MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 565         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 iulie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

564. – Hotărâre pentru aprobarea Instructiunilor si criteriilor privind înfiintarea, autorizarea si functionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

245. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică si a Metodologiei de evaluare a impactului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice – alge verzi, dafnia, pesti

 

708/923. – Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României si convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure

 

5.120. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CISAM“ – S.A. Sânnicolau Mare, judetul Timis

 

5.133. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “SIAT – Sisteme Industriale de Automatizări“ – S.A. Bucuresti

 

5.134. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CELROM“ – S.A. Drobeta-Turnu Severin

 

5.135. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Băneasa“ – S.A. Voluntari, judetul Ilfov

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Instructiunilor si criteriilor privind înfiintarea, autorizarea si functionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Instructiunile si criteriile privind înfiintarea, autorizarea si functionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 564.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI SI CRITERII

privind înfiintarea, autorizarea si functionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Structurile teritoriale cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură acordă asistentă tehnică si juridică pentru înfiintarea, autorizarea si functionarea ocoalelor silvice, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004.

Art. 2. – (1) Asistenta tehnică si juridică constă în oferirea de consultantă referitoare la:

a) constituirea în asociatii a proprietarilor de păduri private, persoane fizice si/sau juridice, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 77/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004.

b) constituirea si functionarea ocoalelor silvice;

c) organizarea si functionarea ocoalelor silvice care gospodăresc pădurile proprietate publică a statului;

d) obligatiile ce revin proprietarilor sau detinătorilor de păduri, referitoare la respectarea si aplicarea regimului silvic;

e) modul în care se realizează autorizarea personalului silvic în vederea angajării si autorizarea ocoalelor silvice care fac obiectul prezentelor instructiuni;

f) întocmirea si promovarea documentatiilor necesare autorizării ocoalelor silvice.

(2) Asigurarea asistentei tehnice si juridice se realizează prin personal special destinat acestui scop.

Art. 3. – (1) Constituirea ocolului silvic, ca societate comercială, de către asociatie se realizează în conditiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

(2) Ocolul silvic nu poate functiona decât dacă este autorizat în conditiile prezentelor instructiuni si criterii.

Art. 4. – Personalul silvic care se încadrează, în conditiile legii, la ocolul silvic trebuie să fie personal silvic autorizat în conditiile prezentelor instructiuni si criterii.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea functionării ocoalelor silvice

 

Art. 5. – (1) Ocolul silvic are în structură cantoane, brigăzi si/sau districte silvice.

(2) Numărul de cantoane silvice care pot compune o brigadă silvică este de minimum două si de maximum 4, iar pentru constituirea unui district este de minimum 3 si de maximum 7.

(3) Numărul de brigăzi sau de districte silvice care pot compune un ocol silvic este de minimum 3 si de maximum 6.

(4) Suprafata maximă de fond forestier ce se gospodăreste de către un pădurar în cadrul cantonului silvic este de 1.500 ha; suprafata cantonului silvic se stabileste în functie de gradul de dispersie al suprafetelor de pădure care îl compun si de zona în care se constituie, respectiv: de câmpie, colinară si de munte.

Art. 6. – (1) Autorizarea pentru functionare a ocolului silvic se realizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) Autorizarea pentru functionare a ocolului silvic se realizează numai cu avizul structurii teritoriale cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărui rază îsi are sediul ocolul silvic.

Art. 7. – Avizul prevăzut la art. 6 alin. (2) se eliberează numai dacă sunt îndeplinite conditiile minime de avizare în vederea autorizării pentru functionare a ocoalelor silvice, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8. – În vederea obtinerii avizului necesar pentru obtinerea autorizatiei de functionare, ocolul silvic depune la structura teritorială cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură o cerere la care se anexează:

a) copie de pe actul constitutiv al persoanei juridice, după caz;

b) copie de pe statutul persoanei juridice;

c) copie de pe actul doveditor al calitătii de persoană juridică;

d) organigrama si statul de functii ale ocolului silvic, din care să rezulte existenta numărului minim de posturi corespunzător structurii prevăzute la art. 5;

e) fisele pentru posturile prevăzute în organigramă, care nu pot cuprinde alte atributii si obligatii în afara celor ce privesc aplicarea regimului silvic;

f) regulamentul de organizare si functionare al ocolului silvic;

g) proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al ocolului silvic, întocmit în functie de necesitătile de functionare, pentru asigurarea gestionării durabile a pădurii pe care o administrează;

h) situatia arondării suprafetelor cantoanelor, brigăzilor, districtelor; atunci când unui canton silvic îi sunt arondate si terenuri forestiere din afara fondului forestier, acestea vor fi evidentiate separat, înscriindu-se fie unitătile amenajistice din amenajamentul silvopastoral sau din studiul de transformare, fie elementele de identificare cadastrală, după caz;

i) copii de pe hărtile amenajistice la scara 1:20.000 sau 1:10.000, pentru suprafata ce este gospodărită de ocolul silvic, pe care sunt delimitate cantoanele, brigăzile/districtele, enclavele altor detinători, vecinătătile si altele asemenea;

j) lista cuprinzând mijloacele fixe existente si lista cuprinzând obiectele de inventar existente în dotarea ocolului silvic, conform conditiilor minime de logistică, la care se anexează copii de pe documentele de înregistrare contabilă: facturi, contracte de vânzare-cumpărare sau de închiriere si altele asemenea. În situatia în care bunurile mentionate mai sus nu se află în posesia ocolului silvic, se prezintă un program de conformare, cu o durată de maximum 2 ani, prin care să se asigure dotările minime.

La emiterea avizului se face mentiune în acest sens, urmând ca structura teritorială cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură să urmărească respectarea obligatiilor si a termenelor si să propună retragerea autorizatiei, după caz.

Programul de conformare va cuprinde si termenul de întocmire a amenajamentului silvic pentru suprafata arondată ocolului silvic, în cazul în care pentru suprafata respectivă nu este elaborat un amenajament silvic.

Art. 9. – În urma analizării si verificării documentatiei, directorul executiv al structurii teritoriale cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură decide, după caz:

a) avizarea autorizării functionării ocolului silvic;

b) respingerea motivată a solicitării, cu invitarea în scris a reprezentantului ocolului silvic la sediul structurii teritoriale cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru a primi asistentă tehnică si juridică în vederea obtinerii avizului.

Art. 10. – (1) În termen de 30 de zile de la eliberarea avizului pentru autorizarea functionării ocolului silvic, reprezentantul legal al acestuia solicită autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură autorizarea functionării.

(2) Eliberarea autorizatiei de functionare a ocolului silvic se face pe baza cererii depuse de persoana juridică si a avizului emis de structura teritorială cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale competente care răspunde de silvicultură.

(3) Dacă se apreciază că este necesar, anterior emiterii autorizatiei pot fi solicitate documente suplimentare din care să rezulte că sunt îndeplinite conditiile de avizare.

(4) Modelul autorizatiei de functionare este prevăzut în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea de practică a personalului silvic în vederea angajării

 

Art. 11. – (1) Autorizarea personalului silvic în vederea angajării se asigură la structura teritorială cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază îsi are domiciliul solicitantul.

(2) Autorizarea se realizează de către comisia de autorizare, denumită în continuare comisie, constituită în cadrul fiecărei structuri teritoriale cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază îsi are domiciliul solicitantul.

(3) Autorizarea se materializează prin autorizatia emisă de structura teritorială cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Autorizatia confirmă capacitatea titularului acesteia de a efectua lucrări privind cultura, exploatarea, protectia si paza pădurilor, pentru functia autorizată, în conformitate cu normele tehnice silvice si cu prevederile amenajamentelor silvice.

(5) Modelul autorizatiei de practică în vederea angajării este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 12. – Titularul autorizatiei are dreptul de a fi angajat si de a functiona, în conditiile legii, în cadrul oricărui ocol silvic constituit în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 77/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, sau în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. – (1) Pentru a fi autorizat, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie cetătean român;

b) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniti;

c) să aibă gradul profesional corespunzător functiei pentru care solicită autorizarea, acordat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 427/2001, sau să îndeplinească conditiile acordării gradului respectiv, dacă nu i-a fost acordat din motive care nu i se pot imputa;

d) să nu fi fost condamnat penal pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni;

e) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care solicită autorizarea ca personal silvic si pentru paza pădurilor.

(2) Dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1) se face exclusiv prin documentele care constituie dosarul ce se depune în vederea autorizării.

