MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 76         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 538 din 7 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 565 din 16 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 “Decont privind accizele” si 130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 538

din 7 decembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Constructii Molnar Prodcom” - S.R.L. Teaca în Dosarul nr. 1.845/2004 al Judecătoriei Bistrita.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că autorul acesteia nu invocă nici un text constitutional în sustinerea exceptiei ridicate, ceea ce este contrar prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.845/2004, Judecătoria Bistrita a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Constructii Molnar Prodcom” - S.R.L. Teaca. Exceptia a fost ridicată într-o cauză care avea ca obiect solutionarea unei plângeri împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor sunt neconstitutionale “în măsura în care se referă si la faptele săvârsite prin omisiune, deoarece nu este admisibil ca acestea să fie asimilate faptelor comisive, si în consecintă să fie considerate continue”. În optica autorului exceptiei, constatarea faptelor săvârsite prin omisiune poate fi “făcută oricând si numai de la data constatării lor să curgă termenul de 6 luni pentru aplicarea sanctiunii”, iar nu din momentul în care a început săvârsirea prin inactiune a faptei contraventionale.

Judecătoria Bistrita consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât, pe de o parte, “petenta [...] nu a invocat textul constitutional care se pretinde că s-ar încălca prin aplicarea art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001”, iar, pe de altă parte, “motivele invocate [...] tin de solutionarea cauzei, fiind aspecte de interpretare a textelor legale”, ceea ce este atributul exclusiv al instantei legal învestite cu solutionarea cauzei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, desi mentionează că “autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu precizează care sunt textele constitutionale considerate a fi încălcate”, iar motivele invocate în sustinerea exceptiei tin de interpretarea legii, nefiind o problemă de constitutionalitate.

Totodată, Guvernul arată că dispozitia legală criticată a mai fost supusă controlului de constitutionalitate, Curtea statuând că, “datorită faptului că încălcarea obligatiei legale durează în timp, legiuitorul a instituit reguli speciale cu privire la momentul de la care începe să curgă termenul de prescriptie”.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă. Se sustine că, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizările adresate Curtii trebuie să fie motivate, întrucât aceasta “este competentă să se pronunte numai în limitele sesizării”. Se apreciază că, “întrucât autorul exceptiei nu a indicat textul constitutional presupus încălcat de art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, [...] instanta de control constitutional nu se poate pronunta asupra exceptiei ridicate, deoarece s-ar substitui părtii în ceea ce priveste invocarea motivului de neconstitutionalitate, exercitând astfel, din oficiu, controlul de constitutionalitate a textului de lege criticat”. În acest sens se invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale au următorul cuprins:

- Art. 13 alin. (2): “În cazul contraventiilor continue termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data constatării faptei. Contraventia este continuă în situatia în care încălcarea obligatiei legale durează în timp”.;

- Art. 13 alin. (1), la care se face trimitere prin textul criticat, are următorul cuprins: “Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârsirii faptei.”

Curtea retine că, în esentă, autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale în măsura în care termenul de prescriptie de 6 luni, prevăzut de art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, curge de la data constatării faptei săvârsite prin omisiune, iar nu de la data săvârsirii acesteia.

Curtea observă că, în sustinerea criticii sale, autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu invocă încălcarea nici unui text constitutional, aceasta bazându-se exclusiv pe interpretarea, într-un anumit sens, a textului art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

În conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizările de neconstitutionalitate trebuie motivate, ceea ce corespunde spiritului dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si dispozitiilor Legii nr. 47/1992 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate, care exclude controlul din oficiu asupra constitutionalitătii legilor si ordonantelor Guvernului.

În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Constructii Molnar Prodcom” - S.R.L. Teaca în Dosarul nr. 1.845/2004 al Judecătoriei Bistrita.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 565

din 16 decembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Claudia Margareta Nită - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, exceptie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Gorj - Sectia comercială si de contencios administrativ în Dosarul nr. 928/C/2004 al aceleiasi instante.

La apelul nominal răspunde partea Societatea Comercială “Complexul Energetic Rovinari” - S.A. din Rovinari, prin consilier juridic Virgil Novac, cu delegatie depusă la dosar, lipsind Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent informează că Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei a depus la dosarul cauzei note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând, în acest sens, că, pe de o parte, ordonanta de urgentă criticată a fost abrogată prin Legea energiei electrice nr. 318/2003, la o dată anterioară sesizării Curtii Constitutionale, iar, pe de altă parte, la adoptarea actului normativ atacat, au fost respectate prevederile art. 115 alin. (5) din Constitutie, invocate de instanta de judecată în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Cauza se află în stare de judecată.

Acordându-i-se cuvântul pe fond, reprezentantul Societătii Comerciale “Complexul Energetic Rovinari” - S.A. reiterează argumentele expuse de instanta de judecată în încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale, solicitând, în final, admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 iulie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 928/C/2004, Tribunalul Gorj - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică. Exceptia a fost ridicată, din oficiu, de instanta de judecată într-un proces având ca obiect solutionarea recursului declarat de Autoritatea Natională de

Reglementare în domeniul Energiei din Bucuresti împotriva unei sentinte civile prin care s-a înlocuit sanctiunea amenzii contraventionale, dispusă împotriva Societătii Comerciale “Complexul Energetic Rovinari” - S.A., cu sanctiunea contraventională a avertismentului.

În motivarea exceptiei Tribunalul Gorj – Sectia comercială si de contencios administrativ arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică încalcă prevederile art. 114 alin. (4) si (5) din Constitutie, întrucât:

Domeniul energiei electrice si termice, pe care îl reglementează ordonanta criticată, “face obiectul unei legi organice” ce “nu poate fi reglementat printr-o ordonantă de urgentă”, întrucât Legea nr. 148/1998 abilitează Guvernul “să emită ordonante în mai multe domenii, dar nu si în cel al energiei”. Consideră că “asigurarea cu combustibil si energie este o necesitate permanentă, economia concurentială în domeniul energetic nu apare subit”, astfel că nota de argumentare din preambulul ordonantei criticate nu justifică adoptarea sa în regim de urgentă.

Chiar “presupunând că a existat un caz exceptional, în sensul art. 114 alin. (4) din Constitutie”, instanta apreciază că ordonanta criticată “trebuia, de urgentă, să fie discutată în Parlament, aprobată sau respinsă într-un timp relativ scurt, pentru a i se justifica denumirea”. Or, din documentatia aflată la dosarul instantei de judecată si invocată de aceasta în motivarea exceptiei de

neconstitutionalitate rezultă că ordonanta de urgentă criticată a fost, pentru o lungă perioadă de timp, “fie trimisă pentru avize, fie pe ordinea de zi” a fiecăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, fără a fi însă respinsă sau aprobată.

În concluzie, se arată că, “desi Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 a fost emisă la data de 28 decembrie 1998” si a produs efecte juridice timp de aproape 5 ani, “nici până la aparitia Legii energiei electrice nr. 318/2003 nu a fost aprobată sau respinsă”, asa cum prevede art. 114 alin. (5) din Constitutie.

Pentru a sublinia admisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, instanta de judecată arată că “de solutionarea acesteia depinde solutionarea recursului”, întrucât, în baza acestei ordonante, Societatea Comercială “Complexul Energetic Rovinari” - S.A. a fost sanctionat cu o amendă contraventională.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si institutiei Avocatul Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de

neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul a transmis punctul său de vedere cu Adresa nr. 5/9.610/A.N. din data de 3 noiembrie 2004, prin care consideră că, potrivit art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă. În acest sens, arată că ordonanta criticată a fost abrogată prin dispozitiile art. 66 din Legea nr. 318/2003 “si, în consecintă, prin Legea nr. 380/2003,

această ordonantă de urgentă a fost respinsă”.

Avocatul Poporului a transmis punctul său de vedere cu Adresa nr. 7.737 din data de 18 octombrie 2004, prin care apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de prevederile art. 115 alin. (4) si (7) din Constitutie, se constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică a fost abrogată prin art. 66 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, fiind astfel incidente dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra exceptiilor de neconstitutionalitate care au ca obiect dispozitii legale în vigoare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile

Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 30 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare. Această ordonantă a fost abrogată în mod expres prin art. 66 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003, si respinsă ulterior prin Legea nr. 380/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 3 octombrie 2003.

În motivarea exceptiei ridicate, instanta invocă încălcarea art. 114 alin. (4) si (5) din Constitutie, devenit art. 115 alin. (4), alin. (5) teza întâi si a doua si alin. (7), ca urmare a republicării Constitutiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 30 decembrie 1998, a fost abrogată în mod expres, anterior sesizării instantei de contencios constitutional, prin art. 66 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003, or, potrivit dispozitiilor

art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ce au ca obiect o lege sau ordonantă ori dispozitii dintr-o lege sau ordonantă în vigoare. Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi

respinsă ca inadmisibilă.

În ceea ce priveste opinia instantei de judecată, conform căreia, chiar abrogată fiind, ordonanta criticată are incidentă în solutionarea cauzei, astfel că exceptia de neconstitutionalitate nu ar fi inadmisibilă, trebuie precizat că o asemenea observatie nu poate fi retinută. Deciziile Curtii Constitutionale îsi produc efectele numai pentru viitor, astfel că o decizie pronuntată în solutionarea unei exceptii ce are ca obiect o normă juridică abrogată, ar fi, practic, inutilă. Pe de altă parte, cauzele de inadmisibilitate, prevăzute în art. 29 din Legea nr. 47/1992, nu trebuie întrunite în mod cumulativ, astfel că sublinierea incidentei actului normativ abrogat, în solutionarea litigiului în cursul căruia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, nu poate să conducă la înlăturarea cauzei de inadmisibilitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, exceptie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Gorj - Sectia comercială si de contencios administrativ în Dosarul nr. 928/C/2004 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 “Decont privind accizele” si 130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 219 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 78 si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularelor prevăzute în anexa nr. 1:

- 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;

- 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;

- 130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”, cod 14.13.01.05.

Art. 2. - Formularele prevăzute la art. 1 se completează si se depun potrivit instructiunilor cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Formularele prevăzute la art. 1 se depun, în format electronic, la organul fiscal competent.

(2) Formatul electronic al formularelor se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibilă MS-DOS.

(3) Formatul electronic va fi însotit de formularul editat de plătitori cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

(4) Programul de asistentă este pus la dispozitie contribuabililor gratuit de unitătile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

(5) Contribuabilii mari depun declaratiile conform procedurii speciale, stabilită în baza Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se aplică, pentru declararea obligatiilor datorate, începând cu anul fiscal 2004.

Art. 7. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului  Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei

Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2005.

Nr. 35.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 “Decont

privind accizele” si 130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”

101“Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04

 

I. Depunerea declaratiei

1. Declaratia privind impozitul pe profit se completează si se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, după definitivarea impozitului pe profit, astfel:

a) până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare, de contribuabilii care până la această dată au definitivat închiderea exercitiului financiar anterior, de organizatiile nonprofit, precum si de contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultură si viticultură;

b) până la termenul prevăzut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, care nu se încadrează la lit. a).

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale.

În cazul în care plătitorul corectează declaratia depusă initial, declaratia rectificativă se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriind “X” în spatiul special prevăzut în acest scop, urmându-se procedura prevăzută în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 600/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 “Declaratie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.

2. Declaratia privind impozitul pe profit se depune, în format electronic, la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială plătitorul îsi are domiciliul fiscal sau acesta este luat în evidenta fiscală, după caz.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către plătitor.

II. Completarea declaratiei

Sectiunea A “Date de identificare ale plătitorului”

În caseta “Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

În prima căsută se înscrie atributul R, în cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată.

În rubrica “Denumire” se înscrie denumirea plătitorului.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

Sectiunea B “Date privind impozitul pe profit”

- Rândurile 1-10 - se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidenta contabilă a contribuabilului. La rd. 2 “Cheltuieli de exploatare” se înscrie si cheltuiala cu impozitul pe profit.

În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul “-” (minus), de exemplu: -3.250.000.

- Rândul 11 - se completează cu sumele reprezentând diferente favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creantelor si datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratării sau transpunerii, care devin impozabile la data încasării/plătii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. De asemenea, se completează si cu sumele reprezentând rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Totodată acest rând se completează si cu sumele reprezentând veniturile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 12 - se completează cu sumele reprezentând diferente nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creantelor si datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratării sau transpunerii, la data încasării/plătii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. Se completează si cu cheltuielile de administrare capitalizate în valoarea stocurilor (la data scăderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare si valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar rămase de recuperat, corespunzător duratei initiale de amortizare, după caz. De asemenea, acest rând se completează cu sumele reprezentând cheltuielile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 14 - se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală, determinată conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare. Se include la această pozitie si suma rezultată din aplicarea facilitătii fiscale reprezentând deducerea suplimentară de amortizare de 20% din valoarea de intrare a mijloacelor fixe si/sau a brevetelor de inventie amortizabile, potrivit legii.

- Rândul 15 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile si diferentele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rd. 32 din “Declaratia privind impozitul pe profit” depusă pentru anul anterior.

- Rândul 16 - se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau cresterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 17 - sumele de natura rezervelor, altele decât cele de la rd. 16, constituite din profitul brut de către Banca Natională a României (pentru anul 2004), societătile comerciale bancare, alte institutii de credit autorizate, societătile de credit ipotecar, fondurile de garantare si cooperativele de credit, potrivit actelor normative specifice de organizare si functionare.

- Rândul 18 - se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispozitiilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare. De asemenea, se completează cu valoarea reprezentând deducerea suplimentară în cotă de 20% din valoarea investitiilor noi realizate în conditiile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată si modificată prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare.

- Rândul 20 - se completează cu veniturile financiare reprezentând dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică română.

- Rândul 21 - Se completează cu valorile corespunzătoare altor venituri neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rd. 20, prevăzute la art. 20 si la art. 38 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 24 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amânat, înregistrate în evidenta contabilă.

- Rândul 25 - se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/veniturile realizate în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidenta contabilă.

- Rândul 26 - se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 27 - se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depăseste limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 28 - se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare înregistrate în contabilitate.

- Rândul 29 - se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea, înregistrată în contabilitate.

- Rândul 30 - se trec toate sumele înregistrate ca cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limitele sau în alte conditii decât cele prevăzute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 31 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada următoare, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 32 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile si cu diferentele de curs valutar, aferente anului fiscal de raportare si anilor anteriori, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 33 - se completează cu valoarea cheltuielilor efectuate în scopul realizării de venituri neimpozabile, cu exceptia celor prevăzute la art. 20 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 34 - se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:

- depăsiri ale limitelor admisibile, stabilite prin dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia celor de la lit. a), g), h) si i);

- cheltuielile prevăzute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia celor de la lit. a), b), i) si p);

- alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

- Rândul 37 - se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 32 alin. (2) si ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 38 - se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare atât din activitătile din România, cât si din cele din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 alin. (2) si de art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare. Valorile se înregistrează cu semnul .-” (minus).

- Rândul 40.1 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 25% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.

- Rândul 40.2 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 5% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare (pentru anul fiscal 2004).

- Rândul 40.3 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 10% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 40.4 - se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activităti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor si pariurilor sportive, în conditiile reglementate de art. 18 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

- Rândul 41.1 - se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obtin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursă, venituri impuse atât în România, cât si în statul străin, respectiv:

1. suma impozitelor plătite, direct sau indirect, prin retinere la sursă si virarea de către o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;

2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, la:

- profiturile impozabile obtinute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- celelalte venituri obtinute în acel stat străin.

- Rândul 41.2 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plata impozitului pe profit realizat din activitatea desfăsurată pe durata de existentă a zonei defavorizate sau a zonei libere etc.

- Rândul 41.3 - se înscriu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea/mecenatul.

- Rândul 43 - se înscriu sumele reprezentând cheltuieli cu sponsorizarea si/sau mecenatul, în limitele si în conditiile prevăzute la art. 31 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si bursele private, potrivit legii.

- Rândul 45 - se înscrie suma reprezentând diferenta de impozit pe profit stabilită de organele de inspectie fiscală pentru anul fiscal de raportare si care se regăseste în indicatorii din formular.

- Rândul 46 - se înscriu sumele reprezentând impozitul pe profit declarat pentru anul de raportare prin declaratiile privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat.

120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03

Se completează si se depune anual, de către plătitorii de accize, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

Decontul privind accizele se depune în format electronic la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială plătitorul îsi are domiciliul fiscal sau acesta este luat în evidenta fiscală, după caz.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de plătitorul de accize.

În decont se vor înscrie sumele cumulate pentru anul de raportare.

În cazul în care plătitorul corectează decontul depus initial, decontul rectificativ se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriind “X” în spatiul special prevăzut în acest scop.

130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”, cod 14.13.01.05

Se completează si se depune anual, de către plătitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă se depune în format electronic la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială plătitorul îsi are domiciliul fiscal sau acesta este luat în evidenta fiscală, după caz.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către plătitorul de impozit.

În decont se vor înscrie sumele cumulate pentru anul de raportare.

Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă se datorează pentru cantitătile livrate.

În cazul în care plătitorul corectează decontul depus initial, decontul rectificativ se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriind “X” în spatiul special prevăzut în acest scop.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”

 

Denumire: 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”

Cod: 14.13.01.04.

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistentă, asigurat gratuit, de către unitătile fiscale teritoriale.

Se utilizează la: declararea impozitului pe profit datorat de persoanele juridice care au calitatea de plătitor de impozit pe profit.

Se întocmeste de: toti plătitorii de impozit pe profit;

Circulă: - în format electronic, la organul fiscal competent;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate si stampilate potrivit legii:

- un exemplar însoteste discheta depusă la organul fiscal;

- un exemplar se păstrează la plătitorul de impozit pe profit.

Se arhivează la organul fiscal:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al plătitorului de impozit pe profit.

120 “Decont privind accizele”

Denumire: 120 “Decont privind accizele”

Cod: 14.13.01.03.

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistentă, asigurat gratuit, de către unitătile fiscale teritoriale.

Se utilizează la: declararea obligatiei de plată la bugetul general consolidat, datorată de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de plătitor de accize, conform legislatiei în vigoare.

Se întocmeste de: toti plătitorii de accize cărora le revine această obligatie de plată.

Circulă: - în format electronic, la organul fiscal competent;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate si stampilate potrivit legii:

- un exemplar însoteste discheta depusă la organul fiscal;

- un exemplar se păstrează la plătitorul de accize.

 

Se arhivează la organul fiscal:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al plătitorului de accize.

130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”

Denumire: 130 Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă

Cod: 14.13.01.05.

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistentă, asigurat gratuit, de către unitătile fiscale teritoriale.

Se utilizează la: declararea impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia internă.

Se întocmeste de: toti plătitorii de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă, cărora le revine această obligatie de plată.

Circulă: - în format electronic, la organul fiscal competent;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate si stampilate potrivit legii:

- un exemplar însoteste discheta depusă la organul fiscal;

- un exemplar se păstrează la plătitorul de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă.

Se arhivează la organul fiscal:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al plătitorului de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă.