MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 83         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 548 din 14 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 si 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

9/14. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al presedintelui Institutului National de Statistică privind completarea Clasificării ocupatiilor din România

 

3.032. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 548

din 14 decembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 si 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 si 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Ileana Popa si Robertino-Cristian Popa în Dosarul nr. 5.466/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal sunt prezenti Ana Ileana Leuca si Ion Leuca, prin mandatar Ion Stanciu.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părtilor prezente solicită respingerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 31 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 5.466/2003, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 si 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Ileana Popa si Robertino-Cristian Popa.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 23 si 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) si art. 18 din Constitutie.

Instanta de judecată apreciază ca neîntemeiată exceptia ridicată, cu motivarea că prevederile legale criticate nu fac nici o diferentiere în privinta tratamentului legal aplicabil în materia schimbului obligatoriu de locuintă, în functie de cetătenia ori domiciliul proprietarului sau chiriasului.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră exceptia ca neîntemeiată, arătând că asupra constitutionalitătii celor două texte criticate Curtea s-a pronuntat prin numeroase decizii, statuând că acestea sunt constitutionale.

Avocatul Poporului arată că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate, întrucât reglementările continute de aceste texte au ca scop asigurarea atât a protectiei chiriasilor din locuintele retrocedate fostilor proprietari, cât si garantarea dreptului de proprietate privată al persoanelor fizice îndreptătite la măsuri reparatorii, fără privilegii si discriminări.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 23 si 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001.

Textele criticate au următorul continut:

- Art. 23: “(1) Proprietarii au dreptul să ceară si să obtină mutarea chiriasilor din spatiile cu destinatia de locuintă pe calea unui schimb obligatoriu.

(2) Pentru aceasta proprietarul este obligat să pună la dispozitie chiriasului, cu contract de închiriere, un alt spatiu cu destinatia de locuintă în aceeasi localitate sau într-o altă localitate, cu acordul chiriasului, cu asigurarea exigentelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Dacă locuinta oferită în schimb este proprietatea altei persoane, contractul de închiriere se încheie de către aceasta pentru un termen care nu poate fi mai mic decât cel prevăzut în contractul initial.”;

- Art. 24: “(1) Chiriasul nu este obligat să se mute, dacă în locuinta care i se oferă în schimb nu i se asigură suprafata locuibilă si numărul de camere la care este îndreptătit conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta ordonantă de urgentă, dar nici nu poate pretinde o suprafată locuibilă sau un număr de camere mai mare decât cele la care este îndreptătit potrivit prezentei ordonante de urgentă sau decât cele pe care le detine cu chirie si nici conditii mai bune de locuit decât cele pe care le are în locuinta din care urmează să se mute.

(2) Nu i se va putea cere chiriasului să se mute într-o locuintă insalubră si nici să accepte o locuintă lipsită de dependintele strict necesare - bucătărie, baie, WC -, prevăzute în contractul de închiriere a locuintei din care urmează să se mute.

(3) Chiriasul nu va putea însă să invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul că locuinta oferită este situată într-un cartier periferic, că este mai putin confortabilă datorită felului diferit de încălzire, că nu are curte ori datorită etajului la care se află locuinta oferită în schimb.

(4) Chiriasul poate fi evacuat si din garajul detinut, dacă acesta a apartinut, la data preluării de către stat, locuintei din care urmează să se mute, chiar dacă proprietarul nu poate să îi ofere chiriasului un alt garaj la schimb.”

În motivarea exceptiei ridicate, autorii acesteia invocă încălcarea art. 16 alin. (1) si (2) si a art. 18 din Constitutie, texte ce au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 18: “(1) Cetătenii străini si apatrizii care locuiesc în România se bucură de protectia generală a persoanelor si a averilor, garantată de Constitutie si de alte legi.

(2) Dreptul de azil se acordă si se retrage în conditiile legii, cu respectarea tratatelor si a conventiilor internationale la care România este parte.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, în ansamblu, precum si unele dintre articolele ei, printre care si art. 23 si 24, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, iar Curtea, prin mai multe decizii, a statuat în sensul constitutionalitătii lor.

Astfel, prin Decizia nr. 157 din 22 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 12 iunie 2003, si prin Decizia nr. 263 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003, Curtea a decis că instituirea de regimuri juridice diferite în situatii care impun rezolvări diferite, nu poate fi apreciată drept o încălcare a principiului egalitătii în fata legii.

