MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 578         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

207. – Lege pentru declararea ca oras a comunei Chitila, judetul Ilfov

 

541. – Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Chitila, judetul Ilfov

 

208. – Lege pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

 

542. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

606. – Hotărâre privind organizarea programelor de studii universitare în institutiile militare de învătământ superior din subordinea Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

500. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 822/2004 privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Olt–Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

501. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Dunăre–Olt a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

502. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 955/2004 privind stabilirea speciilor de animale vii, a categoriilor de productie, a greutătii minime si a perioadei admise pentru export în anul 2005

 

508. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Decizia nr. 135 din 28 iunie 2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca oras a comunei Chitila, judetul Ilfov

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Comuna Chitila, judetul Ilfov, se declară oras.

(2) Localitătile componente ale comunei Chitila sunt Chitila si Rudeni.

Art. 2. – Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54–55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 207.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Chitila, judetul Ilfov

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru declararea ca oras a comunei Chitila, judetul Ilfov, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 541.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, se modifică după cum urmează:

La articolul 285, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Până la data întrunirii Adunării generale a Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti, prevăzută la alin. (1), Bursa de Valori Bucuresti va proceda la inventarierea si reevaluarea patrimoniului. Pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală, o parte din activul patrimonial reevaluat al Bursei de Valori Bucuresti se va transforma în capital social al Societătii Comerciale «Bursa de Valori Bucuresti» – S.A. Capitalul social stabilit va fi repartizat în cote egale, cu titlu gratuit si fără sarcini fiscale, membrilor Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti înregistrati la data adunării generale prevăzute la alin. (1) si se consideră subscris si vărsat integral de la data acestei adunări generale.“

Art. II. – Înregistrarea Societătii Comerciale “Bursa de Valori Bucuresti“ – S.A. la Oficiul National al Registrului Comertului se va realiza pe baza hotărârii prevăzute la art. 285 alin. (1), în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 208.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 542.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea programelor de studii universitare în institutiile militare de învătământ superior din subordinea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – În învătământul militar superior din Ministerul Apărării Nationale, formarea si dezvoltarea profesională a ofiterilor de arme si de logistică, precum si a ofiterilor specialisti se realizează prin studii universitare organizate pe trei cicluri: studii universitare de licentă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat, precum si prin alte forme de pregătire, specifice pregătirii permanente, stabilite în Ghidul carierei militare.

Art. 2. – (1) Pentru domeniile si specializările universitare în care se organizează studii pentru formarea ofiterilor, durata ciclurilor de studii de stabileste în aceleasi conditii ca si cele pentru specializările similare sau apropiate din universitătile civile.

(2) Pentru formarea ofiterilor din specialitătile pentru care se aplică normele speciale reglementate în Uniunea Europeană, durata ciclurilor de studii se stabileste potrivit acestor norme.

(3) Diferentele specifice fată de programele de studii civile se stabilesc potrivit standardelor specifice de evaluare academică si acreditare a institutiilor militare de învătământ superior, se materializează în planurile de învătământ si vizează durata semestrelor de studii, structura disciplinelor de profil si de pregătire militară, precum si durata practicii sau stagiului la comandă.

Art. 3. – (1) Studiile universitare de licentă se organizează în institutiile militare de învătământ pentru formarea ofiterilor, cursuri de zi, cu durate si finalizări diferite, după cum urmează:

a) 3 ani – 180 de credite de studiu transferabile, pentru formarea ofiterilor de arme si de logistică – serviciul administrativ si serviciul transporturi militare.

Studiile se finalizează prin examen de licentă, acordarea primului grad si a brevetului de ofiter, precum si accesul la Cursul de bază din scolile de aplicatie/centrele de pregătire a categoriilor de forte ale armatei/armelor pentru desăvârsirea pregătirii în armă/serviciu/specialitate militară si pentru îndeplinirea atributiilor primei functii;

b) 4 ani – 240 de credite de studiu transferabile, pentru formarea ofiterilor de logistică – serviciul tehnicoingineresc. Studiile se finalizează prin examen de licentă, acordarea primului grad si a brevetului de ofiter.

