizualului intentia de începere a transmisiilor de probă cu cel putin 72 de ore înainte, precizând intervalul orar zilnic de difuzare;

c) difuzează numai semnale de reglaj, video si/sau audio, semnale de identificare a serviciului de programe si fond muzical.

Art. 16. – Difuzarea serviciului de programe trebuie să înceapă în cel mult 30 de zile de la obtinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Art. 17. – (1) Radiodifuzorii au obligatia să comunice Consiliului National al Audiovizualului orice modificare intervenită în documentele si în datele declarate, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), c), d), e), k) si l), în termen de 30 de zile de la data aparitiei modificării, anexând spre notificare noile documente.

(2) Modificarea denumirii serviciului de programe poate fi efectuată numai după obtinerea aprobării Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 18. – Licenta audiovizuală nu poate fi cedată decât după o perioadă de minimum 6 luni de la data începerii difuzării serviciului de programe.

Art. 19. – (1) Licenta audiovizuală a cărei durată de valabilitate expiră de drept poate fi prelungită, la cererea titularului, pentru încă o perioadă de 9 ani.

(2) Cererea de prelungire a licentei audiovizuale se depune la Consiliul National al Audiovizualului cu cel putin 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licentei si va fi însotită de următoarele documente, în original:

a) licenta audiovizuală;

b) decizia de autorizare;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu privire la obiectul de activitate si la structura actionariatului existent la momentul solicitării prelungirii licentei audiovizuale, în original;

d) declaratii notariale, eliberate la momentul solicitării prelungirii licentei audiovizuale, prin care societatea comercială care solicită acordarea licentei, precum si fiecare asociat sau actionar care detine o cotă mai mare de 20% din capitalul social al acesteia declară pe propria răspundere dacă este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societăti comerciale de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;

e) cazierele judiciare ale persoanelor fizice care detin o cotă mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot în societatea comercială.

(3) În termen de 15 zile de la depunerea solicitării, Consiliul National al Audiovizualului va elibera noile documente.

Art. 20. – Încălcarea de către radiodifuzori a prevederilor art. 15, 16 si 17 se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 21. – La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 200 din 15 martie 2005 privind aprobarea procedurii si conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin retele de telecomunicatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 28 martie 2005, si Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 213 din 17 martie 2005 privind aprobarea procedurii si conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră si de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 29 martie 2005.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 30 iunie 2005.

Nr. 403.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a