Curtea a retinut în acele decizii că statul, chemat să medieze conflictul locativ dintre proprietarul, persoană fizică, si chirias, a procedat corect, asigurându-i primului posibilitatea valorificării atributelor dreptului său de proprietate, îngrijindu-se totodată de protectia celui de-al doilea împotriva unor eventuale abuzuri, prin instituirea unor exigente rezonabile, fără a căror satisfacere chiriasul nu poate fi obligat să elibereze locuinta.

Atât considerentele, cât si solutiile acelor decizii sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

În ceea ce priveste sustinerea potrivit căreia dispozitiile art. 23 si 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 ar contraveni prevederilor art. 18 din Constitutie, Curtea constată, de asemenea, că este neîntemeiată, întrucât textul constitutional invocat tocmai garantează egalitatea cetătenilor străini si apatrizilor cu domiciliul în România în privinta protectiei generale a persoanelor si averilor lor.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 si 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Ileana Popa si Robertino-Cristian Popa în Dosarul nr. 5.466/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ale art. 5.4 din Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru prestarea de către Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta a serviciului de transport al titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 40/2004 privind aprobarea tarifelor de derulare titei si produse petroliere prin terminalul petrolier.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere Societătii Comerciale “Oil Terminal” - S.A. Constanta.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2005.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

MOTORINĂ

Operatia

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare din cisterne

CF în rezervor si

încărcare la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

83.473

30.000-50.000 tone

78.835

Peste 50.000 tone

74.198

Primire pe conductă în

rezervor si încărcare

la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

78.835

30.000-50.000 tone

74.198

Peste 50.000 tone

64.924

 

BENZINĂ

Operatia

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare din cisterne

CF în rezervor si

încărcare la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

74.198

30.000-50.000 tone

71.881

Peste 50.000 tone

64.924

Primire pe conductă în

rezervor si încărcare

la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

67.255

30.000-50.000 tone

62.605

Peste 50.000 tone

55.650

 

TITEI

Operatia

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare din navă si

predare la CONPET

Indiferent de cantitate

80.213

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ T.V.A. si consumurile tehnologice.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 9 din 12 ianuarie 2005

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

Nr. 14 din 14 ianuarie 2005

 

ORDIN

privind completarea Clasificării ocupatiilor din România

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizării în România;

- Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din România,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si presedintele Institutului National de Statistică emit următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă completarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupatii din economie prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Clementina Ivan Ungureanu

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

LISTA*)

ocupatiilor ce completează Clasificarea ocupatiilor din România

 

- Se introduce grupa de bază 1211 “Conducători si alti functionari superiori în sistemul bancar” cu următorul cuprins:

“Presedintii, vicepresedintii si alti functionari superiori din sistemul bancar reprezintă si angajează unitatea bancară în relatiile cu clientii, precum si în fata organelor de jurisdictie; semnează actele de angajare a cheltuielilor materiale si bănesti, precum si toate celelalte acte ce se emit de către bancă, potrivit normelor; organizează si coordonează activitatea băncii conform dispozitiilor legale în vigoare.”

- Se introduce grupa de bază 2415 “Specialisti în domeniul bancar” cu următorul cuprins:

“Specialistii în domeniul bancar aplică politica băncii în domeniul promovării si vânzării produselor si serviciilor bancare (creditarea clientilor băncii, administrarea conturilor în lei si în valută ale persoanelor fizice si juridice, prin operatiuni executate la ordinul acestora, derularea operatiunilor de încasări si plăti în lei si în valută, monitorizarea acestor operatiuni etc.), realizând interfata cu clientul; gestionează activitatea de management al clientelei prin întretinerea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu clientii băncii; evaluează bunurile aduse în garantia creditelor si realizează studiile de fezabilitate; efectuează operatiuni de decontare între unitătile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice si cele proprii ale băncii etc.”

- Se introduce grupa de bază 2416 “Specialisti în domeniul asigurărilor” cu următorul cuprins:

“Specialistii în domeniul asigurărilor negociază si încheie contractele de asigurare si reasigurare, încasează primele de asigurare, execută activitatea de contractare a evenimentelor asigurate si plata despăgubirilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate, acordă consultatii clientilor în domeniul asigurărilor, evaluează riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep si îmbunătătesc produsele de asigurare, formează si administrează retele de vânzare asigurări.”

- Se introduce grupa de bază 2417 “Specialisti în evlauare” cu următorul cuprins:

“Specialistii în evaluare execută lucrări de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, înteleg si pot aplica în mod corect acele metode si tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile; evaluează întreprinderi, proprietăti (bunuri) imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectuează evaluări în scopul asigurării.”

- Se introduce grupa de bază 2418 “Experti tehnici extrajudiciari” cu următorul cuprins:

“Specialistii în domeniul tehnic întocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea si precizarea unor «împrejurări de fapt», analizează aspectele tehnice si economice ale unei întreprinderi în vederea reorganizării, dezvoltă sau îmbunătătesc procedeele de productie sau comerciale si întocmesc rapoarte de expertiză tehnică si economică pentru terte persoane.”

- Se completează grupa de bază 2470 “Specialisti în administratia publică” cu următorul text:

“[...] informare asupra programelor si posibilitătilor de finantare a proiectelor, informare privind strategia de dezvoltare preconizată, stabilirea si mentinerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmărirea derulării proiectelor”.

- Se completează grupa de bază 3213 “Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici în unităti de productie” cu următorul text:

“[...] tehnicienii din activitatea de productie agricolă vegetală, zootehnie si silvicultură realizează activităti si servicii cu caracter tehnic pentru cresterea randamentului de productie si ameliorarea calitătii produselor, acordă asistentă tehnică si consultantă privind tehnologiile de cultură a plantelor, tehnologiile de crestere si reproductie a animalelor, lucrări specifice silviculturii”.

- Se completează grupa de bază 3225 “Tehnicieni dentari” cu următorul text:

“Tehnicienii dentari execută proteze dentare fixe si mobile, aparate ortodontice si proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obtinerea unei proteze dentare, instruind în procesul de învătământ profesional.”

- Se completează grupa de bază 3429 “Agenti comerciali si de afaceri” cu următorul text:

“[...] operatorii de interviu se ocupă cu culegerea de date în vederea prelucrării în cadrul cercetărilor de piată si de opinie publică.”

- Se completează grupa de bază 3460 “Asistenti sociali” cu următorul text:

“[...] prestează activităti care de regulă se adresează unor persoane din grupul-tintă pentru ameliorarea capacitătii de integrare a acestora, initiază actiuni pentru readaptarea persoanelor dependente, acordă consultatii pentru prevenirea si diminuarea efectelor dependentei”.

- Se modifică cuprinsul grupei de bază 4141 “Bibliotecari si arhivari” astfel:

“Bibliotecarii, arhivarii si restauratorii tin registrele si fisierele unei biblioteci, referitoare la achizitionarea, pretul si restituirea de cărti si alte publicatii; triază si clasează acte si documente; copiază documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau al altor aparate; redau bunurilor culturale un aspect cât mai apropiat de cel original.”

- Se completează grupa de bază 5139 “Lucrători în serviciu pentru populatie” cu următorul text:

“Mediatorul social acordă sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul-tintă, pentru ameliorarea capacitătii de integrare a acestora, actionează pentru a păstra legătura dintre autoritătile locale si beneficiari, se adaptează situatiilor pentru a aplana conflicte, tinând seama de obiceiuri si de traditii etnice.”

- Se completează grupa de bază 5220 “Vânzători” cu următorul text;

“Vânzătorii de produse naturiste trebuie să cunoască produsele pe care le promovează si le vând, să urmărească conditiile de valabilitate, păstrare, depozitare, manipulare si administrare, să stie să promoveze marfa atât prin expunere vizibilă, cât si prin sugestii privind gama de produse, să aibă cunostinte în domeniul apifitoterapiei, dietoterapiei si igieno-cosmeticii.”

- Grupa de bază 6154 se va numi “Paznici de vânătoare” si va avea următorul cuprins:

“Paznicii de vânătoare se ocupă cu asigurarea pazei si cu gospodărirea fondurilor de vânătoare, cu paza, ocrotirea si îngrijirea animalelor sălbatice din fondurile de vânătoare, cu asigurarea si distribuirea hranei complementare speciilor de vânat din fondurile de vânătoare, cu desfăsurarea de activităti agricole pentru asigurarea hranei vânatului, cu combaterea dăunătorilor cu păr si pene ai speciilor de vânat, cu prevenirea si descoperirea actelor de braconaj, cu gestionarea si mentinerea în stare de functionare a constructiilor, instalatiilor si amenajărilor vânătoresti.”