(2) Admiterea în institutiile militare de învătământ superior pentru formarea ofiterilor în activitate se organizează pe domenii pentru studii universitare de licentă.

(3) Practica/stagiul la comandă se organizează si se desfăsoară în unităti militare, institutii sau structuri de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Nationale.

(4) Repartitia pe arme/servicii/specialităti militare, atunci când aceasta nu s-a realizat în urma concursului de admitere, se face la începutul ultimului an de studii universitare de licentă, după selectia desfăsurată potrivit optiunilor individuale si criteriilor specifice fiecărei categorii de forte ale armatei.

(5) Absolventii studiilor universitare de licentă pentru formarea ofiterilor pot participa la programe de pregătire permanentă prevăzute în Ghidul carierei militare, până la Cursul interarme/similar inclusiv, astfel încât să fie înaintati în gradul de locotenent-colonel/similar si încadrati în functii corespunzătoare pregătirii.

(6) Studiile universitare de licentă pentru formarea ofiterilor pot fi continuate prin studii universitare de masterat în domenii specifice actiunii militare, potrivit normelor stabilite de Ministerul Apărării Nationale si celor cuprinse în Ghidul carierei militare.

(7) Absolventii studiilor universitare de licentă pentru formarea ofiterilor care nu continuă studiile universitare de masterat în domenii specifice actiunii militare pot opta pentru studii universitare de masterat organizate în alte domenii de către universitătile civile, potrivit normelor în vigoare.

Art. 4. – Studiile universitare de licentă pentru formarea ofiterilor de arme si de logistică – serviciul administratie, serviciul transporturi militare si serviciul tehnico-ingineresc asigură:

a) Însusirea cunostintelor stiintifice fundamentale, specifice specializării universitare, pregătirea militară de bază si initierea în pregătirea militară de specialitate în domeniul armei/serviciului/specialitătii militare, pregătire ce urmează a fi desăvârsită în scolile de aplicatie ale armelor, după caz, astfel încât la finalizarea pregătirii absolventii să fi dobândit cunostinte si competente generale si de specialitate, precum si abilităti cognitive necesare îndeplinirii atributiilor primei functii;

b) formarea competentelor manageriale, astfel încât la sfârsitul pregătirii absolventii să fie în măsură să utilizeze cunostintele fundamentale, tehnice, socioumane si lingvistice în aprofundarea fenomenului politico-militar contemporan, organizarea si conducerea organizatiilor si actiunii militare în timp de pace si în război, să fie capabili să integreze resursele la dispozitie în vederea îndeplinirii misiunilor, potrivit prevederilor Strategiei militare si doctrinei instruirii fortelor armate;

c) dezvoltarea calitătilor de lider în contexte organizationale diverse;

d) dobândirea cunostintelor de specialitate care se referă la procesele de cunoastere, reproducere si întelegere specifice domeniului militar considerat ca un tot, la modul de stabilire a relatiilor interdisciplinare si interprofesionale cu alte arii curriculare, familiarizarea cu cele mai recente performante ale cunoasterii stiintifice si ale aplicatiilor profesionale din domeniu, precum si întelegerea si aplicarea teoriilor, principiilor si metodelor fundamentale de investigare specifice domeniului de studiu, inclusiv cunoasterea procedurilor de operare NATO utilizate în operatii;

e) formarea competentelor si abilitătilor de luptător specializat, rezistent la efort fizic si psihic, precum si de conducător de organizatii si de structuri tehnice sau logistice de la baza ierarhiei militare, cu spirit de initiativă în analiza si rezolvarea problemelor, capabil să evalueze problemele complexe si să prezinte rezultatele evaluării proprii;

f) formarea competentelor initiale de specialist militar, capabil să sintetizeze si să interpreteze informatiile puse la dispozitie, să rezolve problemele de bază si să evalueze finalitătile posibile în folosirea armamentului si tehnicii din dotare specifice armei, potrivit cerintelor câmpului tactic;

g) formarea competentelor de educator si de instructor în spiritul normelor si valorilor militare, al dragostei de patrie si de neam, pentru integrare si adaptare socială, cu deschidere către valorile universale;

h) formarea ca bun cetătean, capabil să asigure o corelatie normală între interesele proprii si cele ale apărării nationale;

i) formarea competentelor în utilizarea tehnologiilor informatice si de comunicare, inclusiv în limba engleză;

j) asumarea responsabilitătilor de a elabora un program personal de autoperfectionare.