Art. 14. – Dosarul cu documentele pentru autorizare se depune la structura teritorială cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si cuprinde următoarele documente:

a) cererea pentru autorizare;

b) curriculum vitae al persoanei solicitante;

c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a studiilor de specialitate;

d) copie legalizată de pe documentul prin care i-a fost acordat gradul profesional;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) adeverintă medicală;

g) copie legalizată de pe carnetul de muncă;

h) atestatul emis în conformitate cu art. 39 lit. d) din Legea nr. 333/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru cei care solicită autorizarea pentru functii care includ si paza pădurilor.

Art. 15. – (1) Comisia este numită prin decizie a directorului executiv al structurii teritoriale cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si este formată din 5 membri, după cum urmează:

a) 4 specialisti în domeniul silvic, cu pregătire superioară, dintre care cel putin unul cu gradul profesional de inginer inspector silvic;

b) un consilier juridic.

(2) Specialistul cu gradul profesional cel mai mare Îndeplineste si functia de presedinte al comisiei.

(3) În situatia în care nu pot fi îndeplinite conditiile pentru constituirea comisiei în conformitate cu prevederile alin. (1), directorul executiv poate coopta alt personal silvic care să îndeplinească conditiile mentionate.

Art. 16. – Comisia se convoacă de către directorul executiv al structurii teritoriale cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură ori de câte ori este nevoie si este legal constituită în prezenta tuturor membrilor.

Art. 17. – (1) Secretariatul comisiei este asigurat de conducătorul compartimentului resurse umane din cadrul structurii teritoriale cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Secretarul comisiei nu este membru al acesteia.

(3) Atributiile secretarului sunt următoarele:

a) păstrează dosarele depuse, prin care se solicită autorizarea;

b) verifică autenticitatea documentelor din dosare;

c) Întocmeste periodic lista cuprinzând persoanele care au solicitat autorizarea;

d) aduce la cunostintă directorului executiv această listă, în vederea convocării comisiei;

e) redactează procesul-verbal de sedintă a comisiei si afisează rezultatele;

f) completează formularele autorizatiilor si eliberează autorizatiile, după semnare, persoanelor autorizate.

Art. 18. – (1) Comisia analizează dosarele depuse si stabileste dacă solicitantul, pe baza documentelor depuse, poate fi autorizat în vederea angajării, conform solicitării.

(2) Hotărârile comisiei se iau prin acordul tuturor membrilor.

(3) Procesul-verbal care se încheie cu ocazia sedintei se semnează de toti membrii comisiei si constituie temeiul eliberării autorizatiilor.

Art. 19. – (1) Eventualele contestatii privind rezultatele analizei realizate de comisie se depun în scris, în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, si se adresează directorului executiv al structurii teritoriale cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, care le solutionează.

(2) Rezultatul solutionării contestatiilor se afisează în termen de 48 de ore de la data depunerii acestora.

Art. 20. – (1) Autorizatia dă dreptul titularului ca în termen de un an de la emiterea ei să solicite angajarea, în conditiile legii, în cadrul unui ocol silvic care nu face parte din structura Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.

(2) În situatia în care în termen de un an titularul autorizatiei nu se angajează, autorizatia emisă îsi pierde valabilitatea.

(3) În situatia în care, după momentul autorizării, titularul autorizatiei nu mai Îndeplineste conditiile de autorizare, autorizatia este nulă de drept.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii

 

Art. 21. – (1) Următoarele fapte constituie contraventii:

a) functionarea ocolului silvic fără autorizatie de functionare eliberată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau în alte conditii decât cele prevăzute în autorizatie;

b) încadrarea de personal neautorizat sau fără ca autorizatia să confirme capacitatea angajatului, conform art. 11 alin. (4);

c) neîntocmirea programului de conformare prevăzut la art. 8 lit. j) sau nerespectarea acestuia.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei, iar contraventia prevăzută la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(3) Sanctiunile prevăzute la alin. (2) se aplică sefului ocolului silvic.

Art. 22. – În situatia în care în cursul unui an calendaristic se aplică sefului ocolului silvic 3 sanctiuni contraventionale ca urmare a încălcării prevederilor normelor care reglementează regimul silvic sau ca urmare a încălcării prevederilor prezentei hotărâri, odată cu aplicarea celei de-a treia sanctiuni se va aplica si suspendarea autorizatiei de practică pe termen de un an.

Art. 23. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către personalul împuternicit al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, al structurilor teritoriale cu specific silvic din subordinea acesteia, al autoritătii publice centrale care răspunde de control si al structurilor teritoriale cu specific silvic din subordinea acesteia.

Art. 24. – Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 21, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 25. – Dispozitiile privind contraventiile prevăzute la art. 21–24 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 26. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni si criterii

 

CONDITII MINIME

de avizare în vederea autorizării pentru functionare a unui ocol silvic

 

1. Cantonul silvic

a) conditii de personal: un post de pădurar cu grad profesional minim de pădurar debutant;

b) conditii de logistică: spatiu pentru sediul cantonului silvic, armă de pază, uniformă de serviciu, clupă forestieră, pichet de incendiu.

2. Brigada/districtul silvic

a) conditii de personal: un post de brigadier/sef de district silvic cu grad profesional minim de brigadier silvic debutant, respectiv tehnician silvic debutant;

b) conditii de logistică: spatiu pentru sediul brigăzii/districtului silvic, uniformă de serviciu, clupă forestieră, dendrometru cu pendul, pichet de incendiu;

c) conditiile prevăzute la pct. 1 pentru fiecare canton silvic din structura brigăzii/districtului silvic.

3. Ocolul silvic

a) conditii de personal cu pregătire tehnică:

– un post de sef de ocol silvic;

– minimum un post de inginer silvic cu grad profesional minim de inginer silvic debutant;

– minimum un post de subinginer silvic cu grad profesional minim de subinginer silvic debutant sau echivalent;

– un post de tehnician silvic cu grad profesional minim de tehnician silvic debutant.

Posturile de executie pot fi ocupate si de personal silvic dintr-o categorie superioară categoriei postului;

b) conditii de personal cu pregătire economică si de altă specialitate:

– în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată;

c) conditii de logistică: spatiu pentru sediul ocolului silvic, mijloc de transport exclusiv, tehnică de calcul, mijloace de comunicare, birotică, pichet de incendiu;

d) conditiile prevăzute la pct. 2 pentru fiecare brigadă/district silvic din structura ocolului silvic.

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni si criterii

 

.............................................................................

(Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură)

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

Nr. .......... din ..........

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2005 pentru aprobarea Instructiunilor si criteriilor privind înfiintarea, autorizarea si functionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, în baza Avizului nr. .............................. din ..........................., emis de ................................, se

AUTORIZEAZĂ

functionarea Ocolului silvic ......................................, cu denumirea ......................................., având sediul ................................., cu număr de înregistrare în registrul unic ................................. .

Prezenta autorizatie dă dreptul ocolului silvic autorizat să functioneze în scopul gestionării fondului forestier pe care îl are în administrare în conformitate cu reglementările în vigoare privind aplicarea regimului silvic.

 

S.S./L.S.,

...........................

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni si criterii

 

.............................................................................

(Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură)

.............................................................................

(Structura teritorială cu specific silvic din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură)

 

AUTORIZATIE

de practică în vederea angajării

Nr........... din .............

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2005 pentru aprobarea Instructiunilor si criteriilor privind înfiintarea, autorizarea si functionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004,

în baza Cererii nr. .................................................. din ..........................................................,

văzând constatările mentionate în Procesul-verbal nr. .................... din ............................., întocmit de comisia de autorizare, se

AUTORIZEAZĂ

pentru practică

domnul/doamna ...............................................1), domiciliat/domiciliată în ................................, absolvent/absolventă al/a .........................................2), pentru a fi angajat/angajată în cadrul unui ocol silvic constituit în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, sau în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Titularul prezentei autorizatii poate solicita ocuparea unui post corespunzător functiei de ................................ si are drepturile si obligatiile ce decurg din reglementările legale în vigoare.

În termen de un an de la eliberarea prezentei, titularul autorizatiei poate fi angajat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cadrul oricărui ocol silvic înfiintat în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 77/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, sau în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director executiv,

............................


1) Numele si prenumele.

2) Denumirea institutiei de învătământ absolvite si anul absolvirii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică si a Metodologiei de evaluare a impactului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice – alge verzi, dafnia, pesti

 

În temeiul art. 6 alin. (6) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluării mediului acvatic si a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substante periculoase si în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă Metodologia de evaluare a riscului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică, prevăzută în anexa nr. I*).

(2) Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din metodologia prevăzută la alin. (1).

Art. 2. – (1) Metodologia prevăzută la art. 1 are ca scop evaluarea riscului pentru biotopul si biocenoza mediului acvatic, pe baza prognozării nivelului de dispersie si acumulare a substantelor periculoase din listele I si II si a substantelor prioritare/prioritar periculoase provenite de la evacuările acestor substante din surse punctiforme.

(2) Alternativ se poate utiliza modelul PC QUASAR pentru modelarea matematică a evacuărilor de substante periculoase din listele I si II si a substantelor prioritare/prioritar periculoase în resursa de apă receptoare, din surse punctiforme.

Art. 3. – Se aprobă Metodologia de evaluare a impactului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice – alge verzi, dafnia, pesti, prevăzută în anexa nr. II*).

Art. 4. – (1) Metodologia prevăzută la art. 3 are ca scop stabilirea efectului toxic al evacuărilor de ape uzate din surse punctiforme, cu continut de substante periculoase din listele I si II si de substante prioritare/prioritar periculoase, asupra sistemelor biologice acvatice din mediul acvatic, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluării mediului acvatic si a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substante periculoase.

(2) În cazul stabilirii efectului toxic acut, metodologia prevăzută la art. 3 se poate aplica numai pentru unul dintre cele 3 sisteme biologice acvatice prevăzute.

(3) În cazul stabilirii efectului toxic cronic se va aplica în mod obligatoriu metodologia prevăzută la pct. D din anexa nr. II.

Art. 5. – (1) Administratia Natională “Apele Române“ va impune în autorizatia de gospodărire a apelor, emisă evacuatorilor de substante periculoase din listele I si II si de substante prioritare/prioritar periculoase, valori limită de evacuare si obiective de calitate pentru apele afectate de poluarea cu aceste substante sau expuse unei astfel de poluări, pe baza aplicării metodologiilor prevăzute la art. 1 si 3.

(2) Metodologiile prevăzute la art. 1 si 3 se vor aplica si pentru stabilirea valorilor limită de evacuare si a obiectivelor de calitate pentru substantele periculoase relevante stabilite pentru fiecare bazin hidrografic, în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 44/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calitătii apelor pentru substante prioritare/prioritar periculoase.

Art. 6. – Metodologia prevăzută la art. 3 va fi aplicată de către laboratoare acreditate în domeniu, la solicitarea evacuatorilor de substante prioritare/prioritar periculoase din surse punctiforme, ca parte a prevederilor art. 5 alin. (1).

Art. 7. – Directia de coordonare, reglementare, gestionarea, protectia ecologică a apelor si districte internationale din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 26 martie 2005.

Nr. 245.

 

ANEXE

 

METODOLOGIE

de evaluare a riscului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 708 din 20 iunie 2005

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 923 din 9 iunie 2005

 

ORDIN

privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României si convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure

 

În scopul asigurării functiei de sprijin privind gestionarea riscului la cutremure,

în confomitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005, si ale Hotărârii Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor functii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor, presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, si ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, presedinte al Comitetului ministerial pentru situatii de urgentă, emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, denumit în continuare INCDFP, comunică operativ principalele caracteristici ale cutremurelor intermediare (de adâncime), având magnitudinea M > 4 grade, si ale cutremurelor crustale (de suprafată), având magnitudinea M ≥ 3 grade, produse pe teritoriul României.

(2) Comunicarea INCDFP se transmite prin telefon/TO, e-mail si prin fax, conform modelului prevăzut în anexa la prezentul ordin, către:

a) Centrul Operational National al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor;

b) Centrul operativ al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumit în continuare Centrul operativ;

c) Inspectoratul de Stat în Constructii, aflat în subordinea Guvernului;

d) mass-media.

Art. 2. – În cazul producerii unui cutremur puternic, cu potentiale pierderi umane si pagube materiale, prefectii judetelor/municipiului Bucuresti din zonele potential afectate, prin specialistii din inspectoratele teritoriale si judetene în constructii, procedează în regim de urgentă la constatarea efectelor cutremurului asupra constructiilor, dotărilor si retelelor tehnico-edilitare si comunică operativ situatia din teritoriu către structurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b).

Art. 3. – (1) Centrul operativ primeste comunicatele din partea INCDFP si a prefecturilor astfel:

– în timpul programului normal de lucru, la cabinetul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si la cabinetul ministrului delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului;

– în afara programului normal de lucru, la ofiterul de serviciu de la cabinetul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) Informatiile primite potrivit alin. (1) se transmit imediat ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si ministrului delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului.

(3) În functie de situatia creată, ministrul transporturilor, constructiilor si turismului convoacă Comitetul ministerial pentru situatii de urgentă si solicită, după caz, întrunirea acestuia în sedintă comună cu Comitetul National pentru Situatii de Urgentă.

Art. 4. – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

ANEXĂ

 

NOTĂ TELEFONICĂ

 

Laboratorul retea natională a statiilor seismice din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) transmite următorul comunicat:

“În ziua de .................................., la ora ................. (ora României), s-a produs în zona ............................................. un cutremur cu magnitudinea ............................................. pe scara Richter, la adâncimea de ............ km si cu intensitatea în zona epicentrală ..................... pe scara Mercalli.

Cutremurul s-a simtit/nu s-a simtit la Bucuresti.“

Alte date comunicate:

...........................................................................................................................................................................

 

 

Din partea INCDFP, am transmis comunicatul:

Ziua ...........................

Ora ............................

Numele si prenumele ....................................

Functia ............................................................

 

Din partea Centrului Operational

National al Inspectoratului General pentru

Situatii de Urgentă, am primit comunicatul:

Ziua ...........................

Ora ............................

 

Numele si prenumele .......................

Functia .........................................

Din partea Centrului operativ al

Ministerului Transporturilor, Constructiilor

si Turismului, am primit comunicatul:

Ziua ...........................

Ora ............................

 

Numele si prenumele.........................

Functia .........................................

Din partea Inspectoratului de Stat

în Constructii – ISC, am primit

comunicatul:

Ziua ...........................

Ora ............................

 

Numele si prenumele.........................

Functia .........................................

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CISAM“ – S.A. Sânnicolau Mare, judetul Timis

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. – Procedura de administrare specială la Societatea Comercială “CISAM“ – S.A. Sânnicolau Mare, judetul Timis, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.130/2004, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 16 iunie 2005.

Nr. 5.120.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “SIAT – Sisteme Industriale de Automatizări“ – S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “SIAT – Sisteme Industriale de Automatizări“ – S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “SIAT – Sisteme Industriale de Automatizări“ – S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169, sectorul 1, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/12242/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. – (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

– situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

– identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

– inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

– efectuarea plătilor către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, creditorii comerciali, după un grafic întocmit de societatea comercială si de administratorul special;

– inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

– cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

– inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) luarea de măsuri exceptionale în perioada premergătoare anuntului de ofertă cu referire la divizări, fuziuni, vânzări de active pentru plata datoriilor societătii comerciale, aplicarea de programe de restructurare cu/fără reducere de personal, conversia în actiuni a unor creante;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. – La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 20 iunie 2005.

Nr. 5.133.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CELROM“ – S.A. Drobeta-Turnu Severin

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “CELROM“ – S.A. Drobeta-Turnu Severin,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “CELROM“ – S.A. Drobeta-Turnu Severin, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Mehedinti, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J25/4/1990, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. – (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

– situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

– identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

– inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

– efectuarea plătilor către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, creditorii comerciali, după un grafic întocmit de societatea comercială si de administratorul special;

– inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

– cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

– inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) luarea de măsuri exceptionale în perioada premergătoare anuntului de ofertă cu referire la divizări, fuziuni, vânzări de active pentru plata datoriilor societătii comerciale, aplicarea de programe de restructurare cu/fără reducere de personal, conversia în actiuni a unor creante;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. – La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 20 iunie 2005.

Nr. 5.134.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Băneasa“ – S.A. Voluntari, judetul Ilfov

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Băneasa“ – S.A. Voluntari,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Băneasa“ – S.A. Voluntari, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32, judetul Ilfov, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J23/915/2003, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. – (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

– situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

– identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

– inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

– efectuarea plătilor către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, creditorii comerciali, după un grafic întocmit de societatea comercială si de administratorul special;

– inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

– cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

– inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) luarea de măsuri exceptionale în perioada premergătoare anuntului de ofertă cu referire la divizări, fuziuni, vânzări de active pentru plata datoriilor societătii comerciale, aplicarea de programe de restructurare cu/fără

reducere de personal, conversia în actiuni a unor creante;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. – La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si  completările ulterioare.

Art. 4. – Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 20 iunie 2005.

Nr. 5.135.