- Se completează grupa de bază 9330 “Muncitori necalificati în transporturi si manipulanti mărfuri” cu următorul text:

“[...] spălarea si curătarea cisternelor”.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat

 

În baza prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Formularele de diplome, ale căror machete sunt prezentate în anexele la regulament, vor fi gestionate de inspectoratele scolare.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2005.

Nr. 3.032.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, ministrul educatiei si cercetării este autorizat să acorde pesonalului didactic din învătământul de stat următoarele distinctii:

- adresă de multumire publică;

- diploma “Gheorghe Lazăr”, clasele I, a II-a si a III-a;

- diploma de excelentă.

Art. 2. - Unui cadru didactic nu i se pot acorda simultan două distinctii.

Art. 3. - Cadrul didactic care a beneficiat de o distinctie poate solicita acordarea altei distinctii de nivel superior după o perioadă de minimum 5 ani.

 

CAPITOLUL II

Criterii pentru acordarea unei distinctii

 

Art. 4. - Adresa de multumire publică (modelul este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament) se acordă cadrelor didactice titulare sau suplinitoare, care au obtinut cel putin definitivatul în învătământ, pentru contributia esentială la dezvoltarea învătământului si/sau progresului scolar.

Art. 5. - Diploma “Gheorghe Lazăr” clasa I (modelul este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament) se acordă cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic I si care îndeplinesc cel putin 4 dintre următoarele conditii: a) să fi primit calificativul “Foarte bine” pentru activitatea didactică efectivă si neîntreruptă desfăsurată în ultimii 20 de ani;

b) să detină cel putin un premiu/mentiune (elev component al loturilor nationale) la faza natională si/sau internatională cu elevii participanti la olimpiade, concursuri scolare sau competitii sportive;

c) să probeze preocupări relevante în activitatea educativă în scoală si în comunitate (coordonarea unor formatii/cercuri artistice, sportive, stiintifice la nivel local; organizarea de activităti, proiecte/programe extracurriculare la nivel national/international);

d) să demonstreze preocupări cu relevantă în activitatea didactică (autor, coautor la programe scolare, manuale si auxiliare didactice, mijloace de învătământ, lucrări de specialitate si/sau metodice publicate, membru al comisiilor nationale de specialitate, contributii la elaborarea proiectelor de regulamente, metodologii si acte normative, cercetări experimentale sau fundamentale);

e) să manifeste deontologie profesională, profesionalism si conduită morală incontestabile, receptivitate la nou, conduită inovativă; disponibilitate pentru participarea la rezolvarea, dezamorsarea sau prevenirea unor situatii “problemă” ale tineretului (abandon, absenteism, consum de droguri, alcoolism etc.).

Art. 6. - Diploma “Gheorghe Lazăr” clasa I este însotită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni.

Art. 7. - Diploma “Gheorghe Lazăr” clasa a II-a (modelul este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament) se acordă cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic I si care îndeplinesc cel putin 3 dintre următoarele conditii:

a) să fi primit calificativul “Foarte bine” pentru activitatea didactică efectivă si neîntreruptă desfăsurată în ultimii 15 ani;

b) să detină cel putin un premiu/mentiune la faza judeteană si/sau natională cu elevii participanti la olimpiade, concursuri scolare sau competitii sportive;

c) să probeze preocupări relevante în activitatea educativă în scoală si în comunitate (coordonarea unor formatii/cercuri artistice, sportive, stiintifice la nivel local; organizarea de activităti, proiecte/programe la nivelul inspectoratului scolar si/sau al organelor administratiei publice locale);

d) să demonstreze preocupări cu relevantă în activitatea didactică (autor, coautor la manuale si auxiliare didactice, mijloace de învătământ, lucrări de specialitate si/sau metodice publicate, membru al comisiilor de specialitate ale inspectoratului scolar, cercetare stiintifică);

e) să manifeste deontologie profesională, profesionalism si conduită morală incontestabile, receptivitate la nou, conduită inovativă; disponibilitate pentru participarea la rezolvarea, dezamorsarea sau prevenirea unor situatii “problemă” ale tineretului (abandon, absenteism, consum de droguri, alcoolism etc.).

Art. 8. - Diploma “Gheorghe Lazăr” clasa a II-a este însotită de un premiu a cărui valoare este de 15% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni.

Art. 9. - Diploma “Gheorghe Lazăr” clasa a III-a (modelul este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament) se acordă cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic II si care îndeplinesc cel putin 3 dintre următoarele conditii:

a) să fi primit calificativul “Foarte bine” pentru activitatea didactică efectivă si neîntreruptă desfăsurată în ultimii 10 ani;

b) să detină cel putin un premiu/mentiune la faza judeteană cu elevii participanti la olimpiade, concursuri scolare sau competitii sportive;

c) să probeze preocupări relevante în activitatea educativă în scoală si în comunitate (coordonarea unor formatii/cercuri artistice, sportive, stiintifice la nivel local, organizarea de activităti, proiecte/programe extracurriculare la nivelul unitătii de învătământ si/sau al organelor administratiei publice locale);

d) să demonstreze preocupări cu relevantă în activitatea didactică (metodist, responsabil autor, coautor la programe scolare, manuale scolare, mijloace de învătământ, lucrări de specialitate si/sau metodică);

e) să manifeste deontologie profesională, profesionalism si conduită morală incontestabile, receptivitate la nou, creativitate inovativă; disponibilitate pentru participarea la rezolvarea, dezamorsarea sau prevenirea unor situatii “problemă” ale tineretului (abandon, absenteism, consum de droguri, alcoolism etc.).

Art. 10. - Diploma “Gheorghe Lazăr” clasa a III-a este însotită de un premiu a cărui valoare este de 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni.

Art. 11. - Diploma de excelentă (modelul este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul regulament) se acordă cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic I, pensionari sau pensionabili cu activitate efectivă si neîntreruptă în învătământ cel putin 25 de ani, pentru merite deosebite în dezvoltarea curriculumului si/sau managementului scolar, care au dat dovadă de profesionalism, deontologie profesională si conduită morală incontestabile.

Art. 12. - Diploma de excelentă este însotită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Calendarul si procedura de atribuire a distinctiilor si premiilor personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat se desfăsoară în etape, după cum urmează:

1. solicitantul întocmeste si depune la conducerea unitătii de învătământ cererea si raportul de autoevaluare însotit de documentele doveditoare, conform criteriilor de mai sus, până la data de 28 februarie;

2. consiliul de administratie al unitătii de învătământ analizează dosarul si formulează aprecieri sintetice (anexa nr. 6 la prezentul regulament) asupra fiecărui solicitant până la data de 10 martie;

3. directorul unitătii de învătământ înaintează la inspectoratul scolar cererea, raportul de autoevaluare cu anexele doveditoare si aprecierea consiliului de administratie până la data de 15 martie;

4. consiliul de administratie al inspectoratului scolar analizează propunerile si stabileste lista solicitantilor în ordinea descrescătoare a punctajului acordat si o afisează până la data de 25 martie. Numărul distinctiilor acordate anual se stabileste de inspectoratul scolar în limita fondurilor bugetare alocate;

5. eventualele contestatii se pot depune la registratura inspectoratului scolar, în termen de 3 zile calendaristice de la data afisării;

6. comisia de contestatii a inspectoratului scolar, numită prin decizie a inspectorului scolar general, analizează contestatiile si afisează rezultatele definitive în termen de 7 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea contestatiilor;

7. listele cuprinzând datele solicitantilor validati (anexa nr. 7 la prezentul regulament) vor fi înaintate la Ministerul Educatiei si Cercetării până la data de 10 aprilie;

8. Ministerul Educatiei si Cercetării verifică listele înaintate de inspectoratele scolare si elaborează ordinul de eliberare a distinctiilor;

9. plata premiilor se va face de unitatea de învătământ la care sunt angajate cadrele didactice.

Art. 14. - Inspectoratele scolare sunt autorizate să stabilească si alte criterii în completarea celor prezentate (zone izolate, predare simultană, activitate cu elevii cu handicap etc.), precum si un punctaj, care le completează pe cele existente în prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

CABINET MINISTRU

Str. G-ral Berthelot 28-30, Bucuresti

Tel.: 3133315; Fax: 3124719

 

Stimate/Stimată

 

Conducerea Ministerului Educatiei si Cercetării este onorată să vă adreseze sincera pretuire si profunda admiratie pentru înalta dumneavoastră tinută morală demonstrată în activitatea neobosită pe tărâmul scolii.

Dumneavoastră ati dovedit că profesia de dascăl si educator este sinonimă cu pasiunea si abnegatia în formarea viitorilor cetăteni ai unei tări demne.

Cu deosebită satisfactie omagiem în persoana dumneavoastră un model de slujire a învătământului, talentul de a cultiva în constiinta elevilor/copiilor valorile spirituale perene ale poporului nostru, măiestria de a sădi în sufletele lor dragostea pentru patrie si dorinta de a deveni cetăteni demni ai României.

Suntem încredintati că veti continua fără preget nobila misiune pe care v-ati asumat-o, aceea de a transmite viitorimii încrederea în propriile capacităti, în victoria competentei, a cinstei, a adevărului si dreptătii, pasiunea pentru cunoastere.

Vă dorim multă sănătate si fericire, satisfactii si împliniri în activitatea dumneavoastră profesională, astfel încât să rămâneti un model de slujire a scolii, de atasament fată de nobilele ei idealuri, ca dascăl hărăzit cu iscusintă si har în modelarea vlăstarelor viitorului nostru european.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

...................................

 

Data: 12 ianuarie 2005.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

DIPLOMA

“GHEORGHE LAZĂR” CLASA I

 

Se acordă domnului/doamnei ..............................................................................................................................*, cadru didactic la ............................................................................................, judetul ...................................................., Diploma “Gheorghe Lazăr” clasa I pentru merite deosebite în activitatea la catedră si pentru rezultate remarcabile obtinute în formarea si educarea tinerilor.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

.............................................

 

Data si locul eliberării: ................................................

 

Portret Gheorghe Lazăr


*) Se mentionează calificarea (profesor, învătător, educatoare) si gradul stiintific (doctor în stiinte) al cadrului didactic.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

DIPLOMA

“GHEORGHE LAZĂR” CLASA a II-a

 

Se acordă domnului/doamnei ..............................................................................................................................*, cadru didactic la ............................................................................................, judetul ...................................................., Diploma “Gheorghe Lazăr” clasa a II-a pentru merite deosebite în activitatea la catedră si pentru rezultate remarcabile obtinute în formarea si educarea tinerilor.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

.............................................

 

Data si locul eliberării: ...........................................

 

Portret Gheorghe Lazăr

 


*) Se mentionează calificarea (profesor, învătător, educatoare) si gradul stiintific (doctor în stiinte) al cadrului didactic.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

DIPLOMA

“GHEORGHE LAZĂR” CLASA a III-a

 

Se acordă domnului/doamnei ..........................................................................................*, cadru didactic la ............................................................, judetul ...................................................., Diploma “Gheorghe Lazăr” clasa a III-a pentru merite deosebite în activitatea la catedră si pentru rezultate remarcabile obtinute în formarea si educarea tinerilor.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

.............................................

 

Data si locul eliberării: ...........................................

 

Portret Gheorghe Lazăr


*) Se mentionează calificarea (profesor, învătător, educatoare) si gradul stiintific (doctor în stiinte) al cadrului didactic.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

DIPLOMĂ DE EXCELENTĂ

 

Se acordă domnului/doamnei ....................................................................................*, cadru didactic la ..................................................................., judetul ...................................................., Diploma de excelentă pentru cei peste 25 de ani de activitate remarcabilă în slujba scolii si pentru merite deosebite în modernizarea predării disciplinei  ............................................................................................. .

 

Ministrul educatiei si cercetării,

.............................................

 

Data si locul eliberării: ...........................................


*) Se mentionează calificarea (profesor, învătător, educatoare) si gradul stiintific (doctor în stiinte) al cadrului didactic.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

APRECIERE

 

Consiliul de administratie al ......................................................................................................1), în urma analizării dosarului depus de .................................................................................2),

- autentifică si validează calificativele anuale din ultimii ...................... ani;

- recunoaste profesionalismul, conduita morală ireprosabilă si atestă respectarea deontologiei profesionale a solicitantului;

- validează documentele care dovedesc activitatea depusă de domnia sa în perioada evaluată, prezentate în sustinerea solicitării;

- recomandă pe ........................................................................................2) pentru obtinerea ...................................................................3).

Prezenta apreciere este însotită de copia procesului-verbal al sedintei Consiliului de administratie din data de ..................... .

 

Pentru conformitate,

Presedintele Consiliului de administratie al ..............................................................1)


1) Denumirea unitătii de învătământ.

2) Numele si prenumele solicitantului.

3) Nominalizarea felului distinctiei.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

TABEL NOMINAL

pentru acordarea ......................*)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Gradul didactic

Specialitatea

 

Vechimea în muncă

Denumirea unitătii de învătământ

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Nominalizarea tipului de distinctie propus.