Art. 5. – (1) Studiile universitare de masterat se organizează în institutiile militare de învătământ superior acreditate în acest sens, cu durate si finalizări diferite, după cum urmează:

a) 1,5 ani – 90 de credite de studiu transferabile, pentru specializările de logistică – serviciul tehnicoingineresc.

Prin exceptie, cu aprobarea ministrului apărării nationale, acestea pot fi de 1 an – 60 de credite de studiu transferabile, astfel încât durata totală a studiilor universitare de licentă si a studiilor universitare de masterat să asigure obtinerea a cel putin 300 de credite de studiu transferabile;

b) 2 ani – 120 de credite de studiu transferabile, pentru specializările în care se pregătesc ofiterii de arme si de logistică – serviciul administratie si serviciul transporturi militare, astfel încât durata totală a studiilor universitare de licentă si a studiilor universitare de masterat să asigure obtinerea a cel putin 300 de credite de studiu transferabile.

(2) Studiile universitare de masterat se organizează pentru absolventii cu diplomă ai studiilor universitare de licentă si se finalizează prin examen de masterat si prin obtinerea titlului de master.

(3) Grupele de studiu pentru studiile universitare de masterat se stabilesc în limita numărului de locuri aprobate anual, prin planul de scolarizare, de către ministrul apărării nationale.

Art. 6. – Studiile universitare de masterat în domenii de interes pentru Ministerul Apărării Nationale se organizează pentru obtinerea titlului de master si asigură:

a) aprofundarea pregătirii interarme a ofiterilor de arme si de logistică – serviciul administratie si serviciul transporturi militare, prin acumularea de cunostinte noi axate pe competente cu continut aplicativ, pentru obtinerea titlului de master în domeniul studiilor de licentă sau apropiat, dezvoltarea capacitătilor de cercetare stiintifică, ca bază pregătitoare obligatorie pentru studiile universitare de doctorat;

b) aprofundarea pregătirii de specialitate în domeniul specialitătilor militare a ofiterilor de logistică – serviciul tehnico-ingineresc, proveniti din absolventi ai studiilor universitare de licentă, militare sau civile, pentru obtinerea titlului de master în domeniul studiilor de licentă sau apropiat, dezvoltarea capacitătilor de cercetare stiintifică, ca bază pregătitoare obligatorie pentru studiile universitare de doctorat;

c) completarea pregătirii în alte domenii decât cel al studiilor de licentă pentru obtinerea de competente complementare în domeniul militar;

d) formarea, prin cursuri optionale, a competentelor necesare personalului didactic, de nivel liceal si universitar;

e) asimilarea si practicarea celor mai noi tehnici de cercetare independentă si aplicarea creativă a acestora pentru rezolvarea de probleme, sesizarea directiilor noi de dezvoltare a cunoasterii si de perfectionare a pregătirii profesionale;

f) realizarea competentelor necesare în elaborarea de studii si rapoarte publicabile sau aplicabile profesional;

g) dezvoltarea capacitătii de conducere a structurilor organizationale si de comunicare în contexte dintre cele mai diverse;

h) dezvoltarea capacitătii de a actiona independent si creativ în abordarea si solutionarea problemelor, de a evalua obiectiv si constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme si de a comunica rezultatele acestora;

i) realizarea altor competente de specialitate stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale pe domenii specifice de activitate.

Art. 7. – Formarea ofiterilor de logistică – serviciul medical, pentru care formarea profesiilor este reglementată prin norme ori recomandări sau bune practici europene, ciclul de studii universitare de licentă si ciclul de studii universitare de masterat se desfăsoară comasat, prin învătământ de zi, cu o durată de 5–6 ani – minimum 300 de credite de studiu transferabile. Studiile se finalizează prin examen, diplomele de absolvire fiind echivalente titlului de master în stiinte medicale si asigurând accesul la pregătirea prin rezidentiat sau prin stagiatură pentru obtinerea dreptului de liberă practică.

Art. 8. – (1) Studiile universitare de doctorat în stiinte militare sau de contact cu acestea se desfăsoară în institutii militare de învătământ superior, acreditate ca organizatoare de doctorat, cu o durată, de regulă, de 3 ani. În raport de tematica abordată, durata lor poate fi prelungită cu 1–2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat. Sustinerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 3 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat.

(2) Studiile universitare de doctorat cuprind o componentă importantă de cercetare, urmărind acumularea de noi cunostinte, interpretarea si aplicarea acestora în domeniul militar, si asigură:

a) crearea, interpretarea si aplicarea de noi dezvoltări într-un domeniu specializat al stiintei militare sau al stiintelor ingineresti, medicale si administrative aplicabile în domeniul militar;

b) acumularea, interpretarea si dezvoltarea cunoasterii de vârf din domeniul de doctorat;

c) identificarea de probleme noi si abordarea lor prin cercetare, imaginatie creativă si combinatorie, analiză critică si interpretativă;

d) dezvoltarea tehnicilor de cercetare si aplicarea lor în contexte diverse si specifice;

e) constructii discursive de tip academic pentru publicatii de prestigiu în domeniu si de tipul cunoasterii comune pentru comunicare publică în domeniul stiintelor militare, stiintelor ingineresti, sociale si medicale aplicabile în domeniul militar;

f) constructia teoretică si aplicarea profesională;

g) asumarea responsabilitătii de a elabora un program de cercetare, spirit critic, creativitate, inventivitate.

Art. 9. – Pentru formarea ofiterilor de arme si logistică si a ofiterilor specialisti din absolventi ai studiilor universitare parcurse în institutii civile de învătământ superior, Ministerul Apărării Nationale organizează programe de pregătire care vizează realizarea pregătirii militare generale si completarea pregătirii de specialitate la nivelul standardelor de calificare profesională impuse de calitatea de ofiter.

Art. 10. – Institutiile militare de învătământ superior care organizează programe de studii universitare potrivit prevederilor prezentei hotărâri se stabilesc prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 11. – În perioada de tranzitie ofiterii absolventi ai scolilor militare de ofiteri activi pot continua studiile în vederea obtinerii licentei, în cadrul studiilor universitare de licentă, în specializările acreditate, la institutiile militare de învătământ superior, cursuri de zi sau cu frecventă redusă, după sustinerea examenelor de diferentă stabilite de senatele universitare, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 606.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 822/2004 privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Olt–Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 4.823 din 6 iunie 2005 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare privind necesitatea schimbării sediului sucursalei teritoriale Olt–Arges,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 822/2004 privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Olt–Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare.

Art. 2. – Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 21 iunie 2005.

Nr. 500.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Dunăre–Olt a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 4.900 din 6 iunie 2005 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare privind necesitatea schimbării sediului sucursalei teritoriale Dunăre–Olt,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă schimbarea sediului sucursalei teritoriale Dunăre–Olt a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare din municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Carol I nr. 1A, judetul Mehedinti, în municipiul Craiova, str. Amaradia nr. 4, judetul Dolj.

Art. 2. – Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 21 iunie 2005.

Nr. 501.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 955/2004 privind stabilirea speciilor de animale vii, a categoriilor de productie, a greutătii minime si a perioadei admise pentru export în anul 2005

 

Având în vedere prevederile art. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 463/2002 pentru aprobarea procedurii privind exportul de animale vii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 955/2004 privind stabilirea speciilor de animale vii, a categoriilor de productie, a greutătii minime si a perioadei admise pentru export în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La litera A “Animale pentru tăiere“ din anexă, greutatea minimă în viu la tineretul ovin care se exportă în tările terte se modifică si va fi de 12 kg/animal.

2. Litera B “Animale de crestere sau îngrăsare“ din anexă se completează după cum urmează:

 

Specia si categoria

Greutatea minimă

în viu – kg/animal

Pentru tările Membre

ale Uniunii Europene

Pentru

tări terte

“Ovine

Tineret ovin

20

20“

 

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 august 2005.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 21 iunie 2005.

Nr. 502.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

În temeiul art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, cu modificările ulterioare,

văzând referatul de aprobare al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin.

Art. 1. – (1) Se constituie Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, denumită în continuare Comisia, în următoarea componentă:

A. Reprezentantii Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale:

1. Avram Fitiu – presedintele comisiei;

2. Maria Groza – consilier superior la Directia buget finante – membru;

3. Tudorel Baltă – consilier superior la Directia generală elaborare strategii, politici sectoriale si de piată – membru;

4. Dumitru Cosmescu – consilier – membru.

B. Reprezentantii patronatelor de profil:

1. Sorin Minea – presedintele Asociatiei Române a Cărnii – membru;

2. Florin Popescu – presedintele Asociatiei Patronale din România din Industria Laptelui – membru;

3. Viorel Marin – presedintele Asociatiei Nationale a Industriilor de Morărit si Panificatie – membru;

4. Aurel Popescu – presedintele Patronatului Român din Industria de Morărit si Panificatie – membru;

5. Ioan Armenean – presedintele Patronatului Zahărului din România – membru;

6. Viorel Zichil – presedintele Asociatiei Patronale a Industriei Uleiurilor si Grăsimilor Vegetale – membru;

7. Dan Ghitescu – presedintele Asociatiei Patronale a Producătorilor de Margarină din România – membru;

8. Aurel Tănase – presedintele Patronatului din Industria de Conserve din Legume si Fructe si Conserve Mixte – membru;

9. Mihai Sânpetru – presedintele Asociatiei Patronale a Producătorilor de Vin – membru;

10. Ovidiu Gheorghe – directorul general al Patronatului National al Viei si Vinului – membru;

11. Zoltan Magyari – presedintele Asociatiei Producătorilor de Bere din România – membru;

12. Virgil Mailat – presedintele Patronatului Societătilor Independente Producătoare de Bere din România – membru;

13. Romulus Dascălu – presedintele Asociatiei Producătorilor de Alcool si Băuturi Spirtoase – membru;

14. Mugurel Rădulescu – presedintele Asociatiei Nationale pentru Băuturi Răcoritoare – membru;

15. Emilia Tănăsescu – presedintele Asociatiei Producătorilor Industriali de Dulciuri din România – membru;

16. Nicolae Dimulescu – presedintele Organizatiei Patronale a Pestelui – membru;

17. Ilie Van – presedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România – membru.

(2) Comisia verifică documentatia înaintată de fiecare agent economic care trebuie să întrunească conditiile de eligibilitate conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002, cu modificările ulterioare, precum si proiectele care trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 4 din acelasi act normativ.

(3) Comisia îsi desfăsoară lucrările în următoarea componentă: reprezentantii Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, împreună cu reprezentantul patronatului din domeniul la care face referire proiectul.

(4) Pentru buna desfăsurare a activitătii Comisiei se constituie secretariatul, format din:

1. Sanda Smeu – consilier la Directia buget finante;

2. Andrei Gyemant – consilier la Directia generală elaborare strategii, politici sectoriale si de piată.

Art. 2. – Directia generală elaborare strategii, politici sectoriale si de piată si Directia buget finante vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 158/2003 privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 27 iunie 2005.

Nr. 508.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIA Nr. 135

din 28 iunie 2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 133 alin. (3) din Legea nr. 8/1996,

tinând cont de faptul că organismele de gestiune colectivă beneficiare nu au ajuns la un acord cu privire la stabilirea colectorului unic al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru retransmiterea prin cablu conform art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, în termenul legal,

având în vedere faptul că în exercitarea activitătii de colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere muzicale de la distribuitorii prin cablu, organismul de gestiune colectivă UCMR-ADA a avut cea mai bună performantă în anul 2004, precum si faptul că acest organism de gestiune colectivă are cea mai bună structură teritorială si o experientă îndelungată în activitatea de colectare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMRADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector unic al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru retransmiterea prin cablu, stabilite prin metodologia publicată, potrivit Ordinului directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu